Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 7 Gebeden

Aanstaande moeders
Algemene gebeden voor overledenen
Avond
Bahá'í Gebeden-Nederlands
Beproevingen en moeilijkheden
Bescherming
Bijeenkomsten
Dienstbaarheid
Echtgenoot
Eenheid
Fondsen
Gebed voor de doden
Geestelijke groei
Geestelijke Raad
Genezing
Handen Van de Zaak van God
Het korte Verplichte Gebed
Het lange Verplichte Gebed
Het middellange Verplichte Gebed
Het Negentiendaagsfeest
Hulp en bijstand
Huqúqu’lláh, Gods recht
Huwelijk
Jongeren
Kinderen
Lof en dankbaarheid
Martelaren en hun familie
Mensheid
Middernacht
Nader tot God
Naw-Rúz
Ochtend
Onderricht, uit de Tafelen van het Goddelijk Plan
Onderricht
Onthechting
Ouders
Overwinning van de Zaak
Schrikkeldagen
Standvastigheid in het Verbond
Standvastigheid
Tafel van Ahmad
Tafel van de Heilige Zeevaarder
Tafelen van Ontmoeting
Vasten
Vergeving
Voor overleden vrouwen
Vrouwen
Vuurtafel
Zuigelingen
Ḥuqúqu’lláh het Recht van God
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
7 Gebeden : Algemene gebeden voor overledenen
Algemene gebeden voor overledenen (#9687)
Algemene gebeden voor overledenen

Glorie zij U, o Heer mijn God! Verneder niet degeen die Gij door Uw eeuwigdurende soevereiniteit hebt verheven, en verwijder niet degeen die Gij de tabernakel van Uw eeuwigheid hebt doen ingaan ver van U. Wilt Gij hem verwerpen, o mijn God, die Gij hebt beschut met Uw heerschappij, en wilt Gij hem die Gij tot schuilplaats zijt geweest afwijzen, o mijn Verlangen? Kunt Gij hem verlagen die Gij verheven hebt, of hem vergeten die Gij in staat stelde U te gedenken?

Verheerlijkt, onmetelijk verheerlijkt zijt Gij! Gij zijt Degeen die sedert het begin der tijden de Koning en de Drijfveer van de gehele schepping waart, en Gij zult voor eeuwig de Heer van al het geschapene en haar Beschikker zijn. Verheerlijkt zijt Gij, o mijn God! Als Gij niet langer barmhartig zijt voor Uw dienaren, wie zal hen dan erbarmen betonen, en als Gij weigert Uw geliefden bij te staan, wie zal hen dan bijstaan?

Verheerlijkt, onmetelijk verheerlijkt zijt Gij! Gij wordt aanbeden om Uw waarheid, en U aanbidden wij allen waarlijk; en Gij zijt kenbaar door Uw rechtvaardigheid, en van U getuigen wij allen waarlijk. Gij wordt in waarheid bemind om Uw genade. Geen God is er dan Gij, de Helper in nood, de Bij-zich-bestaande.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Algemene gebeden voor overledenen (#9688)

Hij is God, verheven is Hij, de Heer van goedertierenheid en milddadigheid!

Verheerlijkt zijt Gij, o mijn God, de Almachtige Heer. Ik getuig van Uw almacht en Uw macht, Uw soevereiniteit en Uw goedertierenheid, Uw genade en Uw kracht, het één-zijn van Uw Wezen en de eenheid van Uw Essentie, Uw heiligheid en Uw verheven-zijn boven deze wereld en al wat zich daarin bevindt.

O mijn God! Gij ziet mij, onthecht van alles buiten U, mij vasthoudend aan U en mij kerend naar de oceaan van Uw milddadigheid, naar de hemel van Uw gunst, naar de dagster van Uw genade.

Heer! Ik getuig dat Gij Uw vertrouwen hebt gesteld in Uw dienaar, en dat is de geest waarmee Gij de wereld leven gegeven hebt.

Ik vraag U, bij de pracht van de hemelbol van Uw Openbaring, genadiglijk van hem te aanvaarden hetgeen hij in Uw dagen heeft volbracht. Vergun dan dat hij wordt getooid met de heerlijkheid van Uw welbehagen en gesierd met Uw goedkeuring.

O mijn Heer! Ikzelf en al het geschapene getuigen van Uw macht, en ik smeek U deze geest die naar U, Uw hemels oord, Uw verheven Paradijs en de verblijven van Uw nabijheid is opgestegen, niet van U weg te sturen, o Gij die de Heer aller mensen zijt!

Sta dan toe, o mijn God, dat Uw dienaar verkeert met Uw uitverkorenen, Uw heiligen en Uw Boodschappers, in hemelse oorden die met geen pen beschreven kunnen worden en waar de tong niet van kan verhalen.

O mijn Heer, de arme heeft zich waarlijk naar het Koninkrijk van Uw rijkdom gehaast, de vreemdeling naar zijn woning in Uw voorhof, de hevig dorstende naar de hemelse rivier van Uw milddadigheid. Onthoud hem niet, o Heer, zijn deel van het festijn van Uw genade en de gunst van Uw milddadigheid. Gij zijt in waarheid de Almachtige, de Genadige, de Almilddadige.

O mijn God, Uw pand is tot U weergekeerd. Het past Uw genade en Uw milddadigheid die Uw rijken in de hemel en op aarde omvatten, de pas door U verwelkomde Uw giften en Uw gaven en de vruchten van de boom van Uw genade te schenken! Machtig zijt Gij te doen naar Uw Wil, er is geen ander God dan Gij, de Genadige, de Almilddadige, de Meedogende, de Schenker, de Verontschuldiger, de Dierbare, de Alwetende.

Ik betuig, o mijn Heer, dat Gij de mensen hebt geboden hun gast te eren, en dat hij die naar U is opgestegen waarlijk tot U is gekomen en Uw tegenwoordigheid heeft bereikt. Bejegen hem dan naar Uw genade en milddadigheid! Bij Uw heerlijkheid, ik weet zeker dat Gijzelf niet achterwege zult laten hetgeen Gij Uw dienaren hebt bevolen, noch dat Gij hem die zich aan het koord van Uw goedheid heeft geklemd en naar de dageraad van Uw rijkdom is opgestegen iets zult onthouden.

Er is geen ander God dan Gij, de Ene, de Enige, de Machtige, de Alwetende, de Milddadige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Algemene gebeden voor overledenen (#9689)

Vergun, o mijn Heer, dat zij die naar U zijn opgestegen zich naar Hem die de verhevenste Metgezel is mogen begeven, en onder de schaduw van de tabernakel van Uw majesteit en het heiligdom van Uw heerlijkheid mogen verblijven.

Besprenkel hen, o mijn Heer, uit de oceaan van Uw vergeving met hetgeen hen waardig zal maken om zolang Uw oppermacht voortduurt in Uw verhevenste Koninkrijk en Uw allerhoogste gebied te verblijven. Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Algemene gebeden voor overledenen (#9690)

O God, mijn God! Gij hebt aan mijn handen een pand van U toevertrouwd en hebt het thans naar Uw wil en welbehagen tot U teruggeroepen. Het is niet aan mij, Uw dienares, om te zeggen: vanwaar komt dit tot mij of waarom is dit geschied, daar Gij verheerlijkt zijt in al Uw daden, en Uw gebod gehoorzaamd dient te worden. Uw dienares, o mijn Heer, heeft haar hoop op Uw genade en milddadigheid gevestigd. Vergun dat zij verkrijgt hetgeen haar U zal doen naderen en haar in elk van Uw werelden zal baten.

Gij zijt de Vergevende, de Almilddadige. Er is geen ander God dan Gij, de Beschikker, de Aloude van Dagen.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Algemene gebeden voor overledenen (#9691)

O mijn God! O Gij die zonden vergeeft, gaven schenkt en kwellingen verdrijft!

Waarlijk, ik smeek U de zonden te vergeven van hen die het stoffelijk gewaad hebben afgelegd en naar de geestelijke wereld zijn opgestegen.

O mijn Heer! Zuiver hen van overtredingen, verdrijf hun droefheid en verander hun duisternis in licht. Doe hen de tuin van geluk betreden, reinig hen met het zuiverste water en laat hen Uw luister op de verhevenste berg aanschouwen.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Algemene gebeden voor overledenen (#9692)

O mijn God! O mijn God! Waarlijk, Uw dienaar, deemoedig voor de majesteit van Uw goddelijke oppermacht, nederig aan de deur van Uw één-zijn, heeft in U en in Uw verzen geloofd, heeft getuigd van Uw woord, is aangestoken met het vuur van Uw liefde, is gedompeld in de diepten van de oceaan van Uw kennis, is aangetrokken door Uw bries, vertrouwt op U, heeft zijn gelaat naar U gewend, heeft zijn smeekbeden aan U opgedragen, en is overtuigd van Uw gratie en vergeving. Hij heeft dit sterfelijk leven achter zich gelaten en heeft zich naar het koninkrijk van onsterfelijkheid gespoed, verlangend naar het voorrecht U te ontmoeten.

O Heer, verheerlijk zijn staat, beschut hem in het paviljoen van Uw opperste genade, laat hem Uw allerheerlijkste paradijs betreden, en bestendig zijn bestaan in Uw verheven rozengaard, opdat hij zich in de zee van licht in de wereld van mysteriën mag dompelen.

Waarlijk, Gij zijt de Edelmoedige, de Krachtige, de Vergevende, de Schenker.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Algemene gebeden voor overledenen (#9693)
O Gij vergevingsgezinde Heer!

Hoewel sommige zielen de dagen van hun leven in onwetendheid hebben doorgebracht en vervreemd en opstandig werden, kunnen allen die in zonde gevangen zijn toch bevrijd worden met één golf van de oceaan Uwer vergeving. Al wie Gij wilt maakt Gij tot vertrouweling en al wie niet door U is uitverkoren wordt als overtreder gezien. Indien Gij ons naar Uw gerechtigheid zou behandelen, waren wij allen slechts zondaars en verdienden wij het van U uitgesloten te worden, doch indien Gij erbarmen zou betonen dan zou elke zondaar zuiver worden en elke vreemdeling een vriend. Schenk dan Uw vergeving en gratie, en verleen allen Uw barmhartigheid.

Gij zijt de Vergevende, de Schenker van licht en de Almachtige.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :