Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
Ridvan 2001 159
Ridvan 2002 160
Ridvan 2003 161
Ridvan 2004 152
Ridvan 2005 163
Ridvan 2006 164
Ridvan 2007 164
Ridvan 2008 165
Ridvan 2009 166
Ridvan 2010 167
Ridvan 2011 168
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 2013-170BE
The Universal House of Justice
Ridvan 2013 / 170BE
To the Bahá’ís of the World
Dearly loved Friends,

СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА Резван 2013 До бахаите по света Многообични приятели,

„Божията книга е широко отворена и Неговото Слово призовава човешкия род при Него.“ С такива ободряващи думи Върховното перо описва настъпването на деня на обединението и събирането на всички в едно. Бахаулла продължава: „Вслушайте се, о, приятели Божии, в гласа на Този, Когото светът оклевети несправедливо и се придържайте здраво към всичко, което ще възвеличае Неговото Дело.“ И съветва Своите последователи: „С изключително доброжелателство и в дух на съвършено разбирателство, съветвайте се заедно и посветете скъпоценните дни от своя живот на напредъка на света и подпомагането на Делото на Този, Който е Древният и Пълновластният Господар на всички.“

Възлюбени съратници, това вълнуващо изказване идва в съзнанието ни спонтанно, когато виждаме всеотдайните ви усилия по целия свят в отговор на призива на Бахаулла. Блестящият отклик на Неговите призиви може да се съзре навред. Тези, които поспрат, за да размислят върху разгръщането на Божествения план, е невъзможно да не обърнат внимание на това, как силата, която Божието слово притежава, господства над сърцата на жени и мъже, деца и юноши в страна след страна, район, след район.

Простиращата се по целия свят общност усъвършенства способността си да разчита и тълкува своята непосредствена реалност, да анализира своите възможности и да прилага благоразумно методите и инструментите на Петгодишния план. Както се очакваше, най-бързо се натрупва опит в районите, където челните фронтове в процеса на учене съзнателно и обмислено биват придвижвани напред. По тези места е разбрано много добре какви са средствата, с които се дава възможност на непрестанно нарастващия брой хора да укрепват своите способности за служене. Жизненият и бликащ от енергия институт действа като опора в усилията на общността да напредва в Плана и веднага, щом стане възможно, уменията и способностите, развити и формирани чрез участието в курсовете на института, се проявяват в полето на действие. Някои хора в ежедневните си социални контакти срещат души, склонни да обсъждат и изследват духовни въпроси, което може да стане при най-различни условия и обстановка; други имат възможност да откликнат на възприемчивостта в някое село или квартал, може би като се преместят да живеят там. Все повече хора поемат на плещите си задълженията и отговорностите, увеличавайки така масите от вярващи, които служат като помощници, аниматори и учители на деца; които администрират и координират; или които по някакъв друг начин се трудят в подкрепа на Делото. Отдадеността на приятелите на ученето намира израз в постоянството в собствените им усилия и в готовността и желанието им да съпътстват другите в техните усилия. Освен това те имат възможност да държат строго под око двете взаимно допълващи се страни на модела на действие, който се развива в района: едната – тримесечните цикли на дейност, които са ритмичният пулс на програмата за растеж; и другата – отделните етапи в процеса на обучение на децата, на юношите, както и на младежите и възрастните. Макар и ясно да разбират сродството, което свързва тези три етапа, приятелите знаят, че всеки от тях си има своята динамика, своите изисквания и своите присъщи качества и достойнства. Но преди всичко те съзнават действието на могъщи духовни сили, чието въздействие може да се забележи както в количествените данни, отразяващи напредъка на общността, така и във внушителния брой разкази, описващи нейните постижения. Това, което е особено насърчително, е, че много от тези отличителни и очевидни особености, които характеризират най-напредналите райони, се виждат и в общностите, които са в по-начални етапи на своето развитие. Със задълбочаването на опита на приятелите, способността им да подържат и насърчават един богат и сложен модел на живот в района, включвайки стотици или дори хиляди хора, нараства. Колко сме доволни, отбелязвайки многото знания и прозрения, които вярващите придобиват чрез своите усилия! Те оценяват например, че постепенното разгръщане на Плана на ниво район е един динамичен процес, който естествено е сложен и не се поддава лесно на опростяване. Разбират как този процес се придвижва, когато увеличават способността си както да развиват човешки ресурси, така и да координират и добре организират дейностите на тези, които се надигат да служат. Приятелите осъзнават, че с повишаването на тези способности става възможно да се интегрира един по-голям обхват от инициативи. Също така забелязаха, че когато се въвежда нов детайл, за известно време той изисква специално внимание, но това по никакъв начин не намалява значимостта на други страни в техните усилия за постепенното развитие и изграждане на общността. Защото разбират, че ако искат ученето да бъде техния начин на работа, те трябва да внимават за възможностите на всеки инструмент на Плана, който може да се окаже особено подходящ в определен момент и, когато е необходимо, да вложат повече енергия за неговото развитие и усъвършенстване. Но от това не следва, че всички трябва да работят с едни и същи аспекти на Плана. Приятелите научиха освен това, че не е необходимо основният фокус във фазата на разрастване при всеки цикъл от програмата на растеж, да бъде насочен към едни и същи резултати. Условията могат да налагат например в даден цикъл вниманието да бъде съсредоточено предимно върху приканването на душите да прегърнат Вярата, като се полагат интензивни усилия за преподаване, предприети от отделни личности или колективно; в друг цикъл фокусът може да бъде върху размножаването на дадена основна дейност.

Освен това приятелите съзнават, че работата на Делото протича с различна скорост на различните места и за това си има добра причина – това все пак е органично явление – и те извличат радост и насърчение от всеки пример за напредък, който забелязват. Наистина, те виждат ползата от приноса на всеки човек за напредъка на цялата общност и по този начин служенето на всеки, съобразно възможностите в зависимост от условията на човека, е радушно прието от всички. На събранията за размишление все повече се гледа като на събития, на които усилията на общността в своята цялостност са обект на сериозно, искрено и оживено обсъждане. Участниците научават какво е постигнато, осъзнават своите собствени усилия в тази светлина и повишават своето знание за процеса на растеж, като се вслушват в съветите на институциите и черпят от опита на своите събратя. Подобни са преживяванията и при много други форуми, които се появяват за консултирането на приятелите, заели се интензивно с определени начинания, независимо дали те следват една и съща линия на действие или служат в конкретна част на района. Всички тези прозрения са част от едно по-обширно разбиране, че напредъкът се постига най-лесно в среда, която е пропита с обич – среда, в която слабостите се пренебрегват въздържано, препятствията се преодоляват търпеливо и изпитаните подходи се възприемат с ентусиазъм. И така чрез мъдрото напътствие на институциите и агенциите на Вярата, които действат на всички нива, усилията на приятелите, колкото и скромни да са самостоятелно, се сливат в едно колективно усилие, за да може бързо да се установи възприемчивостта към призива на Благословената красота и тя да бъде успешно подхранвана с обич. В района, при който имаме такива условия, определено взаимоотношенията между отделния вярващ, институциите и общността – трите главни действащи лица в Плана – се развиват по един здравословен, нормален начин.

От тази картина на оживена, добре развиваща се дейност, един елемент заслужава по- специално споменаване. В писмото, което ви изпратихме преди три години, ние изразихме надеждата, че в районите, където действа интензивна програма за растеж, приятелите ще се постараят да научат повече за начините в изграждане на общността, като развият центрове на интензивна дейност по квартали и села. Надеждите ни бяха надминати, защото дори в райони, където програмата на растеж не е достигнала интензивност, усилията на няколко вярващи да започнат основни дейности сред жителите на малки райони, демонстрираха отново своята ефективност. В своята същност този подход се съсредоточава върху отклика на ученията на Бахаулла от страна на групи от населението, които са готови за духовната трансформация, насърчавана от Неговото Откровение. Като участват в образователния процес, подпомаган от института за обучение, те биват мотивирани да отхвърлят апатията, безразличието и равнодушието, насаждани от социалните сили, и вместо това да следват такива модели на действие, които се оказват животопроменящи. Където този подход е напредвал в продължение на няколко години в някой квартал или село и приятелите са запазвали и поддържали своя фокус, вече постепенно, но несъмнено има очевидни забележителни резултати. Младежите откриват в себе си силите и способността да поемат отговорност за развитието на тези, които са по-малки от тях. По-възрастните поколения приветстват приноса на младежите в задълбочените консултации за делата на цялата общност. И при младите, и при възрастните, поощряваната от образователния процес в общността дисциплина постепенно развива способности и умения за участие в консултации и се появяват нови форуми за съдържателни и целенасочени разговори. Но промяната не се ограничава само до бахаите и до участващите в породените от Плана основни дейности, за които. е логично да се очаква, че с времето те ще възприемат нови начини на мислене. Повлиява се и самият дух на мястото. Отношение на благочестивост и богослужение започва да се оформя сред широк кръг от населението. Все по-изявени стават проявите на равнопоставеността между жените и мъжете. Образованието на децата, както на момчетата, така и на момичетата, заслужено получава все по-голямо внимание. Характерът на взаимоотношенията в семействата – моделирани досега от вековечни мнения и традиции – се променя осезаемо. Започва да се разпространява навред чувството за отговорност към общността и към околната среда. Дори бичът на предразсъдъците, който хвърля гибелната си сянка над всяко общество, започва да отстъпва пред неустоимата сила на единството. Накратко, работата по постепенното развитие и изграждане на общността, с която са се заели приятелите, въздейства върху много аспекти на културата.

Докато разрастването и консолидацията неотклонно напредваха през последната година, същевременно в непосредствен паралел се придвижваха и други важни области на дейността. Един много важен пример - напредъкът на ниво култура, който се наблюдава в някои села и квартали, е породен до голяма степен от наученото поради включването на бахаите в социална дейност. Нашият офис за Социално и икономическо развитие изготви наскоро един документ, който дестилира (извлича най-същественото от) тридесетгодишния опит, натрупан в тази област, откакто офисът бе установен в Бахайския световен център. Наблюденията и изводите, направени в него, показват, че усилията да се участва в социални дейности, са получили изключително важен тласък от института за обучение. И това не е просто поради нарастването на човешките ресурси, които институтът подпомага и подхранва. Духовните прозрения, качества и способности, култивирани от него, се оказаха толкова решаващи за участието в социални дейности, колкото са и в допринасянето за процеса на растеж. Освен това е обяснено как отделните сфери на действие на Бахайската общност се ръководят от една всеобща развиваща се идейна рамка на действие, която се състои от взаимно подсилващи се елементи, въпреки че те приемат различен израз в различните сфери на действие. Документът, който представихме, бе споделен наскоро с националните духовни съвети и ние ги приканваме в консултация със съветниците да преценят как идеите, които той разглежда, биха могли да помогнат за повишаване настоящите усилия за социална ангажираност и действие, упражнявани под тяхното ръководство, и да допринесат за по-доброто осъзнаване на този важен аспект в бахайските начинания. Това не трябва да се тълкува като всеобщ призив за широкомащабна дейност в тази област. Зараждането на социална активност става по един естествен път, когато разрастващата се общност събере сили, но е уместно приятелите да започнат да размишляват по-задълбочено за въздействието на техните усилия върху трансформирането на обществото. Приливът от знания, който настъпва в тази сфера, налага все по-големи изисквания към офиса за Социално и икономическо развитие и се предприемат стъпки, така че неговото функциониране да се развива съразмерно. Една особено забележителна характеристика на последните дванадесет месеца е честото споменаване и отбелязване на Бахайската общност при голямо разнообразие от поводи заради усилията ѝ да доведе до подобряването на обществото в сътрудничество с единомислещи хора. От международната арена до обикновените хора по селата, водещи мислители при най-различни обстоятелства изразяват своето разбиране, че бахаите не само са взели присърце благополучието на човечеството, но и имат неопровержима концепция за това, какво трябва да се направи, както и ефективни средства, за да постигнат своите стремежи. Тези изрази на признателност и подкрепа идват и от някои неочаквани преди това среди. Например дори и в Люлката на Вярата, независимо от огромните пречки от потисниците им, бахаите са все по-високо ценени за дълбокозначимите последствия, които тяхното послание носи в себе си по отношение на състоянието на тяхната нация и са уважавани заради непреклонната им решителност да допринасят за напредъка на своята родина.

Страданието и мъките, които преданите вярващи в Иран понасят, особено през десетилетията, откакто започна последната вълна на гонения, подтикнаха техните братя и сестри от другите страни по света да им се притекат в защита. Сред безценните дарове, с които Бахайската общност се сдоби в резултат от тази издръжливост, ще споменем един – внушителната мрежа от специализирани агенции на национално ниво, които доказаха, че са способни да развиват системно връзки с правителствата и организациите на гражданското общество. Успоредно с това процесите на поредицата от планове усъвършенстваха уменията на общността да участва в широко разпространени дискусии и беседи на всички нива и места, където те се провеждат – от личните разговори до международните форуми. На ниво масата от вярващи участието в подобни начинания се развива постепенно по естествен начин чрез същия органичен подход, който характеризира стабилното непоклатимо нарастване на участието на приятелите в социалната дейност и не са нужни специални усилия то да се стимулира. Но на национално ниво то често се превръща в център на внимание за тези всеотдайни агенции, които вече функционират в десетки национални общности и това става съгласно познатия и плодотворен модел на действие, размисъл, консултация и изучаване. За да се повишат тези усилия, да се подпомогне натрупването на знания в тази област и да е сигурно, че предприетите стъпки са тясно свързани с другите начинания на Бахайската общност, ние наскоро установихме в Бахайския световен център офис за Обществени разговори и дискусии. Ние ще го призовем да помага в тази област на националните духовни съвети, като постепенно насърчава и координира различни дейности и систематизира събрания опит.

И в други области настъпват обнадеждаващи процеси. В Сантяго, Чили, където се изгражда Храмът-майка наЮжна Америка, строителните дейности бързо напредват. Вече е изградена бетонната конструкция на основите, мазето и обслужващия тунел, както и колоните, които ще носят основната постройка. Очакванията от този проект нарастват. Подобни чувства на надежда и очакване се пораждат и в седемте страни, където ще се издигнат национални или местни Машрикул-Азкар. Във всяка една от тези страни са започнали подготвителни дейности и вече се използват даренията, които вярващите правят за Фонда на храмовете. Но тези практически съображения като място, проект и ресурси са само един аспект от предприетата от приятелите работа. В своята същност тяхното начинание е духовно – начинание, в което участва цялата общност. Учителят говори за Машрикул-Азкар като „магнита за божествено уверение и подкрепа“, „могъщият фундамент на Господа“ и „солидната опора на Божията Вяра.“ Където бъде изграден, той се превръща по естествен начин в неразделен елемент от процеса на развитие на общността, която го обгражда. По тези места, където ще се появят Домове за богослужение, вече се задълбочава осъзнаването на тази реалност сред масата от вярващи, които разбират, че техният общ живот като колектив трябва все повече и повече да отразява това единство в богослужението и служенето, което Машрикул Азкар олицетворява.

Така че, ние виждаме как Бахайската общност неотклонно се придвижва напред по всички фронтове, напредва в своето разбиране – нетърпелива да придобие знания чрез опита, готова да предприеме нови задачи, когато ресурсите го позволяват, бърза в откликването на новите заръки, съзнаваща необходимостта да осигурява съгласуваност между различните сфери на действие, в които се включва, и напълно посветена на изпълняването на своята мисия. Нейният ентусиазъм и преданост са очевидни в изключителния жар и плам, породени от обявяването преди близо два месеца, че се свикват95 младежки конференции по целия свят. Ние сме удовлетворени не само от реакцията на самите младежи, но и от подкрепата, изразена от техните събратя вярващи, които високо ценят как младите последователи на Бахаулла са жизненоважен стимул за всички труженици на Делото.

Ние се изпълваме с надежда от следващите едно след друго доказателства за разпространяването на Посланието на Бахаулла, за обсега на неговото въздействие и нарастващото осъзнаване на идеите, които то носи в себе си. В този период на годишнини ние припомняме онзи „Ден на върховно щастие и блаженство“, настъпил век и половина преди този Резван, когато Красотата Абха за първи път възвести Своята Мисия на Своите съратници в градината Наджибийе. От това осветено място Божието слово стигна до всеки град и всеки бряг, призовавайки човечеството да се срещне със своя Господ. И от този първоначален кортеж от опиянени от Бога обожатели се появи многообразна целеустремена общност - пъстри цветя в градината, които Той е отгледал. С всеки отминаващ ден нарастващ брой от нови пробудени души се обръщат в молитва към Неговия храм – мястото, където в чест на този благословен Ден и с благодарност за всички блага, с които общността на Най-великото Име бе надарена, ние прекланяме глави в молитва пред Свещения праг. Подпис: Световен дом на справедливостта

The Universal House of Justice

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :