Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
Ridvan 2001 159
Ridvan 2002 160
Ridvan 2003 161
Ridvan 2004 152
Ridvan 2005 163
Ridvan 2006 164
Ridvan 2007 164
Ridvan 2008 165
Ridvan 2009 166
Ridvan 2010 167
Ridvan 2011 168
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 2015-172BE
The Universal House of Justice
Ridvan 2015 / 172BE
To the Bahá’ís of the World
Dearly loved Friends,

Сияйните прекрасни дни на периода Резван започват и от висините, до които е достигнала общността на Най-великото име, се виждат светли перспективи и възможности на хоризонта. Изминат е дълъг път: нови програми на растеж се появиха и въпреки че през предстоящите дванадесет месеца ще трябва още стотици да се зародят, в почти всеки район, който трябва да допринесе за постигането на поставената от петгодишния План цел от 5000, се полагат усилия да се задвижи необходимият модел на действие. Вече подетите програми се затвърждават, като много от тях ясно показват какво означава Божието дело да навлезе по-дълбоко в социалния облик на района и в кварталите или селата. Пътеките, които водят до устойчиво, стабилно широкомащабно разрастване и укрепване, се следват с още по-твърди и непоколебими стъпки, като често тези, които определят темпото, са смелите и доблестни младежи. Начините и пътищата, чрез които силата и способността на Вярата да изгражда общности могат да се приведат в действие при най-различни условия, стават все по-очевидни и постепенно започват да се забелязват определящите отличителни белези, които маркират по-нататъшния напредък в разгръщането на процеса на растеж в района.

Към всеки последовател на Бахаулла отправяме призив за изпълняването и подкрепянето на това дело и той ще породи отклик във всяко сърце, страдащо заради окаяното състояние на света, от чиито плачевни условия толкова много хора не могат да намерят облекчение. Защото в крайна сметка системното, непоколебимото и самоотверженото действие, предприето в широкия обхват на рамката на Плана, е най-конструктивният отговор на всеки загрижен вярващ по отношение на нарастващите беди и мъки, от които страда разстроеното и объркано общество. През последната година стана още по-ясно, че в различните страни по различен начин социалното съгласие около идеалите, които традиционно са обединявали и сплотявали даден народ, е изчерпано и все повече губи своето въздействие. То вече не може да предложи благонадеждна защита срещу многообразието от крайни, обслужващи нечие его интереси и вредни, покваряващи идеологии, които се подхранват и разпалват от недоволството, обидата и възмущението. Тъй като с всеки изминал ден изпълненият с противоречия свят сякаш става все по-несигурен в себе си, защитниците на тези разрушителни доктрини стават все по-самонадеяни и безочливи. Припомняме си недвусмислената и ясна преценка на Върховното Перо: „Те бързат към огъня на Ада и го бъркат със светлината.“ Добронамерени държавни лидери и хора на добрата воля се мъчат да поправят очевидните пукнатини в обществото, безсилни да предотвратят тяхното задълбочаване и разпространение. Последствията от всичко това се виждат не само в откритите конфликти или рухването на реда. Недоверието, което изправя съсед срещу съседа и разкъсва семейните връзки, антагонизмът във всичко, което минава за социален разговор и дискусия, безцеремонността, с която се използват апели за принизяването и опорочаването на мотивацията на хората, за да се спечели власт и да се трупат богатства – всичко това е проявление на непогрешимите признаци, че поддържащата обществото морална сила е сериозно изтощена и изчерпана.

При все това намираме увереност и сигурност в знанието, че сред разпадането и разложението се заражда и оформя един нов вид колективен живот, даващ практически израз на всичко чисто и духовно в хората. Забелязваме как особено по тези места, където се поддържа интензивността в преподаването и дейностите по постепенното изграждане на общности, приятелите са успели да се опазят и защитят от силите на материализма, застрашаващи да изсмучат ценната им енергия. И не само това, а докато се справят с организирането на различните дейности, предявяващи претенции към тяхното време и внимание, те никога не изпускат от поглед светите и належащи задачи пред тях. Всяка общност трябва да проявява подобна бдителност и загриженост за нуждите на Вярата и за най-важните интереси на човечеството. Когато бъде установена програма за растеж в район, непознаващ преди това Вярата, ние виждаме как първите наченки на дейности се зараждат от обичта към Бахаулла, съкровено пазена в сърцето на някой предан и всеотдаен вярващ. Независимо от сложностите и трудностите, които рано или късно трябва да се разрешават с разрастването на общността, всяка дейност започва с този простичък елемент – обичта. Той е жизнено важната нишка, от която постепенно цикъл след цикъл се изплита един модел на търпеливи и съсредоточени усилия, за да се запознаят децата, младежите и възрастните с духовни идеи; чрез срещи за молитви да се насърчава и подхранва усета и желанието за богослужение; да се стимулират разговори, които озаряват ума и разбирането; да се повеждат все повече и повече хора по пътя на непрекъснатото изучаване на Съзидателното слово и привеждането му в дела; те заедно с други хора да развиват възможностите си да служат и взаимно да си помагат в използването на наученото в практиката.

Многообични приятели, любими на Красотата Абха, ревностно и искрено се молим за вас винаги, когато сме пред Неговия свещен Праг, за да може обичта ви към Него да ви дава сили да посветите живота си на Неговото Дело.

Богатството от познание, породено в районите и центровете с интензивна дейност, в които енергията и динамиката на задружния живот на общността е обхванала големи групи от хора, заслужава специално внимание. Ние сме благодарни, виждайки как културата на взаимна подкрепа, основана на приятелството и скромното служене, по един твърде естествен начин се установява по тези места, давайки възможност на все повече и повече души да се присъединят към дейностите на общността. Наистина във все повече места по света придвижването на цяло население към визията на Бахаулла за едно ново общество вече не изглежда просто като една очарователна перспектива, а като ясно оформяща се реалност.

Ние искаме да се обърнем с още няколко думи към онези от вас, в чиято среда все още не е настъпил значителен напредък и които копнеят за промяна. Имайте вяра. Няма винаги да е така. Историята на нашата Вяра не е ли пълна с начинания, които на пръв поглед изглеждат сякаш няма да бъдат успешни, но завършват с прекрасни резултати? Колко пъти дейността на шепа вярващи – било то млади или стари – или на едно семейство и дори на една единствена душа, подкрепяни със силата на божествената помощ, успяват да постигнат развиването на пълни с енергия и живот общности в среда, която изглежда негостоприемна? Не мислете, че вашият случай е различен по своята същност. Промяната в района, било то бързо постигната или с много усилия и мъки, не произлиза нито от следването на някакви формули и шаблонни подходи, нито от случайни и произволни действия. Тя настъпва и напредва с ритъма на процеса на действие, размисъл и консултация и получава своя тласък и импулс от плановете, които са плод на натрупания опит. Освен това и независимо от непосредственото си въздействие, служенето на Възлюбения само по себе си е източник на трайна радост за душата. Нека също така ви вдъхва кураж примерът на вашето духовно семейство в Люлката на Вярата – как техният градивен възглед, издръжливостта и гъвкавостта им като общност, постоянството и непоколебимостта им в популяризирането на Божественото Слово водят до промяна в тяхното общество в сферата на мисълта и действието. Бог е с вас, с всеки един от вас. Нека през дванадесетте месеца, които остават от Плана, всяка общност да стане по-силна и да се издигне над сегашното си положение.

Най-важната работа по разрастването и консолидацията полага солидна основа за начинанията, които бахаите по света са призовани да предприемат в множество други области. В Бахайския световен център се засилват усилията методично да се индексира и каталогизира съдържанието на хиляди Послания, съставляващи това неизмеримо ценно наследство и завещание – Свещените текстове на нашата Вяра, които се съхраняват за благото на цялото човечество. Това се прави, за да се ускори публикуването на томове от Писанията както на оригиналния им език, така и в превод на английски. Усилията по изграждането на осем Машрикул-Азкар – съкровените храмове, издигани за прославата на Бог, продължават с бързо темпо. Работата с широката общественост на национално ниво е определено по-ефективна и става все по-систематизирана, стимулирана още повече след изпращането преди шест месеца на документ до Националните духовни съвети, който е базиран на значителния опит, събран през последните две десетилетия и дава една по-широка рамка на действие за развиването на тези усилия в бъдеще. Междувременно в Адис Абеба и Джакарта бяха открити два нови офиса на Бахайската международна общност – побратими на нейния офис в Обединените нации, намиращ се в Женева и в Ню Йорк, и на офиса й в Брюксел. Това увеличава възможността да се представят гледищата и идеите на Делото на международно ниво в Африка и Южна Азия. Често, подтиквани от нуждите и изискванията на растежа, много Национални съвети постепенно развиват своите административни възможности, което се вижда от тяхното сериозно и внимателно управление на наличните средства, от усилията им да познават максимално условията на своите общности и от бдителността им, така че функционирането на техните национални офиси непрекъснато да става все по-добро и да укрепва. Необходимостта да се систематизира цялото това внушително знание, което сега се натрупва в тази област, доведе до създаването и откриването в Световния център на офис за Развитие на административните системи. В много страни инициативите за социална ангажираност и действие от най-различен характер продължават да се множат, което дава възможност да научим много за това, как да прилагаме на дело съхраняваната в Писанията мъдрост за подобряването на социалните и икономическите условия. Това поле на действие е толкова многообещаващо, че установихме седемчленен Международен консултативен борд към офиса за Социално и икономическо развитие, което е въведение към следващия етап от развитието на този Офис. Трима от членовете на Борда ще служат също и като координационен екип на Офиса и тяхното местоживеене ще е в Святата земя.

През този Резван, макар и да разбираме колко много трябва да се направи, ние виждаме и много хора, готови да го направят. В хиляди райони, квартали и села се изливат свежи потоци от вяра и увереност, ободрявайки и насърчавайки душите на тези, които се докосват до техните съживяващи води. На някои места те се спускат като стабилен поток, а в други са вече като цяла река. Сега не е моментът която и да е душа да се бави и мотае по брега – нека всички да се понесат с настъпващите прииждащи вълни.

The Universal House of Justice

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :