Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

1964-121BE
1965-122BE
1966-123BE
1967-124BE
1969-126BE
1970-127BE
1971-128BE
1972-129BE
1973-130BE
1975-132BE
1978-135BE Int. Conventie
1978-135BE Nat. Conventies
1980-137BE
1982-139BE
1987-144BE
1988-145BE Referenties
1988-145BE
1993-150BE
1994-151BE
1995-152BE
1996-153BE Europa
1996-153BE
1997-154BE
2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 1987-144BE
HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID
Ridvan 1987 / 144BE
Aan de Bahá'ís van de Wereld
Dierbare geliefde Vrienden,

Het lanceren van het Zesjarenplan tijdens Ridvan 1986 viel samen met de opening van een nieuw tijdvak - het vierde - in de organische ontplooiing van het Vormende Tijdperk van ons Geloof. De bestuursinstellingen van deze groeiende Zaak van Còd toonden reeds tekenen van een toenemende vol-wassenheid, terwijl ze tegelijkertijd vanuit de beschermende onbekendheid van haar begindagen in de grote arena van de publieke belangstelling tevoorschijn kwamen. Deze beide processen werden gemarkeerd door een ontwikkeling die verreikende gevolgen voor het interne leven van de Baháti gemeenschap heeft en door een naar buiten gerichte activiteit van een in haar gehele geschiedenis ongekend,e omvang.

Het eerste was de overdracht van verantwoordelijkheid, zodat alle nationale gemeenschappen, d.oor middel van hun Nationale Geestelijke Raad, in consultatie met Raadgevers, Plaatsefijke Geestelijke Raden en het merendeel van de gelovigen, verzocht werden om voor het eerst hun eigen doelen te formuleren, dj-e tijdens het nieuwe Plan moeten worden bereikt. Aan d,eze verwachte volwassenheid, een uitdaging voor de nationale gemeenschappen, werd voldaan door de formulering van hun nationale plannen die ter coðrdinatie in het wereldomvattende Zesjarenplan aan het Wereldcentrum werden voorgelegd. Het laatste was een eensgezind opstaan van de gehele Bahá'í wereld.gemeenschap om de in oktober 1985 uitgegeven verklaring "De Belofte van V'lereldvrede" onder de volkeren van de wereld te verspreiden. Staatshoofden, zeer veel Ieden van nationale regeringen, diplomaten, leraren, vakbondsleden, relj-gieuze leiders, vooraanstaande leden van de rechterlijke macht, van de politie, van juridische, medischc en andere beroepen, Ieden van plaatselijke gezagsorganen, clubs en verenigingen, en duizenden personen is de verklaring aangeboden. Naar schatting zijn tot nu toe meer dan een miljoen exemplaren, in zotn zeventig talen,verspreid. Deze twee activiteiten all-een al hebben de groeiende kracht en volwassenhej-d van de Bahá'í wereldgemeenschap aanzienlijk verstevigd en hebben haar een duidelijker omlijnd en voor het pirÌ.rliek gemakkelijker herkenhaar gezicht gegeven.

Andere factoren hebben er zeer veel toe bijgedragen d.at het Geloof snel zrn intrede doet op het wereldtoneel. Het tijkt er inderdaad op dat elke activiteit van het wijdverspreide Leger van Leven nu wordt opgemerkt en becommentarieerd door een of ander deel van het publiek, van de Alqemene Vergadering van de Verenigde Naties tot kleine en zelfs afgelegen plaatselijke gemeenschappen. De standvastigheid van de zwaarbeproefde Perzische gelovigen blijft de krachtbron van deze wereldomvattende aandacht die in toenemende mate op het Geloof wordt gericht. Hoewel- de onmenselijke executies van heldhaftige martelaren nu minder vaak voorkomen, duren de kwellingen en ontberingen, de lastering en plund.ering van de langvervolgde gemeenschap voort - meer dan 200 zitten nog steeds in de gevangenis - en geven de vertegenwoordi-gers van de Internationale Bahári Gemeenschap bij de Verenigde Naties gegronde aanleiding tot krachtige en volhardende oproepen, die de bezorgdheid van dç Algemene Vergaderinq zel-f hebben gewekt en resulteerden in protesten bij de Iraanse regering namens de weerloze BahátÍs door de Commissie voor de Mensenrechten en door vele machtige naties, waaronder de verschillende regeringen die de Europese Gemeenschap vormen.

HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :