Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 2 Bahá'u'lláh

Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh
De Kitáb-i-Aqdas - Noot
De Kitáb-i-Aqdas - Vragen en antwoorden
De Kitáb-i-Aqdas
Kitáb-i-Ahd (Boek van het Verbond)
Kitáb-i-Iqán (Boek van Zekerheid)
Verborgen Woorden
Zeven Valleien
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
2 Bahá'u'lláh : Kitáb-i-Ahd (Boek van het Verbond)
Kitáb-i-Ahd
Boek van het verbond
Bahá'u'lláh

Ofschoon de Allerhoogste Horizon verstoken is van onbeduidende aardse bezittingen, hebben wij niettemin, in de schatkamer van vertrouwen en overgave aan onze erfgenamen een edele en weergaloze erfenis nagelaten. Wij hebben geen schatten nagelaten en evenmin het lijden des mensen vermeerderd. Bij het leven van God! In aardse rijkdommen ligt angst verborgen en gevaar verscholen. Overdenkt dit en laat u dan waarschuwen door hetgeen de God van Barmhartigheid in de Koran heeft geopenbaard: "Wee hen die hun medemensen belasteren en kwaad van hen spreken; wee hen die aardse goederen vergaren en hun rijkdommen tellen. Aards bezit is onbestendig; daarom is, behoudens in beperkte mate, alwat voorbijgaat of aan lotswisselingen onderhevig is, de aandacht niet waard.

Met het verdragen van ontberingen en beproevingen en bij het openbaren van verzen en het verklaren van bewijzen, is het steeds het doel van deze Verdrukte om het vuur van haat en vijandschap te doven, opdat hopelijk de horizont van de harten der mensheid verlicht zal worden met het licht van eendracht en zij ware rust zullen vinden. Het licht van de volgende uitspraak schijnt aan de horizont van de goddelijke Tafel die door allen in acht genomen moet worden: O volk der wereld! Ik raad u aan te handelen op een wijze die zal bijdragen tot de verheffing van uw rang. Blijf trouw aan goddelijke deugd en gehoorzaam de goddelijke wet. Waarlijk, Ik zeg u, de tong is bestemd om het goede te vermelden; bezoedel haar niet met boosaardige taal. "God heeft u uw vroeger gedrag vergeven." Van nu af moet gij spreken al hetgeen waardig is. Vermijd schimpen, lasteren en al wat uw medemens kwetst. 's Mensen rang is verheven. Vroeger reeds zijn de volgende verheven woorden uit de Pen van Abhá gevloeid: Dit is een grootse en gezegende Dag. Al wat in de mens verborgen was wordt heden onthuld. De rang des mensen is verheven, zo hij vasthoudt aan waarheid en gerechtigheid en hij hecht en standvastig is in de Zaak. Voor de God van Barmhartigheid is de zuivere mens als de hemel. De zon en de maan aan die hemel zijn diens gezicht en gehoor en de sterren diens schitterende eigenschappen. Zijn rang is de hoogste en zijn tekenen zijn de opvoeder der wereld.

In deze Dag wordt, waarlijk, iedere gelovige die de geur van Zijn gewaad heeft waargenomen en zich met een zuiver hart heeft gekeerd naar de verhevenste horizont, in de Karmozijnrode Tafel vermeld als behorend tot het volk van Bahá. Houd de kelk van Mijn genade vast in Mijn naam. Ledig hem dan bij het vermelden van Mij, de Machtige, de Wonderbaarlijke!

O volk der wereld! De religie Gods is er teneinde liefde en eenheid te scheppen; maak haar niet tot oorzaak van vijandschap en tweedracht. Alles wat door de mensen met inzicht en met de verhevenste opvattingen beschouwd wordt als het middel ter beveiliging en het tot stand brengen van vrede en rust voor de mens, is uit de Verhevenste Pen gevloeid. Maar de onwetenden die het slachtoffer zijn van zelfzucht en begeerte slaan geen acht op de volmaakte wijsheid van de waarlijke Wijze, en hun woorden en daden worden hen ingeblazen door inbeelding en bijgeloof.

O gij uitverkorenen van God en Zijn vertrouwden! Koningen zijn de dragers van Gods kracht en de bron van Zijn majesteit en overvloed. Bidt voor hen. Hun is het bestuur over de aarde verleend. Maar het hart der mensen heeft Hij voor Zichzelf beschikt. Hij heeft strijd en twist verboden - een streng verbod in het Boek.

Dit is Gods Gebod in deze grootse Openbaring; en God behoedt het voor nietigverklaring en heeft het getooid met het rijk bestikte kleed van bekrachtiging. Waarlijk, Hij is de Alwetende, de Alwijze!

Het betaamt allen die heersers en staatshoofden te steunen, die getooid zijn met het kleed van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Gezegend zijn de heersers en de geleerden in El-Bahá! Zij zijn, waarlijk, Mijn gevolmachtigden onder Mijn dienaren en de bronnen van Mijn Geboden onder Mijn volk. Op hen ruste Mijn Bahá, Mijn barmhartigheid en Mijn genade die de wereld omvat! Aangaande dit onderwerp hebben wij in de Kitáb-i-Aqdás de volgende woorden geopenbaard die het licht van goddelijke milddadigheid uitstralen:

O Mijn Takken! Een sterke kracht en een verheven macht zijn verborgen in de wereld van bestaan. Vestigt uw blik daarop en op de richting van hun eenheid, en niet op de ogenschijnlijke verschillen.

Gods Testament schrijft voor aan de takken, de twijgen en de bloedverwanten, allen zonder uitzondering, de blik te richten op de grootste Tak. Overweegt hetgeen wij in Mijn Kitáb-i-Aqdás hebben geopenbaard, en wel: "Wanneer de oceaan van Mijn aanwezigheid is weggeëbd en het Boek van Mijn Openbaring is beëindigd, keert dan uw gelaat naar hem dien God heeft beoogd, die is ontsproten aan deze Aloude Wortel." De betekenis van dit heilige vers is de grootste Tak. Aldus hebben wij de inhoud verklaard als een gunst van onze kant en wij zijn de genadige, de weldoener! God, waarlijk, heeft beschikt dat de rang van de grote Tak (Muhammad 'Alí) volgt na die van de grootste Tak ('Abdu'l-Bahá), Hij is waarlijk de wijze beschikker. Wij hebben 'de Grotere' verkozen na de 'de Grootste' als een gebod van God de Alwetende, de Alwijze.

Allen moeten de andere Takken met liefde bejegenen, maar God heeft hun niet het recht gegeven op de bezittingen van het volk.

O Mijn takken, Mijn twijgen en Mijn bloedverwanten! Ik spoor u aan goddelijke deugdzaamheid aan de dag te leggen en te handelen in overeenstemming met de Wet, en met alles wat betamelijk is en uw rang zal verhogen. Waarlijk, Ik zeg u, deugdzaamheid is de grootste bevelhebber die de Zaak Gods naar de overwinning zal voeren, en de legioenen die deze bevelhebber dienen zijn zuivere, geheiligde en lofwaardige daden en eigenschappen.

Zeg: O dienaren! Maakt de oorzaak van rust niet tot een oorzaak van onrust, noch het middel tot eenheid tot een middel tot onenigheid. Wij hopen dat het volk van Bahá het geheiligde vers: "Zeg, allen zijn door God geschapen", in acht zal nemen. Deze verheven uitspraak is als water dat het vuur van haat en vijandschap, dat verborgen en bewaard wordt in Is mensen hart en geest, moet doven. Deze enkele uitspraak zal de verschillende sekten en geloofsrichtingen het licht van ware eenheid doen bereiken. Waarlijk, Hij spreekt de waarheid en Hij leidt naar het rechte pad; en Hij is de Machtige, de Glorierijke, de Almachtige.

Het is voor de eer van de Zaak en de verbreiding van het Woord noodzakelijk, dat allen eerbied en liefde voor de Takken zullen hebben. Dit gebod is steeds weer neergeschreven in het goddelijke Boek. Gezegend hij die gehoorzaamt aan al hetgeen door God, de aloude Heerser, is beschikt. Allen moeten ook eerbied aan de vrouwelijke leden van Onze huishouding en voor de Afnán en hun familieleden betonen. Wij sporen u eveneens aan de mensheid te dienen en vrede aan de wereld te brengen.

Al hetgeen tot bezieling van de volkeren en de verlossing der wereld leidt, is uit het Koninkrijk van uitspraak geopenbaard door de Heer der mensheid. Luistert met oren die horen naar de vermaningen van de Verhevenste Pen. Deze zijn voor u te verkiezen boven al wat op aarde is! Hiervan getuigt Mijn gezegend en glorierijk Boek!


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :