Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Nieuwe Testament

NT 01 Mattheus
NT 02 Markus
NT 03 Lukas
NT 04 Johannes
NT 05 Handelingen
NT 06 Romeinen
NT 07 1Corinthiërs
NT 08 2Corinthiërs
NT 09 Galaten
NT 10 Epheziërs
NT 11 Philippenzen
NT 12 Colossenzen
NT 13 1Thessalonica
NT 14 2Thessalonica
NT 15 1Timotheus
NT 16 2Timotheus
NT 17 Titus
NT 18 Philemon
NT 19 Hebreën
NT 20 Jakobus
NT 21 1Petrus
NT 22 2Petrus
NT 23 1Johannes
NT 24 2Johannes
NT 25 3Johannes
NT 26 Judas
NT 27 Openbaringen
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Nieuwe Testament : NT 18 Philemon
Philemon 1

1:1 Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Tim�the�s, de broeder, aan Fil�mon, den geliefde en onzen medehelper,

1:2 en aan Appia, de zuster, en Archippus, onzen medestrijder, en aan de gemeente in uw huis:

1:3 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en van den Heere Jezus Christus!

1:4 Ik dank mijnen God altijd, als ik uwer gedachtig ben in mijne gebeden,

1:5 daar ik hoor van uwe liefde en uw geloof, die gij hebt voor den Heere Jezus, en jegens al de heiligen,

1:6 opdat uw geloof, hetwelk wij met elkander gemeen hebben, in u krachtig worde door erkentenis van het goede, dat in u is voor Christus Jezus.

1:7 Want wij hebben grote vreugde en vertroosting aan uwe liefde, dewijl de harten der heiligen verkwikt zijn door u, broeder.

1:8 Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om te gebieden hetgeen u betaamt,

1:9 wil ik liever om der liefde wil slechts vermanen, ik Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus.

1:10 Zo vermaan ik u om mijns zoons wils, On�simus, dien ik in mijne banden verwekt heb,

1:11 die eertijds u onnut was, maar nu mij en u zeer nuttig is; dien zend ik u terug.

1:12 En gij, wil toch hem, dat is mijn eigen hart, aannemen;

1:13 want ik wilde hem wel bij mij houden, opdat hij mij in uwe plaats dienen zou in de banden des Evangelies;

1:14 maar zonder uw goedvinden wilde ik niets doen, opdat uwe goedheid niet gedwongen zij, maar vrijwillig.

1:15 Want misschien is hij D��rom voor een korten tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem voor eeuwig zoudt weder hebben:

1:16 nu niet meer als een knecht, maar meer dan een knecht, als een geliefden broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide naar het vlees en in den Heer.

1:17 Indien gij nu met mij gemeenschap hebt, wil hem toch aannemen als mijzelven.

1:18 En indien hij u enige schade gedaan heeft of iets schuldig is, reken dat mij toe.

1:19 Ik, Paulus, schrijf het met eigen hand: ik zal het betalen; om niet te zeggen, dat gij uzelven aan mij schuldig zijt.

1:20 Ja, broeder, gun mij, dat ik mij over u verblijde in den Heer; verkwik mijn hart in Christus!

1:21 Ik heb, vertrouwende op uwe gehoorzaamheid, aan u geschreven, en ik weet, dat gij meer zult doen dan ik zeg.

1:22 Bereid mij tevens ook huisvesting; want ik hoop, dat ik door uw gebed u zal geschonken worden.

1:23 U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus,

1:24 Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mijne medehelpers.

1:25 De genade onzes Heren Jezus Christus zij met uwen geest! Amen.


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :