Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 7 Gebeden

Aanstaande moeders
Algemene gebeden voor overledenen
Avond
Bahá'í Gebeden-Nederlands
Beproevingen en moeilijkheden
Bescherming
Bijeenkomsten
Dienstbaarheid
Echtgenoot
Eenheid
Fondsen
Gebed voor de doden
Geestelijke groei
Geestelijke Raad
Genezing
Handen Van de Zaak van God
Het korte Verplichte Gebed
Het lange Verplichte Gebed
Het middellange Verplichte Gebed
Het Negentiendaagsfeest
Hulp en bijstand
Huqúqu’lláh, Gods recht
Huwelijk
Jongeren
Kinderen
Lof en dankbaarheid
Martelaren en hun familie
Mensheid
Middernacht
Nader tot God
Naw-Rúz
Ochtend
Onderricht, uit de Tafelen van het Goddelijk Plan
Onderricht
Onthechting
Ouders
Overwinning van de Zaak
Schrikkeldagen
Standvastigheid in het Verbond
Standvastigheid
Tafel van Ahmad
Tafel van de Heilige Zeevaarder
Tafelen van Ontmoeting
Vasten
Vergeving
Voor overleden vrouwen
Vrouwen
Vuurtafel
Zuigelingen
Ḥuqúqu’lláh het Recht van God
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
7 Gebeden : Standvastigheid in het Verbond
Standvastigheid in het Verbond (#9715)

Glorie zij U, o Koning der eeuwigheid en de Maker van natiën, en de Vormer van ieder vermolmd gebeente! Ik smeek U, bij Uw Naam waardoor Gij de gehele mensheid tot de horizon van Uw majesteit en glorie hebt geroepen, en Uw dienaren tot het hof van Uw genade en gaven hebt geleid, mij te rekenen tot hen die zich van alles buiten U ontdaan hebben, en zich tot U gericht hebben, en zich door de tegenspoed die Gij hebt beschikt niet hebben laten weerhouden zich in de richting van Uw gaven te wenden.

O mijn Heer, ik heb het handvat van Uw milddadigheid gegrepen en mij vastberaden aan de zoom van de mantel van Uw gunst geklemd. Zend dan vanuit de wolken van Uw edelmoedigheid tot mij neer wat mij zal zuiveren van enig gedenken van iemand buiten U, en stel mij in staat mij naar Hem te keren die het voorwerp van aanbidding van de gehele mensheid is, tegen wie de aanstichters van rebellie staan opgesteld, zij die Uw verbond hebben verbroken en niet in U en Uw tekenen geloven.

O mijn Heer, ontzeg mij niet de geuren van uw gewaad in Uw dagen, en onthoud mij niet de ademtochten van Uw Openbaring bij het verschijnen van de pracht van het licht van Uw gelaat. Krachtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Niets kan Uw wil weerstaan, noch hetgeen Gij U met Uw kracht voorneemt tegenhouden.

Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Alwijze.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Standvastigheid in het Verbond (#9716)

Hij is de Machtige, de Verontschuldiger, de Meedogende!

O God, mijn God! Gij ziet Uw dienaren in de peilloze diepte van verderf en dwaling; waar is het licht van Uw goddelijke leiding, o Gij het Verlangen der wereld? Gij kent hun hulpeloosheid en hun zwakheid; waar is Uw kracht, o Gij in Wiens greep de krachten van hemel en aarde liggen?

Ik vraag U, o Heer mijn God, bij de pracht van het licht van Uw goedertierenheid en de golven van de oceaan van Uw kennis en wijsheid en bij Uw Woord waarmee Gij de volkeren van Uw heerschappij overtuigt, te geven dat ik mag behoren tot hen die zich aan de geboden in Uw Boek hebben gehouden. En bestemt Gij dan voor mij hetgeen Gij bestemd hebt voor Uw vertrouwelingen, zij die gedronken hebben van de wijn van goddelijke inspiratie uit de kelk van Uw genadegaven en die zich gehaast hebben naar Uw behagen te handelen en zich aan uw Verbond en Testament te houden. Krachtig zijt gij te doen naar Uw wil. Er is geen ander God dan Gij, de Alwetende, de Alwijze.

Bestem voor mij door Uw genade, o Heer, hetgeen mij zal doen gedijen in deze wereld en in de volgende, en mij nader tot U zal brengen, o Gij die de Heer aller mensen zijt. Er is geen ander God dan Gij, de Ene, de Machtige, de Verheerlijkte.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Standvastigheid in het Verbond (#9717)

Maak onze schreden op Uw weg krachtig, o Heer, en sterk ons hart in gehoorzaamheid aan U. Keer ons gelaat naar de schoonheid van Uw één-zijn en verblijd ons gemoed met de tekenen van Uw goddelijke eenheid. Tooi ons lichaam met de mantel van Uw milddadigheid, neem de sluier van zonde weg van onze ogen en geef ons de kelk van Uw genade, opdat alle schepselen bij het aanschouwen van Uw grootheid uit het diepst van hun wezen Uw lof zingen. Openbaar dan Uzelf, o Heer, door Uw barmhartig woord en door het mysterie van Uw goddelijk wezen, zodat de heilige bezieling van gebed onze ziel vervult –een gebed dat boven woorden en letters zal uitstijgen en het geprevel van lettergrepen en klanken te boven zal gaan– en alle dingen in het niet verzinken voor de openbaring van Uw pracht.

Heer! Dit zijn dienaren die krachtig en sterk in Uw Verbond en Uw Testament staan, die vasthouden aan het koord van trouw in Uw Zaak en zich aan de zoom van de mantel van Uw grootheid klemmen. Help hen, o Heer, met Uw genade, bekrachtig hen met Uw macht en sterk hun lendenen in gehoorzaamheid aan U.

Gij zijt de Verontschuldiger, de Genadige.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Standvastigheid in het Verbond (#9718)

O meedogende God! Dank zij U, daar Gij mij hebt gewekt en bewust hebt gemaakt. Gij hebt mij een waarnemend oog gegeven en mij begunstigd met een luisterend oor, mij naar Uw koninkrijk gevoerd en mij naar Uw pad geleid. Gij hebt mij het rechte pad getoond en mij de ark van verlossing doen binnengaan. O God! Laat mij standvastig blijven, en maak mij vastberaden en trouw. Bescherm mij tegen hevige beproevingen, bewaar en beschut mij in de zwaar versterkte vesting van Uw Verbond en Testament. Gij zijt de Krachtige. Gij zijt de Ziende. Gij zijt de Horende.

O Gij meedogende God! Schenk mij een hart dat gelijk een lampenglas verlicht worde met het licht van Uw liefde en beziel mij met gedachten die door de uitstortingen van hemelse genade deze wereld veranderen in een rozengaard.

Gij zijt de Meedogende, de Genadige. Gij zijt de Grote weldadige God.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Standvastigheid in het Verbond (#9719)

O mijn Heer en mijn hoop! Helpt Gij Uw geliefden standvastig te zijn in Uw machtig Verbond, trouw te blijven aan Uw onmiskenbare Zaak en de geboden uit te voeren die Gij in Uw stralende Boek voor hen hebt beschikt, opdat zij banieren van leiding en lampen van de Schare in den hoge mogen worden, bronnen van Uw oneindige wijsheid, en sterren die vanuit het hemelse firmament het juiste pad aangeven.

Waarlijk, Gij zijt de Onoverwinnelijke, de Almachtige, de Almogende.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :