Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
Ridvan 2001 159
Ridvan 2002 160
Ridvan 2003 161
Ridvan 2004 152
Ridvan 2005 163
Ridvan 2006 164
Ridvan 2007 164
Ridvan 2008 165
Ridvan 2009 166
Ridvan 2010 167
Ridvan 2011 168
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 2014-171BE
The Universal House of Justice
Ridvan 2014 / 171BE
To the Bahá’ís of the World
Dearly loved Friends,

Изминаха три пълни години от началото на настоящия етап в разгръщането на Божествения план – начинание, което свързва последователите на Бахаулла в едно обединено духовно усилие. Само две години делят божиите приятели от определената дата на неговото приключване. Двете основни движения – стабилният постоянен поток от участници в поредицата от курсове на обучаващия институт и придвижването на районите през континуума на развитие – които продължават да дават тласък в процеса на растеж, бяха изключително силно подкрепени от изобилието на енергия, освободена по време на проведените миналата година младежки конференции. Нарасналите способности, които бахаите по света придобиха в мобилизирането на големи групи млади хора в полето на служене, сега могат да дават още повече плодове. През оставащото време изключително важните задачи за укрепването на съществуващите програми за растеж, както и започването на нови програми, неотложно ни приканват. Общността на Най-великото име е наистина в състояние преди изтичането на този период да добави към районите с вече започнали програми на растеж оставащите за постигането на целта 2000 района.

Колко сме щастливи да видим как това начинание напредва с пълна сила по места, пръснати по цялото земно кълбо и при най-различни условия и обстоятелства в райони, които вече наброяват близо 3000. Много от тях са на етап, при който движещите сили и енергия се генерират чрез прилагането на няколко простички подхода и линии на действие. При други, след няколко последователни цикъла на активност, броят на хората, проявяващи инициативност в контекста на рамката на действие на Плана, нараства, както и интензивността на самите усилия. С повишаване качеството на процеса на духовно образование чрез натрупването на опит, много души по-лесно и с по-голяма готовност биват привличани да участват в него. От време навреме е възможно да се появи затишие на дейностите или препятствия по пътя на тяхното развитие, но когато има стремеж за провеждане на консултация върху причините за този застой, заедно с проявяването на търпение, смелост и постоянство, движещият импулс и сила се възвръщат. Сред все повече и повече райони програмата на растеж се разраства по своя обсег, възможности и сложност пропорционално на нарастващите способности на трите главни действащи лица в Плана – личността, общността и институциите на Вярата – за създаването на среда и дух на взаимна подкрепа. И ние сме много щастливи и възхитени, че както се очакваше, има все повече и повече райони, в които сто или повече от сто души сега помагат на хиляда или повече други хора да изграждат живот, който е с духовен, динамичен и трансформиращ характер. Разбира се още от самото начало в основата на процеса стои колективното придвижване към визията за материално и духовно благоденствие, заложено от Този, Който е Животворецът на света. А когато участват такива множества от хора, придвижването на едно цяло население става ясно видимо.

Тази тенденция е особено очевидна в районите, където ще бъде установен местен Машрикул Азкар. Един такъв пример е Вануату. Приятелите, които живеят на остров Танна, са положили изключителни усилия да помогнат на хората да разберат за планирания Дом за молитви и вече повече от една трета от 30 000-то население на острова участват по най-различни начини във все по-задълбочаващия се разговор за неговата значимост. Способността да се поддържа подобен извисен и дълбокосмислен разговор сред такова голямо множество от хора е усъвършенствана през годините натрупан опит да се споделят ученията на Бахаулла и да се разраства участието в жизнения и бликащ от енергия обучаващ институт. Особено процъфтяващи на острова са юношеските групи, мотивирани и подтиквани от подкрепата на уважаваните първенци и лидери на селото, които виждат колко духовно заредени и силни стават участниците. Насърчени от единството и самоотвержеността, които съществуват между тях, тези млади хора не само са освободили себе си от безразличието и апатията, но чрез разнообразни практически проекти са открили начини да работят за напредъка на своята общност. В резултат от това хора от всички възрасти, а не само техните собствени родители, се стимулират и мотивират да предприемат градивни дейности. Както вярващите, така и хората от широката общественост оценяват и приемат благодатта да имат възможност да се обърнат към Местния духовен съвет за напътствие и за разрешаването на трудни ситуации. От своя страна, решенията на Духовния съвет започват все повече да се отличават с мъдрост, деликатност и отговорност. Много от нещата тук показват, че когато елементите от рамката за действие на Плана бъдат обединени в едно съгласувано цяло, въздействието върху цялото население може да бъде много силно. И на фона на непрестанното разрастване и консолидация – наскоро приключи тридесетият цикъл на интензивната програма на растеж – приятелите, заедно с останалата част от населението на острова, дейно и ентусиазирано се опитват да разберат какво означава да имат сред тях изграден Машрикул Азкар – „един общ център за човешките души“. С дейната подкрепа на почитаните родови водачи и първенци жителите на остров Танна са предложили повече от сто идеи за Храма, демонстрирайки по този начин колко дълбоко Домът за молитви е пленил тяхното въображение и разкривайки завладяващи перспективи за въздействието, което той ще има върху живота на хората под неговата сянка.

Подобни на този насърчителен разказ има в множество напреднали райони, където вече се виждат плодовете от въздействието на ученията на Бахаулла върху условията за живот в различни квартали и села. Във всеки от тях цялото население, което става все по-добре запознато с Личността на Бахаулла, се учи чрез анализиране на преживяното, чрез консултиране и изучаване на напътствията и писанията как да следва съхранените в Неговото Откровение истини, така че разрастващият се кръг от духовни събратя все по-здраво да се сплотява в едно чрез връзките на колективното богослужение и служенето.

В повечето случаи общностите, които са напреднали най-много, очертават една подканяща, привлекателна пътека, която и другите да следват. Но независимо от степента на активност в даден район това, което подхранва и подпомага напредъка по пътя на развитието, е способността на местните приятели да се учат в контекста на една обща рамка на действие. Всеки има дял в това начинание. Приносът на всеки един води до обогатяване на цялото. Най-динамични райони са тези, в които, независимо от ресурсите на общността или броя на провежданите дейности, приятелите преценяват правилно , че тяхната задача е да установят какво е нужно за настъпването на напредък – било то новозараждащите се способности, които трябва да бъдат подхранвани и насърчавани; новите умения, които трябва да се придобият; инициаторите на първоначални усилия и начинания, които трябва да бъдат съпътствани и подкрепяни; пространството за размисъл и анализ, което трябва да бъде култивирано; или колективните усилия, които трябва да бъдат координирани – и след това откриват творчески подходи, чрез които да се намери необходимото време и ресурси, за да може всичко това да се постигне. Самият факт, че всяка комбинация от обстоятелства и условия предлага своите предизвикателства, дава възможност на всяка общност не просто да се облагодетелства от наученото в останалата част от бахайския свят, но и също така да добави, да допринесе към това знание. Осъзнаването на тази реалност освобождава човека от безплодното търсене на неизменни и определени формули за действие, като същевременно позволява събраната мъдрост и прозрения при най-различни обстоятелства да вдъхнови процеса на растеж, който придобива определена форма в неговите собствени условия на живот. Целият този подход е пълна противоположност на ограничените концепции за „успех“ и „провал“, които водят до отчаяни усилия или парализират волята. Нужни са безпристрастност и непредубеденост. Когато се полага някакво усилие изцяло само в името на Бога, тогава всичко, което се случва, принадлежи на Него и всяка победа, спечелена в Негово име, е повод да се празнува Неговата възхвала.

В Писанията на нашата Вяра се говори толкова много за взаимовръзката между полаганото усилие и божествената помощ, с която сме удостоени в отговор. „Достатъчно е да положите усилие,“ ни уверява Учителят в едно Свое Послание, „и тогава със сигурност цялото това великолепие ще засияе, облаците на милосърдието ще излеят благодатния си дъжд над земята, ще се надигнат и задухат животворните ветрове и сладкият аромат на мускус ще се разпръсне надлъж и шир.“

При честите ни посещения на Светите Храмове ние искрено и настойчиво умоляваме от ваше име Всемогъщият да ви дава сили и да ви подкрепя, та усилията ви да намерите и да се свържете с онези, които все още не са запознати с божествените учения, и да ги укрепите в Неговото Дело, да бъдат богато благословени, а упованието ви в Неговата безгранична подкрепа да е непоколебимо. Вие сте винаги в нашите молитви и ние никога няма да престанем да споменаваме в смирените си молби вашите предани и всеотдайни дела. Когато размишляваме върху наложителните задачи, които предстоят пред последователите на Благословената Красота през идните две години, недвусмисленият призив на Учителя за действие е стимул за духа, „Разкъсайте завесите, премахнете препятствията, предложете животворната вода и посочете пътя на спасението.“

The Universal House of Justice

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :