Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

1964-121BE
1965-122BE
1966-123BE
1967-124BE
1969-126BE
1970-127BE
1971-128BE
1972-129BE
1973-130BE
1975-132BE
1978-135BE Int. Conventie
1978-135BE Nat. Conventies
1980-137BE
1982-139BE
1987-144BE
1988-145BE Referenties
1988-145BE
1993-150BE
1994-151BE
1995-152BE
1996-153BE Europa
1996-153BE
1997-154BE
2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 2009-166BE
HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID
Ridvan 2009 / 166BE
Aan de Bahá'ís van de Wereld
Dierbare geliefde Vrienden,

Nog maar drie jaar geleden stelden wij de bahá’í-wereld voor de uitdaging om het raamwerk voor actie dat bij de afsluiting van het laatste mondiale Plan zo duidelijk naar voren was gekomen te gaan benutten. Zoals wij hadden gehoopt kwam de reactie onmiddellijk. Vol energie begonnen overal de vrienden het doel na te streven om in niet minder dan 1500 regio’s wereldwijd intensieve groeiprogramma’s te vestigen en het aantal van deze programma’s nam snel toe. Maar niemand had zich toen kunnen voorstellen hoe ingrijpend de Heer der Heerscharen, in Zijn onnaspeurlijke wijsheid, Zijn gemeenschap in zo korte tijd bedoelde te trans¬¬formeren. Wat een doelgerichte en zelfverzekerde gemeenschap was het die halverwege het huidige Plan in eenenveertig regionale conferenties over de hele wereld haar prestaties vierde! Wat een buitengewoon contrast vormden haar samenhang en energie met de chaos en verwarring van een wereld gevangen in een crisisspiraal! Dit was inderdaad de gemeenschap der gelukzaligen waarnaar de Behoeder had verwezen. Dit was een gemeen¬schap die beseft met welke enorme latente krachten zij is begiftigd, en zich bewust is van de rol die zij bestemd is te spelen in de wederopbouw van een ontwrichte wereld. Dit was een gemeen¬schap in opkomst, aan zware onderdrukking onderworpen in één deel van de wereld, maar die toch onverschrok¬ken en niet ontmoedigd als een verenigd geheel oprijst en haar bekwaamheid vergroot om Bahá’u’lláh’s doel, de mensheid van het juk van de smartelijkste verdrukking te bevrijden, te bereiken. En in de bijna tachtigduizend deelnemers die de conferenties bijwoonden zagen wij de opkomst op het historisch toneel van een individuele gelovige, volledig vertrouwend op de werkzaamheid van de methoden en werktuigen van het Plan en opmerkelijk bedreven in het hanteren daarvan. Elk van deze zielen van deze machtige zee getuigde van de transformeren¬de kracht van het Geloof. Ieder van hen was een bewijs van Bahá’u’lláh’s belofte om al degenen, die onthecht en oprecht opstaan om Hem te dienen, te zullen bijstaan. Ieder van hen liet een glimp zien van dat mensenras, toegewijd en moedig, zuiver en geheiligd, bestemd om zich in de loop van generaties onder de directe invloed van Bahá’u’lláh’s Openbaring te ontwikkelen. In hen zagen wij de eerste tekenen van de vervulling van onze verwachting die wij bij de aanvang van het Plan uitspraken, dat de stichtelijke invloed van het Geloof naar honderdduizenden zou worden verspreid door het instituutproces. Alles wijst erop dat aan het eind van de Ridvanperiode het aantal intensieve groeiprogramma’s in de wereld de duizend zal overschrijden. Wat kunnen wij aan het begin van dit meest vreugdevolle Feest meer doen dan in nederigheid het hoofd te buigen voor God en Hem dank te zeggen voor Zijn onbegrensde weldadigheid voor de gemeenschap van de Grootste Naam.

HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :