Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 7 Gebeden

Aanstaande moeders
Algemene gebeden voor overledenen
Avond
Bahá'í Gebeden-Nederlands
Beproevingen en moeilijkheden
Bescherming
Bijeenkomsten
Dienstbaarheid
Echtgenoot
Eenheid
Fondsen
Gebed voor de doden
Geestelijke groei
Geestelijke Raad
Genezing
Handen Van de Zaak van God
Het korte Verplichte Gebed
Het lange Verplichte Gebed
Het middellange Verplichte Gebed
Het Negentiendaagsfeest
Hulp en bijstand
Huqúqu’lláh, Gods recht
Huwelijk
Jongeren
Kinderen
Lof en dankbaarheid
Martelaren en hun familie
Mensheid
Middernacht
Nader tot God
Naw-Rúz
Ochtend
Onderricht, uit de Tafelen van het Goddelijk Plan
Onderricht
Onthechting
Ouders
Overwinning van de Zaak
Schrikkeldagen
Standvastigheid in het Verbond
Standvastigheid
Tafel van Ahmad
Tafel van de Heilige Zeevaarder
Tafelen van Ontmoeting
Vasten
Vergeving
Voor overleden vrouwen
Vrouwen
Vuurtafel
Zuigelingen
Ḥuqúqu’lláh het Recht van God
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
7 Gebeden : Vrouwen
Vrouwen (#9729)

O Gij, Wiens gelaat het voorwerp van aanbidding is van allen die naar U smachten, Wiens tegenwoordigheid de hoop is van hen die Uw wil geheel zijn toegewijd, Wiens nabijheid het verlangen is van allen die Uw hof zijn genaderd, Wiens aangezicht de metgezel is van hen die Uw waarheid hebben erkend, Wiens Naam de drijfveer is van de zielen die ernaar hunkeren Uw gelaat te aanschouwen, Wiens stem het ware leven is van Uw minnaars, de woorden uit Wiens mond als levend water zijn voor allen in de hemel en op aarde!

Ik smeek U, bij het onrecht dat Gij hebt geleden en het kwaad dat U is aangedaan door scharen onrechtplegers, om uit de wolken van Uw mededogen tot mij neer te zenden hetgeen mij zal zuiveren van al wat niet van U is, dat ik waardig mag zijn U te prijzen en U lief te hebben.

O mijn Heer, onthoud mij de dingen niet die Gij beschikt hebt voor diegenen onder Uw dienaressen die rond U cirkelen en die voortdurend worden overgoten met de pracht van de zon van Uw schoonheid en de stralen van de glans van Uw gelaat. Gij zijt Degeen die sedert het begin der tijden al wie U zoekt bijstaat, en hem die daarom vraagt overvloedig begunstigt.

Geen God is er buiten U, de Machtige, de Immerblijvende, de Almilddadige, de Edelmoedigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vrouwen (#9730)

Glorie zij U, o mijn God! Mijn gelaat is naar Uw gelaat gekeerd, en mijn gelaat is waarlijk Uw gelaat, en mijn roep is Uw roep, en mijn openbaring Uw Openbaring, en mijn zelf Uw Zelf, en mijn zaak Uw Zaak, en mijn bevel Uw bevel, en mijn wezen Uw Wezen, en mijn soevereiniteit Uw soevereiniteit, en mijn glorie Uw glorie, en mijn kracht Uw kracht.

Ik smeek U, o Gij Vormer der natiën en de Koning der eeuwigheid, Uw dienaressen binnen de tabernakel van Uw kuisheid te beschutten, en hun daden die Uw dagen onwaardig zijn ongedaan te maken. Zuiver hen dan, o mijn God, van alle twijfel en ijdele waan en heilig hen van al hetgeen zich niet verdraagt met hun verwantschap met U, o Gij die de Heer der namen zijt en de Bron van uiting. Gij zijt Degeen in Wiens greep de teugels der gehele schepping rusten.

Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Verhevenste, de Alglorierijke, de Bij-zich-bestaande.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vrouwen (#9731)

O Gij, voor Wiens ontzaglijke majesteit alle dingen beven, in Wiens greep de aangelegenheden van alle mensen liggen, naar Wiens genade en barmhartigheid het gelaat van al Uw schepselen is gericht! Ik smeek U, bij Uw Naam die Gij hebt verordend tot de geest van alle namen die in het koninkrijk van namen bestaan, ons in deze Openbaring die het koninkrijk van Uw namen heeft doen beven af te schermen van de influisteringen van hen die zich van U hebben afgekeerd en de waarheid van Uw grootste en verhevenste Wezen hebben verworpen.

Ik ben een van Uw dienaressen, o mijn Heer! Ik heb mijn gelaat gekeerd tot het heiligdom van Uw genadegaven en de aanbeden tabernakel van Uw glorie. Zuiver mij van al wat niet van U is, en sterk mij U lief te hebben en te voldoen aan Uw welbehagen, dat ik vreugde mag vinden in het overdenken van Uw schoonheid, en verlost mag worden van alle gehechtheid aan welk Uwer schepselen ook, en ieder moment mag verkondigen: “Verheerlijkt zij God, de Heer der werelden!”

O mijn Heer, laat Uw schoonheid mijn voedsel zijn en het licht van Uw tegenwoordigheid mijn drank, Uw behagen mijn hoop, het U loven mijn daad, het U gedenken mijn metgezel, Uw soevereiniteit mijn helper, Uw verblijf mijn woning en mijn huis de zetel die Gij hebt verheven boven de beperkingen van hen die als door een sluier van U zijn gescheiden.

Gij zijt in waarheid de God van kracht, van sterkte en van glorie.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vrouwen (#9732)

Glorie zij U, o mijn God! Een van Uw dienaressen, die in U en in Uw tekenen gelooft, heeft zich onder de schaduw van de boom van Uw één-zijn begeven. Geef haar, o mijn God, bij Uw Naam, de Kenbare en de Verborgene, volop te drinken van Uw uitgelezen verzegelde wijn, dat die haar zal wegvoeren van haar eigen wezen, en maak haar geheel toegewijd aan het U gedenken en geheel onthecht van eenieder buiten U.

Nu Gij haar de kennis van U hebt geopenbaard, o mijn Heer, ontzeg haar in Uw genade Uw goedertierenheid niet, en nu Gij haar tot U hebt geroepen jaag haar in Uw gunst niet van U weg. Voorzie haar dan van hetgeen wat al wat op Uw aarde te vinden is te boven gaat. Gij zijt waarlijk de Milddadigste, Wiens genade onmetelijk is.

Zoudt Gij enig schepsel het gelijke van de koninkrijken van hemel en aarde schenken, zou dat de immensiteit van Uw heerschappij niet verkleinen, zelfs niet ter grootte van een atoom. De mensen plegen U de Grote te noemen, doch Gij zijt veel groter, want een dergelijke titel is slechts één van Uw namen, die alle slechts geschapen zijn door louter een duiding van Uw wil.

Er is geen God dan Gij, de God van kracht, de God van glorie, de God van kennis en wijsheid.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vrouwen (#9733)

Gij ziet, o mijn God, hoe de wandaden van diegenen Uwer schepselen die U de rug hebben toegekeerd tussen Hem in wie Uw Godheid zichtbaar is en Uw dienaren zijn gekomen. Zend tot hen neder, o mijn Heer, datgene waardoor zij zich slechts met elkanders zaken inlaten. Laat hun geweld dan tot henzelf beperkt blijven, zodat het gebied en zij die daar wonen rust mogen vinden.

Een van Uw dienaressen, o mijn Heer, heeft Uw gelaat gezocht en haar vlucht genomen tot de sferen van Uw welbehagen. O mijn Heer, onthoud haar de dingen niet die Gij hebt beschikt voor de uitverkorenen onder Uw dienaressen. Geef dan dat zij zo wordt aangetrokken door Uw woorden dat zij Uw lof onder hen zal verheerlijken.

Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Geen God is er dan Gij, de Almachtige, Wiens hulp allen afsmeken.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :