Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 3 Diversen

Bahá'í Vizier Index
Copyright
Errata
Transliteratie in de bahá'í-geschriften
Woordenlijst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
3 Diversen : Errata
Stichting Bahá'í Literatuur
Errata

Deze errata betreffen fouten en verouderde vertaalinzichten die de Afdeling Vertaling & Autorisatie van Stichting Bahá'í Literatuur tijdens de afgelopen jaren bij zijn werkzaamheden is tegengekomen, of die ons door anderen zijn aangereikt. Ook zijn er een aantal tekstverschillen tussen verschillende versies van dezelfde tekst weggewerkt; dit werd met het computeriseren van het tekstbeheer noodzakelijk. Er is geen sprake van een systematisch nazien van enig werk, dat valt buiten de huidige mogelijkheden en gebeurt zo mogelijk bij heruitgave van een boek. Deze errata pretenderen daarom ook verre van volledig te zijn. Wel hopen wij met de publikatie van deze en volgende errata de kwaliteit van de geautoriseerde baha'i-teksten te verhogen en zo een bijdrage te leveren aan het begrip en de kennis van de baha'i-leringen.

al. = alinea
v.o. = van onder
Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh
Er staat nu:
Dit moet zijn:
XI, al. 1, 2e zin

... hoorde men de stemmen van de Schare in den hoge roepen: ...

... hoorde men de stemmen van al het geschapene en daarenboven die van de Schare in den hoge luide roepen: ...

XI, al. 2, 1e zin
... verhief hij luide zijn stem ...
... verhief zij luide haar stem ...
XI, al. 3, 1e zin
Nauwelijks had zijn stem ...
Nauwelijks had haar stem ...
XIII, blz 15, 4e regel

... hebben zij gebeden, dat de koelte ... mocht waaien en de ...

... hebben zij gebeden dat de koelte ... mocht waaien, en de ...

XIII, al. 2, r.11, blz 15,
... Zijn goddelijke geboden te onthouden, ...
... Zijn goddelijke getuigenis te onthouden, ...
XIII, blz 15, 6e regel van onder
... van die zielen, die de vallei ...
... van die zielen die de vallei ...
XIII, blz 16, 11e regel van onder
Zij riepen luid dat Hij, wiens komst ...
Zij riepen luid dat Hij, Wiens komst ...
XIII, blz. 17, al. 2, r. 2

... bekrompenheid verteerde, Zijn gezag ... trad - Hij de Onthuller...

... bekrompenheid verteerde, en Zijn gezag ... trad - Hij, de Onthuller...

XIII, blz 17, al. 3, r.5

In dit opzicht hebben noch de persoon van Jezus noch Zijn woorden verschild van die van Muhammad en Zijn heilig Boek, aangezien beiden de Zaak Gods hebben voorgestaan, Zijn lof verkondigen en Zijn geboden hebben geopenbaard.

In dit opzicht verschilden noch de persoon van Jezus noch Zijn woorden van die van Muhammad en Zijn heilig Boek, aangezien beiden de Zaak Gods voorstonden, Zijn lof verkondigden en Zijn geboden openbaarden.

XIII, blz 17, al. 3, r. 9

... de zon. Als hij vandaag zegt: ...dan zou hij de waarheid ... En zou hij, denkend aan ... dan zou hij ook...

... de zon. Als zij vandaag zegt: ... dan zou zij de waarheid ... En zou zij, denkend aan ... dan zou zij ook...

XIII, blz. 18, al. 2, r. 5
... een Ziel die zich moest openbaren, ...
... een Ziel Die geopenbaard moest worden, ...
XIII, blz. 18, al. 2, r. 8
... van eeuwige Glorie in Zijn ...
... van eeuwige glorie in Zijn ...
XIII, blz. 18, al. 2, r. 11
... gekluisterd worden. En om ...
... gekluisterd worden! En om ...
XIII, blz 19 halverwege
... Kern, dit zuivere en heilige Wezen ondergaan!

... Kern, dit allerzuiverste en heiligste Wezen ondergaan!

XIII, blz 19 /20
... met Hem verbond, werd het ...
... met Hem verbond werd het ...
XIII, blz 20, al. 3, r.4
... generaties lang hun vaderen ...
... generaties lang blindelings hun vaderen ...
XIII, blz 20, al. 4, r.1

... te doen, opdat met Gods onzichtbare bijstand deze donkere ...

... te doen, opdat, met Gods onzichtbare bijstand, deze donkere ...

XIV, blz 23, r. 4
...verkondigt: "O, gij die de ...
...verkondigt: "O gij die de ...
XIX, blz 33, al. 1, r.7/8

... van Zijn wezen en zal eeuwigdurend in Zijn werkelijkheid verborgen blijven ...

... van Zijn Wezen en zal eeuwigdurend in Zijn Werkelijkheid verborgen blijven ...

XIX, blz 33, al. 2, r.4
... Juwelen van heiligheid uit het ...
... Juwelen van Heiligheid uit het ...
XIX, blz 33, al. 3, r.2
... allen de belichamingen op aarde ...
... allen de Belichaming op aarde ...
XIX, blz 33, r.2. v.o.
... namen en hoedanigheden van God ...
... namen en attributen van God ...
XIX, blz 34, r.3
Deze hoedanigheden van God ...
Deze attributen van God ...
XIX, blz 34, r.5
... uitverkoren Boodschappers zijn, zonder ...
... uitverkoren Boodschappers, zijn, zonder ...
XIX, blz 34, al. 2, r.5
... van Zijn hoedanigheden. Zij verschillen ...
... van Zijn attributen. Zij verschillen ...
XIX, blz 34, al. 2, r.7
... heeft geopenbaard: "Sommige van de...
... heeft geopenbaard: "Sommigen van de...
XIX, blz 34, al. 3, r.2

... en verheven hoedanigheden weerkaatst, ... van deze hoedanigheden al dan ...

... en verheven attributen is weerkaatst, ... van deze attributen al dan ...

XIX, blz 34, al. 3, r.5
Dat een bepaalde hoedanigheid van God ...
Dat een zeker attribuut van God ...
XXII, blz 35, 1e regel
... worden bekendgemaakt als de ...

... worden aan de volkeren der aarde bekendgemaakt als de ...

XXII, blz. 36, 2e alinea, laatste regel
... tekenen en sterkten Hem met de Heilige Geest.

... tekenen en Wij sterkten Hem met de Heilige Geest.

XXVII, blz. 45, r. 12
... hebben zij de opdracht ...
... hebben Zij de opdracht ...
XXVII, blz. 45, r. 13
... uitstralingen van hun onfeilbare genade ...
... uitstralingen van Hun onfeilbare genade ...
XXVII, blz. 45, regel 14/5
... voor de zuivering van de droesem ...

... voor de zuivering van ieder verlangend hart en iedere ontvankelijke geest van de droesem ...

XXIX, laatste alinea, regel 2/3, blz. 48
... de grootheid en verhevenzijn die hun ...
... de grootheid en verhevenheid die hun ...
XXXIV, laatste al, r.2, blz. 53
... vroegere goedsdiensten: ieder ...
... vroegere godsdiensten: ieder ...
XXXVII, blz. 56
Geheel
Zie De Kitáb-i-Aqdas, al. 161-163
XLIV, blz. 63, Laatste alinea

... overigens is de Zaak die Wij hebben verkondigd van dien aard als geen pen ooit kan beschrijven, noch enig verstand de grootheid ervan kan bevatten. ...

... overigens is de Zaak die Wij hebben verkondigd van dien aard dat geen pen haar ooit kan beschrijven, noch enig verstand de grootheid ervan bevatten. ...

L, blz. 65, regel 7
Het ligt noch in uw macht, noch in het mijne ...
Het ligt noch in uw macht, noch in de mijne ...
LV, blz. 69, een na laatste regel

... aangezien u zulk een wondere gunst is geworden en zijt getooid met het sieraad van Zijn lof.

... aangezien u zulk een wondere gunst is geworden en gij getooid zijt met het sieraad van Zijn lof.

LVI, blz. 70
Geheel
Zie De Kitáb-i-Aqdas, al. 91-93
LXV, laatste alinea, regel 4, blz 78
De dagen uws leven zullen ...
De dagen uws levens zullen ...
LXX, blz. 85
Geheel
Zie De Kitáb-i-Aqdas, al. 181-183
LXXI, blz. 85-86
Geheel
Zie De Kitáb-i-Aqdas, al. 38-40
LXXII, blz. 86-87
Geheel
Zie De Kitáb-i-Aqdas, al. 53-55, 58-59
LXXIX, laatste zin, blz. 94
... door de daden die door Onze woorden ...

... door de daden van hen die door Onze woorden ...

LXXXI, blz.96 r.9 v.o.

... de bestaanswereld (en zullen hiermee voortgaan). Het hiernamaals ... wereld als de wereld verschilt ...

... de bestaanswereld. Het hiernamaals ... wereld als deze wereld verschilt ...

LXXXII, blz.97 r. 9

Schiet ze evenwel te kort in haar trouw ... in de diepte daarvan verzinken.

Schiet ze evenwel tekort in haar trouw ... in de diepten daarvan verzinken.

LXXXII, blz. 98, halverw.
... hiervan afhankelijk moeten worden gemaakt.
... hiervan afhankelijk moet worden gemaakt.
LXXXII, blz. 98, halverw.

... dat de mensenziel in wezen ... onder Zijn mysteries is. Het ...

... dat de ziel van de mens in wezen ... onder Zijn mysterien is. Het ...

LXXXII, blz. 99, r.2
... ziel verschaft - op het bevel van de ...
... ziel verschaft - op bevel van de ...
LXXXII, blz. 99, r.7
... zijn, vormen het zuurdesem van de ...
... zijn, vormen de zuurdesem van de ...
LXXXII, blz. 99, r.11
... dat de mensenziel verheven is boven ...
... dat de ziel van de mens verheven is boven ...
LXXXII, blz. 99, al. 2, r. 3 e.v.

... en komen. Zij beweegt zich niet en zweeft niettemin omhoog; zij beweegt ...

... en komen. Zij is in rust, en toch wiekt ze omhoog; zij beweegt ...

LXXXIII, blz 100, 13e regel
...van de gaven van het verstand ...
...van de gave van het verstand ...
LXXXVI, blz. 103, al.2, r.5

... van elkaars capaciteit, karakter, verworvenheden...

... van elkaars capaciteiten, karakter, verworvenheden ...

LXXXVI, blz. 103, r.2 v.o.
... adem uitblazen zich bewust ...
... adem uitblazen, zich bewust ...
LXXXVI, blz. 104, r.8

... en blijdschap ervaren waarvan de beschrijving onmogelijk is

... en blijdschap ervaren dat de beschrijving ervan onmogelijk is ...

LXXXVI, blz. 104, r.12
... door de genadigde gunsten en ...
... door de genadige gunsten en ...
XC, blz. 108, al. 2, r.3
... attributen van God; alles vertoont naar ...
... attributen van God. Alles vertoont naar ...
XC, blz. 108, al. 3, r.4
... vanuit de morgenstond van eeuwigheid ...
... vanuit de Morgenstond van eeuwigheid ...
XCI, blz. 109, 1e hele alinea, regel 3, 4
... niemand onder geleerden, de rijken ...
... niemand onder de geleerden, de rijken ...
XCIII, blz. 112, 7e regel van onder
... hebben geopenbaar. Hieronder ...
... hebben geopenbaard. Hieronder ...
XCIII, blz. 113, 8/9e regel
... is de mens geneigd tot ...
... is de sterfelijke mens geneigd tot ...
XCVIII, blz. 119-120
Geheel
Zie De Kitáb-i-Aqdas, al. 99-104
XCIX, blz. 121, regel 10

... is een taak waartoe Wij gemachtigd zijn deze te volbrengen. ...

... is er een welke Wij gemachtigd zijn te volbrengen. ...

CI, blz 124, 9e regel

...zo diep als zelfs het laagste schepsel is gezonken! ...

...dieper nog dan het laagste schepsel ooit is gezonken! ...

CII, blz 125, 4e regel
... wens van God en en Zijn gebod ...
... wens van God en Zijn gebod ...
CV, blz. 126-128
geheel
Zie De Kitáb-i-Aqdas, al. 78-84
CXVII, blz. 148, 3 na laatste regel
... heeft Hij verkondig: Men beroeme ...
... heeft Hij verkondigd: Men beroeme ...
CXXI, blz. 153, 17e regel
... de betekenis ervan te doorgronden ...
... de betekenis te doorgronden ...
CXXV, blz 160, 3e hele alinea, 1e regel

Zij die zich onversaagd inspannen op zoek naar Gods Wil zullen, wanneer zij eenmaal ...

Zij die zich onversaagd inspannen op zoek naar God zullen, wanneer zij eenmaal ...

CXXVI, blz.161, 4e alinea, regel 8/9

... hebben gezocht en trouwe en liefdevolle vrienden ervan weerhielden!

... hebben gezocht en haar als trouwe en liefdevolle vrienden verlieten!

CXXVIII, blz 164, 5e regel van onder
... om de Zaak van Zijn Heer te onderrichten ...
... om de Zaak van zijn Heer te onderrichten ...
CXXXI, blz. 170, al. 2, r. 7/8
... onbereikbaar, tenzij haar eenheid...

... onbereikbaar, tenzij en totdat haar eenheid...

CXXXV, blz. 173, 3e alinea, 6e regel
... vanuit de rechthand van de troon ...
... vanuit de rechterhand van de troon ...
CLV, blz. 194-196
Geheel
Zie De Kitáb-i-Aqdas, al. 1-5, 7
CLIX, blz. 197
Geheel
Zie De Kitáb-i-Aqdas, al. 122-125
CLXV, blz. 203
Geheel
Zie De Kitáb-i-Aqdas, al. 37
Boek van Zekerheid
Er staat nu:
Dit moet zijn:
blz. 9, al. 3, r.5
... mocht waaien en de beloofde ...
... mocht waaien, en de beloofde ...
blz. 14, 5e regel van onder

Vol te houden dat de geboden van de Voorzienigheid ...

Vol te houden dat het getuigenis van de Voorzienigheid ...

blz. 15, 2e regel
... Zijn goddelijke geboden te onthouden, ...
... Zijn goddelijke getuigenis te onthouden, ...
blz.15, regel 8
... Zijn genade onthouden noch heeft de ...
... Zijn genade onthouden, noch heeft de ...
blz. 18, al. 2, r. 7
... en kom weer tot u".
... en kom tot u".
blz. 18, al. 3, r. 2

... van de Koran, het Boek en de Zaak van Jezus beide werden bevestigd.

... van de Quran, zowel het Boek als de Zaak van Jezus werden bevestigd.

blz. 18, al. 3, r. 6

In dit opzicht hebben noch de persoon van Jezus noch Zijn woorden verschild van die van Mohammed en Zijn heilige Boek, aangezien beide de Zaak Gods hebben voorgestaan, Zijn lof verkondigden en Zijn geboden hebben geopenbaard.

In dit opzicht verschilden noch de persoon van Jezus noch Zijn woorden van die van Muhammad en Zijn heilig Boek, aangezien beiden de Zaak Gods voorstonden, Zijn lof verkondigden en Zijn geboden openbaarden.

blz. 19, al. 1, r. 4
... verschillen, is dat ook waar.
... verschillen, is ook dat waar.
blz. 19, al. 2, r. 6
... waarom die altijddurende Schoonheid Zich...
... waarom die immerdurende Schoonheid Zich...
blz. 22, 7e regel
... en zich bezig gehouden met hun ...
... en zich bezig doen houden met hun ...
blz. 28, r. 5 v.o.
... afgedwaald van het brandende braambos van...

... afgedwaald van de brandende braamstruik van...

blz. 35, r. 4 v.o.
...brandt in het Braambos van goddelijke...
...brandt in de Braamstruik van goddelijke...
blz. 38, al. 2, r.13

... vlam van het brandende Braambos de boodschap...

... vlam van de brandende Braamstruik de boodschap...

blz. 39, al. 3, r.10
... gloed van het Braambos van liefde...
... gloed van de Braamstruik van liefde...
blz. 46, al. 3, r. 5
... blindelings hun vaders hebben nagebootst...
... blindelings hun vaderen hebben nagebootst...
blz. 59, al. 5, r.2
... het goddelijke Wezen, ...
... het goddelijk Wezen, ...
blz. 59, al. 5, r.6

... mensenhart Zijn bodemloos mysterie bevatten....

... mensenhart Zijn onpeilbaar mysterie bevatten....

blz. 59, al. 5, r.9
... ontwaart alles!" Hij is ...
... ontwaart alles; Hij is ...
blz. 60, al. 5, r.1/2
... aarde van Hem die de centrale ...
... aarde van Hem Die de centrale ...
blz. 62, r. 19
... van hun genade." Ware het niet ...
... van hun genade. "Ware het niet ...
blz. 62, r. 26
... van Hem die de Onzichtbare ...
... van Hem Die de Onzichtbare ...
blz. 63, r. 1
... Boodschappers en Uitverkorenen van God...
... Profeten en Uitverkorenen van God...
blz. 64, r.5 v. onder
... tot haar kapaciteit en geestelijke ...
... tot haar capaciteit en geestelijke ...
blz. 64, r.3 v. onder
... van God, nog duidelijk zichtbaar ...
... van God, nu duidelijk zichtbaar ...
blz. 65, r.2/3

... Kern, dit zuiverste en heilige Wezen ondergaan!

... Kern, dit allerzuiverste en heiligste Wezen ondergaan!

blz. 66, al. 2, r. 8
Zelfs die Koningen der aarde, ...
Zelfs die koningen der aarde, ...
blz. 79, al. 3, r. 5
... een Ziel Die Zich moest openbaren, ...
... een Ziel Die geopenbaard moest worden, ...
blz.79, al. 3, r. 7
... Beschikking de hele aarde kan ...
... Beschikking de gehele aarde kan ...
blz.79, al. 3, r. 9
... geuit door die zwervers in de vallei ...
... geuit door hen die zwerven in de vallei ...
blz 80, r.3

Hij zei: "Hoe onwaar ... hebben ingebeeld!" Hoe kan ...

Hij zei: Hoe onwaar ... hebben ingebeeld! Hoe kan ...

blz 80, r.10
... en begrip!" Zie, hoe ...
... en begrip! Zie, hoe ...
blz. 88, al. 2, r. 2
... als de Vertolkers van een ...
... als de Exponenten van een ...
blz. 100, 2e regel van onder

... tekenen en sterkten Hem met de Heilige Geest ...

... tekenen en Wij sterkten Hem met de Heilige Geest ...

blz. 139, al. 2, r. 16

... Onze geest, vergaten de wereld en al wat daarin is. Wij wisten ...

... Onze geest, de wereld en al wat daarin is vergetend. Wij wisten ...

blz. 139, al. 3, r. 5

... afzondering was om niet tot voorwerp van onenigheid onder de gelovigen te worden, noch tot bron van verontrusting voor Onze metgezellen of tot oorzaak van schade aan enige ziel of droefheid voor enig hart te zijn. Buiten dit hadden...

... afzondering was om te vermijden een voorwerp van onenigheid onder de gelovigen te worden, een bron van verontrusting voor Onze metgezellen of een oorzaak van schade aan enige ziel of droefheid voor enig hart. Buiten dit hadden...

De Kitáb-i-Aqdas
Lange verplichte gebed, blz. 102, r. 4

... het gekoesterde Symbool Waardoor de letters...

... het gekoesterde Symbool door Wie de letters...

Gebedenboek
Lange verplichte gebed, blz. 10

... opdat ik mijn armoede tone en Uw rijkdom verheerlijke ...

... opdat ik mijn armoede tone en Uw milddadigheid en Uw rijkdom verheerlijke ...

Lange verplichte gebed, blz. 12

... het gekoesterde Symbool Waardoor de letters Z en IJ (Er zij) zijn samengevoegd en ...

... het gekoesterde Symbool door Wie de letters W, E, E en S (wees) zijn samengevoegd en ...

Gebed 43, blz. 55-56

O mijn God! Schenk mij kennis, geloof en liefde....

Vervalt geheel. (Dit gebed is vermoedelijke geschreven door Ibrahim Khayru'llah, een verbondsbreker uit de eerste jaren van het Geloof in de Verenigde Staten.)

Gebed 61, blz. 81
... alle schepselen ondervingen Uw zorg ...
... alle schepselen ondervinden Uw zorg ...
Testamenten
blz. 4, alinea 7
... geur van het kwaad heeft waargenomen ...
... geur van Zijn gewaad heeft waargenomen ...
Compilatie Muziek
al. 2, 2e zin

... grenzen van welgevoeglijkheid en waardigheid...

... grenzen van welvoeglijkheid en waardigheid...
Compilatie De kracht van goddelijke bijstand
blz. 4, fragment 4

Dit is de voornaamste, de meest vreugdevolle tijding welke de Pen van deze Verguisde aan de mensheid heeft gebracht. Waar zijt gij voor bevreesd, o Mijn Welbeminden? Wie is degeen die u kan ontmoedigen? Een spoortje vocht is voldoende om de verharde klei waaruit dit verdorven geslacht is gevormd kneedbaar te maken. Alleen al het feit van uw samenkomen is voldoende om de krachten van deze ijdele en nietswaardige mensen te doen verdwijnen.

Dit is de grootste, de meest vreugdevolle tijding die door de Pen van deze Verguisde aan de mensheid is gegeven. Waarvoor vreest gij, o Mijn geliefden? Wie kan u ontmoedigen? Een weinig vocht is voldoende om de hard geworden klei waaruit deze eigenzinnige generatie is gevormd, op te lossen. Alleen reeds het feit van uw samenkomen is voldoende om de strijdkrachten van deze ijdele en nietswaardige mensen te verstrooien.

idem, bronvermelding

Toevoegen: geciteerd in Bahá'u'lláh, Bloemlezing XLIII, blz. 60 r. 3-9.

De Kitáb-i-Aqdas
Een plaatsbepaling in de Bahá'í literatuur
blz. 4, al. 2, 2e zin
... een of andere oeronvolmaaktheid en is ...
... een of andere oervolmaaktheid en is ...

(c) 1992, 1998 Stichting Bahá'í Literatuur, Den Haag

Laatst gewijzigd: 05-07-1998

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :