Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 7 Gebeden

Aanstaande moeders
Algemene gebeden voor overledenen
Avond
Bahá'í Gebeden-Nederlands
Beproevingen en moeilijkheden
Bescherming
Bijeenkomsten
Dienstbaarheid
Echtgenoot
Eenheid
Fondsen
Gebed voor de doden
Geestelijke groei
Geestelijke Raad
Genezing
Handen Van de Zaak van God
Het korte Verplichte Gebed
Het lange Verplichte Gebed
Het middellange Verplichte Gebed
Het Negentiendaagsfeest
Hulp en bijstand
Huqúqu’lláh, Gods recht
Huwelijk
Jongeren
Kinderen
Lof en dankbaarheid
Martelaren en hun familie
Mensheid
Middernacht
Nader tot God
Naw-Rúz
Ochtend
Onderricht, uit de Tafelen van het Goddelijk Plan
Onderricht
Onthechting
Ouders
Overwinning van de Zaak
Schrikkeldagen
Standvastigheid in het Verbond
Standvastigheid
Tafel van Ahmad
Tafel van de Heilige Zeevaarder
Tafelen van Ontmoeting
Vasten
Vergeving
Voor overleden vrouwen
Vrouwen
Vuurtafel
Zuigelingen
Ḥuqúqu’lláh het Recht van God
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone








7 Gebeden : Vergeving
Vergeving (#9720)

Ik ben degeen, o mijn Heer, die zijn gelaat naar U heeft gekeerd en zijn hoop heeft gevestigd op de wonderen van Uw genade en de openbaringen van Uw milddadigheid. Ik bid U dat Gij mij niet teleurgesteld van de deur van Uw erbarmen laat weggaan, noch mij overlevert aan diegenen onder Uw schepselen die Uw Zaak hebben verworpen.

Ik ben Uw dienaar, o mijn God, en de zoon van Uw dienaar. Ik erken Uw waarheid in Uw dagen, en richt mijn schreden naar de kust van Uw één-zijn, ik belijd Uw enig-zijn, erken Uw eenheid en hoop op Uw vergeving en gratie. Krachtig zijt Gij te doen hetgeen gij wilt; geen God is er buiten U, de Allerheerlijkste, de Immervergevende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vergeving (#9721)

Gij ziet mij, o mijn Heer, met mijn gelaat gekeerd naar de hemel van Uw milddadigheid en de oceaan van Uw gunst, teruggetrokken van alles buiten U. Ik vraag U, bij de glans van de zon van Uw openbaring op de Sinaï, en de luister van de hemelbol van Uw genade die schijnt van de horizon van Uw Naam, de Immervergevende, mij Uw gratie te schenken en erbarmen met mij te hebben. Schrijf dan met Uw pen van heerlijkheid voor mij neer hetgeen mij door Uw Naam zal verheffen in de wereld der schepping. Help mij, o mijn Heer, mij op U te richten en te luisteren naar de stem van Uw geliefden die niet door aardse machten verzwakt of door de heerschappij van natiën van U weerhouden konden worden, en die bij het U naderen zeggen: “God is onze Heer, de Heer van allen die in de hemel en allen die op aarde zijn.”

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vergeving (#9722)

Verheerlijkt zij Uw Naam, o mijn God en de God aller dingen, mijn glorie en de Glorie aller dingen, mijn verlangen en het Verlangen aller dingen, mijn kracht en de Kracht aller dingen, mijn koning en de Koning aller dingen, mijn bezitter en de Bezitter aller dingen, mijn doel en het Doel aller dingen, mijn drijfveer en de Drijfveer aller dingen! Ik smeek U, laat mij niet van de oceaan van Uw tedere barmhartigheid worden weerhouden, of ver van de kusten van Uw nabijheid zijn.

Niets buiten U, o mijn Heer, baat mij en iemand anders dan U te naderen dient mij tot niets. Ik smeek U bij de overvloed van Uw rijkdom waardoor Gij alles buiten U overbodig hebt gemaakt, mij te rekenen tot hen die hun gelaat naar U hebben gericht en zijn opgestaan om U te dienen.

Vergeef dan Uw dienaren en Uw dienaressen, o mijn Heer. Gij zijt waarlijk de Immervergevende, de Meedogendste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vergeving (#9723)

O God onze Heer! Bescherm ons door Uw genade tegen al hetgeen U weerzinwekkend is, en verleen ons hetgeen U voegt. Geef ons meer van Uw gaven, en zegen ons. Schenk ons vergiffenis voor de dingen die wij hebben gedaan, en neem onze zonden weg, en vergeef ons met Uw genadige vergeving. Waarlijk, Gij zijt de Verhevenste, de Bij-zich-bestaande.

Uw liefdevolle voorzienigheid omvat al het geschapene in de hemelen en op aarde, en Uw vergiffenis gaat de gehele schepping te boven. Aan U is de heerschappij; in Uw hand liggen de koninkrijken van schepping en openbaring; in Uw rechterhand houdt Gij al het geschapene, en in Uw greep ligt de maatstaf van vergeving. Gij vergeeft diegenen van Uw dienaren die het U behaagt. Waarlijk, Gij zijt de Immervergevende, de Liefderijke. Absoluut niets ontsnapt aan Uw kennis, en niets is verborgen voor U.

O God onze Heer! Bescherm ons door de kracht van Uw macht, stel ons in staat Uw wondere, aanzwellende oceaan in te gaan, en verleen ons hetgeen U past.

Gij zijt de soevereine Heerser, die machtige daden stelt, de Verhevene, de Liefderijke.

-De Báb
-----------------------
Vergeving (#9724)

Ere zij U, o Heer. Vergeef ons onze zonden, heb erbarmen met ons en laat ons tot U terugkeren. Laat ons op niets buiten U vertrouwen, en verleen ons, door Uw milddadigheid, hetgeen Gij liefhebt en wenst en U wel voegt. Verhef de staat van hen die werkelijk geloven, en vergeef hen met Uw genadige vergiffenis. Waarlijk, Gij zijt de Helper in nood, de Bij-zich-bestaande.

-De Báb
-----------------------
Vergeving (#9725)

Ik smeek U, o mijn Heer, mij te vergeven voor ieder noemen buiten het noemen van U, voor alle lof buiten de lof aan U, voor ieder genot buiten het genot U nabij te zijn, voor ieder genoegen buiten het genoegen van omgang met U, voor alle vreugde buiten de vreugde van Uw liefde en welbehagen, en voor alle dingen die mij eigen zijn doch geen verband houden met U, o Gij die de Heer der heren zijt, Degeen die de middelen verschaft en de deuren ontsluit.

-De Báb
-----------------------
Vergeving (#9726)

Glorie zij U, o God. Hoe kan ik U noemen terwijl Gij toch geheiligd zijt van de lof der gehele mensheid. Verheerlijkt zij Uw Naam, o God, Gij zijt de Koning, de Eeuwige Waarheid; Gij kent de hemelen en de aarde, en tot U moeten allen wederkeren. Gij hebt Uw goddelijk beschikte Openbaring neergezonden naar een duidelijke maat. Geprezen zijt Gij, o Heer! Naar Uw bevel doet Gij wie Gij wilt zegevieren door de scharen van hemel en aarde en al wat daartussen is. Gij zijt de Soeverein, de Eeuwige Waarheid, de Heer van onoverwinnelijke macht.

Verheerlijkt zijt Gij, o Heer! Immer vergeeft Gij de zonden van diegenen Uwer dienaren die Uw vergiffenis afsmeken. Neem mijn zonden weg, en de zonden van hen die bij het krieken van de dag Uw vergeving zoeken, die bij dag en bij nacht tot U bidden, die naar niets anders dan God verlangen, die al wat God hen genadiglijk heeft geschonken aan Hem opofferen, die Uw lof bezingen in de ochtend en in de avondstond, en die niet tekortschieten in hun plichten.

-De Báb
-----------------------
Vergeving (#9727)

Ik ben mij ervan bewust, o Heer, dat mijn overtredingen mijn gezicht met schaamte bedekken in Uw tegenwoordigheid en als een last op mijn schouders drukken in Uw bijzijn, dat zij tussen mij en Uw schone gelaat zijn gekomen, mij rondom insluiten en mij aan alle kanten beletten de openbaringen van Uw hemelse macht te bereiken.

O Heer! Als Gij mij niet vergeeft, wie is er dan om vergeving te schenken, en als Gij mij niet genadig zijt, wie kan er dan mededogen betonen? Glorie zij U, Gij hebt mij geschapen toen ik niet-bestaand was en Gij hebt mij gevoed toen ik verstoken was van alle begrip. Ere zij U, ieder bewijs van milddadigheid komt van U en ieder teken van genade komt voort uit de schatkamers van Uw bevel.

-De Báb
-----------------------
Vergeving (#9728)

O Gij vergevingsgezinde Heer! Gij zijt een schuilplaats voor al deze dienaren van U. Gij kent de geheimen en zijt op de hoogte van alle dingen. Wij zijn allen hulpeloos, en Gij zijt de Machtige, de Almogende. Wij zijn allen zondaars, en Gij zijt Degeen die zonden vergeeft, de Barmhartige, de Meedogende. O Heer! Zie niet naar onze tekortkomingen. Handel met ons naar Uw genade en milddadigheid. Onze tekortkomingen zijn menigvuldig, doch de oceaan van Uw vergeving is grenzeloos. Onze zwakte is smartelijk, doch de tekenen van Uw hulp en bijstand zijn duidelijk. Bevestig en sterk ons daarom. Stel ons in staat om datgene te doen wat Uw heilige drempel waardig is. Verlicht ons hart, geef ons een onderscheidend oog en een aandachtig oor. Wek de doden op en genees de zieken. Schenk de armen rijkdom en hen die bevreesd zijn rust en veiligheid. Ontvang ons in Uw koninkrijk en verlicht ons met het licht van leiding. Gij zijt de Krachtige en de Almogende. Gij zijt de Edelmoedige. Gij zijt de Milde. Gij zijt de Vriendelijke.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :