Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Baha'i Studies

Baha'u'llah and the New Era
ByLaws of the Bulgarian Baha'i Community
Call to the Nations
Each One Teach One
Im Land der Einheit
Nearness to God
The Prosperity of Humankind
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Baha'i Studies : Each One Teach One
Всеки един да
пpеподаде на един
Пpизив към всеки вяpващ

"Ако един от вяpващите бъде внимателен към един от нехайните и със съвъpшена обич постепенно го накаpа да pазбеpе същността на Божието Дело по такъв начин, че последният да узнае как е била създадена Божията Религия и каква е нейната цел, без съмнение той ще се пpомени;...

Ако по този метод всеки от Божиите пpиятели се опита да поведе една душа по пpавата пътека, бpоят на вяpващите би се удвоявал всяка година."

Абдул-Баха

Публикувано в "Бахайската световна Вяра"1, стp. 386

До бахаите в Съединените щати

"... Вече настъпи времето за облагодетелстваните приемници и главни изпълнители на Божествения Му план да предприемат по-нататъшна стъпка за разгръщането на своята съдба и да покажат на сънародниците си, на своите съюзници и сподвижници в западното полукълбо, както и на работещите с тях в чужди земи, истинските качества на благороден героизъм и духовни възможности, които Центърът на Завета ясно прозря в тях и които многообичният Пазител на нашата Вяра толкова красноречиво величаеше и подпомагаше с любов през годините на славната си служба.

"Устременият напредък на непобедимото Божие Дело отправя настойчив призив към тази Общност да се надигне с нова сила и енергичност да следват съвкупните цели на Петгодишния план..."

Световен дом на справедливостта

Из писмо от Ноу-Руз 1974 г. - "Петгодишният план"2, стр. 9

"Една пета от краткото време, определено за Петгодишния план изтече, а ние минахме край един от големите крайпътни камъни по пътя към набелязаното в този План. Подходящо би било за всеки Национален духовен съвет да спре за миг, за да направи оценка на своето място, както и на мястото на общността, която представлява и на която служи, и да определи напредъка си по отношение на целите, с които се е обвързало."

Световен дом на справедливостта

Из писмо от 25 май 1975 г. до всички национални духовни съвети

Вече навлязохме във втората година от Петгодишния план и Националният духовен съвет, както и назначените му институции, заедно с местните духовни съвети из целия континент, изразходват ден и нощ цялата си енергия, за да откликнат на тази задача с най-жизнено значение. Става съвсем очевидно, че ако искаме да изпълним всички цели, особено онези, свързани с разпространението в страната, трябва да се съсредоточим върху ролята на всеки един вярващ.

Уверени сме, че веднага след като всеки вярващ разбере какво се очаква от него и как той би могъл да започне да го осъществява, той ще се надигне за да посрещне успешно това изключително наболяло предизвикателство.

Целта на този сборник е да обясни на всеки вярващ неговата роля в Петгодишния план и как той би могъл успешно да поеме своя дял от отговорността, възложена на американската общност като цяло.

"Най-добрият преподавател" и "вярващ за пример" е в крайна сметка нито повече, нито по-малко от обикновен бахай, който се е посветил на Вярата, задълбочил е знанията и разбирането си за нейните Учения, укрепил е увереността си в Баха'у'лла и се е пробудил да Му служи по най-добрия, възможен за него начин. Тази врата, както ни уверяват, е такава, че ще се отвори пред лицето на всеки последовател на Вярата, който, така да се каже, почука достатъчно силно. Когато волята и желанието са достатъчно силни, ще се намерят средства и ще се разчисти пътят. ..."

Из писмо от 21 септември 1957 г., написано от името на Шоги Ефенди до Националния духовен съвет на Съединените щати - "Откъси от Писанията на Пазителя относно бахайския начин на живот"3, стр. 22

"Сред тези духовни предпоставки за успех... на преден план и жизнено важни са следните. Над тях членовете на американската Бахайска общност е добре да се замислят. ... Тези изисквания са: високо чувство за морална чистота в обществените и административните дейности, абсолютна непорочност на личния живот и пълна свобода от предразсъдъци в отношенията с хората от различни раси, обществено положение, вяра или цвят."

Шоги Ефенди
"Настъпването на Божествената справедливост"4,
стр. 18

"Самият вярващ трябва... мъжествено да се бори срещу естествената инертност, която го тегли надолу в усилията му да се издигне; да се отърси, героично и безвъзвратно, от всякаква дребнава и ненужна привързаност, която го задържа; да се освободи от всяка мисъл, която би могла да препречи пътеката му. ..."

Шоги Ефенди
"Крепост на Вярата"5, стр. 148

"Кажи: Преподавайте Божието Дело, о, хора на Баха, защото Бог е предписал на всеки един задължението да провъзгласява Неговото Послание и гледа на това като на най-похвално от всички дела."

Баха'у'лла
"Избрано от Писанията на Баха'у'лла"6, стр. 278

"Развържете езика си и провъзгласявайте непрестанно Неговото Дело. Това би било по-добро за вас, отколкото всички богатства от миналото или бъдещето, ако сте от тези, които проумяват тази истина."

Баха'у'лла
"Избрано от Писанията на Баха'у'лла"6, стр. 330

"От всички Божи дарове най-великият е дарът на преподаването. Той привлича върху нас Божието милосърдие и е наше първостепенно задължение. От такъв дар как бихме могли да се лишим?

Абдул-Баха
"Завещание на Абдул-Баха"7, стр. 25

"Всички трябва да участват, колкото и скромен да е произходът им, колкото и малък да е опитът им, колкото и ограничени да са средствата им, колкото и недостатъчно да e образованието им, колкото и потискащи да са грижите и задълженията им, колкото и неблагоприятна да е обстановката, в която живеят."

Шоги Ефенди

"Настъпването на Божествената справедливост"4, стр. 37-38

"Всеки бахай, колкото и скромен и некрасноречив да е той, трябва да се отдаде на изпълняването на своята роля като носител на Божественото Послание. Наистина, как би могъл един истински вярващ да остане ням, когато около нас хората изпитват крещящата болка на този свят да настъпят истина, любов и единство?"

Световен дом на справедливостта

Из писмо от 16 ноември 1969 г. до бахаите по целия свят - "Послания от Световния дом на справедливостта"8, стр. 34

Всеки вярващ, независимо от своя етап на развитие в процеса на по-нататъшното задълбочаване може да разкаже на интересуващия се за тези принципи и истини, които са го спечелили за Вярата.

Дори новият вярващ, който е в процес на проникване в същността на своята Вяра, може да предизвика интереса и да спечели уважението на своите роднини, приятели и близки познати, чрез непрестанните си усилия да бъде пример за принципите на Вярата, към която принадлежи чрез "прилагането є в живота". Когато примерното му поведение и радостен ентусиазъм предизвикат откритото любопитство на наблюдаващите го, този бахай би трябвало любезно да им предложи бахайска литература и да ги покани на бахайско събиране.

Всички могат да се молят за преподавателските успехи на другите, като използват молитвите, разкрити от Абдул-Баха в "Послания на Божествения план"9.

Ако човек не е в състояние да бъде пионер, той може да помогне на някой друг да го направи вместо него.

"Избрано от Писанията на Баха'у'лла"6,
стр. 196-197
Всички трябва да дават за Фонда.

"Върховната задача на преподавателската дейност в наше време е да отнесем Посланието на Баха'у'лла до всеки слой и прослойка на човешкото общество"

Световен дом на справедливостта

Из писмо от 31 октомври 1967 г. - "Извор на напътствие"10, стр. 124

"Вярващите е трябвало да предадат Посланието дори на тези, които не изглеждат готови за него, защото те никога не могат да преценят истинската степен, до която Божието Слово може да повлияе на хорските сърца и умове, дори и на тези, на които изглежда им липсва каквато и да е възприемаща способност към ученията."

Из писмо от 14 февруари 1938 г., написано от името на Шоги Ефенди до един вярващ - "Бахайски вести"11, № 118, август 1938 г., стр. 2

"Всеки бахай, като част от своето изконно право, трябва да преподава, и един от пътищата, чрез които той може да прави това, е като кани приятели в дома си веднъж на всеки деветнадесет дни и постепенно ги привлича към Делото."

Из писмо от 31 март 1955 г., написано от името на Шоги Ефенди до бахаите в Кий Уест, Флорида - "Бахайски вести"11, № 292, юни 1955 г., стр. 10

"Нека не чака за някакви напътствия или да очаква някакво специално насърчаване от избраните представители на своята общност, да не бъде задържан от каквито и да е пречки, които роднините или съгражданите му могат да поставят по неговата пътека, нито да обръща внимание на упреците на недоброжелателите и враговете си. ...

... Нека внимателно обмисли всеки подход, който би могъл да използва в личните си усилия да привлича вниманието, поддържа интереса и задълбочава вярата на тези, които иска да отведе под крилото на своята Вяра.

Нека проучи възможностите, които специфичните условия, при които живее, му предоставят, да прецени предимствата им и да започне интелигентно и постоянно да ги използва за постигането на целта, която си е набелязал.

Нека също се опита да намери такива методи, като участието си в клубове, изложби и дружества, лекции и предмети, сродни на ученията и идеалите на своето Дело. ...

Нека, когато осъществи такива контакти, помни изискванията, които Вярата постоянно му поставя да пази достойнството и положението є, да опазва целостта на законите и принципите, да показва разбиране и всеобхватност и да защитава безстрашно многобройните є и жизнени интереси.

Нека вземе под внимание степента на възприемчивост на своя слушател и да прецени за себе си приложимостта на прекия или косвения метод на преподаване. ...

Нека помни примера, даден от Абдул-Баха, и постоянния Му съвет да оказваме такава любезност на търсача и да бъдем до такава степен пример за духа на ученията, които се надяваме да вдъхнем в него, че приемникът спонтанно да почувства подтик да се присъедини към Делото, което въплъщава такива учения.

Нека се въздържа в началото от наблягане на такива закони и наредби, които биха били твърде сурово изискване за новородената вяра на търсача и да се постарае да го подкрепя търпеливо, тактично и в същото време решително до пълното му съзряване и да му помогне да обяви безрезервното си приемане на всичко, което е било повелено от Баха'у'лла."

Шоги Ефенди
"Настъпването на Божествената справедливост"4,
стр. 42-43

"Нека веднага, след като е достигнал този етап, го представи на останалите вярващи и да се постарае чрез постоянно приятелство и активно участие в местните дейности на своята общност да му предостави възможност да даде своя дял за обогатяване на живота на общността, изпълнението на нейните задачи, укрепването на нейните интереси и координирането на нейните дейности с тези на другите общности.

Нека не се задоволява, докато не вдъхне в духовната си рожба толкова дълбок копнеж, че тя да поиска да се надигне сама на свой ред и да посвети енергията си на разбуждането на други души и на издигането на законите и принципите, положени от новоприетата є Вяра.

Нека всеки участник в континенталната кампания, подета от американските вярващи ... помни нуждата да поддържа постоянна и тясна връзка с тези отговорни институции, които са създадени, за да направляват, координират и улесняват преподавателската дейност на цялата общност. ...

Нека също така се стреми, когато е възможно, чрез междуобщностни посещения да стимулира стремежа към преподаване. ..."

Шоги Ефенди
"Настъпването на Божествената справедливост"4,
стр. 43-45)

"Приятелите трябва да осъзнаят своята собствена отговорност. Всеки трябва да провежда домашни срещи в своя дом веднъж на деветнадесет дни, на които да кани нови хора и където да се споменава или обсъжда определена страна на Вярата. Ако това се прави с цел да се окаже бахайско гостоприемство и обич, тогава ще има резултати. Хората ще се заинтересуват от "това", от което вие се интересувате, след което ще пожелаят да го проучат. Личните домашни срещи ще донесат знание за Вярата до повече хора при благоприятни обстоятелства и така постоянно ще се обогатява кръгът от приятелите є, а впоследствие ще се увеличат и нейните членове. Няма заместител на преподавателската работа на отделния вярващ."

Из писмо от 6 март 1957 г., написано от името на Шоги Ефенди до един вярващ - "Бахайски вести"11, № 317, юли 1957 г., стр. 4

"Какво означава преподаване в домашна обстановка? Това е просто случай, замислен и проведен от отделен бахай или бахайско семейство (може би с помощта на още един или двама бахаи) със специалната цел за привличане на лични приятели или познати към Вярата.

Няма определен начин за провеждането на такова начинание. Всеки бахай преподава в собствения си дом по начин, който е най-естествен за самия него. За повечето хора разговорът е по-лесен от изнасянето на лекция. Неофициалният характер на разговора създава атмосфера за възникване на дискусии и въпроси, а въпросите отварят вратата за преподаването. ...

Съществуват два начина на преподаване. Първо, това е логическият подход. Както и да разглеждаме нещата в света, следващата стъпка е Бахайската Вяра. Това е логическият подход, който обикновено се използва при срещи с обществеността. Но отделният човек винаги се впечатлява повече от чувството на увереност, спокойствие, уравновесеност и дълбока вяра, излъчвани от вярващия, отколкото от броя на присъстващите на домашното събиране и убедителността на беседата. Любопитството относно източника на вътрешен мир и увереност обикновено предизвикват въпроси и в този момент започва истинското преподаване.

Да бъдем уверени, пълни с жизненост и ентусиазъм, са основни изисквания при преподаването. Тези качества идват единствено от личното разбиране на вярващия на основните истини на Вярата и от пълното му признаване и приемане на Божието Проявление и Неговите учения."

Национален духовен съвет
на бахаите в Съединените щати

Публикувано в приложението към "Бахайски вести", № 101, юли 1966 г., стр. 2

Обявяване е изразът на вяра от страна на даден човек. Приобщаване е процесът след обявяването, чрез който Съветът или вярващ от общността подкрепя новия вярващ до разбирането му за неговата роля в Бахайската общност.

Целта на преподаването не е напълно постигната, когато даден човек обяви, че той приема Баха'у'лла като Божие Проявление за нашата епоха; целта на преподаването е да се привлекат хора към Божественото Послание и да им се вдъхне неговият дух, за да се посветят на служба в него, за да стане този свят друг свят, а хората, живеещи в него ¦ други хора. Разгледано в такава светлина, обявяването на вярата е просто крайпътен камък - макар и особено важен. Преподаването може, образно казано, да бъде оприличено на огън ¦ огънят на вярата в хорските сърца. Ако огънят гори само докато му е поднесена кибритена клечка, не може със сигурност да се каже, че се е запалил; за да се запали, той трябва да продължи да гори сам. След това могат да бъдат добавени още дърва и да се разпали пламъкът, но дори и оставен за по-дълго, истински запаленият огън не ще бъде угасен от първия полъх на вятъра."

Световен дом на справедливостта

Из писмо от 25 май 1975 г. до всички национални духовни съвети

"След като един човек е обявил вярата си в Откровението на Баха'у'лла, той трябва в процеса на приобщаване да бъде запознат с основните учения на Вярата. За да бъде регистриран като бахай, за даден човек е достатъчно да вярва в Баха'у'лла, Божието Проявление за този Ден и да разбира мястото на Баб и Абдул-Баха. При това той трябва да разбере, че Баха'у'лла е създал закони и институции, на които трябва да се подчиняваме. Брошурата "Да станеш бахай"12 дава основната информация, от която се нуждае един нов вярващ, за да поддържа това разбиране в началото на живота си като бахай. Затова ви съветваме всеки вярващ, поне да се запознае, за предпочитане, но не задължително с помощта на преподаващия, със съдържанието на тази брошура в процеса на приобщаване."

Национален духовен съвет
на Съединените щати

Из писмо до всички местни духовни съвети, щатски комитети и комитети за летни училища

"Кълна се в Бога! Това, което е отредено за този, който помага на Моето Дело, превъзхожда всички земни богатства.

Който раздвижи устните си в този ден и спомене името на Своя Господ, войнството на Божественото вдъхновение ще се спусне над него от хоризонта на Моето име, Всезнаещият, Премъдрият. Над него ще се спусне също Небесното войнство, всеки от които ще носи високо вдигнат потир с чиста светлина. Така е предопределено в царството на Божието Откровение по повеление на Този, Който е Всеславният, Най-Могъщият."

Баха'у'лла

Цитиран в "Настъпването на Божествената справедливост"4, стр. 71

"Който разбуди една душа за Делото, е като онзи, който разбужда всички слуги и Господ ще го прероди в Деня на страшния съд в Резвана на единството, пременен с Наметалото на самия Него, Закрилникът, Могъщият, Щедрият! Така ще помогнете на своя Господ и нищо освен това не ще бъде споменато в този ден пред Бог, вашия Господ и Господ на вашите предци."

Баха'у'лла
Публикувано в "Бахайската световна Вяра"1,
стр. 206

"Бъдете уверени, че ако ако една душа се надигне с безгранична упоритост, издигне Призива на Царството и решително поддържа Завета - дори незначителна като мравка да е тя - ще є бъдат вдъхнати сили да отмести страхотния слон от сцената, и дори да е крехка пеперуда, ще насече на пух и прах хищния лешояд."

Абдул-Баха

Публикувано в "Звезда на Запада"13, 10, 23 ноември 1919 г., 265

"Ясно и известно е, че днес невижданата Божествена помощ обгръща тези, които съобщават Посланието. И ако работата по съобщаването на Посланието бъде пренебрегната, помощта ще бъде изцяло загубена, защото е невъзможно Божиите приятели да получат помощ, ако не са заети със съобщаване на Посланието."

Абдул-Баха
Публикувано в "Бахайската световна Вяра",
стр. 385)

"Наложително е сега всеки бахай да си постави лични преподавателски цели. Съветът на Абдул-Баха всяка година да се поведе поне една нова душа към Вярата, и призивът на Шоги Ефенди да се провеждат бахайски срещи в домашна обстановка всеки бахайски месец, са примери за лични цели. Много имат способностите да направят дори повече, но дори и само това ще осигури крайната и пълна победа на Плана."

Световен дом на справедливостта

Из писмо от 16 ноември 1969 г. до бахаите по целия свят - "Послания на Световния дом на справедливостта", стр. 35

"... нека внимателно обмисли всеки подход, който би могъл да използва в личните си усилия да завладее вниманието, поддържа интереса и задълбочава вярата на тези, които цели да отведе под крилото на своята Вяра."

"Нека също се опита да намери такива методи, като участието си в клубове, изложби и дружества, лекции и предмети, сродни на ученията и идеалите на своето Дело. ..."

"Настъпването на Божествената справедливост"4,
стр. 42-43
Спечелете един нов приятел.

Ако всеки вярващ изучи щателно и приведе в действие тези призиви на Централните фигури във Вярата ни, заедно с методите за преподаване на възлюбения ни Пазител и божествено назначените институции, всички цели на Петгодишния план съвсем сигурно ще бъдат постигнати.


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :