Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 7 Gebeden

Aanstaande moeders
Algemene gebeden voor overledenen
Avond
Bahá'í Gebeden-Nederlands
Beproevingen en moeilijkheden
Bescherming
Bijeenkomsten
Dienstbaarheid
Echtgenoot
Eenheid
Fondsen
Gebed voor de doden
Geestelijke groei
Geestelijke Raad
Genezing
Handen Van de Zaak van God
Het korte Verplichte Gebed
Het lange Verplichte Gebed
Het middellange Verplichte Gebed
Het Negentiendaagsfeest
Hulp en bijstand
Huqúqu’lláh, Gods recht
Huwelijk
Jongeren
Kinderen
Lof en dankbaarheid
Martelaren en hun familie
Mensheid
Middernacht
Nader tot God
Naw-Rúz
Ochtend
Onderricht, uit de Tafelen van het Goddelijk Plan
Onderricht
Onthechting
Ouders
Overwinning van de Zaak
Schrikkeldagen
Standvastigheid in het Verbond
Standvastigheid
Tafel van Ahmad
Tafel van de Heilige Zeevaarder
Tafelen van Ontmoeting
Vasten
Vergeving
Voor overleden vrouwen
Vrouwen
Vuurtafel
Zuigelingen
Ḥuqúqu’lláh het Recht van God
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
7 Gebeden : Avond
Avond (#9527)

O mijn God, mijn Meester, Doel van mijn verlangen! Deze dienaar van U zoekt de slaap in de beschutting van Uw erbarmen en de rust onder het baldakijn van Uw genade, smekend om Uw zorg en Uw bescherming.

Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw oog dat niet slaapt, mijn ogen te behoeden iets anders te zien dan U. Sterk dan hun blik, opdat zij Uw tekenen mogen waarnemen en de horizon Uwer Openbaring mogen aanschouwen. Gij zijt Degeen voor Wiens openbaringen van almacht de kern van macht beeft.

Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Albeheerser, de Absolute.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Avond (#9528)

Hoe kan ik wensen te slapen, o God, mijn God, wanneer zij die naar U hunkeren niet kunnen slapen omdat zij van U gescheiden zijn, en hoe kan ik mij te rusten leggen terwijl de zielen van Uw minnaars gekweld worden doordat zij veraf zijn van Uw tegenwoordigheid?

Ik heb mijn geest en mijn gehele wezen, o mijn Heer, toevertrouwd aan de rechterhand van Uw macht en Uw bescherming; door Uw kracht leg ik mijn hoofd op mijn kussen en naar Uw wil en welbehagen hef ik het op. Gij zijt waarlijk de Behoeder, de Bewaker, de Almachtige, de Almogende.

Bij Uw macht! Slapend of wakend vraag ik slechts hetgeen Gij wenst. Ik ben Uw dienaar en ik ben in Uw handen. Helpt Gij mij genadiglijk te doen wat de zoete geur van Uw welbehagen zal verspreiden. Dit is waarlijk mijn hoop en de hoop van hen die U nabij zijn. Geprezen zijt Gij, o Heer der werelden!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :