Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 1 Geautoriseerd

Bahá'í Gebeden-Nederlands
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
1 Geautoriseerd : Bahá'í Gebeden-Nederlands
Algemeen (#6042)

Gezegend zijn de plek en het huis en de plaats en de stad en het hart en de berg en de schuilplaats en de grot en het dal en het land en de zee en het eiland en de weide waar God wordt genoemd en Zijn eer wordt verheerlijkt.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Avond (#1966)

O mijn God, mijn Meester, Doel van mijn verlangen! Deze dienaar van U zoekt de slaap in de beschutting van Uw barmhartigheid en de rust onder het baldakijn van Uw genade, smekend om Uw zorg en Uw bescherming.

Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw oog dat niet slaapt, mijn ogen te behoeden iets anders te zien dan U. Sterk dan hun blik, zodat zij Uw tekenen kunnen waarnemen en de Horizon van Uw openbaring kunnen aanschouwen. Gij zijt Degeen voor Wiens openbaringen van almacht de kern van macht beeft.

Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Albeheerser, de Absolute.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Avond (#1967)

Hoe kan ik wensen te slapen, o God, mijn God, wanneer zij die naar U hunkeren niet kunnen slapen, omdat zij van U gescheiden zijn en hoe kan ik gaan rusten terwijl de zielen van Uw geliefden worden gepijnigd doordat zij veraf zijn van Uw tegenwoordigheid?

Ik heb mijn geest en mijn gehele wezen, o mijn Heer, toevertrouwd aan de rechterhand van Uw macht en Uw bescherming; door Uw kracht leg ik mijn hoofd op mijn kussen en naar Uw wil en Uw welbehagen hef ik het op. Gij zijt waarlijk de Behoeder, de Bewaker, de Almachtige, de Almogende.

Bij Uw macht! Slapend of wakend vraag ik slechts hetgeen Gij wenst. Ik ben Uw dienaar en ik ben in Uw handen. Helpt Gij mij met Uw genade te doen wat de geur van Uw welbehagen zal verspreiden. Dit is waarlijk mijn hoop en de hoop van hen die U nabij zijn. Geprezen zijt Gij, o Heer der werelden!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Bescherming (#4174)

O God, mijn God! Ik ben van mijn huis vertrokken, mij vastklemmend aan het koord van Uw liefde en ik heb mij geheel aan Uw zorg en Uw bescherming toevertrouwd. Ik smeek U bij Uw kracht, waarmee Gij Uw geliefden beschermde tegen de eigenzinnigen en de verdorvenen, tegen iedere weerspannige onderdrukker en iedere boosaardige die ver van U is afgedwaald, om mij met Uw milddadigheid en Uw genade te beschermen. Laat mij dan door Uw kracht en Uw macht naar mijn huis terugkeren. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Bescherming (#4175)

In Zijn Naam, de Verhevene, de Allerhoogste, de Meest Glorierijke!

Verheerlijkt zijt Gij, o Heer mijn God! O Gij, Die mijn God en mijn Meester zijt, mijn Heer en mijn Steun, mijn Hoop, mijn Schuilplaats en mijn Licht. Ik vraag U bij Uw verborgen en welbewaarde Naam, die niemand buiten Uzelf kent, de drager van deze Tafel te behoeden voor alle rampspoed en ellende, voor iedere boosaardige man en vrouw, voor het kwaad van de boosdoeners en voor de samenzweringen van de ongelovigen. Bewaar hem bovendien, o mijn God, voor alle pijn en kwelling, o Gij Die de heerschappij over alle dingen in Uw hand houdt. Gij hebt waarlijk macht over alle dingen. Gij doet zoals Gij wilt en beveelt wat U behaagt.

O Gij, Koning der koningen! O Gij liefderijk Heer! O Gij Bron van aloude milddadigheid, van genade, van weldaad en gaven! O Gij Genezer van ziekten! O Gij Leniger van noden! O Gij Licht van Licht! O Gij Licht boven alle lichten! O Gij Openbaarder van iedere Manifestatie! O Gij de Meedogende! O Gij de Genadige! Wees genadig voor de drager van deze Tafel, door Uw allergrootste barmhartigheid en Uw overvloedige goedgunstigheid, o Gij de Goedgunstige, Gij de Milddadige. Bewaar hem bovendien, door Uw bescherming, voor alles wat naar zijn hart en geest weerzinwekkend is. Van degenen die met macht bekleed zijn, zijt Gij waarlijk de Machtigste. De Heerlijkheid van God ruste op u, o gij rijzende zon! Leg getuigenis af van dat wat God over Zichzelf heeft getuigd, dat er geen andere God is buiten Hem, de Almachtige, de Meest Geliefde.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Bescherming (#4176)

Geprezen zij Uw Naam, o Heer mijn God! Ik ben Uw dienaar die het koord van Uw tedere barmhartigheid heeft gegrepen en zich aan de zoom van Uw milddadigheid heeft geklemd. Ik smeek U bij Uw Naam, waarmee Gij al het geschapene, zichtbaar en onzichtbaar, onderworpen hebt en waardoor de adem die waarlijk leven geeft, over de gehele schepping streek, mij te sterken door Uw kracht die de hemelen en de aarde omvat en mij te behoeden voor alle ziekte en rampspoed. Ik getuig dat Gij de Heer van alle namen zijt en de beschikker van al wat U behaagt. Er is geen ander God dan Gij, de Almachtige, de Alwetende, de Alwijze.

Beschik voor mij, o mijn Heer, wat mij tot nut zal zijn in elk van Uw werelden. Voorzie mij dan van wat Gij hebt neergeschreven voor de uitverkorenen onder Uw schepselen die zich noch door de afkeur van de beschuldiger, noch door het getier van de ongelovige, noch door de vervreemding van hen die zich van U terugtrokken hebben laten weerhouden zich tot U te keren.

Gij zijt waarlijk de Helper in nood door de macht van Uw soevereiniteit. Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Krachtigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Bescherming (#4177)

Verheerlijkt zij Uw naam, o Heer mijn God! Zie, hoe mijn oog er naar verlangt de wonderen van Uw genade te aanschouwen, mijn oor wenst Uw zoete melodieën te horen en mijn hart hunkert naar het levende water van Uw kennis. Gij ziet Uw dienares, o mijn God, voor de woning van Uw genade staan en U aanroepen met Uw naam die Gij boven alle andere namen hebt verkozen en hebt geplaatst boven allen die in de hemel en op aarde zijn. Zend haar dan de ademtochten van Uw genade, opdat zij volkomen van zichzelf zal worden weggevoerd en geheel wordt aangetrokken tot de zetel die, schitterend met de majesteit van Uw gelaat, de glans van Uw soevereiniteit alom verspreidt en die U tot troon dient. Machtig zijt Gij te doen wat Gij wilt. Geen God is er dan Gij, de Alglorierijke, de Barmhartigste.

Verjaag hen die U zoeken niet, zo smeek ik U, o mijn Heer, en stuur hen die hun schreden naar U hebben gericht niet weg, en onthoud allen die U liefhebben Uw genade niet. Gij zijt Degeen, o mijn Heer, die Zichzelf de God van Genade noemt, de Meedogendste. Ontferm U dan over Uw dienares die Uw beschutting heeft gezocht en haar gelaat naar U heeft gekeerd.

Gij zijt waarlijk de Immervergevende, de Genadigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Bescherming (#4178)

Leid Uw dienaren, o Mijn Heer, naar de hof van Uw gunst en milddadigheid en laat hen niet verstoken zijn van de wonderen van Uw genade en van Uw menigvuldige zegeningen. Want zij weten niet wat Gij voor hen hebt beschikt krachtens Uw barmhartigheid die de gehele schepping omvat. O Heer, uiterlijk zijn zij zwak en hulpeloos, innerlijk zijn zij slechts wezen. Gij zijt de Almilddadige, de Weldadige, de Verhevenste, de Grootste. O mijn God, laat Uw felle verbolgenheid niet op hen neerkomen en zorg dat zij de tijd afwachten waarin de wonderen van Uw barmhartigheid zullen zijn geopenbaard, opdat zij tot U mogen terugkeren en U vergiffenis vragen voor de dingen die zij tegen U hebben begaan. Waarlijk, Gij zijt de Vergevende, de Albarmhartige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Bescherming (#4179)

In de Naam van God, de Heer van overweldigende majesteit, de Onweerstaanbare.

Geheiligd zij de Heer in Wiens hand zich de bron van heerschappij bevindt. Hij schept al wat Hij wil door zijn gebiedend woord “Wees” en het is. Aan Hem behoort de kracht van gezag en zo zal dit voor eeuwig blijven. Hij schenkt de overwinning aan wie het Hem behaagt door de kracht van Zijn bevel. Hij is in waarheid de Krachtige, de Almachtige. Aan Hem behoren alle glorie en majesteit in de koninkrijken van openbaring en schepping en al wat zich daartussen bevindt. Waarlijk, hij is de Machtige, de Allerheerlijkste. Hij is altijd de bron van onbedwingbare kracht geweest en zal dit voor eeuwig blijven. Hij is voorwaar de Heer van macht en kracht. Alle koninkrijken van hemel en aarde en al wat zich daartussen bevindt zijn van God, en Zijn macht overtreft alles. Alle schatten van hemel en aarde en al wat zich daartussen bevindt zijn van Hem, en Zijn bescherming omvat alle dingen. Hij is de Schepper van de hemelen en de aarde en al wat zich daartussen bevindt, en Hij is waarlijk van alles getuige. Hij is de Heer des oordeels voor allen die in de hemelen en op aarde verblijven en al wat daartussen is en God oordeelt werkelijk snel. Hij bepaalt de maatstaf waarmee allen in de hemelen en op aarde en al wat daartussen is worden beoordeeld. Waarlijk, Hij is de opperste Beschermer. Hij houdt de sleutels van hemel en aarde en al wat daartussen is in Zijn greep. Naar Zijn goeddunken schenkt Hij gaven door de kracht van Zijn bevel. Waarlijk, Zijn genade omvat allen en Hij is de Alwetende.

Zeg: God is mij toereikend, Hij is Degeen Die het koninkrijk van alle dingen in Zijn greep houdt. Door de kracht van Zijn legers van hemel en aarde en al wat zich daartussen bevindt beschermt Hij wie van Zijn dienaren Hij maar wil. God houdt waarlijk de wacht over alles.

Onmetelijk verheerlijkt zijt Gij, o Heer! Bescherm ons tegen wat zich voor en achter ons bevindt, boven ons hoofd, rechts en links van ons, onder onze voeten en aan iedere andere kant waar wij onbeschut zijn. Waarlijk, Uw bescherming van alles is onfeilbaar.

-De Báb
-----------------------
Bescherming (#4180)

O meedogende God! Dank zij U, want Gij hebt mij gewekt en bewust gemaakt. Gij hebt mij een waarnemend oog gegeven, mij begunstigd met een luisterend oor, mij gevoerd naar Uw koninkrijk en mij naar Uw pad geleid. Gij hebt mij de juiste weg getoond en mij de ark van verlossing doen binnengaan.

O God! Maak mij standvastig, vastberaden en trouw. Bescherm mij tegen hevige beproevingen, bewaar en beschut mij in de zwaar versterkte vesting van Uw Verbond en Testament. Gij zijt de Krachtige, Gij zijt de Ziende, Gij zijt de Horende.

O Gij, meedogende God! Schenk mij een hart dat als een spiegel verlicht wordt met het licht van Uw liefde en beziel mij met gedachten die door de uitstortingen van hemelse genade deze wereld kunnen veranderen in een rozengaard.

Gij zijt de Meedogende, de Genadige. Gij zijt de grote, weldoende God.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bescherming (#4181)

O Heer, mijn God en mijn Haven in mijn wanhoop! Mijn Schild en mijn Beschutting in mijn leed! Mijn Schuilplaats en Toevlucht in tijd van nood en mijn Metgezel in mijn eenzaamheid! In mijn zielensmart mijn Trooster en in mijn verlatenheid een liefdevol Vriend! De Verlichter van de pijn van mijn droefheid en de Vergever van mijn zonden!

Ik keer mij geheel tot U en smeek U vurig, met mijn gehele hart, verstand en tong, mij in dit tijdperk van Uw goddelijke eenheid te beschermen tegen alles wat in strijd is met Uw wil, en mij van alle smetten te reinigen die mij zullen beletten onbevlekt en onbesmeurd de schaduw van de boom van Uw genade te zoeken.

Wees barmhartig, o Heer, voor de zwakken, heel de zieken en les de brandende dorst.

Verblijd het hart waarin het vuur van Uw liefde smeult en zet het in gloed met de vlam van Uw hemelse liefde en geest.

Bekleed de heiligdommen van goddelijke eenheid met het gewaad van heiligheid en zet de kroon van Uw gunst op mijn hoofd.

Verlicht mijn gelaat met de glans van het hemellicht van Uw milddadigheid en help mij door Uw genade aan Uw heilige drempel te dienen.

Laat mijn hart overvloeien van liefde voor Uw schepselen en geef dat ik het teken van Uw barmhartigheid mag worden, het bewijs van Uw genade, de bevorderaar van eensgezindheid onder Uw geliefden, U toegewijd, U gedenkend en het eigen ik vergetend, maar altijd indachtig aan hetgeen U toebehoort.

O God, mijn God! Onthoud mij niet de zachte bries van Uw vergeving en genade en ontneem mij niet de bronnen van Uw hulp en gunst.

Laat mij onder de schaduw van Uw beschermende vleugels nestelen en laat de blik van Uw albeschermend oog over mij gaan.

Maak mijn tong los om Uw naam onder Uw volk te verheerlijken, opdat mijn stem in grote bijeenkomsten mag klinken en een vloed van lof te Uwer ere mij van de lippen mag stromen.

Gij zijt waarlijk de Genadige, de Glorierijke, de Krachtige, de Almachtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bescherming (#4182)
Hij is de Meedogende, de Almilddadige!

O God, mijn God! Gij ziet mij, Gij kent mij; Gij zijt mijn Haven en mijn Toevlucht. Niemand heb ik gezocht of zal ik zoeken buiten U; geen enkel pad heb ik betreden of zal ik betreden dan het pad van Uw liefde. In de duistere nacht van wanhoop richt mijn oog zich vol verwachting en hoop op de morgen van Uw grenzeloze gunst en bij het aanbreken van de dag wordt mijn kwijnende ziel verkwikt en gesterkt door het gedenken van Uw schoonheid en volmaaktheid. Hij die door de gunst van Uw genade wordt geholpen, al was hij slechts een druppel, zal een grenzeloze oceaan worden en het kleinste atoom zal, dankzij de uitstorting van Uw goedertierenheid, schitteren als een stralende ster.

Beschut deze geboeide, in vuur geraakte dienaar onder Uw bescherming, o Gij Geest van zuiverheid, Gij Die de almilddadige Verzorger zijt. Help hem in deze bestaanswereld standvastig en trouw te blijven in Uw liefde en sta toe dat deze vleugellamme vogel een schuilplaats en toevlucht vindt in Uw goddelijk nest in de hemelse boom.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bescherming (#4183)

O God, mijn God! Bescherm Uw vertrouwde dienaren tegen het kwaad van zelfzucht en begeerte; behoed hen met het wakend oog van Uw goedertierenheid tegen alle wrok, haat en afgunst; beschut hen in de onaantastbare vesting van Uw zorg en maak hen, beveiligd voor de pijlen van twijfel, de manifestaties van Uw heerlijke tekenen; verlicht hun gelaat met de schitterende stralen uit de Dageraad van Uw goddelijke eenheid; verblijd hun hart met de vanuit Uw heilig Koninkrijk geopenbaarde verzen; sterk hun lendenen door Uw albeheersende kracht die uit Uw rijk van heerlijkheid komt. Gij zijt de Almilddadige, de Beschermer, de Almachtige, de Genadige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bijeenkomsten (#1978)

O mijn God! O mijn God! Waarlijk, deze dienaren keren zich tot U en roepen Uw koninkrijk van barmhartigheid aan. Waarlijk, zij worden aangetrokken tot Uw heiligheid en in gloed gezet door het vuur van Uw liefde; en zij zoeken bekrachtiging uit Uw wonderbare koninkrijk en hopen Uw hemels rijk te bereiken. Waarlijk, zij verlangen naar de uitstorting van Uw gaven en zoeken het licht van de Zon van Werkelijkheid. O Heer! Maak hen tot helder schijnende lampen, tekenen van barmhartigheid, vruchtdragende bomen en stralende sterren. Mogen zij voorwaarts treden in Uw dienst en met U verbonden worden door de sterke banden van Uw liefde, vol verlangen naar het licht van Uw gunst. O Heer! Maak hen tekenen van leiding, vaandels van Uw onvergankelijke koninkrijk, golven van de zee van Uw genade, weerspiegelingen van het licht van Uw majesteit.

Waarlijk, Gij zijt de Edelmoedige! Waarlijk, Gij zijt de Barmhartige! Waarlijk, Gij zijt de Dierbare, de Geliefde.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bijeenkomsten (#1980)

O Gij Meedogende, Almachtige! Deze hier bijeengekomen zielen hebben hun gelaat in aanbidding tot U gekeerd. Met de uiterste nederigheid en ootmoed zien zij naar Uw Koninkrijk en smeken zij U om genade en vergeving. O God! Sluit deze vergadering in Uw hart. Heilig deze zielen en beschijn hen met het licht van Uw leiding. Verlicht hun hart en verblijd hun geest met Uw blijde boodschap. Ontvang hen allen in Uw heilig Koninkrijk, schenk hun Uw onuitputtelijke milddadigheid, maak hen gelukkig in deze wereld en in de wereld die komen zal. O God! Wij zijn zwak, geef ons kracht. Wij zijn arm, verleen ons Uw onbegrensde rijkdommen. Wij zijn ziek, schenk ons Uw goddelijke genezing. Wij zijn krachteloos, geef ons Uw hemelse kracht. O Heer! Maak ons nuttig in deze wereld, bevrijd ons uit de staat van zelfzucht en begeerte. O Heer! Maak ons eensgezind in Uw liefde en maak dat wij al Uw kinderen liefhebben. Bekrachtig ons in dienstbaarheid aan de mensheid, zodat wij dienaren van Uw dienaren mogen worden, opdat wij al Uw schepselen liefhebben en Uw gehele volk mededogen betonen. O Heer, Gij zijt de Almachtige. Gij zijt de Barmhartige. Gij zijt de Vergever. Gij zijt de Almogende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bijeenkomsten (#1979)

O Gij vriendelijk Heer! Dit zijn Uw dienaren die in deze vergadering bijeen zijn, zich naar Uw koninkrijk hebben gekeerd en Uw gave en zegen nodig hebben. O Gij, God! Maak de tekenen van Uw eenheid die in alle werkelijkheden van het leven zijn geplaatst duidelijk zichtbaar. Openbaar en onthul de deugden die Gij in deze menselijke werkelijkheden latent en verborgen hebt aangebracht.

O God! Wij zijn als planten en Uw milddadigheid is als de regen. Verfris deze planten en doe ze groeien door Uw gave.Wij zijn Uw dienaren, bevrijd ons van de ketenen van het materiële bestaan. Wij zijn onwetend, maak ons wijs. Wij zijn dood, maak ons levend. Wij zijn stoffelijk, beziel ons met geest. Wij zijn misdeeld, maak ons de vertrouwelingen van Uw mysteriën. Wij zijn behoeftig, maak ons rijk en zegen ons vanuit Uw grenzeloze rijkdommen. O God! Doe ons herleven, geef ons zicht, geef ons gehoor, maak ons bekend met de mysteriën van het leven, zodat de geheimen van Uw koninkrijk in dit bestaan aan ons worden onthuld en wij Uw eenheid mogen belijden. Alle gaven komen van U, elke zegening is door U geschonken.

Gij zijt machtig. Gij zijt krachtig. Gij zijt de Gever en Gij zijt de Immer-milddadige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bijstand bij beproevingen (#4188)

Ere zij U, o mijn God! Hoe zouden Uw ware geliefden anders worden herkend dan door de beproevingen die zij te verduren krijgen op Uw pad, en hoe zou de rang van hen die naar U verlangen onthuld kunnen worden als bezoekingen niet worden verdragen uit liefde tot U? Uw macht is mij tot getuige! Allen die U aanbidden hebben hun eigen tranen tot metgezel, en zij die U zoeken worden vertroost door hun kreunen, en het voedsel van hen die zich tot U haasten bestaat uit de scherven van hun gebroken hart.

Hoe zoet smaakt mij de bitterheid van de dood op Uw pad, en hoe kostbaar schat ik de pijlen van Uw vijanden die ik het hoofd bied omwille van de verheerlijking van Uw woord! Laat mij in Uw Zaak, o mijn God, met diepe teugen drinken van al wat Gij verlangt, en zend mij in Uw liefde al wat Gij hebt verordend. Bij Uw heerlijkheid! Ik wens slechts wat Gij wenst, en heb lief wat Gij liefhebt. In U heb ik te allen tijde mijn gehele hoop en vertrouwen gesteld.

Ik smeek U, o mijn God, laat als helpers van deze Openbaring opstaan zij die Uw naam en Uw oppermacht waardig geacht zullen zijn, opdat zij mij mogen gedenken onder Uw schepselen en het vaandel van Uw zege in Uw land zullen heffen.

Machtig zijt Gij te doen wat U behaagt. Geen God is er dan Gij, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Bijstand bij beproevingen (#4189)

Verdrijf mijn smart met Uw milddadigheid en Uw barmhartigheid, o God, mijn God, en verban mijn angst door Uw soevereiniteit en Uw macht. Gij ziet mij, o mijn God, met naar U geheven gelaat op een ogenblik dat leed mij van alle kanten omgeeft. Ik smeek U, o Gij, Die de Heer zijt van alle zijn, en Die al het zichtbare en onzichtbare overschaduwt, bij Uw Naam waardoor Gij hart en ziel der mensen onderwerpt, en bij de golven van de Oceaan van Uw genade en de pracht van de Dagster van Uw milddadigheid, mij te rekenen tot hen die door niets worden weerhouden hun gelaat tot U te heffen, o Gij Heer aller namen en Maker der hemelen.

Gij ziet, o mijn Heer, wat mij in Uw dagen is overkomen. Ik smeek U, bij Hem Die de Dageraad van Uw namen en eigenschappen is, voor mij te bestemmen wat mij in staat zal stellen U te dienen en Uw deugden te prijzen. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Almogende, Die de gebeden van alle mensen pleegt te verhoren.

En ten laatste smeek ik U, bij het licht van Uw aangezicht, mijn aangelegenheden te zegenen, mij van mijn schulden te bevrijden en mijn behoeften te bevredigen. Gij zijt Degeen van Wiens macht en heerschappij iedere tong getuigt, en Wiens majesteit en soevereiniteit ieder begrijpend hart erkent. Geen God is er dan Gij, Die luistert en bereid zijt te antwoorden.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Bijstand bij beproevingen (#4190)

Geprezen en verheerlijkt zijt Gij, o mijn God! Ik smeek U, bij het zuchten van hen die U liefhebben en bij de tranen vergoten door hen die ernaar verlangen U te aanschouwen, mij in Uw Dag Uw tedere genade niet te onthouden, of mij de melodieën te ontzeggen van de Duif die Uw eenheid verheerlijkt in het licht dat van Uw gelaat straalt. Ik verkeer in nood, o God! Zie hoe ik mij stevig vasthoud aan Uw Naam, de Albezitter. Ik zal zeker ten onder gaan; zie hoe ik mij vastklem aan Uw Naam, de Onvergankelijke. Ik smeek U daarom bij Uzelf, de Verhevene, de Allerhoogste, mij niet over te laten aan mijzelf en aan de verlangens van een verdorven neiging. Houd Gij mijn hand vast met de hand van Uw macht, bevrijd mij uit de diepten van mijn verlangens en nutteloze verbeeldingen, en zuiver mij van alles wat U weerzinwekkend is.

Maak dan dat ik mij geheel tot U keer, mijn gehele vertrouwen in U stel, U als mijn schuilplaats zoek en naar Uw aangezicht vlucht. Gij zijt waarlijk Degeen die door de kracht van Zijn macht alles doet wat Hij wenst en door de macht van Zijn wil beveelt al wat Hij verkiest. Niets kan de werking van Uw gebod weerstaan, niemand kan de koers wijzigen van hetgeen Gij hebt bepaald. Gij zijt in waarheid de Almachtige, de Alglorierijke, de Milddadigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Bijstand bij beproevingen (#4184)

Zeg: God voldoet alles boven alles en niets in de hemelen of op aarde behalve God is genoeg. Waarlijk, Hij is in Zichzelf de Wetende, de Ondersteunende, de Almachtige.

-De Báb
-----------------------
Bijstand bij beproevingen (#4185)

Ere zij U, o Heer mijn God! Ik smeek U mij en hen die Uw geloof steunen te vergeven. Gij zijt waarlijk de soevereine Heer, de Vergever, de Grootmoedigste. O mijn God! Laat degenen van Uw dienaren die verstoken zijn van kennis tot Uw zaak toetreden, want zodra zij van U horen getuigen zij van de waarheid van de dag des oordeels en betwisten zij de openbaringen van Uw milddadigheid niet. Zend hen de tekenen van Uw genade en schenk hen, waar zij ook mogen wonen, een ruim deel van wat Gij hebt bestemd voor de vromen onder Uw dienaren. Gij zijt in waarheid de Opperste Heerser, de Milddadigste, de Welwillendste.

O mijn God! Stort Uw milddadigheid en zegeningen uit over de huizen waarvan de bewoners Uw Geloof hebben aanvaard, als een teken van Uw genade en als een blijk van goedertierenheid vanuit Uw tegenwoordigheid. Gij zijt waarlijk ongeëvenaard in het schenken van vergeving. Hoe kan iemand tot de volgelingen van Uw geloof gerekend worden als Uw milddadigheid hem onthouden wordt?

Zegen mij, o mijn God, en hen die in Uw tekenen zullen geloven op de vastgestelde Dag, en hen die mijn liefde in hun hart koesteren – een liefde die Gij hun ingeeft. Waarlijk, Gij zijt de Heer van Rechtvaardigheid, de Verhevenste.

-De Báb
-----------------------
Bijstand bij beproevingen (#4186)

Is er iemand die moeilijkheden wegneemt buiten God? Zeg: Ere zij God! Hij is God! Allen zijn Zijn dienaren en allen houden vast aan Zijn gebod!

-De Báb
-----------------------
Bijstand bij beproevingen (#4187)

Ik smeek U bij Uw macht, o mijn God! Laat mij geen kwaad overkomen in tijden van beproevingen en leid mijn schreden in ogenblikken van achteloosheid op de goede weg door Uw bezieling. Gij zijt God, machtig zijt Gij te doen wat Gij wenst. Niemand kan Uw wil weerstaan of Uw Plan verijdelen.

-De Báb
-----------------------
Bijstand bij beproevingen (#1974)

O God! Verkwik en verblijd mijn ziel. Zuiver mijn hart. Verlicht mijn geest. Ik leg alles in Uw hand. Gij zijt mijn Gids en mijn Toevlucht. Ik wil niet langer treurig en bedroefd zijn, ik wil gelukkig en blij zijn. O God! Ik wil niet langer vol zorgen zijn, en ik wil mij niet door verdriet laten kwellen. Ik wil niet bij de onaangename dingen in het leven stilstaan.

O God! Gij zijt een groter vriend voor mij dan ik voor mijzelf ben. Ik wijd mij aan U, o Heer!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
De Schrikkeldagen (#2083)

*De schrikkeldagen , de dagen tussen de 18e en de 19e bahá’í-maand, moeten dagen zijn ter voorbereiding van de Vasten. Het zijn de dagen van gastvrijheid en liefdadigheid en het geven van geschenken.

Mijn God, mijn Vuur en mijn Licht! De dagen die Gij in Uw Boek de Ayyám-i-Há hebt genoemd zijn begonnen, o Gij Die de Koning van namen zijt, en de Vasten die Uw verhevenste Pen heeft opgelegd aan allen die in het rijk van Uw schepping zijn nadert. Ik smeek U, o mijn Heer, bij deze dagen en bij allen die zich gedurende deze periode aan het koord van Uw geboden hebben vastgeklemd en de handgreep van Uw voorschriften hebben gevat, toe te staan dat aan iedere ziel een plaats binnen de grenzen van Uw hof wordt toegewezen en een zetel bij de openbaring van de luister van het licht van Uw aangezicht.

Dit zijn Uw dienaren, o mijn Heer, die door geen enkele verdorven neiging zijn afgehouden van wat Gij in Uw Boek hebt neergezonden. Zij hebben zich gebogen voor Uw Zaak en Uw Boek aangenomen met een vastberadenheid die alleen van U kan stammen. Zij zijn nagekomen wat Gij hun had voorgeschreven en hebben verkozen datgene te volgen wat door U is neergezonden.

Gij ziet, o mijn Heer, hoe zij alles wat Gij in Uw Geschriften hebt geopenbaard erkennen en belijden. O mijn Heer, geef hun het water van Uw eeuwigheid te drinken uit de hand van Uw genade. Schrijf dan voor hen de beloning neer die is beschikt voor hem die zich in de oceaan van Uw tegenwoordigheid heeft gedompeld en de uitgelezen wijn van het U ontmoeten heeft geproefd.

Ik smeek u, o Gij Koning der koningen, Die mededogen hebt met de verdrukten, voor hen het goede van deze wereld te beschikken en van de wereld die komen gaat. Schrijf bovendien voor hen neer wat geen van Uw schepselen heeft ontdekt en reken hen tot degenen die U hebben omringd en die zich rondom Uw troon bewegen in iedere wereld van Uw werelden.

Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Alwetende, de Albezielde.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
De Vasten (#4266)

*“Wij hebben u opgedragen vanaf het begin der volwassenheid [15 jaar] te bidden en te vasten; dit is verordend door God, uw Heer en de Heer van uw voorvaderen. Hij heeft hen die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn van deze verplichting ontheven…”

*“Onthoudt u van zonsopgang tot zonsondergang van spijs en drank en hoedt u ervoor dat begeerte u berooft van deze genade die in het Boek is vastgelegd.”

Dit is, o mijn God, de eerste van de dagen waarop Gij Uw geliefden hebt geboden de Vasten in acht te nemen. Ik verzoek U, bij Uzelf en bij hem die vast uit liefde voor U en omwille van Uw welbehagen –en niet uit eigenbelang en begeerte of uit vrees voor Uw toorn– en bij Uw uitmuntendste namen en verheven eigenschappen, Uw dienaren te zuiveren van liefde voor iets buiten U en hen de Dageraadsplaats van het licht van Uw aangezicht en de Zetel van de troon van Uw één-zijn te doen naderen. Verlicht hun hart, o mijn God, met het licht van Uw kennis en verhelder hun gelaat met de stralen van de Dagster die schijnt aan de horizon van Uw Wil. Gij hebt Macht te doen wat U behaagt. Er is geen God dan Gij, de Alglorierijke, Wiens hulp door alle mensen wordt afgesmeekt.

Sta hen bij, o mijn God, U te doen overwinnen en Uw Woord te verheffen. Vergun hen dan te worden als handen van Uw Zaak onder Uw dienaren en maak hen tot onthullers van Uw religie en Uw tekenen onder de mensheid op zulk een wijze, dat de hele wereld vervuld mag worden van het U loven en gedenken en van Uw bewijzen en tekenen. Gij zijt waarlijk de Almilddadige, de Verhevenste, de Krachtige, de Machtige en de Barmhartige.

* Kitáb-i-Aqdas, §10, blz. 34
* Kitáb-i-Aqdas, §17, blz. 37
-Bahá'u'lláh
-----------------------
De Vasten (#4268)

Dit zijn, o mijn God, de dagen waarop Gij Uw dienaren hebt geboden te vasten. Daarmee hebt Gij voor het oog van allen die in Uw hemel en allen die op Uw aarde zijn de inleiding van het aan Uw schepselen geopenbaarde Boek van Uw wetten gesierd en de Schatkamers van Uw geboden getooid. Gij hebt ieder uur van deze dagen begiftigd met een bijzondere kracht die ondoorgrondelijk is voor allen buiten U, Wiens kennis al het geschapene omvat. Gij hebt ook iedere ziel een deel van deze kracht toegekend in overeenstemming met de Tafel van Uw bevel en de Geschriften van Uw onherroepelijk oordeel. Elk blad van deze Boeken en Geschriften hebt Gij bovendien bestemd voor ieder van de volkeren en geslachten der aarde.

Voor Uw vurige aanbidders hebt Gij, overeenkomstig Uw bevel, bij elke dageraad de kelk van het U gedenken bestemd, o Gij Die de Heerser der heersers zijt! Zij zijn zo bedwelmd door de wijn van Uw menigvuldige wijsheid dat zij van hun rustbank opstaan in hun verlangen Uw lof te verkondigen en Uw deugden te prijzen, en de slaap ontvluchten in hun vurig verlangen Uw tegenwoordigheid te naderen en deel te hebben aan Uw milddadigheid. Hun ogen zijn te allen tijde gericht op het Ochtendgloren van Uw goedertierenheid en hun gelaat naar de Bron van Uw bezieling. Laat dan op ons en op hen vanuit de wolken van Uw barmhartigheid neerregenen wat de hemel van Uw vrijgevigheid en genade past.

Geloofd zij Uw Naam, o mijn God! Dit is het uur waarop Gij de deuren van Uw milddadigheid hebt ontsloten voor het aangezicht van Uw schepselen, en de poorten van Uw tedere genade wijd hebt geopend voor alle bewoners van Uw aarde. Ik smeek U, bij allen die hun bloed hebben vergoten op Uw pad, die, in hun vurig verlangen naar U, zich hebben bevrijd van iedere gehechtheid aan Uw schepselen, en die zo overweldigd waren door de zoete geuren van Uw bezieling dat elk lichaamsdeel Uw lof aanhief en sidderde bij Uw gedachtenis, ons de dingen die Gij in deze Openbaring onherroepelijk hebt verordend niet te onthouden – een Openbaring welks kracht iedere boom heeft doen uitroepen wat de Brandende Braamstruik eertijds verkondigde aan Mozes, Die met U sprak, een Openbaring die de nietigste kiezelsteen opnieuw Uw lof deed verkondigen, zoals de stenen U verheerlijkten in de dagen van Mohammed, Uw Vriend.

Dit zijn degenen, o mijn God, die Gij door Uw genade in staat hebt gesteld omgang met U te hebben en zich te onderhouden met Hem Die de Openbaarder van Uzelf is. Door de winden van Uw wil waren zij naar alle kanten verspreid tot U hen bijeenbracht onder Uw schaduw en hen de voorhof van Uw heiligdom liet binnengaan. Nu Gij hen laat verblijven in de schaduw van het baldakijn van Uw genade, help hen dan datgene te verwerven wat een zo verheven staat past. Laat hen, o mijn Heer, niet worden gerekend tot hen die, hoewel zij U nabij zijn, ervan weerhouden worden Uw gelaat te herkennen, en die, hoewel zij U ontmoeten, verstoken zijn van Uw tegenwoordigheid.

Dit zijn Uw dienaren, o mijn Heer, die met U deze Allergrootste Gevangenis zijn binnengegaan, die binnen haar muren de Vasten hebben gehouden zoals Gij hun hebt geboden in de Tafelen van Uw besluit en de Boeken van Uw bevel. Zend daarom tot hen neer wat hen volkomen zal zuiveren van al wat Gij verafschuwt, opdat zij U geheel mogen zijn toegewijd, en zich volledig mogen onthechten van alles buiten U.

Laat dan op ons neerregenen, o mijn God, hetgeen Uw genade betaamt en Uw milddadigheid past. Stel ons dan in staat, o mijn God, te leven in gedachtenis aan U en te sterven in liefde voor U, en schenk ons de gave van Uw tegenwoordigheid in Uw werelden na deze wereld – werelden die onnaspeurlijk zijn voor allen buiten U. Gij zijt onze Heer en de Heer aller werelden, en de God van allen die in de hemel en allen die op aarde zijn.

Gij ziet, o mijn God, wat Uw geliefden in Uw dagen is overkomen. Uw glorie is mij tot getuige! Het geluid van de klaagzang van Uw uitverkorenen heeft luid weerklonken door Uw gehele rijk. Sommigen werden verlokt door de trouwelozen in Uw land en werden door hen verhinderd U nabij te zijn en de hof van Uw majesteit te bereiken. Anderen waren in staat U te naderen, maar werden ervan weerhouden Uw gelaat te aanschouwen. Weer anderen mochten, in hun verlangen U te aanschouwen de voorhof van Uw heiligdom betreden, maar zij lieten de sluiers van de inbeeldingen van Uw schepselen en de onrechtvaardigheden van de onderdrukkers onder Uw volk tussen henzelf en U komen.

Dit is het uur, o mijn God, dat Gij boven elk ander uur hebt gesteld en dat Gij hebt verbonden met de meest uitverkorenen onder Uw schepselen. Ik smeek U, o mijn God, bij Uzelf en bij hen, om in de loop van dit jaar te verordenen wat Uw geliefden zal verheffen. Beschik in dit jaar bovendien dat wat de Dagster van Uw kracht in staat zal stellen stralend boven de horizon van Uw luister te schijnen, en door Uw soevereine macht, de gehele wereld te verlichten.

Laat Uw Zaak zegevieren, o mijn Heer, en verneder Uw vijanden. Bestem voor ons het goede van dit leven en het leven dat komen gaat. Gij zijt de Waarheid, Die alle geheimen kent. Geen God is er dan Gij, de Immervergevende, de Almilddadige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
De Vasten (#4269)

Lof zij U, o Heer mijn God! Wij hebben de Vasten in acht genomen overeenkomstig Uw gebod en beëindigen hem nu door Uw liefde en Uw welbehagen. Verwaardig U, o mijn God, om de daden te aanvaarden die wij geheel omwille van Uw schoonheid op Uw pad hebben verricht, met ons gelaat naar Uw Zaak gekeerd, vrij van alles buiten U. Schenk dan Uw vergeving aan ons, aan onze voorvaderen en aan allen die in U en Uw machtige tekenen hebben geloofd in deze grootste, deze glorierijkste Openbaring. Machtig zijt Gij te doen wat Gij verkiest. Gij zijt waarlijk, de Verhevenste, de Almachtige, de Onbeperkte.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
De Vasten (#4270)

Geprezen zijt Gij, o God mijn God! Dit zijn de dagen waarop Gij Uw uitverkorenen, Uw geliefden en Uw dienaren hebt opgedragen de Vasten in acht te nemen die Gij tot licht voor het volk van Uw koninkrijk hebt gemaakt, evenals Gij het Verplichte Gebed hebt gemaakt tot een ladder naar omhoog voor hen die Uw eenheid erkennen. Ik smeek U, o mijn God, bij deze twee machtige pilaren die Gij hebt beschikt als glorie en eer voor de gehele mensheid, Uw religie te behoeden tegen het kwaad van de goddelozen en het samenzweren van alle boosdoeners. O Heer, verberg het licht niet dat Gij hebt geopenbaard door Uw kracht en Uw almacht. Sta hen die waarlijk in U geloven bij met de legers van de zichtbaren en onzichtbaren door Uw gebod en Uw soevereiniteit. Er is geen God dan Gij, de Almachtige, de Krachtigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
De Vasten (#4271)

Gij ziet, o God van Barmhartigheid –Gij Wiens kracht al het geschapene doordringt– deze dienaren van U, Uw slaven die, overeenkomstig het welbehagen van Uw wil, overdag de door U voorgeschreven vasten nakomen, die bij het aanbreken van de dag opstaan om van Uw Naam te gewagen en Uw lof te verkondigen, in de hoop hun deel te verkrijgen van de voortreffelijkheden die bewaard liggen in de schatkamers van Uw genadegiften. Ik smeek U, o Gij Die de teugels van de gehele schepping in Uw handen houdt en in Wiens greep het ganse koninkrijk van Uw namen en Uw hoedanigheden ligt, om in Uw Dag Uw dienaren niet verstoken te doen zijn van de stromen die neerdalen uit de wolken van Uw barmhartigheid en hen niet te beletten hun deel te nemen van de oceaan van Uw welbehagen.

Alle atomen van de aarde getuigen, o mijn Heer, van de grootheid van Uw kracht en Uw heerschappij, en alle tekenen van het heelal bevestigen de heerlijkheid van Uw majesteit en Uw macht. O Gij, Die de oppermachtige Heer zijt van allen, Die de Koning van eeuwigdurende dagen en Heerser over alle natiën zijt, wees genadig voor Uw dienaren die zich hebben vastgeklemd aan het koord van Uw geboden, die het hoofd hebben gebogen voor de openbaring van Uw wetten die zijn neergezonden uit de hemel van Uw Wil.

Zie, o mijn Heer, hoe zij hun ogen opslaan naar de dageraadsplaats van Uw goedertierenheid, hoe zij verlangen naar de oceaan van Uw gunsten, hoe hun stem zachter wordt bij de klanken van Uw lieflijkste Stem die, vanuit de verhevenste Plaats, in Uw naam de Alglorierijke roept. Help Uw geliefden, o mijn Heer, zij die van alles afstand hebben gedaan, opdat zij de dingen mogen verkrijgen die Gij bezit, die door tegenspoed en beproevingen zijn omringd, omdat zij de wereld hebben verzaakt en hun liefde richten op Uw rijk van heerlijkheid. Ik smeek U, o mijn Heer, bescherm hen tegen de aanvallen van hun lage hartstochten en begeerten, en help hen de dingen te verwerven die hun van nut zijn in deze wereld en in de volgende.

Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw verborgen, Uw onschatbare Naam die luid roept in het rijk van schepping en alle volkeren oproept tot de Boom waaraan het voorbijgaan niet mogelijk is, tot de zetel van een alles te boven gaande heerlijkheid, op ons en op Uw dienaren de overvloedige regen van Uw barmhartigheid te doen neerdalen, opdat deze ons mag reinigen van het gedenken van alles buiten U en ons nader mag brengen tot de kusten van de oceaan van Uw genade. O Heer, beschik door Uw meest verheven Pen wat onze ziel onsterfelijk zal maken in het Rijk van heerlijkheid, onze naam zal bestendigen in Uw koninkrijk, en ons leven zal behoeden in de schatkamers van Uw bescherming en ons lichaam in de vesting van Uw onschendbaar bolwerk. Gij hebt macht over alle dingen zowel van het verleden als van de toekomst. Geen God is er dan Gij, de almachtige Beschermer, de Bij-Zich-Bestaande.

Gij ziet, o Heer, onze handen in smeking opgeheven naar de hemel van Uw gunst en gaven. Geef dat ze gevuld mogen worden met de schatten van Uw vrijgevigheid en milddadige gunst. Vergeef ons, onze vaders en onze moeders en vervul al onze wensen uit de oceaan van Uw genade en goddelijke edelmoedigheid. Aanvaard, o Geliefde van ons hart, al onze werken op Uw pad. Gij zijt waarlijk de Krachtigste, de Verhevenste, de Onvergelijkelijke, de Ene, de Vergevende, de Genadige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
De Vasten (#4267)

In de Naam van Hem Die is beloofd in de Boeken van God, de Alwetende, de Welingelichte! De dagen van vasten zijn aangebroken waarin de dienaren die rondom Uw troon cirkelen en Uw tegenwoordigheid hebben bereikt vasten. Zeg: O God van namen en schepper van hemel en aarde! Ik smeek U bij Uw Naam, de Alglorierijke, de Vasten te aanvaarden van hen die vasten uit liefde voor U en omwille van Uw welbehagen, en die volbrengen hetgeen Gij hun in Uw Boeken en Tafelen hebt opgedragen. Ik smeek U bij hen mij bij te staan bij de bevordering van Uw Zaak en mij standvastig in Uw liefde te maken, opdat mijn voetstappen niet uitglijden vanwege het misbaar van Uw schepselen. Waarlijk, Gij hebt macht over al wat Gij wilt. Geen God is er dan Gij, de Bezieler, de Almachtige, de Milddadigste, de Aloude van Dagen.

Ik smeek U, o mijn God, bij Uw machtige Teken en bij de openbaring van Uw genade onder de mensen, mij niet van de poort van de stad van Uw tegenwoordigheid weg te houden en mij niet teleur te stellen in mijn hoop op de openbaringen van Uw genade te midden van Uw schepselen. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij Uw allerzoetste Stem en bij Uw verhevenste Woord, mij steeds dichter tot de drempel van Uw deur te voeren en mij niet ver van de schaduw van Uw genade en het baldakijn van Uw milddadigheid verwijderd te laten zijn. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij de pracht van Uw lichtend voorhoofd en de helderheid van het licht van Uw aangezicht dat van de allerhoogste horizon schijnt, mij aan te trekken door de zoete geur van Uw gewaad en mij te laten drinken van de uitgelezen wijn van Uw woorden. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij Uw haar dat over Uw gelaat speelt gelijk Uw verhevenste Pen zich over de bladzijden van Uw Tafelen beweegt, waarbij de muskus van verborgen betekenissen zich over het rijk van Uw schepping verspreidt, mij zo te verheffen om Uw Zaak te dienen dat ik niet zal wijken of zal worden gehinderd door de inblazingen van hen die Uw tekenen betwisten en zich van Uw gelaat hebben afgekeerd. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij Uw Naam die Gij tot de Koning van Namen hebt gemaakt, waardoor allen die in de hemel en op aarde zijn in verrukking zijn gebracht, mij in staat te stellen de Dagster van Uw schoonheid te aanschouwen en mij te voorzien van de wijn van Uw woorden. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij het Heiligdom van Uw majesteit op de verhevenste toppen en bij het Baldakijn van Uw openbaring op de hoogste heuvelen, mij met Uw genade bij te staan datgene te doen wat Uw wil heeft verlangd en Uw bedoeling heeft geopenbaard. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij Uw schoonheid die boven de horizon van eeuwigheid gloort, een schoonheid waarvoor, zodra zij zich openbaart, het rijk van schoonheid zich in aanbidding neerbuigt om haar met klinkende tonen te verheerlijken, mij te vergunnen dat ik mag sterven jegens alles wat ik bezit en mag leven voor alles wat U toebehoort. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij de Manifestatie van Uw naam, de Welbeminde, door Wie het hart van Uw geliefden werd verteerd en de ziel van allen die op aarde verblijven zich hoog heeft verheven, mij te helpen U te gedenken onder Uw schepselen en U te verheerlijken te midden van Uw volk. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij het geritsel van de goddelijke Lotusboom en het ruisen van de bries van Uw woorden in het koninkrijk van Uw namen, mij ver te verwijderen van alles wat Uw wil verafschuwt en mij dicht bij de staat te brengen waarin Hij straalt Die de Dageraad van Uw tekenen is. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij die Letter waardoor, zodra zij uit de mond van Uw wil was voortgekomen, de oceanen rezen, de winden waaiden, de vruchten te voorschijn kwamen, de bomen opschoten, alle vroegere sporen verdwenen en alle sluiers vaneen werden gescheurd, en die hen die U zijn toegewijd deed snellen naar het licht van het aangezicht van hun Heer, de Onbeperkte, aan mij bekend te maken wat in de schatkamers van Uw kennis en in de bewaarplaatsen van Uw wijsheid verborgen was. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij het vuur van Uw liefde dat de slaap verdreef uit de ogen van Uw uitverkorenen en Uw geliefden en bij hun lofprijzing en het U gedenken bij het aanbreken van de dag, mij te rekenen tot hen die bereikten wat Gij in Uw Boek hebt neergezonden en door Uw wil hebt geopenbaard. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij het licht van Uw aangezicht dat hen die U nabij zijn ertoe bracht de pijlen van Uw gebod tegemoet te treden en hen die U zijn toegewijd ertoe bracht de zwaarden van Uw vijanden op Uw pad te trotseren, met Uw verhevenste Pen voor mij neer te schrijven wat Gij hebt neergeschreven voor Uw vertrouwelingen en uitverkorenen. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

Ik smeek U, o mijn God, bij Uw Naam waardoor Gij hebt geluisterd naar de roep van Uw geliefden, naar de zuchten van hen die naar U verlangen, naar de kreten van hen die Uw nabijheid genieten, en naar het gekreun van hen die U zijn toegewijd, en waardoor Gij de wensen van hen die hun hoop op U hebben gevestigd hebt vervuld en hun verlangens hebt ingewilligd door Uw genade en gunsten, en bij Uw Naam waardoor de oceaan van vergeving voor Uw gelaat aanzwol en het uit de wolken van Uw edelmoedigheid op Uw dienaren neerregende, voor een ieder die zich tot U heeft gekeerd en de door U geboden vasten heeft gehouden, de beloning neer te schrijven die beschikt is voor hen die niet spreken dan met Uw goedvinden en die alles wat zij bezaten hebben opgegeven op Uw pad uit liefde voor U.

Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uzelf, bij Uw tekenen, bij Uw duidelijke bewijzen en het stralende licht van de Dagster van Uw schoonheid en Uw Takken, de overtredingen uit te wissen van hen die zich aan Uw wetten vasthielden en in acht namen wat Gij hun in Uw Boek hebt voorgeschreven. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Eenheid (#4191)

O mijn God! O mijn God! Verenig de harten van Uw dienaren en openbaar hun Uw verheven doel. Mogen zij Uw geboden nakomen en bij Uw wet verblijven. Help hen, o God, in hun streven en schenk hun kracht U te dienen. O God, laat hen niet aan zichzelf over, maar leid hun schreden met het licht van Uw kennis en verblijd hun hart met Uw liefde. Waarlijk, Gij zijt hun Helper en hun Heer.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Eenheid (#4192)

O Gij vriendelijk Heer! O Gij Die edelmoedig en barmhartig zijt! Wij zijn de dienaren van Uw drempel en zijn bijeen onder de beschermende schaduw van Uw goddelijke eenheid. De zon van Uw barmhartigheid schijnt op allen en uit de wolken van Uw genade regent het op allen. Uw gaven omringen allen, Uw liefdevolle voorzienigheid ondersteunt allen, Uw bescherming biedt allen schaduw en Gij beziet allen met een blik van genegenheid. O Heer! Schenk ons Uw oneindige gaven en laat het licht van Uw leiding schijnen. Verlicht de ogen en verblijd de harten met blijvende vreugde. Geef alle mensen een nieuwe geest en schenk hen eeuwig leven. Open de poorten van waar begrip en laat het licht van geloof helder schijnen. Breng alle mensen bijeen onder de schaduw van Uw genade en zorg dat zij zich in harmonie verenigen, zodat zij als de stralen van één zon worden, als de golven van één zee en als de vruchten van één boom. Mogen zij drinken uit dezelfde bron. Mogen zij verfrist worden door dezelfde bries. Mogen zij verlichting vinden uit dezelfde lichtbron. Gij zijt de Gever, de Genadige, de Almachtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Eenheid (#4193)

O Gij liefderijk Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit dezelfde ouders. Gij hebt beschikt dat allen tot dezelfde familie behoren. In Uw heilige tegenwoordigheid zijn allen Uw dienaren en de gehele mensheid wordt onder Uw Tabernakel beschermd; allen zijn verzameld rond Uw welvoorziene tafel; allen worden verlicht door het licht van Uw voorzienigheid.

O God! Gij zijt goed voor allen, Gij zorgt voor allen, beschermt allen en verleent leven aan allen. Gij hebt ieder met talenten en mogelijkheden begiftigd en allen zijn ondergedompeld in de Oceaan van Uw genade.

O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen. Laat de godsdiensten eensgezind zijn; maak de volkeren één, zodat zij elkaar als één familie zullen beschouwen en de gehele aarde als één thuis. Mogen zij allen in volmaakte harmonie samenleven.

O God! Hef hoog het vaandel van de eenheid der mensheid.

O God! Sticht de Allergrootste Vrede.
Smeed de harten aaneen, o God!

O Gij, liefderijk Vader, God! Verblijd ons hart met de geur van Uw liefde. Verhelder onze ogen met het licht van Uw leiding; streel onze oren met de melodie van Uw Woord en beschut ons allen in de vesting van Uw voorzienigheid.

Gij zijt de Machtige en de Krachtige! Gij zijt de Vergevende en Degene Die de tekortkomingen van de gehele mensheid niet telt.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Fondsen (#1985)

O God, mijn God! Verlicht het gelaat van Uw ware minnaars en sta hen bij met de engelenscharen van onbetwistbare overwinning. Plaats hun voeten stevig op Uw rechte pad en open voor hen, vanuit Uw aloude milddadigheid, de poorten van Uw zegeningen. Want wat Gij hen geschonken hebt besteden zij op Uw weg, terwijl zij Uw Geloof beschermen, hun vertrouwen stellen in het U gedenken, hun hart offeren uit liefde voor U en niet achterhouden wat zij bezitten, in aanbidding voor Uw schoonheid en in hun streven wegen te vinden om U te behagen.

O mijn Heer! Beschik voor hen een overvloedig deel, een voorbestemde vergoeding en een zekere beloning.

Waarlijk, Gij zijt de Schrager, de Helper, de Edelmoedige, de Milddadige, de Immerschenkende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Geboorte van Bahá’u’lláh (#6311)
Geboorte van Bahá’u’lláh

Hij is de Heiligste, de Verhevenste, de Allergrootste.

Het Feest van de Geboortedag is gekomen en Hij die de Schoonheid is van God, de Almachtige, de Onweerstaanbare, de Liefderijke, heeft Zijn troon bestegen. Wel ga het degene die in deze Dag Zijn tegenwoordigheid heeft bereikt en op wie de blik van God, de Helper in nood, de Bij- zich-bestaande, is gericht. Zeg: Wij hebben dit Feest gevierd in de Grootste Gevangenis in een tijd dat de koningen der aarde tegen Ons opstonden. Toch kan het overwicht van de onderdrukker Ons nooit dwarsbomen, noch kunnen de heerscharen der wereld Ons ontstellen. Hiervan getuigt de Al-Barmhartige in deze meest verheven rang.

Zeg: Zal de essentie van zekerheid ontsteld zijn ten aanzien van het tumult van de volkeren der wereld? Neen, bij Zijn Schoonheid, die zijn pracht uitstort over al dat is geweest en al dat zal zijn! Dit is, waarlijk, die majesteit van de Heer die de gehele schepping omvat, en dit is Zijn bovenzinnelijke kracht waarvan allen die zien en alles dat wordt gezien doordrongen zijn. Grijp het koord van Zijn soevereine macht stevig vast en maak melding van uw Heer, de Onbeperkte, in dit ochtendgloren welks licht elk verborgen geheim heeft blootgelegd. Aldus heeft de tong van de Aloude van Dagen gesproken op deze Dag waarin de uitgelezen wijn werd ontzegeld. Wees waakzaam opdat de ijdele verbeeldingen van hen die God hebben verloochend u niet verontrusten of dat hun ijdele waan u afhoudt van dit uitgespreide pad.

O volk van Bahá! Stijg met de vleugels van onthechting op in de atmosfeer van de liefde van uw Heer, de Albarmhartige. Sta op om Hem te doen zegevieren, zoals bevolen in de Welbewaarde Tafel. Hoedt u, dat gij niet twist met iemand van Mijn dienaren. Schenk hen de zoete geuren van God en Zijn heilige uitingen, want door de kracht daarvan wordt het alle mensen mogelijk gemaakt zich tot Hem te keren. Zij die in deze Dag achteloos blijven aangaande God hebben zich in werkelijkheid verloren in de roes van hun eigen verlangens en bemerken het niet. Wel gaat het degene die met nederigheid en ootmoed zijn gelaat heeft gewend naar de Dageraad van de verzen van zijn Heer.

Het past u om op te staan en de mensen bekend te maken met hetgeen is neergezonden in het Boek van hun Heer, de Almachtige, de Onbeperkte. Zeg: Vreest gij God en schenk geen aandacht aan de nutteloze verbeeldingen van hen die de paden van twijfel en onrecht bewandelen. Keer u met stralend hart naar de troon van uw Heer, de Bezitter van alle namen. Voorwaar, Hij zal u helpen door de kracht van waarheid. Geen God is er dan Hij, de Almachtige, de Milddadigste.

Zoudt u zich spoeden naar een kleine vijver terwijl de Allergrootste Oceaan zich voor uw ogen uitstrekt? Keert u zich hier volledig naar en treedt niet in de voetsporen van elke trouweloze bedrieger. Aldus zingt de Vogel van Eeuwigheid op de takken van Onze goddelijke Lotusboom. Bij God! Een enkele van zijn melodieën voldoet om de Schare in den hoge in vervoering te brengen, en buiten hen de bewoners van de steden van namen, en buiten hen diegenen die in de morgenstond en avondstond rond Zijn Troon cirkelen.

Aldus zijn de stromen van uiting neergeregend vanuit de hemel van de wil van uw Heer, de Albarmhartige. Komt deze nader, o mensen, en neemt afstand van hen die vruchteloos de verzen die God heeft geopenbaard betwisten, en die geen geloof hebben gehecht aan hun Heer toen Hij verscheen, bekleed met bewijs en getuigenis.

(Ayyám-i-Tis‘ih, blz. 45-47)
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geboorte van de Báb (#6310)
Geboorte van de Báb

In naam van Degene, geboren op deze dag. Hij die God heeft gemaakt tot de Heraut van Zijn Naam, de Almachtige, de Liefdevolle!

Dit is een Tafel waarin Wij ons hebben gericht tot die nacht waarin de hemelen en de aarde verlicht werden door een Licht dat zijn luister over de gehele schepping uitstort.

Gezegend zijt gij, o nacht! Want door u is de Dag van God voortgebracht, een Dag waarvan Wij hebben beschikt dat deze de lamp van verlossing voor de bewoners van de steden van namen is, de kelk van overwinning voor de voorvechters van de arena’s van eeuwigheid en de dageraadsplaats van vreugde en vervoering voor de gehele schepping.

Onmetelijk verheven is God, de Maker van de hemelen, die ervoor heeft gezorgd dat op deze Dag die Naam is uitgesproken waardoor de sluiers van ijdele waan vaneen werden gescheurd, de nevelen van nutteloze verbeelding uiteengedreven en Zijn naam “de Bij-Zich-Bestaande” daagde boven de horizon van zekerheid. Door U is de uitgelezen wijn van eeuwigdurend leven ontzegeld, zijn de deuren van kennis en uiting voor de volkeren der aarde ontgrendeld en hebben de ademtochten van de Albarmhartige zich over elk gebied verspreid. Alle glorie komt toe aan dat uur waarin de Schat van God, de Almachtige, de Alwetende, de Alwijze, is verschenen!

O schare van hemel en aarde! Dit is die eerste nacht, welke God tot een voorteken heeft gemaakt van die tweede nacht waarin Hij werd geboren die door geen enkele lof op passende wijze kan worden verheerlijkt en door geen enkele eigenschap kan worden beschreven. Wel ga het hem die hen beiden overdenkt: Waarlijk, hij zal ontdekken dat hun uiterlijke werkelijkheid overeenkomt met hun innerlijke essentie, en zal vertrouwd raken met de goddelijke mysteriën die besloten liggen in deze Openbaring, een Openbaring waardoor de fundamenten van misvattingen zijn gaan wankelen, de waandenkbeelden van bijgeloof zijn verbrijzeld en de banier is ontvouwd welke verkondigt, “Geen God is er dan Hij, de Krachtige, de Verhevene, de Onvergelijkelijke, de Beschermer, de Machtige, de Onbereikbare”.

In deze nacht werd de geur van nabijheid verspreid, de poorten van hereniging aan het einde der dagen werden opengezwaaid en al het geschapene werd bewogen om uit te roepen: “Het Koninkrijk is van God, de Heer van alle namen, die gekomen is met wereldomvattende soevereiniteit!” In deze nacht verheerlijkte de Schare in den hoge de lof van hun Heer, de Verhevene, de Meest Glorierijke, en de wezenlijkheden van de goddelijke namen roemden Hem die de Koning is van het begin en het einde van deze Openbaring. Een Openbaring door welks macht de bergen zich naar Hem hebben gehaast die de Al-Toereikende is, de Meest Verhevene, en de harten zich hebben gekeerd naar het aangezicht van hun Meest Geliefde, en de bladeren in beweging zijn gebracht door de winden van verlangen, en de bomen hun stem hebben verheven in vreugdevol antwoord op de roep van Hem die de Onbeperkte is, en de hele aarde van verlangen heeft gebeefd in haar wens om hereniging met de Eeuwige Koning te bereiken, en alle dingen nieuw werden gemaakt door dat verborgen Woord dat is verschenen in deze machtige Naam.

O nacht van de Almilddadige! Waarlijk, in u aanschouwen Wij het Moederboek. Is het in waarheid een Boek of veeleer een voortgebrachte loot? Neen, bij Mijzelf! Zulke woorden behoren tot het koninkrijk van namen, terwijl God dit Boek boven alle namen heeft geheiligd. Waardoor het verborgen Geheim en het gekoesterde Mysterie geopenbaard werden. Neen, bij Mijn leven! Al dat genoemd is behoort tot het koninkrijk van eigenschappen, terwijl het Moederboek hier volledig boven staat. Hierdoor zijn de manifestaties “Er is geen God dan God” boven hen allen verschenen. Neen, alhoewel deze dingen aan alle mensen zijn verkondigd, oordeelt uw Heer dat niets dan Zijn oor in staat is die te horen. Gezegend zijn zij die overtuigd zijn!

Waarop de Pen van de Allerhoogste verbijsterd uitriep: “O Gij die verheven is boven alle namen! Ik zweer bij Uw macht die de hemelen en de aarde omvat om mij te ontheffen van het U noemen, daar ik zelf in het leven ben geroepen krachtens Uw scheppend vermogen. Hoe dan kan ik verhalen hetgeen al het geschapene niet bij machte is te beschrijven? En toch, ik zweer bij Uw glorie, zou ik datgene verkondigen waarmee Gij mij bezield hebt, dan zou de gehele schepping van vreugde en extase sterven. Hoeveel temeer dan zou zij overweldigd worden wanneer zij zich bevond voor de golven van de oceaan van Uw uiting op deze stralende, meest verheven en bovenaardse Plek! O Heer, onthef deze haperende Pen van het verheerlijken van een zo verheven status en wees barmhartig met mij, O mijn Bezitter en mijn Koning. Veronachtzaam dan mijn overtredingen in Uw tegenwoordigheid. Gij, waarlijk, zijt de Heer van overvloed, de Almachtige, de Immervergevende, de Grootmoedigste.”

(Ayyám-i-Tis‘ih, blz. 12-15)
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geboorte van de Báb (#6312)
Geboorte van de Báb

In naam van Degene, geboren op deze dag. Hij die God heeft gemaakt tot de Heraut van Zijn Naam, de Almachtige, de Liefdevolle!

Dit is een Tafel waarin Wij ons hebben gericht tot die nacht waarin de hemelen en de aarde verlicht werden door een Licht dat zijn luister over de gehele schepping uitstort.

Gezegend zijt gij, o nacht! Want door u is de Dag van God voortgebracht, een Dag waarvan Wij hebben beschikt dat deze de lamp van verlossing voor de bewoners van de steden van namen is, de kelk van overwinning voor de voorvechters van de arena’s van eeuwigheid en de dageraadsplaats van vreugde en vervoering voor de gehele schepping.

Onmetelijk verheven is God, de Maker van de hemelen, die ervoor heeft gezorgd dat op deze Dag die Naam is uitgesproken waardoor de sluiers van ijdele waan vaneen werden gescheurd, de nevelen van nutteloze verbeelding uiteengedreven en Zijn naam “de Bij-Zich-Bestaande” daagde boven de horizon van zekerheid. Door U is de uitgelezen wijn van eeuwigdurend leven ontzegeld, zijn de deuren van kennis en uiting voor de volkeren der aarde ontgrendeld en hebben de ademtochten van de Albarmhartige zich over elk gebied verspreid. Alle glorie komt toe aan dat uur waarin de Schat van God, de Almachtige, de Alwetende, de Alwijze, is verschenen!

O schare van hemel en aarde! Dit is die eerste nacht, welke God tot een voorteken heeft gemaakt van die tweede nacht waarin Hij werd geboren die door geen enkele lof op passende wijze kan worden verheerlijkt en door geen enkele eigenschap kan worden beschreven. Wel ga het hem die hen beiden overdenkt: Waarlijk, hij zal ontdekken dat hun uiterlijke werkelijkheid overeenkomt met hun innerlijke essentie, en zal vertrouwd raken met de goddelijke mysteriën die besloten liggen in deze Openbaring, een Openbaring waardoor de fundamenten van misvattingen zijn gaan wankelen, de waandenkbeelden van bijgeloof zijn verbrijzeld en de banier is ontvouwd welke verkondigt, “Geen God is er dan Hij, de Krachtige, de Verhevene, de Onvergelijkelijke, de Beschermer, de Machtige, de Onbereikbare”.

In deze nacht werd de geur van nabijheid verspreid, de poorten van hereniging aan het einde der dagen werden opengezwaaid en al het geschapene werd bewogen om uit te roepen: “Het Koninkrijk is van God, de Heer van alle namen, die gekomen is met wereldomvattende soevereiniteit!” In deze nacht verheerlijkte de Schare in den hoge de lof van hun Heer, de Verhevene, de Meest Glorierijke, en de wezenlijkheden van de goddelijke namen roemden Hem die de Koning is van het begin en het einde van deze Openbaring. Een Openbaring door welks macht de bergen zich naar Hem hebben gehaast die de Al-Toereikende is, de Meest Verhevene, en de harten zich hebben gekeerd naar het aangezicht van hun Meest Geliefde, en de bladeren in beweging zijn gebracht door de winden van verlangen, en de bomen hun stem hebben verheven in vreugdevol antwoord op de roep van Hem die de Onbeperkte is, en de hele aarde van verlangen heeft gebeefd in haar wens om hereniging met de Eeuwige Koning te bereiken, en alle dingen nieuw werden gemaakt door dat verborgen Woord dat is verschenen in deze machtige Naam.

O nacht van de Almilddadige! Waarlijk, in u aanschouwen Wij het Moederboek. Is het in waarheid een Boek of veeleer een voortgebrachte loot? Neen, bij Mijzelf! Zulke woorden behoren tot het koninkrijk van namen, terwijl God dit Boek boven alle namen heeft geheiligd. Waardoor het verborgen Geheim en het gekoesterde Mysterie geopenbaard werden. Neen, bij Mijn leven! Al dat genoemd is behoort tot het koninkrijk van eigenschappen, terwijl het Moederboek hier volledig boven staat. Hierdoor zijn de manifestaties “Er is geen God dan God” boven hen allen verschenen. Neen, alhoewel deze dingen aan alle mensen zijn verkondigd, oordeelt uw Heer dat niets dan Zijn oor in staat is die te horen. Gezegend zijn zij die overtuigd zijn!

Waarop de Pen van de Allerhoogste verbijsterd uitriep: “O Gij die verheven is boven alle namen! Ik zweer bij Uw macht die de hemelen en de aarde omvat om mij te ontheffen van het U noemen, daar ik zelf in het leven ben geroepen krachtens Uw scheppend vermogen. Hoe dan kan ik verhalen hetgeen al het geschapene niet bij machte is te beschrijven? En toch, ik zweer bij Uw glorie, zou ik datgene verkondigen waarmee Gij mij bezield hebt, dan zou de gehele schepping van vreugde en extase sterven. Hoeveel temeer dan zou zij overweldigd worden wanneer zij zich bevond voor de golven van de oceaan van Uw uiting op deze stralende, meest verheven en bovenaardse Plek! O Heer, onthef deze haperende Pen van het verheerlijken van een zo verheven status en wees barmhartig met mij, O mijn Bezitter en mijn Koning. Veronachtzaam dan mijn overtredingen in Uw tegenwoordigheid. Gij, waarlijk, zijt de Heer van overvloed, de Almachtige, de Immervergevende, de Grootmoedigste.”

(Ayyám-i-Tis‘ih, blz. 12-15)
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#1987)

Geloofd zij Uw Naam, o mijn God! Ik smeek U bij de geuren van het kleed van Uw genade, die op Uw bevel en in overeenstemming met Uw wens over de gehele schepping werden verspreid, en bij de Dagster van Uw wil, die helder schijnt aan de horizont van Uw genade door de kracht van Uw macht en Uw soevereiniteit, om elke ijdele waan en nutteloze verbeelding uit mijn hart te wissen, zodat ik mij met geheel mijn genegenheid tot U moge keren, o Gij Heer der gehele mensheid.

Ik ben Uw dienaar en de zoon van Uw dienaar, o mijn God! Ik heb de handgreep van Uw genade gevat, en mij vastgeklemd aan het koord van Uw tedere barmhartigheid. Beschik voor mij het goede dat bij U is, en voed mij van de Tafel die Gij neerzond uit de wolken van Uw milddadigheid en de hemel Uwer gunst.

Gij, in waarheid, zijt de Heer der werelden, en de God van allen die in de hemel en allen die op aarde zijn.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#1988)

Ik weet niet, o mijn God, wat het vuur is dat Gij deed ontvlammen in Uw land. Aarde kan zijn glans nooit verduisteren, noch kan water zijn vlammen blussen. Alle volkeren der aarde zijn machteloos zijn kracht te weerstaan. Gelukzalig is hij die het is genaderd en zijn loeien heeft gehoord.

Sommigen, o mijn God, stelde Gij door Uw sterkende genade in staat het te naderen, terwijl Gij anderen ervan terughield vanwege hetgeen hun handen in Uw dagen hebben aangericht. Al wie zich erheen spoedde en het bereikte, in zijn vurig verlangen Uw schoonheid te aanschouwen, heeft zijn leven gegeven op Uw pad en is, geheel vrij van alles buiten U, tot U opgestegen.

Ik smeek U, o mijn Heer, bij dit vuur dat laait en woedt in de wereld der schepping, de sluiers vaneen te scheuren die mij hebben verhinderd voor de troon van Uw majesteit te verschijnen en voor de deur van Uw poort te staan. Beschikt Gij voor mij, o mijn Heer, al het goede dat Gij hebt neergezonden in Uw Boek en laat mij niet ver verwijderd zijn van de beschutting van Uw genade.

Machtig zijt Gij te doen hetgeen U behaagt. Gij zijt waarlijk de Almogende, de Grootmoedigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#1989)

Geprezen zijt Gij, o Heer mijn God! Gij ziet en weet dat ik Uw dienaren heb gemaand zich in geen richting te keren dan in de richting van Uw gaven, en hun heb bevolen niets anders in acht te nemen dan hetgeen Gij in Uw duidelijke Boek hebt voorgeschreven, het Boek dat is neergezonden overeenkomstig Uw ondoorgrondelijk besluit en onherroepelijk plan.

Ik kan geen woord uiten, o mijn God, tenzij Gij mij dit toestaat, en ik kan mij in geen richting bewegen tot Gij mij toestemming verleent. Gij zijt het, o mijn God, Die mij in het leven hebt geroepen door de kracht van Uw macht, en mij met Uw genade hebt begiftigd om Uw Zaak te openbaren. Daarom ben ik aan tegenslagen onderworpen die mijn tong belemmeren U te loven en Uw glorie te verheerlijken.

Geprezen zijt Gij, o Heer mijn God! Gij ziet en weet dat ik Uw dienaren heb gemaand zich in geen richting te keren dan in de richting van Uw gaven, en hun heb bevolen niets anders in acht te nemen dan hetgeen Gij in Uw duidelijke Boek hebt voorgeschreven, het Boek dat is neergezonden overeenkomstig Uw ondoorgrondelijk besluit en onherroepelijk plan.

Zend daarom, o mijn Heer, tot mij en tot mijn geliefden neer wat ons zal beschermen tegen het kwaad van hen die Uw waarheid hebben afgewezen en niet in Uw tekenen hebben geloofd.

Gij zijt waarlijk de Alglorierijke, de Almilddadige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4194)

Geprezen zijt Gij, o mijn God! Ik ben een van Uw dienaren die in U en Uw tekenen gelooft. Gij ziet hoe ik mij naar de deur van Uw barmhartigheid heb begeven en mijn gelaat in de richting van Uw goedertierenheid heb gekeerd. Ik smeek U bij Uw voortreffelijkste benamingen en Uw verhevenste eigenschappen om de poorten van Uw gaven voor mij te openen. Help mij dan het goede te doen, o Gij die de Bezitter zijt van alle namen en eigenschappen!

Ik ben arm, o mijn Heer, en Gij zijt rijk. Ik heb mijn gelaat naar u gekeerd en mij van alles buiten U bevrijd. Ik smeek U, laat mij niet verstoken zijn van de bries van Uw tedere genade en onthoud mij niet wat Gij voor de uitverkorenen onder Uw dienaren hebt beschikt.

Trek de sluier voor mijn ogen weg, o mijn Heer, opdat ik mag inzien wat Gij voor Uw schepselen hebt gewenst en in alle tekenen van Uw handwerk de openbaringen van Uw almacht mag ontdekken. Breng mijn ziel in verrukking, o mijn Heer, met Uw machtigste tekenen en trek mij uit de diepten van mijn ontaarde en slechte verlangens. Schrijf dan voor mij het goede neer van deze wereld en de wereld die komen gaat. Machtig zijt Gij te doen wat U behaagt. Er is geen God dan Gij, de Alglorierijke, Wiens hulp wordt ingeroepen door alle mensen.

Ik zeg U dank, o mijn Heer, dat Gij mij uit mijn slaap deed ontwaken, mij in beweging zette en in mij het verlangen schiep te beseffen wat de meesten van Uw dienaren niet hebben begrepen. Stel mij daarom in staat, o mijn Heer, om uit liefde voor U en omwille van Uw behagen alles waar te nemen wat Gij wenst. Gij zijt Degeen van Wiens macht en heerschappij alle dingen getuigen.

Er is geen ander God dan Gij, de Almachtige, de Weldadige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4195)

Geef mij te drinken, o mijn God, uit de zoetgeurende stromen van Uw eeuwigheid en stel mij in staat, o mijn Hoop, de vruchten te proeven van de boom van Uw wezen! Veroorloof mij, o mijn Glorie, volop te drinken uit de kristalheldere bronnen van Uw liefde en laat mij, o mijn Licht, in de schaduw van Uw eeuwige voorzienigheid verblijven! Laat mij over de velden van Uw nabijheid zwerven in Uw tegenwoordigheid, o mijn Geliefde, en zetel mij ter rechterzijde van de troon van Uw barmhartigheid, o mijn Verlangen! Laat een vleug uit de geurige bries van Uw vreugde over mij gaan, o mijn Doel, en vergun mij de hoogten van het paradijs van Uw werkelijkheid te betreden, o mijn Aangebedene! Sta mij toe te luisteren naar de melodieën van de Duif van Uw eenheid, o Luisterrijke, en beziel mij door de geest van Uw kracht en Uw macht, o mijn Verzorger! Laat mij standvastig zijn in de geest van Uw liefde, o mijn Helper, en plaats mijn voet stevig op het pad van Uw welbehagen, o mijn Maker! Laat mij voor altijd in de tuin van Uw onsterfelijkheid verblijven voor Uw aangezicht, o Gij Die mij genadig zijt, en plaats mij op de zetel van Uw heerlijkheid, o Gij Die mijn Bezitter zijt! Verhef mij tot de hemel van Uw goedertierenheid, o mijn Bezieler, en leid mij tot de Dagster van Uw leiding, o Gij Die mij aantrekt! Roep mij op aanwezig te zijn bij de openbaringen van Uw onzichtbare geest, o Gij Die mijn Oorsprong en mijn hoogste Wens zijt, en laat mij terugkeren tot de essentie van de geur van Uw schoonheid die Gij zult openbaren, o Gij Die mijn God zijt!

Machtig zijt Gij te doen wat Uw behaagt. Gij zijt waarlijk de Verhevenste, de Alglorierijke, de Allerhoogste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4196)

Schep in mij een zuiver hart, o mijn God, en vernieuw in mij een rustig geweten, o mijn Hoop! Bekrachtig mij in Uw Zaak door de geest van macht, o mijn Meest Geliefde, en onthul voor mij Uw weg door het licht van Uw heerlijkheid, o Gij Doel van mijn verlangen! Verhef mij tot de hemel van Uw heiligheid door de kracht van Uw alles te boven gaande macht, o Bron van mijn wezen, en verblijd mij door de ademtocht van Uw eeuwigheid, o Gij Die mijn God zijt! Laat Uw eeuwigdurende melodieën mijn ziel rust geven, o mijn Metgezel en laat de rijkdom van Uw aloude aangezicht mij verlossen van alles buiten U, o mijn Meester! Laat de boodschap van de openbaring van Uw onvergankelijk Wezen mij vreugde brengen, o Gij Die de kenbaarste van het kenbare zijt en de verborgenste van het verborgene!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4197)
Hij is de Genadige, de Almilddadige!

O God, mijn God! Uw roep trok mij aan en de stem van Uw Pen van Heerlijkheid heeft mij gewekt. De stroom van Uw heilige woorden heeft mij betoverd en de wijn van Uw bezieling bracht mij in verrukking. Gij ziet mij, o Heer, onthecht van alles buiten U, mij vastklemmend aan het koord van Uw milddadigheid en hunkerend naar de wonderen van Uw genade. Ik vraag U bij de eeuwige golven van Uw goedertierenheid en het glanzende licht van Uw liefdevolle zorg en genegenheid, mij datgene te verlenen wat mij nader tot U zal brengen en mij rijk zal maken in Uw rijkdom. Mijn tong, mijn pen, mijn gehele wezen getuigen van Uw kracht, Uw macht, Uw genade en Uw milddadigheid, dat Gij God zijt en dat er geen God is buiten U, de Krachtige, de Machtige.

Ik getuig op dit moment, o mijn God, van mijn hulpeloosheid en Uw soevereiniteit, mijn zwakheid en Uw kracht. Ik weet niet wat goed voor mij is of wat mij kwaad berokkent; Gij zijt waarlijk de Alwetende, de Alwijze. Beschik voor mij, o Heer, mijn God en mijn Meester, wat mij tevreden zal doen zijn met Uw eeuwige beschikking en mij zal doen gedijen in elk van Uw werelden. Gij zijt in waarheid de Genadige, de Milddadige.

Heer! Stuur mij niet weg van de oceaan van Uw rijkdom en de hemel van Uw barmhartigheid, en beschik voor mij het goede van deze wereld en de volgende. Waarlijk, Gij zijt de Heer van de genadezetel in den Hoge. Er is geen God dan Gij, de Ene, de Alwetende, de Alwijze.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4198)

O mijn Heer! Laat Uw schoonheid mijn voedsel zijn en Uw tegenwoordigheid mijn drank, Uw behagen mijn hoop, het U loven mijn daad en het U gedenken mijn metgezel, de kracht van Uw soevereiniteit mijn helper, Uw verblijf mijn woning en mijn verblijfplaats de zetel die door U is geheiligd van de beperkingen opgelegd aan hen die als door een sluier van U zijn gescheiden.

Gij zijt, voorwaar, de Almachtige, de Alglorierijke, de Almogende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4199)

O mijn God, de God van milddadigheid en barmhartigheid! Gij zijt de Koning door Wiens gebiedend Woord de gehele schepping tot bestaan is gewekt en Gij zijt de Almilddadige Die Zich door de daden van Zijn dienaren nimmer liet weerhouden Zijn genade te tonen, of Zich door hen liet verhinderen Zijn milddadigheid te openbaren.

Ik smeek U, laat deze dienaar datgene bereiken wat tot zijn verlossing zal leiden in elk van Uw werelden. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Krachtigste, de Alwetende, de Alwijze.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4200)

Verheerlijkt zijt Gij, o Heer mijn God! Ik dank U dat Gij mij in Uw dagen in het leven hebt geroepen en mij met Uw liefde en Uw kennis hebt bezield. Ik smeek U, bij Uw Naam waardoor de prachtige parels van Uw wijsheid en Uw woorden te voorschijn zijn geroepen uit de schatkamers van de harten van diegenen onder Uw dienaren die U nabij zijn, en waardoor de Dagster van Uw naam, de Meedogende, haar luister heeft uitgestort over allen die in Uw hemel en op Uw aarde zijn, mij door Uw genade en milddadigheid Uw wondere, verborgen weldaden te schenken.

Dit zijn de eerste dagen van mijn leven, o mijn God, die Gij hebt verbonden met Uw eigen dagen. Onthoud mij niet hetgeen Gij voor Uw uitverkorenen hebt beschikt, nu Gij mij zulk een grote eer hebt verleend.

Ik ben, o mijn God, slechts een nietig zaadje dat Gij in de aarde van Uw liefde hebt gezaaid en door de hand van Uw milddadigheid deed ontkiemen. Dit zaadje hunkert daarom in zijn diepste wezen naar de wateren van Uw genade en naar de levende bron van Uw barmhartigheid. Zend uit de hemel van Uw goedertierenheid neer wat het in staat zal stellen in Uw schaduw te bloeien en binnen de grenzen van Uw hof te gedijen. Gij zijt Degeen Die het hart van allen die U hebben erkend verkwikt uit Uw overvloedige stroom en uit de bron van Uw levende wateren.

Ere zij God, de Heer aller werelden.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4201)

Geprezen zijt Gij, o Heer mijn God! Ik smeek U, bij Uw tekenen die de gehele schepping omvatten, en bij het licht van Uw aangezicht dat allen die in de hemel en op aarde zijn verlicht, bij Uw barmhartigheid die al het geschapene te boven gaat en bij Uw genade die over het gehele universum is uitgestort, de sluiers die mij van U scheiden vaneen te scheuren, opdat ik mij mag haasten naar de Bron van Uw machtige bezieling en de Dageraad van Uw openbaring en milddadige gunsten, en mag worden ondergedompeld in de oceaan van Uw nabijheid en welbehagen.

Laat mij in Uw dagen niet verstoken zijn van het U kennen, o mijn Heer en ontdoe mij niet van de mantel van Uw leiding. Geef mij te drinken uit de rivier die het ware leven is, waarvan de wateren zijn voortgestroomd uit het Paradijs , alwaar de troon van Uw Naam, de Albarmhartige, werd opgericht, opdat mijn ogen geopend, mijn gelaat verhelderd, mijn hart bemoedigd, mijn ziel verlicht en mijn stappen vastberaden gemaakt mogen worden.

Gij zijt Degeen Die door de kracht van Zijn macht eeuwig boven alles verheven was en Die door de werking van Zijn wil in staat was alles te beschikken. Absoluut niets in Uw hemel of op Uw aarde kan Uw plan verijdelen. Wees mij dan genadig, o mijn Heer, door Uw genadige voorzienigheid en grootmoedigheid, en neig mijn oor naar de zoete melodieën van de vogels die op de takken van de boom van Uw eenheid Uw lof zingen.

Gij zijt de Grote Gever, de Immervergevende, de Meedogendste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4202)

Ik smeek U, o mijn God, bij Uw meest verheven Woord, dat Gij hebt bestemd tot het goddelijke elixer voor allen die zich in Uw rijk bevinden, het elixer door welks kracht het ruwe metaal van het menselijk leven veranderd is in het zuiverste goud, o Gij in Wiens handen zich zowel de zichtbare als de onzichtbare koninkrijken bevinden, te beschikken dat mijn keuze zich voegt naar Uw keuze en mijn wens naar Uw wens; dat ik volkomen tevreden mag zijn met wat Gij wenst en geheel voldaan met wat Gij voor mij bestemt in Uw milddadigheid en gunst. Machtig zijt Gij te doen naar Uw Wil. Gij zijt in waarheid de Alglorierijke, de Alwijze.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4203)

Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw Naam waarvan de luister hemelen en aarde omvat, mij in staat te stellen mijn wil zo te onderwerpen aan wat Gij in Uw Tafelen hebt bevolen, dat ik in mij geen andere wens meer zal ontdekken dan wat Gij door de kracht van Uw soevereiniteit voor mij hebt gewenst en geen andere wil dan wat Gij door Uw wil voor mij hebt beschikt.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4204)

O God mijn God! Gij hoort het zuchten van Hem die Uw Licht is, luistert hoe Hij bij dag en bij nacht weeklaagt en weet dat Hij niets voor Zichzelf wenst, maar veeleer tracht de zielen van Uw dienaren te heiligen en hen te verlossen van het vuur waardoor zij te allen tijde worden belaagd. O Heer! De handen van Uw welbegunstigde dienaren zijn naar de hemel van Uw milddadigheid geheven en de handen van hen die U oprecht liefhebben naar de verheven hoogten van Uw grootmoedigheid. Ik smeek U, stel hen niet teleur in wat zij zoeken uit de oceaan van Uw gunst en in de hemel van Uw genade en de dagster van Uw milddadigheid. Help hen, o Heer, de deugden te verwerven waardoor hun aanzien onder de volkeren van de wereld verhoogd zal worden. Waarlijk, Gij zijt de Krachtige, de Machtige, de Edelmoedigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#4205)

O God, mijn God! Tooi mijn hoofd met de kroon van gerechtigheid, en mijn slapen met het sieraad van rechtvaardigheid.

Gij zijt waarlijk de Bezitter van alle gaven en milddadigheden.

Bahá’u’lláh
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Geestelijke groei (#1986)

O mijn God, mijn Heer en mijn Meester! Ik heb mij losgemaakt van mijn verwanten en heb getracht door U onafhankelijk te worden van allen die op aarde verblijven en immer bereid datgene te ontvangen wat prijzenswaardig is in Uw ogen. Verleen mij dat goede wat mij onafhankelijk van alles buiten U zal maken, en sta mij een groter deel van Uw grenzeloze gunsten toe. Gij zijt waarlijk de God van onbeperkte genade.

-De Báb
-----------------------
Geestelijke groei (#4206)

Verleen mij, o mijn God, de volle maat van Uw liefde en Uw welbehagen en breng ons hart in vervoering door de bekoring van Uw schitterend licht, o Gij die het Hoogste Bewijs en de Allerheerlijkste zijt. Zend mij, als een teken van Uw genade, bij dag en bij nacht, Uw levenschenkende bries, o Heer van Milddadigheid.

Niets heb ik gedaan, o mijn God, waardoor ik het verdien Uw gelaat te aanschouwen, en ik weet zeker dat ik, ook al zou ik leven zolang de wereld blijft bestaan, geen enkele daad zou kunnen verrichten waardoor ik deze gunst zou verdienen, aangezien de rang van dienaar altijd te laag zal zijn om toegang tot Uw heilige gebied te krijgen, tenzij Uw milddadigheid mij zou bereiken en Uw liefdevolle barmhartigheid mij zou doordringen en Uw liefderijkheid mij zou omvatten.

Alle lof zij U, o Gij buiten Wie geen andere god bestaat. Sta mij genadiglijk toe tot U te komen om de eer te genieten in Uw nabijheid te verblijven en alleen met U omgang te hebben. Geen God is er dan Gij.

Waarlijk, als Gij een dienaar zoudt willen zegenen dan zoudt Gij iedere vermelding of neiging behalve het U noemen uit zijn hart wissen; en zoudt Gij een dienaar met kwaad willen bezoeken om de onrechtvaardigheden die zijn handen voor Uw aangezicht hebben bedreven, dan zoudt Gij hem beproeven met de geneugten van deze wereld en van de volgende zodat hij daardoor in beslag genomen wordt en vergeet U te gedenken.

-De Báb
-----------------------
Geestelijke groei (#4207)

O God, mijn God! Gij zijt mijn Hoop en mijn Geliefde, mijn hoogste Doel en Verlangen. Met grote nederigheid en algehele toewijding smeek ik U mij een minaret van Uw liefde in Uw gebied te maken, een lamp van Uw kennis onder Uw schepselen en een vaandel van goddelijke milddadigheid in Uw koninkrijk.

Reken mij tot Uw dienaren die zich onthechten aan alles buiten U, zich losmaken van de vergankelijkheden van deze wereld en die zich hebben bevrijd van de influisteringen van degenen die waanideeën verkondigen.

Laat mijn hart overvloeien van vreugde door de bekrachtiging uit Uw koninkrijk en verlicht mijn blik met het aanschouwen van de legers van goddelijke bijstand die achtereenvolgens op mij neerdalen uit het koninkrijk van Uw almachtige glorie.

Gij zijt, in waarheid, de Almachtige, de Alglorierijke, de Almogende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Geestelijke groei (#4208)

*O zoeker naar Waarheid! Indien u wenst dat God uw ogen opent, moet u Hem aanroepen en u om middernacht in gebed tot Hem keren met de woorden:

O Heer, ik heb mijn gelaat naar Uw koninkrijk van eenheid gekeerd en ik ben gedompeld in de zee van Uw barmhartigheid. O Heer, verlicht mijn blik door het aanschouwen van Uw licht in deze duistere nacht en maak mij in dit wondere tijdperk gelukkig door de wijn van Uw liefde. O Heer, laat mij luisteren naar Uw stem en open voor mijn ogen de poorten van Uw hemel, zodat ik het licht van Uw heerlijkheid mag aanschouwen en door Uw schoonheid worden aangetrokken.

Waarlijk, Gij zijt de Schenker, de Edelmoedige, de Genadige, de Vergevende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Geestelijke groei (#4209)

Maak onze stappen op Uw weg krachtig, o Heer, en sterk ons hart in gehoorzaamheid aan U. Keer ons gelaat naar de schoonheid van Uw enig-zijn en verblijd ons gemoed met de tekenen van Uw goddelijke eenheid. Tooi ons lichaam met de mantel van Uw milddadigheid, ontdoe onze ogen van de sluier van zonde en geef ons de kelk van Uw genade, opdat alle schepselen bij het aanschouwen van Uw grootheid uit het diepste van hun wezen Uw lof zingen. Openbaar dan Uzelf, o Heer, door Uw barmhartig woord en door het mysterie van Uw goddelijk Wezen, opdat de heilige bezieling van gebed onze zielen kan vervullen –een gebed dat boven woorden en letters zal uitstijgen en het geprevel van lettergrepen en klanken te boven zal gaan– en alle dingen in het niet verzinken voor de openbaring van Uw pracht.

Heer! Dit zijn dienaren die krachtig en sterk in Uw Verbond en Uw Testament staan, die vasthouden aan het koord van trouw in Uw Zaak en zich aan de zoom van de mantel van Uw grootheid klemmen. Help hen, o Heer, met Uw genade, bekrachtig hen met Uw macht en sterk hun lendenen in gehoorzaamheid aan U.

Gij zijt de Vergevende, de Genadige.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Geestelijke groei (#4210)

O God, o Gij Die Uw heerlijkheid over de schitterende werkelijkheden van de mensen hebt uitgestort, de luisterrijke lichten van kennis en leiding over hen verspreidde, en hen uit al het geschapene voor deze hemelse genade hebt uitverkoren en hebt gezorgd dat zij alle dingen bevatten, de diepste essentie ervan begrijpen en hun mysteriën onthullen door ze uit de duisternis in de zichtbare wereld te brengen! “Hij toont waarlijk Zijn bijzondere genade aan al wie Hij wil.”

O Heer, help Uw geliefden om kennis te verwerven, zich de wetenschappen en kunsten eigen te maken, en de geheimen te ontrafelen die als een schat bewaard liggen in de diepste werkelijkheid van alle geschapen wezens. Stel hen in staat om kennis te nemen van de verborgen waarheden die opgetekend en besloten liggen in de kern van al wat bestaat. Laat hen tekenen van leiding worden temidden van alle schepselen en doordringende stralen van de geest die hun licht uitstorten in dit leven, het “eerste leven.”

Geef dat zij leiders tot U mogen worden, gidsen naar Uw pad, boodschappers die de mens voortdrijven naar Uw Koninkrijk.

Gij zijt waarlijk de Krachtige, de Beschermer, de Sterke, de Verdediger, de Machtige, de Edelmoedigste.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Geestelijke groei (#4211)
O mijn Heer! O mijn Heer!

Dit is een lamp die is ontstoken door het vuur van Uw liefde en gloeit door de vlam die in de boom van Uw barmhartigheid is ontbrand. O mijn Heer! Vergroot zijn ontvlambaarheid, hitte en vuur met de vlam die in de Sinaï van Uw Manifestatie is ontstoken. Waarlijk, Gij zijt de Bekrachtiger, de Helper, de Krachtige, de Edelmoedige, de Liefderijke.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Geestelijke Raad (#4212)

*Zegt steeds wanneer u de raadskamer binnengaat dit gebed met een hart dat bonst van liefde voor God en een tong die is gezuiverd van alles buiten het Hem gedenken, opdat de Almachtige u met Zijn genade bijstaat om de hoogste overwinning te behalen.

O God, mijn God! Wij zijn Uw dienaren die zich met toewijding tot Uw heilig gelaat hebben gekeerd en die zich in deze glorierijke Dag van alles buiten U hebben bevrijd. Wij zijn in deze Geestelijke Raad tezamen, verenigd in onze inzichten en gedachten, met het eensgezinde doel Uw Woord onder de mensheid te verheerlijken. O Heer, onze God! Maak ons de tekenen van Uw goddelijke leiding, standaarden van Uw verheven Geloof onder de mensen, dienaren van Uw machtig Verbond. O Gij, onze Allerhoogste Heer, maak ons manifestaties van Uw goddelijke eenheid in Uw Abhá-koninkrijk en schitterende sterren, stralend over alle gebieden. Heer! Help ons zeeën te worden, deinend met golven van Uw wondere genade, wateren die van Uw alglorierijke hoogten stromen, goede vruchten aan de boom van Uw hemelse Zaak, bomen die in Uw hemelse wijngaard bewegen door de bries van Uw milddadigheid. O God! Maak onze zielen afhankelijk van de verzen van Uw goddelijke eenheid, onze harten verheugd door de uitstortingen van Uw genade, opdat wij ons als de golven van één zee verenigen en als de stralen van Uw schitterend licht samensmelten, opdat onze gedachten, onze inzichten en onze gevoelens als één werkelijkheid worden, die de geest van eenheid over de gehele wereld uitdraagt. Gij zijt de Genadige, de Milddadige, de Schenker, de Almachtige, de Barmhartige, de Meedogende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Geestelijke Raad (#4213)

*Komt tezamen in pure blijdschap en zegt dit gebed bij het begin van de vergadering:

O Gij Heer van het Koninkrijk! Hoewel wij hier lichamelijk bijeen zijn, worden onze betoverde harten weggevoerd door Uw liefde en raken wij in vervoering door de stralen van Uw schitterend gelaat. Zwak als wij zijn, verwachten wij de openbaringen van Uw kracht en macht. Arm als wij zijn, zonder goederen of middelen, halen wij toch rijkdommen uit de schatten van Uw Koninkrijk. Hoewel wij druppels zijn, putten wij uit de diepten van Uw oceaan. Hoewel wij stofjes zijn, glinsteren wij toch in de glorie van Uw luisterrijke Zon.

O Gij onze Verzorger! Zend ons Uw hulp, opdat een ieder die hier aanwezig is als een brandende kaars wordt, ieder een middelpunt van aantrekkingskracht, ieder een ontbieder tot Uw hemels rijk, totdat wij dit ondermaanse uiteindelijk tot het evenbeeld van Uw Paradijs maken.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Geestelijke Raad (#4214)

*Gebed voor de sluiting van de vergadering van de Geestelijke Raad.

O God! O God! Zie vanuit Uw onzichtbare koninkrijk van een-zijn hoe wij in deze geestelijke bijeenkomst samen zijn, in U gelovend, vol vertrouwen in Uw tekenen, standvastig in Uw Verbond en Testament, tot U aangetrokken, bezield met het vuur van Uw liefde en oprecht in Uw Zaak. Wij zijn dienaren in Uw wijngaard, verspreiders van Uw religie, toegewijde aanbidders van Uw aangezicht, nederig jegens Uw geliefden, ootmoedig aan Uw deur, en wij smeken U ons te bekrachtigen in het dienen van Uw uitverkorenen. Sta ons bij met Uw onzichtbare legers, sterk onze lendenen in dienstbaarheid aan U en maak ons onderdanige en U vererende dienaren die zich met U onderhouden.

O onze Heer! Wij zijn zwak en Gij zijt de Krachtige, de Machtige. Wij zijn levenloos en Gij zijt de grote levenschenkende Geest. Wij zijn hulpbehoevend en Gij zijt de Schragende, de Krachtige.

O onze Heer! Keer ons gelaat tot Uw barmhartig aangezicht, voed ons van Uw hemelse tafel met Uw overvloedige genade, sta ons bij met Uw verheven engelenscharen en bekrachtig ons door de heiligen van het Koninkrijk van Abhá.

Waarlijk, Gij zijt de Grootmoedige, de Barmhartige. Gij zijt de Bezitter van grote milddadigheid en waarlijk, Gij zijt de Goedertierene en de Genadige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Genade (#4215)

Mijn God, Die ik aanbid en vereer! Ik getuig van Uw eenheid en Uw een-zijn, en erken Uw gaven, zowel van het verleden als van het heden. Gij zijt de Almilddadige, Wiens overvloedige genaderegens over hoog en laag zijn uitgestort, en Wiens stralende genade zowel over de gehoorzamen als de opstandigen is verspreid.

O God van genade, voor Wiens deur de kern van genade zich heeft gebogen en rond het heiligdom van Wiens Zaak het diepste wezen van goedertierenheid cirkelt, wij smeken U, terwijl wij Uw aloude genade afsmeken en Uw nooit falende gunst verlangen, dat Gij allen die de manifestaties van de bestaanswereld zijn, genadig mag zijn en hen in Uw dagen de uitstortingen van Uw genade niet zult onthouden.

Allen zijn slechts arm en behoeftig, en Gij zijt waarlijk de Albezittende, de Albeheerser, de Alvermogende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Genade (#4216)

In de Naam van Uw Heer, de Schepper, de Heerser, de Altoereikende, de Verhevenste, Hij wiens hulp wordt afgesmeekt door alle mensen.

Zeg: O mijn God! O Gij die de Maker zijt van de hemelen en de aarde, o Heer van het Koninkrijk. Gij kent de geheimen van mijn hart, terwijl Uw Wezen ondoorgrondelijk is voor allen buiten Uzelf. Gij ziet alles van mij, terwijl niemand dan Gij dit kan. Schenk mij door Uw genade datgene waardoor ik alles buiten U kan ontberen en bestem voor mij dat wat mij onafhankelijk maakt van ieder ander dan U. Geef dat ik de vruchten van mijn leven mag oogsten in deze wereld en in de volgende. Open voor mijn ogen de poorten van Uw genade, en verleen mij genadiglijk Uw liefderijke barmhartigheid en gaven.

O Gij die de Heer van overvloedige genade zijt! Laat Uw hemelse hulp hen die U liefhebben omringen, en verleen ons de gaven en milddadigheden die Gij bezit. Weest Gij ons toereikend in alles, vergeef onze zonden en wees ons genadig. Gij zijt onze Heer en de Heer van al het geschapene. Wij roepen niemand aan dan U en wij zoeken niets dan Uw gunsten. Gij zijt de Heer van milddadigheid en genade, onoverwinnelijk in Uw kracht en meesterlijk in Uw plannen. Geen God is er dan Gij, de Albezitter, de Verhevenste.

Verleen Uw zegeningen, o mijn Heer, aan de Boodschappers, de heiligen en de rechtvaardigen. Waarlijk, Gij zijt God, de Weergaloze, de Onweerstaanbare.

-De Báb
-----------------------
Genade (#2087)

Hij is God! Aanschouw ons, o Heer, verzameld rond deze tafel, dankbaar voor Uw milddadigheid, onze blik gericht op Uw koninkrijk. O God! Zend tot ons Uw hemels voedsel en Uw zegen. Waarlijk, Gij zijt de Weldadige, de Barmhartige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Genade (#2088)

Hij is God! O Heer! Hoe kunnen wij U danken! Uw milddadigheid is onbeperkt en onze dankbaarheid is slechts beperkt. Hoe kan de beperkte de onbeperkte danken? Wij zijn niet bij machte U dank te betuigen voor Uw barmhartigheid. Geheel machteloos wenden wij ons tot Uw koninkrijk en smeken U Uw gaven en milddadigheid te vermeerderen. Gij zijt de Gever, Gij zijt de Schenker, Gij zijt de Krachtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Genezing (#4217)

O God, mijn God! Ik smeek U bij de oceaan van Uw genezing en de pracht van de Dagster van Uw genade, bij Uw naam waarmee Gij Uw dienaren onderwerpt en bij de doordringende kracht van Uw verhevenste Woord, bij de macht van Uw verhevenste Pen en bij Uw genade die aan de schepping van allen in de hemel en op aarde vooraf is gegaan, mij met de wateren van Uw milddadigheid te verlossen van iedere kwelling en kwaal en van alle zwakte en krachteloosheid.

Gij ziet, o mijn Heer, Uw smekeling wachten aan de deur van Uw barmhartigheid en hem die zijn hoop op U heeft gevestigd, zich vastklemmen aan het koord van Uw milddadigheid. Ik smeek U, weiger hem niet wat hij van de oceaan van Uw genade en de Dagster van Uw goedertierenheid verlangt.

Machtig zijt Gij te doen wat U behaagt. Er is geen ander God dan Gij, de Immervergevende, de Almilddadige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Genezing (#4218)

Uw Naam is mijn genezing, o mijn God, en het U gedenken is mijn medicijn. U nabij te zijn is mijn hoop en liefde voor U is mijn metgezel. Uw genade is mijn genezing en mijn steun in deze wereld en in de wereld die komen zal.

Gij zijt waarlijk de Almilddadige, de Alwetende, de Alwijze.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Genezing (#4219)

Glorie zij U, o Heer mijn God! Ik smeek U bij Uw Naam waardoor Hij Die Uw Schoonheid is op de troon van Uw Zaak is geplaatst, en bij Uw Naam waardoor Gij alles verandert, alles bijeengaart, alles ter verantwoording roept, alles beloont, alles bewaart, alles in stand houdt – ik smeek U deze dienares te behoeden die haar toevlucht bij U heeft gezocht, die bescherming heeft gezocht van Hem in Wie Gij Zelf kenbaar zijt, en die al haar hoop en vertrouwen op U heeft gesteld.

Zij is ziek, o mijn God, en heeft zich in de schaduw van de boom van Uw genezing begeven, zij is gekweld en is naar de stad van Uw bescherming gevlucht, zij is ziek en heeft de bron van Uw gunsten gezocht, zij is hevig verontrust en heeft zich gehaast om de bron van Uw rust te bereiken, zij is met zonden beladen en heeft haar gelaat geheven naar de hof van Uw vergiffenis.

O mijn God en mijn Geliefde, tooi haar door Uw oppermacht en Uw goedertierenheid met het gewaad van Uw troost en Uw genezing en laat haar drinken uit de beker van Uw genade en Uw gunsten. Bescherm haar bovendien tegen iedere kwelling en kwaal, tegen alle pijn en ziekte, en tegen alles wat U een gruwel is.

Gij zijt in waarheid oneindig verheven boven alles buiten Uzelf. Gij zijt waarlijk de Genezer, de Altoereikende, de Bewaarder, de Immervergevende, de Barmhartigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Genezing (#4220)

Hij is de Genezer, de Toereikende, de Helper, de Alvergevende, de Albarmhartige.

Ik roep U aan, o Verhevene, o Getrouwe, o Glorieuze! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Soeverein, o Oprichter, o Rechter! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Weergaloze, o Eeuwige, o Enige! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Meest Geprezene, o Heilige, o Helpende! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Alwetende, o Meest Wijze, o Allergrootste! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Verdraagzame, o Majestueuze, o Beschikker! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Geliefde, o Beminde, o Meeslepende! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Machtigste, o Schragende, o Krachtige! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Heerser, o Bij-Zich-Bestaande, o Alwetende! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Geest, o Licht, o Zichtbaarste! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Gij door allen bezocht, o Gij aan allen bekend, o Gij voor allen verborgen! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Verborgene, o Zegevierende, o Schenkende! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Almachtige, o Steunende, o Verheler! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Vormende, o Genoegdoende, o Ontwortelaar! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Verrijzende, o Vergaarder, o Verheffer! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Vervolmaker, o Ongeketende, o Milddadige! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Weldadige, o Weerhoudende, o Schepper! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Subliemste, o Schoonheid, o Overvloedige! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Rechtvaardige, o Genadige, o Edelmoedige! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Onweerstaanbare, o Immer Durende, o Alwetende! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Luisterrijke, o Aloude van Dagen, o Grootmoedige! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Welbehoede, o Heer van Vreugde, o Begeerde! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Gij Die vriendelijk zijt voor allen, o Gij Die meedogend zijt voor allen, o Welwillendste! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Toevlucht voor allen, o Schuilplaats voor allen, o Albewaarder! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Gij Steun voor allen, o Gij door allen aangeroepen, o Levenschenkende! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Ontdekker, o Verwoester, o Verdraagzaamste! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Gij mijn ziel, o Gij mijn Geliefde, o Gij mijn vertrouwen! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Lesser van dorst, o boven het aardse verheven Heer, o Dierbaarste! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Hoogste Gedachtenis, o Edelste Naam, o Aloude Weg! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Alomgeprezene, o Heiligste, o Gewijde! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Verlosser, o Raadgever, o Bevrijder! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Vriend, o Geneesheer, o Innemende! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Heerlijkheid! O Schone, o Milddadige! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o de Vertrouwde, o de Uitnemendste Geliefde, o Heer van de Dageraad! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Gij Die in vlam zet, o Schenker van glans, o Verspreider van verrukking! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Heer van Milddadigheid, o Meedogendste, o Meest Barmhartige! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Gij Bestendige, o Levengevende, o Bron van alle bestaan! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Gij Die alle dingen doordringt, o Alziende God, o Heer van woorden! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, o Duidelijke en toch Verborgene, o Ongeziene en toch Vermaarde, o door allen gezochte Toeschouwer! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

Ik roep U aan, O Gij Die de geliefden doodt, o God van Genade voor de boosdoeners! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!

O Toereikende, ik roep U aan, o Toereikende! O Genezende, ik roep U aan, o Genezende! O Blijvende, ik roep U aan, o Blijvende! Gij de Immer Durende, Gij de Eeuwigdurende!

Geheiligd zijt Gij, o mijn God! Ik smeek U bij Uw edelmoedigheid waardoor de poorten van Uw gaven en gunsten wijd geopend werden, waardoor de Tempel van Uw heiligheid gevestigd werd op de troon van eeuwigheid, en bij Uw barmhartigheid waardoor Gij al het geschapene tot de tafel van Uw milddadigheid en gaven noodde en bij Uw genade, waardoor Gij in Eigen Persoon antwoordde met Uw woord “Ja!” uit naam van allen in de hemelen en op aarde, in het uur van de openbaring van Uw soevereiniteit en grootheid, in het ochtendgloren van de macht van Uw heerschappij; en wederom smeek ik U bij deze schoonste namen, bij deze edelste en sublieme hoedanigheden en bij Uw Verhevenste Gedachtenis en Uw zuivere en vlekkeloze Schoonheid en bij Uw verborgen Licht in het verborgenste paviljoen, en bij Uw Naam, iedere ochtend en iedere avond gehuld in het gewaad van smarten, om de drager van deze gezegende Tafel te beschermen, en al wie hem zegt, en al wie hem aantreft, en al wie rond het huis gaat waar deze Tafel zich bevindt. Geneest Gij dan hierdoor iedere zieke, lijdende en arme van iedere beproeving en tegenspoed, van iedere afschuwelijke bezoeking en smart en leidt Gij hierdoor al wie de paden van Uw leiding en de wegen van Uw vergeving en genade verlangt te betreden.

Gij zijt waarlijk de Krachtige, de Altoereikende, de Genezer, de Beschermer, de Gever, de Meedogende, de Edelmoedige, de Albarmhartige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Genezing (#4221)

Gij zijt Degeen, o mijn God, door Wiens namen de zieken genezen en de zwakken herstellen, de dorstigen gelaafd worden en de zwaar gekwelden tot rust komen, de eigenzinnigen worden geleid en de vernederden verheven, de armen worden verrijkt en de onwetenden verlicht, de somberen worden verhelderd en de bedroefden opgebeurd, de verkleumden worden verwarmd en de onderdrukten opgericht. Door Uw Naam, o mijn God, werd al het geschapene tot leven gewekt, werden de hemelen gespreid, werd de aarde tot stand gebracht en werden de wolken gemaakt om op de aarde te regenen. Dit is waarlijk een bewijs van Uw genade jegens al Uw schepselen.

Ik smeek U, daarom, bij Uw Naam waardoor Gij Uw Godheid openbaarde en Uw Zaak boven de gehele schepping verheerlijkte, bij elk van Uw voortreffelijkste titels en verhevenste eigenschappen, en bij alle deugden waarmee Uw alles te boven gaande en verhevenste Wezen geprezen wordt, om vannacht vanuit de wolken van Uw genade de regen van Uw genezing neer te zenden op deze zuigeling, die Gij in het rijk van Uw schepping hebt verbonden aan Uw allerheerlijkste Zelf. Kleed hem dan, o mijn God, door Uw genade, met de mantel van welzijn en gezondheid en bewaar hem, o mijn Geliefde, voor elke ziekte en kwaal, en voor alles wat U een gruwel is. Uw macht kan waarlijk alles volbrengen. Gij zijt, in waarheid, de Almogende, de Bij-Zich-Bestaande. Zend bovendien tot hem, o mijn God, het goede van deze wereld en van de volgende, en het goede van de vroegere en latere geslachten. Uw macht en wijsheid kunnen dit waarlijk volbrengen.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Genezing (#4222)

O Gij, Almachtige! Ik ben een zondaar, maar Gij zijt de Vergevende! Ik ben vol tekortkomingen, maar Gij zijt de Meedogende! Ik wandel in het duister van dwaling, maar Gij zijt het Licht van vergiffenis!

O Gij, grootmoedig God, vergeef mij daarom mijn zonden, schenk mij Uw gaven, verontschuldig mijn fouten, bescherm mij, dompel mij in de Bron van Uw geduld en genees mij van alle ziekten en kwalen.

Zuiver en heilig mij. Geef mij een deel van de uitstorting van heiligheid, zodat zorgen en verdriet verdwijnen, vreugde en geluk neerdalen, neerslachtigheid en wanhoop in opgewektheid en vertrouwen veranderen, en moed in de plaats treedt van vrees.

Waarlijk, Gij zijt de Vergevende, de Meedogende. Gij zijt de Edelmoedige, de Geliefde.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Gezin (#4223)

O Heer! Gij aanvaardt in deze Allergrootste Beschikking de voorspraak van kinderen ten behoeve van hun ouders. Dit is één van de speciale, oneindige gunsten van deze Beschikking. O Gij vriendelijk Heer, aanvaard daarom het verzoek van deze dienaar van U aan de drempel van Uw enig-zijn en dompel zijn vader in de oceaan van Uw genade, want zijn zoon is opgestaan om U te dienen en hij spant zich te allen tijde in op het pad van Uw liefde. Waarlijk, Gij zijt de Gever, de Vergevende en de Vriendelijke.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Gezin (#4224)

O God, mijn God! Deze dienares roept U aan, vertrouwt op U, keert haar gelaat tot U, en smeekt U Uw hemelse gaven over haar uit te storten, haar Uw geestelijke mysteriën te onthullen en het licht van Uw Godheid op haar te laten schijnen.

O mijn Heer! Maak de ogen van mijn echtgenoot ziende. Verblijd zijn hart met het licht U te kennen, richt zijn aandacht op Uw lichtende schoonheid en verblijd zijn geest door hem de bewijzen van Uw pracht te openbaren.

O mijn Heer! Neem de sluier voor zijn ogen weg. Doe Uw overvloedige genadegaven op hem neerregenen, bedwelm hem met de wijn van liefde voor U, maak hem één van Uw engelen die deze aarde bewandelen, terwijl hun ziel zich ten hemel verheft. Maak hem tot een stralende lamp, fonkelend met het licht van Uw wijsheid temidden van Uw volk.

Waarlijk, Gij zijt de Dierbare, de Edelmoedige, de Vrijgevige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Gezin (#4225)

Mijn Heer! Mijn Heer! Ik loof U en ik dank U voor datgene waarmee Gij Uw nederige dienares, Uw slavin die U smeekt en tot U bidt, hebt begunstigd, daar Gij haar waarlijk naar Uw duidelijke Koninkrijk hebt geleid en haar in staat hebt gesteld Uw verheven Roep in deze onzekere wereld te horen, en Uw tekenen waar te nemen die de verschijning bewijzen van Uw bewind dat over alles zegeviert.

O mijn Heer! Ik draag wat zich in mijn schoot bevindt aan U op. Geef dan dat het een prijzenswaardig kind wordt in Uw Koninkrijk, dat het gelukkig wordt door Uw gunst en edelmoedigheid, dat het opgroeit en zich ontwikkelt onder de hoede van Uw opvoeding. Waarlijk, Gij zijt de Genadige. Waarlijk, Gij zijt de Heer van grote gunsten!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Handen Van de Zaak van God (#2017)

Licht en glorie, groet en ere zij de Handen van Zijn Zaak, door wie het licht van vastberadenheid werd verspreid en de waarheid is aangetoond dat de macht om te kiezen bij God berust, de Krachtige, de Machtige, de Onbeperkte; door wie de oceaan van gaven aanzwol en de geuren van de genadegunsten van God, de Heer der mensheid, zijn verspreid. Wij smeken Hem –verheven is Hij– hen te beschermen door de kracht van Zijn legers, hen te behoeden door de invloed van Zijn heerschappij en hen te steunen met Zijn onoverwinnelijke macht, die over al het geschapene heerst. De heerschappij is aan God, de Schepper van de hemelen en de Heer van het Koninkrijk van Namen.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Het zegevieren van de Zaak (#4263)

Heer! Voorzie in de snelle groei van de Boom van Uw goddelijke Eenheid; begiet hem dan, O Heer, met het stromend water van Uw welbehagen, en laat hem, ten overstaan van de openbaringen van Uw goddelijke bevestiging, de vruchten voortbrengen die Gij wenst voor Uw glorie en verheerlijking, Uw lof en dankzegging, om Uw naam te verheerlijken, de eenheid van Uw Wezen te eren en U te aanbidden, aangezien dit alles in Uw macht ligt en niet in die van een ander.

Groot is de gelukzaligheid van hen wiens bloed Gij hebt uitverkoren om de Boom van Uw bekrachtiging mee te begieten en aldus Uw heilig en onveranderlijk Woord te verheffen.

-De Báb
-----------------------
Het zegevieren van de Zaak (#4264)

O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs van Uw Geloof te krijgen, zodat geen enkel schepsel buiten de grenzen van Uw welbehagen blijft.

Sinds onheuglijke tijden bezit Gij de kracht te doen wat U behaagt en zijt Gij verheven boven alles wat Gij wenst.

-De Báb
-----------------------
Het zegevieren van de Zaak (#4265)
Hij is God!
O Heer, mijn God, mijn Inniggeliefde!

Dit zijn Uw dienaren die Uw stem hebben gehoord, die gehoor gaven aan Uw Woord en Uw roep hebben beluisterd. Zij geloven in U, hebben Uw wondere daden aanschouwd, Uw bewijs erkend en getuigenis van U afgelegd. Zij bewandelen Uw wegen, volgen Uw leiding, hebben Uw mysteriën ontdekt en de geheimen begrepen van Uw Boek, de verzen van Uw Geschriften en de boodschappen van Uw Brieven en Tafelen. Zij hebben zich aan de zoom van Uw gewaad geklemd en houden zich vast aan de mantel van Uw licht en verhevenheid. Hun voetstappen staan stevig in Uw Verbond en hun hart is krachtig in Uw Testament. Heer! Ontsteek in hun hart de vlam van Uw goddelijke aantrekkingskracht en geef dat de vogel van liefde en begrip in hun hart mag zingen. Geef dat zij krachtige tekenen, schitterende vaandels en volmaakt als Uw Woord mogen worden. Verhef door hen Uw Zaak, ontplooi Uw banieren en maak Uw wonderen wijd en zijd bekend. Laat Uw Woord door hen zegevieren en sterk de lendenen van Uw geliefden. Maak hun tong los om Uw Naam te loven en beziel hen om te handelen naar Uw heilige wil en behagen. Verlicht hun gelaat in Uw koninkrijk van heiligheid en maak hun vreugde volmaakt door hen te helpen opstaan om Uw Zaak te doen zegevieren.

Heer! Wij zijn zwak, sterk ons om de geuren van Uw Heiligheid te verspreiden; wij zijn arm, verrijk ons met de schatten van Uw goddelijke Eenheid; wij zijn naakt, kleed ons met de mantel van Uw milddadigheid; wij zijn zondig, vergeef ons onze zonden door Uw genade, Uw gunst en Uw vergiffenis. Gij zijt waarlijk de Helper, de Genadige, de Machtige, de Krachtige.

De heerlijkheid der heerlijkheden rust op hen die getrouw en standvastig zijn.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Hulp en bijstand (#2021)

O Gij, Wiens gelaat het voorwerp van mijn aanbidding is, Wiens schoonheid mijn heiligdom, Wiens woning mijn doel, Wiens lof mijn hoop, Wiens voorzienigheid mijn metgezel, Wiens liefde de reden van mijn bestaan, Wiens vermelding mijn troost, Wiens nabijheid mijn verlangen, Wiens tegenwoordigheid mijn dierbaarste wens en hoogste streven is, ik smeek U mij niet te onthouden wat Gij voor de uitverkorenen onder Uw dienaren hebt bestemd. Verleen mij het goede van deze wereld en van de volgende.

Gij zijt waarlijk de Koning van alle mensen. Er is geen God dan Gij, de Immervergevende, de Grootmoedigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Hulp en bijstand (#2019)

Zeg: Ere zij U Die alle heiligen hun hulpeloosheid deed bekennen tegenover de menigvuldige openbaringen van Uw macht en iedere Profeet zijn nietszijn deed erkennen bij de glans van Uw durende heerlijkheid. Ik smeek U, bij Uw naam die de hemelpoorten ontsloot en de Schare in den hoge met verrukking vervulde, mij in staat te stellen U te dienen in deze Dag en mij te sterken om wat Gij voorschreef in Uw Boek na te komen. Gij weet, o mijn Heer, wat in mij is, maar ik weet niet wat in U is. Gij zijt de Alwetende, de Albezielde.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Hulp en bijstand (#2020)

Glorie zij U, o mijn God! De voorboden van de lente van Uw genade zijn verschenen en bekleden Uw aarde met pril groen. De wolken van de hemel van Uw milddadigheid storten hun regen uit over deze Stad, binnen welks muren Hij Die het verlangen koestert Uw schepselen te redden, gekerkerd is. Deze regen heeft de grond van deze Stad getooid, de bomen met gebladerte bekleed en de inwoners verblijd.

Het hart van Uw geliefden, echter, zal zich slechts verheugen in de goddelijke Lentetijd van Uw tedere barmhartigheid, die het hart nieuw leven schenkt, de ziel vernieuwt en de boom van het menselijk bestaan vrucht doet dragen.

O mijn Heer, de plant die in het hart van Uw geliefden was ontsproten, is verkwijnd. Zend vanuit de wolken van Uw geest datgene op hen neer, wat het tere kruid van Uw kennis en wijsheid in hun boezem zal doen groeien. Verblijd dan hun hart met de verkondiging van Uw Zaak en met de verheerlijking van Uw oppermacht.

O mijn Heer, zij houden de ogen vol verwachting gericht op Uw milddadigheid en zij hebben hun gezicht naar de horizon van Uw genade gekeerd. Laat niet toe, door Uw milddadigheid, dat zij van Uw genade worden beroofd. Door Uw soevereine macht hebt Gij gezag over alles. Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Hulp in gevaar, de Bij-Zich-Bestaande.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Hulp en bijstand (#2018)

O Heer! Bij U zoek ik mijn toevlucht en naar al Uw tekenen richt ik mijn hart.

O Heer, op reis of thuis, tijdens mijn bezigheden of op mijn werk, vertrouw ik geheel op U.

Verleen mij dan Uw toereikende hulp, zodat ik onafhankelijk van alles word, o Gij Die onovertroffen zijt in Uw barmhartigheid.

Schenk mij zoals het U behaagt, mijn deel, o Heer, en laat mij tevreden zijn met hetgeen Gij voor mij hebt bestemd.

Aan U is het absolute gezag te bevelen.
-De Báb
-----------------------
Hulp en bijstand (#2022)

Heer! Erbarmelijk zijn wij, verleen ons Uw gunst; arm zijn wij, schenk ons een deel uit de oceaan van Uw rijkdom; behoeftig zijn wij, voldoe aan onze noden; vernederd zijn wij, geef ons Uw heerlijkheid. De vogels in de lucht en de dieren op het veld ontvangen iedere dag van U hun voedsel en alle schepselen ondervinden Uw zorg en goedertierenheid.

Onthoud deze zwakke Uw wondere genade niet en schenk door Uw macht deze hulpeloze ziel Uw weldaden.

Geef ons ons dagelijks brood en voorzie steeds meer in onze levensbehoeften, opdat wij van niemand anders dan U afhankelijk zijn, volkomen in U opgaan, Uw wegen bewandelen en Uw geheimen bekendmaken. Gij zijt de Almachtige en de Liefderijke en de Verzorger van de gehele mensheid.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Hulp en bijstand (#2023)

Neem, o Heer, de feestdis niet weg die in Uw Naam is gespreid en doof niet de brandende vlam die door Uw onblusbaar vuur is ontstoken. Stuit niet het stromen van Uw levend water dat voortkabbelt met de melodie van Uw heerlijkheid en Uw gedachtenis, en onthoud Uw dienaren niet de welriekendheid van Uw zoete geuren die het parfum van Uw liefde verspreiden.

Heer! Verander de kwellende zorgen van Uw getrouwen in rust, hun tegenspoed in voorspoed, hun vernedering in heerlijkheid, hun verdriet in heerlijke vreugde, o Gij Die de teugels van de gehele mensheid in Uw greep houdt.

Gij zijt waarlijk de Ene, de Enige, de Machtige, de Alwetende, de Alwijze.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Huqúqu’lláh, Gods recht (#4226)

*Ḥuqúqu’lláh is waarlijk een grootse wet. Iedereen is verplicht dit offer te brengen, omdat het een bron van genade, van overvloed en van al het goede is. Het is een gave die bij iedere ziel zal blijven in elke wereld van de werelden van God, de Albezittende, de Almilddadige.

Verheerlijkt zijt Gij, o Heer van de gehele schepping, Degeen tot Wie alle schepselen zich moeten wenden. Met mijn innerlijke en uiterlijke tong getuig ik dat Gij Uzelf hebt bekendgemaakt en geopenbaard, Uw tekenen hebt neergezonden en Uw bewijzen hebt verkondigd. Ik getuig dat Gij onafhankelijk zijt van alles buiten U en geheiligd van al het aardse. Ik smeek U bij de alles te bovengaande glorie van Uw Zaak en de alovertreffende kracht van Uw Woord om bevestiging te verlenen aan hem die wenst te schenken wat Gij hem in Uw Boek hebt voorgeschreven en zich wil houden aan hetgeen de geuren van Uw aanvaarding zal verspreiden. Waarlijk, Gij zijt de Almachtige, de Algenadige, de Alvergevende, de Algrootmoedige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Huqúqu’lláh, Gods recht (#4227)

Verheerlijkt zijt Gij, o mijn meedogende Heer! Ik smeek U bij het rumoer van de oceaan van Uw heilige woorden, bij de menigvuldige tekenen van Uw opperste soevereiniteit, de overtuigende bewijzen van Uw goddelijkheid en de verborgen mysteriën die in Uw kennis verscholen liggen, om mij Uw genade te schenken om U en Uw uitverkorenen te dienen en mij in staat te stellen plichtsgetrouw Uw Huqúq te schenken die Gij in Uw Boek hebt verordend.

Ik ben degeen, o mijn Heer, wiens genegenheid naar Uw rijk van heerlijkheid uitgaat en die zich stevig vastklemt aan de zoom van Uw edelmoedigheid. O Gij Die de Heer van alle bestaan zijt en de Heerser van het koninkrijk van namen, ik smeek U mij niet te ontzeggen wat Gij bezit, of mij te onthouden wat Gij voor Uw uitverkorenen hebt beschikt.

Ik smeek U, o Heer van alle namen en Schepper der hemelen, mij door Uw sterkende genade bij te staan zo standvastig te zijn in Uw Zaak dat de ijdelheden van de wereld geen sluier vormen die mij buitensluit en dat ik niet word belemmerd door het hevige oproer van de boosdoeners die zijn opgestaan om Uw volk in Uw dagen op een dwaalspoor te brengen. Bestem dan voor mij, o mijn Hartsverlangen, het goede van deze wereld en de wereld die komen gaat. Waarlijk, Gij zijt machtig te doen zoals Gij wilt. Geen God is er dan Gij, de Immervergevende, de Edelmoedigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Huwelijk (#2024)

*“Het bahá’í-huwelijk is de eenheid en hartelijke genegenheid van de twee partijen. Zij moeten er echter de grootste zorg aan besteden en elkanders karakter leren kennen. Deze eeuwige verbintenis moet gewaarborgd worden door een hecht verbond en moet erop gericht zijn harmonie, kameraadschap en eenheid aan te kweken en eeuwig leven te verwerven.” -‘Abdu’l-Bahá

*De huwelijksgelofte, het vers dat zowel door de bruid als de bruidegom gezegd moet worden in aanwezigheid van tenminste twee, voor de Geestelijke Raad aanvaardbare getuigen luidt:

“Wij zullen waarlijk allen verblijven bij de wil van God.”

Hij is de Schenker, de Almilddadige!

Ere zij God, de Aloude, de Eeuwigdurende, de Onveranderlijke, de Eeuwige! Hij Die in Zijn Eigen Wezen betuigt dat Hij waarlijk de Ene, de Enige, de Onbelemmerde, de Verhevene is. Wij getuigen dat er waarlijk geen God is dan Hij, erkennen Zijn eenheid en belijden Zijn enig-zijn. Hij verblijft altijd op onbereikbare hoogten, op de hoogste toppen van Zijn verhevenheid, geheiligd van de vermelding van alles buiten Hemzelf, onafhankelijk van de beschrijving van iets buiten Hem.

Toen Hij de mensen genade en gunsten wenste te verlenen en de wereld wenste te ordenen, openbaarde Hij verordeningen en schiep Hij wetten, waaronder de huwelijkswet als een vesting voor welzijn en heil. Deze heeft Hij ons opgelegd in Zijn Heiligste Boek dat werd neergezonden uit de hemel van heiligheid. Hij, groot is Zijn heerlijkheid, zegt: “Treedt in het huwelijk, o mensen, opdat gij iemand moogt voortbrengen die melding van Mij zal maken onder Mijn dienaren. Dit is Mijn gebod aan u; houdt u er stevig aan vast tot steun voor uzelf.”

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Huwelijk (#2026)

Glorie zij U, o mijn God! Waarlijk, deze dienaar en dienares van U zijn onder de schaduw van Uw barmhartigheid samengekomen en zijn door Uw gunst en edelmoedigheid met elkaar verbonden. O Heer! Sta hen bij in deze wereld en in Uw koninkrijk en bestem voor hen al het goede door Uw milddadigheid en genade. O Heer! Versterk hen in hun dienstbaarheid en help hen U te dienen. Laat hen de tekenen worden van Uw Naam in Uw wereld en bescherm hen door Uw weldaden, die onuitputtelijk zijn in deze wereld en in de wereld die komen zal. O Heer! Zij roepen het koninkrijk van Uw barmhartigheid aan en smeken tot het rijk van Uw enig-zijn. Waarlijk, zij zijn in de echt verbonden in gehoorzaamheid aan Uw gebod. Laat hen tot het einde der tijden de tekenen worden van harmonie en eenheid. Waarlijk, Gij zijt de Almogende, de Alomtegenwoordige en de Almachtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Huwelijk (#2025)

Hij is God! O onvergelijkelijk Heer! In Uw almachtige wijsheid hebt Gij de mensen het huwelijk opgelegd, opdat de generaties elkaar zullen opvolgen in deze onzekere wereld en, zolang de wereld zal bestaan, de mensen aan de drempel van Uw een-zijn zich zullen bezig houden met dienstbaarheid en aanbidding, met begroeting, verering en lof. “Ik heb geesten en mensen slechts geschapen, opdat zij Mij zullen aanbidden.” Verenig daarom in de hemel van Uw genade deze twee vogels uit het nest van Uw liefde en laat hen het middel worden om eeuwigdurende genade aan te trekken, opdat uit de verbintenis van deze twee zeeën van liefde een golf van tederheid mag aanrollen die de parels van zuiver en edel nakomelingschap op de kust des levens werpt. “Hij heeft de twee zeeën vrijgelaten, opdat zij elkaar ontmoeten. Tussen hen is een grens welke zij niet overschrijden. Welke weldaad van Uw Heer wilt u dan ontkennen? Uit elk brengt Hij grote en kleine parels naar boven.”

O Gij, liefderijk Heer! Maak dat dit huwelijk koraal en parels voortbrengt. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Grootste, de Immervergevende!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Jongeren (#2028)

O Gij vriendelijk Heer! Geef dat deze bomen het sieraad van het Abhá Paradijs mogen worden. Doe hen groeien door Uw hemelse milddadigheid. Maak hen fris en groen, en besprenkel hen met druppels van hemelse dauw. Tooi hen met voortreffelijke vruchten en doe Uw zoete geuren over hen zweven.

Gij zijt de Schenkende, de Liefdevolle, de Stralendste, de Luisterrijkste.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Jongeren (#2027)

O Heer! Laat deze jonge mens stralen en geef dit behoeftige schepsel Uw milddadigheid. Schenk hem kennis, geef hem nieuwe kracht bij het aanbreken van iedere dag, neem hem in bescherming en waak over hem, zodat hij verlost mag worden van dwaling, zich mag wijden aan de dienstbaarheid in Uw Zaak, de eigenzinnigen tot gids mag zijn, de ongelukkigen mag leiden, de gevangenen bevrijden en de achtelozen wekken, opdat allen gezegend mogen worden met het U loven en gedenken. Gij zijt de Machtige en de Krachtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Jongeren (#2029)

Lof en eer zij U, o Heer mijn God! Dit is een uitverkoren jonge boom die Gij in de weiden van Uw liefde hebt geplant en hebt gekoesterd met de vingers van Uw Heerschappij. Gij hebt hem water gegeven uit de bron van eeuwig leven dat uit de tuinen van Uw eenheid stroomt, en Gij hebt Uw gunsten uit de wolken van Uw tedere barmhartigheid op hem doen neerregenen. Hij is nu gegroeid en heeft zich ontwikkeld onder de beschutting van Uw zegeningen die voortkomen uit de morgenstond van Uw goddelijk wezen. Hij is ontloken met bladeren en bloesems, is beladen met vruchten door de voorzienigheid van Uw wondere gaven en genadegiften, en wordt in beweging gebracht door de lieflijke bries die uit de richting van Uw goedertierenheid waait.

O Heer! Laat deze jonge boom groen en fris worden en gedijen door de uitstortingen van Uw bijzondere milddadigheid en gunst, waarmee Gij de heiligdommen in Uw eeuwig koninkrijk hebt gesierd en de essenties van eenheid in de arena van hereniging hebt getooid.

O Heer! Sta hem bij met Uw sterkende genade die voortkomt uit Uw onzichtbaar Koninkrijk, help hem met de voor de ogen van Uw dienaren verborgen legers, en geef hem vaste voet in Uw tegenwoordigheid. Maak zijn tong los zodat hij U zal noemen en verblijd zijn hart zodat hij Uw lof zal verkondigen. Verlicht zijn gelaat in Uw Koninkrijk, begunstig hem in de hemelse sferen en bevestig hem door Uw genade in de dienst van Uw Zaak.

Gij zijt de Almogende, de Allerheerlijkste, de Almachtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kinderen (#2033)

O God! Voed deze kinderen op. Deze kinderen zijn de planten van Uw boomgaard, de bloemen van Uw weide, de rozen van Uw tuin. Laat Uw regen op hen vallen en laat de Zon van Werkelijkheid op hen schijnen met Uw liefde. Laat Uw koele bries hen verfrissen, opdat zij worden opgeleid, groeien, tot ontwikkeling komen en zich in volle schoonheid ontplooien. Gij zijt de Schenker. Gij zijt de Meedogende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kinderen (#2035)

O Gij vriendelijk Heer! Deze lieve kinderen zijn het werk van de vingers van Uw macht en de wonderbaarlijke tekenen van Uw grootheid. O God! Bescherm deze kinderen, help hen door Uw genade om opgeleid te worden en stel hen in staat dienstbaar te zijn aan de mensheid. O God! Deze kinderen zijn parels, laat hen gekoesterd worden in de schelp van Uw goedertierenheid.

Gij zijt de Genadige, de Liefderijke.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kinderen (#2031)

O God, leid mij, bescherm mij, maak mij een stralend licht en een schitterende ster.

Gij zijt de Machtige en de Krachtige.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kinderen (#2032)
O mijn Heer! O mijn Heer!

Ik ben een klein kind. Voed mij aan de borst van Uw genade, breng mij groot aan de boezem van Uw liefde, onderwijs mij in de school van Uw leiding en ontwikkel mij onder de beschutting van Uw milddadigheid. Verlos mij van de duisternis, maak mij een schitterend licht; laat mij gelukkig zijn, maak mij een bloem in de rozengaard; laat mij een dienaar worden aan Uw drempel en geef mij een rechtschapen karakter; maak mij een bron van goedheid voor de mensen en kroon mijn hoofd met de diadeem van eeuwig leven.

Waarlijk, Gij zijt de Krachtige, de Machtige, de Ziende, de Horende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kinderen (#2034)

O Heer! Ik ben een kind, laat mij groeien in de schaduw van Uw goedertierenheid. Ik ben een teer plantje, voed mij met de regen uit de wolken van Uw milddadigheid. Ik ben een jong boompje in de tuin van liefde, laat mij een vruchtdragende boom worden.

Gij zijt de Machtige en de Krachtige, en Gij zijt de Liefdevolle, de Alwetende, de Alziende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kinderen (#2036)

O Gij glorierijkste Heer! Maak deze kleine dienares van U gezegend en gelukkig. Koester haar aan de drempel van Uw eenheid en laat haar met volle teugen drinken uit de beker van Uw liefde, opdat zij vervuld mag worden van verrukking en vervoering, en zoete geuren mag verspreiden. Gij zijt de Machtige en de Krachtige, en Gij zijt de Alwetende, de Alziende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kinderen (#4228)

O Gij onvergelijkelijk Heer! Laat deze zuigeling drinken aan de borst van Uw goedertierenheid, bescherm hem in de wieg van Uw veiligheid en bescherming, en geef dat hij wordt grootgebracht in de armen van Uw tedere genegenheid.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Kinderen (#2030)

O God! Breng dit kindje groot aan de boezem van Uw liefde en voed het aan de borst van Uw Voorzienigheid. Verzorg dit jonge plantje in de rozengaard van Uw liefde en help het te groeien door de regen van Uw milddadigheid. Maak het een kind van het Koninkrijk en leid het tot Uw goddelijke wereld. Gij zijt machtig en vriendelijk, en Gij zijt de Schenker, de Vrijgevige, de Heer van allesovertreffende gaven.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Korte Verplichte Gebed (#1963)

*Eens in de vierentwintig uur te reciteren, op het middaguur.

Ik getuig, o mijn God, dat Gij mij hebt geschapen om U te kennen en U te aanbidden. Ik betuig op dit ogenblik mijn machteloosheid en Uw macht, mijn armoede en Uw rijkdom. Er is geen ander God dan Gij, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lange Verplichte Gebed (#1965)

*“Er zijn drie verplichte gebeden. De gelovige is geheel vrij in zijn of haar keuze, maar heeft de verplichting om één van deze gebeden te bidden met de aanwijzingen die daarbij gegeven zijn.”

Uit een brief geschreven namens Shoghi Effendi.

*“Met “ochtend”, “middag” en “avond”, genoemd in verband met de Verplichte Gebeden, wordt bedoeld respectievelijk de tijd tussen zonsopgang en het middaguur, tussen het middaguur en zonsondergang, en van zonsondergang tot twee uur na zonsondergang.” De Kitáb-i-Aqdas, Synopsis IV.A.7, blz. 150

*Eens in de vierentwintig uur te reciteren.

*Al wie dit gebed wenst te zeggen, moet gaan staan en zich tot God wenden en naar rechts en links kijken als verwacht hij de genade van zijn Heer, de Albarmhartige, de Meedogende. Laat hij dan zeggen:

O Gij, Die de Heer aller namen zijt en de Maker der hemelen! Ik smeek U, bij Hen Die de Dageraden zijn van Uw onzichtbaar Wezen, het Verhevenste, het Alglorierijke, mijn gebed te maken tot een vuur dat de sluiers die mij van Uw schoonheid uitsluiten zal wegbranden en tot een licht dat mij naar de oceaan van Uw tegenwoordigheid zal leiden.

*Laat hij dan smekend zijn handen opheffen tot God –gezegend en verheven zij Hij– en zeggen:

O Gij Verlangen der wereld en Geliefde der volkeren! Gij ziet hoe ik mij naar U keer, bevrijd van alle gehechtheid aan eenieder buiten U, en mij vastklem aan Uw koord door welks beweging de gehele schepping in beroering is gebracht. Ik ben Uw dienaar, o mijn Heer, en de zoon van Uw dienaar. Aanschouw mij, bereid Uw wil te doen en Uw verlangen te vervullen, en niets anders wensende dan Uw welbehagen. Ik smeek U bij de Oceaan van Uw erbarmen en de Dagster van Uw genade om met Uw dienaar te doen naar Uw wil en behagen. Bij Uw macht die alle vermelding en lof verre te boven gaat! Al hetgeen door U is geopenbaard, is wat mijn hart verlangt en mijn ziel liefheeft. O God, mijn God! Zie niet naar wat ik hoop en doe, neen, zie liever naar Uw wil die hemelen en aarde omvat. Bij Uw Allergrootste Naam, o Gij Heer aller volkeren! Ik verlang slechts hetgeen Gij verlangt en heb slechts lief hetgeen Gij liefhebt.

*Laat hij dan neerknielen en zijn voorhoofd naar de grond buigend zeggen:

Verheven zijt Gij boven de beschrijving van ieder ander dan Uzelf en boven het begrip van alles buiten U.

*Laat hij opstaan en zeggen:

Maak mijn gebed, o mijn Heer, tot een bron van levend water waardoor ik leve zolang als Uw heerschappij voortduurt en melding van U make in elk van Uw werelden.

*Laat hij opnieuw zijn handen in smeking opheffen en zeggen:

O Gij, om Wie harten en zielen, wanneer van U gescheiden, wegkwijnen en door het vuur van Wiens liefde de gehele wereld in vlam is gezet! Ik smeek U, bij Uw Naam door welke Gij de gehele schepping onderwerpt, aan mij niet te onthouden hetgeen bij U is, o Gij Die over alle mensen heerst! Gij ziet, o mijn Heer, deze vreemdeling zich haasten naar zijn verhevenste woning onder het baldakijn van Uw majesteit en in het rijk van Uw barmhartigheid, deze zondaar de oceaan van Uw vergiffenis, deze ootmoedige het hof van Uw heerlijkheid en dit arme schepsel de luister van Uw rijkdom zoeken. Aan U is het gezag om al hetgeen Gij wilt te bevelen. Ik getuig dat Gij moet worden geprezen in Uw werken en gehoorzaamd in Uw bevelen en dat Gij steeds onbeperkt blijft in Uw gebod.

*Laat hij dan zijn handen opheffen en driemaal de Grootste Naam zeggen. Laat hij zich dan met zijn handen op zijn knieën voor God –gezegend en verheven zij Hij– neerbuigen en zeggen:

Gij ziet, o mijn God, hoe mijn geest in merg en been wakker geschud is, in zijn verlangen U te aanbidden en in zijn hunkering U te gedenken en U te loven; hoe hij betuigt hetgeen de Tong van Uw gebod betuigt in het Koninkrijk van Uw woord en in de hemel van Uw kennis. In deze staat, o mijn Heer, smeek ik U graag om al hetgeen bij U is, opdat ik mijn armoede tone en Uw milddadigheid en Uw rijkdom verheerlijke, mijn machteloosheid verkondige en Uw kracht en Uw macht openbare.

*Laat hij dan opstaan, tweemaal zijn handen smekend heffen, en zeggen:

Er is geen God dan Gij, de Almachtige, de Almilddadige. Er is geen God dan Gij, de Beschikker, zowel in den beginne als in het einde. O God, mijn God! Uw vergiffenis heeft mij moed gegeven en Uw barmhartigheid heeft mij gesterkt; Uw roep heeft mij gewekt en Uw genade heeft mij opgericht en mij tot U geleid. Wie immers ben ik dat ik aan de poort van de stad van Uw nabijheid zou durven staan of mijn gelaat zou durven keren naar het licht dat uit de hemel van Uw wil schijnt? Gij ziet, o mijn Heer, dit armzalige schepsel aan de deur van Uw genade kloppen en deze vergankelijke ziel de rivier van eeuwig leven zoeken uit de handen van Uw milddadigheid. Aan U staat het te allen tijde te bevelen, o Gij Die de Heer aller namen zijt; en aan mij mij over te geven en mij gewillig te onderwerpen aan Uw wil, o Schepper der hemelen!

*Laat hij dan driemaal zijn handen heffen en zeggen:

God is groter dan ieder die groot is!

*Laat hij dan neerknielen en zijn voorhoofd naar de grond buigend zeggen:

Te verheven zijt Gij, dat de lof van hen die U nabij zijn kan opstijgen naar de hemel van Uw nabijheid, of de vogelen der harten van hen die U zijn toegewijd de deur van Uw poort kunnen bereiken. Ik getuig dat Gij boven alle eigenschappen zijt verheven en boven alle namen zijt geheiligd. Geen God is er dan Gij, de Verhevenste, de Alglorierijke.

*Laat hij dan gaan zitten en zeggen:

Ik betuig hetgeen al het geschapene en de Schare in den hoge en de bewoners van het allerhoogste Paradijs en daarenboven de Tong van Grootheid zelf vanaf de alglorierijke Horizon betuigen: dat Gij God zijt, dat er geen God is dan Gij en dat Hij Die is geopenbaard het verborgen Mysterie is, het gekoesterde Symbool door Wie de letters W, E, E, en S (Wees) zijn samengevoegd en verbonden. Ik betuig dat Hij Degeen is Wiens naam is neergeschreven door de Pen van de Allerhoogste en Die vermeld is in de Boeken Gods, de Heer van de Troon in den hoge en van de aarde hier beneden.

*Laat hij dan gaan staan en zeggen:

O Heer van alle zijn en Bezitter van al het zichtbare en onzichtbare! Gij bemerkt mijn tranen en de zuchten die ik slaak, en hoort mijn steunen, mijn jammeren en het weeklagen van mijn hart. Bij Uw macht! Mijn overtredingen beletten mij U te naderen en mijn zonden houden mij ver van het hof van Uw heiligheid. Uw liefde, o mijn Heer, verrijkt mij, het gescheiden zijn van U vernietigt mij en het veraf zijn van U verteert mij. Ik smeek U bij Uw voetstappen in deze wildernis en bij de woorden “Hier ben Ik. Hier ben Ik.” die Uw Uitverkorenen in deze oneindigheid hebben geuit, en bij de ademtocht van Uw Openbaring en de zachte bries van de Dageraad van Uw Manifestatie te beschikken dat ik Uw schoonheid moge aanschouwen en al hetgeen in Uw Boek is neergelegd nakome.

*Laat hij dan driemaal de Grootste Naam zeggen, zich neerbuigen en, terwijl zijn handen op zijn knieën rusten, zeggen:

Ere zij U, o mijn God, dat Gij mij hebt bijgestaan U te gedenken en U te loven, en dat Gij Hem Die de Dageraad van Uw tekenen is aan mij hebt bekendgemaakt; dat Gij mij ertoe gebracht hebt mij voor Uw Heerschappij te buigen, mij voor Uw Godheid te verootmoedigen en hetgeen door de Tong van Uw grootheid is geuit te erkennen.

*Laat hij dan gaan staan en zeggen:

O God, mijn God! Mijn rug is gebogen onder de last van mijn zonden en mijn onachtzaamheid heeft mij vernietigd. Steeds wanneer ik mijn boze werken en Uw weldadigheid overdenk, smelt mijn hart in mij en kookt het bloed in mijn aderen. Bij Uw Schoonheid, o Gij Verlangen der wereld! Ik schaam mij mijn gelaat tot U te heffen en mijn verlangende handen schromen zich uit te strekken naar de hemel van Uw milddadigheid. Gij ziet, o mijn God, hoe mijn tranen mij verhinderen U te gedenken en Uw deugden te prijzen, o Gij, de Heer van de Troon in den hoge en van de aarde hier beneden! Ik smeek U, bij de tekenen van Uw Koninkrijk en de geheimen van Uw heerschappij, met Uw geliefden te doen zoals het Uw milddadigheid betaamt, o Heer van alle zijn, en zoals Uw genade waardig is, o Koning van het geziene en het ongeziene!

*Laat hij dan driemaal de Grootste Naam zeggen en neerknielen met zijn voorhoofd op de grond en zeggen:

Ere zij U, o onze God, dat Gij tot ons hebt neergezonden hetgeen ons U doet naderen en dat Gij ons voorziet van al het goede dat door U in Uw Boeken en Geschriften tot ons is gezonden. Wij smeken U, o Heer, bescherm ons tegen de scharen van ijdele waan en nutteloze verbeelding. Gij zijt in waarheid de Machtige, de Alwetende.

*Laat hij dan zijn hoofd oprichten en gaan zitten en zeggen:

Ik betuig, o mijn God, hetgeen Uw uitverkorenen betuigen en erken hetgeen de bewoners van het allerhoogste Paradijs en zij die Uw machtige Troon omringen erkennen. De koninkrijken van hemel en aarde zijn de Uwe, o Heer der werelden!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4229)

Mijn God, mijn Aangebedene, mijn Koning, mijn verlangen! Welke tong kan mijn dank aan U uiten? Ik was achteloos, Gij deed mij ontwaken. Ik had mij van U afgekeerd, Gij hebt mij met Uw genade geholpen mij tot U te keren. Ik was als een dode, Gij hebt mij met het levenswater bezield. Ik was verdord, Gij deed mij herleven door de hemelse stroom van Uw woorden die voortvloeit uit de Pen van de Albarmhartige!

O goddelijke Voorzienigheid! Alle bestaan is door Uw milddadigheid voortgebracht, ontneem het niet de wateren van Uw edelmoedigheid en houd het niet af van de oceaan van Uw genade. Ik smeek U mij altijd en onder alle omstandigheden bij te staan en te helpen en ik vraag Uw aloude gunst uit de hemel van Uw genade. Gij zijt, in waarheid, de Heer van milddadigheid en de Heerser van het koninkrijk van eeuwigheid.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4230)

Verheerlijkt zij Uw Naam, o mijn God en de God van alles, mijn Glorie en de Glorie van alles, mijn Verlangen en het Verlangen van alles, mijn Kracht en de Kracht van alles, mijn Koning en de Koning van alles, mijn Bezitter en de Bezitter van alles, mijn Doel en het Doel van alles, mijn Drijfveer en de Drijfveer van alles! Ik smeek U, laat mij niet van de oceaan van Uw liefderijke barmhartigheid worden afgehouden, of ver worden verwijderd van de kusten van Uw nabijheid.

Niets buiten U, o mijn Heer, baat mij en iemand anders dan U te naderen dient mij tot niets. Ik smeek U bij de overvloedigheid van Uw rijkdommen, waardoor Gij alles buiten U overbodig hebt gemaakt, mij te rekenen tot hen die hun gelaat naar U hebben geheven en zijn opgestaan om U te dienen.

Vergeef, o mijn Heer, Uw dienaren en Uw dienaressen. Gij zijt waarlijk de Immervergevende, de Meedogendste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4231)

Alle lof, o mijn God, zij U Die de Bron zijt van alle glorie en majesteit, van grootheid en eer, van soevereiniteit en heerschappij, van verhevenheid en genade, van ontzag en macht. Ieder die Gij wilt doet Gij de Allergrootste Oceaan naderen en aan ieder die Gij verkiest verleent Gij de eer Uw Aloude Naam te erkennen. Van allen die in de hemel en op aarde zijn kan niemand de werking van Uw soevereine Wil weerstaan. In alle eeuwigheid beheerste Gij de gehele schepping en Gij zult voor altijd voortgaan Uw heerschappij over al het geschapene uit te oefenen. Er is geen ander God dan Gij, de Almachtige, de Verhevenste, de Almogende, de Alwijze.

Verlicht, o Heer, het gelaat van Uw dienaren, opdat zij U mogen aanschouwen, en zuiver hun hart, opdat zij zich tot het hof van Uw hemelse gunsten mogen wenden en Hem erkennen Die de Manifestatie is van U en de Dageraad van Uw Wezen. Waarlijk, Gij zijt de Heer van alle werelden. Er is geen God dan Gij, de Onbeperkte, de Albeheerser.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4232)
In de Naam van God, de Allerhoogste!

Geprezen en verheerlijkt zijt Gij, Heer, Almachtig God! Gij voor Wiens wijsheid de wijze tekort schiet en faalt, voor Wiens kennis de geleerde zijn onwetendheid bekent, voor Wiens macht de sterke zwak wordt, voor Wiens rijkdom de rijke zijn armoede betuigt, voor Wiens licht de verlichte in duisternis dwaalt, naar de tempel van Wiens kennis de kern van alle begrip zich keert en rondom het heiligdom van Wiens tegenwoordigheid de zielen van de gehele mensheid cirkelen.

Hoe kan ik dan zingen en vertellen van Uw diepste Wezen, dat door de wijsheid der wijzen en de kennis der geleerden niet is begrepen, aangezien geen mens kan bezingen wat hij niet begrijpt of kan verhalen van wat hij niet kan bereiken, terwijl Gij eeuwigdurend de Ontoegankelijke, de Ondoorgrondelijke zijt? Machteloos als ik ben om tot de hemelen van Uw heerlijkheid te stijgen en mij tot de rijken van Uw kennis te verheffen, kan ik slechts verhalen van Uw tekenen die van het heerlijke werk Uwer handen getuigen.

Bij Uw Heerlijkheid! O Gij, Geliefde van alle harten, de Enige Die de pijn van verlangen naar U kan stillen! Al verenigen zich alle bewoners van hemel en aarde om het kleinste van Uw tekenen te verheerlijken, waarin en waardoor Gij Uzelf hebt geopenbaard, toch zouden zij falen; hoeveel te meer dus wanneer zij Uw heilig Woord, de schepper van al Uw tekenen, zouden willen prijzen.

Alle lof en heerlijkheid zij U, Gij van Wie alles getuigt dat Gij één zijt en dat er geen ander God is dan Gij, Die eeuwigdurend verheven was boven alle weerga of gelijkenis en dat eeuwig zal blijven. Alle koningen zijn slechts Uw dienaren en alle wezens, zichtbaar en onzichtbaar, zijn als niets ten opzichte van U. Er is geen ander God dan Gij, de Genadige, de Krachtige, de Hoogste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4233)

Geprezen zijt Gij, o Heer mijn God! Elke keer dat ik melding van U tracht te maken, word ik belemmerd door de verhevenheid van Uw staat en de overweldigende grootheid van Uw macht. Want al zou ik U prijzen zolang Uw heerschappij en Uw oppermacht duurt, dan zou ik bemerken dat mijn lof voor U alleen passend is voor hen die gelijk zijn aan mij, die zelf Uw schepselen zijn, door de kracht van Uw gebod werden gevormd en door de macht van Uw wil werden geschapen. En steeds wanneer mijn pen eer betuigt aan welke van Uw namen ook, is het of ik haar stem kan horen in de weeklachten om het verafzijn van U, en haar kreten kan herkennen vanwege het van U gescheiden zijn. Ik getuig dat alles buiten U slechts Uw schepping is en zich in de holte van Uw hand bevindt. Het aanvaarden van enige daad of lof van Uw schepselen is slechts een bewijs van Uw wondere genade en overvloedige gunsten, en een blijk van Uw edelmoedigheid en voorzienigheid.

Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw Allergrootste Naam waardoor Gij licht van vuur en waarheid van verloochening hebt gescheiden, om tot mij en mijn geliefden die met mij zijn het goede van deze wereld en van de volgende neer te zenden. Voorzie ons van Uw wondere gaven, die voor de ogen der mensen verborgen zijn. Gij zijt waarlijk de Maker van de gehele schepping. Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Alglorierijke, de Allerhoogste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4234)

O Gij, Wien te gedenken de zielsverrukking is van allen die naar U hunkeren, Wiens naam de jubelende vreugde is van allen die zich geheel aan Uw wil hebben gewijd, Wiens eer en lof wordt gekoesterd door hen die Uw hof nabij zijn, Wiens gelaat het vurige verlangen is van allen die Uw waarheid erkennen, Wiens beproeving de ziekten geneest van hen die Uw Zaak omhelzen, Wiens bezoeking het hoogste verlangen is van hen die bevrijd zijn van alle gehechtheid aan iemand buiten U!

Verheerlijkt, onmetelijk verheerlijkt zijt Gij in Wiens hand de heerschappij ligt over alles wat in de hemelen en op aarde is. Gij, Die door een enkel woord uit Uw mond alles deed vergaan en uiteenvallen en Die, door weer een ander woord, al wat gescheiden was zich deed samenvoegen en herenigen! Verheerlijkt zij Uw Naam, o Gij Die macht hebt over allen die in de hemelen en allen die op aarde zijn, Wiens heerschappij alles omvat wat in de hemel van Uw Openbaring en in het koninkrijk van Uw schepping is. Niemand kan U evenaren in de door U geschapen rijken; niemand kan met U worden vergeleken in het heelal dat Gij hebt gevormd. Geen enkel verstand heeft U begrepen en geen enkel menselijk streven heeft U bereikt. Ik zweer bij Uw macht! Mocht iemand al de tijd dat Uw eigen Wezen voortduurt, op welke wieken ook, door de onmetelijkheid van Uw kennis zweven, dan nog was hij machteloos de grenzen te overschrijden die de onzekere wereld hem stelt. Hoe kan dan zo iemand zijn vlucht pogen te nemen naar de sfeer van Uw verhevenste tegenwoordigheid?

Hij is waarlijk met inzicht begiftigd die zijn machteloosheid erkent en zijn zonden belijdt. Want mocht enig schepsel, gesteld tegenover de oneindige wonderen van Uw Openbaring, aanspraak maken op enig bestaan, dan was een dergelijke godslasterlijke aanmatiging gruwelijker dan enige andere misdaad in alle rijken van Uw vinding en schepping. Wie is er, o mijn Heer, die wanneer Gij de eerste schitteringen van de tekenen van Uw alles overtreffende soevereiniteit en macht openbaart, de kracht heeft voor zichzelf enige vorm van bestaan op te eisen? Het bestaan zelf is als niets vergeleken met de machtige en menigvuldige wonderen van Uw onvergelijkelijk Wezen.

Ver, onmetelijk ver zijt Gij verheven boven alles, o Gij Die de Koning der Koningen zijt! Ik smeek U, bij Uzelf en bij hen die de Manifestaties zijn van Uw Zaak en de Dageraden van Uw gezag, voor ons neer te schrijven wat Gij voor Uw uitverkorenen hebt neergeschreven. Onthoud ons niet wat Gij hebt beschikt voor Uw geliefden die zich tot U hebben gehaast, zodra Uw roep hen bereikte, en toen de luister van het licht van Uw gelaat over hen werd uitgestort, zich onmiddellijk in aanbidding hebben neergeworpen voor Uw aangezicht.

Wij zijn Uw dienaren, o mijn Heer, en in de greep van Uw macht. Indien Gij ons kastijdt met de kastijding toegebracht aan vorige en latere geslachten, is Uw vonnis zeker rechtvaardig en Uw daad prijzenswaardig. Machtig zijt Gij te doen wat U behaagt. Er is geen ander God dan Gij, de Almachtige, de Alglorierijke, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4235)

Lof zij U, o mijn God, aangezien Gij het gelaat van Uw dienaren hebt gekeerd naar de rechterzijde van de troon van Uw gaven en hen onthecht deed zijn aan alles buiten U, opdat zij Uw oppermacht en Uw heerlijkheid kunnen erkennen. Ik getuig van de kracht van Uw Zaak, de alles doordringende invloed van Uw gebod, de onveranderlijkheid van Uw wil, de oneindigheid van Uw bedoeling. Alles is gevangen in de greep van Uw macht en de gehele schepping is armzalig vergeleken met de tekenen van Uw rijkdom.

Handel daarom, o mijn God, mijn Geliefde, mijn hoogste Verlangen, met Uw dienaren en met al het door U geschapene naar het Uw schoonheid en Uw grootheid betaamt, en Uw edelmoedigheid en gaven waardig is. Gij zijt, in waarheid, Degeen Wiens barmhartigheid alle werelden omvat en Wiens genade allen die in de hemel en op aarde verblijven omsluit. Wie heeft U aangeroepen zonder dat zijn gebed verhoord werd? Waar is hij die U trachtte te bereiken zonder dat Gij hem nader liet komen? Wie kan zeggen dat hij zijn blik op U vestigde en dat Gij het oog van Uw goedertierenheid niet op hem richtte? Ik getuig, dat Gij U naar Uw dienaren hebt gekeerd eer zij zich naar U keerden en dat Gij aan hen hebt gedacht eer zij aan U dachten. Alle genade is van U, o Gij in Wiens hand het rijk van goddelijke gaven en de bron van elk onherroepelijk gebod ligt.

Zend daarom tot allen die U zoeken datgene neer, o mijn God, wat hen geheel zal bevrijden van alles buiten U en hen tot U zal doen naderen. Help hen met Uw genade om U lief te hebben en zich te voegen naar hetgeen U behaagt. Geef dan dat zij het pad van Uw Zaak blijven volgen, het pad waarop de voeten van de weifelaars onder Uw volk en de weerspannigen onder Uw dienaren uitglijden. Gij zijt waarlijk de Almogende, de Almachtige, de Grootste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4236)

O Gij, Die de Heer der Heren zijt! Ik betuig dat Gij de Heer zijt van de gehele schepping en de Opvoeder van alle wezens, zichtbaar en onzichtbaar. Ik getuig dat Uw macht het gehele universum omvat, dat de legers van de aarde U nooit kunnen ontmoedigen en de heerschappij van alle volkeren en naties U er niet van kunnen weerhouden Uw plan uit te voeren. Ik belijd dat Gij geen andere wens hebt dan het vernieuwen van de gehele wereld, het vestigen van de eenheid van haar volkeren en het verlossen van allen die daar wonen.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4237)

lle majesteit en heerlijkheid, o mijn God, en alle heerschappij en licht en grootsheid en pracht zij U. Gij verleent soevereiniteit aan wie Gij wilt en onthoudt het aan wie Gij wenst. Geen God is er dan Gij, de Albezitter, de Verhevenste. Gij zijt Degeen die uit het niets het universum hebt geschapen en allen die er verkeren. Niets is U waardig buiten Uzelf en allen buiten U zijn als verworpenen in Uw heilige tegenwoordigheid en als niets vergeleken bij de heerlijkheid van Uw eigen Wezen.

Verre zij het van mij Uw deugden te prijzen, behalve door hetgeen Gij zelf hebt geprezen in Uw gezaghebbend Boek, waarin Gij zegt: “Ogen kunnen Hem niet bereiken, maar Hij bereikt de ogen. Want Hij is de Scherpzinnige, de Alziende.” Ere zij U, o mijn God, want geen verstand of inzicht, hoe scherp of oordeelkundig ook, kan ooit de aard van het onbeduidendste van Uw tekenen bevatten. Waarlijk, Gij zijt God, geen God is er buiten U. Ik getuig dat alleen Gij de enige uitdrukking zijt van Uw eigenschappen, dat de lof van niemand buiten U ooit Uw heilig hof kan bereiken of dat Uw eigenschappen ooit door iemand buiten Uzelf kunnen worden doorgrond.

Ere zij U, Gij zijt verheven boven de beschrijving van een ieder buiten Uzelf, daar het buiten het menselijk voorstellingsvermogen ligt Uw eigenschappen passend te verheerlijken of de innerlijke werkelijkheid van Uw wezen te begrijpen. Verre zij het van Uw heerlijkheid dat Uw schepselen U zouden beschrijven of dat iemand buiten Uzelf U ooit zou kennen. Ik ken U, o mijn God, omdat Gij Uzelf aan mij kenbaar hebt gemaakt, want als Gij U niet aan mij had geopenbaard dan zou ik U niet gekend hebben. Ik aanbid U, omdat Gij mij tot U geroepen hebt, want ware het niet vanwege Uw oproep dan zou ik U niet aanbeden hebben.

-De Báb
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4238)

Verheerlijkt zij Uw Naam, o Heer! Tot wie zal ik mijn toevlucht nemen terwijl Gij in waarheid mijn God en mijn Beminde zijt, tot wie zal ik mij wenden voor beschutting terwijl Gij mijn Heer en mijn Bezitter zijt, naar wie zal ik vluchten terwijl Gij in waarheid mijn Meester en mijn Toevluchtsoord zijt, tot wie zal ik smeken terwijl Gij in waarheid mijn Schat en het Doel van mijn verlangen zijt en via wie zal ik bij U pleiten, terwijl Gij in waarheid mijn hoogste streven en uiterste verlangen zijt? Alle hoop is vervlogen behalve het verlangen naar Uw hemelse genade en iedere deur is vergrendeld, behalve de poort die leidt naar de bron van Uw zegeningen.

Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw luisterrijkste glans, die zo helder is dat iedere ziel zich er nederig bij neerbuigt en zich in aanbidding ter aarde werpt omwille van U – een glans zo stralend dat vuur erbij in licht verandert, de doden tot leven worden gewekt en iedere moeilijkheid in gemak verandert; ik smeek U bij deze geweldige, deze wonderbaarlijke glans en bij de heerlijkheid van Uw verheven soevereiniteit, o Gij Die de Heer van onbedwingbare macht zijt, ons door Uw milddadigheid om te vormen tot datgene wat Gij bezit, ons in staat te stellen bronnen van Uw licht te worden en ons door Uw genade datgene te verlenen wat de majesteit van Uw alles te boven gaande heerschappij betaamt. Want naar U heb ik mijn handen opgeheven, o Heer, en bij U heb ik beschuttende steun gevonden, o Heer, en aan U heb ik mij overgegeven, o Heer, en in U heb ik al mijn vertrouwen gesteld, o Heer, en door U word ik gesterkt, o Heer.

Waarlijk, er is geen macht of kracht dan in U.
-De Báb
-----------------------
Lof en dankbaarheid (#4239)

Ik smeek U bij de glans van het licht van Uw heerlijk gelaat, bij de majesteit van Uw aloude grootheid en de macht van Uw allesovertreffende soevereiniteit, op dit ogenblik alles wat goed en gepast is voor ons te beschikken en alle uitstortingen van Uw genade voor ons te bestemmen. Want het schenken van gaven levert U geen verlies op en het verlenen van gunsten vermindert Uw rijkdom niet.

Verheerlijkt zijt Gij, o Heer! Waarlijk ik ben arm, terwijl Gij in waarheid rijk zijt; waarlijk ik ben zwak, terwijl Gij in waarheid krachtig zijt; waarlijk ik ben machteloos, terwijl Gij in waarheid machtig zijt; waarlijk ik ben vernederd, terwijl Gij in waarheid de verhevenste zijt; waarlijk ik verkeer in nood, terwijl Gij in waarheid de Heer van macht zijt.

-De Báb
-----------------------
Martelaren (#2049)

De harten die naar U smachten, o mijn God, branden van verlangen naar U, en de ogen van hen die U liefhebben plengen smartelijke tranen om het vernietigende gescheiden zijn van Uw hof, en het weeklagen van hen die hun hoop op U hebben gevestigd klinkt door Uw gebieden.

Gijzelf, o mijn God, hebt hen door Uw soevereine macht beschermd tegen twee uitersten. Want zou hun ziel niet branden en hun hart niet zuchten, dan zouden zij verdrinken in hun tranen, en zouden hun tranen niet rijkelijk vloeien, dan zouden zij verbranden door het vuur van hun hart en de hitte van hun ziel. Mij dunkt, zij zijn als de engelen die Gij hebt geschapen uit sneeuw en vuur. Wilt Gij hen ondanks zo’n hevig verlangen Uw tegenwoordigheid onthouden, o mijn God, of hen ondanks zo’n vurige wens van de deur van Uw milddadigheid verdrijven? Alle hoop in het hart van Uw uitverkorenen staat op het punt te verdwijnen, o mijn God! Waar is de bries van Uw genade? Zij worden van alle zijden belaagd door hun vijanden, waar zijn de tekenen van Uw overwinning die Gij in Uw tafelen beloofde?

Uw heerlijkheid is mij tot getuige! Iedere morgen treffen zij die U liefhebben de beker van smarten aan, omdat zij in U geloven en Uw tekenen hebben erkend. Hoewel ik vast geloof dat Gij meer erbarmen met hen hebt dan zij met zichzelf hebben, hoewel ik erken dat Gij hen uitsluitend doet lijden om Uw Zaak te verkondigen, en om hen in staat te stellen zich tot de hemel van Uw eeuwigheid te verheffen en het terrein van Uw hof te betreden, toch kent Gij de broosheid van sommigen van hen zeer wel en zijt Gij bekend met hun ongeduld in hun lijden.

Help hen door Uw sterkende genade, zo smeek ik U, o mijn God, geduldig te volharden in hun liefde voor U en onthul voor hun ogen wat Gij binnen het heiligdom van Uw onfeilbare bescherming voor hen hebt beschikt, zodat zij voorwaarts mogen haasten om datgene het hoofd te bieden wat voor hen op Uw pad is voorbeschikt en mogen wedijveren in hun haast beproevingen te ondergaan uit liefde voor U. En ontvouw anders de standaard van Uw zegepraal en schenk hun de overwinning op Uw tegenstrevers, zodat Uw soevereiniteit voor alle inwoners van het rijk zichtbaar wordt en de kracht van Uw macht temidden van Uw schepselen bewezen wordt. Machtig zijt Gij te doen naar Uw wil. Geen God is er buiten U, de Alwetende, de Alwijze.

O mijn God, maak Uw dienaar die in U gelooft standvastig in het bevorderen van Uw Zaak en bescherm hem tegen alle gevaar in de vesting van Uw zorg en Uw bescherming, in dit leven en in het volgende. Gij, waarlijk, heerst naar Uw wens; geen God is er dan Gij, de Immervergevende, de Edelmoedigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Martelaren (#2048)

Geloofd zij Uw Naam, o Heer onze God! Gij zijt waarlijk de Kenner van al het ongeziene. Beschik voor ons al het goede naar de maat van Uw alomvattende kennis. Gij zijt de soevereine Heer, de Almachtige, de Meest Geliefde.

Alle lof zij U, o Heer! Op de aangewezen dag zullen wij Uw gunst zoeken en ons volle vertrouwen in U, onze Heer, stellen. Verheerlijkt zijt Gij, o God! Geef ons hetgeen goed en betamelijk is, opdat wij in staat worden gesteld ons los te maken van alles buiten U. Waarlijk, Gij zijt de Heer aller werelden.

O God! Beloon hen die geduldig hun lot dragen in Uw dagen, en sterk hun hart om zonder af te wijken het pad van Waarheid te bewandelen. Geef dan, o Heer, de aanzienlijke gaven die hen in staat zullen stellen toegang tot Uw gelukzalige paradijs te verkrijgen. Verheven zijt Gij, o Here God. Doe Uw hemelse zegeningen neerdalen op de huizen, waarvan de bewoners in U geloven. Waarlijk, onovertroffen zijt Gij in het nederzenden van goddelijke zegeningen. Zend, o God, die heerscharen uit die Uw getrouwe dienaren de overwinning zullen brengen. Gij vormt het geschapene door de kracht van Uw bevel naar Uw behagen. Gij zijt in waarheid de Soeverein, de Schepper, de Alwijze.

Zeg: God is waarlijk de Maker aller dingen. Hij geeft overvloedige steun aan wie Hij wil. Hij is de Schepper, de Bron van alle wezens, de Vormer, de Almachtige, de Maker, de Alwijze. Hij is de Drager van de meest uitmuntende titels in de hemelen, op aarde en in alles wat zich daartussen bevindt. Allen doen hetgeen Hij gebiedt, en alle bewoners van de hemel en de aarde verkondigen Zijn lof, en tot Hem zullen allen wederkeren.

-De Báb
-----------------------
Martelaren (#2050)
Hij is God!

O Heer mijn God! O Gij Helper van de zwakken, Steun van de armen en Verlosser van de hulpelozen die zich tot U keren.

In uiterste deemoed hef ik mijn smekende handen tot Uw koninkrijk van schoonheid en roep ik U vurig aan met mijn innerlijke tong, zeggende: O God, mijn God! Help mij U te aanbidden, sta mij met Uw genade bij in mijn dienstbaarheid aan U, vergun mij standvastig te blijven in mijn gehoorzaamheid aan U, stort de overvloedige stromen van Uw milddadigheid over mij uit, laat de blik van het oog van Uw goedertierenheid op mij gericht zijn en dompel mij in de oceaan van Uw vergeving. Vergun mij dat ik mag worden bevestigd in mijn trouw aan Uw Geloof en schenk mij een grotere mate van zekerheid en zelfvertrouwen, opdat ik het geheel zonder de wereld kan stellen, mijn gelaat met volkomen toewijding naar Uw aangezicht kan keren, door de overtuigende kracht van bewijs en getuigenis word versterkt en met majesteit en macht bekleed iedere land- en hemelstreek achter mij kan laten. Waarlijk, Gij zijt de Barmhartige, de Alglorierijke, de Goedgunstige, de Meedogende.

O Heer! Dit zijn de overlevenden van de martelingen, dat gezelschap van gezegende zielen. Zij hebben iedere beproeving doorstaan en geduld betoond onder gruwelijke onrechtvaardigheid. Zij hebben alle gemak en voorspoed verzaakt, hebben zich gewillig onderworpen aan vreselijk lijden en tegenspoed op het pad van Uw liefde en worden nog steeds gevangen gehouden in de klauwen van hun vijanden die hen voortdurend met hevige kwellingen martelen en hen onderdrukken, omdat zij Uw rechte pad standvastig bewandelen. Er is niemand om hen te helpen, niemand die zich over hen ontfermt. Afgezien van de verachtelijken en de goddelozen hebben zij niemand om mee om te gaan en te verkeren.

O Heer! Deze zielen hebben in dit aardse leven bittere zielensmart geproefd en hebben, als teken van hun liefde voor de schitterende schoonheid van Uw aangezicht en in hun vurig verlangen Uw hemels koninkrijk te bereiken, iedere grove belediging verdragen die het volk van tirannie hun heeft toegebracht.

O Heer! Laat in hun oren de verzen klinken van goddelijke bijstand en van een spoedige overwinning en bevrijd hen van de onderdrukking door degenen die een verschrikkelijke macht uitoefenen. Houd de handen van de goddelozen terug en laat deze zielen niet door de klauwen en tanden van wilde dieren worden verscheurd, want zij zijn geboeid door hun liefde voor U, de mysteriën van Uw heiligheid zijn hun toevertrouwd, zij staan nederig aan Uw deur en hebben Uw verheven voorhof bereikt.

O Heer! Bekrachtig hen door Uw genade met een nieuwe geest, verlicht hun ogen door hen in staat te stellen Uw wonderbare bewijzen te aanschouwen in het duister van de nacht, bestem voor hen al het goede dat in Uw koninkrijk van eeuwige mysteriën overvloedig aanwezig is, maak hen als schitterende sterren, stralend over alle gebieden, weelderige bomen beladen met vruchten en takken bewegend in de ochtendbries.

Waarlijk, Gij zijt de Milddadige, de Machtige, de Almogende, de Onbeperkte. Er is geen ander God dan Gij, de God van liefde en tedere barmhartigheid, de Alglorierijke, de Immervergevende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Middellange Verplichte Gebed (#1964)

*Dagelijks te reciteren, ‘s morgens,op het middaguur en ‘s avonds.

*Al wie wenst te bidden, laat hem zijn handen wassen en al wassende zeggen:

Sterk mijn hand, o mijn God, dat zij Uw Boek zo onwrikbaar moge vasthouden, dat de wereldse scharen er geen macht over zullen hebben. Behoed haar voor bemoeienis met enig ding dat haar niet toebehoort. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Almogende.

*Laat hij, terwijl hij zijn gezicht wast, zeggen:

Ik heb mijn gelaat naar U gekeerd, o mijn Heer! Verlicht het met het licht van Uw aanschijn. Bescherm het, dat het zich tot niemand wende buiten U.

*Laat hij dan rechtop staande zijn gezicht wenden naar de Qiblih en zeggen:

God betuigt dat er geen ander God is dan Hij. Hem behoren de rijken der Openbaring en der schepping. Hij heeft in waarheid Hem geopenbaard Die de Dageraad van Openbaring is, Die op de Sinaï heeft gesproken, door Wie de Allerhoogste Horizon is gaan lichten en de Lotusboom, waaraan geen mens voorbij kan gaan, heeft gesproken en door Wie aan allen in de hemel en op aarde de roep is verkondigd: “Ziet, de Albezitter is gekomen. Hemel en aarde, glorie en heerschappij zijn van God, de Heer aller mensen en de Bezitter van de Troon in den hoge en van de aarde hier beneden!”

*Laat hij zich dan neerbuigen, met de handen rustend op de knieën, en zeggen:

Verheven zijt Gij boven mijn lof en de lof van een ieder buiten mij, boven mijn beschrijving en de beschrijving van allen die in de hemel en allen die op aarde zijn!

*Laat hij dan, staande met open handen, de palmen naar zijn gezicht geheven, zeggen:

Stel, o mijn God, hem die zich met smekende vingers aan de zoom van Uw genade en barmhartigheid vastklemt niet teleur, o Gij Die van hen die erbarmen tonen de Barmhartigste zijt.

*Laat hij dan gaan zitten en zeggen:

Ik getuig van Uw eenheid en Uw een-zijn, en dat Gij God zijt, en dat er geen ander God is dan Gij. Waarlijk, Gij hebt Uw Zaak geopenbaard, Uw Verbond vervuld en de deur van Uw barmhartigheid wijd geopend voor allen die in de hemel en op aarde verwijlen. Zegen en vrede, heil en heerlijkheid rusten op Uw geliefden die door het wel en wee der wereld niet zijn weerhouden zich tot U te wenden en die alles geven in de hoop te verkrijgen hetgeen bij U is. Gij zijt, in waarheid, de Immervergevende, de Almilddadige.

*(Als iemand in plaats van het lange vers de volgende woorden verkiest te zeggen: “God betuigt dat er geen ander God is dan Hij, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande”, zal dit voldoende zijn. Ook zal het voldoende zijn als hij zittende deze woorden zegt: “Ik getuig van Uw eenheid en Uw een-zijn, en dat Gij God zijt, en dat er geen ander God is dan Gij.”)

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Naw-Rúz (#2051)
*Naw-Rúz, de eerste dag van het bahá’í-jaar.

Geloofd zijt Gij, o mijn God, dat Gij Naw-Rúz hebt ingesteld als een feestdag voor hen die de Vasten zijn nagekomen uit liefde voor U en zich hebben onthouden van alles wat U weerzinwekkend is. Vergun, o mijn Heer, dat het vuur van Uw liefde en de gloed die door de door U opgelegde Vasten is teweeggebracht, hen in vlam zet voor Uw Zaak en hen doet voortgaan U te eren en te gedenken.

Aangezien Gij hen hebt getooid, o mijn Heer, met het sieraad van de door U voorgeschreven Vasten, tooi hen dan, door Uw genade en milddadige gunst, ook met het sieraad van Uw aanvaarding. Want alle doen en laten van mensen is afhankelijk van Uw welbehagen en wordt door Uw bevel bepaald. Indien Gij hem die de Vasten heeft gebroken beschouwt als iemand die hem heeft gehouden, zal deze mens worden gerekend tot hen die in alle eeuwigheid de Vasten hebben gehouden. En indien Gij beveelt, dat hij die de Vasten heeft gehouden hem heeft gebroken, zal die mens worden gerekend tot degenen die de mantel van Uw openbaring met stof hebben bezoedeld en die ver verwijderd zijn van de kristalheldere wateren van deze levende Bron.

Gij zijt Degeen door Wie het vaandel “Loffelijk zijt Gij in Uw werken” is geheven en de banier “Gehoorzaamd wordt Gij naar Uw bevel” is ontrold. Maak Uw staat aan Uw dienaren bekend, o mijn God, zodat zij gaan beseffen dat de voortreffelijkheid van alles afhankelijk is van Uw gebod en Uw woord, dat de verdienste van iedere handeling afhangt van Uw verlof en het welbehagen van Uw wil, en zij mogen erkennen dat de teugels van de daden van mensen in de greep van Uw aanvaarding en Uw gebod liggen. Maak dit aan hen bekend, opdat totaal niets hen zal uitsluiten van Uw schoonheid in deze dagen waarin de Christus uitroept: “Alle Heerschappij is aan U, o Gij Verwekker van de Geest ”, en Uw Vriend uitroept: “Glorie zij U, o Gij de Welbeminde, want Gij hebt Uw schoonheid onthuld en voor Uw uitverkorenen neergeschreven waardoor zij de zetel zullen bereiken van de openbaring van Uw Allergrootste Naam en waardoor alle mensen weeklagen, behalve zij die zich hebben onthecht van alles buiten U en zich hebben gekeerd tot Hem Die de Openbaarder is van Uzelf en de Manifestatie van Uw eigenschappen.”

Hij die Uw Tak is en allen die met U zijn, o mijn Heer, hebben op deze dag hun vasten beëindigd, nadat zij zich eraan hebben gehouden binnen de grenzen van Uw hof, in vurig verlangen U te behagen. Bepaalt Gij voor Hem, en voor hen, en voor allen die in deze dagen Uw tegenwoordigheid hebben bereikt, al het goede dat Gij in Uw Boek hebt beschikt. Voorzie hen van hetgeen hen ten goede zal komen, zowel in dit leven als in het leven hierna.

Gij zijt, in waarheid, de Alwetende, de Alwijze.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ochtend (#4240)

O mijn God en mijn Meester! Ik ben Uw dienaar en de zoon van Uw dienaar. Ik ben opgestaan bij het ochtendgloren waarin de Dagster van Uw eenheid uit de Dageraad van Uw wil straalde en haar luister over de gehele wereld uitstortte zoals in de Boeken van Uw gebod is bepaald.

Ere zij U, o mijn God, dat wij tot de pracht van het licht van Uw kennis zijn ontwaakt. Zend neer tot ons, o mijn Heer, wat ons in staat zal stellen iedereen buiten U te ontberen en ons zal bevrijden van alle gehechtheid aan iets buiten U. Schrijf bovendien neer voor mij en voor hen die mij lief zijn en voor mijn verwanten, man zowel als vrouw, het goede van deze wereld en van de wereld die komen zal. Beschut ons, o Gij de Geliefde van de gehele schepping en het Verlangen van het universum, met Uw nimmer falende bescherming tegen hen die Gij verschijningen deed zijn van de boze fluisteraar, en die in het menselijk hart fluisteren. Machtig zijt Gij te doen wat U behaagt. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Helper in nood, de Bij-Zich-Bestaande.

Zegent Gij, o Heer mijn God, Hem Die Gij boven Uw voortreffelijkste benamingen hebt gesteld en door Wie Gij de godvruchtigen van de goddelozen hebt gescheiden en help ons door Uw genade te doen hetgeen Gij liefhebt en wenst. Zegent Gij bovendien, o mijn God, hen die Uw Woorden en Uw Letters zijn en hen die naar U opzien en zich naar Uw aangezicht keren en naar Uw roep luisteren.

Gij zijt, waarlijk, de Heer en Koning van alle mensen en hebt macht over alles.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Onderricht (#4241)

Ere zij U, o Heer mijn God! Ik smeek U bij Uw Naam die niemand naar behoren heeft erkend en waarvan de betekenis door geen ziel werd doorgrond; ik smeek U bij Hem Die de Bron is van Uw openbaring en de Dageraad van Uw tekenen, mijn hart te maken tot de bewaarplaats van Uw liefde en Uw gedachtenis. Verbind het dan met Uw grootste Oceaan, zodat de levende wateren van Uw wijsheid en de kristalheldere stromen van Uw verheerlijking en lof eruit voort mogen vloeien.

Mijn ledematen getuigen van Uw eenheid en de haren op mijn hoofd bevestigen de kracht van Uw soevereiniteit en macht. Ik sta aan de deur van Uw genade in volkomen zelfuitwissing en verloochening en klem mij aan de zoom van Uw milddadigheid en richt mijn ogen op de horizon van Uw gaven.

Bestem voor mij, o mijn God, wat de grootheid van Uw majesteit past, en help mij door Uw sterkende genade Uw Zaak zo te onderrichten, dat de doden zich uit hun graven spoeden en zich naar U zullen haasten, in volledig vertrouwen op U en met hun blik gericht op het morgenland van Uw Zaak en de dageraadsplaats van Uw Openbaring.

Gij zijt waarlijk de Krachtigste, de Hoogste, de Alwetende, de Alwijze.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Onderricht (#4242)

Verheerlijkt zijt Gij, o Gij God van de wereld en het Verlangen van de natiën, o Gij Die openbaar geworden zijt in de Grootste Naam, waarbij de parels van wijsheid en woorden uit de schelpen van de grote zee van Uw kennis te voorschijn zijn gekomen en de hemelen van goddelijke Openbaring zijn getooid met het licht van de opkomst van de zon van Uw aangezicht.

Ik smeek U –bij dat Woord waardoor Uw bewijs onder Uw schepselen werd vervolmaakt en Uw getuigenis temidden van Uw dienaren werd voltooid– om Uw volk te sterken in hetgeen het aanzicht van de Zaak zal doen stralen in Uw gebied, waardoor de vaandels van Uw macht te midden van Uw dienaren zullen worden geplant en de banieren van Uw leiding door heel Uw gebieden zullen worden geheven!

O mijn Heer! Gij ziet hen zich vastklemmen aan het koord van Uw genade en zich vasthouden aan de zoom van de mantel van Uw goedgunstigheid. Bestem voor hen wat hen nader tot U zal brengen en houd hen verre van alles buiten U.

Ik smeek U, o Gij Koning van het bestaan en Beschermer van het geziene en het ongeziene, om al wie opstaat om Uw Zaak te dienen te maken als een zee, deinend op Uw wens; als iemand die in gloed is gezet door het vuur van Uw Heilige Boom, dat straalt van de hemelse horizon van Uw wil. Waarlijk, Gij zijt de Machtige, Die noch door de macht der wereld noch door de kracht van natiën kan worden verzwakt. Er is geen God dan Gij, de Ene, de Onvergelijkelijke, de Beschermer, de Bij-Zich-Bestaande.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Onderricht (#4243)

Verheerlijkt zij Uw Naam, o mijn God! Nu Gij mij deze waarheid hebt doen begrijpen, smeek ik U bij Uw Naam die door geen geschrift kan worden gedragen, die geen hart zich kan voorstellen en die geen tong kan uiten –een Naam die verborgen zal blijven zolang Uw Kern verborgen is en verheerlijkt zal worden zolang Uw Wezen geprezen wordt– om voor het jaar ten einde loopt de vaandels van Uw onbetwiste oppermacht en zegepraal te ontplooien, zodat de gehele schepping wordt verrijkt door Uw rijkdom en verheven door de veredelende invloed van Uw alles overtreffende oppermacht en allen opstaan en Uw Zaak bevorderen.

Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Allerhoogste, de Alglorierijke, de Albeheerser, de Albezitter.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Onderricht (#4244)

Duisternis omringt ieder land, o mijn God, en doet de meesten van Uw dienaren beven. Ik smeek U, bij Uw Allergrootste Naam, in iedere stad nieuwe schepselen te doen opstaan die zich tot U zullen keren, U te midden van Uw dienaren zullen gedenken, krachtens hun woorden en wijsheid het vaandel van Uw zege zullen ontplooien en zich zullen onthechten van al het geschapene.

Machtig zijt Gij te doen wat U behaagt. Geen God is er dan Gij, de Almogende, Hij Wiens hulp door alle mensen wordt ingeroepen.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Onderricht (#4245)

Verheerlijkt zij Uw Naam, o mijn God! Ik getuig dat als Uw dienaren zich tot U zouden keren met de ogen waarmee Gij hen schiep en met de oren waarmee Gij hen begiftigde, zij allen meegesleept zouden worden door een enkel woord, neergezonden van de rechterzijde van de troon van Uw majesteit. Dat woord alleen al zou voldoende zijn om hun gelaat te verhelderen, hun hart gerust te stellen en hun ziel te doen opwieken naar de sferen van Uw grote heerlijkheid en te verheffen naar de hemel van Uw oppermacht.

Ik bid U, o Gij Die de Heer van alle namen en de Heerser van zowel hemel als aarde zijt, te schenken dat allen die U dierbaar zijn een kelk van Uw barmhartigheid mogen worden in Uw dagen, opdat zij de harten van Uw dienaren tot nieuw leven kunnen wekken. Stel hen ook in staat, o mijn God, te worden als de regen die uit de wolken van Uw genade stroomt en als de wind die de lentegeuren van Uw goedertierenheid verspreidt, opdat door hen de bodem van het hart van Uw schepselen met groen gewas wordt bedekt en dingen worden voortgebracht die hun geuren over al Uw gebieden zullen verspreiden, zodat iedereen de zoete geur van de mantel van Uw Openbaring gewaar mag worden. Machtig zijt Gij te doen wat Gij wilt.

De kracht van Uw Macht is mij tot getuige! Al wie uit de kelk gedronken heeft die de hand van Uw barmhartigheid ronddroeg, zal zich ontdoen van alles buiten U en zal door een woord uit zijn mond in staat zijn de zielen van Uw dienaren die sluimerden op het bed van verzuim en onachtzaamheid in verrukking te brengen, en hen ertoe te bewegen hun gelaat te keren naar Uw grootste Teken, en bij U niets te zoeken dan Uzelf, en van U slechts datgene te vragen wat Gij met de pen van Uw oordeel voor hen hebt bepaald en in de Tafel van Uw gebod hebt voorgeschreven.

O mijn God, zend dan door Uw Allergrootste Naam tot Uw geliefden neer wat hen onder alle omstandigheden nader tot U zal brengen. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Alglorierijke, Wiens hulp door allen wordt afgesmeekt.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Onderricht (#4246)

Ik smeek U, o mijn God, bij Uw kracht en Uw macht en Uw soevereiniteit, die allen die in Uw hemel en op Uw aarde zijn omvatten, deze stralende Weg en dit rechte Pad aan Uw dienaren bekend te maken, opdat zij Uw eenheid en Uw een-zijn mogen erkennen met een zekerheid die door de nutteloze verbeelding van de twijfelaars niet zal verzwakken en door de ijdele hersenschimmen van de eigenzinnigen niet zal worden verduisterd. Verlicht, o mijn Heer, de ogen van Uw dienaren en verblijd hun hart met de luister van het licht van Uw kennis, opdat zij de grootheid van deze verhevenste rang mogen begrijpen en deze stralendste Horizon mogen erkennen, opdat het getier der mensen hen niet zal weerhouden hun blik te wenden naar het schitterende licht van Uw eenheid en hen niet zal verhinderen hun gelaat te heffen naar de horizon van onthechting.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Onderricht (#4247)

Zeg: O God, mijn God! Gij ziet mij rond Uw Wil cirkelen, met mijn ogen gericht op de horizon van Uw genade, vurig verlangend naar de openbaring van de schitterende pracht van de zon van Uw gunst. Ik smeek U, o Gij Geliefde van ieder begrijpend hart en het Verlangen van hen die U nabij zijn, te geven dat Uw geliefden geheel onthecht mogen raken van hun neigingen en vasthouden aan wat U behaagt. Tooi hen, o Heer, met de mantel van rechtschapenheid en verlicht hen met het stralende licht van onthechting. Sta hen bij met de legers van wijsheid en welsprekendheid, opdat zij Uw Woord onder Uw schepselen verheerlijken en Uw Zaak onder Uw dienaren verkondigen. Waarlijk, Gij zijt machtig te doen wat Gij wilt en in Uw greep liggen de teugels van alle zaken. Er is geen God dan Gij, de Machtige, de Immervergevende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Onderricht (#4248)

O mijn God, helpt Gij Uw dienaar het Woord te verheffen, wat nutteloos en onwaar is te weerleggen, de waarheid vast te stellen, de heilige verzen wijd en zijd bekend te maken, de pracht te onthullen en het morgenlicht in het hart van de rechtvaardigen te laten opkomen.

Gij zijt waarlijk de Edelmoedige, de Vergevende.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Onderricht (#4249)

O God, mijn God! Help Uw vertrouwde dienaren een liefdevol en warm hart te hebben. Help hen het licht van Uw leiding, dat van het Gezelschap in de hemel komt, onder alle volkeren van de wereld bekend te maken. Waarlijk, Gij zijt de Sterke, de Krachtige, de Machtige, de Albeheerser, de Immerschenkende. Waarlijk, Gij zijt de Edelmoedige, de Zachtzinnige, de Liefderijke, de Milddadigste.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Onderricht: Tafelen van het Goddelijk Plan (#4250)

O Gij onvergelijkelijke God! O Gij, Heer van het Koninkrijk! Deze zielen zijn Uw hemels leger. Sta hen bij en laat hen met behulp van de legers der allerhoogste Schare zegevieren, zodat ieder van hen als een regiment deze landen verovert door de liefde Gods en door de verlichting van de goddelijke leringen.

O God, weest Gij hun steun en helper en weest Gij hun vertrouweling in de wildernissen, de bergen, de dalen, de wouden, de prairies en de zeeën, zodat hun roep luid zal klinken door de kracht van het Koninkrijk en de adem van de Heilige Geest.

Waarlijk, Gij zijt de Krachtige, de Machtige en de Almogende en Gij zijt de Wijze, de Horende en de Ziende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Onderricht: Tafelen van het Goddelijk Plan (#4251)

*Laat ieder die op reis gaat om te onderrichten tijdens zijn reizen in vreemde landen dit gebed dag en nacht zeggen:

O God, mijn God! Gij ziet mij, in vervoering gebracht en aangetrokken tot Uw glorierijke koninkrijk, en ontvlamd door het vuur van Uw liefde onder de mensen, een heraut van Uw koninkrijk in deze uitgestrekte landen, onthecht aan alles buiten U, in vol vertrouwen op U, rust en gemak verzakend, ver verwijderd van mijn geboortehuis, een zwerver in deze gebieden, een ter aarde gevallen vreemdeling, ootmoedig voor Uw verheven drempel, onderdanig aan de hemel van Uw almachtige heerlijkheid, U smekend in het holst van de nacht en bij het aanbreken van de dag, U biddend en aanroepend in de ochtend en de avond, mij genadig bij te staan om Uw Zaak te dienen, Uw leringen te verbreiden en Uw Woord in oost en west te verheerlijken.

O Heer! Sterk mijn rug, stel mij in staat mij tot het uiterste in te spannen om U te dienen en laat mij niet aan mijzelf over, eenzaam en hulpeloos in deze gebieden.

O Heer! Wees met mij in mijn eenzaamheid en vergezel mij in deze vreemde streken.

Waarlijk, Gij zijt de Bekrachtiger van al wie Gij wilt in dat wat Gij wenst en waarlijk, Gij zijt de Almogende, de Almachtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Onderricht: Tafelen van het Goddelijk Plan (#4252)

*Laat ieder die naar verschillende gebieden reist om te onderrichten, over bergen, door woestijnen, over land en zee, deze smeekbede met aandacht lezen:

O God! O God! Gij ziet hoe zwak, deemoedig en nederig ik ben temidden van Uw schepselen; niettemin heb ik mij op U verlaten en ben ik opgestaan om Uw leringen te verspreiden onder Uw sterke dienaren, vertrouwend op Uw kracht en macht.

O Heer! Ik ben een vleugellamme vogel en ik verlang ernaar in Uw onbegrensde ruimte te vliegen. Hoe kan ik dat anders doen dan door Uw voorzienigheid en genade, Uw bekrachtiging en bijstand?

O Heer! Heb medelijden met mijn zwakheid en sterk mij met Uw kracht. O Heer! Heb medelijden met mijn onmacht en sta mij bij met Uw macht en majesteit.

O Heer! Als de ademtocht van de Heilige Geest het zwakste schepsel zou bekrachtigen, dan zou hij alles bereiken waar hij naar streeft en alles bezitten wat hij wenst. Waarlijk, Gij hebt Uw dienaren in het verleden bijgestaan, en hoewel zij de zwaksten onder Uw schepselen waren, de minsten van Uw dienaren en het onbeduidendst van degenen die op aarde leefden, werden zij door Uw bekrachtiging en macht belangrijker dan de meest glorierijke onder Uw volk en de edelste van alle mensen. Terwijl zij eerst gelijk motten waren, werden zij koninklijke valken, en terwijl zij eerst als beekjes waren werden zij zeeën door Uw gaven en Uw barmhartigheid. Door Uw allergrootste gunst werden zij sterren die stralen aan de horizon van leiding, vogels die zingen in de rozentuin van onsterfelijkheid, leeuwen die brullen in de wouden van kennis en wijsheid en walvissen die in de oceanen van het leven zwemmen.

Waarlijk, Gij zijt de Welwillende, de Krachtige, de Machtige en de Barmhartigste van de barmhartigen!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Onderricht: Tafelen van het Goddelijk Plan (#4253)

O God, mijn God! Gij ziet hoe diepe duisternis ieder gebied omringt, hoe alle landen branden met het vuur van tweedracht en de brand van oorlog en slachting in het Oosten en in het Westen woedt. Er vloeit bloed, de grond is met lijken bedekt en er liggen afgehouwen hoofden in het stof van het slagveld.

O Heer! Heb medelijden met deze onwetenden, zie op hen neer met de blik van vergeving en genade. Doof dit vuur, zodat deze zware wolken die de horizon verduisteren, mogen worden verdreven, de Zon van Werkelijkheid mag schijnen met de stralen van verzoening, deze duisternis zal worden verjaagd en het stralende licht van vrede haar schijnsel over alle landen zal werpen.

O Heer! Trek de mensen uit de onpeilbare diepten van de zee van haat en vijandschap en verlos hen van de ondoordringbare duisternis. Verenig hun harten en verhelder hun ogen met het licht van vrede en verzoening. Verlos hen uit de diepten van oorlog en bloedvergieten, en bevrijd hen uit het duister van dwaling. Verwijder de sluier van hun ogen en verlicht hun hart met het licht van leiding. Bejegen hen met Uw tedere barmhartigheid en mededogen, en behandel hen niet naar Uw gerechtigheid en toorn die de ledematen der machtigen doen beven.

O Heer! Oorlogen duren voort. Vrees en ellende nemen toe en ieder vruchtbaar gebied ligt braak.

O Heer! De gemoederen zijn bezwaard en de mensen leven in zielensmart. Ontferm U over deze armzaligen en laat hen niet over aan de uitspattingen van hun eigen begeerten.

O Heer! Doe in Uw landen nederige en ootmoedige zielen verschijnen die, met het gelaat verlicht door de stralen van leiding en onthecht aan de wereld, Uw naam verheerlijken, Uw lof zingen en de geuren van Uw heiligheid onder de mensheid verspreiden.

O Heer! Sterk hun rug, versterk hun lendenen en breng hun hart in verrukking met de machtigste tekenen van Uw liefde.

O Heer! Zij zijn waarlijk zwak en Gij zijt de Krachtige en de Machtige, zij zijn krachteloos en Gij zijt de Helper en de Barmhartige.

O Heer! De zee van opstandigheid zwelt aan en deze zware stormen zullen alleen gaan liggen door Uw grenzeloze genade die alle gebieden omvat.

O Heer! De mensen bevinden zich waarlijk in de afgrond van hartstocht en niets dan Uw oneindige milddadigheid kan hen redden.

O Heer! Verdrijf het duister van deze verdorven begeerten en verlicht de harten met de lamp van Uw liefde, waardoor alle landen spoedig zullen worden verlicht. Bekrachtig bovendien Uw geliefden, zij die hun vaderland, hun familie en kinderen achterlieten en uit liefde voor Uw schoonheid naar vreemde landen reisden om Uw geuren te verspreiden en Uw leringen te verbreiden. Weest Gij hun metgezel in hun eenzaamheid, hun helper in vreemde landen, de verdrijver van hun verdriet, hun trooster bij rampspoed. Weest Gij een verfrissende dronk voor hun dorst, een geneesmiddel bij ziekte en een balsem voor hun hartsverlangen.

Waarlijk, Gij zijt de Grootmoedigste, de Heer van overvloedige genade en waarlijk, Gij zijt de Meedogende en de Barmhartige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Onderricht: Tafelen van het Goddelijk Plan (#4254)

*Een ieder die door de steden, dorpen en gehuchten van deze staten reist en bezig is met de verspreiding van de geuren Gods, moet dit gebed iedere ochtend met aandacht lezen:

O mijn God! O mijn God! Gij ziet mij in mijn nederigheid en zwakte, bezig met de grootste onderneming, vastbesloten Uw woord onder de menigten te verheffen en Uw leringen onder Uw volkeren te verspreiden. Hoe kan ik slagen, tenzij Gij mij bijstaat met de ademtocht van de Heilige Geest, mij helpt te overwinnen door de legers van Uw heerlijk Koninkrijk, en Uw bekrachtiging op mij doet neerdalen, die een mug in een adelaar kan veranderen, een druppel water in rivieren en zeeën, en een atoom in lichten en zonnen? O mijn Heer! Sta mij bij met Uw zegevierende en doeltreffende macht, zodat mijn tong Uw lof en Uw eigenschappen onder alle mensen mag verkondigen, en laat mijn ziel overvloeien van de wijn van Uw liefde en kennis.

Gij zijt de Almachtige en Degeen Die doet wat Hij wil.

*‘Abdu’l-Bahá richtte de Tafelen van het Goddelijk Plan aan verschillende groepen van bahá’ís in Noord-Amerika. Dit gebed behoort tot de Tafel, gericht aan de bahá’ís van de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. (Noot Nederlandse uitgave)

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Onderricht: Tafelen van het Goddelijk Plan (#4255)

*Laat de verspreiders van de geuren Gods dit gebed iedere ochtend zeggen:

O Heer, mijn God! Eer en dank zij U, want Gij hebt mij geleid naar de weg van het koninkrijk, mij toegestaan dit rechte en verreikende pad te bewandelen, mijn oog verhelderd door het aanschouwen van de pracht van Uw Licht, mijn oor doen neigen naar de melodieën van de vogels van heiligheid uit het koninkrijk van mysteriën en mijn hart aangetrokken met Uw liefde onder de rechtvaardigen.

O Heer! Sterk mij met de Heilige Geest, zodat ik in Uw Naam de volkeren mag oproepen en de blijde tijding van de openbaring van Uw koninkrijk aan de mensheid mag brengen.

O Heer! Ik ben zwak, sterk mij met Uw kracht en macht. Mijn tong stamelt, sta mij toe U te gedenken en te loven. Ik ben deemoedig, verleen mij de eer toegelaten te worden in Uw koninkrijk. Ik ben veraf, doe mij de drempel van Uw barmhartigheid naderen. O Heer! Maak mij een lichtende lamp, een stralende ster en een gezegende boom waarvan de takken, getooid met vruchten, al deze gebieden overschaduwen. Waarlijk, Gij zijt de Machtige, de Krachtige en de Onbeperkte.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Onderricht: Tafelen van het Goddelijk Plan (#4256)

*Het volgende gebed moet… iedere dag gelezen worden:

O God! O God! Deze vogel is vleugellam en zijn vlucht is moeizaam. Sta hem bij, zodat hij naar de top van voorspoed en behoud mag vliegen, door de onbegrensde ruimte wieken in uiterste vreugde en geluk, zijn melodie aanheffen uit Uw allerhoogste Naam in alle gebieden, de oren verblijden met deze roep en de ogen verhelderen bij de aanblik van de tekenen van leiding.

O Heer! Ik ben alleen, eenzaam en nietig. Er is voor mij geen steun zonder U, geen helper dan U en niemand die mij schraagt dan Gij. Bevestig mij in Uw dienst, sta mij bij met de heerscharen van Uw engelen, laat mij zegevieren bij de verspreiding van Uw Woord en sta mij toe Uw wijsheid onder Uw schepselen te verkondigen. Waarlijk, Gij zijt de helper van de armen en de verdediger van de kleinen en waarlijk, Gij zijt de Krachtige, de Machtige en de Onbeperkte.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Onthechting (#4257)

O God, mijn God! Schenk de kelk van het onthecht zijn van alles voor mij vol, en verblijd mij temidden van Uw pracht en Uw gaven met de wijn van het U liefhebben. Bevrijd mij van de aanvallen van hartstocht en begeerte, ontdoe mij van de boeien van dit ondermaanse, voer mij in verrukking naar Uw hemels rijk en verkwik mij met de ademtochten van Uw heiligheid te midden van de dienaressen.

O Heer, verhelder mijn gelaat met het licht van Uw gaven, verlicht mijn ogen met het aanschouwen van de tekenen van Uw albeheersende macht, verheug mijn hart met de heerlijkheid van Uw kennis die alles omvat, verblijd mijn ziel met Uw vreugdevolle tijding die de ziel nieuw leven geeft, o Gij Koning van deze wereld en van het Koninkrijk in den hoge, o Gij Heer van heerschappij en macht, opdat ik Uw tekenen en bewijzen alom mag verspreiden, Uw Zaak verkondigen, Uw leringen bevorderen, Uw Wet dienen en Uw Woord verheerlijken.

Gij zijt waarlijk de Krachtige, de Immergevende, de Kundige, de Almachtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Overledenen (#2078)

*(Het Gebed voor de overledenen moet worden gezegd voor Bahá'ís die vijftien jaar of ouder zijn. "Het is het enige verplichte Bahá'í gebed dat gezamenlijk wordt gezegd; het wordt door één gelovige gezegd, terwijl alle aanwezigen in stilte staan. Het is tijdens het zeggen van dit gebed niet vereist met het gezicht naar de Qiblih gekeerd te staan." - Uit "Synopsis en codificatie van de wetten en verordeningen van de Kitáb-i-Aqdas.")

O mijn God! Dit is Uw dienaar en de zoon van Uw dienaar, die in U en in Uw tekenen gelooft en die zijn gelaat naar U heeft gekeerd, volkomen vrij van alles buiten U. Gij zijt waarlijk van allen die erbarmen tonen de barmhartigste.

Doe met hem, o Gij Die de zonden der mensen vergeeft en hun fouten verbergt, naar het de hemel van Uw goedertierenheid en de oceaan van Uw genade past. Neem hem op in het rijk van Uw al-overtreffende genade, die aan de schepping van hemel en aarde voorafging.

Er is geen God dan Gij, de Immer-Vergevende, de Grootmoedigste.

*Laat hem dan zes maal de groet "Alláh'u'Abhá" herhalen en daarna negentien maal elk van de volgende verzen:‡

Waarlijk, wij allen aanbidden God.
Waarlijk, wij allen buigen ons voor God.
Waarlijk, wij allen hebben ons aan God gewijd.
Waarlijk, wij allen loven God.
Waarlijk, wij allen danken God.
Waarlijk, wij allen zijn geduldig in God.

Indien de overledene een vrouw is, laat men dan zeggen: "Dit is Uw dienares en de dochter van Uw dienares", enz.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Overledenen (#2079)

Hij is God, verheven is Hij, de Heer van goedertierenheid en milddadigheid!

Verheerlijkt zijt Gij, o God mijn God, de Almachtige Heer. Ik getuig van Uw almacht en Uw macht, Uw soevereiniteit en Uw goedertierenheid, Uw genade en Uw kracht, het een-zijn van Uw Wezen en de eenheid van Uw Essentie, Uw heiligheid en verhevenheid boven deze wereld en al wat zich daarin bevindt.

O mijn God! Gij ziet mij, onthecht aan alles buiten U, mij vasthoudend aan U en mij kerend naar de oceaan van Uw milddadigheid, naar de hemel van Uw gunst, naar de Dagster van Uw genade.

Heer! Ik getuig dat Gij Uw vertrouwen hebt gesteld in Uw dienaar, en dat is de geest waarmee Gij de wereld leven gegeven hebt.

Ik smeek U, bij de pracht van het Hemellichaam van Uw openbaring, in genade van hem te aanvaarden wat hij in Uw dagen heeft volbracht. Vergun dan dat hij worde getooid met de heerlijkheid van Uw welbehagen en gesierd met Uw goedkeuring.

O mijn Heer! Ikzelf en al het geschapene getuigen van Uw macht, en ik smeek U deze geest die naar U, Uw hemels oord, Uw verheven Paradijs en de verblijven van Uw nabijheid is opgestegen, niet van U weg te sturen, o Gij Die de Heer van alle mensen zijt!

Sta dan toe, o mijn God, dat Uw dienaar omgaat met Uw uitverkorenen, Uw heiligen en Uw Boodschappers in hemelse oorden waarvan de pen niet kan verhalen en de tong niet kan vertellen.

O mijn Heer, de arme heeft zich waarlijk gehaast naar het Koninkrijk van Uw rijkdom, de vreemdeling naar zijn woning in Uw domein, de hevig dorstende naar de hemelse rivier van Uw milddadigheid. Onthoud hem niet, o Heer, zijn deel van het festijn van Uw genade en van de gunst van Uw milddadigheid. Gij zijt in waarheid de Almachtige, de Genadige, de Almilddadige.

O mijn God, Uw pand is tot U weergekeerd. Het past Uw genade en Uw goedheid die Uw gebieden in de hemel en op aarde omvatten, aan de pas door U verwelkomde Uw giften en Uw gaven en de vruchten van de boom van Uw genade te schenken! Machtig zijt Gij te doen wat Gij wilt. Er is geen ander God dan Gij, de Genadige, de Almilddadige, de Meedogende, de Schenker, de Vergevende, de Dierbare, de Alwetende.

Ik getuig, o mijn Heer, dat Gij de mensen hebt geboden hun gast te eren, en hij die naar U is opgestegen is waarlijk tot U gekomen en heeft Uw Tegenwoordigheid bereikt. Bejegen hem dan naar Uw genade en milddadigheid. Bij Uw heerlijkheid, ik weet met zekerheid dat Gij zelf niet achterwege zult laten wat Gij aan Uw dienaren hebt bevolen, of dat Gij hem die zich aan het koord van Uw goedheid heeft geklemd en naar de Dageraad van Uw rijkdom is opgestegen, iets zult onthouden.

Er is geen ander God dan Gij, de Ene, de Enige, de Machtige, de Alwetende, de Milddadige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Overledenen (#2080)

Vergun, o mijn Heer, dat zij die naar U zijn opgestegen zich mogen begeven naar Hem Die de verhevenste Metgezel is, en onder de schaduw van het Tabernakel van Uw heerschappij en het Heiligdom van Uw heerlijkheid mogen verblijven.

Besprenkel hen, o mijn Heer, uit de oceaan van Uw vergeving met hetgeen hen waardig zal maken om, zolang Uw oppermacht voortduurt, in Uw verhevenste Koninkrijk en Uw allerhoogste gebied te verblijven. Machtig zijt Gij te doen wat U behaagt.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Overledenen (#2081)

O God, mijn God! Gij hebt aan mijn handen een pand van U toevertrouwd en hebt het nu naar Uw wil en welbehagen tot U teruggeroepen. Het is niet aan mij, Uw dienares, om te zeggen: vanwaar komt dit tot mij of waarom is dit gebeurd, daar Gij verheerlijkt zijt in al Uw daden en Uw gebod gehoorzaamd dient te worden. Uw dienares, o mijn Heer, heeft haar hoop op Uw genade en milddadigheid gevestigd. Vergun haar dat zij mag verkrijgen wat haar U zal doen naderen en haar in elk van Uw werelden zal baten. Gij zijt de Vergevende, de Almilddadige. Er is geen ander God dan Gij, de Beschikker, de Aloude van Dagen.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Overledenen (#2082)

O mijn God! O Gij, vergever van zonden, schenker van gaven, verdrijver van leed!

Waarlijk, ik smeek U de zonden te vergeven van hen die het stoffelijk gewaad hebben afgelegd en naar de geestelijke wereld zijn opgestegen.

O mijn Heer! Zuiver hen van overtredingen, verdrijf hun droefenis en verander hun duisternis in licht. Laat hen de tuin van geluk betreden, reinig hen met het zuiverste water en sta hen toe Uw luister op de verhevenste berg te aanschouwen.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Overledenen (#4258)

O Heer, o Gij wiens barmhartigheid allen omvat, Wiens vergeving alles overtreft, Wiens goedertierenheid subliem is, Wiens genade en edelmoedigheid alomvattend zijn en Wiens licht van vergeving over de hele wereld wordt verspreid! O, Heer van glorie! Ik smeek U vurig en met tranen in de ogen om met het oog van Uw barmhartigheid een blik te werpen op Uw dienares die tot U is opgestegen. Kleed haar met de mantel van Uw genade, die schittert door de sierselen van het hemelse Paradijs, en verlicht haar gelaat met het licht van Uw barmhartigheid en mededogen terwijl Gij haar beschutting biedt onder de boom van Uw eenheid.

Schenk Uw hemelse dienares, o God, de heilige geuren van de geest van Uw vergeving. Laat haar in een heerlijk verblijf vertoeven, verdrijf haar smart met de balsem van hereniging met U en verleen haar, in overeenstemming met Uw wil, toegang tot Uw heilig Paradijs. Laat de engelen van Uw tedere zorg op haar neerdalen en bied haar beschutting onder Uw gezegende boom. Gij zijt waarlijk de Immervergevende, de Edelmoedigste, de Almilddadige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Standvastigheid (#4259)

O Gij, Wiens nabijheid mijn wens, Wiens aanwezigheid mijn hoop, Wie te gedenken mijn verlangen is, Wiens hof van heerlijkheid mijn doel, Wiens verblijf mijn oogmerk, Wiens naam mijn genezing is, Wiens liefde mijn hart doet stralen en Wie te dienen mijn hoogste streven is! Ik smeek U bij Uw Naam, waardoor Gij hen die U erkend hebben in staat stelde hun vlucht te nemen naar de verhevenste hoogten van het U kennen en hen die U toegewijd aanbidden machtigde zich tot de omgeving van de hof van Uw heilige gunsten te verheffen, mij te helpen mijn gelaat naar Uw gelaat te keren, mijn ogen op U te vestigen en van Uw heerlijkheid te spreken.

Ik ben degeen, o mijn Heer, die alles buiten U is vergeten en zich naar de Dageraad van Uw genade heeft gekeerd, die afstand heeft gedaan van alles buiten U in de hoop Uw hof te naderen. Aanschouw mij dan, met mijn ogen geheven naar de Zetel die straalt met de pracht van het licht van Uw gelaat. Zend dan tot mij neer, o mijn Geliefde, wat mij standvastig in Uw zaak zal maken, zodat de twijfels van de ongelovigen mij niet zullen beletten mij tot U te keren.

Gij zijt waarlijk de God van Kracht, de Helper in nood, de Allerheerlijkste, de Almachtige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Standvastigheid (#4260)

O Gij, Wiens beproevingen een heilzaam middel zijn voor hen die U nabij zijn, Wiens zwaard het vurige verlangen is van allen die U liefhebben, Wiens pijl de dierbaarste wens is van de harten die naar U hunkeren, Wiens gebod de enige hoop is van hen die Uw waarheid erkennen! Ik smeek U, bij Uw goddelijke lieflijkheid en bij de pracht van de glorie van Uw aangezicht, uit Uw afzondering in de hemel tot ons neer te zenden wat ons in staat zal stellen U te naderen. Maak ons standvastig in Uw Zaak, o mijn God, en verlicht ons hart met de pracht van Uw kennis en bestraal ons met de glans van Uw namen.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Standvastigheid (#4261)

Geprezen zijt Gij, o mijn Heer, dat Gij mij in staat hebt gesteld de Manifestatie van Uw eigen Wezen te erkennen en mij hebt bijgestaan mijn hart te richten naar de hof van Uw tegenwoordigheid, het doel van aanbidding voor mijn ziel. Ik smeek U, bij Uw naam die de hemelen en de aarde vaneen deed scheuren, voor mij te beschikken wat Gij hebt beschikt voor hen die zich van alles buiten U hebben afgekeerd en zich vastberaden op U verlaten. Geef dat ik in Uw tegenwoordigheid mag zitten op de zetel van waarheid, in het Heiligdom van heerlijkheid. Gij hebt de macht te doen wat Gij wilt. Er is geen ander God dan Gij, de Alglorierijke, de Alwijze.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Standvastigheid (#2086)

O God! Sta mij bij met de Legers van de Verheven Schare en maak mij trouw en standvastig in het Verbond en het Testament. Ik sta zwak in het Verbond en Testament; maak mij sterk. Ik ben arm; maak mij rijk door de schatten van het Koninkrijk. Ik ben onwetend; open voor mij de deur van kennis. Ik ben levenloos; adem in mij de Adem des Levens. Ik ben stom; maak mij welsprekend, opdat ik de roep van Uw Koninkrijk in vloeiende taal moge aanheffen en een ieder moge bezielen trouw te zijn aan het Verbond. Gij zijt de Edelmoedige, de Schenker en de Machtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Standvastigheid (#2085)

O Heer, mijn God! Help Uw geliefden sterk te staan in Uw Geloof, Uw wegen te bewandelen en standvastig te zijn in Uw Zaak. Geef hun Uw genade om de aanvallen van zelfzucht en hartstocht te weerstaan, het licht van goddelijke leiding te volgen. Gij zijt de Krachtige, de Genadige, de Bij-Zich-Bestaande, de Schenker, de Meedogende, de Almachtige, de Almilddadige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Tafel van Ahmad (#2099)

*“Aan de dagelijkse Verplichte Gebeden en aan enkele bijzondere gebeden, zoals het Genezingsgebed en de Tafel van Aḥmad, heeft Bahá’u’lláh een bijzondere kracht en betekenis verleend en ze moeten daarom als zodanig worden aanvaard en door de gelovigen met onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen worden gezegd, opdat zij hierdoor een inniger contact met God krijgen en zich meer vereenzelvigen met Zijn wetten en voorschriften.”

Hij is de Koning, de Alwetende, de Wijze!

Zie, de Nachtegaal van het Paradijs zingt op de twijgen van de Boom van Eeuwigheid met heilige en liefelijke melodieën, verkondigt aan de oprechten de blijde tijding van het nabijzijn van God, roept de gelovigen in de goddelijke Eenheid op tot de hof van de Tegenwoordigheid van de Grootmoedige, meldt de onthechten de boodschap die door God, de Koning, de Glorierijke de Weergaloze, is geopenbaard en leidt de geliefden tot de zetel van heiligheid en tot deze stralende schoonheid.

Waarlijk, dit is die Allergrootste Schoonheid, voorzegd in de Boeken der Boodschappers, door Wie waarheid zal worden onderscheiden van dwaling en de wijsheid van ieder gebod zal worden getoetst. Waarlijk, Hij is de Boom des Levens die de vruchten voortbrengt van God, de Verhevene, de Machtige, de Grote!

O Aḥmad! Getuig dat Hij waarlijk God is en dat er geen God is buiten Hem, de Koning, de Beschermer, de Onvergelijkelijke, de Almachtige. En dat Degeen Die Hij uitzond met de naam ‘Alí de Ware van God was, naar Wiens geboden wij ons allen voegen.

Zeg: O volk, gehoorzaam de verordeningen van God die in de Bayán zijn voorgeschreven door de Glorierijke, de Wijze. Waarlijk, Hij is de Koning der Boodschappers en Zijn Boek is het Moederboek, wist u het slechts.

Aldus laat de Nachtegaal u vanuit deze gevangenis Zijn roep horen. Hij heeft slechts deze duidelijke boodschap te brengen. Al wie dit wenst, kere zich van deze raad af en al wie dit wenst, kieze de weg naar zijn Heer.

O mensen, als u deze verzen verloochent, door welk bewijs hebt u dan in God geloofd? Toont het, o gij bedriegers.

Nee, bij Hem in Wiens hand mijn ziel is, zij zijn niet en zullen nooit in staat zijn dit te doen, zelfs niet al zouden zij zich verenigen om elkaar te helpen.

O Aḥmad! Vergeet Mijn weldaden niet terwijl Ik afwezig ben. Gedenk in uw dagen Mijn dagen en Mijn smart en verbanning in deze afgelegen gevangenis. En wees zo trouw aan Mijn liefde, dat uw hart niet zal weifelen, zelfs als de zwaardslagen van de vijanden op u neerkomen en al de hemelen en de aarde tegen u opstaan.

Wees als een vuurzuil voor Mijn vijanden en een rivier van eeuwig leven voor Mijn geliefden en behoor niet tot hen die twijfelen.

En als u wordt overvallen door beproevingen op Mijn pad of vernederd om Mijnentwil, wees daardoor niet bezorgd.

Vertrouw op God, uw God en de Heer van uw vaderen. Want de mensen gaan dwaalwegen, verstoken van het vermogen God met eigen ogen te zien of met eigen oren Zijn melodie te horen. Zo vonden Wij hen, zoals u ook getuigt.

Aldus werd hun bijgeloof een sluier tussen hen en hun eigen hart en weerhield het hen van het pad van God, de Verhevene, de Grote.

Wees er in uzelf van verzekerd dat waarlijk hij die zich van deze Schoonheid afwendt, zich ook van de Boodschappers in het verleden heeft afgewend en van eeuwigheid tot eeuwigheid vol hoogmoed is jegens God.

Leer deze Tafel goed, o Aḥmad. Zing haar gedurende uw dagen en onttrek u daar niet aan. Want waarlijk, God heeft voor degeen die haar zingt de beloning van honderd martelaren bestemd en dienstbaarheid in beide werelden. Deze gunsten hebben Wij u verleend als een weldaad van Onze kant en een genade van Onze tegenwoordigheid opdat u zult behoren tot hen die dankbaar zijn.

Bij God! Leest iemand die smart heeft of gekweld wordt in volkomen oprechtheid deze Tafel, dan zal God zijn verdriet verdrijven, zijn moeilijkheden oplossen en zijn beproevingen wegnemen.

Waarlijk, Hij is de Genadige, de Meedogende. Ere zij God, de Heer van alle werelden.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Tafel van de Heilige Zeevaarder (#4272)

*“Bestudeer de Tafel van de Heilige Zeevaarder, opdat u de waarheid mag kennen en zult beseffen dat de Gezegende Schoonheid toekomstige gebeurtenissen volledig heeft voorzegd. Laat de scherpzinnigen gewaarschuwd zijn.”

Hij is de Genadige, de Innig-Geliefde! O Heilige Zeevaarder!

Gelast uw ark van eeuwigheid voor de Hemelse Schare te verschijnen,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Laat haar te water op de aloude zee, in Zijn Naam, de Wonderbaarlijkste,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En laat de zuivere geesten binnentreden, in de Naam van God, de Allerhoogste.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Licht dan haar ankers, opdat zij mag zeilen op de oceaan van glorie,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Wellicht bereiken de opvarenden de wijkplaatsen van nabijzijn in het eeuwigdurende rijk.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Na het heilige strand te hebben bereikt, de kust van karmozijnrode zeeën,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Laat hen naar voren treden en deze ijle onzichtbare staat bereiken,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Een staat waarin de Heer in de Vlam van Zijn schoonheid is verschenen binnen de onsterfelijke boom;

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Waarin de belichamingen van Zijn Zaak zich reinigden van zelfzucht en begeerte;

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Waaromheen de Glorie van Mozes in gezelschap van de onvergankelijke heerscharen cirkelt;

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Waarin de Hand van God tevoorschijn kwam vanuit Zijn boezem van Grootsheid;

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Waarin de ark van de Zaak roerloos blijft al zouden haar opvarenden alle goddelijke kenmerken verkondigd worden.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

O Zeevaarder! Leer aan hen die in de ark verblijven, hetgeen Wij u van achter de mystieke sluier onderwezen,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Wellicht zullen zij niet vertoeven in de heilige sneeuwwitte plek,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Maar zich verheffen op de vleugels van de geest naar die staat welke de Heer heeft verheven boven alle vermelding in de werelden beneden,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

De ruimte doorklieven gelijk de uitverkoren vogels in het rijk van eeuwigdurende hereniging;

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

De mysterieën kennen, verborgen in de Zeeën van licht.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Zij gingen voorbij aan de stadia van wereldse beperkingen en bereikten die van de goddelijke eenheid, het centrum van hemelse leiding.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Zij verlangden te stijgen tot die staat welke de Heer heeft beschikt als zijnde boven hun rang.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Daarop wierp de brandende meteoor hen uit het midden van hen die in het Koninkrijk van Zijn Tegenwoordigheid verblijven,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En zij hoorden de Stem van Pracht zich verheffen vanuit het ongeziene paviljoen op de Hoogte van Glorie:

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

‘O bescherm-engelen! Voert hen terug naar hun verblijf in de wereld beneden,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Want zij hebben zich voorgenomen tot die hoogten te stijgen welke de vleugels van de hemelse duif nimmer hebben bereikt;

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Op welke het schip van verbeelding strandt, hetgeen het verstand van hen die begrijpen niet kan bevatten.’

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Daarop keek de hemelse maagd neer vanuit haar verheven vertrek,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En gaf met haar wenkbrauw een teken aan de Hemelse Schare,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Hemel en aarde overspoelend met het licht van haar gelaat,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En zodra de straling van haar schoonheid het volk van stof bescheen,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Deed dit alle wezens tot in hun sterfelijke graven beven.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Daarop hief zij de roep aan welke geen oor in alle eeuwigheid ooit had gehoord,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En verkondigde aldus: ‘Bij de Heer! Hij wiens hart is verstoken van de geur van liefde van de verheven en glorierijke Arabische Jongeling,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Kan op generlei wijze opstijgen tot de glorie van de hoogste hemel.’

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Daarop ontbood zij één van haar dienaressen bij zich,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En beval haar: ‘Daal neer in de ruimte vanuit de verblijven van eeuwigheid,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En wend u tot hetgeen zij in het diepst van hun harten hebben verborgen.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Indien u de geur inademt van de mantel van de Jongeling, die is verborgen in het tabernakel van licht vanwege hetgeen de handen van de verdorvenen hebben gewrocht,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Hef dan in uzelf een roep aan, opdat alle bewoners van de vertrekken van het Paradijs, die de belichamingen zijn van de eeuwige rijkdom, mogen begrijpen en gehoor geven;

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Opdat zij allen vanuit hun eeuwigdurende vertrekken mogen neerdalen en beven,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En kus hun handen en voeten daar zij zijn opgewiekt naar de hoogten van trouw;

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Wellicht zullen zij van hun mantels de geur van de Geliefde waarnemen.’

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Daarop straalde het gelaat van de uitverkoren jonkvrouw boven de hemelse vertrekken, gelijk het licht dat schijnt van het gelaat van de Jongeling boven Zijn sterfelijke tempel;

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Zij daalde vervolgens met zo´n aanbidding af alsof het de hemelen en al hetgeen daarin is moest verlichten.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Zij haastte zich voort en vervulde alle dingen in de landen van heiligheid en verhevenheid met een aangename geur.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Toen zij die plek bereikte richtte zij zich in haar volle lengte op in het binnenste hart der schepping,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En trachtte hun geur in te ademen op een moment dat begin noch einde kent.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Zij vond in hen niet datgene wat zij verlangde en dit is waarlijk slechts één van Zijn wonderbaarlijke verhalen.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Daarop weeklaagde zij luid, weende en keerde terug naar haar eigen plaats binnen haar lieflijkste woning,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Eén mystiek woord uitend, heimelijk gefluisterd door haar honingzoete tong,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En hief temidden van de Hemelse Schare en de onsterfelijke maagden des hemels de roep aan:

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

‘Bij de Heer! Ik heb bij deze onbeduidende eisers de bries van Trouw niet aangetroffen!

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Bij de Heer! De Jongeling is eenzaam en verlaten achtergebleven in het land van verbanning, in handen van de goddelozen.’

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Toen slaakte zij in zichzelf zulk een kreet dat de Hemelse Schare schrok en sidderde,

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

En zij viel neer in het stof en gaf de geest. Zij leek te zijn geroepen en gehoor te geven aan Hem, die haar ontbood in het Koninkrijk in den Hoge.

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Geprezen zij Hij die haar uit de essentie van liefde schiep in het binnenste hart van Zijn verheven paradijs!

Geprezen zij mijn Heer, de Alglorierijke!

Daarop spoedden de hemelse maagden, op wier aangezicht nimmer het oog van een bewoner van het hoogste paradijs ooit heeft gerust, zich uit hun vertrekken.

Geprezen zij onze Heer, de Allerhoogste!

Zij verzamelden zich allen rond haar, en zie! zij vonden haar lichaam neergevallen in het stof;

Geprezen zij onze Heer, de Allerhoogste!

En toen zij haar staat aanschouwden en een woord begrepen van het, door de Jongeling vertelde verhaal, ontblootten zij hun hoofden, scheurden hun gewaden, sloegen zich op het hoofd, vergaten hun vreugde, vergoten tranen en brachten zich met de handen slagen toe op de wangen, en dit is waarlijk één van de verborgen smartelijke beproevingen–

Geprezen zij onze Heer, de Allerhoogste!
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Tafelen van Ontmoeting (#2097)

*(Deze tafel wordt gelezen bij de graftomben van Bahá’u’lláh en de Báb en wordt ook dikwijls gebruikt bij Hun gedenkdagen.)

De lof die uit Uw verhevenste Wezen is verschenen en de pracht die uit Uw luisterrijkste Schoonheid heeft gestraald ruste op U, o Gij Die de Manifestatie van Grootheid zijt, de Koning van Eeuwigheid en de Heer van allen die in de hemel en op aarde zijn! Ik getuig dat door U de soevereiniteit van God en Zijn heerschappij, de majesteit van God en Zijn grootheid zijn onthuld, de Dagsterren van aloude pracht hun luister in de hemel van Uw onherroepelijk bevel verspreiden en de schoonheid van de Ongeziene boven de horizon der schepping gloort. Ik betuig bovendien dat met slechts een beweging van Uw Pen Uw uitdrukkelijk bevel “Weest Gij” is voltrokken, Gods verborgen Geheim is onthuld, al het geschapene in het leven is geroepen en alle Openbaringen zijn neergezonden.

Ik getuig bovendien dat door Uw schoonheid de schoonheid van de Aangebedene is ontsluierd, door Uw gelaat het gelaat van de Verlangde heeft geschenen, dat Gij door een woord van U tussen al het geschapene hebt geoordeeld, hen die U zijn toegewijd deed opstijgen naar de top van heerlijkheid en de ongelovigen in de diepste afgrond deed vallen.

Ik getuig dat hij die U kent God kent en dat hij die Uw tegenwoordigheid bereikt de tegenwoordigheid van God bereikt. Groot is daarom de gelukzaligheid van hem die in U en in Uw tekenen gelooft, die zich voor Uw soevereiniteit verootmoedigt, de eer geniet U te ontmoeten, het welbehagen van Uw wil bereikt, zich rond U beweegt en voor Uw troon staat. Wee hem die tegen U zondigt en U verloochent, die Uw tekenen afwijst en Uw soevereiniteit ontkent, tegen U opstaat en zich voor Uw aangezicht verhovaardigt, Uw bewijzen betwist, van Uw bewind en Uw heerschappij wegvlucht en tot de ongelovigen wordt gerekend wier namen door de vingers van Uw bevel op Uw heilige Tafelen zijn gegrift.

Laat dan, o mijn God en mijn Geliefde, uit de rechterhand van Uw barmhartigheid en Uw goedertierenheid, de heilige adem van Uw gunsten naar mij zweven, opdat deze mij van mijzelf en van de wereld wegvoert naar de hoven van Uw nabijheid en Uw tegenwoordigheid. Machtig zijt Gij te doen wat U behaagt. Gij zijt waarlijk oppermachtig over alles.

Het gedenken van God en Zijn lof, en de heerlijkheid van God en Zijn luister rusten op U, o Gij Die Zijn schoonheid zijt! Ik getuig dat het oog der schepping nooit heeft gerust op iemand zo verguisd als Gij. Gij waart alle dagen van Uw leven gedompeld in een oceaan van beproevingen. Er was een tijd dat Gij geketend en geboeid waart, een andermaal werd Gij bedreigd door het zwaard van Uw vijanden. Toch hebt Gij ondanks dit alles alle mensen bevolen na te komen wat aan U werd voorgeschreven door Hem Die de Alwetende, de Alwijze is.

Moge mijn geest een offer zijn voor het onrecht dat Gij hebt geleden en mijn ziel een losgeld voor de tegenspoed die Gij hebt verduurd. Ik smeek God, bij U en bij hen van wie het gelaat is verlicht door de pracht van het licht van Uw aangezicht, en die uit liefde voor U alles wat hun werd bevolen zijn nagekomen, om de sluiers weg te nemen die tussen U en Uw schepselen zijn gekomen, en mij te voorzien van het goede van deze wereld en de wereld die komen gaat. Gij zijt in waarheid, de Almachtige, de Verhevenste, de Alglorierijke, de Immervergevende, de Meedogendste.

Zegent Gij, o Heer mijn God, de goddelijke Lotusboom en zijn bladeren, zijn takken, zijn twijgen, zijn stammen en zijn uitlopers, zolang Uw voortreffelijkste namen en Uw verhevenste eigenschappen blijven bestaan. Bescherm hem tegen het kwaad van de aanvaller en de legers van tirannie. Gij zijt, in waarheid, de Almachtige, de Krachtigste. Zegent Gij evenzo, o Heer mijn God, Uw dienaren en Uw dienaressen die U hebben bereikt. Gij zijt waarlijk de Almilddadige, Wiens genade oneindig is. Geen God is er buiten U, de Immervergevende, de Edelmoedigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Tafelen van Ontmoeting (#2098)

*(Dit door ‘Abdu’l-Bahá geopenbaarde gebed wordt bij Zijn graftombe gelezen en is ook voor persoonlijk gebruik bestemd.)

*Al wie dit gebed met innige ootmoed zegt, zal vreugde en blijdschap brengen in het hart van deze Dienaar; het zal zelfs zijn alsof men Hem Zelf ontmoet.

Hij is de Alglorierijke!

O God, mijn God! Ootmoedig en met tranen in de ogen hef ik mijn smekende handen tot U en verberg ik mijn gelaat in het stof van Uw drempel, verheven boven de kennis van de geleerden en de lof van allen die U verheerlijken. Zie genadiglijk met de blik van barmhartigheid naar Uw dienaar, nederig en ootmoedig aan Uw deur, en dompel hem in de Oceaan van Uw eeuwige genade.

Heer! Hij is Uw arme en nederige dienaar die geboeid tot U smeekt, die gevangen in Uw hand vurig tot U bidt, die op U vertrouwend, in tranen voor Uw aangezicht, U aanroept en smekend tot U zegt:

O Heer, mijn God! Schenk mij Uw genade om Uw geliefden te dienen, sterk mij in mijn dienstbaarheid aan U, verlicht mijn voorhoofd met het licht van aanbidding in Uw hof van heiligheid en van gebed tot Uw koninkrijk van grootheid. Help mij onzelfzuchtig te zijn aan de hemelse ingang van Uw poort en sta mij bij om onthecht te zijn aan alles binnen Uw heilige gebieden. Heer! Geef mij te drinken uit de kelk van onzelfzuchtigheid, kleed mij met haar mantel en dompel mij in haar oceaan. Maak mij als stof op de weg van Uw geliefden en vergun dat ik mijn ziel mag offeren voor de aarde, veredeld door de voetstappen van Uw uitverkorenen op Uw weg, o Heer van Glorie in den Hoge.

Met dit gebed roept Uw dienaar tot U bij het gloren van de dag en bij het vallen van de nacht. Vervul zijn hartsverlangen, o Heer! Verlicht zijn hart, verblijd zijn gemoed, ontsteek zijn licht, opdat hij Uw Zaak en Uw dienaren moge dienen.

Gij zijt de Schenker, de Medelijdende, de Almilddadige, de Genadige, de Barmhartige, de Meedogende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Vergeving (#2096)

O God, mijn God! Uw genade heeft mij moed gegeven en Uw gerechtigheid vervulde mij met vrees. Gelukkig is de mens, die Gij Uw genade hebt geschonken, en wee hem, die Uw gerechtigheid ondergaat.

Heer! Ik ben voor Uw gerechtigheid gevlucht en heb Uw genade gezocht; ik heb mij van Uw toorn afgewend en bid om Uw vergiffenis. Ik smeek U, bij Uw kracht, Uw soevereiniteit, Uw heerlijkheid en Uw gunst om de mensheid te verlichten met het licht van Uw kennis, zodat alle dingen van het werk Uwer handen getuigen, de geheimen van Uw kracht onthullen, en het licht van Uw kennis zichtbaar maken.

Gij zijt Degeen, Die alle dingen openbaar deed worden en ze bescheen met het licht van Uw zorg en Uw voorzienigheid.

Gij zijt de Almilddadige, de Genadige.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vergeving (#2095)

Ik smeek U om vergeving, o mijn God, en bid om vergiffenis op de manier waarop Gij wenst dat Uw dienaren zich tot U keren. Ik smeek U onze zonden uit te wissen zoals het U, Heer, past en vergeving te schenken aan mij, mijn ouders en degenen die naar Uw oordeel de verblijfplaats van Uw liefde hebben betreden op een wijze die Uw alles te boven gaande heerschappij waardig is en de heerlijkheid van Uw hemelse macht past.

O mijn God! Gij hebt mijn ziel geïnspireerd haar smeekbede tot U te richten en was het niet vanwege U, dan zou ik U niet aanroepen. Geprezen en verheerlijkt zijt Gij; ik betuig U lof aangezien Gij U aan mij openbaarde en ik smeek U mij te vergeven, omdat ik tekort ben geschoten in mijn plicht U te kennen en heb gefaald het pad van Uw liefde te bewandelen.

-De Báb
-----------------------
Vergeving (#2093)

Ik smeek U, o mijn Heer, mij vergeving te schenken voor ieder noemen buiten het noemen van U, voor alle lof buiten de lof aan U, voor ieder genot buiten het genot U nabij te zijn, voor ieder genoegen buiten het genoegen van innige omgang met U, voor iedere vreugde buiten de vreugde van Uw liefde en welbehagen en voor alles wat mij eigen is en niet in verband staat met U, o Gij Die de Heer der heren zijt en Degeen Die de middelen verschaft en de deuren ontsluit.

-De Báb
-----------------------
Vergeving (#2094)

Ik ben mij ervan bewust, o Heer, dat mijn overtredingen mijn gezicht met schaamte bedekken in Uw tegenwoordigheid en als een last op mijn schouders drukken in Uw bijzijn, tussen mij en Uw schone gelaat instaan, mij van alle kanten insluiten en mij verhinderen toegang te verkrijgen tot de openbaringen van Uw hemelse macht. O Heer! Als Gij mij niet vergeeft, wie is er dan om vergeving te schenken, en als Gij mij niet genadig zijt, wie is in staat mededogen te betonen? Glorie zij U, Gij schiep mij toen ik niet-bestaand was en Gij voedde mij toen ik verstoken was van alle begrip. Ere zij U, ieder bewijs van milddadigheid komt voort uit U en ieder teken van genade is afkomstig uit de schatkamers van Uw bevel.

-De Báb
-----------------------
Vergeving (#2092)

O mijn God, o mijn Heer, o mijn Meester! Ik smeek U mij vergeving te schenken voor het zoeken naar enig genoegen buiten Uw liefde, enige troost buiten Uw nabijheid, enige vreugde naast Uw welbehagen, of enig ander bestaan dan omgang met U.

-De Báb
-----------------------
Vergeving (#4262)
O Gij vergevingsgezinde Heer!

Hoewel sommige zielen de dagen van hun leven in onwetendheid hebben doorgebracht en afkerig en opstandig werden, kunnen allen die in zonde gevangen zitten toch bevrijd worden met één golf van de oceaan van Uw vergeving. Al wie Gij wilt maakt Gij tot een vertrouweling en al wie niet door U wordt uitverkoren, wordt als overtreder gezien. Als Gij met ons handelde naar Uw gerechtigheid, zouden wij allen slechts zondaars zijn en het verdienen door U buitengesloten te worden, maar als Gij barmhartigheid betracht zal elke zondaar worden gezuiverd en wordt elke vreemdeling een vriend. Schenk dan Uw vergeving en genade en Uw barmhartigheid aan allen.

Gij zijt de Vergevende, de Lichtschenker en de Almachtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Vuurtafel (#2100)
In de Naam van God, de Aloude, de Allergrootste.

Voorwaar de harten van de oprechten worden verteerd door het vuur van scheiding: Waar is de glans van het licht van Uw Aangezicht, o Geliefde der werelden?

Degenen die U nabij zijn, zijn verlaten in het duister van troosteloosheid: Waar is de luister van de morgen van Uw hereniging, o Verlangen der werelden?

De lichamen van Uw uitverkorenen liggen sidderend terneer op verre kusten: Waar is de oceaan van Uw aanwezigheid, o Betoverende der werelden?

Verlangend zijn de handen geheven naar de hemel van Uw genade en overvloed: Waar zijn de regens van Uw gaven, o Verhoorder der werelden?

De ongelovigen zijn aan alle zijden in tirannie opgestaan: Waar is de dwingende kracht van Uw beschikkende pen, o Veroveraar der werelden?

Het blaffen van honden klinkt luid aan alle kanten: Waar is de leeuw uit het woud van Uw macht, o Kastijder der werelden?

Koude houdt de gehele mensheid in zijn greep: Waar is de warmte van Uw liefde, o Vuur der werelden?

Rampspoed heeft zijn hoogtepunt bereikt: Waar zijn de tekenen van Uw bijstand, o Heil der werelden?

Duisternis heeft de meeste volkeren omsloten: Waar is de schittering van Uw luister, o Stralend Licht der werelden?

De halzen van mensen zijn gestrekt in boosaardigheid: Waar zijn de zwaarden van Uw wraak, o Vernietiger der werelden?

Vernedering heeft zijn diepste punt bereikt: Waar zijn de zinnebeelden van Uw glorie, o Glorie der werelden?

Smarten hebben de Openbaarder van Uw Naam, de Albarmhartige, gekweld: Waar is de vreugde van de Dageraad van Uw Openbaring, o Verrukking der werelden?

Leed is over alle volkeren der aarde gekomen: Waar zijn de vaandels van Uw blijdschap, o Vreugde der werelden?

Gij ziet de Dageraadsplaats van Uw tekenen versluierd door kwade influisteringen: Waar zijn de vingers van Uw macht, o Kracht der werelden?

Hevige dorst kwelt alle mensen: Waar is de rivier van Uw milddadigheid, o Barmhartigheid der werelden?

Begeerte houdt de gehele mensheid in zijn greep: Waar zijn de belichamingen van onthechting, o Heer der werelden?

Gij ziet deze Verguisde eenzaam in ballingschap: Waar zijn de hemelse legers van Uw Gebod, o Soeverein der werelden?

Ik ben verlaten in een vreemd land: Waar zijn de zinnebeelden van Uw trouw, o Vertrouwen der werelden?

De kwellingen des doods hebben alle mensen in hun greep: Waar is het aanzwellen van Uw oceaan van eeuwig leven, o Leven der werelden?

De fluisteringen van Satan zijn alle schepselen ingeblazen: Waar is de meteoor van Uw vuur, o Licht der werelden?

De roes van hartstocht heeft de meeste mensen verdorven: Waar zijn de dageraden van zuiverheid, o Verlangen der werelden?

Gij ziet deze Verguisde omhuld door tirannie onder de Syriërs: Waar is het schijnsel van Uw ochtendgloren, o Licht der werelden?

Gij ziet Mij, verboden te spreken: Vanwaar zullen dan Uw melodieën ontspringen, o Nachtegaal der werelden?

De meeste mensen worden in beslag genomen door nutteloze en ijdele inbeeldingen: Waar zijn de vertolkers van Uw zekerheid, o Zekerheid der werelden?

Bahá gaat ten onder in een zee van tegenspoed: Waar is de Ark van Uw redding, o Redder der werelden?

Gij ziet de Dageraad van Uw woorden in het duister van de schepping: Waar is de zon aan de hemel van Uw genade, o Lichtschenkende der werelden?

De lampen van waarheid en zuiverheid, van trouw en eer zijn gedoofd: Waar zijn de tekenen van Uw wrekende toorn, o Drijfveer der werelden?

Kunt Gij iemand vinden die voor U is opgekomen, of die overdenkt wat Hem is overkomen op het pad van Uw liefde? Nu stokt Mijn pen, o Geliefde der werelden.

De takken van de goddelijke Lotusboom liggen gebroken door de stormvlagen van het noodlot: Waar zijn de banieren van Uw bijstand, o Voorvechter der werelden?

Dit Gelaat is verborgen in het stof van laster: Waar is de bries van Uw mededogen, o Barmhartige der werelden?

De mantel van heiligheid wordt bezoedeld door het volk van bedrog: Waar is het gewaad van Uw heiligheid, o Verfraaier der werelden?

De zee van genade raakt verstild door wat de handen van de mensen aanrichten: Waar zijn de golven van Uw milddadigheid, o Verlangen der werelden?

De deur die voert naar de goddelijke Tegenwoordigheid is gesloten door de tirannie van Uw vijanden: Waar is de sleutel tot Uw gaven, o Ontsluiter der werelden?

De bladeren zijn vergeeld door de vergiftigende winden van oproer: Waar is de regen uit de wolken van Uw milddadigheid, o Gever der werelden?

Het heelal wordt verduisterd door het stof van zonde: Waar is de bries van Uw vergiffenis, o Vergever der werelden?

Deze Jongeling is eenzaam in een troosteloos land: Waar is de regen van Uw hemelse genade, o Schenker der werelden?

O Meest Verheven Pen, Wij hebben Uw allerzoetste roep gehoord in het rijk van eeuwigheid: luister naar wat de Tong van Grootheid verwoordt, o Verguisde der werelden!

Ware het niet vanwege de kou, hoe zou de warmte van Uw woorden kunnen zegevieren, o Vertolker der werelden?

Ware het niet vanwege rampspoed, hoe zou de zon van Uw geduld kunnen schijnen, o Licht der werelden?

Treur niet vanwege de goddelozen, Gij zijt geschapen om te verdragen en te verduren, o Geduld der werelden.

Hoe zoet was Uw morgenlicht aan de horizon van het Verbond te midden van de oproerlingen, en Uw vurig verlangen naar God, o Liefde der werelden.

Door U werd de banier van onafhankelijkheid geplant op de hoogste toppen, en de zee van milddadigheid zwol aan, o Vervoering der werelden.

Door Uw alleen-zijn scheen de Zon van Eén-zijn, en door Uw verbanning werd het land van Eenheid getooid. Wees geduldig, o Gij Banneling der werelden.

Wij hebben vernedering tot het gewaad van glorie gemaakt, en bezoeking tot de tooi van Uw tempel, o Trots der werelden.

Gij ziet de harten vervuld van haat en om dit te verhullen is aan U, o Gij Verheler van de zonden der werelden.

Als de zwaarden flitsen, ga voorwaarts! Als de pijlen vliegen, ruk op! O Gij Offer der werelden.

Weeklaagt Gij of zal Ik weeklagen? Eerder zal Ik wenen over het geringe aantal van Uw voorvechters, o Gij Oorzaak van het weeklagen der werelden.

Voorzeker, Ik heb Uw roep gehoord, o Alglorierijke Geliefde en nu gloeit het gelaat van Bahá door de hitte van beproeving en door het vuur van Uw stralend woord. Hij is getrouw verrezen op de offerplaats, ziende naar Uw welbehagen, o Beschikker der werelden.

O ‘Alí-Akbar, dank Uw Heer voor deze Tafel waaruit u de zoete geuren van Mijn zachtmoedigheid kunt inademen en weet wat Ons is overkomen op het pad van God, de Aangebedene van alle werelden.

Zouden alle dienaren dit lezen en overdenken, dan zal in hun aderen een vuur ontbranden dat de werelden in vuur en vlam zal zetten.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :