Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
Ridvan 2001 159
Ridvan 2002 160
Ridvan 2003 161
Ridvan 2004 152
Ridvan 2005 163
Ridvan 2006 164
Ridvan 2007 164
Ridvan 2008 165
Ridvan 2009 166
Ridvan 2010 167
Ridvan 2011 168
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : Ridvan 2008 165
СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
Резван 2008 г.
До бахаите по света
Многообични приятели,

Хиляди и хиляди хора, представляващи многообразието на целия човешки род, са заети със систематичното изучаване на Съзидателното слово в среда, която е едновременно сериозна и вдъхновяваща. Стараейки се да прилагат чрез процес на действие, размисъл и консултация така придобитите проникновения, те стават свидетели на това, как способностите им да служат на Делото достигат нови висоти. Като откликват на най-съкровения копнеж на всяко сърце да общува със своя Творец, те провеждат съвместно богослужение в най-различна среда, обединявайки се в молитва, пробуждайки духовните възприятия и създавайки житейски модел, отличаващ се със своя благочестив характер. Канейки се едни други в своите домове и посещавайки роднини, приятели и познати, те влизат в съдържателни дискусии по теми с духовно значение, задълбочават знанията си за Вярата, споделят посланието на Бахаулла и приветстват все по-голям брой хора, които се присъединяват към тях в едно огромно духовно начинание. Съзнавайки стремежите на децата по света и нуждата им от духовно образование, те полагат значителни усилия да привличат нарастващ контингент от участници в занятия, които се превръщат в притегателни центрове за младото поколение и укрепват корените на Вярата в обществото. Те помагат на юношите да преминат през един решаващ етап от своя живот и да съумеят да насочат енергията си за напредъка на цивилизацията. И порадии по-голямото изобилие от човешки ресурси, нарастващ брой от тях имат възможност да изразяват вярата си чрез надигащия се прилив от усилия, насочени към нуждите на човешкото общество както в духовните, така и в материални измерения. Ето това е разкриващата се пред нас гледка, когато спираме за миг през този Резван, за да направим обзор на напредъка на бахайската общност по света.

В няколко случая посочихме, че целта на поредицата от всеобщи Планове, които ще доведат бахаите по света до честването на стогодишнината на Съзидателния период на Вярата през 2021 г., ще бъде постигната чрез забележителен напредък в дейността и развитието на отделния вярващ, на институциите и на общността. Сега, в средата на този четвърт век на постоянни и целенасочени усилия, навсякъде стават очевидни свидетелствата за нарасналите възможности. От особена важност е разширяващото се въздействие на динамизма, произтичащ от взаимодействията между тримата участници в Плана. Институциите, от национално до местно ниво, разбират все по-ясно как да създават условия, допринасящи за проявата на духовната енергия на все по-голям брой вярващи в преследването на една обща цел. Все повече и повече общността служи като среда, в която индивидуалните усилия и колективните действия, подпомагани от школата, имат възможност да се допълват едни други за постигането на напредък. Проявяваното от нея оживление и обединението в една обща цел, задвижващи усилията й, привличат в нарастващите й редици хора от всички слоеве на обществото, изпълнени с желание да посветят времето и енергията си за благосъстоянието на човечеството. Очевидно е, че вратите на общността са по-широко отворени, така че всяка възприемчива душа да влезе и да получи духовна храна от Откровението на Бахаулла. Няма по-голямо свидетелство за резултатността от взаимодействието между тримата участници в Плана от драстичното ускоряване в темпото на преподаване, на което сме свидетели през изминалата година. Напредъкът, постигнат в процеса на навлизане на групи бе наистина съществен.

В сферата на това засилено взаимодействие личната инициатива става все по-ефикасна. В предишни свои послания ние споменавахме тласъка, който процесът на школите придава на упражняването на инициатива от страна на отделния вярващ. Приятелите във всеки континент са заети с изучаването на Писанията с ясната цел да се научат да прилагат ученията за растежа на Вярата. Забележителен брой от тях вече поемат отговорност за духовната жизненост на своите общности и енергично отдават дела на служба, подобаващи на един здрав модел на растеж. Упорствайки в полето на служба на Делото и запазвайки в същото време скромното отношение на учащи се, в тях все повече се съчетават и взаимно се усилват неустрашимост и мъдрост, усърдие и изострена чувствителност, плам и благоразумие, решимост и уповаване в Бог. В своето представяне на посланието на Бахаулла и изложението на неговите истини, те вземат присърце думите на Шоги Ефенди, че не трябва нито да се „колебаят”, нито да „губят кураж”, нито да „пресилват”, нито да „омаловажават” истината, която защитават. Те не са нито „фанатични”, нито „прекомерно либерални”. Чрез постоянството си в преподаването, те са развили способността си да определят дали възприемчивостта на техния слушател изисква от тях да бъдат „внимателни” или „дръзки”, да „действат бързо” или да „изчакват”, да бъдат „директни” или „индиректни” в методите, които използват.

Това, което продължаваме да намираме за насърчително, е колко добре дисциплинирана е тази лична инициатива. Постепенно общностите навсякъде усвояват научените от систематичния подход поуки, а структурата, определена от настоящата поредица Планове придава последователност и гъвкавост на усилията на приятелите. Без ни най-малко да ги ограничава, тази рамка на действие им позволява да се възползват от предоставяните възможности, да изграждат приятелски връзки и да претворяват в действителност представата за систематичния растеж. С една дума, тя придава облик на колективните им способности.

Сега, когато правим преглед на постигнатото по целия свят, сърцата ни се изпълват с особено възхищение към вярващите в Иран, които при изключително трудни обстоятелства се вдигнаха смело да служат на своята страна и насочиха енергията си за нейното възраждане, въпреки че откритите пред тях начини са малко на брой. Имайки предвид ограниченията, наложени върху администрацията на Вярата, те се заловиха на лична основа да запознават своите сънародници с ученията на Бахаулла, пряко ангажирайки ги в разговори за лечителното Му послание. Започвайки да правят това, те не само получиха безпрецедентна подкрепа от просветени души, но и срещнаха възприемчивост, далеч надхвърляща всичко, което са си представяли за възможно. Всеки последовател на Бахаулла, съзнаващ силите на интеграция и дезинтеграция, действащи днес в обществото, вижда взаимовръзката между ръста на възприемчивост към Вярата по всички части на земното кълбо и недостатъците на световните системи. Няма съмнение, че тази възприемчивост ще нараства със задълбочаване страданията на човешкия род. Нека не се заблуждаваме – започналото изграждане на способности в отговор на нарастващата възприемчивост е все още в своя ранен стадий. В предстоящите години мащабът на изискванията на един изпаднал в безпорядък свят ще подложат на изпитание тези способности до краен предел. Човечеството е под ударите на силите на потисничеството, породени или от бездната на религиозното предубеждение, или от апогея на неистовия материализъм. Бахаите могат да видят причините за това страдание. „Какво по-жестоко ‘потисничество’ — пита Бахаулла — от това, една душа, търсеща истината и желаеща да достигне до знанието на Бога, да не знае къде да отиде за него и от кого да го потърси?” Няма време за губене. Трябва да бъде постигнат непрестанен напредък в дейностите и развитието на тримата участници в Плана.

Абдул Баха извиси „два призива” за „успех и благополучие”, които могат да бъдат чути от „висините на човешкото щастие”. Единият е призивът за „цивилизация”, за „напредък на материалния свят”. Той включва в себе си „законите”, „правилата”, „изкуствата и науките”, чрез които се развива човечеството. Другият призив е „затрогващият сърцето зов на Бога”, от който зависи вечното щастие на човечеството. „Този втори призив — обяснява Учителят — се основава на съветите и указанията на Бога, както и на предписанията и алтруистичните чувства, отнасящи се към сферата на морала, които като ярка светлина сияят и озаряват факела на човешката същност. Неговата всепроникваща сила е Божието Слово.” Като продължавате да се трудите в своите райони, вие все повече и повече ще се въвличате в живота на обществото около вас и ще се изправяте пред предизвикателството да разширявате процеса на систематично изучаване, в който участвате, така че той да включва все по-голям обхват от човешки дейности. Във вашите подходи, приетите методи и използваните средства вие ще се трябва да постигате същата степен на съгласуваност, която характеризира осъществявания в момента закономерност на растеж.

Устойчивият растеж във всеки район ще зависи от качествата, които отличават вашата служба към хората по света. Вашите мисли и действия трябва да бъдат толкова освободени от всякакви следи на предразсъдъци – расови, религиозни, икономически, национални, племенни, класови или културни, че дори непознатият да вижда във вас любящи приятели. Вашите критерии за съвършенство трябва да бъдат толкова високи, а животът ви толкова чист и целомъдрен, че оказваното от вас морално въздействие да прониква в съзнанието на широката общественост. Единствено ако проявявате нравственото поведение, към което писанията на Вярата призовават всяка душа, ще можете да се борите срещу безбройните форми на поквара, явни и недоловими, които разяждат обществото. Единствено ако съзирате достойнство и благородство във всяко човешко създание, независимо от бедност или богатство, ще можете да защитавате делото на справедливостта. А от степента, до която административните процеси на вашите институции се ръководят от принципите на бахайската консултация ще зависи това, огромните човешки маси да потърсят убежище в бахайската общност. Продължавайки напред, бъдете уверени, че Множеството във Висините е строило отрядитеa си и е готово да ви се притече на помощ. Непрестанните ни молитви ще ви обграждат.

Подпис /Световен дом на справедливостта/

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :