Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Shoghi Effendi

The Advent of Divine Justice
The World Order of Baha'u'llah
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Shoghi Effendi : The Advent of Divine Justice
ШОГИ ЕФЕНДИ
НАСТЪПВАНЕТО
НА
БОЖЕСТВЕНАТА
СПРАВЕДЛИВОСТ
Издателство "Кармел"
Съдържание
Предговор
Настъпването на Божествената справедливост
Повтарящи се кризи 8
Главната оставаща крепост
Един поход от още по-голяма величина
Възможностите на бъдещето
Неизменната Му светлина
Върховната функция на Неговото откровение
Колко тежка е отговорността
Духовни предпоставки
Най-предизвикателният въпрос
Техният двустранен поход
Изискванията за преподаване
Събуждането на Латинска Америка
Необходимата основа
Призив за пионери
Преобладаващият дял
Към младежите бахаи
Специалното място на Панама
Една неведома Мъдрост, една всепокоряваща Воля
Настъпването на Царството
Съдбата на Америка
Предговор

От първите години на своята служба като божествено назначен Пазител на Божието дело, Шоги Ефенди удостои бахаите в Северна Америка с една специална благодат, като се обърна към тях в поредица от вдъхновяващи и предизвикателни послания. В тях той внимателно очертаваше задачите, които те бяха призовани да изпълнят и подчертаваше взаимозависимостта на тези цели с изпълнението на тяхната съдба като избрани инструменти за изпълнението на Божествения план на Абдул Баха.

От всички тези съобщения вероятно най-пряко свързано с живота на отделния бахай бе "Настъпването на Божествената справедливост", написано през 1938 г., в което Пазителят излага духовните предпоставки за успех във всяка дейност за развитието на вярата. Специално ударение бе поставено не само върху сложните фактори, свързани с вътрешния живот на духа, но също и върху човешките и социалните взаимоотношения, които трябва да бъдат развити и да станат неотменна част от ежедневния живот на всеки бахай.

Като описва с поразителна точност основните злини, сполетели американския народ и като посочва вероятната посока на събитията в света, предопределени да създадат едни нови предизвикателства и възможности за американската държава, в това знаменателно послание Шоги Ефенди ясно определи ролята, която американските бахаи щяха да бъдат призовани да изиграят в предстоящите години.

В тези дни, когато толкова много от пророческите слова на Абдул Баха и на Шоги Ефенди, отнасящи се до Америка, придобиват все по-дълбок смисъл и значение от когато и да било в своето въздействие върху дейностите на американските вярващи, е особено навременно да бъде публикувано едно ново издание на "Настъпването на Божествената справедливост", което ще даде възможност на всеки бахай да придобие чрез внимателното изучаване на тези страници едно по-ясно разбиране за истинската цел на нашата вяра, за духовната съдба на Америка и за начина, по който отделният вярващ е призован да допринася за изпълнението на тази съдба както на домашния фронт, така и в полето на службата в чужбина.

Пол Хейни
Бахайски световен център
Хайфа, Израел,
ноември 1968 г.
Настъпването на Божествената справедливост

До възлюбените от Бога и слугините на Милостивия в Съединените щати и Канада.

Преобични братя и сестри в обичта към Бахаулла,

Наистина би било трудно да изразя както подобава чувствата на неудържима радост и възторг, които изпълват сърцето ми всеки път, когато се спра, за да се замисля над непрестанните свидетелства за динамичната енергия, даваща сили на непоколебимите пионери на световния ред на Бахаулла в изпълнението на плана, поверен на техните грижи. Подписването от вашите избрани национални представители на договора, ознаменуващ началото на последната фаза от най-великото начинание, предприемано някога от последователите на вярата на Бахаулла на Запад, в не по-малка степен от изключително насърчителният напредък, записан в последователните доклади на техния Национален учебен комитет, свидетелстват, извън всякаква сянка на съмнение, за верността, енергията и задълбочеността, с които вие направлявате многообразните операции, включени по необходимост в развитието на Седемгодишния план. И в двата си аспекта, както и във всичките си подробности, той се изпълнява с примерна редовност и точност, с ненамаляваща ефикасност и похвална експедитивност.

Находчивостта, която представителите на американските вярващи толкова поразително показаха в последните месеци, за което свидетелстват успешните мерки, предприети от тях, намери отговор във вярната, безусловна и щедра подкрепа, оказана им от всички онези, които те представляват, във всеки критичен етап и при всяка нова стъпка, в изпълнението на свещените им задължения. Подобно тясно сътрудничество, такава пълна сплотеност, такова непрестанно съгласие и дружелюбие между различните институции, които допринасят за взаимосвързания живот и съставляват основен модел за всяка правилно функционираща бахайска общност, е явление, представящо поразителен контраст на рушителните тенденции, които проявяват толкова трагично противоречащите си елементи на съвременното общество. Докато всяко привидно изпитание, което неведомата мъдрост на Всемогъщия смята за необходимо да сполети избраната Му общност, служи единствено, за да извади наяве наново нейната съществена сплотеност и да укрепи вродената є сила, всяка от последователните кризи в съдбините на упадъчната епоха показва все по-убедително от предхождащата я, разяждащите влияния, които бързо изсмукват жизнените сили и подкопават основата на нейните залязващи институции.

Тези, които се отъждествяват с Общността на Най-великото име, трябва да се чувстват вечно благодарни за подобни прояви на намесата на постоянно бдящото Провидение. От всеки нов признак на неизменната Му благодат, от една страна, и от Неговите посещения, от друга, те не могат да не извлекат огромна надежда и безстрашие. Като внимават да използват всяка възможност, която им предоставя превъртането на колелото на съдбата вътре в тяхната вяра и без да се плашат от изгледите за спазматични конвулсии, които трябва рано или късно да обхванат онези, които са отказали да прегърнат светлината є, те и онези, които ще се трудят след тях, трябва да продължават напред, докато всеки един от започнатите сега процеси изчерпи силите си и даде своя дял за раждането на Реда, помръдващ сега в утробата на тази мъчителна епоха.

Повтарящи се кризи

Тези повтарящи се кризи, които със зловеща честота и всепобедна сила сполитат все по-голяма част от човешкия род, по необходимост ще продължат, макар и не вечно, да упражняват в определена степен своето зловредно въздействие върху тази световна общност, простряла своите разклонения по всички краища на земята. Как би могло началото на един световен катаклизъм, освобождаващ сили, които толкова жестоко нарушават социалното, религиозното, политическото и икономическото равновесие на организираното общество, хвърлящи в пълно объркване политически системи, расови доктрини, социални схващания, културни норми, религиозни асоциации и търговски взаимоотношения ¦ как биха могли подобни вълнения в такъв огромен и невиждан мащаб да не окажат някакво въздействие върху институциите на една вяра в толкова крехка възраст, чиито учения имат пряко и жизненоважно отношение към всяка от тези области на човешкия живот и поведение?

Затова никак не би било чудно, ако онези, които държат високо флага на тази толкова всепроникваща вяра, това толкова предизвикателно дело, се окажат повлияни от въздействието на тези разтърсващи света сили. Не би било чудно, ако сред този водовъртеж от борещи се страсти те видят, че свободата им е намаляла, основните им принципи са заклеймявани, институциите им нападани, мотивите им оклеветявани, властта им изложена на опасност и твърденията им отхвърляни.

В сърцето на европейския континент една общност, която, както бе предречено от Абдул Баха, е предопределена по силата на своите духовни заложби и географско разположение да излъчва блясъка на светлината на вярата над съседните на нея страни, бе временно засенчена чрез ограниченията, наложени є от един режим, който съвсем погрешно изтълкува целите и дейността є. Нейният глас, уви, сега е задушен, институциите є са разпуснати, литературата є е забранена, архивите є са конфискувани и събиранията є са преустановени.

В централна Азия, в града, радващ се на уникалното отличие да бъде избран от Абдул Баха за дом на първия Машрекул Азкар в бахайския свят, както и в градовете и селата на областта, в която той се намира, в резултат на изключителната и уникална жизнеспособност, която проявяваше последователно в продължение на няколко десетилетия, угнетената вяра на Бахаулла се намира подвластна на благоволението на сили, които, разтревожени от нарастващата є сила, сега са решени да я сведат до пълна безпомощност. Нейният Храм, въпреки и все още използван за целите на бахайско богослужение, бе конфискуван, съветите и комитетите є бяха разформировани, учебните є дейности бяха парализирани, главните є разпространители бяха депортирани и не малко от най-ентусиазираните є поддръжници, както мъже, така и жени, бяха хвърлени в затвора.

В родната є страна, където живее огромното мнозинство от последователите є ¦ страна, чиято столица бе приветствана от Бахаулла като "майката на света" и "извор на радост за човечеството" ¦ гражданските власти, все още неотделени официално от сковаващото въздействие на изживялото времето си, фанатично и жестоко покварено духовенство, продължава неумолимо кампанията си на репресии срещу поддръжниците на вярата, която то в продължение на почти един век безуспешно се мъчеше да потъпче. Безразлична към истината, че членовете на тази невинна и обявена извън закона общност могат с основание да се наредят сред най-безкористно, най-всецяло и най-пламенно любещите родната си страна, отнасяща се с презрение към висшето им чувство на граждани на света, което проповядващите прекомерния и тесногръд национализъм никога не биха могли да оценят, подобна власт отказва да предостави на вярата, разпростряла духовната си юрисдикция над почти шестстотин местни общности и надвишаваща по своята численост поддръжниците на християнската, юдейската или зороастрийската вяра в тази страна, необходимото законово право да прилага своите закони, да ръководи своите дейности, да организира свои училища, да чества своите празници, да разпространява своята литература, да извършва тържествено своите обреди, да издига свои здания и да съхранява своето имущество.

А наскоро, в самата Света земя ¦ сърцето и нервния център на тази обгръщаща света вяра, огньовете на расовата враждебност, на братоубийствената вражда, на безочливия тероризъм, запалиха пожар, който жестоко възпрепятства, от една страна, притока на поклонници, представляващ кръвта на този център и прекъсва, от друга, различните проекти, които бяха започнати във връзка с опазването и разширяването на околностите, ограждащи Светото място, въплътено в него. Сигурността на малката общност на живеещите там вярващи, изправена пред надигащата се вълна на беззаконие, бе изложена на опасност, статутът є на неутрална и обособена общност бе косвено подложен на съмнение и свободата є да съблюдава някои от нейните предписания, бе ограничена. Една поредица от убийствени нападения, редуващи се с изблици на жесток фанатизъм, както расов, така и религиозен, включващ ръководителите, както и последователите на трите водещи вери в тази разстроена страна, в определени моменти заплашваха да прекъснат всякакви нормални съобщителни връзки както вътре в нейните предели, така и с външния свят. Колкото и опасно обаче да бе положението, бахайските Свети места ¦ обект на преклонение на тази обгръщаща света вяра, независимо от своя брой и открито разположение и въпреки и привидно лишени от каквито и да е средства за защита, бяха запазени по един почти чудотворен начин.

Светът, разкъсван от противоречащи си страсти и опасно разпадащ се в самия себе си се изправя в тази толкова критична епоха от своята история пред преуспяващите съдбини на една невръстна вяра ¦ вяра, която на моменти изглежда бива въвличана в своите противоречия, объркана от своите конфликти, затъмнена от струпващите є се сенки и надмогвана от надигащата се вълна на своите страсти. Пред настъпващите сили на насилие и безпорядък, жертва на които безмилостно става човечеството, все още ненапълно освободената вяра на Бахаулла изглежда наистина се е оттеглила в самото си сърце, в своята люлка, в седалището на своя пръв и достолепен Храм, в един от своите досега процъфтяващи потенциално могъщи центрове. Крепостите на тази вяра, една след друга и ден след ден, на пръв поглед изглежда биват успешно изолирани, нападани и превземани. Във време, когато светлините на свободата мъждукат и угасват, когато грохотът на раздорите става все по-силен с всеки изминал ден, когато огньовете на фанатизма пламтят с нарастваща ярост в гърдите на хората, когато хладината на безверието се промъква неумолимо в душата на човечеството, крайниците и органите, съставляващи тялото на вярата на Бахаулла изглежда в различна степен са сполетени от парализиращите въздействия, които сега здраво са сграбчили целия цивилизован свят.

Колко ясно и поразително в този час намират потвърждение следните слова на Абдул Баха: "Мракът на заблудата, който е обгърнал Изтока и Запада води битка в този най-велик цикъл със светлината на Божественото напътствие. Мечовете и копията му са много остри; войската му е зажадняла за кръв." ... "В този ден ¦ пише Той в един друг откъс, ¦ силите на всички религиозни водачи са насочени към разпръсването на паството на Премилостивия и към разрушаването на Божественото здание. Силите на света, били те материални, културни или политически, отправят нападенията си от всички страни, тъй като делото е велико, много велико. В този ден величието му е явно и очевидно за очите на хората."

Главната оставаща крепост

Единствената главна оставаща крепост ¦ могъщата десница, която все още държи високо вдигнат флага на непобедимата вяра, не е никой друг, а благословената общност на последователите на Най-великото име на Северноамериканския континент. Чрез делата си и чрез неизменната закрила, с която го е удостоило всемогъщото Провидение, този изтъкнат член на тялото на постоянно взаимодействащите бахайски общности на Изток и на Запад има изгледи да бъде смятан от всички за люлка, както и за крепост на онзи бъдещ Нов световен ред, който представлява едновременно обещанието и славата на изповеданието, свързвано с името на Бахаулла.

Нека всеки склонен да омаловажава уникалното място, с което е удостоена тази общност или да поставя под съмнение ролята, която тя ще бъде призована да изиграе в идващите дни, се замисли над това, което произтича от следните изпълнени със смисъл и дълбоко просветляващи слова, изречени от Абдул Баха и отправени към нея във време, когато съдбините на света, стенещ под бремето на една опустошителна война, достигнаха мъртвата си точка. "Континентът Америка ¦ пише толкова знаменателно Той ¦ представлява в очите на едничкия истински Бог, земята, където ще бъдат разкрити блясъците на Неговата светлина, където ще бъдат разбулени тайните на Неговата вяра, където ще живеят благочестивите и ще се събират свободните."

Общността на вярващите на Северноамериканския континент ¦ едновременно главна движеща сила и модел за бъдещите общности, които вярата на Бахаулла е предопределена да създаде надлъж и шир из Западното полукълбо ¦ въпреки преобладаващия мрак, вече показа способностите си да бъде призната за факлоносец на тази светлина, хранилище на тези тайни, носител на тази благочестивост и храм на тази свобода. За каква друга светлина биха могли да загатват цитираните по-горе слова, ако не за светлината на славата на Златната епоха на вярата на Бахаулла? Какви тайни би могъл да има предвид Абдул Баха, освен тайните на онзи намиращ се в своя зародиш Световен ред, който се развива в утробата на Неговата администрация? Каква благочестивост, ако не благочестивостта, чието царуване единствено тази епоха и този Ред могат да установят? Каква свобода, ако не свободата, която трябва да осигури провъзгласяването в края на времето на Неговото господство?

Общността на организираните разпространители на вярата на Бахаулла на американския континент ¦ духовните потомци на вестителите на зората от една героична епоха, които чрез своята смърт провъзгласиха раждането на тази вяра ¦ трябва на свой ред да ознаменуват не чрез смъртта си, а чрез жива саможертва, онзи обещан Световен ред, черупката, предопределена да въплъти в себе си този безценен бисер ¦ световната цивилизация, на която самата вяра е единствен родител. Докато нейните посестрими общности се превиват под бурните ветрове, които ги брулят от всички страни, тази общност, пазена от неотменимите наредби на всемогъщия Повелител и извличаща непрестанна подкрепа от правомощията, с които я облякоха "посланията на божествения план", сега е активно заета с полагането на основите и подпомагането на растежа на онези институции, които ще предизвестят наближаването на епохата, предопределена да стане свидетел на раждането и израстването на световния ред на Бахаулла.

Една общност, сравнително незначителна по своята числена сила; разделена от огромни разстояния както от средището на своята вяра, така и от страната, където живее преобладаващата част от техните съвярващи; лишена общо взето от материални ресурси и непритежаваща опит и известност; неосведомена за веруюто, схващанията и обичаите на онези народи и раси, от които са произлезли духовните є основатели; напълно незапозната с езиците, на които първоначално са били разкрити свещените є книги; принудена изцяло да се осланя единствено на недотам подобаващия превод само на една малка част от литературата, въплъщаваща законите, основните є принципи и нейната история; подложена от мига на своето раждане на изключително сурови изпитания, включващи на моменти измяната на някои от най-изтъкнатите є членове; заставена да се бори от самото си зачеване и във все по-нарастваща степен със силите на покварата, на моралната безнравственост и закоравели предразсъдъци ¦ такава една общност, за по-малко от половин век и без каквато и да е помощ от посестримите є общности, било то от Изток или от Запад, придаде благодарение на небесната мощ, с която щедро я е надарил любвеобилният Господар, тласък на устремения ход на прегърнатото от нея дело, с който общите постижения на изповядващите същата религия на Запад не могат да се равняват.

Коя друга общност, можем уверено да запитаме, изигра съществена роля в съставянето на модела и в придаването на първоначалния импулс на онези административни институции, които представляват авангарда на световния ред на Бахаулла? Коя друга общност бе способна да покаже с такова постоянство неизчерпаемостта, дисциплината, желязната решимост, усърдието и упоритостта, предаността и верността, толкова съществено необходими за изграждането и непрекъснатото разрастване на модела, в рамките на който единствено биха могли да се множат и да съзряват тези зараждащи се институции? Коя друга общност е доказала, че е възпламенена от едно толкова благородно виждане, че копнее да се издигне до такива висоти на саможертва или че е готова да постигне такава висока степен на сплотеност, та да бъде в състояние да издигне в един толкова кратък период от време и в такива критични години една постройка, която спокойно заслужава да бъде смятана за най-великия принос, правен някога от Запада към делото на Бахаулла? Коя друга общност с право би могла да твърди, че е успяла чрез самостоятелните усилия на един от скромните си членове да осигури спонтанната преданост на кралска особа към нейното дело и да спечели такива чудесни и писмени свидетелства за неговата истинност? Коя друга общност е показала предвидливостта, организационните способности, изпълненото с ентусиазъм желание, които бяха отговорни за установяването и умножаването из цялата є територия на онези първоначални училища, които с течение на времето, от една страна, ще се разраснат в могъщи центрове на бахайското образование, а от друга, ще осигурят плодородна почва за нови членове за обогатяването и укрепването на нейната преподавателска сила? Коя друга общност е дала пионери, съчетаващи в такава висша степен съществено важни качества като дързост, жертвоготовност, упоритост, себеотрицание и безкрайна преданост, които ги подтикнаха да напуснат домовете си и да оставят всичко, което притежават, да се пръснат по лицето на планетата и да издигнат и в най-отдалечените є кътчета триумфалния флаг на Бахаулла? Кой друг освен членовете на тази общност е спечелил вечното отличие да бъде първият, който издигна зова "Я, Бахаул Абха" в такива изключително важни и пръснати нашир центрове и територии като сърцата на Британската и Френската империя, Германия, Далечния Изток, Балканските страни, Скандинавските държави, Латинска Америка, островите в Тихия океан, Южна Африка, Австралия и Нова Зеландия, и сега, по-наскоро, в Балтийските страни? Кои други освен същите тези пионери показаха, че са готови да положат труда, да покажат търпението и да осигурят средствата, необходими за превода и публикуването на повече от четиридесет езика на тяхната свещена литература, разпространението на която представлява съществена предпоставка за всяка ефективно организирана учебна кампания? Коя друга общност би могла да твърди, че е имала решаващ принос за опазването и разширяването на непосредствените околности на нейните светини, както и за предварителното придобиване на бъдещите местоположения на международните є институции в световния є център? Коя друга общност би могла да си припише вечната заслуга да бъде първата, която е съставила своите национална и местна конституции, полагайки по този начин основните черти на неразделните харти, създадени, за да уреждат дейностите, да определят функциите и да опазват правата на нейните институции? Коя друга общност би могла да се гордее, че едновременно е придобила и осигурила основата за националното си имущество, като по този начин е проправила пътя за подобни действия от страна на своите местни общности? Коя друга общност е постигнала върховото отличие да получи, дълго преди която и да е от посестримите є общности да предвиди подобна възможност, необходимите документи, осигуряващи признаването както от федералните, така и от местните власти на духовните си съвети и националното си имущество? И накрая, коя друга общност е имала привилегията и е получила средствата да помогне на нуждаещите се, да защити делото на потъпканите и да се застъпи толкова енергично за съхранението на бахайските постройки и институции в страни като Персия, Египет, Ирак, Русия и Германия, където в различни периоди нейните съвярващи трябваше да изстрадат трудностите на религиозното и расовото преследване?

Такава неповторима и блестяща служба, записана в продължение на почти двадесет години и толкова тясно вплетена с интересите и съдбините на една такава огромна част от световната бахайска общност заслужава да се нареди като незабравима глава в историята на Съзидателния период на вярата на Бахаулла. Подсилена и обогатена от спомена за ранните постижения на американските вярващи, тази служба представлява убедително свидетелство за тяхната способност адекватно да поемат отговорностите, които всяка задача би могла да им наложи в бъдеще. Да бъде надценено значението на тези многостранни дейности би било почти невъзможно. Да бъде правилно определена тяхната стойност и да се спре по-подробно на техните заслуги и непосредствени последствия, представлява задача, която единствено някой бъдещ бахайски историк може да изпълни по подобаващ начин. В сегашния момент аз мога единствено да запиша своето дълбоко убеждение, че една общност, способна да извърши такива дела, да прояви такъв дух, да се издигне до такива висоти, не може вече да не притежава такива заложби, които ще є дадат възможност да докаже в определеното време своето право да бъде приветствана като главния създател и поддръжник на световния ред на Бахаулла.

Колкото и великолепна да е била тази служба, колкото и наподобяваща да е в някои от своите аспекти на подвизите, с които вестителите на зората от героичната епоха провъзгласиха раждането на самата вяра, задачата, свързвана с името на тази привилегирована общност, далеч не е достигнала своята връхна точка, а едва започва да се разгръща. Това, което американските вярващи постигнаха в продължение на почти петдесет години, е безкрайно малко, сравнено с величината на задачите, стоящи пред тях. Тътените на онзи катастрофален катаклизъм, който ще провъзгласи в едно и също време предсмъртната агония на стария ред и родилните мъки на новия, говорят както за непрестанното приближаване, така и за изумителния характер на тези задачи.

Един поход от още по-голяма величина

Практическото установяване на административния ред на тяхната вяра, издигането на неговата структура, създаването на неговите инструменти и укрепването на спомагателните му институции бе първата задача, която им бе поверена като организирана общност, родена от Волята и под заръките на Абдул Баха. С тази първоначална задача те се справиха с удивителна бързина, вярност и енергичност. Веднага след като създадоха и взаимосвързаха различните и необходими средства за ефикасното провеждане на всяко начинание, което впоследствие биха пожелали да предприемат, те се обърнаха със същата жар и себеотрицание към следващата още по-трудна задача да изградят надстройката на едно здание, основния камък на което положи самият Абдул Баха. И когато бе извършен и този подвиг, тази общност, съзнаваща страстните молби, призиви и обещания, записани в "Посланията на Божествения план", се реши да предприеме още една задача, която по своя обхват и духовни възможности със сигурност ще затъмни всички извършени от тях досега дела. Като започнаха с неугасим ентусиазъм и безстрашие Седемгодишния план, като първа и практическа стъпка за изпълнението на мисията, предписана в онези епохални послания, те се заеха в дух на подновено посвещение с двустранната си задача, завършването на която, надяваме се, ще съвпадне с отбелязването на стогодишнината от рождението на вярата на Бахаулла. Знаещи добре, че всеки напредък, отбелязан във външното оформление на тяхното величествено здание ще окаже пряко въздействие върху развитието на подетата от тях учебна кампания в Северния и Южния континент на Америка и съзнаващи, че всяка победа, спечелена в областта на преподаването, на свой ред ще улесни работата и ще ускори завършването на техния Храм, сега те бързат в усилията си да изпълнят и в двете им фази своите задължения съгласно плана, който са се посветили да изпълнят.

Нека обаче не си въобразяват, че изпълнението на Седемгодишния план, който съвпада със завършването на първия век от бахайската ера, ознаменува завършването или дори прекъсването на работата, която непогрешимата десница на Всемогъщия ги насочва да изпълнят. Началото на втория век от бахайската ера трябва наистина да разкрие още по-велики перспективи, да въведе нови етапи и да стане свидетел на започването на планове, простиращи се много по-надалеч от които и да са, съставяни досега. На плана, върху който сега е насочено вниманието, стремленията и средствата на цялата общност на американските вярващи, трябва да се гледа като на просто начало, изпитание за силата, мост към един поход от още по-голяма величина, ако задълженията и отговорностите, които Авторът на Божествения план им е възложил, бъдат почтено и изцяло изпълнени.

Това е така, защото завършването на сегашния план не може да има за резултат нещо повече от формирането на поне един център във всяка от републиките в Западното полукълбо, докато задълженията, предписани в тези послания, изискват едно по-широко разпространение и предполагат пръсването на един много по-голям и по-представителен брой от членовете на Северноамериканската бахайска общност по цялото лице на Новия свят. Следователно несъмнената мисия на американските вярващи е да продължат и през втория век блестящата работа, започната в последните години на първия. Едва след като изиграят водещата си роля да направляват дейностите на тези изолирани и неопитни центрове и да спомогнат за развитието на техните способности на свой ред да създават институции, както местни, така и национални по свой модел, те могат да бъдат доволни, че са изпълнили както подобава преките си задължения, съгласно божествено разкрития план на Абдул Баха.

Не трябва също така и за миг да се предполага, че завършването на тази задача, насочена към умножаването на бахайските центрове и осигуряването на съдействие и напътствия за установяването на административния ред на бахайската вяра в страните от Латинска Америка осъществява в нейната пълнота схемата, очертана за тях от Абдул Баха. Един макар и повърхностен прочит на тези послания, въплъщаващи Неговия план незабавно ще разкрие обхвата на техните дейности, който се простира далеч зад пределите на Западното полукълбо. Когато изпълнят на практика своите междуамерикански задачи и отговорности, междуконтиненталната им мисия ще навлезе в своята най-славна и решителна фаза. "В мига, в който това Божествено послание ¦ пише Самият Абдул Баха ¦ бъде пренесено от американските вярващи от бреговете на Америка и бъде разпространено из Европа, Азия, Африка и Австралазия, та чак до островите на Тихия океан, тази общност ще се окаже сигурно установена на престола на вечното господство."

И кой знае дали когато тази колосална задача бъде изпълнена, няма да им бъде поверена една по-велика, една още по-върховна мисия, несравнима по своя блясък и предопределена за тях от Бахаулла? Славата на такава мисия е с такъв ослепителен блясък, съпътстващите я обстоятелства толкова далечни и съвременните събития, със завършването на които тя е толкова тясно свързана, се намират в такова променливо състояние, че би било прекалено рано да се опитваме в сегашния момент да правим каквото и да е точно определяне на характерните є белези. Достатъчно е да кажем, че от бъркотията и бедите на тези "последни години" ще бъдат родени възможности, за които не сме и мечтали и ще бъдат създадени непредвидими обстоятелства, които ще дадат възможност, та дори и ще подтикнат победоносните изпълнители на плана на Абдул Баха да добавят чрез ролята, която ще изиграят в разгръщането на Новия световен ред, нови лаври в короната на тяхната служба на прага на Бахаулла.

Възможностите на бъдещето

Не трябва също така да се позволява да отмине незабелязана никоя от многообразните възможности на един напълно различен ред, която трябва да създаде еволюцията на самата вяра, било като световен център на Северноамериканския континент или дори и в най-отдалечените кътчета на земята, призовавайки още веднъж американските вярващи да изиграят не по-малко забележителна роля от дела, който са имали преди в колективния си принос за разпространението на делото на Бахаулла. В този момент мога просто напосоки да цитирам някои от тези възможности на бъдещето: изборът на Международния дом на справедливостта и неговото установяване в Светата земя ¦ духовния и административен център на бахайския свят, заедно с формирането на спомагателните клонове и допълнителни институции; постепенното изграждане на различните помощни отдели на първия Машрекул Азкар на Запада, както и сложните въпроси, включващи установяването и разширението на структурната основа на бахайския обществен живот; кодифицирането и обявяването на наредбите на Най-свещената книга, изискващо формирането в някои страни от Изтока на правилно конституирани и официално признати съдилища за прилагането на бахайските закони; построяването на третия Машрекул Азкар в бахайския свят в покрайнините на град Техеран, което да бъде последвано от издигането на подобен Молитвен дом в самата Света земя; освобождаването на бахайските общности от оковите на религиозната ортодоксалност в такива ислямски страни като Персия, Ирак и Египет и последващото признаване от гражданските власти в тези страни на независимия статут и религиозен характер на бахайските национални и местни съвети; предпазните и защитни мерки, които трябва да бъдат предприети, координирани и прилагани, за да противостоят на пълната мощ на неизбежните нападки, които организираните усилия на духовническите организации на различните деноминации непрестанно и безмилостно ще продължават да отправят; и последно по ред, но не и по значение, многочислените въпроси, които трябва да бъдат посрещнати, препятствията, които трябва да бъдат преодолени и отговорностите, които трябва да бъдат поети, за да бъде дадена възможност на жестоко измъчваната вяра да премине през последователните етапи на пълна неизвестност, на активно потисничество и пълно освобождение, което на свой ред ще доведе до признаването є за независима вяра, радваща се на статут и пълно равноправие с посестримите є религии, последвано от установяването и признаването є за държавна религия, което на свой ред ще отстъпи място на придобиването на правата и прерогативите, свързвани с бахайската държава, действаща в пълния размер на своите сили ¦ етап, който накрая трябва да намери своя връх в появата на световна бахайска общност, проникната изцяло от духа и действаща единствено в строго съответствие със законите и принципите на Бахаулла.

Чувствам увереност в това, че в допълнение към техния отклик на зова за преподаване, отправен от Абдул Баха в Неговите послания, американските вярващи без колебание ще приемат предизвикателството, предоставено от тези възможности и с характерното за тях безстрашие, непоколебимост и ефикасност ще откликнат на него по такъв начин, че ще потвърдят пред света своето име и ранг на челни строители на могъщите институции на вярата на Бахаулла.

Неизменната Му светлина

Многообични приятели! Въпреки че задачата е продължителна и трудна, наградата, с която Прещедрият дарител е решил да ви удостои, е толкова ценна, че нито език, нито перо биха могли да я възвеличат както подобава. Въпреки че целта, към която вие сега толкова усърдно се стремите, е далеч и засега е скрита за човешките очи, обещанието за нея лежи здраво въплътено в правомощните и неизменими речи на Бахаулла. Въпреки че пътят, който Той е очертал за вас, изглежда, че понякога се губи сред застрашителните сенки, в които е обгърнато поразеното човечество, неизменната светлина, която Той накара да свети постоянно над вас е с такава яркост, че никакъв земен прах не би могъл да затъмни нейния блясък. Въпреки че засега сте малко на брой и с ограничен опит, сили и средства, Силата, която задвижва вашата мисия е неограничена по своя обхват и неизчислима по своето могъщество. Въпреки че враговете, които ще се надигнат при всяко ускорение в напредъка на мисията ви, са яростни, многочислени и неумолими, незримите Сили, които, ако упорствате, трябва както е обещано да ви се притекат на помощ, в крайна сметка ще ви дадат възможност да разбиете техните надежди и да унищожите техните сили. Въпреки че крайната благодат, която трябва да увенчае завършването на вашата мисия не подлежи на съмнение и дадените ви Божествени обещания са твърди и неотменими, мярката на чудесното възнаграждение, което ще пожъне всеки един от вас, зависи по необходимост от степента, до която всекидневните ви усилия ще са допринесли за разгръщането на тази мисия и за ускоряването на нейния триумф.

Многообични приятели! Колкото и огромни да са обичта и възхищението ми към вас, колкото и да съм уверен в първостепенния дял, който можете и несъмнено ще имате в континенталната и международната сфери на бъдещите бахайски дейности и служба, въпреки всичко това чувствам за свой дълг да изрека в този момент едно предупреждение. Блестящите изрази на почит, толкова многократно и заслужено отдавани на възможностите, духа, поведението и високия ранг на американските вярващи, както на отделни хора, така и на общността като цяло, не трябва при никакви обстоятелства, да бъдат бъркани с характера и природата на народа, от който ги е въздигнал Бог. Трябва да се прави и решително и смело да се отстоява едно ясно разграничение между тази общност и този народ, ако искаме да отдадем заслуженото признание на претворяващата сила на вярата на Бахаулла в нейното въздействие върху живота и нормите на поведение на онези, които са решили да се причислят под нейния флаг. В противен случай върховната и отличителна функция на Неговото откровение, която не е нищо друго, освен раждането на една нова човешка раса, ще остане изцяло непризната и напълно неясна.

Върховната функция на Неговото откровение

Колко често Божиите пророци, в това число и самият Бахаулла, са решавали да се появят и да предадат своето послание в страни и сред народи и раси във време, когато те или са се намирали в състояние на бърз упадък, или вече са били достигнали пределните дълбини на моралната и духовната деградация. Ужасната низост и поквара, в които са били потънали израилтяните под унизителното и тиранично управление на фараоните в дните, предхождащи изхода им от Египет под ръководството на Моисей; упадъкът, настъпил в религиозния, духовния, културния и моралния живот на еврейския народ по времето на появата на Иисус Христос; варварската жестокост, нечуваното идолопоклонничество и безнравственост, които толкова дълго били ужасяващи белези на племената в Арабия и които им донесли такъв срам, когато Мохамед се надигнал, за да провъзгласи Своето послание сред тях; неописуемото състояние на упадък, със съпътстващите го корупция, безредие, нетърпимост и потисничество в обществения и религиозния живот на Персия, толкова живо обрисувани от перото на значителен брой учени, дипломати и пътешественици, в часа на откровението на Бахаулла ¦ всичко това показва този основен и неизбежен факт. Да се спори, че вроденото достойнство, високите морални норми, политическите способности и социалните постижения на която и да е раса или народ е причина за появата сред тях на което и да е от тези Божествени светила, би представлявало абсолютно изопачаване на историческите факти и би било равносилно на пълно отричане на несъмнените тълкувания, дадени им толкова ясно и категорично от Бахаулла и от Абдул Баха.

Колко огромно тогава би трябвало да е предизвикателството към онези, които принадлежат към подобни раси и народи и които са откликнали на призива, отправен от тези пророци, безусловно да признаят и смело да потвърждават несъмнената истина, че не поради някакво расово превъзходство, политически способности или духовни добродетели, които би могла да притежава някоя раса или народ, а по-скоро като пряко следствие от крещящите им нужди, плачевното им израждане и неизлечима поквара, Божият пророк е избрал да се появи сред тях, и с това като с лост е повдигнал целия човешки род до едно по-високо и по-благородно ниво на живот и поведение. Защото точно при такива обстоятелства и чрез подобни средства пророците от незапомнени времена са решавали и са били в състояние да покажат спасителната си сила да издигнат от дълбините на унижението и на низостта хората от собствената им раса и народ, като са им давали сили на свой ред да предадат на други раси и народи спасителното милосърдие и възродителното влияние на тяхното откровение.

В светлината на този основен принцип трябва винаги да се помни и никога не би било прекомерно да се подчертава, че основната причина, поради която Баб и Бахаулла решиха да се появят в Персия и да я направят първото хранилище на тяхното откровение, бе това, че от всички народи и страни в цивилизования свят тази раса и народ, както това толкова често бе описвано от Абдул Баха, била потънала до такива позорни дълбини и показвала такава огромна поквара, каквито нямали равни на себе си по онова време. Защото не може да се приведе по-убедително доказателство, което да показва обновителния дух, задвижващ откровението, провъзгласено от Баб и Бахаулла, от тяхната сила да преобразят онова, което наистина може да бъде смятано за един от най-назадничавите, най-боязливите и покварени народи в една раса от герои, способна на свой ред да предизвика революция в живота на човечеството. Ако се бяха появили сред раса или народ, който по вроденото си достойнство и високи постижения на пръв поглед оправдава неоценимата привилегия да стане приемник на едно такова откровение, то това би намалило в очите на невярващия свят ефикасността на тяхното послание и би отнело от самостоятелността на всемогъщата му сила. Контрастът, толкова поразително представен в "Разказът на Набил", между героизма, който обезсмърти живота и делата на Вестителите на зората и изродеността и боязливостта на техните клеветници и гонители само по себе си представлява най-впечатляващото свидетелство за истинността на посланието на Този, Който вдъхна такъв дух в гърдите на Своите ученици. Това, някой вярващ от тази раса да твърди, че превъзходството на неговата страна и вроденото благородство на нейния народ са били основните причини за това тя да бъде избрана за главен приемник на откровението на Баб и Бахаулла, би било нелогично пред лицето на поразителното свидетелство, дадено по такъв убедителен начин от този разказ.

В по-малка степен този принцип трябва по необходимост да се отнася и до страната, която си е спечелила правото да бъде смятана за люлката на световния ред на Бахаулла. Такава една огромна функция, такава благородна роля, не може да бъде смятана за по-незначителна от ролята, изиграна от онези безсмъртни души, които чрез върховното си себеотрицание и несравними дела станаха причина за раждането на самата вяра. Затова нека тези, които ще участват толкова дейно в раждането на тази световна цивилизация, която е пряка рожба на тяхната вяра, не си мислят и за миг, че поради някаква тайнствена цел или поради някакво вродено превъзходство или специални достойнства Бахаулла е решил да удостои тяхната страна и народ с такова велико и трайно отличие. Именно поради явните злини, които независимо от другите признати велики характеристики и постижения прекомерният и обвързващ материализъм за съжаление породи в нея, Авторът на тяхната вяра и Центърът на Неговия завет я избраха да стане знаменосец на Новия световен ред, предвиден в техните писания. Именно чрез такива средства Бахаулла може най-добре да покаже на нехаещото поколение Своята всемогъща сила да издига измежду един народ, потопен в морето на материализма, жертва на една от най-опасните и дългогодишни форми на расови предразсъдъци и печално известен със своята политическа корупция, беззаконие и отпуснатост в моралните норми, мъже и жени, които с течение на времето, все повече ще дават пример за онези съществени добродетели на себеотрицание, морална чистота, целомъдрие, безусловно дружелюбие, свята дисциплина и духовно прозрение, които ще ги направят достойни за превъзхождащия всички останали дял, който те ще имат в раждането на онзи световен ред и онази световна цивилизация, от която тяхната страна не по-малко от целия човешки род отчаяно се нуждае. Тяхно ще бъде задължението и привилегията, в качеството им първо на основатели на един от най-могъщите стълбове, поддържащи зданието на Световния дом на справедливостта, а след това и на челни строители на онзи Нов световен ред, на който този Дом трябва да бъде ядро и предвестник, да налагат, да демонстрират и да прилагат онези неразделни и болезнено необходими принципи на Божествена справедливост и ред ¦ принципи, с които политическата корупция и моралната разпуснатост, които все повече петнят обществото, на което принадлежат, се намират в толкова тъжен и поразителен контраст.

Подобни наблюдения, колкото и неприятни и потискащи да са те, не трябва дори и най-малко да ни правят слепи за онези добродетели и качества като висока интелигентност, младежки дух, неограничена инициативност и предприемчивост, които народът като цяло показва по такъв блестящ начин и които намират все повече отражение в общността от вярващи в самия него. От тези добродетели и качества, в не по-малка степен от премахването на споменатите злини, трябва да зависи до голяма степен способността на тази общност да положи здравата основа за бъдещата роля на страната в Златната епоха на делото на Бахаулла.

Колко тежка е отговорността

Колко огромна, следователно, колко тежка е отговорността, която трябва да легне върху плещите на днешното поколение от американски вярващи в този ранен етап от тяхната духовна и административна еволюция, да изкоренят онези грешки, навици и тенденции, които те са наследили от собствения си народ и да развият търпеливо и в молитвено отношение онези отличителни качества и характеристики, които са абсолютно необходими за ефективното им участие във великото спасително дело на тяхната вяра. Все още неспособни с оглед на ограничения размер на тяхната общност и незначителното влияние, което тя упражнява сега, да окажат забележимо въздействие върху преобладаващата част от своите сънародници, нека в този момент те насочат своето внимание към самите себе си, към своите собствени нужди, своите собствени недостатъци и слабости, като не забравят, че всяко повишаване на усилията от тяхна страна ще ги подготви по-добре за времето, когато ще бъдат призовани да премахнат на свой ред подобни лоши тенденции от живота и сърцата на всички техни съграждани. Те не трябва да пренебрегват и факта, че световният ред, чиято основа, те ¦ като авангард на бъдещите бахайски поколения от техни сънародници ¦ сега полагат усилия да установят, не може никога да бъде изграден, освен и докато основната част от народа, към който те принадлежат, не бъде пречистена от различните злини, били те социални или политически, които сега толкова жестоко я измъчват.

Разглеждайки като цяло най-належащите нужди на тази общност, опитвайки се да оценя най-сериозните недостатъци, които є пречат в изпълнението на нейната задача и като никога не забравям същността на онази още по-огромна задача, с която тя ще бъде принудена да се пребори в бъдеще, чувствам за свое задължение специално да наблегна и да привлека специално и наложително вниманието на всички американските вярващи, били те млади или стари, бели или цветнокожи, учители или администратори, ветерани или новодошли, върху онова, което, твърдо вярвам, представляват съществени изисквания за успеха на задачите, които сега изискват изцяло тяхното внимание. Колкото и важно да е да бъдат създадени официалните инструменти и да бъдат усъвършенствани административните представителства, които те могат да използват за изпълнението на двустранната им задача от Седемгодишния план; колкото и жизненоважни и наложителни да са кампаниите, които те подемат, плановете и проектите, които замислят и средствата, които събират за ефикасното провеждане на работата, свързана с преподаването и Храма, неизмеримите и духовни фактори, които се отнасят до техния собствен индивидуален и вътрешен живот и с които са свързани техните човешки и социални взаимоотношения, са не по-малко наложителни и жизненоважни и изискват постоянно наблюдение, непрестанен самоанализ и самоизпитание от тяхна страна, за да не бъде накърнена тяхната стойност или жизнената им важност да остане на заден план и да бъде забравена.

Духовни предпоставки

От тези духовни предпоставки за успех, съставляващи здравата основа, върху която в крайна сметка трябва да зависи сигурността на всички учебни планове, свързани с Храма проекти и финансови схеми, следните изпъкват като отличителни и жизненоважни и върху тях членовете на американската бахайска общност би било добре да се замислят. От степента, до която бъдат изпълнени тези основни изисквания и от начина, по който американските вярващи ги изпълняват в личностния си живот, административни дейности и социални взаимоотношения, трябва да зависи мярката на многообразните благодеяния, с които Прещедрият Притежател ще удостои всички тях. Тези изисквания не са нищо друго, освен високо чувство за морална чистота в техните социални и административни дейности, абсолютна непорочност в личния им живот и пълна свобода от предразсъдъци в техните отношения с хора от различни раси, обществено положение, вяра или цвят.

Първата е специално, макар и не единствено, насочена към техните избрани представители, били те местни, регионални или национални, които в качеството си на пазители и членове на зараждащите се институции на вярата на Бахаулла поемат главната отговорност за полагането на непристъпната основа за онзи Световен дом на справедливостта, който както говори самото му наименование ще бъде изразител и пазител на онази Божествена справедливост, единствено можеща да гарантира сигурността и да установи господството на законността и реда в този странно безпорядъчен свят. Втората е главно и пряко свързана с бахайската младеж, която може да допринесе по такъв решителен начин за мъжеството, чистотата и двигателната сила на живота на бахайската общност и от която трябва да зависи бъдещата ориентация на нейната съдба и пълното разгръщане на заложбите, с които Бог я е надарил. Третата трябва да бъде непосредствена, всеобща и главна грижа на всички членове на бахайската общност, независимо от тяхната възраст, ранг, опит, обществено положение или цвят на кожата, тъй като всички без изключение трябва да посрещнат предизвикателните є последици и никой не може да твърди, колкото и да е напреднал в това отношение, че е изпълнил изцяло строгите отговорности, които тя налага.

Нравственост в поведението, постоянно чувство на неотклонна справедливост, незасенчвано от деморализиращото влияние, което толкова поразително проявява обхванатият от корупция политически живот; целомъдрен, чист и свят живот, неопетнен и непомрачен от непристойните прояви, пороците, лъжливите норми, които един присъщо непълноценен морален кодекс насърчава, увековечава и спомага за тяхното развитие; едно братство, освободено от раковото образуване на расовите предразсъдъци, което прояжда жизнените органи на едно вече омаломощено общество ¦ тези са идеалите, които американските вярващи трябва отсега нататък, всеки поотделно и чрез всеотдайни действия, да се постараят да прокарат както в личния, така и в обществения си живот ¦ идеали, представляващи главните движещи сили, които могат най-ефективно да ускорят уверения ход на техните институции, планове и начинания, които могат да защитят честта и доброто име на тяхната вяра и да надделеят над всякакви пречки, които могат да застанат на пътя им в бъдеще.

Тази нравственост в поведението, предполагаща справедливост, безпристрастност, истинност, честност, обективност, сигурност и благонадеждност, трябва да отличават всяка фаза в живота на бахайската общност. "В този ден приближените на Бога ¦ обявява Самият Бахаулла, ¦ представляват маята, която трябва да промени народите по света. Те трябва да показват такава благонадеждност, такава истинност и упорство, такива дела и характер, че цялото човечество да може да извлече полза от техния пример." ... "Кълна се в Онзи, Който е Най-великият Океан! ¦ потвърждава отново Той. ¦ В самия дъх на такива души, които са чистосърдечни и пречистени, са скрити изключителни заложби. Толкова огромни са тези заложби, че те оказват своето влияние върху всичко сътворено." ... "Истински Божи служител е онзи ¦ пише Той в друг един откъс, ¦ който в този ден, ако мине през градове от сребро и злато, не би благоволил дори и да ги погледне и чието сърце ще остане чисто и неомърсено от каквото и да види в този свят, било то негови блага или съкровища. Кълна се в Слънцето на истината! Дъхът на такъв човек е надарен със сила, а словата му привличат." ... "В името на Този, Който грее над местоизгрева на светостта! ¦ още по категорично разкрива Той. ¦ Ако цялата земя бъдеше превърната в сребро и злато, никой човек, за когото може да се каже, че наистина се е извисил до небето на вярата, не би благоволил да им обърне внимание, да не говорим да ги заграби и да ги държи за себе си. ... Онези, които живеят в Божията Шатра и са поставени на престолите на вечната слава, ще откажат, дори и да умират от глад, да протегнат ръце и незаконно да присвоят имуществото на своя съсед, колкото и зъл и недостоен да е той. Целта на едничкия истински Бог, когато се проявява, е да призове цялото човечество към истинност и искреност, към благочестивост и благонадеждност, към смирение и подчинение на Божията воля, към търпение и доброта, към почтеност и мъдрост. Намерението Му е да премени всеки човек с наметалото на светия характер и да го окичи с украсата на благоверни и добри дела." ... "Ние призовахме всички Божии любимци ¦ настоява Той ¦ да внимават да не би крайчецът на свещената Ни одежда да бъде омърсен от калта на незаконните дела или да бъде опетнен от праха на осъдителното поведение." ... "Придържайте се към благочестивостта, о, хора на Баха ¦ така ги призовава Той. ¦ Това наистина е заръката, която ви даде този Онеправдан и първият избор от неограничената Му воля за всеки един от вас." ... "Добрият характер ¦ обяснява Той ¦ представлява наистина най-доброто наметало за хората от Бога. С него Той пременява телата на Своите обични. Кълна се в живота Си! Светлината на добрия характер превишава светлината на слънцето и неговия блясък." ... "Едно благочестиво дело ¦ пише отново Той ¦ е надарено със сила, която може така да издигне праха, че да го накара да премине над самото небе. То може да разкъса всяка връзка и има способността да възстановява силата, която е била изразходвана и е изчезнала. ... Бъдете чистосърдечни, о, хора на Бога, бъдете чистосърдечни; бъдете благочестиви, бъдете благочестиви. ... Кажи: О, хора на Бога! Това, което може да осигури победата на Този, Който е Вечната истина ¦ Неговите сили и помощници на земята, са изложени в светите книги и писания и са явни и очевидни като слънцето. Тези сили са такива благочестиви дела, такова поведение и характер, каквито са приемливи в Неговите очи. Който се надигне в този Ден да помага на Нашето дело и призове на помощ силите на похвалния характер и почтеното поведение, влиянието от едно такова действие без всякакво съмнение ще се разпространи из целия свят." ... "Подобряването на състоянието на света ¦ е още едно изявление, ¦ може да бъде осъществено чрез чисти и добри дела, чрез похвално и пристойно поведение." ... "Бъдете безпристрастни към себе си и към другите ¦ съветва ги така Той, ¦ за да могат свидетелствата на справедливостта да бъдат разкрити чрез делата ви сред верните Ни слуги." ... "Обективността ¦ пише още Той ¦ е най-основната сред човешките добродетели. Оценката за всички неща наистина трябва да се основава на нея." И отново: "Съблюдавайте обективността в отсъжданията си, вие, хора с проницателни сърца! Онзи, който е несправедлив в отсъждането си, е лишен от характерните белези, които отличават положението на човека." ... "Украсявайте езика си, о, хора ¦ призовава ги още Той, ¦ с истинност и нагиздвайте душите си с украшението на честността. Внимавайте, о, хора, да не се отнасяте подло с когото и да било. Бъдете като довереници на Бога сред Неговите създания и символи на Неговата щедрост сред Неговия народ." ... "Нека очите ви бъдат целомъдрени ¦ е още един съвет, ¦ ръката ви вярна, езикът ви истинен и сърцето ви просветлено." ... "Бъдете украшение за лика на истината ¦ е още един призив, ¦ корона за челото на верността, стълб на храма на благочестивостта, животворен дъх за тялото на човечеството, знаме за силите на справедливостта, светило на хоризонта на добродетелта." ... "Нека истинността и вежливостта бъдат ваша украса ¦ е още един призив, ¦ не се лишавайте от одеждата на търпението и справедливостта, за да могат сладките благоухания на светостта да повеят от сърцата ви над всичко сътворено. Кажи: Внимавайте, о, хора на Баха, да не тръгнете по пътищата на онези, чиито слова се различават от постъпките им. Постарайте се да ви бъде дадена възможност да проявявате пред хората по света Божиите знаци и да отразявате Неговите заповеди. Нека делата ви бъдат като напътствие за цялото човечество, тъй като изповядваното от повечето хора, високопоставени или нископоставени, се различава от тяхното поведение. Именно чрез делата си можете да се отличите от другите. Чрез тях яркостта на светлината ви може да бъде пръсната над цялата земя. Щастлив е човекът, който се вслушва в Моя съвет и спазва наставленията, предписани от Този, Който е Всезнаещият, Премъдрият."

"О, войска на Бога! ¦ пише Абдул Баха. ¦ Чрез закрилата и помощта, оказвана от Благословената красота ¦ нека животът ми бъде принесен в жертва за Неговите любимци ¦ вие трябва да се държите по такъв начин, че да се отличавате и да сияете като слънцето сред другите души. Ако един от вас влезе в някой град, той трябва да се превърне в притегателен център поради своята искреност, вярност и обич, своята честност и преданост, своята истинност и любяща доброта към всички хора по света, така че жителите на този град да възкликнат и да рекат: "Този човек несъмнено е бахай, защото обноските му, неговото поведение, моралът му, природата му и характерът му отразяват качествата на бахаите." Едва след като достигнете такова състояние, за вас може да се каже, че сте били верни на Божието споразумение и завет." ... "Най-важното задължение в този ден ¦ освен това пише Той ¦ е да пречистите характера си, да поправите обноските си и да подобрите своето поведение. Любимите на Милостивия трябва да показват такъв характер и поведение сред Неговите създания, за да може благоуханието на тяхната святост да бъде пръснато над целия свят и да може да съживи мъртвите, тъй като целта на Божието проявление и изгряването на безкрайните светлини на Незримия е да образова душите на хората и да пречисти характера на всеки жив човек. ..." ... "Истинността ¦ твърди Той ¦ е основата на всички човешки добродетели. Без истинност напредъкът и успехът във всички Божии светове е невъзможен за която и да е душа. Когато тази свята характерна черта бъде установена в човек, всички божествени качества също ще бъдат придобити."

Такава нравственост в поведението трябва да се проявява с нарастваща сила във всяко отсъждане, което избраните представители на бахайската общност, в каквото и положение да се окажат те, биха могли да бъдат призовани да произнесат. Тя трябва постоянно да намира отражение в търговските отношения на всички нейни членове, в техния семеен живот, във всяко занятие и във всяка служба, която в бъдеще могат да отдадат за тяхното правителство или народ. Тя трябва да намира отражение в поведението на всички бахайски избиратели, когато те упражняват свещените си права и функции. Тя трябва да характеризира отношението на всеки предан вярващ към неприемането на политически постове, неотъждествяването с политически партии, неучастието в политически спорове и нечленуването в политически организации и духовнически институции. Тя трябва да се разкрива в безкомпромисното придържане на всички, били те млади или стари, към ясно формулираните и основни принципи, изложени от Абдул Баха в Неговите послания и към законите и наредбите, разкрити от Бахаулла в Неговата Най-свята книга. Тя трябва да бъде демонстрирана в непредубедеността на всеки защитник на вярата от нейните врагове, в безпристрастността му в признаването на всякакви заслуги, каквито би могъл да има този неприятел и в честността му при изпълнението на всякакви задължения, каквито би могъл да има към него. Тя трябва да съставлява най-ярката украса на живота, стремленията, усилията и казваното от всеки бахайски учител, трудещ се в собствената му страна или извън нейните предели, било то в предните редици на преподавателските групи или пък заемащ по-малко активна и отговорна длъжност. Тя трябва да бъде направена отличителен белег на това малочислено и въпреки това динамично и високоотговорно тяло на избраните национални представители на всяка бахайска общност, което е опорен стълб и единствен инструмент за избора във всяка общност на онзи Световен дом на справедливостта, самото име и название на който, както е отредено от Бахаулла, символизира тази нравственост в поведението, която е негова висша мисия да опазва и налага.

Толкова велик и неземен е този принцип на Божествената справедливост ¦ принцип, на който трябва да се гледа като на върховно отличие на всички местни и национални съвети в качеството им на предшественици на Световния дом на справедливостта, че Самият Бахаулла подчинява собственото Си мнение и желание на всеподчиняващата сила на изискванията и произтичащото от него. "Бог Ми е свидетел! ¦ така обяснява Той. ¦ Ако не противоречеше на Божия закон, бих целунал ръката на вероятния Ми убиец и бих го направил наследник на земното Ми имущество. Ограничен съм обаче от задължителния Закон, изложен в Книгата, и Сам съм лишен от всякакво светско имущество." ... "Знай наистина ¦ знаменателно потвърждава Той ¦ тези огромни потисничества, които сполетяха света, го подготвят за настъпването на Най-голямата справедливост." ... "Кажи ¦ твърди отново Той, ¦ Той се появи с онази справедливост, с която бе украсено човечеството и въпреки това хората в по-голямата си част са потънали в сън." ... "Светлината на хората е Справедливостта ¦ освен това заявява Той. ¦ Не я гасете с насрещните ветрове на потисничеството и тиранията. Целта на Справедливостта е появата на единството сред хората." ... "Ничий блясък ¦ заявява Той ¦ не може да се сравнява с този на справедливостта. Подредбата на света и спокойствието на човечеството зависят от нея." ... "О, хора на Бога! ¦ възкликва Той. ¦ Това, което възпитава света, е Справедливостта, тъй като тя се крепи на два стълба ¦ възнаграждение и наказание. Тези два стълба са източници на живот за света." ... "Справедливостта и обективността ¦ е още едно твърдение, ¦ са двама пазители за закрилата на човека. Те се появиха, пременени в своите могъщи и свещени имена, за да поддържат света почтен и да закрилят народите." ... "Напрегнете се, о, хора ¦ е категоричното Му предупреждение, ¦ в очакване на дните на Божествената справедливост, защото настъпи обещаният час. Внимавайте да не би да не оцените важността му и да бъдете причислени сред заблудените." ... "Наближава денят ¦ пише по същия начин Той ¦ когато правоверните ще съзрат слънцето на справедливостта да свети в пълния си блясък от зората на славата." ... "Срамът, който бях накаран да нося ¦ знаменателно отбелязва Той, ¦ разкри славата, с която бе облечено всичко сътворено и чрез жестокостите, които изтърпях, слънцето на справедливостта се прояви и пръсна сиянието си над хората." ... "Светът ¦ отново пише Той ¦ се намира в огромно вълнение и умовете на хората са в състояние на пълно объркване. Умоляваме настоятелно Всемогъщия милостиво да ги озари с блясъка на Своята справедливост и да им даде възможност да открият онова, което ще им бъде от полза по всяко време и при всякакви обстоятелства." И отново: "Не може да съществува никакво съмнение, че ако слънцето на справедливостта, което облаците на тиранията затъмниха, хвърлеше светлината си над хората, лицето на земята би било напълно преобразено."

"Хвала на Бога! ¦ на Свой ред възкликва Абдул Баха. ¦ Слънцето на истината изгря на хоризонта на Бахаулла. Защото в Неговите послания бяха положени основите на такава справедливост, каквато никой ум от началото на сътворението не е изразявал." ... "Балдахинът на съществуванието ¦ обяснява по-нататък Той, ¦ лежи на стълба на справедливостта, а не на прошката и животът на човечеството зависи от справедливостта, а не от прошката."

Нищо чудно тогава, че Авторът на бахайското откровение е решил да свърже името и названието на този Дом, който ще представлява върховната слава на административните Му институции не с прошката, а със справедливостта, че е направил справедливостта единствената опора и вечна основа на Своя Най-велик мир и че я е провъзгласил в Своите "Скрити слова" за "най-обична от всичко" в Неговите очи. Именно към американските вярващи специално се чувствам подтикнат да отправя този пламенен апел да размислят в сърцата си над произтичащото от тази нравственост в поведението и да поддържат със сърце и душа и без всякакви компромиси както поотделно, така и колективно, тази възвишена норма ¦ норма, на която справедливостта е толкова съществена и могъща съставна част.

Колкото до целомъдрения и свят живот, на него трябва да се гледа като на не по-малко съществен фактор, даващ своя достоен дял за укрепването и съживяването на бахайската общност, от който дял на свой ред трябва да зависи успехът на всеки бахайски план или начинание. В тези дни, когато силите на нерелигиозността отслабват моралната структура и подкопават основите на личния морал, задължението за целомъдрие и святост трябва да привлича все повече вниманието на американските вярващи, както в качеството им на отделни личности, така и като отговорни пазители на интересите на вярата на Бахаулла. При изпълнението на едно такова задължение, на което специалните обстоятелства ¦ резултат от прекомерния и изтощителен материализъм, властващ сега в тяхната страна ¦ придават особено значение, те трябва да изиграят видна и първостепенна роля. Всеки един от тях, било то мъж или жена, трябва в този застрашителен час, когато угасват светлините на религията и въздържащите я фактори един след друг биват премахвани, да спре и да изпита себе си, да анализира своето поведение и с характерна решителност да се надигне да пречисти живота на своята общност от всяка следа на морална разпуснатост, която може да опетни името или да навреди честта на тази толкова свята и скъпоценна вяра.

Целомъдреният и свят живот трябва да бъде превърнат в ръководен принцип в поведението и постъпките на всички бахаи, както в техните социални взаимоотношения с членовете на собствената им общност, така и при техните контакти със света като цяло. Той трябва да краси и подсилва непрестанния труд и похвалните усилия на онези, чието завидно положение е да разпространяват посланието и да ръководят делата на вярата на Бахаулла. Той трябва да бъде поддържан в целостта му и с всичко произтичащо от него във всяка фаза от живота на онези, които изпълват редовете на тази вяра, било то в техните домове, пътувания, клубове, сдружения, забавления, училища и университети. На него трябва да бъде отделено специално внимание при провеждането на социалните дейности на всяко бахайско лятно училище и при всеки друг случай, по време на който се организира и се подпомага развитието на бахайския начин на живот. Той трябва да бъде тясно и непрестанно отъждествяван с мисията на бахайската младеж, както като елемент от живота на бахайската общност, така и като фактор в бъдещия прогрес и ориентация на младежта в собствената им страна.

Такъв един целомъдрен и свят живот, с произтичащите от него скромност, чистосърдечност, сдържаност, благоприличие и чистота на мислите включва в себе си в пълна степен умереност във всичко, що се отнася до облекло, език, забавления, както и до всякакви артистични и литературни занимания. Той предполага всекидневна бдителност в контролирането на собствените плътски желания и склонности към поквара. Той призовава към отказ от лекомислено поведение, включващо прекомерната привързаност към дребнави и често погрешно насочени удоволствия. Той изисква пълното въздържание от всякакви алкохолни напитки, от опиум и други пристрастяващи вещества. Той заклеймява комерсиализацията на изкуството и литературата, практикуването на нудизъм и групови бракове, изневярата в съпружеските отношения и всякакъв вид безразборни сближавания, лекомислени връзки и сексуални пороци. Той не може да търпи каквито и да е компромиси с теориите, нормите, навиците и невъздържаността на тази упадъчна епоха. Напротив, той се стреми да покаже, чрез динамичната сила на своя пример, зловредния характер на подобни теории, лъжливостта на подобни норми, липсата на съдържателност в подобни твърдения, извратеността на подобни навици и кощунствения характер на подобна невъздържаност.

"В името на праведността на Бога! ¦ пише Бахаулла. ¦ Светът, неговата суета и слава, и каквито и наслади той да предлага, са всички до едно в Божиите очи толкова нищожни, та дори и по-презрителни от праха и пепелта. Да можеха само сърцата на хората да разберат това. Измийте се напълно, о, хора на Баха, от мръсотията на света и на всичко, що му принадлежи. Сам Бог Ми е свидетел! Земните неща никак не ви подобават. Хвърлете ги на онези, които копнеят за тях и приковете погледа си в най-святото и лъчезарно Видение." ... "О, вие, любимци Мои! ¦ така призовава Той Своите последователи. ¦ Не правете така, че крайчецът на одеждата Ми да бъде омърсен и окалян с нещата от този свят и не следвайте продиктуваното от своите зли и покварени желания." И отново: "О, вие, любими на едничкия истински Бог! Излезте извън бърлогата на своите зли и покварени желания, пристъпете в огромната необятност на Божието царство и заживейте в поляните на светостта и необвързаността, та благоуханието от вашите дела да може да поведе цялото човечество към океана на неувяхващата Божия слава." ... "Освободете се ¦ така им нарежда Той, ¦ от всякаква привързаност към този свят и неговите суетности. Внимавайте да не се приближавате до тях, защото те ви карат да следвате собствената си похот и алчни желания и ви пречат да влезете в правата и сияйна Пътека." ... "Отбягвайте всякаква порочност ¦ е Неговото нареждане, ¦ защото тези неща са ви забранени в Книгата, която никой не докосва, освен онези, които Бог е измил от всякаква следа от вина и е причислил сред пречистените." ... "Една човешка раса¦ е писменото Му обещание, ¦ несравнима по своя характер, ще бъде издигната, която с нозете на необвързаността ще се издигне над всички, които са в небесата и на земята и ще простре ръкава на светостта над всички, които са били сътворени от вода и кал." ... "Ако на цивилизацията ¦ е строгото Му предупреждение, ¦ толкова често възхвалявана от учените поддръжници на изкуствата и науката, бъде позволено да прекрачи границите на умереността, тя ще донесе огромно зло на хората. ... Ако бъде доведена до прекомерност, цивилизацията ще се окаже толкова изобилен източник на зло, колкото е и на добро, когато се държи в рамките на умереността." ... "От цялата земя Той избра сърцата на Своите слуги ¦ обяснява Той ¦ и направи от всяко от тях престол за изявяването на Неговата слава. Затова, пречистете ги от всяко омърсяване, за да могат нещата, за които те бяха сътворени да бъдат вдълбани в тях. Това наистина е белег за щедрата Божия благосклонност." ... "Кажи ¦ заявява Той, ¦ не трябва да бъде причисляван сред хората на Баха онзи, който следва своите светски желания или пък насочва сърцето си към земните неща. Мой истински последовател е онзи, който, ако достигне до долина от чисто злато, ще премине направо през нея, носещ се като облак и нито ще се обърне назад, нито ще се спре. Такъв човек несъмнено Ми принадлежи. От одеждата му Множеството във висините може да долови благоуханието на светостта. ... И ако срещне най-прекрасната и най-миловидна жена, той не би почувствал сърцето си съблазнено и от най-малката сянка на желание към нейната красота. Такъв човек наистина е създание с неопетнено целомъдрие. Така ви нарежда Перото на Предвечния, както бе повелено от вашия Господар, Всемогъщия, Прещедрия." ... "Онези, които следват собствената си похот и покварени наклонности ¦ е още едно предупреждение, ¦ са се заблудили и са прахосали усилията си. Те наистина са от загубените." ... "Необходимо е хората на Баха ¦ пише също така Той ¦ да умрат за света и за всичко, което е в него, да бъдат толкова независими от всички земни неща, че Райските обитатели да могат да вдъхнат от тяхната одежда благоуханния мирис на светостта. ... Онези, които са очернили доброто име на Божието дело като следват плътските неща ¦ те явно грешат!" ... "Чистотата и целомъдрието ¦ специално подчертава Той ¦ винаги са били и все още са най-великата украса за Божиите прислужници. Бог Ми е свидетел! Яркостта на светлината на целомъдрието пръска сиянието си над световете на духа, и благоуханието є достига дори и до Най-възвишения Рай." ... "Бог ¦ твърди отново Той ¦ наистина направи целомъдрието корона за главите на Своите прислужници. Огромна е благословията на онази прислужница, която е достигнала до това велико положение." ... "Ние наистина отредихме в Нашата Книга ¦ е Неговото уверение, ¦ прекрасна и щедра награда за всеки, който се е отвърнал от порочността и води целомъдрен и благопристоен живот. Той наистина е Великият Дарител, Прещедрият." ... "Ние изтърпяхме тежестта на всички бедствия ¦ свидетелства Той, ¦ за да ви пречистим от всякаква земна поквара и въпреки това вие сте безразлични. ... Ние наистина виждаме постъпките ви. Ако доловим от тях благоуханния мирис на чистотата и целомъдрието, Ние без всякакво съмнение ще ви благословим. Тогава езиците на Райските обитатели ще ви възхваляват и ще възвеличават имената ви сред онези, които са се доближили до Бога."

"Да се пие вино ¦ пише Абдул Баха, ¦ според текста на Най-свещената книга, е забранено; тъй като това е причина за хронични заболявания, отслабва нервите и изгаря разума." ... "Пийте, о, Божии прислужници ¦ заявява Самият Бахаулла, ¦ Тайнственото вино от чашата на Моите слова. Отхвърлете от себе си тогава онова, от което умовете ви се отвращават, защото то ви е забранено в Неговите послания и писания. Внимавайте да не размените Реката, която е същински живот, за онова, което душите на чистосърдечните презират. Опиянявайте се от виното на обичта към Бога, а не от това, което умъртвява вашия разум, о, вие, които се прекланяте пред Него! Наистина то бе забранено за всеки вярващ, бил той мъж или жена. Така слънцето на заповедта Ми изгря над хоризонта на Моята реч, за да могат прислужниците, които вярват в Мен да могат да бъдат озарени."

Трябва да се помни обаче, че поддържането на такава висока норма на морално поведение не трябва да се свързва или да се бърка с каквато и да е форма на аскетизъм или на прекомерен и фанатичен пуританизъм. Нормата, наложена от Бахаулла, в никакъв случай не се стреми да отрече на когото и да било законното право и привилегия да извлича пълна полза и изгода от многообразните радости, красоти и удоволствия, с които светът толкова щедро е бил обогатен от Прелюбящия Творец. "Ако човек желае ¦ уверява ни самият Бахаулла, ¦ да се окичи със земна украса, да носи нейните одежди или да се възползва от изгодата, която тя може да му даде, нищо вредно не ще го сполети, ако той не позволява на каквото и да било да застане между него и Бога, защото Бог е отредил всяко добро нещо за онези Негови слуги, които истински вярват в Него. Хранете се, о, хора, с прекрасните неща, които Бог ви е позволил и не се лишавайте от чудните Му дарове. Отдавайте Му благодарност и хвала и бъдете от онези, които са истински благодарни."

Най-предизвикателният въпрос

Що се отнася до расовите предразсъдъци, ръждата на които в продължение на почти цял век прояждаше основата и разрушваше структурата на американското общество, на тях трябва да се гледа като на най-важния и предизвикателен въпрос, пред който е изправена бахайската общност в сегашния момент от своето развитие. Непрестанните усилия, към които призовава този въпрос от изключителна важност, жертвите, които той налага, грижите и старанията, които изисква, моралното безстрашие и твърдост, които са потребни, тактичността и съчувствието, които са необходими, придават на този проблем, далеч все още нерешен по задоволителен начин от американските вярващи, наложителност и важност, която не може да бъде надценена. Бели и негри, високопоставени и нископоставени, млади и стари, новоприели вярата или не, всички, които се отъждествяват с нея, трябва да участват и да окажат своята помощ, всеки според собствените си способности, опит и възможности, в общата задача да бъдат изпълнени заръките, осъществени надеждите и следван примера на Абдул Баха. Била тя цветнокожа или не, никоя раса няма правото, нито пък може съзнателно да твърди, че е била освободена от това задължение, че е осъществила тези надежди или че вярно е следвала този пример. Един дълъг и трънлив път, осеян с уловки, все още остава да бъде извървян, както от белите, така и от чернокожите поддръжници на спасителната вяра на Бахаулла. От изминатото от тях разстояние и от начина, по който те преминават по този път, ще зависи до степен, която малцина сред тях могат да си представят, действието на онези неосезаеми влияния, които са съществено необходими за духовното тържество на американските вярващи и за материалния успех на тяхното ново начинание.

Нека си припомнят, безстрашно и решително, примера и поведението на Абдул Баха, когато Той беше сред тях. Нека помнят Неговото безстрашие, искрената Му обич, непринуденото Му и безусловно дружелюбие, Неговото презрение и нетърпимост към укорите, смекчени от тактичността и мъдростта Му. Нека съживят и увековечат спомена за онези незабравими и исторически моменти и случаи, при които Той по такъв поразителен начин показваше Своето изострено чувство за справедливост, спонтанното Си съчувствие към потъпкваните, вечното Му чувство за единството на човешкия род, преливащата Му обич към неговите членове и недоволството Му от онези, които се осмеляваха да се отнасят с пренебрежение към Неговите желания, осмиваха Неговите методи, поставяха под съмнение принципите Му или омаловажаваха Неговите постъпки.

Да се дискриминира дадена раса въз основа на това, че тя е социално изостанала, политически незряла и малцинствена по своята численост, представлява крещящо нарушение на духа, който задвижва вярата на Бахаулла. Чувството за каквото и да е разделение или разцепление в нейните редици е чуждо на самата є цел, принципи и идеали. След като членовете є напълно са приели твърденията на нейния Автор, и отъждествявайки се с нейния административен ред, са приели безрезервно принципите и законите, въплътени в нейните учения, всякакво разделение на класи, вери или цвят на кожата трябва автоматично да бъде заличено и да не му се позволява никога да изяви себе си отново, под какъвто и да е претекст и колкото и силен да е натискът на събитията или общественото мнение. Ако трябва да бъде търпяна някаква дискриминация, то това трябва да бъде дискриминация не срещу, а по-скоро в полза на малцинството, било то расово или от друг вид. За разлика от страните и народите по света, били те от Изток или Запад, демократични или авторитарни, комунистически или капиталистически, принадлежащи на Стария или на Новия свят, които пренебрегват, потъпкват или унищожават расовите, религиозните или политическите малцинства, намиращи се в сферата на тяхната юрисдикция, всяка организирана общност, причислила се под знамето на Бахаулла трябва да чувства за свое първостепенно и неизбежно задължение да се грижи, да насърчава и да опазва всяко малцинство, принадлежащо на която и да е вяра, раса, класа или народност вътре в самата нея. Толкова велик и жизненоважен е този принцип, че при такива обстоятелства, когато по време на избор бъдат подадени еднакъв брой бюлетини, или където квалификацията за дадена длъжност на хора от различни раси, вери или националности вътре в общността е еднаква, без колебание предпочитание трябва да бъде дадено на страната, представляваща малцинството и това не е поради друга причина, а за да може то да бъде стимулирано и насърчено и да му бъде дадена възможност да работи за интересите на общността. В светлината на този принцип и като не забравяме колко желателно е малцинствените елементи да участват и да споделят отговорността в провеждането на бахайските дейности, задължение на всяка бахайска общност трябва да е така да организира своите дела, че в случаи, когато хора, принадлежащи към малцинствени елементи в нея, притежават вече необходимата квалификация и отговарят на необходимите изисквания, в бахайските представителни институции, било то съвети, събори, конференции или комитети, да бъдат представени колкото се може повече от тези многообразни расови или друг вид елементи. Приемането на такава линия и вярното придържане към нея ще представлява не само източник на вдъхновение и насърчение за тези елементи, които числено са малки и неадекватно представени, но и ще покаже на света като цяло всеобщия и представителен характер на вярата на Бахаулла, както и освободеността на Неговите последователи от следите на онези предразсъдъци, които вече нанесоха такива поражения както във вътрешните работи, така и в международните отношения на държавите.

Освободеността от расовите предразсъдъци във всичките им форми би трябвало в такова време като сегашното, когато все по-голяма част от човешкия род става жертва на опустошителната им жестокост, да бъде приета за лозунг от всички американски вярващи в която и страна да живеят те, в каквито и кръгове да се движат, каквато и да е тяхната възраст, навици, вкусове и обичаи. Тя трябва последователно да бъде демонстрирана във всяка фаза от тяхната дейност и живот, било то в бахайската общност или извън нея, на обществени места или насаме, официално, както и непринудено, поотделно, както и в качеството им на организирани групи, комитети или съвети. Тя трябва съзнателно да бъде развивана чрез различни и ежедневно предоставяни възможности, колкото и незначителни да са те, било то в техните домове, месторабота, училища или колежи, в техния социален кръг и място за отмора, техните бахайски събирания, конференции, събори, летни училища и съвети. Над всичко тя трябва да се превърне в основна мисъл в политиката на това величествено тяло, което в качеството си на национален представител и ръководител и координатор на делата на общността, трябва да дава пример и да улеснява прилагането на този толкова важен принцип за живота и дейността на онези, чиито интереси то защитава и представлява.

"О, вие, проницателни! ¦ пише Бахаулла. ¦ Наистина словата, които се спуснаха от небето на Божията воля представляват източник на единение и съгласие за света. Затворете очите си за расовите различия и приветствайте всички със светлината на единството." ... "Ние желаем единствено доброто на света и щастието на народите ¦ провъзгласява Той, ¦ ... всички народи да приемат една вяра и всички хора да станат като братя; да бъде заздравена привързаността и единството между синовете човешки; да няма повече многообразие в религията и да бъдат премахнати различията между расите." ... "Бахаулла казва ¦ пише Абдул Баха, ¦ че различните раси на човешкия род придават многообразна хармония и красота на цветовете на цялото. Следователно нека всички общуват в тази огромна човешка градина така, както цветята растат заедно и се преливат едно до друго без разединение и несъгласие помежду си." ... "Веднъж Бахаулла ¦ освен това казва Абдул Баха, ¦ сравни цветнокожите хора с черната зеница на окото, обградена с бяло. В тази черна зеница се вижда отражението на това, което е пред нея и чрез нея се излъчва светлината на духа."

"Бог ¦ заявява Самият Абдул Баха ¦ не прави никаква разлика между бели и черни. Ако сърцата са чисти, всички са приемливи за Него. Бог не уважава хората поради тяхната раса или цвят. Всички цветове са приемливи за Него, били те бял, черен или жълт. Тъй като всички са били сътворени по образа на Бога, ние трябва да положим усилия да осъзнаем, че всички въплъщават божествени заложби." ... "По преценката на Бога ¦ заявява Той, ¦ всички хора са равни. В царството на Неговата справедливост и обективност не съществува разлика или предпочитание за която и да е душа." ... "Не Бог е създал тези деления ¦ потвърждава Той, ¦ тези деления произлизат от самия човек. Следователно, тъй като те противоречат на Божия план и цел, те са лъжливи и въображаеми." ... "По преценката на Бога ¦ отново потвърждава Той ¦ не съществува разлика въз основа на цвета; всички са едно в цвета и красотата на службата към Него. Цветът не е важен; сърцето е важно преди всичко. Не е важно каква е външността, ако сърцето е чисто и бяло отвътре. Бог не вижда разликите в цвят и тен. Той гледа сърцата. Този, чийто морал и добродетели са похвални, е предпочитан в Божието присъствие; този, който е отдаден на Царството, е най-любим. В царството на произхода и сътворението въпросът за цвета има най-малко значение." ... "Из цялото животинско царство ¦ обяснява Той ¦ не виждаме създанията да се делят поради своя цвят. Те признават единството на видовете и неделимостта на рода. Ако не откриваме разграничение в цвета в царството на по-ниския интелект и разум, както би могло да бъде оправдано сред човешките същества, особено след като знаем, че всички са дошли от един и същи източник и принадлежат на същото домакинство? По своя произход и цел на сътворение човечеството е едно цяло. Деленията на раси и цветове е станало впоследствие." ... "Човекът е надарен с по-висша сила на разум и способности за възприятие ¦ обяснява Той по-нататък, ¦ той е проявлението на божествените дарове. Ще надделеят ли расовите идеи и ще обвеят ли в неяснота съзидателната цел на единството в Неговото царство?" ... "Един от важните въпроси ¦ знаменателно отбелязва Той, ¦ който влияе на единството и сплотеността на човечеството, е дружелюбието и равноправието на бялата и цветнокожите раси. Между тези две раси съществуват определени точки на съгласие и точки на различие, които заслужават взаимно внимание. Допирните точки са много. ... В тази страна, Съединените американски щати, патриотизмът е общ и за двете раси; всички имат еднакви права да бъдат граждани, да говорят един и същ език, да ползват благата на една и съща цивилизация и да следват наредбите на една и съща религия. Всъщност между двете раси съществуват безброй точки на другарство и съгласие; докато единствената точка на различие е тази на цвета. Ще бъде ли позволено на това, най-незначителното от всички различия, да ви разделя като раси и отделни хора?" ... "Това разнообразие на форми и цветове ¦ подчертава Той, ¦ което се вижда във всички области, съответства на съзидателната Мъдрост и има божествена цел." ... "Разнообразието в човешкото семейство ¦ твърди Той, ¦ би трябвало да е причина за обич и хармония, както е в музиката, където много различни ноти се смесват заедно за създаването на съвършен акорд." ... "Ако срещнеш ¦ е Неговият призив, ¦ хора от различна раса и цвят от твоите, не проявявай недоверие към тях и не се отдръпвай в черупката на формалността, а по-скоро бъди радостен и любезен с тях." ... "В света на битието ¦ свидетелства Той ¦ благословена е срещата, когато бялата и цветнокожите раси се съберат с безгранична духовна обич и божествено съзвучие. Когато бъдат организирани подобни срещи и участниците общуват помежду си в съвършена обич, единство и доброта, ангелите от Царството ги славословят и Красотата на Бахаулла се обръща към тях: "Блажени сте вие! Блажени сте вие!" ... "Когато бъде осъществена среща на тези две раси ¦ твърди Той също така, ¦ това събиране ще се превърне в магнит за Множеството във висините и потвърждението на Благословената красота ще го обгради." ... "Старайте се искрено ¦ отново призовава Той и двете раси, ¦ и положете най-големи усилия за постигането на това дружелюбие и за заздравяването на тази братска връзка помежду ви. Такова постижение не е възможно без волята и усилията от страна на всяка от тях; от едната ¦ израз на благодарност и признателност; от другата ¦ добрина и признаване на равноправието. Всяка трябва да положи усилия да развива и да помага на другата за общия напредък. ... Обичта и единството между вас ще бъдат подпомагани, осъществявайки по този начин единството на човечеството. Защото осъществяването на единство между цветнокожите и белите ще придаде увереност за мира в света." ... "Надявам се ¦ така Той се обръща към членовете на бялата раса, ¦ да накарате тази потъпквана раса да засияе и да се присъедини към бялата раса, да служи на света на човека с пределна искреност, вярност, обич и чистосърдечност. Това противопоставяне, враждебност и предразсъдъци, между бялата раса и цветнокожите не може да бъде заличена освен чрез вяра, увереност и ученията на Благословената красота." ... "Този въпрос за единството на белите и черните е изключително важен ¦ предупреждава Той, ¦ защото ако не бъде осъзнат, не след дълго ще възникнат огромни трудности и ще последват зловредни резултати." ... "Ако този въпрос не се промени ¦ свидетелства още едно предупреждение, ¦ враждебността ще нараства с всеки изминал ден и крайният резултат от това ще бъде изпитание и може да завърши с кръвопролитие."

Нужно е огромно усилие и от двете раси, ако техният мироглед, техните обноски и поведение трябва да отразяват в тази мрачна епоха духа и ученията на вярата на Бахаулла. Като отхвърлят веднъж завинаги погрешната доктрина за расовото превъзходство, с всички съпътстващи я злини, объркване и нещастия, като приветстват и насърчават съчетаването между расите и като съборят преградите, които сега ги разделят, всяка от тях денем и нощем трябва да полага усилия да изпълни своите особени отговорности в общата задача, която толкова наложително те трябва да решат. Нека, докато всяка от тях се опитва да даде своя дял за решаването на този объркващ проблем, си припомнят предупрежденията на Абдул Баха и да си представят, докато още има време, ужасните последствия, които ще настъпят, ако това предизвикателно и злочесто състояние, пред което е изправен целият американски народ, не бъде окончателно излекувано.

Нека белите положат върховно усилие в своята решимост да дадат своя дял за решаването на този проблем, да изоставят веднъж завинаги присъщото си и понякога несъзнателно чувство за превъзходство, да коригират склонността си към проявата на покровителствено отношение към хората от другата раса, да ги убедят чрез близкото си, спонтанно и непринудено общуване с тях в истинността на своето дружелюбие и искреността на своите намерения и да владеят нетърпението си, ако липсва отзивчивост от страна на народ, който в един такъв дълъг период е получил толкова жестоки и трудноизлечими рани. Нека негрите чрез съответстващо усилие от тяхна страна покажат чрез всяко средство, което е по силите им, топлината на своя отзив, готовността си да забравят миналото и способността си да заличат всяка следа от подозрение, която може все още да се прокрадва в техните сърца и умове. Нека никой не си мисли, че решението на един такъв огромен проблем е въпрос на изключителните грижи на другите. Нека никой не си мисли, че може спокойно да чака за решаването на този проблем, докато бъде поета инициативата и бъдат създадени благоприятни обстоятелства от институции, които се намират извън орбитата на тяхната вяра. Нека никой не си мисли, че нещо друго освен чистосърдечната обич, изключителното търпение, истинската скромност, върховната тактичност, здравата инициатива, зрялата мъдрост и съзнателните, постоянни и съчетани с молитва усилия, могат да успеят да премахнат петното, което това доказано зло остави върху доброто име на тяхната обща страна. Нека те по-скоро повярват и бъдат твърдо убедени, че от тяхното общо разбиране, тяхното дружелюбие и непрестанно съдействие, ще зависи повече отколкото от която и да е сила или организация, действаща извън кръга на тяхната вяра, отклонението от онзи опасен курс, от който толкова се боеше Абдул Баха и осъществяването на надеждите, които Той хранеше за техния съвместен принос за постигането на славната съдба на тази страна.

Техният двустранен поход

Многообични приятели! Нравственост в поведението, която във всичките є проявления предоставя поразителен контраст в сравнение с лъжовността и корупцията, характеризиращи политическия живот на държавата и на съставляващите я партии и фракции; святост и чистота, диаметрално противоположни на моралната безнравственост и разпуснатост, които развалят характера на немалка част от нейните граждани; междурасово дружелюбие, напълно очистено от проклятието на расовите предразсъдъци, позорящо огромната част от народа є ¦ това са оръжията, които американските вярващи могат и трябва да владеят по време на техния двустранен поход, първо да възродят вътрешния живот на собствената си общност и след това да атакуват дълготрайните злини, загнездили се в живота на тяхната нация. Пълното овладяване на тези оръжия, мъдрото и ефективно използване на всяко едно от тях би могло да успее повече от напредъка в който и да е конкретен план, съставянето на каквато и да е специална схема или натрупването на каквото и да е количество материални ресурси, да ги подготви за времето, когато Ръката на Съдбата ще ги е насочила да помагат в създаването и задействането на онзи Световен ред, чието раждане се подготвя в световните административни институции на тяхната вяра.

В провеждането на този двустранен поход храбрите воини, сражаващи се в името и за делото на Бахаулла, трябва по необходимост да срещнат твърда съпротива и да претърпят много неуспехи. Те трябва да се справят, решително да се противопоставят и напълно да преодолеят яростта на консервативните сили, противопоставянето на неотменните интереси, и възраженията на поквареното и стремящо се към удоволствия поколение, а в не по-малка степен и със собствените си инстинкти. Докато техните защитни мерки за предстоящата борба биват организирани и разширявани, срещу тях ще се разразят бури от ругатни и подигравки и кампании на заклеймяване и изопачаване. Скоро те могат да видят, че вярата им е нападната, мотивите им са погрешно изтълкувани, целите им ¦ оклеветени, стремленията им ¦ осмени, институциите им ¦ обект на подигравки, влиянието им ¦ омаловажено, правомощията им ¦ подложени на съмнение и делото им ¦ от време на време напускано от малцина, които или не са в състояние да оценят същността на техните идеали, или не са готови да понесат ударите на смазващите критики, каквито несъмнено ще включва подобна борба. "Заради Абдул Баха ¦ пророкува възлюбеният Учител ¦ ще ви навестят множество изпитания. Ще ви сполетят неприятности и ще ви налегне страдание."

Нека обаче несъкрушимата войска на Бахаулла, която на Запад и в един от потенциалните центрове на бурята ще трябва да води в Негово име и заради Него една от най-жестоките и славни битки, не бъде плашена от каквито и да са критики, които могат да бъдат насочени към нея. Нека не бъде спирана от каквото и да е заклеймяване, с което езиците на клеветниците могат да се постараят да принизят мотивите є. Нека тя да не отстъпва пред заплашителното настъпление на силите на фанатизма, на ортодоксалността, на покварата и на предразсъдъците, които могат да се струпат срещу нея. Гласът на критиките е глас, който косвено засилва разгласяването на делото. Непопулярността единствено служи, за да накара още повече да изпъкне контрастът между него и неприятелите му; докато отлъчването само по себе си представлява магнетична сила, която в крайна сметка трябва да спечели на негова страна и най-гръмогласните и закостенели сред неприятелите му. В страната, където се водиха най-великите битки на вярата и живяха най-свирепите є врагове, ходът на събитията, бавното, но в същото време постоянно навлизане на нейните идеали и изпълнението на нейните пророчества вече доведе не само до обезоръжаването на характера на някои от най-опасните є врагове, но също така осигури тяхната твърда и безрезервна вярност към нейните основатели. Такова едно пълно претворяване, толкова изумителна промяна на отношението, може да бъде предизвикана единствено, ако това избрано средство, което е създадено да носи посланието на Бахаулла на гладните, обезпокоени и останали без пастир тълпи е само по себе си изцяло очистено от замърсяванията, които се стреми да отстрани.

Затова, мои многообични приятели, именно пред вас искам да наблегна не само на неотложността и наложителната нужда от свещената ви задача, но и на безграничните възможности, които тя притежава за издигане до едно толкова високо ниво не само на живота и дейностите на собствената ви общност, но и на мотивите и нормите, които управляват взаимоотношенията, съществуващи сред народа, на който принадлежите. Необезкуражени от страховитата същност на тази задача, уверен съм, вие ще посрещнете както ви подобава предизвикателствата на тези дни, натоварени с толкова беди, изпълнени с толкова поквара и въпреки това носещи в себе си обещанието за едно толкова светло бъдеще, че никоя епоха в летописите на човечеството не може да се равнява с неговата слава.

Многообични приятели! В началото на тези страници се опитах да дам представа за славните възможности, както и за огромните отговорности, пред които, в резултат от преследването на широко разпрострялата се вяра на Бахаулла, е изправена общността на американските вярващи в този толкова критичен етап от Съзидателния период на тяхната вяра и в тази толкова решителна епоха в историята на човечеството. Спрях се достатъчно върху характера на мисията, която в не толкова далечното бъдеще тази общност, поради принудителната сила на обстоятелствата трябва да се надигне и да изпълни. Изрекох предупреждението, което счетох за необходимо за едно по-ясно разбиране и по-добро изпълнение на задачите, лежащи пред нея. Изложих и наблегнах, доколкото това бе по силите ми, на онези възвишени и динамични добродетели, онези висши норми, които, колкото и да е трудно да бъдат постигнати, представляват съществени изисквания за успеха на тези задачи. Сега, струва ми се, трябва да бъдат казани няколко думи във връзка с материалната страна на непосредствената им задача, от завършването на която в определеното време ще зависи не само разгръщането на следващите етапи от Божествения план, предвиден от Абдул Баха, но също и придобиването на онези способности, които ще им дадат възможност да изпълнят в определеното време задълженията и отговорностите, наложени от онази по-велика мисия, чието изпълнение е тяхна привилегия.

Седемгодишният план с двата си аспекта на украсата на Храма и разрастването на учебната дейност, обхващащ и северния, и южния американски континент, вече е дълбоко навлязъл в своята втора година и предоставя на всеки, който е наблюдавал неговия напредък в последните месеци признаци, изключително насърчителни и предвещаващи добро за постигането на неговите цели в определеното време. Последователните стъпки, замислени да улеснят и покриващи цялото поле на работата, която трябва да бъде извършена във връзка с външната украса на Храма, бяха в по-голямата си част предприети. Най-сетне навлязохме в последната фаза, която ще отбележи триумфалното завършване на това тридесетгодишно начинание. Първоначалният договор, свързан с първия и главен етаж на това историческо здание, бе сключен. Създаден бе фондът, свързан с възлюбеното име на Най-великия лист. Вече е осигурено непрекъснатото продължение до самия му край на това похвално начинание. Трогателните спомени за човека, чието сърце бе толкова силно зарадвано от издигането на този свещен Дом ще придаде такава енергия на последните усилия, необходими за неговото довършване, че ще разпръсне всяко съмнение, което може все още да се прокрадва в нечий ум по отношение на възможностите на неговите строители да завършат по достоен начин своята задача.

Изискванията за преподаване

Сега трябва да се спрем на преподавателската страна на плана. Нейното предизвикателство трябва да бъде посрещнато и изискванията є да бъдат проучени, претеглени и изпълнени. Колкото и върховна и неотразима да е красотата на първия Машрекул Азкар на Запада, колкото и величествени да са неговите размери, уникална да е неговата архитектура и безценни да са идеалите и стремленията, които той символизира, в сегашния момент той трябва да бъде разглеждан просто като инструмент за по-ефективното огласяване на делото и за по-широко разпространение на неговите учения. В това отношение на него трябва да се гледа в същата светлина като на административните институции на вярата, които са създадени като средства за правилното разпространение на неговите идеали, основни принципи и истини.

Затова отсега нататък американските вярващи трябва да насочат грижливото си и непрестанно внимание към изискванията за преподаване на Седемгодишния план. Цялата общност като един човек трябва да се надигне и да ги изпълни. Да се преподава Божието дело, да се провъзгласяват неговите истини, да се защитават неговите интереси, да се демонстрират с думи, както и на дело неговата необходимост, неговата сила и всеобхватност, не трябва никога да се смята за изключителна грижа и единствена привилегия на бахайските административни институции, били те съвети или комитети. Всички трябва да участват, колкото и скромен да е произходът им, колкото и малък да е опитът им, колкото и ограничени да са средствата им, колкото и недостатъчно да e образованието им, колкото и потискащи да са грижите и задълженията им, колкото и неблагоприятна да е обстановката, в която живеят. "Бог е предписал ¦ разкрива недвусмислено самият Бахаулла, ¦ на всеки задължението да преподава Неговото дело." ... "Кажи ¦ пише още Той. ¦ Преподавайте Божието дело, о, хора на Баха, защото Бог е предписал на всеки един задължението да провъзгласява Неговото послание и гледа на това като на най-похвално от всички дела."

Високото и издигнато положение в редовете на общността, макар и да дава на заемащия го определени привилегии и прерогативи, без съмнение му налага и отговорност, която той не може почтено да избегне в задължението му да преподава и да подпомага Божията вяра. То може понякога, въпреки и не неизменно, да създаде по-големи възможности и да предостави по-добри средства за разпространението на знанието за тази вяра и да печели поддръжници за нейните институции. При никакви обстоятелства обаче то не носи задължително със себе си силата на оказването на по-голямо въздействие върху умовете и сърцата на онези, на които се представя тази вяра. Колко често ¦ и ранната история на вярата в родната є страна предлага поразителни свидетелства ¦ най-незначителните поддръжници на вярата, необразовани и без какъвто и да е опит, а и в някои случаи лишени от интелигентност, са били в състояние да печелят победи за своето дело, пред които бледнеят и най-блестящите постижения на учените, мъдрите и имащите опит.

"Според историята на Църквата ¦ свидетелства Абдул Баха ¦ Петър също не е бил в състояние да помни дните на седмицата. Винаги, когато решавал да отиде за риба, той разделял храната си за седмицата на седем части и всеки ден изяждал една от тях, и когато стигнел до седмата, разбирал, че е дошла съботата и тогава я съблюдавал." Ако Синът Човешки е бил в състояние да вдъхне в един привидно толкова груб и безпомощен инструмент такава сила, че да накара, по думите на Бахаулла "тайните на мъдростта и на речта да се изливат от устата му," да го издигне над другите Му ученици и да го направи достоен да стане Негов наследник и основател на Неговата Църква, колко повече сили може да придаде Отецът, Който е Бахаулла, и на най-немощния и невзрачен сред Неговите последователи, да сътвори за изпълнението на Неговото намерение, такива чудеса, пред които ще изглеждат нищожни и най-могъщите постижения дори и на първия апостол на Иисус Христос!

"Баб ¦ освен това пише Абдул Баха, ¦ е казал: "Ако една мъничка мравка пожелае в този ден да притежава такава сила, че да е в състояние да разкрие и най-непонятните и объркващи откъси от Корана, желанието є без съмнение ще бъде изпълнено, тъй като тайната на вечното могъщество трепти в най-съкровената същност на всичко сътворено." Ако едно толкова безпомощно създание може да бъде надарено с такава изкусна способност, колко по-ефикасна трябва да е силата, освободена от обилните излияния на милосърдието на Бахаулла!"

Полето е наистина толкова необятно, периодът е толкова критичен, делото толкова велико, тружениците толкова малко, времето толкова кратко, привилегията толкова безценна, че никой последовател на вярата на Бахаулла, достоен да носи Неговото име, не може да си позволи и миг колебание. Родената от Бога Сила, неотразима в съкрушителното си могъщество, неизчислима по своята мощ, непредвидима по своята посока, тайнствена в своето действие и предизвикваща възхищение чрез своите проявления ¦ Сила, която, както пише Баб "трепти в най-съкровената същност на всичко сътворено", и която, според Бахаулла, чрез своето "разтърсващо влияние" ... "наруши равновесието в света и коренно промени уредения му живот" ¦ такава една Сила, действаща досущ като двуостър меч, пред самия ни поглед разсича, от една страна, вековните връзки, които в продължение на векове са сплотявали основата на цивилизованото общество и развързва, от друга, веригите, които все още оковават невръстната и все още неосвободена вяра на Бахаулла. Американските вярващи трябва да се надигнат и изцяло и безстрашно да използват немислимите досега възможности, предоставяни от действието на тази Сила. "Светите същества от Множеството във висините ¦ пише Абдул Баха ¦ копнеят в този ден в Най-възвишения рай да се върнат на този свят, за да им бъде помогнато да отдадат някаква служба на прага на Красотата Абха и да се надигнат да покажат своята всеотдайност на свещения Му Праг."

Свят, изпаднал в мрак поради непрестанното отслабване на светлината на религията, надигащ се от експлозивните сили на слепия и тържествуващ национализъм; изгарян от огньовете на безмилостните гонения, били те расови или религиозни; изпаднал в заблуда от лъжливите теории и доктрини, които заплашват да изместят почитта към Бога и свещеността на Неговите закони; омаломощен от яростния и груб материализъм; разпадащ се поради разяждащото влияние на моралния и духовен упадък и въвлечен в суматохата на икономическата анархия и конфликти ¦ това представлява гледката пред човешките очи в резултат от стремителните промени, които тази преобразяваща Сила, намираща се все още в първоначалния етап на своето действие, оказва сега върху живота на цялата планета.

Такъв един тъжен и трогателен спектакъл, колкото и объркващ да е той за всеки наблюдател, неосведомен за целите, пророчествата и обещанията на Бахаулла, без ни най-малко да всява ужас в сърцата на Неговите последователи или да сковава техните усилия, не може да не задълбочи тяхната вяра и да предизвика ентусиазираното им желание да се надигнат и да покажат в необятното поле, очертано за тях от перото на Абдул Баха, способностите си да изиграят своята роля в работата по всеобщото избавление, провъзгласено от Бахаулла. Всеки инструмент в административния механизъм, който в продължение на няколко години те изграждаха с толкова труд, трябва да бъде напълно използван и подчинен на целта, за която е бил създаден. Храмът ¦ това гордо въплъщение на един толкова рядък дух на саможертва, трябва също така да бъде използван, за да изиграе своята роля и да даде своя принос за учебната кампания, замислена да обхване цялото Западно полукълбо.

Възможностите, които предоставя безпорядъкът на днешната епоха, с всичката печал, която тя носи, страховете, които възбужда, обезверяването, което причинява, объркването, което създава, възмущението, което предизвиква, бунтът, който провокира, мъките, които поражда, духът на неуморно търсене, който събужда, трябва също така да бъдат използвани с цел разпространението надлъж и шир на знанието за избавителната сила на вярата на Бахаулла и за включването на нови подкрепления във все по-нарастващата войска на Неговите последователи. Такава скъпоценна възможност, такова рядко стечение на обстоятелствата може никога вече да не се повтори. Сега е времето, определеното време за американските вярващи ¦ авангардът на силите на Най-великото име, да провъзгласят чрез представителствата и каналите на специално замисления административен ред, своята способност и готовност да спасят падналото и подложено на жестоки изпитания поколение, което се възпротиви на Бога и пренебрегна Неговите предупреждения и да му предложат онази пълна сигурност, която могат да предложат единствено крепостите на тяхната вяра.

Учебната кампания, започната из щатите на Северноамериканската република и доминиона Канада следователно придобива важност и е с такава наложителност, които не могат да бъдат надценени. Започнала своя път чрез съзидателните енергии, освободени от волята на Абдул Баха и прекосяваща Западното полукълбо чрез двигателната сила, която поражда, тя трябва, чувствам, да бъде изпълнена в съответствие с определени принципи, създадени да осигурят нейното ефикасно провеждане и да ускорят постигането на нейната цел.

Тези, които участват в такава кампания, било то в качеството на организатори или като работници, на чиято грижа е поверено осъществяването на самата задача, трябва като съществено условие, предхождащо изпълнението на техните задължения, да се запознаят подробно с различните аспекти на историята и ученията на тяхната вяра. В усилията им да постигнат това те трябва да изучават за себе си съзнателно и усърдно литературата на тяхната вяра, да се задълбочат в нейните учения, да усвоят нейните закони и принципи, да премислят нейните съвети, основни истини и цели, да запаметят наизуст някои от нейните призиви и молитви, да овладеят по същество нейната администрация и да бъдат постоянно осведомени за сегашните є дела и последни събития. Те трябва да се постараят да придобият от източници, които са достоверни и непредубедени, солидно познание за историята и основните истини на исляма ¦ източника и средата, от която произлиза тяхната вяра ¦ и да започнат почтително и с ум, пречистен от предварително достигнати идеи, изучаването на Корана, който освен свещените писания на бабисткото и бахайското откровения, е единствената Книга, която може да бъде смятана за абсолютно автентично Хранилище на Божието слово. Те трябва да отделят специално внимание на изучаването на онези институции и обстоятелства, които са пряко свързани с произхода и рождението на тяхната вяра, с мястото, предявено от нейния Предтеча и със законите, разкрити от нейния Автор.

След като усвоят по същество тези предпоставки за успех в областта на преподаването, те трябва, винаги, когато мислят да предприемат някаква определена мисия в страните от Латинска Америка, да положат усилия, когато това е възможно, да придобият известни умения в езиците, на които говорят жителите на тези страни, както и познания за техните обичаи, навици и мироглед. "Учителите, отиващи в онези части ¦ пише Абдул Баха, говорейки в едно от Своите послания на Божествения план за Централноамериканските републики, ¦ трябва също така да знаят испански език." ... "Екип от хора, който говори техните езици ... ¦ пише Той в едно друго послание, ¦ трябва да обърнат лицата си и да пътуват през трите големи островни групи на Тихия океан." ... "Учителите, които пътуват в различни посоки ¦ заявява по-нататък Той, ¦ трябва да знаят езика на страната, в която отиват. Например, човек, който владее японски език, може да пътува до Япония, а човек, който знае китайски език, може да се отправи към Китай и така нататък."

Никой участник в тази междуамериканска учебна кампания не трябва да чувства, че инициативата за дадена конкретна дейност, свързана с тази работа, трябва да принадлежи единствено на онези представителства, били те съвети или комитети, чиято специална грижа е да спомагат и да улесняват постигането на тази жизнено важна цел от Седемгодишния план. Морален дълг на всеки американски вярващ като предан довереник на Божествения план на Абдул Баха е да започва да развива и да укрепва в границите, определени от административните принципи на вярата, всяка дейност, която той или тя преценява, че е подходяща да бъде предприета в подкрепа на плана. Нито застрашителното положение в света, нито каквито и да са съображения за липса на материални средства, на умствени възможности, на знания или опит ¦ колкото и желателни да са те ¦ не трябва да спират всеки вероятен пионер-учител да се вдигне самостоятелно и да приведе в действие онези сили, които Абдул Баха многократно ни уверяваше, веднага щом бъдат освободени, ще привлекат като магнит обещаната и непогрешима подкрепа на Бахаулла. Нека не чака за каквито и да е напътствия или да очаква специално насърчение от избраните представители на своята общност, нито да бъде спиран от каквито и да е пречки, които неговите роднини или съграждани биха били склонни да поставят по неговата пътека, нито пък да обръща внимание на порицанията на своите критици и врагове.

"Бъдете неограничени като вятъра ¦ е съветът на Бахаулла към всеки потенциален учител на Неговото дело, ¦ когато носите посланието на Този, Който накара утрото на Божественото напътствие да пукне. Помислете как вятърът, верен на това, което Бог повели, духа над всички части на земята, били те населени или пустеещи. Нито гледката на пустошта, нито свидетелствата на благоденствието биха могли да му причинят болка или да го зарадват. Той духа във всички посоки, както му е наредено от неговия Творец." ... "И когато реши да напусне своя дом заради делото на своя Господ ¦ говорейки за такъв учител, пише Бахаулла в друг един откъс, ¦ нека той изцяло се уповава на Бога, като най-добро осигуряване за неговото пътуване и да се премени в одеждата на добродетелта. ... Ако бъде запален с огъня на обичта към Него, ако надмине всичко сътворено, словата, които той изрича, ще възпламенят онези, които го слушат."

Решил по своя инициатива и безстрашен пред всякакви пречки, които приятел или враг би могъл неволно или съзнателно да постави по неговия път, да се вдигне и да откликне на призива за преподаване, нека той внимателно обмисли всеки възможен подход, който би могъл да използва в личните си усилия, за да завладее вниманието, да поддържа интереса и да задълбочи вярата на тези, които се старае да отведе в лоното на своята вяра. Нека проучи възможностите, предоставени му от специфичните условия, при които живее, да прецени техните предимства и да започне интелигентно и постоянно да ги използва за постигането на целта, която си е набелязал. Нека също се опита да намери такива методи като участие в клубове, изложби и дружества, лекции на теми, сродни с ученията и идеалите на неговото дело, като например трезвеност, морал, обществено благоденствие, религиозна и расова търпимост, икономическо сътрудничество, ислям и сравнителна история на религиите, или пък участие в обществени, културни, хуманитарни, благотворителни и просветни организации и начинания, които, от една страна, запазват чистотата на неговата вяра, а от друга, ще му открият безброй пътища и начини, за да спечели последователно симпатията, поддръжката и в крайна сметка съпричастието на тези, с които общува. Нека, когато осъществява такива контакти, помни изискванията, които вярата постоянно му поставя да пази достойнството и положението є, да опазва целостта на законите и принципите є, да показва нейната всеобхватност и универсалност и да защитава безстрашно многобройните є жизнени интереси. Нека вземе под внимание степента на възприемчивост на своя слушател и да прецени за себе си приложимостта на прекия или косвения метод на преподаване, за да може да обърне вниманието на търсещия към жизненото значение на Божественото послание и да го убеди да свърже съдбата си с онези, които вече са го прегърнали. Нека помни примера, даден от Абдул Баха и постоянния Му съвет да отрупваме с такава любезност търсача и да бъдем до такава степен пример за духа на ученията, които се надяваме да вдъхнем в него, че приемникът спонтанно да почувства подтик да приеме делото, въплъщаващо такива учения. Нека се въздържа в началото да набляга на такива закони и наредби, които биха били твърде сурово изискване за новородената вяра на търсача и да се постарае да го подкрепя търпеливо, тактично и в същото време решително до пълното му съзряване и да му помогне да обяви безрезервното си приемане на всичко, повелено от Бахаулла. Нека веднага, след като е достигнат този етап, го представи на останалите вярващи и да се постарае чрез постоянно приятелство и активно участие в местните дейности на неговата общност да му предостави възможност да даде своя дял за обогатяването на нейния живот, изпълнението на нейните задачи, укрепването на нейните интереси и координирането на нейните дейности с тези на другите общности. Нека не се задоволява, докато не вдъхне в духовната си рожба толкова дълбок копнеж, че тя да поиска да се надигне сама на свой ред и да посвети енергията си за разбуждането на други души и за поддържането на законите и принципите, положени от новоприетата є вяра.

Нека всеки участник в континенталната кампания, започната от американските вярващи, и особено онези, заети с пионерска работа в нови територии, помнят необходимостта от това да поддържат тесен и постоянен контакт с онези отговорни представителства, създадени да направляват, координират и улесняват учебните дейности на цялата общност. Дали това ще бъде тялото на техните избрани представители или неговата главна спомагателна институция ¦ Националния учебен комитет, допълнителните му органи ¦ регионалните учебни комитети, или местните духовни съвети и техните съответни учебни комитети, тези, които се трудят за разпространението на делото на Бахаулла трябва, чрез постоянния обмен на идеи, чрез писма, окръжни, доклади, бюлетини и други средства за комуникация с тези установени инструменти, създадени за огласяването на вярата, да осигурят гладкото и бързо действие на учебния механизъм на техния административен ред. По този начин напълно ще бъдат избягнати объркването, забавянето, дублирането на усилия и прахосването на енергия и могъщият поток на благодатта на Бахаулла, течащ изобилно и без каквито и да е пречки през тези съществено важни проводници, дотолкова ще залее сърцата и душите на хората, че ще им даде възможност да родят реколтата, многократно предричана от Абдул Баха.

Върху всеки участник в това всеобщо усилие, нямащо равно на себе си в историята на Американската бахайска общност, лежи духовното задължение да превърне повелята за преподаване, толкова жизнено неотменима за всички, във всепроникваща грижа на своя живот. Във всекидневните си дейности и контакти, във всичките си пътувания, били те по работа или по друг повод, по време на своя отпуск или излети, както и по време на каквато и да е мисия, която той може да бъде призован да предприеме, всеки носител на посланието на Бахаулла трябва да смята не само за свое задължение, но и за привилегия да пръска надлъж и шир семенцата на Неговата вяра и да изпитва задоволство от постоянното знание, че какъвто и да е непосредственият отклик на това послание и колкото и неподходящо да е средството, с което то е предадено, силата на неговия Автор ще даде, както Той сметне за подходящо, възможност на тези семенца да покълнат и при обстоятелства, непредвидими от никого, да обогатят реколтата, която ще прибере трудът на Неговите последователи. Ако е член на някой духовен съвет, нека той насърчи този съвет да посвети част от времето на всяко от заседанията си, на искреното и молитвено обсъждане на такива начини и средства, които биха могли да подпомогнат преподавателската кампания или биха могли да осигурят всички налични ресурси за нейния напредък, разрастване и укрепване. Ако участва в лятно училище ¦ а всеки без изключение е призован да се възползва от участие в него ¦ нека той гледа на този случай като на добре дошла и ценна възможност така да обогати чрез беседи изучаване и дискусии познанията си за основите на своята вяра, че да бъде в състояние да предава с по-голяма увереност и ефективност посланието, което е било поверено на неговите грижи. Нека освен това той се стреми, когато това е възможно чрез междуобщностни посещения да стимулира стремежа към преподаване и да показва на хората отвън увлечението и готовността на разпространителите на неговото дело и присъщото единство на неговите институции.

Нека всеки, който чувства импулса сред участниците в този поход, обгръщащ всички раси, всички републики, класи и общества в Западното полукълбо, се надигне и ако обстоятелствата позволяват това, да насочи специално вниманието и в крайна сметка да спечели безрезервното приобщаване на негри, индианци, ескимоси и евреи към неговата вяра. В този час не може да бъде отдадена по-похвална и по-достойна служба на Божието дело от успешните усилия да бъде увеличено многообразието на членовете на американската бахайска общност, като се умножат редиците на вярата чрез присъединяването на членовете на тези раси. Едно смесване на тези толкова многообразни елементи на човешкия род, хармонично вплетени в тъканта на всеобхватното бахайско братство, приобщени чрез динамичните процеси на божествено определения административен ред и всеки допринасящ своя дял за обогатяването и блясъка на бахайския обществен живот несъмнено представлява постижение, мисълта за което трябва да стопля и да изпълва с трепет всяко бахайско сърце. "Вземете за пример цветята в една градина ¦ пише Абдул Баха, ¦ въпреки и различаващи се по вид, цвят, форма и облик, поради това че се освежават от водите на един и същи извор, съживяват се от дъха на един и същи вятър, ободряват се от лъчите на едно и също слънце, това многообразие засилва тяхното очарование и увеличава красотата им. Колко неприятно за окото би било, ако всички цветя и растения, листата и цветовете, плодовете, клоните и дърветата на тази градина бяха всички с еднакъв облик и цвят! Многообразието в окраската, формата и облика, обогатява и разкрасява градината и засилва нейното въздействие. По същия начин, когато многообразни оттенъци в мисълта, темперамента и характера бъдат събрани под силата и въздействието на едно централно средство, ще бъде разкрита и проявена красотата и блясъка на човешкото съвършенство. Нищо друго освен небесното могъщество на Божието слово, което властва и стои над същността на всички неща, не е в състояние да приведе в съзвучие различните мисли, мнения, идеи и убеждения на децата човешки." ... "Надявам се ¦ е изразеното от Абдул Баха желание, ¦ да направите така, че тази потъпквана раса [негрите] да засияе и да се присъедини към бялата раса, за да служи на света на човека с безгранична искреност, вярност, обич и чистосърдечност." ... "Един от важните въпроси ¦ пише също Той, ¦ който влияе на единството и сплотеността на човечеството, е дружелюбието и равноправието на бялата и на цветнокожите раси." ... "Трябва да придавате огромно значение ¦ пише Абдул Баха в посланията на Божествения план ¦ на индианците ¦ коренните жители на Америка. Тези души могат да бъдат оприличени на коренните жители на арабския полуостров, които преди откровението на Мохамед, били като диваци. Когато Светлината на Мохамед изгряла сред тях, те загорели така, че озарили света. По същия начин, ако тези индианци бъдат образовани и правилно напътствани, няма съмнение че чрез Божествените учения те ще бъдат дотолкова просветлени, та цялата земя ще бъде озарена." ... "Ако това е възможно ¦ пише също така Абдул Баха ¦ изпращайте учители до други части на Канада; също така, пратете учители в Гренландия и родината на ескимосите." ... "Ако Бог е рекъл ¦ пише Той по-нататък в същите послания, ¦ призивът на Царството ще достигне до ушите на ескимосите ... Ако положите усилие, така че Божиите благоухания да бъдат пръснати сред ескимосите, резултатът от него ще бъде огромен и с далечни последствия." ... "Хвала на Бога ¦ пише Абдул Баха, ¦ за това, че всичко, което бе обявено в Благословените послания до израилтяните и всичко ясно записано в писмата на Абдул Баха, се сбъдва. Някои неща се случиха; други ще бъдат разкрити в бъдеще. В Своите свещени послания Предвечната красота ясно записа, че дните на тяхното унижение свършиха. Неговата благодат ще бди над тях; този народ ще напредва с всеки изминал ден и ще бъде избавен от вековната си забрава и падение."

Нека тези, които заемат административни длъжности в качеството им на членове било на Националния духовен съвет или на национален, регионален или местен учебен комитет, непрестанно помнят жизненоважната и наложителна необходимост да осигурят във възможно най-кратко време в оставащите няколко щата на Северноамериканската република и провинциите на доминиона Канада, образуването на групи, колкото и малки и недоразвити да са те и да осигурят всяко средство, което е по силите им, за да дадат възможност на тези новообразувани ядра да прераснат, бързо и съгласно верни насоки в правилно действащи, самостоятелни и признати съвети. За полагането на такива основи, издигането на такива предни постове ¦ една всепризнато трудна и въпреки това пределно нужна и дълбоковдъхновяваща дейност ¦ членовете на американската бахайска общност трябва да оказват своята щедра, непрестанна и ентусиазирана подкрепа. Колкото и мъдри да бъдат мерките, които ще съставят техните избрани представители, колкото и практични и добре замислени да са плановете, които те ще формулират, подобни мерки и планове не могат никога да дадат някакви задоволителни резултати, докато достатъчно пионери не се решат да направят необходимите саможертви и да изявят желание за осъществяването на тези проекти. Да бъде присадено веднъж завинаги знамето на Бахаулла в сърцето на тези нови територии, да бъде издигната структурната основа на Неговия административен ред в техните градове и села и да бъде установена твърда и постоянна опора за неговите институции в умовете и сърцата на техните жители, съставлява, твърдо вярвам в това, първата и най-съществена стъпка в последователните етапи, през които трябва да премине учебната кампания, започнала в рамките на Седемгодишния план. Докато външната украса на Машрекул Азкар, влизаща в същия този Седемгодишен план, навлезе вече в последната фаза от своето развитие, учебната кампания се намира все още в своите начални етапи и далеч не е разпростряла успешно своите клонове нито в тези територии, нито в републиките, намиращи се на Южноамериканския континент. Необходимото усилие е огромно, условията, при които трябва да бъдат създадени тези предварителни учреждения често са непривлекателни и неблагоприятни, броят на тружениците, които са в състояние да предприемат подобни задачи е ограничен и ресурсите, с които те разполагат, са оскъдни и не отговарят на нуждите. И въпреки всичко колко често перото на Бахаулла ни уверява, че "ако човек сам самичък се надигне в името на Баха и облече бронята на обичта към Него, Всемогъщият ще го дари с победа, макар и силите на земята и небето да са се струпали срещу него." Не пише ли Той: "В името на Бога освен Когото няма никакъв друг Бог! Ако някой се надигне за тържеството на нашето дело, нему Бог ще дари победа, макар и десетки хиляди врагове да са се съюзили срещу него. И ако обичта му към Мен укрепне, Бог ще установи властта му над всички сили на земята и небето." ... "Вземете за пример делата на предишните поколения ¦ пише Абдул Баха. ¦ Докато Иисус Христос бил жив, вярващите, непоколебими души били малцина и се брояли на пръсти, но божествените блага се спускали така обилно, че след няколко години безброй души навлезли под сянката на Евангелието. Бог казва в Корана: "Едно зрънце ще роди седем стръка, а всеки стрък ще има сто зрънца." С други думи, едно зрънце ще се превърне в седемстотин; и ако Бог рече, Той и тях ще удвои. Често се е случвало една благословена душа да става причина за напътствието на цял един народ. Сега не трябва да гледаме на способностите и възможностите си, а по-скоро в тези дни да приковем погледа си в благодеянията и щедростите на Бога, Който от капката направи море, а от атома слънце." Нека тези, които се решат да бъдат първите, които ще издигнат при такива условия и в такива територии знамето на това дело, подхранват душите си с подкрепящата сила на тези слова и като "облекат бронята на обичта към Него" ¦ обич, която трябва да "укрепва", докато упорстват в самотната си задача ¦ се надигнат, за да украсят с разказа за своите дела най-сияйните страници, писани някога в духовната история на тяхната страна.

"Въпреки че ¦ пише Абдул Баха в посланията на Божествения план ¦ в повечето щати и градове на Съединените щати, хвала на Бога, Неговите благоухания са разпръснати и безброй души обръщат лицата си и се отправят към Божието царство, в някои от щатите Знамето на единството все още не е вдигнато така както трябва, нито пък са разкрити тайните на Свещените книги, като Библията, Евангелието и Корана. Чрез общите усилия на всички приятели Знамето на единството трябва непременно да бъде развято в тези щати и да бъдат разпространявани Божествените учения, така че тези щати да могат също да получат своята част от божествените дарове и дял от Най-великото напътствие." ... "Бъдещето на доминиона Канада ¦ твърди Той в друго послание от Божествения план, ¦ е много велико, а събитията, свързани с него ¦ безкрайно славни." ... "Отново повтарям ¦ потвърждава Той в същото това послание предишното Си изявление, ¦ че бъдещето на Канада, било то от материална или от духовна гледна точка, е много велико."

Събуждането на Латинска Америка

Веднага щом бъде предприета тази начална стъпка, включваща образуването на поне едно ядро във всяка от тези нови страни и провинции на Северноамериканския континент, ще бъде приведен в действие механизмът за огромното ускорение на общите бахайски усилия, чиято цел трябва да бъде подкрепата на благородните усилия, които малцина самотни вярващи сега полагат за събуждането на народите на Латинска Америка за призива на Бахаулла. Едва след като навлезем в тази втора фаза на учебната кампания в рамките на Седемгодишния план, може да се смята, че кампанията наистина е започнала или че самият план е достигнал най-решителния си етап в своето развитие. Толкова мощни ще бъдат изблиците на Божественото милосърдие, които ще се излеят над тази храбра общност, която в административната сфера вече издигна в пълния блясък на външната му украса своето главно Здание, а в полето на преподаването издигна високо във всеки щат и провинция на Северноамериканския континент знамето на своята вяра ¦ толкова огромни ще бъдат тези изблици, че членовете є ще се видят завладени от свидетелствата на тяхната възродителна сила.

Междуамериканският комитет трябва в такъв един етап, а дори и преди да се навлезе в него, да се издигне до степента на своите възможности и да покаже енергия, всеотдайност и предприемчивост, съизмерими с отговорностите, които той е поел. Не трябва дори и за миг да се забравя, че Централна и Южна Америка обхващат повече от двадесет независими държави, съставляващи приблизително една трета от целия брой на независимите държави в света и са предопределени да играят все по-важна роля в оформянето на бъдещата съдба на света. Сега, когато светът се слива в едно и съдбите на расите, страните и народите в него стават неразривно преплетени една с друга, отдалечеността на тези държави от Западното полукълбо изчезва и скритите заложби във всяка една от тях стават все по-очевидни.

Когато бъде достигнат този втори етап в последователното разгръщане на учебните дейности и начинания в рамките на Седемгодишния план и механизмът, необходим за неговото изпълнение започне да действа, американските вярващи ¦ храбрите пионери на това мощно движение ¦ трябва, напътствани от непогрешимата светлина на Бахаулла, в строго съответствие с плана, изложен от Абдул Баха, действащи под насоките на своя национален духовен съвет и уверени в подкрепата на Междуамериканския комитет, да започнат настъпление срещу силите на мрака, на покварата и на невежеството ¦ настъпление, което трябва да се разпростре и до най-отдалечения край на Южния континент и да обхване в обсега си всяка от двадесетте съставляващи го страни.

Нека в самия този миг някои напрегнат усилия, напуснат родните си селища, градове и щати, забравят своята страна и като "изцяло се уповават на Бога, като най-добро осигуряване за тяхното пътуване", обърнат лицата си и насочат стъпките си към онези далечни области, онези девствени полета, онези непревзети градове и съсредоточат енергията си в завладяването на крепостите на човешките сърца ¦ сърца, които, както пише Бахаулла "силите на откровението и на речта могат да покорят". Нека не се бавят дотогава, докато техните сътруженици ще са преминали през първия етап от своята учебна кампания, а по-скоро от самия този час се надигнат да открият началната фаза на това, което в бъдеще ще се смята за една от най-славните глави в международната история на тяхната вяра. Нека от самото начало те "преподават на самите себе си, за да може речта им да привлича сърцата на техните слушатели". Нека гледат на тържеството на своята вяра като на своя "върховна цел". Нека не "обръщат внимание на това голям или малък е съдът", носещ мярката милосърдие, която Бог излива в тази епоха. Нека се "освободят от всякаква привързаност към този свят и неговите суетности" и с този дух на необвързаност, пример за който бе Абдул Баха и който Той желаеше те да показват, да доведат различните народи и страни до мисълта за Бога и Неговото върховно проявление. Нека обичта Му бъде "съкровищница за техните души" в деня, когато "всеки стълб ще се разклати, самата кожа на хората ще се свлича, когато всички очи ще са се втрещили от ужас". Нека техните "души заискрят с пламъка на неугасващия Огън, който гори в самото сърце на света по такъв начин, че водите във вселената не ще бъдат в състояние да охладят неговата жар." Нека бъдат "неограничени като вятъра", който "нито гледката на пустошта, нито свидетелствата на благоденствието биха могли да му причинят болка или да го зарадват". Нека "развържат езиците си и провъзгласяват безспирно Неговото дело". Нека "провъзгласяват това, което Най-великият Дух ще ги вдъхновява да изричат в службата на делото на техния Господ". Нека "внимават да не спорят с никого, а да полагат усилия да го накарат да осъзнае истината по любезен начин и с най-убедителни призиви." Нека "изцяло заради Бога обявяват Неговото послание и със същия този дух приемат всеки отклик, който словата им биха предизвикали в техните слушатели". Нека и за миг не забравят, че "Верният Дух ще ги укрепи чрез своята сила ¦ и че "дружината на избраните Му ангели ще се понесе с тях, както е наредено от Този, Който е Всемогъщият, Премъдрият." Нека винаги помнят "колко огромна е благодатта, чакаща онези, които са достигнали до честта да служат на Всемогъщия" и да помнят, че "такава служба наистина е князът на всички добри дела и украса на всяка благопристойна постъпка."

И накрая нека докато следват своя курс надлъж и шир из Южноамериканския континент, следните вълнуващи душата слова на Бахаулла да бъдат винаги на техните уста, утеха за сърцата им, светлина по тяхната пътека, спътник в тяхната самота и ежедневна подкрепа в техните пътувания: "О, пътнико по Божията пътека! Вземи своя дял от океана на Неговото милосърдие и не се лишавай от нещата, които лежат скрити в неговите дълбини. ... Една капчица от този океан, ако бъде пръсната над всички, които са в небесата и на земята, ще бъде достатъчна да ги обогати с благодатта на Бога, Всемогъщия, Всезнаещия, Премъдрия. С ръцете на самоотрицанието черпи от животворните му води и напръсквай с тях всички сътворени неща, за да могат те да бъдат пречистени от всякакви създадени от човека ограничения и да могат да се доближат до могъщия Божи престол ¦ това свято и лъчезарно Място. Не се натъжавай, ако вършиш това сам. Нека Бог ти бъде предостатъчен. ... Провъзгласявай делото на своя Господ на всички, които са в небесата и на земята. Ако някой човек отвърне на призива ти, разкрий пред него бисерите на мъдростта на своя Господ, твоя Бог, които Духът Му ти спусна и бъди от онези, които истински вярват. А ако някой отхвърли предложението ти, отвърни се от него и осланяй се и довери се на Господа на всички светове. В името на праведността на Бога! Който раздвижи устните си в този ден и спомене името на Своя Господ, силите на Божественото вдъхновение ще се спуснат над него от небесата на Моето име, Всезнаещият, Премъдрият. Над него ще се спусне също Множеството във висините, всеки от които ще носи високо вдигнат потир с чиста светлина. Така е предопределено в царството на Божието откровение по повеление на Този, Който е Всеславният, Най-Могъщият."

Нека също така следните слова на Абдул Баха, извлечени от посланията на Божествения план, звънтят в техните уши, когато се отправят уверени и неустрашими в Неговата мисия: "О, вие, апостоли на Бахаулла! Нека животът ми бъде жертван за вас! ... Вижте портите, които Бахаулла отвори пред вас! Помислете колко възвишено и високо е мястото, което сте предопределени да достигнете; колко невиждана е благодатта, с която бяхте удостоени." ... " Мислите ми са обърнати към вас и сърцето ми трепва в мен при споменаването на вашето име. Да знаехте само как душата ми грее с обичта към вас, такова щастие би обзело сърцата ви, че би ви накарало да изпитвате дълбока обич един към друг." ... "Пълната степен на успеха ви все още не е разкрита, значението му все още не е разбрано. Не след дълго вие със собствените си очи ще станете свидетели на това колко сияйно всеки един от вас, досущ като грееща звезда, ще излъчва в крепостта на своята страна, светлината на Божественото напътствие и ще дарява на нейния народ славата на вечния живот." ... " Горещо се надявам в близко бъдеще цялата земя да бъде развълнувана и разтърсена от резултатите на вашите постижения." ... "Всемогъщият несъмнено ще ви дари с помощта на Своето милосърдие, ще ви облече в знаците на Своето могъщество и ще вдъхне в душите ви подкрепящата сила на Светия Дух." ... "Не бъдете загрижени за малобройността си, нито пък се чувствайте потиснати от многочислеността на невярващия свят. ... Напрегнете усилия; мисията ви е неизказано славна. Ако успехът украси начинанието ви, Америка със сигурност ще се превърне в център, от който ще се излеят вълни на духовна сила и престолът на Царството Божие в пълнотата на своето великолепие и слава ще бъде твърдо установен."

Трябва да се помни, че изпълнението на Седемгодишния план включва, що се отнася до преподавателската работа, най-малко образуването поне на един център във всяка от Централните и Южноамериканските републики. Стогодишнината от раждането на вярата на Бахаулла трябва да стане свидетел, ако започналият вече план я посрещне с успех, на полагането във всяка една от тези страни на основа, колкото и недоразвита да е тя, върху която подрастващото поколение американски вярващи ще може да строи в първите години на втория век от бахайската ера. Тяхна ще бъде задачата в течение на следващите десетилетия да разширят и укрепят тези основи и да осигурят необходимото напътствие, помощ и насърчение, които ще дадат възможност на пръснатите нашироко групи от вярващи в тези страни да създадат независими и правилно конституирани местни съвети, като по този начин издигнат структурата на административния ред на своята вяра. Издигането на подобна структура е преди всичко отговорност на онези, които общността на Северноамериканските вярващи е обърнала към Божественото послание. Това е една задача, която в допълнение към непосредственото задължение да се даде възможност на всяка група да прерасне в местен съвет, трябва да включва изграждането на целия механизъм на административния ред в съответствие с духовните и административните принципи, управляващи живота и дейностите на всяка установена бахайска общност из целия свят. При никакви обстоятелства не може да бъде търпяно каквото и да е отклонение от тези кардинални и ясно изложени принципи, въплътени и съхранени в бахайските национални и местни конституции, общи за всички бахайски общности. Това обаче е задача, засягаща онези, които в един по-късен период трябва да се надигнат, за да продължат работата, която във всичките є намерения и цели все още не е започнала ефективно.

Необходимата основа

Да бъде прокаран пътят по един по-последователен начин за полагането на необходимата основа, върху която могат да бъдат издигнати и сигурно установени такива постоянни национални и местни институции, е задача, която много скоро ще изисква целенасоченото внимание на изпълнителите на Седемгодишния план. Веднага след като бъде изпълнено тяхното непосредствено задължение във връзка с отварянето на малкото останали територии в Съединените щати и Канада, трябва да бъде съставен един внимателно обмислен план, целящ установяването на такава основа. Както вече беше заявено, осигуряването на тези огромни предварителни начинания, обсегът на които трябва да обхване цялата област, заемана от Централните и Южноамериканските републики, съставлява самата същина и в крайна сметка трябва да реши съдбата на преподавателската кампания, провеждана в рамките на Седемгодишния план. От тази кампания трябва да зависи не само ефективното изпълнение на тържествените обещания, поети във връзка със сегашния план, но също така и постепенното разгръщане на следващите етапи, съществено важни за осъществяването на представата на Абдул Баха за ролята, която американските вярващи трябва да изиграят в световното огласяване на тяхното дело.

Тези начинания, макар и предварителни по отношение на упорития и организиран труд, с който трябва да се отличават бъдещите поколения вярващи в Латинските страни, изискват на свой ред от Националния духовен съвет, както и от Националния учебен и Междуамериканския комитет, да проведат без ни най-малко отлагане усърдни проучвания, подготвящи изпращането на заселници и пътуващи учители, чиято привилегия ще бъде да издигнат призива на Новия ден в един нов континент.

В желанието си да помогна по някакъв начин на онези, които ще поемат подобни огромни отговорности и ще изстрадат подобно себеотрицание, аз мога единствено да се опитам да предложа няколко полезни предложения, улесняващи, вярвам, извършването на огромната работа, която трябва да бъде сторена в близко бъдеще. На тази работа, която, когато бъде извършена, ще представлява исторически момент от първостепенна важност, трябва решително да бъдат посветени усилията на цялата общност. Броят на бахайските учители, били те заселници или пътуващи учители, трябва да бъде значително увеличен. Материалните средства на тяхно разположение трябва да бъдат умножени и ефикасно разходвани. Литературата, с която трябва да бъдат снабдени, трябва силно да нарасне. Публичността, която ще им помогне при разпространението на тази литература, трябва да бъде засилена, организирана централно и ръководена енергично. Възможностите, скрити в тези страни, трябва да бъдат усърдно използвани и развивани систематично. Различните препятствия, издигани от широко различаващите се политически и социални условия, преобладаващи в тези страни, трябва да бъдат внимателно проучени и решително преодолени. С една дума, не трябва да бъде пренебрегвана нито една възможност и да не бъде спестявано нито едно усилие, за да се положи колкото е възможно по-широка и непоклатима основа за напредъка и развитието на най-великото учебно начинание, предприемано някога от американската бахайска общност.

Внимателният превод на такива важни бахайски писания, които се отнасят до историята, ученията или административния ред на вярата и тяхното широко и систематично разпространение в големи количества и из колкото е възможно повече от тези републики и на езици, които са най-подходящи и необходими, изглежда ще представлява главната и най-неотложна мярка, която трябва да бъде предприета едновременно с пристигането на пионерите-труженици в тези области. "Книги и брошури ¦ пише Абдул Баха в едно от посланията на Божествения план, ¦ трябва или да бъдат преведени, или да бъдат съставени на езиците на страните и островите, за да бъдат разпространявани във всяка област и във всички посоки." В страни, където няма да има възражения от официалните власти или от някакви влиятелни кръгове, тази мярка трябва да бъде подсилена от публикуването, в различни органи на пресата, на внимателно съставени статии и писма, целящи да обърнат вниманието на широката общественост върху определени особености от вълнуващата история на вярата и на обхвата и характера на нейните учения.

Всеки труженик на това поприще, независимо дали е пътуващ учител или заселник, трябва, чувствам, да има за главна и постоянна грижа да общува по приятелски начин с всички групи от населението, независимо от класа, вяра, народност или цвят, да се запознае с техните идеи, вкусове и обичаи, да изучи най-подходящия за тях подход, да се съсредоточи търпеливо и тактично върху някои, които показват явни възможности и възприемчивост и да се постарае с изключителна доброта да посее такава любов, ревност и преданост в техните сърца, че да им даде възможност да се превърнат на свой ред в самостоятелни и независими разпространители на вярата в местата, където живеят. "Общувайте с всички човеци, о, хора на Баха ¦ е призивът на Бахаулла, ¦ в дух на приятелство и дружелюбност. Ако знаете някоя истина, ако притежавате скъпоценен камък, от който другите са лишени, споделете ги с тях с думи, пропити от върховна любезност и добронамереност. Ако това бъде прието, ако то изпълни предназначението си, то целта ви е постигната. А ако някой откаже, оставете го на мира и помолете се на Бога да го напъти. Внимавайте да не бъдете груби с него. Любезният език е магнитът за човешките сърца. Той е хлябът на духа, той облича думите със значение, той е извор на светлината на мъдростта и разбирането."

Освен това може и трябва да бъде положено усилие не само от представителните бахайски тела, но също така и от потенциални учители, както и от други отделни вярващи, лишени от привилегията да посетят тези брегове или да се заселят на този континент, да използват всяка предоставена им възможност, да се запознават и да пораждат искрения интерес на такива хора, които или са граждани на тези страни или по някакъв начин са свързани с тях, независимо какви са техните интереси или професия. Чрез оказаната им любезност, дадената им литература, или някаква установена с тях връзка, американските вярващи могат да посеят такива семенца в техните сърца, които биха могли при бъдещи обстоятелства да покълнат и да родят най-неочаквани резултати. Винаги обаче трябва да се внимава да не би в желанието си да допринесат за международните интереси на вярата, те да осуетят намерението си и да отблъснат чрез някаква постъпка, която може да бъде погрешно изтълкувана като опит за налагане на своите убеждения и да подложат на прекомерен натиск онези, които те желаят да спечелят за своето дело.

Призив за пионери

Специално бих насочил своя призив към онези американски вярващи, които колкото и да са претоварени от многобройните неотложни и постоянно нарастващи въпроси, пред които са изправени в този час, биха намерили възможност, независимо от тяхното призвание или професия като бизнесмени, учители, юристи, лекари, писатели, чиновници и т. н., да се установят на постоянно местожителство в такива страни, които биха могли да им предложат разумна перспектива за изкарване на средства за прехрана. Чрез своята постъпка те ще облекчат постоянно растящия натиск върху техния учебен фонд, който с оглед на своите ограничени размери трябва да осигурява, когато това не е възможно да стане по друг начин, пътните и другите разноски, които ще бъдат направени във връзка с развитието на това огромно начинание. Ако за тях не е възможно да се възползват от такава рядка и свещена привилегия, нека, като не забравят словата на Бахаулла, се решат, всеки според средствата, с които разполага, да назначи свой заместник, който от името на този вярващ ще се надигне и ще изпълни това толкова благородно начинание. "Съсредоточете цялата си енергия ¦ са словата на Бахаулла, ¦ за разпространението на Божията вяра. Всеки, който е достоен за едно толкова високо призвание, нека се вдигне и я подкрепи. Който не може да стори това, негов дълг е да посочи онзи, който ще провъзгласи вместо него откровението, чиято сила накара да потреперят основите на най-здравите постройки, планината да се раздроби на прах и всяка душа да онемее."

Колкото до онези, които са имали възможност да напуснат своите домове и родина и да служат в онези части на света, било то за временно или за постоянно, на тях се пада едно специално задължение, което не трябва да бъде забравяно. Една от техните главни цели трябва да бъде да поддържат, от една страна, връзка с Националния комитет, на който изрично е поверена функцията да улеснява тяхната работа, а от друга, да сътрудничат с всички възможни средства и в пълно разбирателство със своите съвярващи в тези страни, в която и област да работят те, каквото и да е тяхното положение, способности или опит. Чрез изпълнението на тяхното първо задължение те ще извлекат необходимия стимул и ще получат необходимото напътствие, които ще им дадат възможност да изпълняват ефективно своята мисия, а също така, чрез редовните си доклади до този комитет, ще предават на основната маса от съвярващите си вести за развитието на своите дейности. Като изпълняват своето второ задължение, те ще осигуряват непрекъснатата ефикасност, ще улесняват напредъка и ще предотвратяват всякакви водещи назад произшествия, които могат да попречат на развитието на съвместното им начинание. Поддържането на тесен контакт и връзки на разбирателство между Междуамериканския комитет, натоварен с непосредствената отговорност за организирането на едно толкова далеч простиращо се начинание и привилегированите пионери, които всъщност са изпълнителите на това начинание и разширяват неговия обсег надлъж и шир, както и между самите тези пионери, би дало, освен непосредствените предимства от това, и един достоен и вдъхновяващ пример за все още неродените поколения, които ще трябва да продължат с всичките все по-нарастващи усложнения започнатата днес работа.

Несъмнено от изключителна важност и стойност, особено в тези дни, когато различните ограничения, наложени в тези страни правят трудно това значителен брой бахайски пионери да се установят и да изкарват прехраната си в тези държави, би било ако някои измежду вярващите, чиито доход, макар и минимален, им осигурява средства за независимо съществувание, организират делата си така, че да са в състояние да останат да живеят за постоянно в тези страни. Нужните саможертви, смелост, вяра и упоритост, които изисква това, без съмнение са изключително огромни. Тяхната стойност обаче не може в никакъв случай да бъде оценена правилно в сегашния момент, а безграничното възнаграждение, което онези, които ги покажат, ще получат, не може никога да бъде описано както подобава. "Тези, които са напуснали своята родина ¦ свидетелства Бахаулла, ¦ с цел да преподават Нашето дело ¦ тях Верният Дух ще подкрепи чрез своята сила. ... Кълна се в живота Си! Никоя постъпка, колкото и велика да е тя, не може да се сравнява с това, освен онези дела, които са отредени от Бога, Всемогъщия, Най-силния. Такава служба е наистина князът на всички благопристойни дела и украса за всяка благопристойна постъпка." На такова едно възнаграждение, заслужава да се отбележи, не трябва да се гледа като на една изцяло абстрактна благословия, ограничена до бъдещето, но също така и като на реална полза, каквато единствено подобна смелост, вяра и упоритост биха могли да дарят в този материален свят. Трайните постижения, както духовни, така и административни, които бяха извършени от представители на вярващите от Канада и Съединените щати в далечна Австралия и по-наскоро в България, говорят по недвусмислен начин за същността на онези награди, които дори и в този свят, подобен истински героизъм непременно ще спечели. В един впечатляващ откъс, величаейки онези от Неговите обични, които са "пътували през различни страни в Негово Име и за Негова възхвала", Бахаулла пише: "Всеки, който достигне до тяхното присъствие, ще се слави с това, че ги е срещнал и обитателите на всяка страна ще бъдат просветлени чрез спомена за тях."

Преобладаващият дял

В този момент, когато си припомням дела, който са имали от самото раждане на вярата на Запад слугините на Бахаулла, взети отделно от мъжете, без чужда помощ, за отварянето на толкова много, толкова различни и пръснати по лицето на планетата страни, чувствам нужда не само да отдам заслуженото на подобна апостолична жар, истински напомняща за онези героични мъже, които бяха отговорни за раждането на вярата на Бахаулла, но също и да наблегна на значението на този преобладаващ дял, който жените от Запада имаха и имат в установяването на Неговата вяра по целия свят. "Сред чудесата ¦ свидетелства самият Абдул Баха, ¦ които отличават това свещено изповедание, е това, че жените проявяваха по-голяма смелост от мъжете, когато се вливаха в редовете на вярата." Това толкова велико и блестящо свидетелство се отнася особено за Запада и въпреки че досега то получи обилно и убедително потвърждение, с течение на годините неговата сила трябва да нараства, когато американските вярващи навлязат в най-славната фаза от своите учебни дейности в рамките на Седемгодишния план. "Смелостта", която по думите на Абдул Баха характеризира техните постижения в миналото, не трябва да губи ни най-малко от своя блясък сега, когато те са изправени на прага на едни още по-велики и благородни постижения. Напротив, тя трябва да бъде още по-убедително изявявана с течение на времето надлъж и шир из необятните и девствени територии на Латинска Америка и да спечели за любимото дело по-вълнуващи победи от постигнатите от него досега.

Към младежите бахаи

Към младежите бахаи от Америка освен всичко това чувствам, че трябва специално да бъдат отправени няколко думи, като проучвам възможностите, които една кампания с такива гигантски размери трябва да предостави на изпълнения с готовност и предприемчивост дух, толкова силно стимулиращ ги в службата им на делото на Бахаулла. Въпреки че им липсва опит и са изправени пред недостиг на средства, смелият дух, който те притежават, както и енергията, готовността и оптимизма, които досега те показваха толкова неизменно, им дават правото да изиграят активна роля в предизвикването на интереса и в осигуряването на верността на техните връстници в тези страни. Не може да бъде дадена никаква по-голяма демонстрация на народите и от двата континента за младежката жизненост и живителната сила, проникващи живота и институциите на новородената вяра на Бахаулла, от едно интелигентно, постоянно и ефективно участие на бахайската младеж от всяка раса, националност и класа в учебната и административната сфера на бахайските дейности. Чрез подобно участие критикуващите и враговете на вярата, наблюдаващи с различна степен на скептицизъм и гняв, еволюционния процес на Божието дело и неговите институции, биха могли най-добре да бъдат убедени в несъмнената истина, че това дело е съвсем живо, здраво е в самата си вътрешна същност и съдбините му се намират в сигурни ръце. Надявам се и наистина се моля едно такова участие не само да допринесе за славата, могъществото и престижа на вярата, но също така и да се отрази толкова силно върху духовния живот и да укрепи в такава степен енергията на младите членове на бахайската общност, че да им даде възможност да покажат в пълна мяра вродените си способности и да открият един следващ етап от духовната си еволюция под сянката на вярата на Бахаулла.

Специалното място на Панама

Оставайки верен на постановеното в Хартата, изложена от перото на Абдул Баха, чувствам за свое задължение да обърна специално внимание на онези, на които тя бе поверена, на неотложните нужди и на специалното място, на което се радва Република Панама както по отношение на относителната є близост до сърцето и центъра на вярата в Северна Америка, така и на географското є място като свързващо звено на два континента. "Всички гореспоменати страни ¦ пише Абдул Баха, говорейки в едно от Своите послания за страните от Латинска Америка, ¦ са от важно значение, но това особено се отнася за Република Панама, в която Атлантическият и Тихият океан се сливат в едно чрез Панамския канал. Тази страна представлява център за пътуване и преминаване от Америка към други континенти по света и в бъдеще тя ще придобие изключителна важност." ... "По същия начин ¦ пише отново Той ¦ трябва да отделяте огромно внимание на Република Панама, тъй като на това място Западът и Изтокът се обединяват чрез Панамския канал, а тя също е разположена и между два огромни океана. Това място ще стане много важно в бъдеще. Веднага щом бъдат установени там, ученията ще обединят Изтока и Запада, Севера и Юга." Едно толкова привилегировано място несъмнено изисква специалното и неотложно внимание на американската бахайска общност. След като Република Мексико вече бе отворена за вярата и в столицата є бе правомерно създаден духовен съвет, проникването на юг на вярата на Бахаулла в една съседна страна представлява просто естествена и логична стъпка и би трябвало, това е надеждата, тя да не бъде трудна. Не трябва да бъдат спестявани никакви усилия и никоя саможертва не трябва да се счита за прекалено голяма за установяването на макар и малка група в една република, заемаща както духовно, така и географски, толкова стратегическо място ¦ група, която с оглед на силата, придадена є вече от словата на Абдул Баха, не може да не привлече към себе си, веднага щом бъде създадена, изобилната благодат на Царството Абха и да се разрасне с такава удивителна бързина, че да предизвика учудването и възхищението на онези, които вече са били свидетели на такива поразителни доказателства на силата и могъществото на вярата на Бахаулла. Несъмнено трябва да бъде отдавано предпочитание от страна на всички потенциални пионери, както и от членовете на Междуамериканския комитет, на духовните нужди на тази привилегирована република, въпреки че в същото време трябва да бъдат полагани всички усилия вярата да бъде представена, колкото и оскъдно да е това, в републиките Гватемала, Хондурас, Ел Салвадор, Никарагуа и Коста Рика, които ще я свържат в непрекъсната верига с нейните съвети-майки в Северноамериканския континент. Препятствията, колкото и огромни да са те, трябва да бъдат преодолени, средствата от бахайската съкровищница трябва щедро да бъдат разходвани в нейна полза и най-плодотворни и свидни усилия трябва да бъдат посветени на делото на нейното разбуждане. Издигането на още един преден пост на вярата в нейното сърце ще представлява, твърдо вярвам в това, забележителен момент в историята на Съзидателния период на вярата на Бахаулла в Новия свят. Това ще създаде безброй възможности, ще укрепи усилията и ще изпълни с нова енергия живота на онези, които ще са осъществили този подвиг и ще вдъхне огромна смелост и безгранична радост в сърцата на изолираните групи и отделни вярващи в съседните и отдалечени републики, както и ще упражни неосезаемо и въпреки това могъщо влияние върху живота и бъдещото развитие на техните народи.

Една неведома Мъдрост, една всепокоряваща Воля

Такава, многообични приятели, е гледката, която се разкрива пред очите и отправя предизвикателство пред възможностите на американската бахайска общност в тези заключителни години от Първия век от бахайската ера. Такива са качествата и способностите, изисквани от тях за правилното изпълнение на техните отговорности и задължения. Такива са изискванията, възможностите и целите на плана, който се нуждае от всяка частица от тяхната енергия. Кой знае дали тези малко оставащи, отлитащи бързо години, не носят в себе си събития, важността на които не можем да си представим, изпитания, по-сурови от всички, които човечеството е изпитвало досега, конфликти, по-унищожителни от всички, предхождащи ги досега. Опасностите, колкото и страшни да са те, не трябва никога да затъмняват сиянието на тяхната новородена вяра. Конфликтите и вълненията, колкото и объркващи да са те, не трябва никога да замъгляват тяхното зрение. Изпитанията, колкото и бедствени да са те, не трябва никога да съкрушават тяхната решителност. Отрицанията, колкото и клеветнически да са те, не трябва никога да ги отклоняват от техния курс. Сегашният план, въплъщаващ разцъфтелите надежди на покойния Учител, трябва да бъде прилаган, неуморно прилаган, каквото и да ги сполети в бъдеще, колкото и объркващи да са кризите, които могат да обхванат тяхната страна или света. Като ни най-малко не отстъпват в своята решителност, като не оставят ни най-малко на заден план своята задача, те не трябва, каквито и удари да им нанасят обстоятелствата, никога да забравят, че съвпадането на подобни разтърсващи света кризи с непрестанното разгръщане и раждане на плодовете на тяхната божествено отредена задача, е само по себе си дело на Съдбата, замисъл на една неведома Мъдрост и цел на една всепокоряваща Воля ¦ Воля, която направлява и контролира по свой тайнствен начин както съдбините на вярата, така и съдбините на хората. Подобен едновременен процес на възход и падение, на интеграция и дезинтеграция, на ред и безпорядък, с присъщите им непрестанни и ответни реакции един към друг, представляват просто аспекти на един по-велик план, единен и неделим, чийто Източник е Бог, чийто Автор е Бахаулла, театърът на чиито действия е цялата планета и чиито крайни цели са единството на човешкия род и мирът на цялото човечество.

Подобни размисли би трябвало да засилят решителността на цялата бахайска общност, да разпръснат техните страхове и да ги разбудят за едно ново посвещаване на всеки един раздел от онази Божествена Харта, чиито контури бяха очертани за тях от перото на Абдул Баха. Седемгодишният план, както вече беше заявено, представлява просто начален етап, един трамплин за разгръщането на последствията от прилагането на тази Харта. Импулсът, който бе зароден първоначално от движението на това перо и който сега задвижва напред с нарастваща сила механизма на Седемгодишния план, трябва в началните години на следващия век да бъде допълнително ускорен и да накара американската бахайска общност да започне едни по-нататъшни етапи в разгръщането на Божествения план ¦ етапи, които ще го отведат далеч зад бреговете на Северното полукълбо в страни и сред народи, където ще бъдат извършени благородните героични дела на тази общност.

Настъпването на Царството

Нека всеки склонен да се съмнява в посоката, която тази достойна за завист общност е предопределено да следва, се обърне и размисли върху следните слова на Абдул Баха, въплътени за вечни времена в посланията на Божествения план и отправени към цялата общност на вярващите от Съединените щати и Канада: "Пълната степен на вашия успех ¦ уведомява ги Той, ¦ все още не е разкрита, неговото значение все още не е напълно разбрано. Не след дълго вие със собствените си очи ще станете свидетели на това колко сияйно всеки един от вас, досущ като грееща звезда, ще излъчва в крепостта на своята страна светлината на Божественото напътствие и ще дарява на нейния народ славата на вечния живот. ... Обсегът на бъдещите ви постижения все още лежи неразкрит. Пламенно се надявам в близко бъдеще цялата земя да бъде развълнувана и потресена от резултатите от вашите постижения. Следователно надеждата, която Абдул Баха пази в сърцето си за вас, е същият успех, който съпътстваше усилията ви в Америка, да може да увенчае стремежите ви и в други части на света, чрез вас славата на Божието дело да може да бъде пръсната из Изтока и Запада и настъпването на Царството на Господа на силите да бъде обявено във всичките пет континента на планетата." ... "В мига ¦ многозначително добавя Той, ¦ в който това Божествено послание бъде понесено от американските вярващи от бреговете на Америка и бъде разгласено през континентите на Европа, Азия, Африка и Австралазия, та чак до островите в Тихия океан, тази общност ще се види сигурно установена на престола на вечното господство. Тогава всички народи по света ще станат свидетели, че тази общност е духовно просветлена и божествено напътствана. Тогава цялата земя ще отекне с възхвалата на нейното великолепие и величие."

Никой, който прочете тези слова, изпълнени с толкова обещания, че дори и триумфалното завършване на Седемгодишния план не би могло да ги изпълни, не може да очаква една общност, издигната толкова високо и надарена толкова богато, да остане задоволена с каквито и да са лаври, които би могла да спечели в близко бъдеще. Да се лежи на такива лаври наистина би било равносилно на предателство спрямо доверието, оказано на тази общност от Абдул Баха. Да скъси поредицата от победи, които трябва да я отведат напред към онзи върховен триумф, когато "цялата земя ще бъде развълнувана и потресена" от резултатите на нейните постижения, би съкрушило Неговите надежди. Да се двоуми и да не съумее да "разгласи из континентите на Европа, Азия, Африка и Австралазия, та чак до островите на Тихия океан" едно послание, провъзгласено по толкова великолепен начин на Американския континент, би я лишило от привилегията да бъде "сигурно установена на престола на вечното господство." Да се откаже от честта да провъзгласи "настъпването на Царството на Господа на силите" по "всичките пет континента на планетата" би накарало да заглъхнат онези "хвалебствия на нейното превъзходство и величие" които иначе биха отеквали из "цялата земя".

Многообични приятели! Не бих могъл да сторя нищо повече, колкото и силно желание да имам да окажа на всеки един от вас всякакво съдействие, което е по силите ми и което би могло да ви даде възможност да изпълните по-ефективно своите божествено определени и постоянно нарастващи задължения, от това да насоча специално вниманието ви в този решителен час на онези незабравими откъси, подбрани на части от огромната маса от непубликуваните и непреведени писания на Бахаулла. Било в Неговото разкриване на мястото и функциите на Неговите обични, в хвалебствията Му на величието на Неговото дело, в наблягането от Негова страна на важността на преподаването или в опасностите, които Той вещае, съветите, които отправя, предупрежденията, които изрича, гледките, които разкрива и уверенията, които дава, тези живи и типични примери на възвишеното слово на Бахаулла, всеки от които е пряко свързан със задачите, пред които всъщност е изправена или които лежат пред американската бахайска общност, не могат да не предизвикат в сърцата и умовете на който и да е от нейните членове, подходил към тях с подобаващо смирение и безпристрастност, такива силни реакции, които ще просветлят цялата му същност и ще засилят неимоверно всекидневните му усилия.

"О, приятели! Не бъдете безразлични към добродетелите, с които бяхте надарени, нито пък пренебрегвайте възвишената си съдба. ... Вие сте звездите на небето на проникновението, ветрецът, който повява в ранно утро, пълноводните води, от които наистина зависи самият живот на всички хора, буквите вписани върху свещения му Свитък." ... "О, хора на Баха! Вие сте пролетните ветрове, които повяват над света. Чрез вас Ние окичихме света на битието с украсата на знанието за Най-милостивия. Чрез вас ликът на света се разля в усмивка и блясъкът на Неговата светлина изгря. Дръжте се за въжето на непоколебимостта така, че всички безплодни въображения да изчезнат. Побързайте от хоризонта на могъществото в името на вашия Господ, Неограничения, за да обявите на Неговите слуги с мъдрост и красноречие вестите на това дело, чийто блясък бе пръснат над света на битието. Внимавайте да не би нещо да ви попречи да съблюдавате нещата, предписани ви от Перото на славата, когато то се движеше из посланието Му с върховно величие и сила. Огромна е благословията на този, който се е вслушал в пронизителния му глас, когато той бе надигнат пред всички, които са на небето и всички, които са на земята. ... О, хора на Баха! Реката, която е самият живот, потече заради вас. Отпийте в Мое име, напук на онези, които проявиха неверие в Бога, Господа на откровението. Ние ви направихме да бъдете ръце на Нашето дело. Дарете с победа този Онеправдан, Който бе подложен на жестоки мъчения в ръцете на вършещите несправедливост. Той наистина ще помогне на всеки, който Му помага и ще помни всеки, който Го помни. За това свидетелства посланието, което пръсна блясъка на любящата доброта на вашия Господ, Преславния, Всепокоряващия." ... "Блажени са хората на Баха! Бог Ми е свидетел! Те са утеха за очите на всичко сътворено. Чрез тях вселените бяха пременени, а Пазеното послание разкрасено. Те са онези, които се носеха в Ноевия ковчег на пълната независимост с лица, обърнати към Зората на красотата. Колко огромна е тяхната благословия, че са достигнали до това, което техният Господ, Всеславният, Всепокоряващият, повели. Чрез светлината им небесата бяха пременени, а лицата на онези, които са се приближили до Него, бяха накарани да засияят." ... "В името на мъките, които сполетяват красотата на Всеславния! Такова е мястото, отредено за истинския вярващ, че ако в степен по-малка от иглено ухо славата на това място бъдеше разкрита пред човечеството, всеки вярващ би изгорял в желанието си да достигне до него. Поради тази причина бе повелено в този земен живот пълната мярка на славата на собственото му място да остава скрито от очите на такъв вярващ." ... "Ако бъде повдигната завесата и бъде явена пълната слава на мястото на онези, които са се обърнали изцяло към Бога и в обичта си към Него са се отрекли от света, всичко сътворено би онемяло."

"Истина ви казвам! Никой не е проумявал корените на това дело. В този ден дълг на всеки е да вижда с очите на Бога и да слуша с Неговите уши. Който гледа на Мен с очи, различни от Моите, никога не ще може да Ме познае. Никой сред Проявленията от миналото, освен до предопределена степен, не е някога разбирал същността на това откровение." ... "Свидетелствам пред Бога за величието, невъобразимото величие на това откровение. Отново и отново, в повечето от Нашите послания, Ние засвидетелствахме тази истина, за да може човечеството да бъде разбудено от своето нехайство." ... "Колко велико е делото, колко смазваща тежестта на неговото послание!" ... "В това най-могъщо откровение всички Изповедания от миналото достигнаха своя най-висок, своя последен връх." ... "Това, което бе явено в това изтъкнато, това най-възвишено откровение, няма равно на себе си в летописите на миналото, нито бъдещите епохи ще видят подобно нему." Целта, лежаща в основата на цялото сътворение, е откровението на този най-възвишен, този най-свят Ден, Денят, познат като Божият ден в Неговите книги и писания ¦ Денят, който всички пророци, избраните и светиите копнееха да видят." ... "Най-възвишената същност и най-съвършен израз на всичко, което хората от миналото са казали или са написали, бе изпратено чрез това най-могъщо откровение от небето на волята на Всепритежаващия, Вечно живия Бог." ... "Това е Денят, в който най-прекрасните Божии блага бяха излети над хората, Денят, в който най-могъщото Му милосърдие се вля във всички създания." ... "Това е Денят, в който Океанът на Божието милосърдие бе явен на хората, Денят, в който Слънцето на любящата Му доброта пръсна сиянието си над тях, Денят, в който облаците на щедрата Му благосклонност хвърлиха сянката си над цялото човечество." ... "В името на благочестивостта на собствената Ми Същност! Велико, неизмеримо велико е това дело! Могъщ, невъобразимо могъщ е този Ден!" ... "Всеки пророк е обявявал настъпването на този Ден и всеки пратеник е жадувал в копнежа Си за това откровение ¦ откровение, което веднага щом бе разкрито, всички създания надигнаха глас, казвайки: "Земята принадлежи на Бог, Най-възвишения, Най-великия!" ... "Денят на Обещанието настъпи и Този, Който е Обещаният, гръмко провъзгласява пред всички, които са на небето и всички, които са на земята: "Наистина, няма друг Бог освен Него, Помощта в беда, Себесъщния!" Кълна се в Бога! Това, което бе въплътено от незапомнени времена в познанието на Бога, Знаещият зримото и незримото, е разкрито. Щастливо е окото, което вижда и лицето, което се е обърнало към Лика на Бога, Господа на цялото мироздание." ... "Велик наистина е този Ден! Позоваванията, правени за него във всички свещени писания като Божия Ден свидетелстват за неговото величие. Душата на всеки Божи пророк, на всеки божествен пратеник, е жадувала за този чуден Ден. Всички различни племена по земята също копнееха да достигнат до него." ... "В този ден е отворена една врата, по-широка от небето и земята, взети заедно. Окото на милосърдието на Този, Който е Желанието на световете, е обърнато към всички хора. Всяка постъпка, колкото и незначителна да е тя, погледната в огледалото на Божието знание, е по-могъща и от планина. Всяка капка, предложена по Неговата пътека, е като едно море в това огледало. Защото това е Денят, който едничкият истински Бог, прославен да е Той, е обявил във всичките Си книги на Своите пророци и Своите пратеници." ... "Това е откровение, при което, ако човек пролее заради него капчица кръв, безброй океани ще бъдат неговата отплата." ... "В този Ден едно мигновение стои над векове от изминалата епоха. ... Нито слънцето, нито луната са виждали ден като този." ... "Това е Денят, в който незримият свят издига глас: "Огромна е благословеността ти, о, земьо, тъй като бе превърната в подпора за нозете на твоя Бог и бе избрана за място на могъщия Му престол!" ... "Светът на битието сияе в този Ден с блясъка на това Божествено откровение. Всичко сътворено величае спасителното му милосърдие и пее химни на възхвала. Вселената е примряла, обзета от радост и веселие. Писанията на Изповеданията от миналото празнуват великия юбилей и наистина приветстват този най-велик Божи Ден. Блазе на онзи, който е доживял да види този Ден и е осъзнал неговото място." ... "В този Ден изгря едно различно Слънце и едно различно Небе бе пременено с неговите звезди и неговите планети. Светът е един друг свят, а делото едно друго дело." ... "Това е Денят, с който отминалите дни и векове не могат да се сравняват. Знайте това и не бъдете от невежите." ... "Това е Денят, в който ушите на хората имат привилегията да чуят онова, което Този, Който разговаря с Бога (Моисей) чу на Синай; онова, което Този, Който е Божият приятел (Мохамед) чу, когато се въздигна към Него; което Този, Който е Духът Божий (Иисус) чу, когато се възнесе при Него, Помощта в беда, Себесъщния." ... "Този Ден е Божият Ден, и това дело е Неговото дело. Щастлив е онзи, който се е отрекъл от този свят и се е вкопчил в Този, Който е Зората на Божието откровение." ... "Това е Царят на дните, възкликва Той, Денят, който видя пришествието на Най-възлюбения, Този, Който през цялата вечност бе провъзгласяван за Желанието на света." ... "Това е Най-главният от всички дни и техен Цар. Огромна е благословията на онзи, който е достигнал чрез благоуханието на тези дни до вечния живот и който с върховна упоритост се е вдигнал да подпомага делото на Този, Който е Царят на имената. Такъв човек е като око за тялото на човечеството." ... "Безподобен е този Ден, тъй като той е като око за отминалите епохи и векове и като светлина за мрака на времената." ... "Този Ден е различен от другите дни и това дело е различно от другите дела. Молете едничкия истински Бог да не лишава очите на хората от възможността да съзрат Неговите знамения, нито ушите им да се вслушат в пронизителния глас на Перото на славата." ... "Тези дни са Божиите дни, с едничък миг от които епохи и векове не могат да се равняват. Една частица в тези дни е като слънцето, а капчицата като океана. Едничък дъх, издишан в обичта към Бога и в служба на Него се записва от Перото на славата като безценно дело. Ако трябваше да бъдат изброени добродетелите на този Ден, всички щяха да бъдат поразени с изключение на онези, които твоят Господ е освободил." ... "В името на праведността на Бога! Това са дните, в които Бог изпита сърцата на цялата дружина от Неговите пратеници и пророци, и зад тях на онези, които бдят над свещеното Му и неприкосновено Светилище, обитателите на небесната Беседка и живеещите в Шатрата на славата." ... "Ако величието на този Ден бъде разкрито в неговата пълнота, всеки човек би жертвал безброй животи в копнежа си да вкуси, та макар и за едничък миг, от огромната му слава ¦ да не говорим за този свят и мимолетните му богатства!" ... "Бог, Истинският, Ми е свидетел! Това е Денят, в който дълг на всеки, който гледа, е да види; всяко ухо, което слуша, да чуе и всеки език, който говори, да обяви на всички, които са на небето и на земята, това свято, това възвишено и всевишно Име." ... "Кажи, о, хора! Това е един несравним Ден. Несравним също така трябва да бъде и езикът, който отдава възхвала на Желанието на всички народи и несравнимо да е делото, което се стреми да бъде приемливо в Неговите очи. Целият човешки род копнееше за този Ден, та дано изпълни онова, което подобава на неговото положение и е достойно за неговата съдба."

"Чрез движението на Нашето Перо на славата Ние вдъхнахме по нареждане на всемогъщия Повелител, един нов живот във всяко човешко тяло и вляхме във всяко слово крепка сила. Всички сътворени неща обявяват свидетелствата на това обхващащо света възраждане." ... "Кажи, о, хора! Кълна се в името на едничкия истински Бог! Това е Океанът, от който произлязоха всички Морета и с когото всяко едно от тях накрая ще се обедини. От Него бяха зародени всички Слънца, при него те всички ще се върнат. Чрез Неговото могъщество дърветата на Божественото откровение родиха своите плодове, всеки един от които бе спуснат в облика на пророк, носещ послание за Божиите създания във всеки от световете, чийто брой единствено Бог в Своето всеобгръщащо познание би могъл да назове. Това Той извърши посредством една едничка буква от Своето слово, разкрито от Перото Му ¦ Перо, задвижвано от насочващия Му пръст ¦ а самият Му пръст бе подкрепян чрез силата на Божията истина." ... "В името на праведността на едничкия истински Бог! Ако и най-малкият скъпоценен камък се загуби, бъде погребан под планина от камъни и лежи скрит зад седемте морета, Ръката на всемогъществото несъмнено ще го разкрие в този ден, бистър и очистен от мръсотията." ... "Всяка една буква, излязла от Нашата уста е надарена с такава възраждаща сила, каквато є дава възможност да дари съществувание на едно ново творение ¦ творение, величината на което е неведома за всички освен за Бога. Той наистина има знание за всичко." ... "По Нашите сили е, ако пожелаем, да дадем възможност на една мъничка летяща прашинка да роди, за по-малко от един миг слънца с безкраен, неописуем блясък, да накараме капчица роса да се превърне в огромни и безброй океани, да вдъхнем във всяка буква такава сила, че да є дадем възможност да разкрие всичкото знание на миналите и бъдещите епохи." ... "Ние притежаваме такава сила, която, ако бъде извадена наяве, би превърнала и най-смъртната отрова в панацея с безотказна ефикасност."

"Дните наближават своя край и въпреки това виждаме народите по света потънали в жестоко нехайство и изпаднали в явна заблуда." ... "Велико, велико е делото! Наближава часът, когато ще се е появил най-силният гърч. Кълна се в Този, Който е Истината! Обещаният ден настъпи, денят, когато мъчителни изпитания ще бушуват над главите ви и под нозете ви, казвайки: "Вкусете от това, което сториха ръцете ви!" ... "Времето за разрушението на света и неговите народи настъпи. Този, Който е Предвечният, дойде, за да може да дари вечен живот, да осигури дълготрайно съхранение и да удостои с това, което води до истински живот." ... "Наближава денят, когато нейният [на цивилизацията] пламък ще опустоши градовете, когато Гласът на величието ще провъзгласи: "Царството е на Бога, Всемогъщия, Всевъзхвалявания!" ... "О, вие, които сте лишени от проникновение! Едно жестоко изпитание ви следва и внезапно ще ви сполети. Събудете се, та дано то ви отмине и не ви причини никаква вреда." ... "О, вие, народи по света! Знайте наистина, че непредвидимо бедствие ви следи и жестоко възмездие ви очаква. Не мислете, че това, което сторихте, се е изгубило от Моя поглед." ... "О, нехаещи! Въпреки че чудесата на Моята милост обгърнаха всички създания, зрими и незрими, и въпреки че откровенията на милосърдието и щедростта Ми проникнаха във всеки атом на вселената, тоягата, с която мога да накажа неблагочестивите е жестока, а яростта на Моя гняв към тях ¦ ужасна." ... "Не тъжи за онези, които се занимават с нещата от този свят и са забравили да поменуват Бога, Най-великия. В името на Този, Който е Вечната истина! Наближава денят, когато яростният гняв на Всемогъщия ще ги сграбчи. Той наистина е Всесилният, Всепокоряващият, Най-могъщият. Той ще очисти земята от мръсотията на тяхната поквара и ще я даде в наследство на онези от Неговите слуги, които са Му приближени." ... "Скоро викът: "Ето, ето, тук съм, тук съм" ще бъде чут от всяка страна. Защото никога не е имало, нито някога би могло да има друго убежище, към което някой да прибегне." ... "И когато настъпи отреденият час, внезапно ще се появи това, което ще накара крайниците на човечеството да се разтреперят. Тогава и само тогава ще бъде развято Божественото знаме и Райският славей ще запее своята песен."

"В началото на всяко откровение преобладаваха несгодите, които по-късно бяха превърнати в благоденствие." ... "Кажи: О, Божии хора! Внимавайте да не би силите на света да ви обезпокоят или могъществото на народите да ви обезсилят, или врявата на размирниците да ви спре, или въплъщенията на светската суета да ви натъжат. Бъдете като планина в делото на вашия Господ, Всемогъщия, Преславния, Неограничения." ... "Кажи: Внимавайте, о, хора на Баха, да не би силните на земята да ограбят силата ви или пък тези, които управляват света, да ви изпълнят със страх. Осланяйте се на Бога и поверете Той да пази делата ви. Той наистина чрез силата на истината ще ви дари с победа и Той наистина има сила да върши туй, що благоволи, и в Неговите крепки длани са юздите на всемогъщата сила." ... "Кълна се в живота Си! Нищо, освен това, което им е от полза, не може да сполети Моите обични. За това свидетелства Перото на Бога, Най-могъщия, Всеславния, Превъзлюбения." ... "Нека това, което става в света, не ви натъжава. Кълна се в Бога! Морето на радостта копнее да достигне до вашето присъствие, тъй като всяко добро бе създадено за вас и според нуждите на времето ще ви бъде разкрито." ... "О, слуги Мои! Не тъжете, ако в тези дни и на това земно ниво, противни на вашите желания неща са отредени и явени от Бога, защото дни на блажена радост, на божествена наслада несъмнено се съхраняват за вас. Светове, свети и духовно лъчезарни, ще бъдат разкрити пред вашите очи. Отредено ви е от Него, в този свят и след това, да вкусите от техните блага, да изпитате също техните радости и да получите дял от дълготрайната им благодат. Без съмнение ще достигнете до всяко едно от тези неща."

"Това е денят, в който трябва да се говори. Дълг на хората на Баха е да положат с изключително търпение и въздържаност усилия да напътстват народите по света към Най-великия хоризонт. Всяко тяло е надигнало глас за душа. Небесни души наистина трябва да съживят с дъха на Божието слово мъртвите тела с един нов дух. Във всяка дума е скрит един нов дух. Щастлив е човекът, който стигне до тях и се вдигне да преподава делото на Този, Който е Царят на вечността." ... "Кажи: О, слуги! Тържеството на това дело зависеше и ще продължи да зависи от появата на свети души, от проявлението на добри дела и откровението на слова на върховна мъдрост." ... "Съсредоточете енергията си в разгласяването на Божията вяра. Който е достоен за такова високо призвание, нека се вдигне и я разпространява. Който не е в състояние да стори това, негово задължение е да определи този, който вместо него ще провъзгласи това откровение, чиято сила накара основите и на най-здравите постройки да се разтърсят, всяка планина да се срине на прах и всяка душа да онемее." ... "Нека ваша главна грижа бъде да спасявате падналите от тресавището на надвисналата гибел и да им помагате да прегърнат древната Божия вяра. Отношението ви към вашия съсед трябва да бъде такова, че ясно да изявява белезите на едничкия истински Бог, тъй като вие сте първите сред хората, които бяхте преродени чрез Неговия Дух, първите, които Му се преклонихте и застанахте на колене пред Него, първите, които закръжихте около Неговия престол на славата." ... "О, вие, възлюбени от Бога! Не си отпочивайте в своите ложета, а напротив, вдигнете се веднага щом разпознаете своя Господ, Твореца и чуете за нещата, които са Го сполетели, и побързайте да Му се притечете на помощ. Развържете езика си и провъзгласявайте безспирно Неговото дело. Това би било по-добро за вас, отколкото всички богатства от миналото или бъдещето, ако сте от тези, които проумяват тази истина." ... "Кълна се в името на Този, Който е Истината! Не след дълго Бог ще украси началото на Книгата на съществуванието със споменаването на възлюбените от Него, които изтърпяха нещастия по Неговата пътека и пътуваха през различни страни в Негово име и за Негова възхвала. Който достигне до тяхното присъствие, ще се слави с това, че ги е срещнал и обитателите на всяка страна ще бъдат просветлени чрез спомена за тях." ... "Надпреварвайте се помежду си в службата на Бога и на Неговото дело. Това е наистина, което ви е от полза в този свят и в онзи, който ще дойде след него. Вашият Господ, Богът на милосърдието, е Всеосведоменият, Всезнаещият!" ... "Благословено е мястото и домът, и местността, и градът, и сърцето, и планината, и убежището, и пещерата, и долината, и земята, и морето, и островът, и поляната, където е бил споменат Бог и Му е била отдадена възхвала." ... "Самото придвижване от едно място на друго, когато се предприема заради Бога, винаги е упражнявало и сега може да упражни своето влияние върху света. В книгите от миналото е изложено и записано мястото на тези, които са пътували наблизо и надалеч, за да напътстват Божиите слуги." ... "Кълна се в Бога! Толкова велики са нещата, отредени за непоколебимите, че ако те трябваше, дори и в степен по-малка от иглено ухо, да бъдат разкрити, всички, които са на небето и всички, които са на земята ще онемеят, освен онези, които Бог, Господът на световете, е благоволил да облекчи." ... "Кълна се в Бога! Това, което бе предопределено за онзи, който подпомага Моето дело, превъзхожда съкровищата на земята." ... "Който раздвижи устните си в този ден и спомене името на Своя Господ, силите на Божественото вдъхновение ще се спуснат над него от небесата на Моето име, Всезнаещият, Премъдрият. Над него ще се спусне също Множеството във висините, всеки от които ще носи високо вдигнат потир с чиста светлина. Така е предопределено в царството на Божието откровение по повеление на Този, Който е Всеславният, Най-Могъщият." ... "В името на праведността на Този, Който в този ден надига глас в самото сърце на всичко сътворено: "Боже, няма друг Бог освен Мен!" Ако някой човек се вдигне да защитава в своите писания Божието дело от нападащите го, такъв човек, колкото и незначителен да е неговият принос, ще получи такива почести в следващия свят, че Множеството във висините ще завиди на неговата слава. Ничие перо не може да обрисува възвишеността на неговото място, нито нечий език може да опише неговия блясък." ... "Моля се на Бога всички да получите сили да изпълните това, което е Божията воля и милосърдно да бъдете подпомогнати да оцените ранга, с който са удостоени онези от Неговите възлюбени, които са се вдигнали да Му служат и да величаят Неговото име. Над тях да бди славата на Бога, славата на всичко, що е в небесата и всичко, що е на земята, и славата на обитателите на най-възвишения Рай, небето на небесата." ... "О, хора на Баха! Това, че няма кой да се равнява с вас, е знак на милосърдие. Отпийте от Чашата на щедростта виното на безсмъртието напук на онези, които са отрекли Бога, Господа на имената и Създателя на небесата."

"Кълна се в името на едничкия истински Бог! Това е денят на онези, които са се откъснали от всички освен от Него, денят на онези, които са признали Неговото единство, денят, в който Бог сътворява с ръцете на Своето могъщество божествени създания и нетленни същности, всеки от които ще отхвърли света и всичко, което е в него и ще стане толкова непоколебим в Божието дело, че всяко мъдро и проникновено сърце ще се чуди." ... "Скрита в Свещената завеса и готова за служба на Бога стои дружина от Неговите избраници, които ще бъдат явени на хората, подпомагащи Неговото дело, които няма да се страхуват от никого, та дори и целият човешки род да се вдигне и започне война срещу тях. Това са онези, които пред погледа на земните обитатели и жителите на небесата ще се вдигнат и на висок глас ще провъзгласят името на Всемогъщия и ще призоват децата човешки към пътеката на Бога, Преславния, Всевъзхвалявания." ... "Наближава денят когато Бог чрез едничко действие на Своята воля ще е въздигнал един народ от хора, същността на които е неведома за всички освен за Бога, Всемогъщия, Себесъщния." ... "Не след дълго, от Пазвата на могъществото, Той ще извади Ръцете на Властта и Силата ¦ Ръце, които ще се надигнат, за да спечелят победа за този Младеж и които ще пречистят човечеството от мръсотията на низвергнатите и безбожниците. Тези Ръце ще напрегнат сили да поддържат Божията вяра и в Моето име, себесъщния, могъщия, ще покорят народите и племената по земята. Те ще влизат в градовете и ще вдъхват страх в сърцата на всички техни жители. Такива са свидетелствата за Божието могъщество; колко страшно, колко яростно е Неговото могъщество!"

Още няколко думи в заключение. Сред някои от най-важните и подтикващи към размисъл изявления, правени някога от Абдул Баха по време на историческите Му пътувания из Северноамериканския континент, са следните: "Дано тази Американска демокрация бъде първата държава, която да установи основата на международното разбирателство. Дано тя бъде първата държава, която да провъзгласи единството на човечеството. Дано бъде първата, която да развее Знамето на Най-великия мир." И отново: "Американският народ наистина заслужава да бъде първият, който да вдигне Шатрата на Великия мир и да провъзгласи единството на човечеството. ... Защото Америка е развила по-големи и по-чудесни сили и способности от другите държави. ... Американската държава има сили и средства да осъществи онова, което ще украси страниците на историята, да се превърне в предмет на благородна завист за света и да бъде благославяна и на Изток, и на Запад заради тържеството на своя народ. ... Американският континент дава признаци и свидетелства за изключително голям напредък. Бъдещето му е дори още по-обещаващо, тъй като влиянието и светлината му се простират надалеч. Духовно той ще води всички народи."

Съдбата на Америка

Веднага след като бе освободена в страната, предопределена да се превърне в негова люлка и поборник, съзидателната енергия, породена по един тайнствен начин от първите наченки на зараждащия се Световен ред на Бахаулла дари тази страна с достойнството, вдъхна є силите и способностите и я осигури духовно да изиграе ролята, предвещана в тези пророчески слова. Силите, с които тази дадена от Бога мисия вдъхна в нейния народ, от една страна, започват да се проявяват чрез съзнателните усилия и повсеместните постижения, както в административната, така и в учебната сфери на бахайската дейност, на организираната общност на последователите на Бахаулла в Северноамериканския континент. Същите тези сили, отделни, и въпреки това взаимосвързани с тези усилия и постижения, от друга страна, недоловимо оформят под влияние на световните политически и икономически сили съдбата на тази страна, а също така оказват влияние върху живота и постъпките на нейното правителство и народ.

На усилията и постиженията на онези, които, знаейки за откровението на Бахаулла, сега се трудят в този континент, на тяхната сегашна и бъдеща насока в дейността, се спрях достатъчно в предходните страници. Ако съдбата на американския народ трябва да бъде правилно разбрана в нейната цялост, сега се налага да бъдат казани няколко думи относно ориентацията на тази държава като цяло и тенденцията в делата на нейния народ. Защото колкото и да не съзнават Източника, от който произлизат тези напътстващи енергии и колкото и бавен и трудоемък да е процесът, става все по-очевидно, че държавата като цяло, било посредством своето правителство или по друг начин, клони, под влиянието на сили, които нито може да проумее, нито да контролира, към такива асоциации и политика, където, както бе подсказано от Абдул Баха, лежи нейната съдба. Както общността на американските вярващи, които съзнават този Източник, така и основната част от техните сънародници, които засега не са разпознали Ръката, направляваща тяхната съдба, допринасят всеки по собствен начин за осъществяването на надеждите и изпълнението на обещанията, издигнати в по-горе цитираните слова на Абдул Баха.

Светът се движи напред. Събитията в него се развиват злокобно и с объркваща бързина. Вихърът на неговите страсти е с голяма скорост и обезпокоително яростен. Незабележимо Новият свят бива въвличан в неговия център. Потенциалните центрове на бурята на земята вече хвърлят своите сенки върху неговите брегове. Опасности, немислими и непредсказуеми, го заплашват както отвътре, така и отвън. Неговите правителства и народи постепенно биват уплитани в примките на повтарящите се кризи и жестоки противоречия в света. С всяко ускорение в уверения ход на науката Атлантическият и Тихият океан постепенно се превръщат в прости проливи. Великата република на Запада се оказва особено и все повече въвлечена. Далечни тътени отекват заплашително в изблиците на нейния народ. По фланговете є са разположени потенциалните центрове на бурята на Европейския континент и в Далечния Изток. По южния є хоризонт се задава нещо, което понятно може да се развие в още един център на вълнение и опасност. Светът се свива в едно съседство. Волно или неволно, Америка трябва да посрещне и да се справи с това ново положение. Заради националната си сигурност, да не говорим от хуманитарни съображения, тя трябва да поеме отговорностите, наложени от това новосъздадено съседство. Колкото и парадоксално да изглежда, единствената є надежда да се избави от насъбралите се покрай нея беди, е да се оплете в същата тази паяжина на международно сдружаване, която плете Ръката на неведомата Съдба. Съветът на Абдул Баха към един високопоставен служител от нейното правителство изплува в паметта с особена уместност и сила. "Най-добре бихте служили на своята страна, като се опитате в качеството си на гражданин на света да допринесете за прилагането на принципа на федерализма, който лежи в основата на правителството на вашата страна в съществуващите сега взаимоотношения между народите и страните по света." Идеалите, запалили въображението на трагично недооценения американски президент, чиито върховни усилия, колкото и омаловажавани от едно непроницателно поколение, Абдул Баха приветства чрез Своето перо като ознаменуващи зората на Най-великия мир, въпреки и лежащи сега в праха, отправят горчив упрек към нехаещото поколение за това, че толкова жестоко ги изостави.

Това, че светът е заобиколен от беди, че сега опасности се натрупват и в действителност заплашват американската нация, не може да бъде отречено от никой наблюдател с ясен взор. Днес земята е превърната във военен лагер. Цели петдесет милиона мъже или носят оръжие, или са в запаса. Повече от три милиарди лири се изразходват за нейното въоръжаване всяка година. Светлината на религията е помрачена, а моралното влияние се разпада. В по-голямата си част страните по света станаха жертва на войнствени идеологии, които застрашават да подронят самите основи на скъпо придобитото политическо единение. Възбудени тълпи в тези страни гледат на тях с недоволство, въоръжени са до зъби, обзети са от страх и стенат под игото на изпитанията, породени от политическите вражди, расовия фанатизъм, омразата на национална основа и религиозната неприязън. "Ветровете на отчаянието, уви, духат от всички посоки, а враждата, която разделя и измъчва човешкия род нараства с всеки изминал ден. Признаците за надвисналите конвулсии и хаос могат вече да бъдат съзрени ..." "Болестите, от които днес страда светът ¦ предрича Абдул Баха, пишейки още преди две десетилетия, ¦ ще се умножат; мракът, който го обгръща, ще се засили. Балканите ще останат размирни. Неспокойствието в тях ще нарасне. Победените сили ще продължат с подстрекателствата си. Те ще прибягнат до всяка мярка, която би могла да разпали отново пламъка на войната. Движения, новородени и световни по своя мащаб, ще положат върховни усилия за осъществяването на своите замисли. Лявото движение ще придобие изключителна важност. Влиянието му ще се разпространи." Колкото до самата американска държава, гласът на собствения є президент, категоричен и ясен, предупреждава народа є, че едно вероятно нападение над неговата страна е доведено безкрайно по-близко от развитието на самолетостроенето и от други фактори. Държавният є секретар, обръщайки се по време на една конференция към събраните представители на всички американски републики, отправя едно не по-малко злокобно предупреждение. "Тези наново надигащи се сили приемат застрашителни размери из целия свят ¦ тяхната злокобна сянка пада право върху нашето собствено полукълбо." Колкото до нейната преса, прозвучава същият израз на предупреждение и безпокойство от приближаващата се опасност. "Трябва да сме готови да се защитим както отвътре, така и отвън. ... Нашата защитна граница е дълга. Тя се простира от Пойнт Бароу в Аляска до Кейп Хорн, лежи между Атлантическия и Тихия океан. Кога или къде могат да ни ударят агресорите от Европа и Азия, не може да каже никой. Това може да стане навсякъде, по всяко време. ... Нямаме друг избор освен самите ние да се въоръжаваме. ... Трябва зорко да бдим над Западното полукълбо."

Разстоянието, което измина американската нация от официалното си и категорично отхвърляне на Уилсъновия идеал, промените, които неочаквано я обзеха през последните години, посоката, в която се движат събитията в света, с неизбежното им въздействие върху политиката и икономиката на тази нация, са от изключително значение и силно поучителни и насърчителни за всеки наблюдател бахай, разглеждащ развитието на международното положение в светлината на пророчествата на Бахаулла и на Абдул Баха,. Не би било възможно да бъде очертана точната посока, която в тези размирни времена и изпълнени със събития години, ще следва тази страна. Съдейки от направлението, което приемат нейните дела, ние можем единствено да очакваме посоката, която тя най-вероятно ще избере да последва в нейните взаимоотношения както с републиките в Америка, така и със страните от останалите континенти.

Едно по-тясно сближаване с тези републики, от една страна, и все по-нарастващото участие в различна степен в делата на целия свят, от друга, в резултат от появилите се отново международни кризи, изглежда представляват най-вероятното развитие на нещата, което бъдещето крие за тази страна. Неизбежно ще има забавяния, ще трябва да се изтърпят пречки, по пътя на развитието на тази страна към нейната крайна съдба. Нищо обаче не може в крайна сметка да промени тази посока, предопределена за нея от непогрешимото перо на Абдул Баха. След като бе постигнато нейното федерално единство и вътрешните є институции укрепнаха ¦ етап, който отбеляза нейното съзряване като политическа единица ¦ бъдещото є развитие като член на семейството на народите трябва при обстоятелства, които в сегашния момент не можем да си представим, постоянно да продължава. Подобно развитие трябва да се запази до времето, когато чрез активната и решителна роля, която тя ще е изиграла в организацията и в мирното решаване на въпросите на човечеството, тази нация ще е постигнала върха на своите сили и функции като виден член и съставна част на федеративния свят.

Непосредственото бъдеще, в резултат на това постоянно и неизбежно въвличане в различните затруднения и проблеми, сполетели човечеството, трябва да бъде мрачно и потискащо за тази нация. Разтърсващото света изпитание, което Бахаулла, както бе цитиран в предходните страници, толкова картинно предрича, може да я види въвлечена в невиждана степен в своя вихър. От него тя вероятно ще излезе, за разлика от реакциите є на последния световен конфликт, съзнателно решена да използва случая, за да упражни пълната тежест на своето влияние върху гигантските проблеми, които едно подобно изпитание трябва да остави след себе си и да прогони завинаги, заедно със своите посестрими нации от Изток и от Запад, най-огромното проклятие, което от незапомнени времена е сполитало и принизявало човешкия род.

Тогава и единствено тогава американската нация, разтопена и пречистена във врящия котел на една всеобща война, калена в трудностите си и дисциплинирана от уроците си, ще бъде в състояние да издигне своя глас в съвета на нациите, сама да положи крайъгълния камък на един всеобщ и траен мир и да подпомогне установяването на обещаното царуване на праведността на земята. Тогава и единствено тогава, докато общността на американските вярващи в самото є сърце изпълнява докрай божествено назначената си мисия, американската нация ще бъде в състояние да изпълни неизразимо славната съдба, отредена є от Всемогъщия и безсмъртно въплътена в писанията на Абдул Баха. Тогава и единствено тогава американската нация ще завърши "това, което ще украси страниците на историята," ... "ще се превърне в предмет на благородна завист за света и ще бъде благославяна и на Изток, и на Запад."

Шоги
25 декември 1938 г.

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :