Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
Ridvan 2001 159
Ridvan 2002 160
Ridvan 2003 161
Ridvan 2004 152
Ridvan 2005 163
Ridvan 2006 164
Ridvan 2007 164
Ridvan 2008 165
Ridvan 2009 166
Ridvan 2010 167
Ridvan 2011 168
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : Ridvan 2003 161
СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
Резван 2003
До бахаите по света
Скъпи приятели,

Навлизайки в третата си година, Петгодишният план вече е набрал сила: осъществените постижения през изминалата година са изцяло пред нашите очи и те надминаха онези през предходните дванадесет месеца. Тласъкът на тази сила се дължи не само на нарасналата съгласуваност между съставните елементи на плана, но и на оживяващото въздействие на духа на безпокойство, обхванал цялата планета.

Обстоятелствата, съпътстващи започването на тази нова административна година, са едновременно критични, предизвикателни и изключителни по значимостта си. Цялата изминала година бе разтърсвана от поредица от кризи, които достигнаха своя връх с избухването на войната в Близкия Изток. Изводите се отнасят не само за напредъка на общността на Най-великото Име, но и за развитието на непрекъснато глобализиращото се общество в родилните мъки на неговия бурен и размирен преход. Разбира се времето, размерите и тенденциите на този преход не можеха да бъдат предвидени. Колко внезапна наистина бе тази промяна в потока на изменящите се условия в света! Последвалият конфликт, въвлякъл толкова дълбоко страните, в които се заражда най-ранната история на Делото, отново ни напомня за предупреждението на Бахаулла, че “световното равновесие ще бъде разтърсено от пулсиращото въздействие на този най-велик, на този нов Световен ред”. Важно е да се отбележи, че събитията на тази криза пряко засягат територията на Ирак, която е с толкова богато бахайско наследство.

Разрушенията, причинени от тази и от други ситуации по света, от една страна, създават условия за отварянето на нова глава в историята на високо ценената, но печално потисната бахайска общност в една страна, където Божието Проявление за днешния ден живя цяло десетилетие. От друга страна, те разбиха подготовката за Деветия международен събор в Световния център на нашата Вяра. Но колкото и тъжно да е това, то не трябва да ни отчайва. Когато Главният Божи план се намеси в Неговия Малък план, не трябва да има никакво съмнение, че в един определен момент своевременно ще се отвори път за разкриване на звездни възможности за придвижване напред интересите на Неговото славно Дело.

Мъките, страховете и объркаността, предизвикани от този последен конфликт при разгръщането на По-малкия мир, засилиха чувствата на болка и гняв към повтарящите се кризи, разтърсващи планетата. Безпокойството на хората от целия свят сега се изразява открито пред обществото чрез гневни демонстрации, които са прекалено впечатляващи и завладяващи, за да бъдат пренебрегнати. Проблемите, които хората се стремят да разрешат, и емоциите, които се пораждат при такива обществени изяви, често увеличават хаоса и объркаността. За приятелите на Бога съществува недвусмислено обяснение за това, което става. Те просто трябва да си припомнят виждането и принципите, дадени от Вярата, ако искат да отговорят ефективно на предизвикателствата, възникнали от разпространението на бедствията, страданията и страха. Нека те се стремят да разберат в по-голяма дълбочина онези Писания, които се отнасят точно за това, а именно като преглеждат писмата на Шоги Ефенди, публикувани в Световния ред на Бахаулла, и особено онези със заглавие “Целта на един Нов световен ред”, “Америка и Най-Великият мир” и “Разгръщането на световната цивилизация”.

Докато светът продължава своето бурно развитие, Петгодишният план достигна до капацитета си на действие, даващ възможност на цялата общност да направи гигантски стъпки към постигане на главната си цел, а именно напредъка на процеса на навлизането на групи. Подробностите за това насърчаващо състояние на делата на Вярата по всички пет континента бяха дадени в писмото ни от 17 януари. Приканваме ви отново да се задълбочите върху него. Ще подчертаем само някои ключови подробности, а именно: в 179 страни привърши разделянето на страните на райони; съществуват 17,000 района (“места за хвърляне на семена”) за разпространение на Вярата. Районните срещи за оценка на извършеното се превърнаха в силни средства за създаване на единство на мисълта и действията между институциите и местните общности; те дадоха силен тласък на личната инициатива и на инициативите на институциите в дух на взаимна подкрепа. Процесът на школите демонстрира още по-явно въздействието си като съзидателна сила за разпространение и укрепване на Вярата. Основните дейности на плана достигнаха размери, далеч надхвърлящи онези от предходната година. В резултат на това непрекъснато нараства броят на приятелите, които са активни в преподаването и административната работа в целия свят, показвайки заразителния дух на увереност, който вдъхновява ентусиазма на усилията им. Младежите и децата бяха систематично включени в програмите на общността, а все повече небахаи участваха в учебни кръжоци, молитвени срещи и детски класове. Наистина насърчаващо е да се отбележи, че в краткия период от началото на плана, когато в много общности тези основни дейности бяха случайни и непостоянни, сега те са се превърнали в техни съществени характеристики и са се умножили. Ето това е точната картина за момента на една световна общност, съсредоточена и развиваща се, както никога досега.

През изминалата година, когато тази тенденция на растеж се основаваше на своите дълбоки корени в действието на плана, станаха и други важни събития. В областта на външните връзки, представителствата на Международната бахайска общност се включиха в дейности, много на брой и твърде разнообразни, за да бъдат описани тук, но с такова впечатляващо общо въздействие, че не могат да се отминат, без да се споменат. Най-съществената част на тези дейности беше Посланието, което ние отправихме миналия април към световните религиозни лидери. Това даде нов тласък на подхода, предприет от Бахайската общност за привличане на вниманието на най-влиятелните елементи на обществото към въпроси с изключителна значимост за осигуряването на мира в света. Чрез съгласуваните усилия на Отдела за обществена информация на Международната бахайска общност и бързата и навременна експедитивност на националните духовни съвети, Посланието беше предадено за кратко време на религиозните лидери от най-висок ранг, както и на другите по-ниски ешелони на религиозните общности по цялото земно кълбо. Целта на тази инициатива беше да се обърне внимание на всички заинтересовани върху неотложната потребност религиозното ръководство да види и осъзнае проблема за религиозните предразсъдъци, който става все по-сериозна заплаха за човешкото добруване. Първата реакция на много от получателите показва, че Посланието се прие сериозно и дори в някои страни възникна нова перспектива за междурелигиозни дейности.

В областта на социалното и икономическото развитие бе достигнат висок ритъм, който влияе все по-дълбоко върху въздействието на усилията на институциите и на личността както върху вътрешното развитие на общността, така и върху сътрудничеството на общността с другите. Отделът за Социално и икономическо развитие ни съобщи, че през втората година от Плана бяха създадени 8 нови вдъхновени от бахайските принципи представителства, които действат в толкова различни области като напредъка на жените, проблемите на човешкото здраве, селското стопанство, образованието на децата и увеличаване правата на младежта.

В Свещената земя английският превод на арабското послание на Бахаулла, известно като Джавахирул Асрар, бе издадено под заглавието “Скъпоценните камъни на Божествените тайнства”. Възстановяването на килията на Бахаулла в затвора на Акка бе завършена и започна работата на горния етаж в сектора, зает от затворнически килии. От следващия сезон за поклонение, който започва през месец октомври, броят на поклонниците във всяка група ще нарасне от 150 на 200 души.

Усилията за подпомагане развитието на институциите, действащи в Световния център, стават явни чрез непрекъснатото развитие на институцията на Хукукулла под изключителното ръководство на Довереника на Божието дело Али Мохамед Варга. Чрез своята мъдра инициатива и неуморни усилия д-р Варга вдъхнови образоването на приятелите по целия свят във връзка със закона за Хукукулла. През десетилетието, през което законът започна да се прилага повсеместно, се създаде мрежа от национални и регионални управителни съвети на доверениците на Хукукула, която осигурява координация и напътствия към служба на непрекъснато нарастващия брой наместници и представители. Знанията за този велик закон се разпространиха широко и приятелите от всички континенти отвръщат с дух на преданост, който Довереникът се надява да трогне и онези, които все още не са се възползвали от обещаните благословии, които произтичат от придържането към този закон.

Преди почти две години, когато обявихме особената нужда от финансова подкрепа за поддържането на подходящо равнище на сградите и градините в Световния център, се основа Фондът за поддържане на Световния център. Даренията все още не са достигнали нужното равнище за покриване на годишните разходи. Въпреки това се чувстваме задължени да отделим пет милиона долара от получените дарения във фонда с определено предназначение за създаването на основен капитал с цел осигуряване на източник на доход от инвестиция, посветен на първоначалната цел. Направихме това, като се обърнахме към Бахайския международен фонд да ни помогне при покриването на нужните разходи, като спре дейности в други области, които при нормални условия би подкрепил.

С радост ви съобщаваме, че в отговор на призива на Националния духовен съвет на Чили бяха получени 185 идейни проекта от архитекти и дизайнери от целия свят за храма-майка на Южна Америка, който ще бъде построен в Сантяго (столицата на Чили). Крайният избор ще бъде обявен по-късно.

Скъпи приятели, поласкани от явните доказателства за постигнатия напредък на Вярата навсякъде по света, вярваме в непрекъснатите благословии на Всевишния, изливащи се над преданите усилия, които вие правите в рамките на Петгодишния план - един план, създаден, за да отговаря на изискванията на днешното време. Нека постоянството ви при изпълнението му да освободят онези насъбрани сили, които чрез милосърдието и благосклонността на Красотата на Абха ще подпомогнат с мощни тласъци процеса на навлизането на групи във всяко кътче на земята.

СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :