Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
Ridvan 2001 159
Ridvan 2002 160
Ridvan 2003 161
Ridvan 2004 152
Ridvan 2005 163
Ridvan 2006 164
Ridvan 2007 164
Ridvan 2008 165
Ridvan 2009 166
Ridvan 2010 167
Ridvan 2011 168
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : Ridvan 2005 163
СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
Резван 2005
До бахаите по света
Многообични приятели,

Големите успехи, които бяха постигнати в целия бахайски свят от началото на петата епоха от Съзидателната ера ни донесоха неизмерима радост. Последните дванадесет месеца не са изключение. Бахайската общност продължи своя системен напредък и сега, когато навлиза в последната година от Петгодишния план, открива, че е в позиция на забележителна сила – сила, придобита чрез ревностните и премислени усилия на приятелите навсякъде по света в подпомагане и насърчаване процеса на навлизане на групи от хора във Вярата.

Макар и неспособна да изрази пълната значимост на настъпващите събития, статистическата информация все пак загатва за мащаба на постигнатото. Човешките ресурси на Вярата постоянно се умножават. Повече от 200 000 души в света са завършили Книга 1 на Рухи Школата и много хиляди са стигнали до нивото, на което могат ефективно да действат като помощници на учебни кръгове. Тези кръгове все по-често се провеждат във всяка част на земното кълбо, достигайки до повече от 10 000 при последното преброяване. Броят на хората, интересуващи се от Вярата, които се включват в основните дейности, непрестанно се повишава, като преди няколко месеца премина границата от 100 000. Междувременно около 150 района са стигнали до момент, в който или са започнали интензивни програми за растеж, или са готови да ги въведат. По всеки показател личи, че до края на Плана този брой съществено ще се увеличи.

С отбелязването на тези постижения трябва да се отдаде дължимо признание и на познанието, които допринесоха за това. Интензивните кампании на Школата, които обръщат дължимото внимание на изискващата се практика, станаха основно движещо средство за стимулиране растежа на нивото на района. След като по този начин се създадоха необходимите условия, своевременно се предприемаха и системни програми за разрастване и консолидация на Вярата. Натрупа се ценно количество от информация и знание за естеството и природата на интензивните програми за растеж и сега някои от характерните черти на тези начинания се разбират много добре. Тези програми обикновено се състоят от поредица от цикли, всеки с продължителност от по няколко месеца, посветени на планиране, разрастване и консолидация. Развиването на човешките ресурси преминава без прекъсване от един цикъл към друг, осигурявайки не само поддържането на процеса на разрастване, но и неговото непрестанно укрепване. Несъмнено, още много поуки ще трябва да се вземат, но натрупаният вече опит ни дава възможност точно да използваме този подход в непрекъснато увеличаващия се брой от райони по целия свят. Наистина е приятно, че постигнатите количествени успехи са довели и до качествени измерения. В сърцевината на тези постижения е постоянно разгръщащият се духовен живот на бахайските общности в целия свят. Тази нова духовна жизненост води до участието на хора от най-различен произход в молитвени срещи, детски класове и учебни кръгове, което в много случаи е довело до признаването на Бахаулла като Божие Проявление за днешното време и приемане на Вярата.

Също така има нови моменти в развитието на Световния център. Ние решихме, че този процес е благоприятен за създаване на Международно тяло на доверениците на Хукукулла за ръководене и наблюдаване работата на Регионалните и Националните тела на доверениците на Хукукулла в целия свят. Това тяло ще действа в близко сътрудничество с Главния довереник, Ръката на Божието Дело д-р Али Мохамед Варга и ще може да се възползва от неговите знания и съвети при изпълняване на своите задължения. Назначените сега трима членове на Международното тяло на доверениците са Сали Фу, Рамин Кадем и Грант Квалхайм. Продължителността на членството им ще бъде определена по-късно. Членовете на Тялото не се налага да живеят в Светата земя, но ще могат да използват услугите на офиса за Хукукулла в Световния Център за изпълнение на своите функции. На всички нива и във всички посоки Делото постига забележителен напредък – от успехи в разрастването и консолидацията на местна почва до развитието на институции от международен мащаб. Тези насърчителни знаци на увеличаваща се солидарност на общността идват в момент, когато за съжаление доказателствата за упадъка на обществото са много явни. Няма нужда да разглеждаме тук признаците на упадъка, в които е впримчен този покварен свят. Но не трябва да забравяме, че именно това са обстоятелствата, които водят до увеличаване възприемчивостта към бахайските учения и създават нови възможности за тяхното разпространяване. В писмото ни от 26 ноември 1999 г. ние насочихме вашето внимание към една поредица от глобални начинания, предназначени да ръководят Бахайската общност през последните години на първия век от Бахайската Съзидателна Ера. Както посочихме, всеки план ще се съсредоточи върху централната цел за ускоряване на процеса на навлизането на групи от хора във Вярата. Първият от тази поредица – Петгодишният план – ще приключи след дванадесет месеца, когато ще призовем последователите на Бахаулла да предприемат друг план с продължителност от пет години. Това, което призоваваме приятелите да направят през този междинен период, е да съсредоточат всичките си сили във включване в решителни действия за системно учене, което толкова енергично се насърчава от Международния учебен център. Никой бахай не трябва да пропуска предоставената ни безценна възможност в оставащите дни от Петгодишния план до следващия Резван, да предприеме нови, още по-амбициозни начинания. Нашите най-пламенни молитви в Светите Храмове ще бъдат с вас.

[подпис: Световен дом на справедливостта]

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :