Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
Ridvan 2001 159
Ridvan 2002 160
Ridvan 2003 161
Ridvan 2004 152
Ridvan 2005 163
Ridvan 2006 164
Ridvan 2007 164
Ridvan 2008 165
Ridvan 2009 166
Ridvan 2010 167
Ridvan 2011 168
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : Ridvan 2010 167
СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
Резван 2010
До бахаите по света,
Многообични приятели,

Със сърца изпълнени с възхищение към последователите на Бахаулла, ние с радост обявяваме, че със започването на този най-радостен период на Резван във всеки континент по земното кълбо е в ход нова серия от интензивни програми на растеж, с което общият им брой по целия свят преминава границата от 1 500 и така се постига целта на Петгодишния план една година преди неговото приключване. Прекланяме глави в благодарност пред Бога за това поразително постижение, за тази забележителна победа. Всички, които са се трудили неуморно ще оценят този дар, който Той отдава на Своята общност като ѝ предоставя цяла година, за да заздрави модела на разрастване и укрепване, вече установен навред по света, подготвяйки се за задачите и работата, които тя ще бъде призована да предприеме през следващото глобално начинание – план от пет години, петият от поредицата планове с ясно определената цел да се ускори процесът на навлизане на групи във Вярата.

Като се спираме по повод на този празничен случай, ние се чувстваме подтикнати да изясним, че онова, което предизвиква такова дълбоко чувство на гордост и благодарност в нашите сърца не е толкова цифровият израз на вашия подвиг, колкото и необикновен да е той, а по-скоро съчетанието от събития и развитието на по-дълбокото ниво на култура, за което свидетелства това постижение. Най-главното сред тях е забележимото повишаване на способността на приятелите да беседват с други хора по духовни теми и да разговарят с всеки от тях за Личността на Бахаулла и Неговото откровение. Те са разбрали добре, че да се преподава е основна необходимост на живота, посветен на щедро отдаване.

В последните послания изразихме нашата радост, че наблюдаваме едно стабилно повишаване на темпа на преподаване по целия свят. Изпълнението на това основно духовно задължение на отделния вярващ е било и продължава да бъде неотменна характерна черта на бахайския живот. Това, което 1 500-те интензивни програми на растеж направиха явно е колко смели и решителни са станали редовите вярващи, излизайки извън непосредствения им кръг от роднини и приятели, готови да бъдат водени от напътстващата Ръка на Всемилостивия към възприемчиви души, в който и квартал да живеят те. Дори и най-скромните преценки предполагат, че сега има десетки хиляди, които участват в периодични кампании за установяване на приятелски връзки, основани на споделено разбирателство с хора, които преди това са били смятани за непознати.

Нагледният пример в книга 6 от Рухи института помогна много на вярващите в усилията им ясно и недвусмислено да представят същността на Вярата. Когато се оценява логиката, заложена в това изложение и се преодолява поривът да бъде превърнато във формула, то води до разговор между две души – разговор, отличаващ се с дълбочината на постигнатото разбиране и естеството на установената връзка. В зависимост от това до колко разговорът се задълбочава отвъд първоначалното случайно запознанство и дали се създават истински приятелства, прямото директно усилие за преподаване от този вид може да се превърне в катализатор на един продължителен процес на духовна трансформация. Това дали първоначалният контакт с такива новооткрити приятели води до покана за записване в Бахайската общност или за участие в някоя от нейните дейности не е от изключително голямо значение. По-важното е всяка душа да се чувства добре дошла да се присъедини към общността и да допринесе за напредъка на обществото, поемайки по пътеката на служене на човечеството, по която още в началото или по-късно може да се стигне до официално включване във Вярата.

Не трябва да се подценява значимостта на това развитие. Във всеки район, веднага щом се установи логичен и последователен модел на действие, трябва да се обърне внимание на неговото по-широко разпространяване чрез мрежа от сътрудници и познати, като в същото време силите и енергията да се съсредоточават върху по-малки изолирани групи от населението, всяка от които да стане център за интензивни действия. В един градски район този вид център на дейности може да бъде определен най-добре чрез кварталите; в района, който е предимно провинциален по характер, малкото село би предложило подходящо социално пространство за тази цел. Тези, които служат при такива условия – както местните жители, така и посещаващите учители – могат с право да гледат на своята работа като на изграждане на общности. Ако техните усилия бъдат наричани с определението „от врата на врата”, въпреки че първоначалното осъществяване на контакти може да включва посещаване на някои жители без предварително известяване, това не би било справедливо за един процес, който цели повишаването на способността на населението да поеме грижата за собственото си духовно, социално и интелектуално развитие. Дейностите, които движат този процес и в които новонамерените приятели са добре дошли да се включат – срещи, укрепващи духовния характер на общността; занимания, закърмящи със знания нежните сърца и умове на децата; групи, които насочват и канализират бушуващата енергия на юношите; отворени за всички учебни кръгове, които дават възможност и умения на хората от най-различен произход да напредват при равни условия и да изследват приложението на ученията в личния си и колективен живот – могат за известно време да бъдат поддържани със съдействието на хора извън населеното място. Но се очаква, че скоро размножаването на тези основни дейности ще бъде поддържано от местни за квартала или селото човешки ресурси. И тогава трябва постепенно да се появи и оформи такъв ритъм на живот в общността, който е съизмерим с възможностите на разрастващото се ядро от личности, посветени на гледището на Бахаулла за нов Световен ред.

В този контекст възприемчивостта се проявява в желанието и готовността да се участва в задействания чрез основните дейности процес за изграждане на общността. В район след район, където вече действа интензивна програма за растеж, задачата, която стои пред приятелите през настъпващата година, е да преподават сред една или повече възприемчиви групи от населението, използвайки директен метод при излагането на основните идеи на тяхната Вяра, и да откриват душите, които копнеят да се отърсят от летаргията, наложена им от обществото, и да работят заедно с тях в техните квартали и села, за да започнат процеса на колективна трансформация. Ако приятелите са упорити в своите усилия да научат по този начин в малка, ограничена среда начините и методите за изграждането на общности, ние сме убедени, че дълго лелеяната цел за всеобщо участие в делата на Вярата ще бъде многократно по-достижима.

За да се справят с това предизвикателство, вярващите и институциите, които им служат, ще трябва да укрепят процеса на института в района, като по този начин значително увеличат в него броя на тези, които са способни да действат като помощници в учебни кръгове, защото трябва да се признае, че разкрилите се сега пред приятелите възможности да подпомагат и да се грижат за бликащия от енергия живот на общността в кварталите и селата, отличаващ се с такова силно чувство за цел, бяха осъществими единствено поради изключително важното развитие, което настъпи през последното десетилетие в този аспект на бахайската култура, който е свързан със задълбочаването на знанията.

Когато през декември 1995 г. ние призовахме за установяването на институти за обучение по целия свят, преобладаващият модел в Бахайската общност за подпомагане на отделните вярващи да задълбочават своите знания за Вярата се състоеше предимно от нередовни курсове и занимания с най-различна продължителност и разглеждащи множество теми. Този модел удовлетворяваше нуждите на зараждащата се световна Бахайска общност – все още относително малобройна и ангажирана главно с географското си разпространение по земята. По това време обаче изяснихме, че ще трябва да се оформи друг подход към изучаването на писанията – подход, който да подтикне много вярващи към полето на действие, ако искаме процесът на навлизане на големи групи от хора да се ускори значително. В тази връзка призовахме институтите за обучение да помагат на непрестанно нарастващия контингент от вярващи, които служат на Делото, като осигуряват курсове, предаващи знанието, проникновението и уменията, нужни за изпълняването на многото задачи и работа по ускореното разрастване и укрепване.

Четенето на писанията на Вярата и стремежът да се постигне по-подходящо разбиране на значимостта на изумителното Откровение на Бахаулла са морален дълг за всеки един от Неговите последователи. На всички е повелено да се гмурнат дълбоко в океана на Неговото откровение и да си вземат, съобразно своите капацитет, способности и влечения от перлите на мъдростта в него. И така, класовете за задълбочаване по места, зимните и летните училища и специално организираните събирания, на които отделни вярващи, имащи познания за писанията, можеха да споделят с другите знание и мисли по определени теми, се превърнаха по един естествен начин във важни характерни черти на бахайския живот. Точно както навикът да се чете ще остане неразделна част от бахайската идентичност, така и тези форми на учене ще продължават да имат свое място в колективния живот на общността. Но разбирането на значението и ролята на Откровението както по отношение на растежа и развитието на отделната личност, така и за социалния напредък се увеличава многократно, когато ученето и служенето се обединят в едно и се изпълняват съвместно. Там, в полето на служене, знанието се подлага на изпитание, въпросите се появяват с практиката и се постигат нови нива на разбиране. В системата на дистанционно обучение, която се установява сега в страните една след друга – чийто главни елементи включват учебния кръг, помощника и програмата на Рухи института – световната Бахайска общност разви способността да даде възможност на хиляди, нещо повече, на милиони да изучават писанията в малки групи с изричната, ясно определена цел да приведат Бахайските писания в реалност, като придвижват делото на Вярата към следващия етап: непрекъснатото широкомащабно разрастване и укрепване.

Нека всеки да може да оцени и разбере създадените по този начин възможности. Пасивността се поражда от социалните сили днес. Желанието да бъдем развличани се подхранва от ранно детство с все по-голям успех, създавайки поколения, готови да бъдат водени от всеки, който докаже способността си да въздейства на повърхностните емоции. Дори и в много образователни системи към учащите се отнасят като към съдове, които трябва да се напълнят с информация. Това, че бахаите по света са успели да развият култура, която насърчава мисленето, ученето и действието, в която всички възприемат себе си като хора, поели по една обща пътека на служене – подкрепящи се взаимно и напредвайки заедно, винаги уважавайки и зачитайки знанието на всеки един и избягвайки тенденцията да разделят вярващите на категории, като например задълбочени или неуки – е постижение от огромно значение. И в това се крие динамиката на едно неудържимо развитие.

Крайно е необходимо качеството на процеса на обучение, подхранван и насърчаван на ниво учебни кръгове, да се повиши значително през настъпващата година, за да може да се реализира потенциалът на местното население да създаде такава динамика. Това ще зависи много от тези, които служат като помощници. Пред тях ще стои предизвикателството да осигурят обстановката, която се има предвид в курсовете на института – обстановка, която благоприятства духовното освобождаване и развиване на способности у всеки човек, който ще започне да гледа на себе си като на деен фактор за собственото си учене и на главно действащо лице в непрестанните усилия да прилага знанията си, за да въздейства на личното и колективно трансформиране. Ако не успеем в това, независимо колко учебни кръга са формирани в района, необходимите сили, които тласкат към промяна, няма да бъдат генерирани.

Ако искаме работата на помощниците да достига до все по-високи нива на съвършенство, трябва да помним, че институтът за обучение носи главната отговорност за развитието на човешките ресурси в даден регион или страна. Докато полага усилия да увеличи броя на участниците в курсовете, институтът като структура – от борда до координаторите на различни нива, до помощниците сред масите от хора – трябва същевременно да набляга също толкова и върху ефективността на системата като цяло, защото в крайна сметка непрестанното нарастване на числеността ще зависи от напредъка в качеството. На ниво район координаторът трябва да включва в своите усилия съпътстването на тези, които служат като помощници, както и практическия опит и динамизма. Той или тя трябва да организират периодични срещи на помощниците, на които те да разискват усилията, които полагат. Мероприятията, организирани за повторно изучаване на подбрани части от материалите на института могат понякога да са полезни при условие, че не налагат и не внушават необходимостта от постоянно обучение. Способностите на помощника се развиват постепенно, когато човек навлезе в полето на действие и започне да помага на другите да допринесат за постигането на целта на настоящата група от глобални Планове посредством изучаване на поредицата от курсове и прилагането на техните практически елементи. И когато мъжете и жените от различни възрасти се придвижват през поредицата и завършват изучаването на всеки курс със съдействието на помощник, други трябва да бъдат готови да ги придружават в различни форми на служене според техните силни страни и интереси – особено координаторите, отговарящи за детските класове, за юношеските групи и за учебните кръгове, които са области на служене, изключително важни за продължаването и запазването на самата система. Това как да осигуряваме подходяща степен на жизненост, пулсираща в системата, трябва да продължава да бъде обект на сериозно изучаване във всяка страна през идващите дванадесет месеца.

Загрижеността за духовното образование на децата е отдавна елемент от културата на Бахайската общност – загриженост, която доведе до две съвместно съществуващи реалности. Едната, подражавайки на постиженията на бахаите в Иран, се характеризираше със способността да се предлагат системни занимания за всеки възрастов клас на деца от бахайски семейства, обикновено целящи да предадат на подрастващите поколения основно знание за историята и ученията на Вярата. В повечето части на света тези, които са се облагодетелствали от тези занимания са относително малко на брой. Другата реалност се оформи в райони, както градски така и селски, където имаше широкомащабно включване във Вярата. Там доминираше по-всеобхватно отношение. Въпреки това, макар че децата от най-различни семейства бяха готови веднага да се включат и да започнат бахайски класове, различни фактори година след година пречеха на провеждането на уроците с необходимата регулярност. Колко сме щастливи сега да видим тази двойнственост – последица от историческите условия на развитие – да изчезва, тъй като обучените от институтите приятели навред по света се опитват да предлагат редовни класове на една систематична основа, които са отворени за всички.

Сега трябва енергично да се следват тези многообещаващи наченки. Във всеки район, където действа интензивна програма за растеж, е наложително да се полагат усилия още повече да се систематизира предлагането на духовно образование на непрестанно нарастващ брой деца от семейства от различен произход, което е необходимо изискване за процеса на изграждане на общностите в кварталите и селата. Това ще бъде нелека задача, изискваща търпение и сътрудничество от страна на родителите и институциите. Рухи институтът вече е помолен да ускори своите планове за довършването на материалите за обучаване на учители за детски класове на различни нива, включително съответните уроци, започвайки с най-младите - на 5 или 6-годишна възраст и продължавайки до тези на 10 или 11-годишна възраст, за да се затвори настоящата празнота между съществуващите уроци и книгите за юноши като Spirit of Faith (Духът на вярата) и предстоящата да излезе Power of the Holy Spirit (Силата на Светия дух), която предлага ясно забележим бахайски елемент на програмата за дадената възрастова група. Когато тези допълнителни курсове и уроци станат налични, институтите във всяка страна ще могат да подготвят необходимите учители и координатори, които да положат основите на ядрото на програмата за духовното образование на децата от всички класове, около което може да се организират след това допълнителни елементи. Междувременно институтите трябва да полагат максимални усилия да предоставят на учителите подходящи от съществуващите понастоящем материали, за да могат те да ги използват, когато е необходимо, в своите занимания с деца от най-различна възраст.

Международният учебен център спечели нашата вечна благодарност за жизненоважния устрем и тласък, които даде на усилията да се постигне ранно осъществяване на целта на Петгодишния план. Виждайки енергията, която той внесе в това световно начинание, следвайки толкова упорито прогреса и развитието във всеки континент и работейки много отблизо с Континенталните съветници, бе все едно да се зърне, макар и бегло, огромната мощ, присъща на Административния ред. Сега, когато Международният център насочи със същата енергия и сила своето внимание към въпросите, свързани с ефикасността на дейностите на ниво район, той несъмнено ще обърне специално внимание и на провеждането на бахайски детски класове. Ние сме сигурни, че неговите анализи на опита, който ще се събере през настъпващата година в няколко подбрани района, представящи различна социална действителност, ще пръснат светлина върху някои практически моменти, което ще направи възможно установяването на редовни занимания за деца от всички възрасти по квартали и села.

Бързото разпространяване на програмите за разкриването и освобождаването на духовните сили на юношите е още един израз на културното развитие на Бахайската общност. Макар че световните тенденции представят юношите от тази възрастова група като проблематични, погълнати от вихъра на физическите и емоционалните промени, неотзивчиви и самовглъбени, Бахайската общност – чрез речника, който използва и подходите, които предприема – решително се насочва в друга посока, виждайки у юношите алтруизъм, изключително силно чувство за справедливост, жажда за разбиране на вселената и желание да допринасят в изграждането на един по-добър свят. Много разкази, в които юношите от страни по цялата земя изразяват своите мисли като участници в тази програма, доказват валидността на това гледище. Всичко сочи, че програмата ангажира тяхното нарастващо съзнание докато изследват реалността, което им помага да анализират градивните и разрушителните сили, действащи в обществото, и да оценят влиянието, което тези сили упражняват върху техните мисли и действия, тя изостря тяхното духовно възприемане и разбиране, повишава способностите им да се изразяват и укрепва нравствените им устои, което ще им служи през целия живот. Във възрастта, когато за тях вече стават достъпни бързо разрастващите се интелектуални, духовни и физически способности и сили, им се дават средствата, с помощта на които да се преборят със силите, които биха ги ограбили от тяхната истинска идентичност като благородни същества, и да могат да работят за общото благо.

Това, че главните елементи на програмата разглеждат теми от бахайска гледна точка, но не в стила на религиозно обучение, отваря пътя за нейното предлагане на юноши при най-различни обстоятелства и среда. И в много подобни случаи тези, които прилагат програмата, уверено навлизат в полето на социално действие, сблъсквайки се с редица въпроси и възможности, които се следят внимателно и се организират в един глобален образователен процес от офиса за Социално и икономическо развитие в Святата земя. Нарастващото количество от знание и опит вече е допринесло за увеличаване на капацитета в няколко района, пръснати по земята, като всеки поддържа повече от хиляда юноши в програмата. За да се помогне и на други по-бързо да напреднат в тази насока, Офисът установява мрежа от места във всички континенти със съдействието на групи от вярващи, където може да се провежда обучение за координатори от голям брой райони. Тези ресурсни личности продължават да подкрепят координаторите, след като те се приберат по своите райони, като им дават възможност да създадат една духовно заредена обстановка, където програмата за юноши може да се внедри.

Със сигурност ще се събира още знание в тази област на усилие, въпреки че вече е ясен моделът на действие. Единствено капацитетът на Бахайската общност поставя граници за това доколко да се откликне на търсенето на тази програма от училищата и гражданските групи. В районите, които сега са център на интензивна програма на растеж, има голямо разнообразие на условия – от места, където има няколко единични юношески групи до такива, при които се поддържат достатъчен брой групи, за да е нужно да има определен координатор, който да получава непрекъсната подкрепа от центъра за разпространяване на опит и знание. За да сме сигурни, че тази способност и капацитет ще се разрастват из целия спектър от райони, ние призоваваме до края на този План да бъдат установени и действащи 32 центъра или учебни места, като всяко да служи на близо 20 района, които имат назначен редовен координатор. Във всички други подобни райони трябва през настоящата година да се отдаде приоритет на развиването на капацитет да се предлага програмата като систематично се увеличава броят на групите. *

Разгледаното досега развитие: увеличаването на способността да се преподава Вярата директно и включването в съдържателни обсъждания на теми с духовна значимост на хора от различни поприща на живота; процъфтяване на подхода за изучаване на писанията, който е неразделно свързан с действие; съживяването на готовността и ангажирането с редовното осигуряване на духовно образование на младите по квартали и села и разпространяването на въздействието на една програма, която внушава у юношите усещането и осъзнаването на двойната нравствена цел - да развият присъщите си, вродени възможности и да допринесат за трансформирането на обществото – изцяло се подсилва и подкрепя в не малка степен от още един напредък на ниво култура, последствията от който се простират наистина далеч. Тази еволюция на колективното съзнание се долавя в нарастващата честота, с която се употребява думата „придружава” в разговорите между приятелите – дума, която е надарена с нов смисъл, защото е вече интегрирана в речника на Бахайската общност. Този процес сигнализира за значителното укрепване на една култура, в която ученето е основната форма на функциониране – форма, която насърчава информираното участие на все повече и повече хора в едно обединено усилие да се прилагат ученията на Бахаулла в изграждането на Божествената цивилизация, което Пазителят казва, че е най-важната мисия на Вярата. Един такъв подход предлага поразителен контраст на духовно банкрутиралите и умиращи методи на стария социален ред, който толкова често се стреми да обуздае човешката енергия чрез доминиране, алчност, чувство на вина или манипулиране.

И това развитие на културата намира израз в отношенията между приятелите, в качеството на тяхното общуване и взаимодействие. Ученето като форма на действие изисква всички да проявяват отношение на смирение и скромност – състояние, при което човек забравя за себе си, полагайки цялото си упование на Бога, уверен в Неговата всеподкрепяща сила и сигурен в неизчерпаемата Му помощ, знаейки, че Той и единствено Той може да превърне мушицата в орел, капката – в безбрежен океан. И в това състояние, душите се трудят неуморно заедно безспир, радвайки се не толкова на собствените си постижения, а на напредъка и служенето на другите. По този начин мислите им винаги са съсредоточени върху това да си помагат един на друг в отдаването на колкото се може по-голяма и възвишена служба на Неговото дело и да се реят в небесата на Неговото познание. Това е, което наблюдаваме в настоящия модел на действие, който се разгръща по цялата земя, разпространяван от млади и стари, от ветерани и новозаписани вярващи, които се трудят рамо до рамо.

Този възход в културата не само влияе върху взаимоотношенията между хората, но неговото въздействие може да се почувства и във воденето на административните дела на Вярата. С превръщането на постоянното учене в ясно изразена форма на функциониране, някои аспекти в процеса на вземане на решения, свързан с разрастването и консолидацията се възлагат на масата от вярващи, което позволява планирането и изпълнението да откликват по-добре на обстоятелствата на местно ниво. И по-конкретно, отвори се пространство, форум във вид на Срещата за размишление, за да могат тези, които се включват в дейностите на ниво район, да се събират заедно от време на време, за да стигнат до съгласие по отношение на текущия статус на тяхното развитие в светлината на опита и напътствието от институциите и да определят своите следващи стъпки. Подобно пространство - форум, е създадено от института, който дава възможност на служещите като помощници, учители на детски класове и аниматори на юношески групи в даден район да се срещат поотделно и да обсъждат своя опит. Непосредствено и тясно свързани с този консултативен процес на ниво масата от вярващи са агенциите на института за обучение и на Регионалния учебен комитет заедно с членовете на Спомагателното тяло, чиито взаимни действия осигуряват друго място, където се взимат решения, отнасящи се до растежа, но с по-висока степен на официалност. Функционирането на тази система на ниво район, родена от нуждите, разкрива една важна характеристика на бахайската администрация: Подобно на живия организъм, в нея е кодирана способността да посрещат все по-високи нива на сложност по отношение на структури и процеси, взаимовръзки и дейности, защото се развива под напътствието на Световния дом на справедливостта.

Това, че институциите на Вярата на всички нива – от местното и регионалното, до националното и континенталното – са способни да се справят с подобна сложност на развитието с все по-голямо умение и сръчност, е едновременно знак и неизбежност на стабилното им, непоколебимо съзряване. Развиващите се взаимоотношения между административните структури са довели Местния духовен съвет до един нов праг на нов етап в упражняването на неговите задължения да разпространява Божието слово, да мобилизира енергията на вярващите и да създава обстановка, която е духовно възпитаваща. При предишни поводи обяснихме, че зрелостта на даден Местен духовен съвет не може да бъде оценена единствено на базата на редовността на заседанията и ефикасността на функционирането му. По-скоро неговата сила и стабилност трябва да се преценяват в голяма степен в зависимост от жизнеността на духовния и социален живота на общността, на която той служи – една растяща общност, която приема радушно градивния принос както на тези, които са се зачислили официално в общността, така и на тези, които не са. Приятно е да се наблюдава, че настоящите подходи, методи и инструменти осигуряват средствата, чрез които Местните духовни съвети, дори и новосъздадените, могат да поемат тези отговорности осигурявайки адекватното посрещане на изискванията на Петгодишния план по техните места. Подходящото включване на Съвета в Плана е решаващо във всички опити да се присъединяват големи групи от хора - това само по себе си е предпоставка за проявяването на целия обхват от неговите способности, сили и капацитет.

Развитието на Местните духовни съвети, което със сигурност ще наблюдаваме през идните няколко години, е възможно поради нарастваща сила и стабилност на Националните духовни съвети, чиято способност да мислят и действат стратегически е нараснала осезаемо, особено след като се научиха да анализират процеса на изграждане на общността на ниво вярващи с нарастваща проницателност и ефективност и да го подпомагат, когато е необходимо със съдействие, ресурси, насърчение и любящо напътствие. В страните, където условията го налагат, те са прехвърлили някои от отговорностите си в това отношение на Регионалните съвети, децентрализирайки някои административни функции, повишавайки институционните възможности в регионите под тяхна юрисдикция и развивайки още по-усъвършенствани взаимодействия. Няма да бъде преувеличено ако се каже, че цялостното включване на Националните съвети способства за генерирането на последния тласък, който бе нужен, за да се постигне целта на настоящия План и ние очакваме да видим по-нататъшно развитие в тази насока, като в съгласие със Съветниците през идните решаващи и бързо отлитащи месеци те упражнят върховно усилие да подготвят своите общности да се впуснат в следващото петгодишно начинание.

Несъмнено еволюцията на институцията на Съветниците представлява един от най-значимите възходи в бахайския Административен ред през отминалото десетилетие. Тази институция вече направи изключителен скок в своето развитие, когато през януари 2001 г. Съветниците и членовете на Спомагателното тяло се събраха в Святата земя за конференцията, отбелязваща установявавнето на Международния учебен център в седалището му на планината Кармел. Няма никакво съмнение, че освободените от това събитие сила и енергия тласнаха институцията много бързо напред. Степента на въздействие, което Съветниците и техните помощници упражниха върху напредъка на Плана, показва, че те са приели своето естествено място в челните редици на полето на преподаване. Ние сме уверени, че настъпващата година още повече ще сплоти институциите на Административния ред в сътрудничество, като всяка от тях се старае да подсилва, съобразно своите разрастващи и развиващи се функции и отговорности, подхода на непрестанно учене, който се е превърнал във важен белег на функционирането на общността – по-належащо в онези райони, където действат интензивни програми на растеж. *

Откровението на Бахаулла е обширно. То призовава към дълбоки промени не само на ниво отделна личност, но и в структурата на обществото. „Не е ли цел на всяко Откровение”, провъзгласява Той самият, „да постигне преобразяване на цялостния характер и естество на човечеството – преобразяване, което ще се прояви както външно, така и вътрешно, което ще въздейства както на духовния живот, така и на външните условия?” Напредващата по всички краища на земята работа днес представлява последния стадий на настоящите усилия на бахаите да създадат наченките на славната цивилизация, заложена в Неговите учения, чието изграждане е начинание с необхватна сложност и мащаб, за което ще са необходими векове на човешки усилия, за да бъде постигнато. Няма кратки пътища и процедури, няма готови формули. Само когато се прави усилие да се извличат поуки от Неговото Откровение, да се достига до натрупаното знание на човешкия род, да се прилагат разумно Неговите учения в живота на човечеството и да се обсъждат възникващите въпроси, ще се постигне необходимото познание и ще се развият необходимите способности.

През този дългосрочен процес за изграждане на способности Бахайската общност е посветила почти десетилетие и половина на систематизирането на своя натрупан опит в полето на преподаване, на процеса на отваряне на определени дейности за все повече и повече хора и на поддържане на разрастването и консолидацията си. Всички са добре дошли в топлата прегръдка на общността и могат да получат подкрепа и прехрана от животворното послание на Бахаулла. Със сигурност няма по-голяма радост за душа, жадуваща за Истината, от това да намери подслон в крепостта на Делото и да получава сили от обединяващата мощ на Договора-завет. Но всеки човек и всяка група от хора, независимо дали се броят сред Неговите последователи, могат да получат вдъхновение от Неговите учения, облагодетелствайки се от бисерите на мъдрост и знание, които ще им помогнат да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени. Наистина цивилизацията, за която човечеството жадува, няма да бъде постигната единствено с усилията на Бахайската общност. Безброй групи от хора и организации, съживени от духа на световната солидарност, който е косвена проява на схващането на Бахаулла за принципа за единство на човечеството, ще допринесат за цивилизацията, предопределена да се появи от бъркотията и хаоса на днешното общество. Трябва да е ясно за всекиго, че създадените през последователните световни планове способности и капацитет сред Бахайскта общност я правят все по-способна да помогне в многобройните и най-различни измерения на изграждането на цивилизацията, при което пред нея се отварят нови предели на знанието.

В нашето послание за Резван 2008 ние посочихме, че когато приятелите продължат да се трудят на ниво район, те ще открият, че биват въвлечени все по-дълбоко в живота на обществото и ще бъдат изправени пред предизвикателството да разширят процеса на систематично учене, с който са ангажирани, за да обхванат все по-голяма сфера на човешките стремления. Започва да се оформя богата картина на живота на общността във всеки район, когато се вплитат заедно начинания на общо богослужение, изпъстрени с дискусии сред интимната домашна атмосфера, с дейностите, които осигуряват духовно образование на всички членове на населението – възрастни, младежи и деца. Социалното съзнание се извисява по естествен начин, когато например се разпространяват оживени разговори между родителите във връзка със стремежите на техните деца и изникват социални проекти по инициатива на юношите. Когато човешките ресурси в района са в достатъчно изобилие и тенденцията на растеж е здраво установена, ангажирането на общността с делата на обществото може и всъщност трябва да се повиши. На този решаващ момент в развитието на Плана, когато толкова много райони почти достигат до този етап, изглежда уместно приятелите навред по света да помислят върху естеството на приноса, който техните растящи, бликащи от енергия общности ще направят за материалния и духовен напредък на обществото. В това отношение ще е ползотворно да се разсъждава в смисъла на две взаимосвързани и взаимно подсилващи се области на действие: включване в обществена дейност и участие в широко разпространени разговори на ниво общество.

През отминалите десетилетия Бахайската общност натрупа много опит в тези две области. Разбира се, има наистина много бахаи, които се включват лично, поради своята професия или работа, в социални проекти и обществено значими разговори. Няколко неправителствени организации, вдъхновени от ученията на Вярата и действащи на регионално или национално ниво, работят в областта на социалното и икономическо развитие за напредъка на местното население. Агенции на Националните духовни съвети допринасят по различни пътища за подкрепата на идеи, които имат принос за благополучието на обществото. На международно ниво агенции като офиса на Бахайската международна общност към Обединените нации вършат подобна работа. Приятелите, действащи на ниво редови членове на общността, ще черпят доколкото е необходимо и желателно от опита и способностите, опитвайки се да се справят с грижите и проблемите на обществото около тях.

Най-правилно разбрана в смисъл на обхват, обществената дейност може да варира от относително обикновени дейности с ограничена продължителност, предприемани от отделни личности или малки групи от приятели, до програми за социално и икономическо развитие с висока степен на сложност и вещина, провеждани от вдъхновени от Вярата организации. Независимо от своята сфера и мащаб, всяка обществена дейност се опитва да приложи ученията и принципите на Вярата, за да подобри някои аспекти от социалния или икономически живот на дадено население, колкото и скромно да е това усилие. И тези дейности се отличават по своята определена и оповестена цел да допринасят за материалното благополучие на населението в допълнение към неговото духовно благоденствие. Това, че световната цивилизация, която е сега на хоризонта на човечеството, трябва да постигне динамична съгласуваност и обвързаност между материалните и духовните условия на живот, е най-важно за бахайските учения. Несъмнено този идеал има дълбоки последствия и влияние върху естеството на всяка обществена дейност, с която се заемат бахаите независимо от нейните възможности и обсег на въздействие. Въпреки че условията ще са различни в различните страни и може би в различните райони, предизвиквайки приятелите да полагат многообразни по степен усилия, съществуват определени основни концепции, които всеки трябва да има предвид. Едната е централността, изключителната важност на знанието за съществуването на обществото. Увековечаването на невежеството е най-тежката форма на потисничество. То подсилва множеството стени от предразсъдъци, които се изправят като прегради за осъзнаването и разбирането на единството на човечеството, което е едновременно цел и действащ принцип на Откровението на Бахаулла. Достъпът до знание е право на всяко човешко същество, а участието в неговото създаване, прилагане и разпространяване е отговорност, с която всички трябва да се нагърбят във великото начинание да се изгради процъфтяваща световна цивилизация – всеки човек според собствените си таланти и способности. Справедливостта изисква участието на всички. Следователно, въпреки че обществената дейност може да включва осигуряването на стоки и услуги в някаква форма, нейната основна грижа трябва да бъде изграждането на способност сред дадено население да участва в създаването на един по-добър свят. Промяната на обществото не е проект, който една група от хора осъществява, за да се помогне на друга. Обхватът и сложността на обществените дейности трябва да са съизмерими с наличните в селото или квартала човешки ресурси, които да ги осъществят. И следователно дейностите започват най-добре в скромен обхват и се развиват органично с нарастването на способностите и капацитета на населението. Способността, разбира се, се издига до нови нива, когато радетелите за социални промени се научат да прилагат все по-ефективно елементите на Откровението на Бахаулла заедно с основните идеи и методи на науката към дадената социална реалност. Те трябва да се стремят да тълкуват тази реалност по начин, съвместим с Неговите учения – да виждат в хората скъпоценни камъни с неоценима стойност и да оценяват въздействието от двойния процес на интеграция и дезинтеграция и върху сърцата, и върху умовете, както и върху социалните структури.

Ефективното обществено действие води до обогатяване на участието в обсъждания на обществото, така както натрупаното знание от участие в определени дискусии може да помогне в изясняването на концепции, които придават форма на социалната ангажираност и действие. На ниво район въвличането в обществени дискусии може да варира от прости дейности като представянето на бахайски идеи във всекидневни разговори до по-формални дейности като изготвянето на статии и участие в събрания, посветени на определени теми със социална значимост – промени в климата и околната среда; управление и човешки права, да споменем само няколко. То е свързано и със съдържателно взаимодействие с граждански групи и местни организации в селата и кварталите.

В тази връзка мислим, че трябва да повдигнем едно предупреждение: ще е важно за всички да оценят и приемат, че ценността и значимостта на включването в социално действие и обществени разговори не трябва да се определят от възможността да се привлекат вписвания в общността. Въпреки че начинанията в тези две области на дейност могат наистина да допринесат за увеличаването на числеността на Бахайската общност, те не се предприемат с тази цел. Искреността в това отношение е задължителна. Нещо повече, трябва да се внимава и да се избягва прекаленото изтъкване на бахайския опит или привличането на неоправдано внимание към нови начинания като програмата за духовно развитие и укрепване на юношите, които е по-добре да бъдат оставени да се доразвият и оформят със собствено темпо. Паролата във всички случаи е скромност и смиреност. Когато предават ентусиазъм във връзка със своите вярвания, приятелите трябва да внимават да не създават представа за триумфалност, което не е никак подходящо между тях самите, а още по-малко при други обстоятелства.

Като ви описваме тези нови възможности, които сега се отварят на ниво район, ние не приканваме да промените по какъвто и да било начин своя настоящ курс на действие. Нито пък трябва да се мисли, че тези възможности представят едно алтернативно поприще на служене, съревноваващо се с работата по разрастването и консолидацията на ограничените ресурси и енергия на общността. През настъпващата година процесът на института и моделът на действие, който той поражда, трябва да продължат да се укрепват и преподаването е необходимо да бъде на най-преден план в съзнанието на вярващите. Не трябва преждевременно да се стремим към по-голямо въвличане в живота на обществото. То ще се случи естествено, когато приятелите във всеки район прилагат упорито постановките на Плана чрез процеса на действие, размисъл, консултация и изучаване, и в резултат на това се учат. Участието в живота на обществото ще процъфтява, когато способността на общността да подпомага своя собствен растеж и да поддържа своята жизненост постепенно се издигне. То ще постигне съгласуваност с усилията за разрастване и укрепване на общността, тъй като заимства от елементите на рамката на действие, ръководеща настоящата поредица от глобални Планове. И ще допринесе за придвижването на хората към гледището на Бахаулла за просперираща и мирна световна цивилизация дотолкова, доколкото използва творчески тези елементи в нови области на познанието. *

Скъпи приятели: Колко често Обичният Учител изразяваше надеждата, че сърцата на вярващите ще преливат от обич един към друг, че няма да оставят никакви разделителни линии, а ще смятат цялото човечество като едно семейство. „Не гледайте на никой като на непознат”, е Неговият призив; „по-скоро гледайте на всички хора като на приятели, защото обичта и единството трудно се постигат, когато спирате погледа си върху различието.” Цялото развитие и постижения, разгледани в предходните страници са в своята най-дълбока същност просто израз на универсалната обич, постигната чрез силата на Светия дух. Защото не е ли обичта към Бога, която изгаря всички завеси на отчуждението и разделението и свързва заедно сърцата в съвършено единство? Не е ли Неговата обич, която ви пришпорва в полето на служене и ви помага да видите във всяка душа способността да Го познае и да се прекланя пред Него? Не ви ли стимулира знанието, че Неговото Проявление с радост прие живота на страдание поради обичта Си към човечеството? Погледнете сред своите редици, погледнете вашите скъпи бахайски братя и сестри в Иран. Те не са ли пример на силата на духа, породена от обичта към Бога и желание да Му служат? Тяхната способност да се извисят над най-жестокото и озлобено преследване не свидетелства ли за способността на милиони и милиони потиснати хора по света да се надигнат и да вземат решително участие в изграждането на Божието царство на земята? Невъзпирани от разколните идеи на обществото, побързайте и занесете посланието на Бахаулла до чакащите души във всеки градски квартал, във всяко провинциално селце, във всяко кътче на земята, притегляйки ги към Неговата общност, общността на Най-великото Име. Вие никога не напускате нашите мисли и молитви и ще продължаваме да умоляваме Всемогъщия да ви подсилва и укрепва със Своята удивителна благосклонност.

Подпис: Световен дом на справедливостта

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :