Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
Ridvan 2001 159
Ridvan 2002 160
Ridvan 2003 161
Ridvan 2004 152
Ridvan 2005 163
Ridvan 2006 164
Ridvan 2007 164
Ridvan 2008 165
Ridvan 2009 166
Ridvan 2010 167
Ridvan 2011 168
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : Ridvan 2002 160
СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
Резван 2002
До бахаите от целия свят
Многообични бахайски приятели,

Пороят от събития както вътре в световната бахайска общност, така и извън нея в началото на Петата епоха на Съзидателната ера прилича на спектакъл, който вдъхва едновременно както благоговение и уважение, така и страхопочитание. От историческа важност за цялата световна бахайска общност и за нейното Дело са събитията от месец май 2001 г., които отбелязаха завършването на строителството на планината Кармел и които смаяха човешкия ум, защото тези събития бяха веднага излъчвани по цялата планета от няколко сателитни телевизии и имаха най-интензивно медийно покритие по целия свят. Най-последните доказателства за осезаемото и видимо разгръщане и осъществяване на Посланието за Кармел разкриха с удивителен блясък пред очите на целия свят, че Делото на Бахаулла се издигна на ново стъпало на забележителност в своя непрекъснат възход, започнал от мрака и неизвестността. Тези неизгладими впечатления ще бъдат съхранени в летописите на Ерата на Откровението на Бахаулла.

Тази изключителна проява на жизненост, която е присъщо качество на нашата неудържима в развитието си Вяра, е естественият двигател на вътрешните процеси, които имат за свое начало Резван на 2001 г., началото на Петгодишния план. Затова ние се чувстваме емоционално задължени да поканим делегатите, които са се събрали на техните национални събори, за да изберат своите национални духовни съвети, а също и всички други последователи на Бахаулла по целия свят, да се присъединят към нас в отразяването на няколко най-значими събития при работата по изпълнението на първата година от Петгодишния план, събития, които могат само да зарадват и да развълнуват сърцата и да вдъхнат доверие в неизмеримите възможности по пътя, който следва този План.

В своя изпълнен с желание отговор на тези изисквания, националните духовни съвети трябва да проведат поредица от срещи с континенталните съветници за планиране на работата преди и непосредствено след Резван. Това създава предпоставките за едно енергично начало, което се отличава с предприетите стъпки за привеждане в действие на нови страни и особености на процеса на навлизане на групи. Във всяка национална общност бахайските институции започват със задачата за системно изграждане на “бахайската” география на страната с главна цел - нейното разделяне на райони, като всеки един от тези райони по състав и размери е в съгласие със скалата от дейности за растеж и развитие, която се прилага. Както показва опитът на повече от 150 страни досега, създаването на “бахайска” география създава обективната възможност да се осъществи образец (модел) на добре организирано разширяване и укрепване. Така се създава перспектива или виждане за систематичен растеж, който може да бъде поддържан от район към район по цялата страна. С тази перспектива девствените райони, по подобие на идентифицираните девствени територии в миналото, стават цели за пионери от собствените ни страни, докато отворените за Бахайската вяра райони се превръщат в центрове за вътрешно развитие, в които се мобилизират усилията на трите съставни главни елемента на Плана – отделната личност, институциите и общността.

Най-окуражаващото е да се види, че напредъкът на тази работа е бил осъществен чрез процеса на школите за обучение, който значително укрепна през последната година благодарение на кампаниите, предприети в много страни за увеличение на броя на преподавателите и на техните помощници. Там, където школите са добре организирани и постоянно работят, трите основни дейности – учебните кръжоци, молитвените срещи и детските класове – относително лесно напредват в дълбочина и по обем. Действително, нарастващият брой на желаещите за участие в тези дейности по покана на техните бахайски приятели придава ново измерение на техните цели и като последица води до записване в общностите на нови бахаи. Сигурно това е направлението на голямото обещание за преподавателска работа. Тези основни дейности, които по начало са създадени главно, за да бъдат от полза на самите вярващи, се превръщат по най-естествен начин в главен вход за навлизане на групи. Чрез съчетаване на работата на кръжоците за обучение, молитвените срещи и на детските класове в района се създава модел на съгласуваност и сцепление между линиите на действие, който вече дава добри резултати. Прилагането на този модел по целия свят води до чувство за увереност и поддържа огромните възможности за напредъка на Делото през годините, които са пред нас.

Тези завладяващи перспективи получиха най-висока жизнеспособност чрез огромната енергия, която Международният учебен център инвестира, за да обогати разбирането на световната бахайска общност за системния растеж. Като използва възможностите, предоставени му от неотдавнашното начало на нов срок на служба на членовете на Спомагателното тяло, Международният учебен център призова да бъдат свикани 16 конференции за ориентация през последните месеци на годината. На всяка от тези конференции той изпрати по двама от своите членове. Като съсредоточи своето внимание върху темата “школите за обучение и системния растеж”, конференциите, в които взеха участие почти всички континентални съветници по целия свят, предоставиха на своите участници огромно количество информация, която чрез техния неуморен труд ще залее цялата структура на общността.

Една толкова богато надарена общност, с такъв голям опит, съсредоточена върху божествено вдъхновения план за действие, гледа отстрани света, чийто жители от събитията през месец май 2001 г. в Обетованата страна потъват все по-дълбоко и по-дълбоко в блатото на безпорядъка и безредиците. И именно при тези очевидно неблагоприятни условия Делото отбелязва напредък и ще процъфтява. Призивът на Господаря на хората е неотдавна издаден том, който съдържа на английски език пълните текстове на Посланията на Бахаулла до кралете и управниците на света и който идва като подходящо напомняне за ужасните последици от пренебрегването на Неговите предупреждения против несправедливостта, тиранията и корупцията. Силните сътресения и смущения, нанесени върху съзнанието на хората, навсякъде подчертават необходимостта от спешното прилагане на лекарството, което Той е предписал. Ние, разпилените групи на Неговите лоялни служители, трябва отново да се върнем към времето на завладяващите възможности – възможностите да преподаваме Неговото Дело, да изграждаме Неговата чудесна Система, саможертвено и незабавно да осигуряваме необходимите материални средства, от които неизбежно зависи напредъка и изпълнението на духовните дейности.

Наша неотменна задача е да използваме съществуващата бъркотия, без страх и без да се колебаем, с цел да разпространим и да покажем преобразяващата добродетел на единственото Послание, което може да осигури мир на света. Има ли достатъчно власт Благословената Красота, за да ни вдъхне увереност със силни думи ? “Нека световните събития да не ви натъжават” е Неговият любящ съвет. Той продължава: “Кълна се в Бога ! Морето от радост копнее да достигне твоето присъствие, тъй като всички добри неща са били създадени за тебе и в съгласие с нуждите на времето ще бъдат разкрити за тебе.”

Свободни от всякакви съмнения, освободени от всякакви пречки, упорствайте и не се отказвайте с Плана в ръка !

СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :