Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Baha'u'llah

Baha'i Prayers
Gleanings from the Writings of Baha'u'llah
Huququ'llah
Tablets of Baha'u'llah
The Four Valleys
The Hidden Words
The Kitab-i-Aqdas
The Kitab-i-Iqan
The Seven Valleys
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Baha'u'llah : The Kitab-i-Aqdas
Предговор
към английското издание

През 1953 г. Шоги Ефенди - Пазителят на бахайската Вяра, включи като една от целите на своя Десетгодишен план подготвянето на "Обзор и кодекс на законите и наредбите на Кетаб-е-Акдас" като съществено важна стъпка към нейния превод. Самият той работи по кодификацията, но не успя да я завърши до смъртта си през 1957 г. Изпълнението на задачата беше продължено въз основа на неговия труд, в резултат на което през 1973 г. книгата излезе от печат. В допълнение към самия "Обзор и кодекс", както и в обяснителните бележки, това издание включваше и сборник на откъси от Кетаб-е-Акдас, преведени преди това от Шоги Ефенди и публикувани в различни книги. Обзорът и кодексът обхващаха текста както на Кетаб-е-Акдас, така и на "Въпроси и отговори", съставляващи добавка към Акдас. През 1986 г. Световният дом на справедливостта реши, че е настъпило времето, когато подготвянето на английския превод на пълния текст на Най-святата книга е станало възможно и съществено необходимо и направи изпълнението му една от целите на Шестгодишния план, 1986-1992 г. Издаването на книгата ще бъде последвано от преводи и на други езици.

Беше взет под внимание фактът, че тъй като Кетаб-е-Акдас представлява Свето писание, тя трябва да бъде представена във форма, която да може да се чете с лекота и вдъхновение, без да бъде излишно претрупвана с бележки под линия и индекси, които са присъщи на научните текстове. Въпреки това за улеснение на читателя при проследяването на текста и неговите променящи се теми бе прието допълнителното разделяне на параграфи - разделяне, което не е присъщо на произведенията на арабската литература, а впоследствие тези параграфи бяха номерирани за по-лесен достъп и индексиране, както и за еднакво обозначаване на всички езици, на които ще бъде публикувано това произведение.

Текстът на Акдас е последван от кратък сборник от Писания на Бахаулла, които допълват Най-святата книга, както и превод на "Въпроси и отговори", публикувани тук за първи път.

Шоги Ефенди казва, че английският превод на Акдас следва да включва "подробни обяснителни бележки". Подходът при последвалото подготвяне на бележките беше да се обърне особено внимание на онези моменти, които биха могли да озадачат невладеещия арабски език читател като непонятни или които поради различни причини изискват пояснения или предварителна информация. Те нямат за цел да бъдат изчерпателен коментар върху текста, излизащ извън рамките на тези основни изисквания.

Бележките, следващи обзора и кодекса, са номерирани последователно. Всяка от тях се предхожда от цитат на откъса, до който се отнася и показва номера на параграфа, където се намира този откъс. Това улеснява взаимовръзката между текста и бележките, като в същото време дава възможност на читателите да се запознаят с бележките, без постоянно да правят справка с текста, ако предпочитат това. Надяваме се по този начин да отговорим на нуждите на широк кръг от читатели с различно образование и интереси.

Индексът представлява водител към темите във всички части на книгата.

Значението и характерът на Кетаб-е-Акдас и обхватът от теми, които тя съдържа, са живо обрисувани от Шоги Ефенди в неговата история на първия бахайски век, озаглавена "Бог минава". В помощ на читателя тези откъси са представени в раздела, непосредствено следващ въведението. Обзорът и кодексът, който се публикува отново в това издание, служи също за улеснение при добиването на цялостна представа за Книгата.

Въведение

Тази година1, 149-ата от бахайската ера, бележи стогодишнината от Възнесението на Бахаулла - Носител на всеобщото Божие Откровение, предопределено да води човечеството към колективното му съзряване. Това, че този случай ще бъде отбелязан от общността на вярващи, представляваща пъстрото многообразие на цялото човечество и установена за един век и половина и в най-отдалечените кътчета на планетата, е израз на силите на единението, освободени чрез пришествието на Бахаулла. Допълнително свидетелство за действието на същите тези сили може да бъде съзряно в степента, до която идеите на Бахаулла са предначертали живота на човешкото общество в толкова много от неговите аспекти. Сега е подходящият момент за публикуването на този първи официално одобрен превод на английски език на Книгата Майка на Неговото Откровение, Неговата "Най-свята книга" - Книгата, в която Той излага Законите на едно Изповедание, предопределено да пребъде в продължение на повече от хиляда години.

От над стоте тома, съставляващи свещените Писания на Бахаулла, Кетаб-е-Акдас е от изключително значение. "Да се съгради наново целият свят" е целта и предизвикателството на Неговото Послание, а Кетаб-е-Акдас представлява Хартата на бъдещата световна цивилизация, която Бахаулла е дошъл да създаде. Постановеното в нея лежи пряко върху основата, установена от предишните религии, тъй като по думите на Бахаулла: "Това е неизменната Божия Вяра, вечна в миналото, вечна и в бъдещето." В това Откровение идеите на миналото са издигнати до едно ново ниво на разбиране, а социалните закони - променени, за да отговорят на нуждите на изгряващата сега епоха - са предопределени да превърнат човечеството в една световна цивилизация, блясъка и величието на която все още едва ли можем да си представим.

В своето потвърждаване на валидността на големите религии от миналото Кетаб-е-Акдас преповтаря вечните истини, изложени от всички Божествени Пратеници: единството на Бога, обичта към ближния и духовния смисъл на земния живот. В същото време тя премахва онези елементи от миналите религиозни кодекси, които днес представляват пречка за започващото обединение на света и за преустройството на човешкото общество.

Божият закон за това Изповедание отговаря на нуждите на цялото човешко семейство. В Кетаб-е-Акдас има такива закони, които са предназначени предимно за членовете на дадена част от човечеството и ще могат веднага да бъдат разбрани от тях, но които при първи прочит могат да се сторят неясни за хора с различна култура. Такъв например е законът, забраняващ изповядването на грехове пред себеподобни човешки същества, което, въпреки че е понятно за хора с християнско потекло, би могло да озадачи други. Много от законите се отнасят до миналите Изповедания, особено до последните две - тези на Мохамед и на Баб, въплътени в Корана и Баяна. Въпреки това, макар че някои от наредбите на Акдас са с такава тясна насоченост, те имат също така и всеобщо приложение. Чрез Своя Закон Бахаулла постепенно разкрива значението на новите нива на познание и поведение, към които сега са призовани хората по света. Той въплъщава Своите наставления в рамките на един духовен коментар, като постоянно кара читателя да има предвид принципа, че тези закони, независимо от въпроса, за който се отнасят, служат на многостранните цели на това, да бъде осигурено спокойствието на човешкото общество, да бъдат издигнати нормите на човешкото поведение, да бъде разширен обхватът на човешкото познание и да бъде одухотворен животът на всеки човек. Във всяко едно отношение крайна цел на законите на религията представлява връзката на човешката душа с Бога и изпълнението на нейната духовна съдба. "Не си мислете - твърди Самият Бахаулла, - че сме ви разкрили един прост сбор от закони. Не, по-скоро разпечатахме отбраното Вино с пръстите на силата и могъществото." Книгата на законите Му представлява Неговото "най-сериозно свидетелство за всички хора и доказателство на Премилостивия за всички, които са на небето и всички, които са на земята."

Никое въведение към духовната необятност, разкрита в Кетаб-е-Акдас не би могло да изпълни целта си, ако не запознае читателя с тълкувателните и законодателните институции, които Бахаулла неразривно е свързал с разкритата по този начин система от закони. В основата на това напътствие лежи уникалната роля, която Писанията на Бахаулла - дори текстът на самата Кетаб-е-Акдас - отреждат на най-големия Му син, Абдул Баха. Тази уникална фигура е едновременно Примерът за проповядвания от Баща Му начин на живот, божествено вдъхновеният пълномощен Тълкувател на Неговите Учения и Центърът и Оста на Завета, който Авторът на бахайското Откровение остави на всички, които Го признават. Двадесет и деветте години служба на Абдул Баха дариха бахайския свят с едно сияйно множество от коментари, разкриващи безброй проникновени перспективи за целите на Неговия Баща.

В Своето завещание Абдул Баха удостои с мантията на Пазител на Делото и непогрешим Тълкувател на неговите учения Своя най-голям внук, Шоги Ефенди и потвърди пълномощието и гаранцията за божествено напътствие, постановени от Бахаулла за Световния дом на справедливостта по всички въпроси, "които не са разкрити явно в Книгата". По този начин Пазителството и Световният дом на справедливостта могат да бъдат разглеждани по думите на Шоги Ефенди като "неразделни Наследници" на Бахаулла и Абдул Баха. Те представляват върховните институции на Административния ред, който бе основан и предвиден в Кетаб-е-Акдас и разяснен от Абдул Баха в Неговото завещание.

По време на тридесет и шестте си години служене Шоги Ефенди издигна структурата на избираните духовни съвети - домовете на справедливостта, за които се говори в Кетаб-е-Акдас и намиращи се все още в етапа на своето зараждане - и с тяхно съдействие положи началото на систематичното прилагане на Божествения план, който Абдул Баха беше изложил за разпространението на Вярата из целия свят. Въз основа на установената здрава административна структура, той също така задвижи процесите, представляващи съществена подготовка за избора на Световния дом на справедливостта. Това тяло, което бе създадено през април 1963 г., се избира чрез тайно гласуване и вота на мнозинството в тристепенни избори от възрастните бахаи от целия свят. Разкритото Слово на Бахаулла, заедно с тълкуванията и изложенията на Центъра на Завета и Пазителя на Делото, съставляват задължителните указания за Световния дом на справедливостта и са негова непоклатима основа.

Що се отнася до самите закони, един по-обстоен преглед би ни разкрил, че те се отнасят до три главни области: връзката на отделния човек с Бога; материални и духовни въпроси, които пряко ползват отделния човек; и взаимоотношенията между отделните хора и между отделния човек и обществото. Те могат да бъдат групирани в следните раздели: молитва и пост; закони за личното състояние, управляващи брака, развода и унаследяването; широк кръг от други закони, наредби и забрани, както и призиви; и отмяната на определени закони и наредби от предишни Изповедания. Тяхна отличителна характеристика е краткостта им. Те съставляват ядрото на едно широко законодателство, което ще бъде създадено в бъдните векове. Това подробно уточняване на законите ще бъде извършено от Световния дом на справедливостта в съответствие с пълномощията, дадени му от Самия Бахаулла. В едно от Своите Послания Абдул Баха разяснява следния принцип:

Онези въпроси от особена важност, които съставляват основата на Божия Закон, са изрично вписани в Текста, но допълнителните разпоредби са оставени на Дома на справедливостта. Мъдростта в това е, че времената никога не остават същите, тъй като промяната е присъщо качество и съществен белег на този свят, както и на времето и пространството. Затова Световният дом на справедливостта ще постъпва в съответствие с условията ...

Накратко, тук е мъдростта на това, обществените закони да се отнасят до Световния дом на справедливостта. В религията на исляма също така не всяка наредба е била изрично разкрита; нещо повече, дори и една десета от десетата не е била включена в Текста; въпреки че всички въпроси от първостепенна важност били специално упоменати, несъмнено имало хиляди закони, по които не се казвало нищо. Тези закони били създадени по-късно от духовенството в съответствие със законите на ислямското право, а отделните духовници стигнаха до противоречащи изводи от първоначално разкритите наредби. Всички те влязоха в действие. Днес процесът на извличане на изводи е в правомощията на Дома на справедливостта, а изводите и заключенията на отделните духовници и учени нямат никаква власт, освен ако не бъдат потвърдени от Дома на справедливостта. Разликата се състои точно в това, че от заключенията и потвържденията на тялото на Дома на справедливостта, чиито членове се избират и се познават от световната бахайска общност, не ще възникнат различия; докато заключенията на отделните духовници и учени в крайна сметка биха довели до различия и биха причинили разкол, разделение и разпокъсване. Целостта на Словото би била разрушена, единството на Вярата би изчезнало, а зданието на Божията Вяра би било разтърсено из основи.

Въпреки че Световният дом на справедливостта е изрично упълномощен да променя или отменя собственото си законодателство с промяна в условията, като по този начин осигурява на бахайските закони съществения елемент на гъвкавостта, той не може да отменя или променя който и да е от законите, изложени ясно в свещения Текст.

Обществото, за което са предназначени някои от законите на Акдас, ще възникне постепенно и затова Бахаулла е предвидил поетапното приложение на бахайските закони:

Наистина Божиите закони са като океан, а чедата човешки като риби, само да съзнаваха това. При съблюдаването им обаче човек трябва да проявява такт и мъдрост. ... Тъй като повечето хора са слабохарактерни и са далеч от Божието предначертание, човек следва да съблюдава такт и благоразумие при всякакви обстоятелства, така че да не се случи нищо, което би могло да причини вълнения и раздор, или пък да възбуди протести сред нехаещите. Действително щедростта Му надмина цялата вселена, а даровете Му обсипаха всички земни обитатели. Човечеството трябва да се води към океана на истинското проникновение в дух на обич и търпимост. Самата Кетаб-е-Акдас представлява красноречиво свидетелство за любящото Божие провидение.

Принципът, управляващ това поетапно приложение, беше изложен в писмо, написано от името на Шоги Ефенди, до един национален духовен съвет през 1935 г.:

Винаги, когато това е възможно и не противоречи явно на гражданското законодателство на страната, законите, разкрити от Бахаулла в Акдас са абсолютно задължителни за всеки вярващ или бахайска институция, било то на Изток или на Запад. На определени закони ... всички вярващи трябва да гледат като на всеобщо и неотменно приложими за сегашното време. Други са били формулирани в очакване на такова състояние на обществото, предопределено да възникне от хаотичните условия, които съществуват днес ... Това, което не е формулирано в Акдас, както и по-специфични въпроси и такива от второстепенна важност, произлизащи от приложението на вече формулираните от Бахаулла закони, ще трябва да бъде постановено от Световния дом на справедливостта. Това тяло може да допълва, но никога да отменя или да видоизменя дори и в най-малка степен вече формулираното от Бахаулла. Нито пък Пазителят има каквото и да е право да отслабва задължителния характер, а да не говорим пък да отменя постановеното в една такава основна и свещена Книга.

Броят на задължителните за бахаите закони не се увеличава с публикуването на този превод. Когато бъде преценено за навременно, бахайската общност ще бъде уведомена кои допълнителни закони са задължителни за вярващите и ще бъде осигурено всяко необходимо напътствие и допълнителни разпоредби за тяхното приложение.

Като цяло законите на Кетаб-е-Акдас са изложени стегнато. Пример за тази сбитост може да се види във факта, че много от тях са изразени във форма, отнасяща се до мъжете, но от писанията на Пазителя става ясно, че там, където Бахаулла дава закон, отнасящ се до взаимоотношенията между мъжа и жената, той се прилага mutatis mutandis* между мъжа и жената, освен в случаите, когато самият контекст прави това невъзможно. Например текстът на Кетаб-е-Акдас забранява мъж да се жени за съпругата на баща си (т. е. за втората си майка), а Пазителят упоменава, че също така е забранено жена да се омъжва за своя втори баща. Подобно разбиране на приложенията на Закона има широки последствия в светлината на основния бахайски принцип за равноправието на половете и трябва да се има предвид при изучаването на свещения Текст. Това че мъжете и жените се различават един от друг в определени характерни черти и функции, е неизбежен природен факт и прави възможни техните взаимодопълващи се роли в определени сфери на живота на обществото, но съществено важно е казаното от Абдул Баха, че в това Изповедание "Равноправието на мъжете и жените, освен в някои незначителни случаи, бе напълно и категорично провъзгласено."

Вече бе спомената тясната взаимовръзка между Кетаб-е-Акдас и свещените книги на предишните Изповедания. Особено близка е връзката с Баяна, Книгата на законите, разкрита от Баб. Тя е разяснена в следните откъси от писма, написани от името на Пазителя:

Шоги Ефенди чувства, че трябва да бъде подчертано единството на бахайското Откровение като едно цяло с Вярата на Баб. ... Вярата на Баб не трябва да бъде отделяна от тази на Бахаулла. Въпреки че ученията на Баяна бяха отменени и заменени от законите на Акдас, поради самия факт, че Баб е смятал Себе Си за Предтеча на Бахаулла, ние трябва да гледаме на Неговото Изповедание като на съставляващо едно цяло с това на Бахаулла, като първото представлява встъпление към появата на второто.

Баб заявява, че Неговите закони са временни и зависят от потвърждението на бъдещото Проявление. Затова в книгата Акдас Бахаулла дава одобрението си за някои от законите, които могат да бъдат открити в Баяна, видоизменя други, а много - обявява за невалидни.

По същия начин както Баянът е бил разкрит от Баб някъде по средата на Неговата Служба, Бахаулла разкрил Кетаб-е-Акдас към 1873 г., около двадесет години след като получил в Сия Чал в Техеран първото просветление за Своето Откровение. В едно от Своите Послания Той дава да се разбере, че дори и след разкриването и` Акдас е била задържана от Него в продължение на няколко години, преди да бъде изпратена на приятелите в Иран. Впоследствие, както разказва Шоги Ефенди:

Формулирането от Бахаулла на основните закони на Изповеданието Му в Неговата Кетаб-е-Акдас било последвано с наближаването на края на Неговата Мисия от излагането на определени наставления и принципи, лежащи в самата същност на Неговата Вяра, от повторното потвърждаване на провъзгласените по-рано от Него истини, от подробности и разяснения на някои от изложените вече от Него закони, от разкриването на още предсказания и предупреждения и от установяването на допълнителни разпоредби, предназначени да допълнят постановеното в Неговата Най-свята книга. Тези разпоредби били записани в безброй Послания, които Той продължил да разкрива до последните дни на земния Си живот. ...

Сред тези произведения е и "Въпроси и отговори" - сборник, съставен от Зейнул Мукарабин, най-изтъкнатият измежду преписвачите на Писанията на Бахаулла. Състоящ се от отговори, разкрити от Бахаулла на въпроси, поставени Му от различни вярващи, сборникът представлява безценна добавка към Кетаб-е-Акдас. През 1978 г. най-съществените измежду другите Послания от подобен характер бяха публикувани на английски език под заглавието "Послания на Бахаулла, разкрити след Кетаб-е-Акдас".

Няколко години след разкриването на Кетаб-е-Акдас Бахаулла изпратил ръкописи от нея на бахаи в Иран, а в годината 1308 по Хеджира (1890-91 г. н. е.), към края на Своя живот, Той уредил публикуването на оригиналния текст на Книгата на арабски в Бомбай.

Трябва да бъдат казани и няколко думи за стила на езика, на който беше преведена Кетаб-е-Акдас на английски. Бахаулла владеел превъзходно арабски и предпочитал да го използва в онези Послания и други Писания, където точността на смисъла е била от особена важност за излагането на даден основен принцип. Освен избора на самия език обаче използваният стил има възвишен и емоционален характер, пленяващ сърцата, особено за онези, които били запознати с великите литературни традиции, от които той произлязъл. Заемайки се с тази задача, Шоги Ефенди бил изправен пред предизвикателството да открие английски стил, който не само да предаде вярно точния смисъл на текста, но и който би събудил у читателя духа на дълбокомислена почтителност, характерен за въздействието на оригинала. Избраният от него начин на изразяване, напомнящ стила, използван от преводачите на Библията от седемнадесети век, включва възвишения тон на арабския език на Бахаулла, като в същото време остава достъпен за съвременния читател. Освен това преводите на Шоги Ефенди са пропити от неповторимото и вдъхновено проникновение в смисъла и значението на оригиналния текст.

Въпреки че и арабският, и английският са езици с богат речников запас и многообразни начини на изразяване техните форми се различават силно една от друга. Арабският на Кетаб-е-Акдас се отличава със силна концентрация и стегнатост на изразите. Характерно за този стил е, че ако подтекстът е очевиден, той не трябва да се излага подробно. Това представлява проблем за читателя, чийто културен, религиозен и литературен опит е напълно различен от арабския. Буквалният превод на откъс, който е ясен на арабски, може да бъде непонятен на английски. Затова става необходимо в английския превод на подобни откъси да бъде включен онзи елемент от изреченията на арабски, който очевидно се подразбира в оригинала. В същото време е съществено важно да се избегне екстраполирането на този процес до степен, в която той ще допълва неоправдано оригинала или ще ограничи неговия смисъл. Да се намери подходящото равновесие между красотата и яснотата на изразите, от една страна, и точното съответствие, от друга, беше един от основните въпроси, с които трябваше да се справят преводачите и които доведоха до многократното преосмисляне на превода на някои откъси. Друг важен момент е юридическият смисъл на някои термини на арабски, които имат по няколко значения, различни от тези на сходни термини в английския език.

Свещените Писания определено изискват особено внимание и точност на превода. Това е изключително важно, когато става дума за Книга на законите, където е съществено необходимо читателят да не бъде подведен или пък въвлечен в безполезни спорове. Както и се очакваше, преводът на Най-святата книга се оказа изключително труден и изискваше консултация с експерти от много страни. Тъй като около една трета от текста беше вече преведена от Шоги Ефенди, усилията трябваше да бъдат насочени към три качествени характеристики на останалите откъси: точност на смисъла, красота на английския и съответствие със стила, използван от Шоги Ефенди.

Сега вече сме доволни, че преводът е достигнал приемливо ниво на предаване на оригиналния текст. Въпреки това той несъмнено ще предизвика въпроси и препоръки, които биха могли да хвърлят допълнителна светлина върху неговото съдържание. Дълбоко благодарни сме за усърдната и добросъвестна работа на членовете на комитетите, на които възложихме извършването и проверката на този превод на Акдас и съставянето на обяснителните бележки. Уверени сме, че това първо официално издание на английски език на Кетаб-е-Акдас ще даде възможност на неговите читатели да придобият поне частична представа за блясъка на Книгата Майка на бахайското Изповедание.

Светът ни навлезе в тъмните дебри на една епоха на коренна промяна, различаваща се от всичко друго в бурната му история. Пред народите по земята от всяка раса, държава или религия стои предизвикателството да подчинят всички по-маловажни чувства на вярност и ограничено самоопределяне пред единството си като граждани на своята родина - планетата. По думите на Бахаулла: "Благоденствието на човечеството, неговият мир и сигурност са непостижими освен и докато не бъде твърдо установено неговото единство." Дано публикацията на този превод на Кетаб-е-Акдас придаде свеж импулс за осъществяването на тези всеобхватни идеи, откриващи перспективи за едно световно обновление.

Световен дом на справедливостта
Описание на Кетаб-е-Акдас

Извадка от книгата "Бог минава" на Шоги Ефенди - неговата историЯ на първиЯ бахайски век

Колкото и уникално и удивително да било това Провъзгласяване, то се оказало просто начало на едно още по-могъщо откровение на съзидателната сила на неговия Автор, и на онова, което би могло да се определи като най-забележителното събитие по време на Неговата служба - обнародването на Кетаб-е-Акдас. Спомената още в Кетаб-е-Икан, главното хранилище на онзи Закон, който очакваше пророк Исаия, и който авторът на Апокалипсиса описа като "ново небе" и "нова земя", "Скинията на Бога", "Светия град", "Невестата", "новия Йерусалим, слизащ из небето от Бога", тази "Най-свята книга", чиито разпоредби трябва да останат ненакърними в продължение на повече от хиляда години, и чиято система ще обгърне цялата планета, може да бъде смятана за най-сияйното излияние на ума на Бахаулла, за Книгата Майка на Неговото Изповедание и Хартата на Неговия Нов световен ред.

Разкрита скоро след като Бахаулла бил преместен в къщата на Уди Хамар (около 1873 г.), по време, когато Той все още бил заобиколен от изпитания, стоварили се върху Него чрез действията на враговете Му и обявилите се за последователи на Неговата Вяра, тази Книга, тази съкровищница, скрила в себе си скъпоценните камъни на Неговото Откровение, изпъква като уникална и несравнима сред световните свещени Писания поради принципите, които въплъщава, административните институции, които постановява и функцията, която отрежда на определения Наследник на своя Автор. Това е така, защото за разлика от Стария завет и предхождащите го Свещени книги, в които липсват същинските наставления, изречени от Самия Пророк; за разлика от Евангелията, в които малкото думи, приписвани на Иисус Христос, не дават никакви ясни напътствия за бъдещото управление на делата на Неговата Вяра; за разлика от Корана, който, макар и недвусмислен в законите и наредбите, формулирани от Божия Апостол, не казва нищо по изключително важния въпрос за унаследяването, Кетаб-е-Акдас, разкрита от начало до край от Самия Автор на Изповеданието, не само съхранява за бъдните поколения основните закони и наредби, върху които лежи структурата на Неговия бъдещ Световен ред, но и постановява, в допълнение към функцията на тълкувателството, с която удостоява Своя Наследник, необходимите институции, чрез които единствено може да бъде запазена целостта и единството на Неговата Вяра.

В тази Харта на бъдещата световна цивилизация нейният Автор - едновременно Съдия, Законодател, Обединител и Спасител на човечеството - известява царете по света за обнародването на "Най-великия закон"; обявява ги за Свои васали; провъзгласява Себе Си за "Цар на царете"; отрича каквото и да е намерение за посегателство срещу техните царства; запазва за Себе Си правото "да завладее и притежава човешките сърца"; предупреждава духовните водачи по света да не мерят "Божията книга" с разпространените сред тях критерии и потвърждава, че самата Книга е "Непогрешимата везна", установена сред хората. В нея Той официално постановява институцията на "Дома на справедливостта", определя неговите функции, уточнява източниците му на доходи и нарича членовете му "мъже на справедливостта", "Божии наместници" и "довереници на Премилостивия"; загатва за бъдещия Център на Неговия Завет и Го удостоява с правото да тълкува свещеното Му Писание; косвено предвижда институцията на Пазителството; потвърждава преобразяващото действие на Своя Световен ред; излага ясно доктрината за "Най-голямата непогрешимост" на Божието Проявление; потвърждава, че тази непогрешимост е присъщо и изключително право на Пророка; и изключва възможността за появата на друго Проявление преди изтичането на поне хиляда години.

Освен това в тази Книга Той предписва задължителните молитви; определя времето и продължителността на периода на Постите; забранява общата молитва освен тази за покойните; установява Киблето; постановява Хукукулла (Божието право); формулира закона за унаследяването; повелява институцията на Машрекул Азкар; определя Празника на деветнадесетия ден, бахайските празненства и Добавъчните дни; премахва институцията на духовенството; забранява робството, аскетизма, просията, монашеството, изповядването на грехове, използването на амвони и целуването на ръка; препоръчва еднобрачието; заклеймява жестокостта към животните, безделието и мързела, злословенето и клеветата; порицава развода; забранява хазарта, употребата на опиум, вино и други упойващи напитки; определя наказанията за убийство, палеж, прелюбодейство и кражба; подчертава важността на брака и излага съществените изисквания за неговото сключване; налага дълга за упражняването на някакъв вид търговия или професия, издигайки подобно занятие до ранг на богослужение; набляга на необходимостта от осигуряването на средства за образованието на децата; и отрежда на всеки задължението да напише завещание и строго да се подчинява на своето правителство.

Освен тези постановления Бахаулла призовава Своите последователи да общуват в дух на приятелство и съгласие с привържениците на всички религии, без да правят каквато и да е разлика; предупреждава ги да не бъдат фанатични, да не участват в размирици, да не проявяват гордост, да не спорят и да не враждуват; налага им безупречна чистота, строго придържане към истината, неопетнено целомъдрие, благонадеждност, гостоприемство, вярност, вежливост, търпение, справедливост и безпристрастност; съветва ги да бъдат "като пръстите на една ръка и като частите на едно тяло"; призовава ги да се надигнат и да служат на Неговото Дело и ги уверява в несъмнената Си подкрепа. В допълнение към това Той се спира на несигурността в човешките дела; обявява, че истинската свобода се състои в подчинението на човека на Неговите заповеди; предупреждава ги да не отстъпват в изпълнението на Неговите закони; предписва двете неразделни задължения за признаване на "Зората на Божието Откровение" и съблюдаването на всички разкрити от Него наредби, нито едно от които, потвърждава Той, не е приемливо без другото.

Изключително важните призиви, отправени към президентите на републиките на Американския континент да не изпускат своя шанс в Божия ден и да подкрепят делото на справедливостта; обръщението към членовете на парламентите по света, призоваващо ги към приемането на световна писменост и език; предупрежденията Му към Вилхелм I, завоевателя на Наполеон III; укорите Му към императора на Австрия Франц Йосиф; споменаването Му на "плача на Берлин" в отправените слова към "бреговете на Рейн"; заклеймяването Му на "престола на потисничеството", установен в Константинопол и предвещаването Му за изчезването на неговия "външен блясък", както и на изпитанията, които е било предопределено да сполетят неговите обитатели; насърчителните и утешителни слова, които Той отправя към Своя роден град, уверявайки го, че Бог го е избрал да бъде "източник на радост за цялото човечество"; пророчеството Му, че "гласът на героите от Хорасан" ще се издигне в прослава на техния Господ; твърдението Му че в Керман ще бъдат отгледани мъже, "изпълнени с могъща храброст", които ще Го споменават; и накрая, великодушното Му уверение към онзи вероломен брат, който Му причинил толкова мъки, че "вечнопрощаващият, прещедрият" Бог ще му прости неправдите, веднага щом се разкае - всичко това допълнително обогатява съдържанието на тази Книга, определена от нейния Автор като "източникът на истинска радост", "Непогрешимата везна", "Правата пътека" и "съживителят на човечеството".

Освен това Бахаулла характеризира законите и наредбите, които представляват главна тема на тази Книга, като "животворният дъх за всичко сътворено", "най-могъщата крепост", "плодовете" на Неговото "Дърво", "най-висшето средство за поддържането на ред в света и за сигурността на неговите народи", "светилниците на Неговата мъдрост и любящо провидение", "сладкия мирис на Неговата одежда" и "ключове" на "милосърдието" Му към Неговите създания. "Тази Книга - свидетелства Самият Той - е небе, което украсихме със звездите на Нашите заповеди и забрани." "Благословен е онзи - заявява още Той, - който я прочете и размисли над стиховете, спуснати в нея от Бога, Господа на силата, Всемогъщия. Кажи, о, хора! Хванете се здраво за нея с ръката на покорството ... Кълна се в живота Си! Тя бе изпратена по начин, който поразява умовете на хората. Наистина тя е Моето най-сериозно свидетелство за всички хора и доказателство на Премилостивия за всички, които са на небето и всички, които са на земята." И отново: "Благословено е небцето, което долавя сладостта и`, и съзиращото око, което вижда онова, което се пази в нея, и проникновеното сърце, което разбира нейните загатвания и тайни. В името на Бога! Такова е великолепието на това, което беше разкрито в нея и толкова необятно откровението на скритите и` загатвания, че нозете на речта потреперват при опита то да бъде описано." И накрая: "По такъв начин бе разкрита Кетаб-е-Акдас, че тя привлича и обгръща всички божествено назначени Изповедания. Благословени са онези, които я прелистват. Благословени са онези, които я разбират. Благословени са онези, които размишляват над нея. Благословени са онези, които разсъждават върху нейния смисъл. Толкова необятен е нейният обхват, че тя обгърна всички хора, преди те да я признаят. Не след дълго върховната и` власт, нейното проникващо влияние и величието на нейното могъщество ще бъдат проявени на земята."

Кетаб-е-Акдас
В името на Този, Който е
ВърховниЯт владетел на всиЧко,
що е било и всиЧко, що ще бъде

1 Първото задължение, предписано от Бог на Неговите слуги, е признаването на Този, Който е Зората на Неговото Откровение и Изворът на Неговите закони, Който представлява Върховното Божество както в Царството на Неговото Дело, така и в света на сътвореното. Който изпълни това задължение, е стигнал до всичко добро; а който се е лишил от него, се е отклонил от правия път дори и да е извършил всяко добро дело. Дълг на всеки, който достигне това възвишено състояние, този връх на неземната слава, е да съблюдава всяка наредба на Този, Който е Желанието на света. Тези две задължения са неразделни. Никое от тях не е приемливо без другото. Така бе повелено от Този, Който е Източникът на Божественото вдъхновение.

2 Онези, които Бог е надарил с прозрение, с готовност ще признаят, че наставленията, изложени от Бога, са най-висшето средство за поддържането на ред в света и за сигурността на неговите народи. Онзи, който се отвърне от тях, бива причислен сред низвергнатите и глупците. Ние наистина ви заповядахме да се отречете от подбудите на сатанинските си страсти и покварени желания и да не престъпвате границите, които Перото на Всевишния определи, защото те са животворният дъх за всички същества. Моретата на Божествената мъдрост и Божествената реч се надигнаха под полъха на ветреца на Премилостивия. Побързайте да изпиете своя дял, о, проникновени люде! Онези, които нарушиха Божия завет, като престъпиха Неговите заповеди и се отвърнаха небрежно, жестоко съгрешиха в очите на Бога, Всепритежаващия, Всевишния.

3 О, вие, народи по света! Знайте със сигурност, че Моите заповеди са светилниците на любящото Ми провидение сред Моите слуги и ключовете на милосърдието Ми към Моите създания. Така бе спуснато от небето на Волята на вашия Господ, Господа на Откровението. Ако някой вкусеше сладостта на словата, които устните на Премилостивия благоволиха да промълвят, той, макар и да притежаваше всички земни богатства, би се отрекъл от тях до едно, за да може да отстоява истината макар и на едничка от Неговите заповеди, греещи над Зората на преизобилната Му загриженост и любяща доброта.

4 Кажи: От законите Ми може да се долови сладкия мирис на одеждата Ми, а с тяхна помощ знамената на Победата ще бъдат побити на най-високите върхове. От небето на всепокоряващото Ми величие Езикът на могъществото Ми се обърна към Моето творение със следните слова: "Съблюдавайте заповедите Ми заради обичта към Моята красота." Щастлив е влюбеният, който е вдъхнал божественото благоухание на Своя Превъзлюбен от следните слова, напоени с благовонието на милосърдието, което ничий език не може да опише. Кълна се в живота Си! Този, който е отпил от отбраното вино на безпристрастието от ръцете на преизобилната Ми благодат, ще се придържа към Моите заповеди, греещи над Зората на Моето сътворение.

5 Не си мислете, че сме ви разкрили един прост сбор от закони. Не, по-скоро разпечатахме отбраното Вино с пръстите на силата и могъществото. За това свидетелства онова, което разкри Перото на Откровението. Размислете над това, о, проницателни люде!

6 Наложихме ви задължителна молитва с девет риката, която да бъде отправяна по обед, сутрин и вечер към Бога, Разкривателя на стихове. Освободихме ви от по-голям брой със заповед в Божията Книга. Той наистина е Повелителят, Всемогъщият, Неограниченият. Когато пожелаете да изпълните тази молитва, обърнете се към Двора на Пресвятото Ми Присъствие, това Свещено място, което Бог направи Център, около който кръжи Множеството във висините, което Той повели да бъде Точка на преклонение за обитателите на Градовете на вечността и Източник на заповеди за всички, които са на небето и на земята; и когато Слънцето на истината и речта залезе, обръщайте лицата си към Мястото, което ви постановихме. Той наистина е Всемогъщ и Всеведущ.

7 Всичко, което съществува, се е появило на този свят чрез категоричната Му повеля. Винаги, когато законите Ми се появят като слънце в небето на Моята реч, всички трябва вярно да им се подчиняват, въпреки и повелята Ми да е такава, че да накара небето на всяка религия да бъде разкъсано надве. Той върши туй, що благоволи. Той избира и никой не може да оспорва Неговия избор. Това, което Той, Превъзлюбеният, повели, същото наистина е възлюбено. За това Ми е свидетел Този, Който е Господът на цялото сътворение. Всеки, който е вдъхнал сладкото благоухание на Премилостивия и е признал Източника на казаното тук, ще приветства с открито лице вражеските стрели, за да може да установи истината на Божиите закони сред хората. Блазе на оногова, който се е обърнал натам и е проумял смисъла на решителната Му повеля.

8 Подробностите на задължителната молитва изложихме в друго Послание. Благословен е онзи, който съблюдава онова, което му е било заповядано от Този, Който властва над цялото човечество. В Заупокойната молитва шест специални откъса бяха спуснати от Бога, Разкривателя на стихове. Нека този, който може да чете прочита туй, що бе разкрито да предхожда тези откъси; а що се отнася до този, който не може - Бог го е освободил от това изискване. Той наистина е Могъщият, Опростителят.

9 Козината не обезсилва молитвата ви, нито пък нещо, което духът е напуснал, като кости и други такива. Можете да носите кожа от самур, така както и от бобър, катерица и други животни; забраната за тяхната употреба произлезе не от Корана, а от погрешното тълкуване на духовниците. Той наистина е Всеславният, Всезнаещият.

10 Заповядахме ви да се молите и да постите, щом достигнете пълнолетие; това е повелено от Бога, вашия Господ и Господ на вашите предци. От това Той е освободил онези, които са немощни поради болест или възрастта си в знак на щедрост от Своето Присъствие, а Той е Прощаващият, Щедрият. Бог ви даде позволение да се кланяте върху всяка повърхност, която е чиста, защото в това отношение Ние премахнахме ограничението, изложено в Книгата; Бог наистина познава това, за което вие нищо не знаете. Нека този, който не намери вода за измиване, повтори пет пъти думите: "В името на Бога, Най-чистия, Най-чистия" и след туй да продължи със своите молитви. Такава е заповедта на Господа на всички светове. В страни, където дните и нощите са дълги, нека времената за молитва се измерват с часовници и други уреди, които отбелязват изминаването на часовете. Той наистина е Тълкувателят, Мъдрият.

11 Освободихме ви от изискването за изпълнението на Молитвата за знамения. При появата на страховити природни бедствия, припомнете си силата и величието на вашия Господ, Този, Който чува и вижда всичко и кажете: "Властта е на Бога, Господа на зримото и незримото, Господа на сътворението."

12 Повелено бе задължителната молитва да се изпълнява от всеки от вас насаме. С изключение на Заупокойната молитва, практикуването на обща молитва бе отменено. Той наистина е Повелителят, Премъдрият.

13 Бог е освободил жени, които са неразположени, от задължителната молитва и от постене. Нека вместо това, след като се измият, те възхвалят Бога, повтаряйки деветдесет и пет пъти между пладне на единия и другия ден: "Прославен да е Бог, Господът на Великолепието и Красотата." Така бе повелено в Книгата, ако сте от онези, които разбират.

14 Когато пътувате, ако спрете и си почивате на някое сигурно място, направете - без значение за мъже или жени - по един поклон наместо всяка пропусната задължителна молитва, и като се кланяте, казвайте: "Прославен да е Бог, Господът на силата и величието, на милосърдието и щедростта." Който не е в състояние да направи това, нека рече само: "Прославен да е Бог"; туй без съмнение ще му е достатъчно. Той наистина е всеудовлетворяващият, вековечният, прощаващият, състрадателен Бог. Като завършите поклоните си, седнете с кръстосани крака - без значение за мъже или жени - и осемнадесет пъти повторете: "Прославен да е Бог, Господът на царствата на земята и на небесата." Така Господ прави равни пътищата на истината и напътствието - пътища, водещи до един път, който е тази Права пътека. Отправяйте благодарности към Бога за тази най-милосърдна благодат; възхвалявайте Го за тази милост, която е обгърнала цялото сътворение.

15 Кажи: Бог направи скритата Ми обич ключ за Съкровището; да можехте да осъзнаете това! Ако не беше ключът, Съкровището щеше во веки веков да остане скрито; да можехте да повярвате това! Кажи: Това е Източникът на Откровение, Местоизгревът на величие, Чийто блясък озари хоризонтите на света. Да можехте само да разберете! Това наистина е постоянната Повеля, чрез която бе установена всяка неотменна повеля.

16 О, Перо на Всевишния! Кажи: О, хора по света! Наложихме ви постенето през един кратък период, а в края му ви определихме Ноу Руз за празник. Така Слънцето на речта изгря над хоризонта на Книгата, както бе повелено от Този, Който е Господа на началото и на края. Нека излишните дни на месеците бъдат поставени преди месеца на Постите. Ние повелихме те, сред всички дни и нощи, да бъдат проявления на буквата Ха и по този начин те не бяха обвързани чрез ограниченията на годината и нейните месеци. През тези дни дълг на хората на Баха е да доставят радост на себе си, на своите близки и освен на тях, на бедните и нуждаещите се, и с радост и веселие да приветстват и да прославят своя Господ, да Му пеят химни на възхвала и да величаят Името Му; а когато привършат - тези дни за дарове, предхождащи периода на въздържание - нека започнат Постите. Така бе повелено от Този, Който е Господа на цялото човечество. Пътуващите, боледуващите, бременните или кърмачките не са длъжни да спазват Постите; те бяха освободени от Бога в знак на Неговото милосърдие. Той наистина е Всемогъщият, Прещедрият.

17 Това са наредбите на Бога, които бяха изложени в Книгите и Посланията от Неговото Най-въздигнато Перо. Придържайте се здраво към Неговите закони и заповеди и не бъдете от онези, които, следвайки суетните си приумици и безполезни измислици, се вкопчиха в нормите, създадени от самите тях и отхвърлиха небрежно изложените от Бога норми. Въздържайте се от храна и питие от изгрев до залез слънце и внимавайте да не би желанието да ви лиши от тази благодат, която е посочена в Книгата.

18 Наредено е всеки вярващ в Бога, Господа на Отсъждането, всеки ден след като измие ръцете и лицето си, да сяда и като се обръща към Бога да повтаря деветдесет и пет пъти: "Аллах у Абха". Такава беше повелята на Създателя на небесата, когато с величие и сила Той се установи на престолите на Своите Имена. Измивайте се също така за Задължителната молитва; това е заповед на Бога, Несравнимия, Неограничения.

19 Забранено ви е да убивате или да прелюбодействате, както и да злословите или клеветите; затова избягвайте онова, което е забранено в свещените Книги и Послания.

20 Разделихме наследството на седем категории: на децата отредихме девет части, съставляващи петстотин и четиридесет дяла; на съпругата - осем части, съставляващи четиристотин и осемдесет дяла; на бащата - седем части, съставляващи четиристотин и двадесет дяла; на майката - шест части, съставляващи триста и шестдесет дяла; на братята - пет части, или триста дяла; на сестрите - четири части, или двеста и четиридесет дяла; и на учителите - три части, или сто и осемдесет дяла. Такава бе наредбата на Моя Предтеча - Този, Който величае Името Ми в късен час и в ранни зори. Когато чухме виковете на още неродените деца, Ние удвоихме техния дял и намалихме този на другите. Той наистина има сила да повелява туй, що пожелае и върши Той туй, що благоволи по силата на Своето върховно могъщество.

21 Ако покойникът не остави потомство, техният дял ще бъде прибран от Дома на справедливостта, за да бъде изразходван от Доверениците на Премилостивия за сираците и вдовиците, както и за онова, което ще донесе полза на всички хора, за да могат всички да отправят благодарности към своя Господ, Премилостивия, Опростителя.

22 Ако покойникът остави потомство, но няма никоя от останалите категории наследници, упоменати в Книгата, те ще получат две трети от наследството, а останалата една трета ще бъде прибрана от Дома на справедливостта. Такава е заповедта, която бе дадена във великолепие и блясък от Този, Който е Всепритежаващият, Всевишният.

23 Ако покойникът не остави нито един от упоменатите наследници, но има сред своите роднини племенници и племеннички, било то от страна на брат или сестра, две трети от наследството отива за тях; а ако такива липсват - за неговите чичовци и лели както по бащина, така и по майчина линия, а след това - за техните синове и дъщери. Останалата трета част от наследството във всеки случай се прибира от Престола на справедливостта. Така бе изложено в Книгата от Този, Който властва над всички хора.

24 Ако покойникът не бъде надживян от никой от тези, чиито имена бяха записани от Перото на Всевишния, цялото му имущество се прибира от гореспоменатия Престол, за да може да бъде изразходвано за онова, което е предписано от Бога. Той наистина е Повелителят, Всесилният.

25 Отредихме жилището и личните дрехи на покойника на мъжкото, а не на женското поколение, нито пък на другите наследници. Той наистина е Преизобилният, Прещедрият.

26 Ако синът на покойника е починал, докато баща му е бил жив и е оставил деца, те ще наследят бащиния си дял, както е предписано в Божията Книга. Разпределете техния дял помежду им съвършено справедливо. Така талазите на Океана на речта се надигнаха, изхвърляйки бисерите на законите, повелени от Господа на цялото човечество.

27 Ако покойникът остави непълнолетни деца, техният дял от наследството трябва да бъде поверен на надежден човек или на група хора, за да може да бъде вложен от тяхно име в търговия и производство, докато те навършат пълнолетие. На довереника трябва да бъде определен дължимия дял от печалбата, която се натрупва към наследството, използвано по този начин.

28 Подялбата на имуществото трябва да става едва след като бъде платено Хукукулла и бъдат уредени всякакви дългове, бъдат платени разходите по погребението и бъде направено така, че покойникът бъде откаран до мястото му на вечен покой с достойнство и чест. Така бе повелено от Този, Който е Господът на началото и на края.

29 Кажи: Това е скритото знание, което никога не ще се промени, тъй като началото му е с девет - символа, който означава скритото и явно, ненакърнимото и недостижимо възвишено Име. Що се отнася до това, което присвоихме за децата, това е благодат, с която ги удостоява Бог, за да могат да отправят благодарности към своя Господ, Състрадателния, Милостивия. Това наистина са Законите Божии; не ги престъпяйте според подбудите на низките си и себични желания. Съблюдавайте разпоредбите, наложени ви от Този, Който е Местоизгревът на речта. Чистосърдечните сред Неговите слуги ще гледат на изложените от Бога наставления като на Животворна вода за последователите на всяка вяра и Светилник на мъдростта и любящото провидение за всички земни и небесни обитатели.

30 Господ повели във всеки град да бъде създаван Дом на справедливостта, където да се събират съветници на брой до този на Баха, а и да са повече на брой, няма значение. Те трябва да смятат, че влизат в Двора на присъствието на Бога, Възвишения, Всевишния, и че съзират Този, Който е Незримият. Те следва да бъдат доверениците на Милостивия сред хората и да гледат на себе си като на назначени от Бога пазители за всички земни обитатели. Техен дълг е да се съветват заедно и да се грижат за интересите на Божиите слуги заради Самия Него така, както се грижат за собствените си интереси и да избират онова, което е уместно и благопристойно. Така ви заповяда вашият Господ Бог. Внимавайте да не пренебрегнете това, което е ясно разкрито в Неговото Послание. Бойте се от Бога, о, вие, които разбирате.

31 О, хора по света! Изграждайте молитвени домове из цялата земя в името на Този, Който е Господа на всички религии. Правете ги толкова съвършени, колкото е възможно в света на сътворението и украсявайте ги с онова, което им подобава, а не с образи и подобия. След туй лъчезарни и изпълнени с радост, възхвалявайте в тях своя Господ, Пресъстрадателния. Наистина чрез възпоменанието Му очите се възрадват и сърцето се изпълва със светлина.

32 Господ е повелил онези от вас, които имат възможност, да извършват поклонение до свещения Дом, а от това Той е освободил жените в знак на милосърдие от Своя страна. Той наистина е Преизобилният, Прещедрият.

33 О, хора на Баха! Дълг на всеки от вас е да се занимава с нещо - като например занаят, търговия или други такива. Ние издигнахме занятието ви с подобен труд в ранг на служба на единия истински Бог. Размислете, о, хора, над милосърдието и благодатта на своя Господ и отправяйте Му благодарности в късен час и в ранно утро. Не пилейте часовете си в безделие и мързел, а се заемете с онова, което ще е от полза за вас и за другите. Така бе повелено в това Послание, от чийто хоризонт изгря слънцето на мъдростта и речта. Най-презрените сред хората в очите на Бога са онези, които седят и просят. Дръжте се здраво за въжето на средствата и доверете се на Бога, Осигурителя на всички средства.

34 Целуването на ръце бе забранено в Книгата. Този обичай не е разрешен от Бога, Господа на величието и заповедите. Никому не е позволено да търси опрощение от друга душа; нека покаянието бъде между вас и Бога. Той наистина е Опростителят, Великодушният, Милосърдният, Този, Който прощава на покаялите се.

35 О, вие, слуги на Милостивия! Вдигнете се да служите на Божието Дело така, че грижите и мъките, причинени от онези, които не повярваха в Извора на Божиите знамения, да не могат да ви засегнат. По времето, когато Обещанието се изпълни и Обещаният бе изявен, се появиха различия сред родовете по света и всеки народ следваше собствените си приумици и безполезни измислици.

36 Сред хората има такива, които седят сред сандалите край вратата, а в същото време копнеят в сърцето си за почетното място. Кажи: Какви хора сте вие, о, суетни и нехаещи, които се правите на такива, каквито не сте? Сред хората има и такива, които твърдят, че владеят скрито познание, че дори и по-дълбоко познание, скрито в това познание. Кажи: Неискрени сте! За Бога! Това, което притежавате, не е нищо друго, а плява, която сме оставили за вас, както се оставят кокали за куче. В името на праведността на единия истински Бог! Ако някой измиеше нозете на цялото човечество и ако този човек се прекланяше пред Бога в гори, долини и планини, по високи била и извисени върхари, та да не остави ни скала, ни дръвче, ни буца пръст, които да не са свидетели как той се прекланя - и въпреки това, ако благоуханието на благоразположението Ми не бъде доловено от него, делата му не ще бъдат приемливи за Бога. Така бе повелено от Този, Който е Господът на всички. Колко много хора са се усамотили на различни места в Индия, лишили са се от нещата, които Бог е отредил за законни, подложили са се на суров режим и физически несгоди, но не бяха споменати от Бога, Разкривателя на стихове. Не превръщайте делата си в примки, с които да заловите предмета на своите стремления и не се лишавайте от тази Крайна цел, за която винаги са копнеели всички онези, приближили се до Бога. Кажи: самата същност на всички дела е Моето благоразположение и всички неща зависят от Моето одобрение. Четете Посланията, за да узнаете това, което се има предвид в Книгите на Бога, Всеславния, Великодушния. Този, Който достигне до Моята обич, има право на престол от злато - на него да седи, отрупан с почести над целия свят; онзи, който бъде лишен от нея, макар и да седи в прахта, тази прах убежище при Бога, Господа на всички религии, ще потърси.

37 Всеки, който предяви претенции за Откровение пряко от Бога преди изтичането на пълни хиляда години, всеки такъв човек със сигурност е лъжепророк. Молим се на Бога милосърдно да му помогне да оттегли и да отрече подобно твърдение. Ако се разкае, Бог несъмнено ще му прости. Ако обаче упорства в своята заблуда, Бог със сигурност ще изпрати един, който ще се разправи безмилостно с него. Страшен наистина е Бог, когато наказва! Всеки, който тълкува този стих по начин, различен от очевидния му смисъл, е лишен от Божия Дух и от Неговото милосърдие, обгръщащо всички създания. Бойте се от Бога и не следвайте суетните си приумици. Вместо това следвайте заповедите на своя Господ, Всемогъщия, Премъдрия. Не след дълго в повечето страни ще се надигне глъч. Не и` обръщайте внимание, о, Мои люде и не следвайте нечестивците и злонамерените. Това е, за което ви предупредихме преди време, когато живеехме в Ирак, след туй - когато бяхме в Страната на тайните, а сега от туй Сияйно място.

38 Не се обезсърчавайте, о, народи по света, когато слънцето на Моята красота залезе и небето на Моя свещен покров се скрие от погледа ви. Вдигнете се да разпространявате Моето Дело и да величаете Словото Ми сред хората. Ние сме с вас по всяко време и ще ви укрепим със силата на истината. Ние наистина сме всемогъщ. Всеки, който Ме е признал, ще се вдигне и ще Ми служи с такава решимост, че силите на земята и небето не ще съумеят да осуетят неговите замисли.

39 Народите по света са заспали дълбоко. Ако можеха да се събудят от съня си, те щяха с готовност да се втурнат към Бога, Всезнаещия, Премъдрия. Щяха да отхвърлят всичко, което притежават, било то и цялото богатство по света, та техният Господ да може да ги спомене, като им отправи макар и едничко слово. Такава е заръката, дадена ви от Този, Който притежава познание за скритите неща, в Послание, което очите на сътвореното не са зървали и което не е разкрито никому освен на Самия Него, всесилния Закрилник на всички светове. Толкова объркани са те в опиянението на злонамерените си желания, че не са в състояние да разпознаят Господа на цялото битие, Чийто глас зове високо от всички страни: "Няма друг Бог освен Мен, Могъщия, Премъдрия."

40 Кажи: Не се радвайте на нещата, които притежавате, днес те са ваши, утре други ще ги притежават. Така ви предупреждава Този, Който е Всезнаещият, Всеосведоменият. Кажи: Можете ли да твърдите, че онова, което притежавате, е сигурно и трайно? Не! Кълна се в Себе Си, Премилостивия, не можете, ако сте от тези, съдещи правдиво. Дните на живота ви отлитат като полъха на вятъра и цялата ви показност и блясък ще изчезнат, както изчезнаха показността и блясъкът на тези преди вас. Помислете, о, хора! Какво стана с отминалите ви дни, с изгубените ви векове? Щастливи са дните, посветени на възпоменанието на Бога и благословени часовете, прекарани във възхвала на Този, Който е Премъдрият. Кълна се в живота Си! Нито показността на могъщите, нито състоянието на богатите, нито дори властта на безбожниците ще пребъде. Всичко ще загине при едничко Негово слово. Той наистина е Всесилният, Всепокоряващият, Всемогъщият. Каква полза от земните неща, които хората притежават? Това, което им носи изгода, те напълно пренебрегват. Не след дълго те ще се събудят от съня си и ще видят, че не са в състояние да придобият онова, което им е убягнало в дните на техния Господ, Всемогъщия, Всевъзхвалявания. Ако само знаеха това, те щяха да се отрекат от всичко, което притежават, за да могат имената им да бъдат споменати пред Неговия престол. Те наистина се числят сред умрелите.

41 Сред хората има такива, чието знание ги е направило горделиви, и които по този начин нямаха възможност да признаят Моето Име, Себесъщния; които, като чуят стъпки на сандали зад гърба си, надуват се от гордост дори повече от Нимрод. Кажи: О, низвергнати! Къде сега е вашата обител? Кълна се в Бога, туй преизподнята е. Кажи: О, вие, духовници! Не чувате ли пронизителния глас на Най-въздигнатото Ми Перо? Не виждате ли това Слънце, що грее със сияен блясък над Всеславния хоризонт? Докога ще се прекланяте пред идолите на собствените си сатанински страсти? Оставете безполезните си измислици и обърнете се към Бога, Вечния ви Господ.

42 Дарения, предназначени за благотворителни цели принадлежат на Бога, Разкривателя на знамения. Никой няма право да се разпорежда с тях без позволение на Този, Който е Местоизгревът на Откровение. След Него това право се пада на Агсан, а след тях на Дома на справедливостта - ако той бъде създаден на този свят дотогава - за да могат те да използват тези дарения за благото на Местата, които бяха издигнати в това Дело, както и за онова, което им бе възложено от Този, Който е Богът на силата и могъществото. В противен случай даренията остават за хората на Баха, които не отварят дума без Негово позволение и съдят единствено в съответствие с онова, което Бог е повелил в това Послание - о, те са заслужилите победа между небето и земята - за да могат да ги използват по начин, който е изложен в Книгата от Бога, Могъщия и Щедрия.

43 Не ридайте в часове на изпитание, нито пък се радвайте тогава; търсете Средния път, който е възпоменанието Ми в бедите ви и размисълът върху това, което ще ви сполети в бъдеще. Така ви уведомява Този, Който е Всеведущият, Този, Който знае.

44 Не бръснете главите си; Бог ги е украсил с коса и в това има знамения от Господа на сътворението за онези, които размишляват над изискванията на природата. Той наистина е Богът на силата и мъдростта. Въпреки това не е прилично косата да се оставя да расте под границите на ушите. Така бе повелено от Този, Който е Господът на всички светове.

45 Заточение и затвор са постановени за крадеца, а при трето престъпление - поставете знак на челото му, така че отличен по този начин, той да не бъде допускан в Божиите градове и в Неговите страни. Внимавайте да не би поради състрадание да пренебрегнете изпълнението на законите на Божията религия; вършете туй, що ви е заповядано от Този, Който е състрадателен и милостив. Ние ви възпитаваме с жезъла на мъдростта и законността, както бащата възпитава своя син и това не е заради друго, а заради закрилата на самите вас и издигането на вашето положение. Кълна се в живота Си, ако откриехте онова, което пожелахме за вас, като разкрихме Своите свети закони, вие щяхте да жертвате самите си души заради тази свещена, тази могъща и най-възвишена Вяра.

46 Който иска да използва съдове от злато и сребро, може свободно да върши това. Внимавайте, да не би когато се храните, да бъркате с ръце в съдържанието на купи и подноси. Хранете се по начин, който най-добре отговаря на изискаността. Той наистина желае да види у вас поведението на обитателите на Рая в Неговото могъщо и най-върховно Царство. Придържайте се към изискаността при всякакви обстоятелства, за да могат очите ви да не съзират онова, което е отблъскващо и за вас, и за обитателите на Рая. Ако някой се отклони от това, тозчас делата му ще бъдат обезсмислени; но въпреки всичко, ако има основателна причина, Бог ще му прости. Той наистина е Милосърдният, Прещедрият.

47 Този, Който е Местоизгревът на Божието Дело, няма равноподобен в Най-голямата непогрешимост. Той е Този, Който в царството на сътворението е Проявлението на "Той върши туй, що благоволи". Бог е запазил това отличие за Самия Себе Си и никому не е отредил дял от това върховно и неземно положение. Това е Законът Божий, скрит досега зад завесата на непроницаемата тайна. Ние го разкрихме в това Откровение и така разкъсахме надве завесите на онези, които не са съумели да разпознаят изложеното в Божията Книга и които бяха причислени към нехаещите.

48 Всеки баща е длъжен да образова синовете и дъщерите си в изкуството на четмо и писмо, както и на всичко, що е изложено в Светото Послание. Онзи, който пренебрегва това, което му е заповядано, от него Доверениците следва да вземат необходимото за тяхното образование, ако е богат, ако пък ли не - това е грижа на Дома на справедливостта. Наистина Ние го превърнахме в подслон за бедните и нуждаещите се. Този, който отглежда сина си или сина на другиго, все едно че отглежда Мой син; над него се простира величието Ми, любящата Ми доброта и милостта Ми, които са обгърнали света.

49 Бог наложи глоба на всеки прелюбодеец и прелюбодейка, която да бъде плащана на Дома на справедливостта: девет мескала злато, които следва да бъдат удвоени, ако те повторят прегрешението. Такова е наказанието, което Този, Който е Господът на имената, им отреди в този свят; а в следващия свят Той им е отредил унизително мъчение. Ако някой извърши грях, подобава му да се покае и да се върне при своя Господ. Той наистина дарява прошка, комуто благоволи и никой не може да оспорва онова, което Му е угодно да отреди. Той наистина е Вечнопрощаващият, Всемогъщият, Всевъзхваляваният.

50 Внимавайте завесите на блясъка да не ви попречат да отпиете от бистрите води на този животворен Извор. Вдигнете потира на спасението в туй ранно утро в името на Този, Който кара деня да пуква и изпийте своя дял, възхвалявайки Този, Който е Всеславният, Несравнимият.

51 Узаконихме слушането на музика и песни. Внимавайте обаче това да не ви накара да прекрачите границите на благоприличието и достойнството. Нека радостта ви бъде радост, родена от Най-великото Ми Име - Име, което носи възторг на сърцето и изпълва с екстаз умовете на приближените до Бога. Ние наистина направихме музиката стълбица за вашите души - средство, чрез което те да могат да се издигнат до царството във висините; затова не я превръщайте в криле за себичността и страстта. Наистина не ще Ни е приятно да ви видим причислени сред глупците.

52 Постановихме една трета от всички глоби да отиват за Престола на справедливостта и призоваваме мъжете му да съблюдават чистата справедливост, за да могат да изразходват натрупаното по този начин за такива цели, каквито им е било наредено от Този, Който е Всезнаещият, Премъдрият. О, вие, Мъже на справедливостта! Бъдете в Божието царство пастири за Неговото паство и пазете го от свирепите вълци, появили се под прикритие така, както бихте пазили собствените си синове. Така ви призовава Съветникът, Верният.

53 Ако помежду ви възникнат разногласия по някакъв въпрос, отнасяйте се до Бога, докато все още Слънцето грее над хоризонта на това Небе, а когато то залезе, отнасяйте се до онова, което бе спуснато от Него. Това наистина е достатъчно за хората по света. Кажи: Нека сърцата ви не се тревожат, о, хора, когато изчезне блясъкът от Моето присъствие и затихне океанът на Моята реч. В присъствието Ми сред вас има мъдрост, а и в отсъствието Ми - друга такава, неведома за всички освен за Бога, Несравнимия, Всезнаещия. Наистина Ние ви виждаме от Нашето царство на величието и ще подкрепим всеки, който се вдигне за тържеството на Нашето Дело със силите на Множеството във висините и дружината от Нашите облагодетелствани ангели.

54 О, народи по света! Бог, Вечната истина, Ми е свидетел, че потоци от бистра и обилна вода бликнаха из скалите чрез сладостта на словата, изречени от вашия Господ, Неограничения, а вие все още спите. Отхвърлете туй, що притежавате и носени на крилете на откъснатостта, извисете се над всичко сътворено. Така ви нарежда Господът на сътворението, движението на Чието Перо преобрази душата на човечеството.

55 Знаете ли от какви висоти ви зове вашият Господ, Всеславният? Мислите ли, че сте разпознали Перото, с което вашият Господ, Господът на всички имена, ви заповядва? Не, кълна се в живота Си! Ако знаехте това, вие щяхте да отречете света и с цялото си сърце щяхте да се забързате към присъствието на Превъзлюбения. Духът ви щеше да бъде така развълнуван от Неговото Слово, че щеше да хвърли в объркване По-големия свят - да не говорим пък за този дребен и незначителен свят! Така потоците на Моята щедрост се изляха от небето на любящата Ми доброта в знак на милосърдието Ми, та да можете да бъдете от благодарните.

56 Наказанията за нараняване или удряне на човек зависят от сериозността на телесната повреда; за всяка степен Господът на Отсъждането е предписал определено обезщетение. Той наистина е Повелителят, Могъщият, Най-възвишеният. Ако това е Волята Ни, ще изложим тези плащания в справедливата им степен - това е обещание от Наша страна, а Той наистина е Спазващият думата Си, Познаващият всички неща.

57 Наистина наредено ви е веднъж месечно да давате празненство, макар и да поднасяте само вода; че Бог пожела да свърже сърцата, макар и с помощта на земни и небесни средства.

58 Внимавайте желанията на плътта и на покварените наклонности да не предизвикат разделение сред вас. Бъдете като пръстите на една ръка, като частите на едно тяло. Така ви съветва Перото на Откровението, ако сте от онези, които вярват.

59 Помислете за Божието милосърдие и Неговите дарове. Той изисква от вас онова, което ще ви е от полза, въпреки че Той Сам може и без всички същества. Злодеянията ви не могат никога да Ни навредят, нито пък добрите ви дела да са Ни от полза. Ние ви призоваваме изцяло заради Бога. За това ще свидетелства всеки проникновен и проницателен човек.

60 Ако ловувате с обучени кучета или птици, призовете Божието Име, когато ги пускате да преследват своята плячка; защото тогава каквото хванат, ще е законно за вас, дори и да го намерите умряло. Той наистина е Всеведущият, Всеосведоменият. Внимавайте обаче да не ловувате прекомерно. Вървете по пътеката на справедливостта и безпристрастието във всички неща. Така ви нарежда Този, Който е Местоизгревът на Откровение, само да можехте да разберете.

61 Бог ви заповяда да проявявате уважение към Моите роднини, но Той не им е дал никакво право върху имуществото на другите. Той наистина е самосъществуващ, стоящ над всякаква нужда от Своите създания.

62 Ако някой предумишлено разруши къща чрез огън, него също трябва да изгорите; ако някой съзнателно отнеме живота на другиго, него също трябва да убиете. Придържайте се към нарежданията на Бога с всичката си сила и воля и оставете настрана това, което вършат невежите. Ако осъдите подпалвача и убиеца на доживотен затвор, това ще е допустимо според предписанията на Книгата. Той наистина има сила да повелява каквото пожелае.

63 Бог ви е предписал брака. Внимавайте да не вземате повече от две жени за съпруги. Който се задоволи с един единствен партньор измежду рабините Божии, и той, и тя ще живеят в спокойствие. А онзи, който наема момиче да му служи, може да стори това с благоприличие. Такова е нареждането, което истинно и справедливо бе записано от Перото на Откровението. Встъпвайте в брак, о, хора, за да може от вас да произлезе онзи, който ще Ме споменава сред Моите слуги. Това е Моята заповед за вас; придържайте се към нея, за да ви е тя от полза.

64 О, хора по света! Не следвайте подбудите на собственото си аз, защото то настоятелно ви тласка към поквара и сладострастие; по-скоро следвайте Този, Който е Притежателят на всички създания, Който ви заповядва да проявявате благочестивост и да сте отражение на боязънта от Бога. Той наистина е независим от всички Свои създания. Внимавайте да не предизвиквате размирици в страната, след като в нея бе въдворен ред. Всеки, който постъпва по този начин, не Ни принадлежи и нямаме нищо общо с него. Такава е заповедта, която чрез силата на истината бе проявена от небето на Откровението.

65 В Баяна беше изложено, че бракът зависи от съгласието на двамата партньори. Желаейки да създадем обич, единство и разбирателство сред слугите Си, Ние го обусловихме, след като стане известно желанието на младата двойка, от позволението на техните родители, за да не възникне неприязън и омраза сред тях. А с това целим и друго. Така бе постановена Нашата заповед.

66 Нито един брак не може да бъде сключен без плащането на зестра, която бе определена за граждани на деветнадесет мескала чисто злато, а за селяни - същото количество в сребро. Който желае да увеличи тази сума, нему е забранено да надвишава границата от деветдесет и пет мескала. Така заповедта бе записана с величие и сила. Ако обаче се задоволи с плащането на най-ниското ниво, по-добре ще е за него според Книгата. Бог наистина дарява с богатство всеки, когото благоволи чрез земни и небесни средства и Той наистина има власт над всичко.

67 Бог повели, че ако някой от неговите слуги възнамерява да пътува, той трябва да посочи на съпругата си време, до което ще се върне вкъщи. Ако се върне до обещаното време, той ще се е подчинил на заповедта на своя Господ и ще бъде причислен от Перото на Неговото повеление сред праведните; в противен случай, ако има основателна причина за закъснение, той трябва да уведоми съпругата си и да положи всички усилия да се завърне при нея. Ако тези две неща не се сбъднат, неин дълг е да изчака в продължение на девет месеца, след което няма никаква пречка тя да вземе другиго за съпруг; но ако изчака по-дълго, Бог наистина обича онези жени и мъже, които показват търпение. Подчинявайте се на заповедите Ми и не следвайте безбожниците, онези, които се смятат за грешници в Святото Божие Послание. Ако по време на нейното чакане до нея достигне вест от съпруга и`, тя трябва да избере пътя, който е достоен за похвала. Той наистина желае Неговите слуги и слугини да се разбират помежду си; внимавайте да не направите нещо друго, което да предизвика непримиримост помежду ви. Така заповедта бе установена и обещанието бе изпълнено. Ако обаче до нея достигнат вести за смъртта или убийството на съпруга и`, което да бъде потвърдено от официално съобщение или показанията на двама безпристрастни свидетели, тя следва да не се омъжва; по-сетне, след изтичането на определения брой месеци, тя е свободна да избере пътя, който желае. Такова е нареждането на Този, Който е силен и могъщ в Своите заповеди.

68 Ако между съпруг и съпруга възникнат неразбирателство и неприязън, той не трябва да се развежда с нея, а да изчака търпеливо в продължение на една пълна година и може би благоуханието на привличането ще се възобнови между тях. Ако след изтичането на този срок, обичта им не се е появила отново, позволено е да се стигне до развод. Божията мъдрост наистина обгърна всички неща. В едно Послание, излязло изпод Перото на Неговата заповед, Господ забрани практиката, до която прибягвахте преди, когато трижди развеждахте една жена. Това Той направи в знак на благосклонност от Своя страна, за да можете да бъдете причислени сред благодарните. Онзи, който се разведе със съпругата си, може след изтичането на всеки месец да реши да се ожени отново за нея, когато съществува взаимна обич и разбирателство, стига тя да не е взела другиго за съпруг. Ако тя отново се е омъжила, тогава чрез този друг съюз раздялата е потвърдена и въпросът е приключен, освен разбира се ако положението и` не се промени. Така наредбата беше вписана с величие в това славно Послание от Този, Който е Местоизгревът на Красотата.

69 Ако съпругата придружава своя съпруг по време на пътуване и между тях възникнат различия по пътя, той е длъжен да и` осигури разходите за една цяла година и или да я върне оттам, откъдето е дошла, или да я повери, заедно с необходимото за нейното пътуване, на надежден човек, който да я придружи до вкъщи. Вашият Господ наистина повелява както пожелае по силата на върховната Си власт, която се простира над народите по света.

70 Ако една жена е получила развод вследствие на доказана нейна изневяра, тя не трябва да получава издръжка по време на срока на изчакване. Така слънцето на Нашата заповед изгря лъчезарно от крепостта на справедливостта. Наистина Господ обича единението и разбирателството и мрази раздялата и развода. Живейте един с друг, о, хора, в благоденствие и радост. Кълна се в живота Си! Всички, които са на земята, ще умрат, докато единствено добрите дела ще пребъдат; за истинността на словата Ми Сам Бог Ми е свидетел. Изгладете различията помежду си, о, Мои слуги; след туй вслушайте се в призивите на Нашето Перо на славата и не следвайте наглите и своенравните.

71 Внимавайте светът да не ви подлъже така, както хората, които бяха преди вас! Съблюдавайте законите и наставленията на вашия Господ и вървете по този Път, който бе разстлан пред вас истинно и правдиво. Тези, които избягват несправедливостта и греховността и се придържат към добродетелта, са в очите на единия истински Бог сред най-прекрасните от Неговите твари; техните имена се величаят от Множеството във висините и от онези, които живеят в Скинията, издигната в името на Бога.

72 Не ви е позволено да търгувате с роби, било то мъже или жени. Не приляга на този, който сам е слуга, да купува друг Божи слуга и това беше забранено в Неговото Свято Послание. Така посредством милостта Му заповедта беше записана от Перото на справедливостта. Нека никой човек не се поставя над другите; всички са просто раби пред Господа и всички са олицетворение на истината, че няма друг Бог освен Него. Той наистина е Премъдрият, Чиято мъдрост обгръща всички неща.

73 Украсете се с одеянието на добрите дела. Този, чиито дела постигнат Божието благоразположение, несъмнено е от хората на Баха и се споменава пред Неговия престол. Помагайте на Господа на всичко сътворено с праведни дела, а също така и чрез мъдрост и слово. Така наистина ви беше заповядано в повечето Послания от Този, Който е Премилостивият. Той наистина знае това, което казвам. Нека никой не враждува с другиго и нека никой човек не убива другиго; това наистина е забраненото ви в тази Книга, която лежеше скрита в Скинията на славата. Какво! Ще убиете ли онзи, когото Бог е съживил, комуто Той е дал дух чрез едно Свое дихание? Жестоко тогава ще е престъплението ви пред Неговия престол! Бойте се от Бога и не вдигайте ръката на несправедливостта и потисничеството, за да разрушите онова, което Той Сам издигна; по-скоро вървете по пътеката на Бога, Истинския. Веднага щом се появиха силите на истинското знание, носещи знамената на Божественото слово, племената на религиите се разбягаха освен онези, които пожелаха да отпият от потока на вечен живот в Рая, сътворен от дъха на Всеславния.

74 В знак на милосърдие към Неговите слуги Бог постанови, че семенната течност не е нечиста. Отправяйте Му благодарност с радост и лъчезарни лица и не следвайте онези, които са далеч от Местоизгрева на Неговата близост. Вдигайте се при всякакви обстоятелства, за да служите на Делото, защото Бог несъмнено ще ви помогне чрез силата на Своята върховна власт, простряла се над световете. Дръжте се здраво за въжето на чистотата с такава решителност, че да не позволите никаква следа от мръсотия да се види по вашите одежди. Такова е нареждането на Този, Който е пречистен над всяка чистота. Който не отговаря на тази норма поради основателна причина, не носи никаква вина. Бог наистина е Прощаващият, Милостивият. Измивайте всяко омърсено нещо с вода, която не е претърпяла никакви промени в което и да е от трите състояния; внимавайте да не използвате вода, която е била променена чрез излагане на въздух или на някакво друго средство. Бъдете самата същност на чистотата сред хората. Това е, което наистина вашият Господ, Несравнимият, Премъдрият, желае за вас.

75 Като дар от Своето присъствие Бог също така премахна понятието "нечистота", чрез което различни неща и народи се смятаха за нечисти. Той със сигурност е Вечнопрощаващият, Прещедрият. Наистина всички създания бяха потопени в морето на пречистването, когато в онзи първи ден от Резван Ние пръснахме над всичко сътворено блясъка на най-прекрасните Си имена и най-възвишените Си качества. Това наистина е знак на любящото Ми провидение, което обгърна всички светове. Общувайте тогава с последователите на всички религии и провъзгласявайте Делото на своя Господ, Пресъстрадателния; това наистина е самият венец на всички дела, ако бяхте от онези, които разбират.

76 Бог ви повели да съблюдавате съвършена чистота, дотам, че да измивате зацапаното от прах, да не говорим за втвърдена мръсотия и подобни замърсители. Бойте се от Него и бъдете от онези, които са чисти. Ако одеждата на някого е видимо замърсена, молитвите му не ще стигнат до Бога, а небесното Множество ще се отвърне от него. Използвайте розова вода и чисти благовония; наистина това е, което Бог обичаше от началото, което няма начало, за да може от вас да ухае на това, което вашият Господ, Несравнимият, Премъдрият, желае.

77 Бог ви освободи от наредбата, изложена в Баяна за унищожаването на книги. Разрешихме ви да четете такива науки, каквито са ви от полза, а не такива, каквито водят до безполезни спорове; това е по-добре за вас, ако сте от онези, които разбират.

78 О, царе по земята! Този, Който е върховният Господ на всички, дойде. Царството е на Бога, всемогъщия Закрилник, Себесъщния. Не се прекланяйте никому освен на Бога и с лъчезарни сърца вдигайте лица към своя Господ, Господа на всички имена. Това е Откровение, с което каквото и да притежавате, не може никога да се сравнява, да знаехте само това.

79 Виждаме, че се радвате на това, което сте натрупали за други и сте се откъснали от световете, които нищо освен съкровеното Ми Послание не може да изброи. Богатствата, които натрупахте, ви отведоха далеч от крайната ви цел. Това никак не ви приляга, да можехте само да разберете това. Измийте от сърцата си всички земни нечистотии и побързайте да влезете в Царството на вашия Господ, Твореца на земята и небето, Който накара света да потрепери и всички хора в него да заридаят освен онези, които се отрекоха от всичко и се вкопчиха в това, което повели Скритото Послание.

80 Това е Денят, в който Този, Който разговаряше с Бога, стигна до светлината на Предвечния и отпи дълбоко от чистите води на единението от тази Чаша, която накара моретата да прелеят. Кажи: В името на единия истински Бог! Синай кръжи около Зората на Откровението, а в същото време от висините на Царството Гласът на Божия Дух се чува да провъзгласява: "Събудете се, о, вие горделиви по земята и побързайте към Него." В този ден Кармел се забърза, обхваната от благоговеен копнеж да стигне до Неговия двор, а в същото време от сърцето на Цион идва възгласът: "Обещанието бе изпълнено. Онова, което бе обявено в свещеното Писание на Бога, Всевъзвишения, Всемогъщия, Превъзлюбения, бе изявено."

81 О, царе по света! Най-великият Закон бе разкрит на това Място, тази гледка с неземен блясък. Всяко скрито нещо бе извадено на бяла светлина по силата на Волята на Върховния повелител, Този, Който накара да настъпи Последния час, чрез Когото Луната бе разцепена на две и бе разяснена всяка ненарушима повеля.

82 Вие сте просто васали, о, царе по света! Този, Който е Царят на царете, се появи, нагизден в най-чудната Си слава и ви призовава към Себе Си, Помощта в беда, Себесъщния. Внимавайте гордостта да не ви попречи да разпознаете Източника на Откровение и да не би нещата от този свят да ви откъснат като със завеса от Този, Който е Творецът на небесата. Вдигнете се и служете на Този, Който е Желанието на всички народи, Който ви създаде посредством едничко Свое слово и ви направи за вечни времена символи на върховната Си власт.

83 В името на Божията праведност! Желанието Ни не е да слагаме ръка върху царствата ви. Нашата мисия е да завладеем и да притежаваме сърцата на хората. В тях са приковани очите на Баха. За това свидетелства Царството на имената, ако само можехте да разберете това. Всеки, който следва своя Господ, ще се откаже от света и от всичко в него; колко по-голяма трябва да е откъснатостта на Този, Който заема едно такова сияйно положение! Оставете дворците си и побързайте да получите достъп в Неговото Царство. Това наистина ще ви е от полза както в този, така и в следващия свят. За това свидетелства Господът на царството във висините, само да знаехте това.

84 Колко огромна е благодатта, която очаква царя, който ще се вдигне да подпомага Делото Ми в Моето царство, който ще се откъсне от всичко освен от Мен! Такъв цар се причислява сред спътниците на Пурпурния ковчег - Ковчега, който Господ приготви за хората на Баха. Всички трябва да прославят името му, да почитат мястото му и да му помагат да отключи градовете с ключовете на Моето Име, всемогъщия Закрилник на всички, които обитават зримите и незримите царства. Такъв цар е самото око на човечеството, сияйният накит на челото на сътворението, главният източник на благодат за целия свят. Дайте, о, хора на Баха, всичко, което притежавате, та дори и самия си живот, за да му окажете помощ.

85 О, императоре на Австрия! Този, Който е Зората на Божията Светлина, живееше в затвора в Ака по времето, когато ти се отправи да посетиш джамията Акса. Отмина Го ти и не се позаинтересува за Него - Този, чрез Когото всеки Дом бива въздигнат и всяка висока порта се отключва. Ние наистина го направихме място, към което трябва да се обръщат хората по света, за да могат да Ме споменават, но при все това ти отрече Този, Който е Предмет на това възпоменание, когато Той се появи с Царството на Бога, твоя Господ и Господа на световете. Ние винаги бяхме с теб и видяхме, че си се хванал за Клона, а не те е грижа за Корена. Твоят Господ наистина е свидетел за това, което казвам. Тъжно Ни бе да те видим как обикаляш около Нашето Име, без да съзнаваш за Нас, макар че бяхме пред лицето ти. Отвори очите си, за да можеш да зърнеш тази чудна Гледка и да разпознаеш Този, Когото призоваваш денем и нощем и да се взреш в светлината, грееща над този сияен Хоризонт.

86 Кажи: О, кралю на Берлин! Вслушай се в Гласа, зовящ от този явен Храм: "Наистина няма друг Бог освен Мен, Вечноживия, Безподобния, Предвечния." Внимавай гордостта да не ти попречи да разпознаеш Зората на Божественото Откровение и да не би земните желания да те откъснат като със завеса от Господа на престола горе в небесата и долу на земята. Така те съветва Перото на Всевишния. Той наистина е Най-великодушният, Прещедрият. Помниш ли онзи*, чиято власт надминаваше властта ти и чието място бе по-високо от твоето място? Къде е той? Къде отидоха нещата, които притежаваше? Вслушай се в предупреждението и не бъди от онези, които са дълбоко заспали. Той бе онзи, който захвърли Божието Послание зад гърба си, когато му известихме това, което силите на потисничеството Ни накараха да изстрадаме. Поради това немилост го връхлетя от всички страни и той се превърна на прах след големи загуби. Размисли дълбоко, о, кралю, за него и за онези, които като теб завладяваха градове и властваха над хората. Премилостивият ги свлече от дворците им в техните гробове. Вслушай се в предупреждението и бъди от онези, които се замислят.

87 Ние не сме искали нищо от вас. Заради Бога наистина ви призоваваме и ще бъдем търпеливи така, както бяхме търпеливи в това, което Ни сполетя от вашите ръце, о, царе!

88 Вслушайте се, о, управници на Америка и президенти на тамошните републики в това, което гука Гълъбът на Клона на вечността: "Няма друг Бог освен Мен, Вековечния, Прощаващия, Прещедрия." Пременете храма на властта с украсата на справедливостта и на боязънта от Бога, а главата му - с короната на възпоменанието на вашия Господ, Твореца на небесата. Така ви съветва Източникът на имената по нареждане на Този, Който е Всезнаещият, Премъдрият. Обещаният се появи в това прославено Състояние, при което всички създания, и зрими, и незрими се възрадваха. Възползвайте се от Божия ден. Наистина да Го срещнете, е по-добро за вас от всичко, върху което слънцето грее, само да знаехте това. О, вие, владетели! Вслушайте се в това, което се издигна от Зората на Величието: "Наистина, няма друг Бог освен Мен, Господа на речта, Всезнаещия." Скрепете счупеното с ръцете на справедливостта и сразете потисника, който преуспява с жезъла на заповедите на вашия Господ, Повелителя, Премъдрия.

89 О, хора на Константинопол! Ето сред вас чуваме злостния кикот на бухала. Опиянението на страстта ли ви е обзело, или пък сте потънали в нехайство? О, Място, разположено на бреговете на две морета! Престолът на потисничеството наистина беше установен на теб, а пламъкът на омразата беше разпален в гръдта ти така, че Множеството във висините и онези, които кръжат около Въздигнатия престол, заридаха и заплакаха. В теб виждаме глупците да властват над мъдрите и мракът да се надува от гордост срещу светлината. Ти наистина си изпълнено с явна гордост. Външният ти блясък ли те направи тщеславно? В името на Този, Който е Господът на човечеството! Този блясък скоро ще загине и дъщерите и вдовиците ти, и целият ти род, живеещи в теб, ще заридаят. Така те уведомява Всезнаещият, Премъдрият.

90 О, брегове на Рейн! Видяхме ви облети в кръв, тъй като мечовете на възмездието бяха изтеглени срещу ви; а и още ви чака. И чуваме още плача на Берлин, въпреки че този град днес се намира на върха на славата.

91 Нека нищо не те натъжава, о, Земя на Та*, защото Бог те избра да бъдеш източник на радост за цялото човечество. Ако това е волята Му, Той ще благослови престола ти с човек, който ще управлява справедливо, който ще събере в едно Божието паство, което вълците разпиляха. Този управник с радост и възторг ще обърне лицето си към хората на Баха и ще ги обсипе с благодеянията си. Над него завинаги ще бъде Божията слава и славата на всички, живеещи в царството на Неговото откровение.

92 Ликувай с безмерна радост, защото Бог те направи "зора на Неговата светлина", тъй като в теб се роди Проявлението на Неговата Слава. Бъди доволна от това име, което ти бе дадено - име, чрез което слънцето на милосърдието пръсна сиянието си, чрез което и земята, и небето бяха озарени.

93 Не след дълго състоянието на нещата в теб ще се промени и юздите на властта ще преминат в ръцете на народа. Наистина твоят Господ е Всезнаещият. Властта Му обгръща всички неща. Бъди уверена в милосърдната благосклонност на своя Господ. Очите на любящата Му доброта винаги ще бъдат насочени към теб. Наближава денят, когато вълнението ти ще бъде превърнато в мир и тихо спокойствие. Така бе наредено в чудната Книга.

94 О, Земя на Ха*! От теб чуваме гласа на герои, издигнат в прослава на твоя Господ, Всепритежаващия, Всевъзвишения. Благословен да е денят, в който знамената на божествените Имена ще бъдат издигнати в царството на сътвореното в Мое Име, Всеславния. В този ден правоверните ще ликуват за Божията победа, а неверниците ще ридаят.

95 Никой не трябва да оспорва властта на онези, които управляват народа; оставете им това, което им принадлежи и насочете вниманието си към сърцата на хората.

96 О, Най-велики Океан! Напръскай народите с онова, което ти бе поверено от Този, Който е Владетелят на вечността и украси телата на земните обитатели с одеждата на Неговите закони, чрез които всички сърца ще се зарадват и всички очи ще бъдат просветлени.

97 Ако някой придобие сто мескала злато, деветнадесет мескала от тях принадлежат на Бога и трябва да се дадат на Него, Създателя на земята и небето. Внимавайте, о, хора, да не се лишите от една такава голяма благодат. Това Ние ви заповядахме, макар че спокойно можем и без вас, и без всички, които са на небето и на земята; в това се крие полза и мъдрост извън разбирането на никого освен на Бога, Всеведущия, Всеосведомения. Кажи: Така Той пожела да пречисти онова, което притежавате и да ви даде възможност да се доближите до такива състояния, каквито никой не може да разбере освен онези, които Бог пожела. Той наистина е Благодетелният, Милосърдният, Преизобилният. О, хора! Не постъпвайте нечестно с Божието право, нито пък без Негово позволение разполагайте свободно с него. Така заповедта Му беше установена в свещените Послания, както и в тази възвишена Книга. Този, Който се отнася невярно с Бога, справедливо сам с невярност ще се сблъска; онзи обаче, който действа съгласно заповедта на Бога, ще получи благодат от небесата на щедростта на своя Господ, Милосърдния, Дарителя, Щедрия, Предвечния. Той наистина пожела за вас онова, което е извън вашето познание, но което ще ви стане ясно, когато след този кратък живот душите ви се възвисят към небето и бъдат прибрани шарените одежди на земните ви радости. Така ви призовава Този, в Чието притежание се намира Съкровеното Послание.

98 Пред престола Ни бяха представени многобройни молби на вярващи, свързани със законите на Бога, Господа на зримото и незримото, Господа на световете. Вследствие на това Ние разкрихме това Свещено Послание и го украсихме с наметалото на Неговия Закон, та дано хората да могат да съблюдават заповедите на своя Господ. Подобни молби ни бяха отправяни и през предходните няколко години, но в мъдростта Си задържахме Перото Си, докато наскоро пристигнаха писма от доста приятели и затова отговорихме чрез силата на истината с това, което ще съживи човешките сърца.

99 Кажи: О, религиозни водачи! Не претегляйте Божията Книга с критериите и науките, разпространени сред вас, тъй като самата Книга представлява непогрешимата Везна, установена сред хората. На тази най-съвършена Везна трябва да бъде претегляно всичко, което притежават народите и племената по света, докато мярката на нейното тегло трябва да бъде изпитвана според собствения и` критерий, само да знаехте това.

100 Очите на любящата Ми доброта леят сълзи заради вас, тъй като вие не съумяхте да разпознаете Този, Когото призовавахте денем и нощем, в късен час и в ранни зори. Приближете се, о, хора, със снежнобели лица и лъчезарни сърца до благословеното и пурпурно Място, където Садратул Мунтаха зове: "Наистина няма друг Бог освен Мен, Всемогъщия Закрилник, Себесъщния!"

101 О, вие, религиозни водачи! Кой е човекът сред вас, който може да се сравнява с Мен по дълбочина на погледа и прозрение? Къде може да бъде намерен човекът, който ще посмее да твърди, че е равен с Мен по красноречие и мъдрост? Не, кълна се в Своя Господ, Премилостивия! Всичко на земята ще загине, а ще остане ликът на вашия Господ, Всемогъщия, Превъзлюбения.

102 Наредихме, о, хора, най-висшият и последен край на всяко познание да бъде признаването на Този, Който е Предмет на всяко познание; при все това, вижте как позволихте на познанието си да ви откъсне като със завеса от Този, Който е Източникът на тази Светлина, чрез Който всяко скрито нещо бе разкрито. Да можехте само да откриете източника, откъдето се пръска блясъкът на тази реч, щяхте да се отречете от народите по света и всичко, което те притежават и щяхте да се приближите до този най-благословен Престол на славата.

103 Кажи: Това наистина е небето, в което се пази Книгата Майка, да можехте да разберете това. Той е Онзи, Който накара Скалата да извика и Горящият храст да извиси гласа си на Планината, издигаща се над Светата земя и да провъзгласи: "Царството принадлежи на Бога, върховния Господар на всички, Всемогъщия, Любящия!"

104 Ние не сме посещавали никакво училище, нито сме чели някои от вашите трактати. Вслушайте се в словата на този Неук, с които Той ви призовава към Бога, Вековечния. Това е по-добро за вас, отколкото всички земни богатства, да можехте да проумеете това.

105 Всеки, който тълкува изпратеното от небесата на Откровението и изменя явния му смисъл, той наистина е от онези, които изопачиха Върховното слово на Бога и е от загубените в Светлата книга.

106 Заповядано ви бе да си режете ноктите, да се къпете всяка седмица във вода, покриваща телата ви и да поддържате чистотата си по начин, който сте използвали досега. Внимавайте да не би поради небрежност да не съумеете да съблюдавате това, което ви беше предписано от Този, Който е Несравнимият, Милосърдният. Потапяйте се в чиста вода; не е позволено да се къпете във вода, която вече е била използвана. Гледайте да не приближавате обществените басейни на персийските бани; всеки, който се отправя към тези бани, ще усети зловонната им миризма, преди да влезе в тях. Избягвайте ги, о, хора и не бъдете от онези, които срамно приемат подобна гнусотия. Те наистина са като утайници на мръсотия и зарази, ако сте от онези, които проумяват. Избягвайте също така миризливите басейни в дворовете на персийските домове, ако сте от чистите и пречистените. Наистина Ние желаем да ви видим като проявленията на рая на земята, за да може от вас да се разнася такова благоухание, което ще зарадва сърцата на приближените до Бога. Ако вместо да влиза във водата, къпещият се се измива като полива вода върху тялото си, така ще е по-добре за него и ще го облекчи от нуждата да потапя тялото си. Господ наистина пожела в знак на Своето милосърдие да улесни живота ви, за да бъдете от онези, които са истински благодарни.

107 Забранено ви е да се жените за съпругите на бащите си. От благоприличие отбягваме да засегнем въпроса за момчетата. Бойте се от Милостивия, о, хора по света! Не вършете онова, което е забранено в Свещеното Ни Послание и не бъдете от онези, които се лутат безумно в пустинята на своите желания.

108 Никому не е позволено да мърмори свещени стихове пред хорските очи, когато върви по улиците или из пазара; вместо това, ако желае да величае Господа, той следва да прави това на такива места, които са издигнати за тази цел или в дома си. Това е по-добър израз на искреността и набожността. Така слънцето на Нашата заповед изгря на хоризонта на речта Ни. Благословени тогава да са онези, които спазват Нашата повеля.

109 Задължение на всеки е да напише завещание. Завещателят трябва да започне този документ с украсата на Най-великото Име, да свидетелства в него за единството на Бога в Зората на Неговото Откровение и да спомене както намери за добре онова, което е достойно за похвала, за да може завещанието да му бъде свидетел в царствата на Откровението и Сътворението и богатство, оставено на Господа, Върховния закрилник, Верния.

110 Всички празници достигнаха своя връх в двете Най-големи празненства, както и в другите две празненства, падащи се на неразделните дни - първото от Най-големите празненства са онези дни, в които Премилостивият пръсна над цялото сътворение сияйния блясък на най-прекрасните Си имена и най-възвишените Си качества, а вторият - денят, в който въздигнахме Този, Който обяви на човечеството радостните вести на това Име, чрез което мъртвите бяха възкресени и всички, които са на небето и на земята, бяха събрани заедно. Така беше наредено от Този, Който е Повелителят, Всеведущият.

111 Щастлив е човекът, който посреща първия ден от месеца Баха, деня, който Бог посвети на това Велико Име. Благословен да бъде също и този, който показва в този ден даровете, с които го е удостоил Бог; той наистина е от онези, които показват благодарността си към Бога чрез действия, говорещи за щедростта Господня, обгърнала всички светове. Кажи: Наистина този ден е венецът на всички месеци и техен източник, денят, в който повя животворният дъх за всичко сътворено. Огромна е благодатта на този, който го приветства с лъчезарно лице и радост. Свидетелстваме, че той наистина е сред онези, които са блажени.

112 Кажи: Най-голямото Празненство наистина е Царят на празненствата. Припомнете си, о, хора, благодатта, с която ви удостои Бог. Бяхте потънали в дълбок сън, когато, о, разбуди ви Той с живителните повеи на Своето Откровение и ви извести Своята явна и неотклонна Пътека.

113 Когато боледувате, прибягвайте до способни лекари; не сме отхвърлили употребата на материални средства, а по-скоро я потвърдихме чрез това Перо, което Бог направи Местоизгрев на Своето сияйно и славно Дело.

114 По-рано Бог беше възложил на всички вярващи задължението да принасят безценни дарове от своето имущество пред Нашия престол. Сега в знак на милосърдната Ни благосклонност, Ние ги освободихме от това задължение. Той наистина е Най-великодушният, Най-щедрият.

115 Благословен е онзи, който в часа на зазоряване, насочил мислите си към Бога, завладян от спомена за Него и молещ прошката Му, насочва стъпките си към Машрекул Азкар и, влизайки вътре, сяда тихо, за да слуша стиховете на Бога, Върховния, Могъщия, Всевъзхвалявания. Кажи: Машрекул Азкар е всяка сграда, която е била построена в градове и села за Моята възхвала. Такова е името, с което тя бе наречена пред престола на славата, ако бяхте от онези, които разбират.

116 Онези, които казват стиховете на Премилостивия в най-благозвучни напеви, ще доловят в тях онова, с което не може никога да се сравнява върховната земна и небесна власт. От тях те ще доловят божественото благоухание на Моите слова - слова, които днес никой не може да съзре освен онези, които са надарени с такова зрение чрез това възвишено, това прекрасно Откровение. Кажи: Тези стихове привличат чистите сърца към онези духовни светове, които нито могат да бъдат изразени с думи, нито да бъдат внушени чрез загатвания. Благословени да са онези, които се вслушват.

117 Помагайте, о, Мои люде, на избраните Ми слуги, които са се вдигнали да Ме споменават сред създанията Ми и да въздигат словото Ми из Моето царство. Те наистина са звездите на небето на любящото Ми провидение и светилници на напътствието за цялото човечество. Онзи обаче, чиито слова противоречат на изпратеното в Светите Ми Послания, не е от Мен. Внимавайте добре да не последвате някой безбожен лицемер. Тези Послания са украсени с печата на Този, Който кара зората да зазори, Който издига гласа Си между небесата и земята. Хванете се здраво за тази Сигурна Дръжка и за Въжето на могъщото Ми и ненакърнимо Дело.

118 Господ позволи на всеки, който желае това, да изучава различните езици на света, за да може да предава Посланието на Божието Дело на Изток и на Запад, да Го споменава сред племената и народите по света по такъв начин, че сърцата да се възраждат, а гниещите кости да получават нов живот.

119 Недопустимо е човек, надарен с разум, да се занимава с това, което му го отнема. По-скоро му подобава да се държи по начин, достоен за човешкото положение, а не в съответствие със злодеянията на всяка нехаеща и колебаеща се душа.

120 Украсявайте главите си с гирляндите на благонадеждността и верността, сърцата си с премяната на боязънта от Бога, езиците си с абсолютна достоверност, телата си с одеянието на вежливостта. Това наистина са подобаващите украшения за човека. Дръжте се, о, хора на Баха, за въжето на службата на Бога, Истинския, защото чрез нея мястото ви ще бъде изявено, имената ви ще бъдат записани и съхранени, рангът ви ще бъде издигнат и паметта ви възвисена в Съкровеното Послание. Внимавайте земните обитатели да не ви попречат да стигнете до това славно и възвишено място. Така ви призовавахме в повечето от Своите Послания, а сега и в това - Нашето Свято Послание, над което изгря Слънцето на законите на Господа, вашия Бог, Могъщия, Премъдрия.

121 Когато океанът на Моето присъствие се отдръпне и свърши Книгата на Моето Откровение, обърнете лицата си към Този, Когото Бог определи, Който се разклони от този Предвечен Корен.

122 Помислете за дребнавостта на хорските умове. Те искат онова, което им вреди и отхвърлят онова, което им е от полза. Те наистина са от онези, които са се отклонили от правия път. Виждаме някои хора да копнеят за свобода и да се гордеят с това. Такива хора се намират в бездната на невежеството.

123 Свободата винаги в крайна сметка води до бунтове, чиито пламъци никой не може да угаси. Така ви предупреждава Този, Който е Преброителят, Всезнаещият. Знайте, че олицетворение на свободата и неин символ е животното. Това, което подобава на човека е подчинението на такива ограничения, които ще го предпазят от деянията на злосторниците. Свободата кара човека да прекрачи границите на благоприличието и да накърни достойнството на своето положение. Тя го принизява до нивото на изключителна поквара и безчестие.

124 Гледайте на хората като на стадо овце, които се нуждаят от пастир да ги закриля. Това действително е истината, несъмнената истина. В определени случаи Ние одобряваме свободата, докато в други отказваме да я подкрепим. Ние наистина сме Всезнаещият.

125 Кажи: Истинската свобода се състои в подчинението на човека на Моите заповеди, колкото и да не съзнавате това. Ако хората съблюдаваха онова, което им спуснахме от Небето на Откровението, те несъмнено щяха да стигнат до съвършената свобода. Щастлив е човекът, който е проумял Божията Цел във всичко, което Той е разкрил от Небето на Своята Воля, проникваща във всичко сътворено. Кажи: Свободата, която ви е от полза, не се намира никъде освен във всеотдайната служба на Бога, Вечната истина. Всеки, вкусил от нейната сладост, ще откаже да я замени с цялата земна и небесна власт.

126 В Баяна ви бе забранено да Ни задавате въпроси. Сега Господ ви освободи от тази забрана, за да можете свободно да питате за всичко, от което се нуждаете да питате, но не и такива безсмислени въпроси като онези, с които бяха склонни да се занимават хората от миналите времена. Бойте се от Бога и бъдете сред праведните! Питайте за това, което ще ви е от полза в Божието Дело и Неговото царство, защото портите на нежното Му състрадание се отвориха пред лицата на всички, живеещи на небето и на земята.

127 Броят на месеците в годината, определен в Божията Книга, е деветнадесет. Първият от тях бе украсен с това Име, което е простряло криле над цялото сътворение.

128 Господ повели мъртвите да бъдат погребвани в ковчези от кристал, от твърд, устойчив камък или от дърво, което е с добро качество и дълготрайно, а на пръстите им да бъдат слагани гравирани пръстени. Той наистина е Върховният Повелител, Възхваляваният от всички.

129 Надписът на тези пръстени трябва да гласи, за мъже: "На Бог принадлежи всичко, що е в небесата и на земята и всичко помежду им, и Той наистина притежава знание за всички неща"; а за жени: "На Бог принадлежи господството на небесата и на земята и всичко помежду им, и Той наистина има власт над всички неща." Това са двата стиха, които бяха разкрити преди време, но Точката на Баяна сега надига глас, възкликвайки: "О, Превъзлюбени на световете! Разкрий вместо тях такива слова, които ще повеят благоуханието на милосърдната Ти благодат над цялото човечество. Ние разкрихме на всички, че едно едничко Твое слово превъзхожда всичко, що бе спуснато в Баяна. Ти наистина имаш сила да вършиш туй, що Ти се нрави. Не лишавай слугите Си от преизобилната благодат на океана на Своята милост! Ти наистина си Този, Чието милосърдие е безгранично." Вижте, Ние се вслушахме в зова Му и сега изпълняваме Неговото желание. Той наистина е Превъзлюбеният, Откликващият на молитвите. Ако следният стих, който в този миг бе спуснат от Бога, бъде гравиран върху погребалните пръстени както на мъжете, така и на жените, туй по-добре ще е за тях; Ние несъмнено сме Върховният Повелител: "Дойдох от Бога и при Него се завръщам, откъснат от всичко освен от Него, държейки се здраво за Неговото Име, Милостивия, Състрадателния." Така Господ избира когото пожелае за благодатта от Своето присъствие. Той наистина е Богът на силата и могъществото.

130 Освен това Господ повели мъртвите да бъдат повивани в пет копринени или памучни завивки. За онези, чиито средства са ограничени, е достатъчна и една повивка от който и да е от двата плата. Така бе повелено от Този, Който е Всезнаещият, Всеосведоменият. Забранено ви е да пренасяте тялото на покойника на разстояние, по-голямо от един час път от града; вместо това то трябва да бъде погребано във ведра и спокойна атмосфера на отстоящо наблизо място.

131 Бог премахна ограниченията върху пътуванията, наложени в Баяна. Той наистина е Неограниченият; Той върши туй, що пожелае и повелява туй, що благоволи.

132 О, народи по света! Вслушайте се в зова на Този, Който е Господът на Имената, Който ви обявява от Своята обител в Най-големия затвор: "Наистина, няма друг Бог освен Мен, Могъщия, Силния, Всепокоряващия, Всевъзвишения, Всеведущия, Премъдрия." Действително няма друг Бог освен Него, Всесилния Владетел на световете. Ако това беше Волята Му, чрез едничко слово, излязло от Неговото присъствие, Той щеше да сграбчи здраво цялото човечество. Внимавайте добре да не се поколебаете да приемете това Дело - Дело, пред което се преклониха Множеството във висините и обитателите на Градовете на Имената. Бойте се от Бога и не бъдете от онези, които са откъснати като със завеса. Изгорете завесите с огъня на обичта към Мен и разсейте мъглата на безсмислените въображения чрез силата на това Име, чрез което Ние покорихме цялото сътворение.

133 Издигнете се и възвисете двата Дома в Неразделните свети места, както и другите места, където е бил установяван престолът на вашия Господ, Премилостивия. Така ви заповядва Господът на всяко проникновено сърце.

134 Гледайте грижите и заетостта ви в този свят да не ви попречат да съблюдавате онова, което ви бе наложено от Този, Който е Могъщият и Верният. Бъдете олицетворение на такава непоколебимост сред хората, че да не бъдете държани надалеч от Бога чрез съмненията на онези, които проявиха неверие в Него, когато Той се прояви, облечен в могъща власт. Внимавайте да не би нещо, което не е записано в Книгата, да ви попречи да се вслушате в тази, Живата книга, Който обявява истината: "Наистина, няма друг Бог освен Мен, Превъзходния, Всевъзхвалявания." Гледайте с очите на безпристрастността на Този, Който е слязъл от небето на Божествената воля и могъщество и не бъдете от онези, които постъпват несправедливо.

135 Припомнете си тогава следните слова, бликнали в израз на почит към това Откровение от Перото на Този, Който бе Мой Предвестник и размислете върху стореното от ръцете на потисниците през Моите дни. Наистина те се причисляват към загубените. Той каза: "Ако стигнете до присъствието на Този, Когото Ние ще проявим, умолявайте Бога да направи така в Своята щедрост, че Той да благоволи да седне на кушетките ви, защото самото това действие ще ви удостои с несравнима и ненадмината почит. Ако той изпие чаша вода във вашите домове, това би имало по-важно значение за вас, отколкото да предложите животворна вода на всички хора, та дори и на всички създания. Знайте това, о, слуги Мои!"

136 Такива са словата, с които Моят Предтеча възвиси Съществото Ми, да можехте само да разберете това. Всеки, който размисли над тези стихове и осъзнае какви скрити бисери са съхранени в тях, би доловил в името на Божията праведност благоуханието на Премилостивия да се носи откъм този Затвор и с цялото си сърце би се забързал към Него с такъв пламенен копнеж, че земните и небесните сили не биха били в състояние да го спрат. Кажи: Това е Откровение, около което кръжи всяко доказателство и всяко свидетелство. Така бе спуснато от вашия Господ, Бога на милосърдието, ако сте от онези, които съдят справедливо. Кажи: Това е самата душа на всички Писания, която беше вдъхната в Перото на Всевишния, карайки всичко живо да онемее с изключение на онези, които бяха пленени от нежните повеи на любящата Ми доброта и сладкия мирис на благодатта Ми, проникнала във всичко сътворено.

137 О, хора на Баяна! Бойте се от Най-милостивия и помислете за това, което Той разкри в друг един откъс. Той казва: "Киблето наистина е Този, Когото Бог ще прояви; където Той отиде и то отива, дотогава, докато Той не почине." Така бе спуснато от Върховния повелител, когато Той пожела да спомене тази Най-голяма Красота. Размислете върху това, о, хора и не бъдете от онези, които се лутат обезумели в пустинята на заблудата. Ако Го отхвърлите, следвайки повелята на безплодните си въображения, къде тогава е Киблето, към което ще се обърнете, о, вие нехаещи люде? Размислете над този стих и съдете справедливо пред Бога, та дано успеете да извадите бисерите на тайните от океана, който бушува в Моето Име, Всеславния, Всевишния.

138 Нека в този Ден никой не се придържа към друго освен към разкритото в това Откровение. Такава е Божията повеля, досега и оттук нататък - повеля, с която бяха украсени Писанията на Пратениците от миналото. Такъв е призивът на Господа, досега и оттук нататък - призив, с който бе разкрасено въведението към Книгата на живота, да можехте да сте разбрали това. Такава е заповедта на Господа, досега и оттук нататък; внимавайте вместо нея да не изберете позора и унижението. Нищо не ще ви бъде от полза в този Ден освен Бога, нито пък има друго убежище, до което да прибегнете освен Него, Всеведущия, Премъдрия. Всеки, който Ме е познал, е познал Целта на всяко желание, а всеки обърнал се към Мен, се е обърнал към Предмета на всяко преклонение. Така бе изложено в Книгата и така бе повелено от Бога, Господа на световете. Да бъде прочетен и един единствен стих от Моето Откровение, е по-добре, отколкото да бъдат прелиствани Писанията на древните и по-сетнешните поколения. Това е Речта на Премилостивия, ако имахте само уши да я чуете! Кажи: Това е същността на познанието, да можехте само да разберете това.

139 А сега помислете за това, което бе разкрито в друг един откъс, та дано изоставите старите си разбирания и обърнете лицата си към Бога, Господа на всичко сътворено. Той* каза: "Незаконно е да се сключва брак освен с вярващ в Баяна. Ако само един от партньорите в брака прегърне Делото, неговото или нейното имущество не принадлежи по закон и на другия, докато последният не приеме Вярата. Този закон обаче ще влезе в сила едва след издигането на Делото на Този, Когото Ние истинно ще проявим или на това, което вече беше проявено справедливо. Преди да стане това, вие сте свободни да сключвате брак както пожелаете, та дано по този начин успеете да издигнете Божието Дело." Така Славеят пя сладкопойно, кацнал на небесния клон, възхвалявайки вашия Господ, Премилостивия. Блазе на онези, които се вслушват.

140 О, хора на Баяна, умолявам ви в името на вашия Господ, Бога на милосърдието, да гледате с очите на безпристрастието на тази реч, която бе спусната чрез силата на истината и да не бъдете от онези, които виждат Божието свидетелство и въпреки това го отхвърлят и отричат. Те наистина са от онези, които със сигурност ще погинат. Точката на Баяна изрично спомена издигането на Моето Дело пред собственото Му Дело; за това ще свидетелства всеки справедлив и проникновен ум. Както лесно бихте видели в този ден, издигането е такова, че никой не може да го отрече освен онези, чиито очи са опиянени от този мимолетен свят и които ги чака унизително наказание в следващия свят.

141 Кажи: В името на Божията праведност! Аз наистина съм Неговият* Превъзлюбен; и в този миг Той слуша тези стихове, спускащи се от Небето на Откровението и оплаква сторените от вас прегрешения в тези дни. Бойте се от Бога и не се присъединявайте към нападателите. Кажи: О, хора, ако предпочетете да не повярвате в Него†, поне се въздържайте да се вдигате насреща Му. В името на Бога! Достатъчни са и силите на потисничеството, които са се съюзили срещу Него!

142 Наистина Той* разкри някои закони, така че в това Изповедание Перото на Всевишния да не трябва да се движи освен за прослава на собственото Му неземно положение и най-сияйната Му Красота. Тъй като обаче пожелахме да проявим щедростта Си към вас, Ние изложихме чрез силата на истината ясно тези закони и смекчихме това, което желаем да съблюдавате. Той наистина е Преизобилният, Великодушният.

143 Преди Той† ви бе известил онова, което щеше да бъде изречено от този Извор на Божествената мъдрост. Той каза и говори Той истината: "Той‡ е Този, Който при всякакви обстоятелства ще обявява: "Наистина няма друг Бог освен Мен, Несравнимия, Всеведущия, Всеосведомения." Това е положение, което Бог е определил изключително за това възвишено, това неповторимо и чудно Откровение. Това е проява на великодушната Му благосклонност, ако сте от онези, които проумяват и знак на безпрекословната Му повеля. Това е Неговото Най-велико Име, Неговото Най-възвишено Слово и Извор на Най-прекрасните Му Названия, да можехте само да разберете това. Нещо повече, чрез Него се проявява всеки Главен извор, всеки Местоизгрев на Божествено ръководство. Размислете, о, хора, върху това, което ви бе спуснато достоверно; размишлявайте над него и не бъдете от нарушителите.

144 Общувайте с всички религии в дух на приятелство и разбирателство, за да могат те да вдъхнат от вас сладкото благоухание на Бога. Внимавайте да не би сред хората да ви обхване огънят на глупавото невежество. Всички неща произтичат от Бога и при Него те ще се върнат. Той е източникът на всички неща и в Него свършват всички неща.

145 Внимавайте да не влизате в къща в отсъствието на нейния стопанин освен с негово позволение. Дръжте се благоприлично при всякакви обстоятелства и не се причислявайте към своенравните.

146 Наложено ви бе да пречиствате средствата си за препитание и други такива неща чрез плащането на Зекят. Така бе предписано в това възвишено Послание от Този, Който е Разкривателят на стихове. Ако това е Божията воля и намерение, скоро ще изложим мярката за неговото определяне. Той наистина тълкува туй, що пожелае чрез собственото Си познание и Той наистина е Всеведущият и Премъдрият.

147 Незаконно е да се проси и е забранено да се дава на онзи, който проси. Задължение на всеки е да си припечелва хляба, а що се отнася до онези, които не са в състояние да правят това, дълг на Божиите наместници и на заможните е да осигурят необходимото им. Спазвайте Божиите наредби и заповеди; нещо повече, пазете ги така, сякаш пазите собствените си очи и не бъдете от онези, които търпят жестока загуба.

148 Забранено ви бе в Божията Книга да се въвличате в спорове и конфликти, да удряте другиго или да вършите подобни дела, чрез които се натъжават сърцата и душите. Глоба от деветнадесет мескала злато бе предписана по-рано от Този, Който е Господа на цялото човечество за всеки, който е станал причина за скръбта на другиго; в това Изповедание обаче Той ви освободи от нея и ви призовава да проявявате праведност и благочестивост. Такава е заповедта, която Той ви наложи в това сияйно Послание. Не желайте на другите това, което не желаете за самите себе си; бойте се от Бога и не бъдете горделиви. Всички вие сте създадени от вода и на прах ще се превърнете. Размишлявайте над края, който ви очаква и не вървете по пътеката на потисниците. Вслушайте се в Божиите стихове, които ви казва Този, Който е свещеното Лотосово дърво. Те без съмнение са непогрешимата везна, установена от Бога, Господа на този и на следващия свят. Чрез нея човешката душа полита към Зората на Откровение, а сърцето на всеки истински вярващ се облива в светлина. Такива са законите, които ви наложи Бог, такива са заповедите, предписани ви от Него в Святото Му Послание; подчинявайте им се с радост и веселие, защото това е най-доброто за вас, да знаехте само това.

149 Казвайте Божиите стихове всяко утро и вечер. Който не ги казва, не е бил верен на Божието Споразумение и на Неговия Завет, а който се отвърне от тези свети стихове в този Ден, е от онези, които от незапомнени времена са се отвръщали от Бога. Бойте се от Бога, о, слуги Мои, всички до един. Не се гордейте с многото четене на стиховете или с многобройността на благопристойните си постъпки денем и нощем; защото ако човек прочете един единствен стих с радост и лъчезарно сърце, това ще е по-добре за него, отколкото да прочете вяло всички Свещени Книги на Бога, Помощта в беда, Себесъщния. Четете свещените стихове с такава мярка, та да не бъдете обземани от умора и униние. Не подлагайте душите си на онова, което ще ги изтощи и потисне, а по-скоро на това, което ще ги облекчи и въздигне, за да могат да се извисят на крилете на Божествените стихове към Местоизгрева на изявените Му знаци; това ще ви приближи до Бога, ако можехте само да проумеете.

150 Учете децата си на стиховете, разкрити от небето на величието и могъществото, та с най-благозвучни напеви те да казват Посланията на Премилостивия под сводовете на Машрекул Азкар. Всеки, който е обхванат от възторга, породен от благоговеенето пред Моето Име, Пресъстрадателния, ще казва Божиите стихове по такъв начин, че да заплени сърцата на онези, все още потънали в дълбок сън. Блазе на онзи, който е отпил дълбоко от Тайнственото Вино на вечния живот от речта на своя милостив Господ в Моето Име - Име, чрез което бе превърната на прах всяка висока и величествена планина.

151 Наредено ви е да обновявате обзавеждането на домовете си след изтичането на всеки деветнадесет години; така бе повелено от Този, Който е Всеведущият и Всевиждащият. Той наистина желае пречистването както на самите вас, така и на всичко, което притежавате; не пренебрегвайте боязънта от Бога и не проявявайте нехайство. Този, чиито средства не достигат да стори това, е извинен от Бога, Вечнопрощаващия, Най-великодушния.

152 Измивайте нозете си веднъж всеки ден през лятото и веднъж на три дни през зимата.

153 Ако някой ви се разсърди, отвърнете му с доброта; а ако някой ви отправи укор, въздържайте се да му отвърнете с укор, оставете го на мира и се уповавайте на Бога, всемогъщия Възмездител, Господа на силата и справедливостта.

154 Забранено ви бе да използвате амвони. Който желае да ви чете стиховете на своя Господ, нека седне на стол, поставен на подиум, за да спомене Бога, неговия Господ и Господ на цялото човечество. Богоугодно е да сядате на столове или пейки в знак на почит, заради обичта, която изпитвате към Него и към Проявлението на бляскавото Му и лъчезарно Дело.

155 Хазартът и употребата на опиум са ви забранени. Избягвайте и двете, о, хора и не бъдете от тези, които съгрешават. Внимавайте да не използвате каквито и да са средства, причиняващи вялост и отпуснатост в човека и носещи вреда на тялото. Ние наистина не желаем за вас нищо освен това, което ще ви е от полза и за това свидетелства всичко сътворено, да имахте само уши, за да чуете.

156 Винаги, когато ви канят на гощавка или тържество, отзовавайте се с радост и веселие и който спазва своето обещание, не ще бъде укорен. Това е Ден, в който бе разтълкувана всяка от мъдрите Божии наредби.

157 Вижте, "тайната на Голямото разместване в Знака на Владетеля" бе сега проявена. Блазе на онзи, комуто Бог е помогнал да разпознае "Шестицата" въздигната с помощта на този "Прав алеф"; той наистина е от онези, чиято вяра е истинска. Колко много са благочестивите наглед, които са се отвърнали и колко много са непокорните, които са се приближили, възкликвайки: "Превъзхвален да си, о, Ти, Желание на световете!" Наистина в Божиите ръце е да дава, каквото благоволи комуто благоволи и да отнема, каквото поиска, от когото пожелае. Той знае скритите тайни на сърцата и смисъла, скрит в смигването на присмехулника. Колко много въплъщения на нехайството, дошли при Нас с чисти сърца, установихме на престола на Нашето одобрение и колко много символи на мъдростта напълно справедливо обрекохме на вечен огън. Ние наистина сме Отсъждащият. Той е Този, Който е проявлението на "Бог върши туй, що Му се нрави" и живее на престола на "Повелява Той туй, що пожелае."

158 Благословен е онзи, който открива благоуханието на вътрешния смисъл от следите на това Перо, чрез чието движение Божиите повеи се носят над всичко сътворено и чрез чийто покой самата същност на спокойствието се появява в царството на битието. Прославен да е Премилостивият, Разкривателят на тази тъй неоценима благодат. Кажи: Поради това, че Той понесе несправедливостта, справедливостта дойде на земята и поради това, че Той прие унижението, Божието великолепие изгря сред хората.

159 Забранено ви е да носите оръжие освен ако това не се налага и ви е позволено да се пременявате в коприна. Господ ви облекчи в знак на щедрост от Негова страна от ограниченията, отнасящи се по-рано до облеклото и подрязването на брадата. Той наистина е Повелителят, Всеведущият. Нека в държането ви няма нищо, което здравият и почтен разум да не одобрява и не се превръщайте в играчка на невежите. Блазе на оногова, който се е украсил с одеждата на благопристойното поведение и на похвалния характер. Той несъмнено се причислява към онези, които помагат на своя Господ с отличителни и впечатляващи дела.

160 Спомагайте за развитието на Божиите градове и Неговите страни и прославяйте Го в тях с радостните гласове на Неговите преоблагодетелствани. Наистина сърцата на хората се издигат чрез силата на езика, така както домове и градове се градят с ръце и други средства. Определихме за всяка цел средство за нейното постигане; възползвайте се от това и уповавайте се и вярвайте в Бога, Всеведущия, Премъдрия.

161 Благословен е човекът, който е потвърдил вярата си в Бога и в Неговите знамения и е признал, че "Нему не ще бъде търсена сметка за туй, що върши." Подобно признание бе направено от Бога украса за всяка вяра и нейна същинска основа. От него зависи приемането на всяко благородно дело. Приковете поглед в него, та дано нашепваното от непокорните не ви накара да се подхлъзнете.

162 Ако Той постановеше за законно нещо, което от незапомнени времена е било забранено и забранеше това, което винаги се е смятало за законно, никой няма право да оспорва властта Му. Който се поколебае, пък било то и за по-малко от миг, трябва да бъде смятан за съгрешил.

163 Който не е приел тази върховна и основна истина и не е съумял да достигне до това най-възвишено състояние, ветровете на съмнението не ще му дават покой и казаното от неверниците ще терзае душата му. Всеки, признал този принцип, ще бъде обзет от най-съвършено постоянство. Всепочитано да е това Всеславно място, споменаването на което украсява всяко възвишено Послание. Такова е учението, с което Бог ви удостоява, учение, което ще ви избави от всякакво съмнение и объркване и ще ви даде възможност да стигнете до спасение както в този, така и в следващия свят. Той наистина е Вечнопрощаващият, Прещедрият. Той е Този, Който изпрати Пратеници и спусна Книгите, за да обяви: "Няма друг Бог освен Мен, Всемогъщия, Премъдрия."

164 О, земя на Каф и Ра*! Ние наистина те съзираме в състояние, ненравещо се Богу и виждаме от теб да излиза това, което е неведомо за всекиго освен за Него, Всеведущия, Всеосведомения; и долавяме онова, което тайно и прокрадващо се разнася от теб. Ние притежаваме познанието за всички неща, вписано в едно светло Послание. Не скърби за това, което те сполетя. Не след дълго Бог ще въздигне в теб мъже, изпълнени с могъща храброст, които ще възвеличат Името Ми с такава непоколебимост, че нито ще бъдат спрени от злонамерените съвети на духовниците, нито ще бъдат задържани от внушенията на сеещите съмнение. Със собствените си очи те ще съзират Бога и със собствения си живот ще Му носят победи. Те наистина са от онези, които са непоколебими.

165 О, вие, духовници! Когато стиховете Ми бяха спуснати и ясните Ми знаци бяха разкрити, Ние ви намерихме скрити зад завеси. Това наистина е тъй странно. Вие се гордеете с Името Ми, но при все това не Ме разпознахте тогава, когато вашият Господ, Премилостивият, се появи сред вас с доказателства и свидетелства. Ние разкъсахме завесите надве. Внимавайте да не откъснете хората с някаква друга завеса. Разкъсайте веригите на безполезните измислици в името на Господа на всички хора и не бъдете от лъжовните. Ако се обърнете към Бога и прегърнете Делото Му, не причинявайте безредици вътре в него и не мерете Божията Книга със себичните си желания. Това наистина е съветът на Бога досега и оттук нататък и това Божиите свидетели и избраници - да, всеки един от Нас - тържествено потвърждава.

166 Припомнете си шейха, чието име беше Мохамад Хасан, нареждащ се сред най-учените духовници на своето време. Когато Истинският бе изявен, този шейх, заедно с други от неговото съсловие, Го отхвърли, докато в същото време един човек, пресяващ жито и ечемик Го прие и се обърна към Господа. Въпреки че денем и нощем той бе зает да записва това, което за него бяха Божиите закони и наредби, когато Този, Който е Неограничен се появи, и едничка буква от записаното не му бе от полза, иначе нямаше да се отвърне от Лика, озарил лицата на преоблагодетелстваните от Господа. Ако беше повярвал в Бога, когато Той разкри Себе Си, хората нямаше да се отвърнат от Него, нито пък щяха да Ни сполетят нещата, които виждате днес. Бойте се от Бога и не бъдете от проявяващите нехайство.

167 Внимавайте да не би някое име да ви държи настрана от Този, Който е Притежателят на всички имена или пък някоя дума да ви откъсне от този Спомен за Бога, този Източник на мъдрост сред вас. Обърнете се към Бога и потърсете Неговата закрила, о, вие, духовници и не превръщайте себе си в завеса между Мен и Моите създания. Така ви призовава вашият Господ и ви заповядва да бъдете справедливи, за да не бъдат делата ви сведени до нула и вие самите да не съзнавате тежкото си положение. Ще може ли онзи, който отрича това Дело, да отстоява истинността на което и да е дело в света на сътвореното? Не, кълна се в Този, Който е Създателят на вселената! При все това хората са обгърнати в явна завеса. Кажи: Чрез това Дело изгря слънцето на свидетелството и светилото на доказателството пръсна сиянието си над всички земни обитатели. Бойте се от Бога, о, проницателни люде и не бъдете от онези, които проявяват неверие в Мен. Внимавайте да не би думата "Пророк" да ви задържи настрана от това Най-велико Обявление, или пък позоваването на "Наместничеството" да ви лиши от господството на Този, Който е Божият Наместник, обгръщащо всички светове. Всяко име бе създадено чрез Неговото Слово и всяко дело зависи от Неговото всепокоряващо, Неговото могъщо и чудно Дело. Кажи: Това е Божият Ден, Денят в който нищо не ще бъде споменавано освен самата Му Същност, всемогъщия Закрилник на всички светове. Това е Делото, което накара всичките ви суеверия и идоли да потреперят.

168 Ние наистина виждаме сред вас такива, които здраво се придържат към Божията книга и цитират от нея доказателства и доводи, с които да отрекат своя Господ, също както последователите на всяка друга Вяра търсеха доводи в Свещените си Книги, за да отхвърлят Този, Който е Помощта в беда, Себесъщния. Кажи: Бог, Истинският, Ми е свидетел, че нито Писанията на света, нито съществуващите книги и произведения ще са ви от полза в този Ден без тази - Живата книга, Който провъзгласява в самото сърце на сътворението: "Наистина няма друг Бог освен Мен, Всезнаещия, Премъдрия."

169 О, вие, духовници! Внимавайте да не ставате причина за противопоставяне в страната, така както бяхте причина за отхвърлянето на Вярата в първите и` дни. Съберете хората около това Слово, което накара и най-малките камъчета да извикат: "Царството е на Бога, Местоизгрева на всички знаци!" Така ви призовава вашият Господ, като благодат от Негова страна; Той наистина е Вечнопрощаващият, Най-великодушният.

170 Припомнете си Карим и как когато го призовахме към Бога, той се изпълни с гордост, подтикван от собствените си желания; въпреки всичко Ние му изпратихме това, което бе утеха за очите на доказателството в света на битието и изпълнение на Божието свидетелство за всички земни и небесни обитатели. В знак на милосърдието на Този, Който е Всепритежаващият, Всевишният, Ние го призовахме да прегърне Истината. Но той се отвърна до мига, в който като проява на Божията справедливост, ангелите на гнева го сграбчиха здраво. На това Ние наистина сме свидетел.

171 Разкъсайте завесите така, че жителите на Царството да чуят как те се цепят надве. Това е Божията заповед - в отминалите дни и за бъдните векове. Благословен да е човекът, който съблюдава онова, което му е наредено и горко на проявяващите нехайство.

172 Ние наистина нямаме друга цел в това земно царство освен да изявяваме Бога и да разкриваме Неговото господство; достатъчен свидетел Ми е Бог. Ние наистина нямаме друго намерение в небесното Царство освен да въздигаме Неговото Дело и да Го прославяме с възхвала; достатъчен закрилник Ми е Бог. Ние наистина не сме имали друго желание в извисените Владения освен да величаем Бога и изпратеното от Него; достатъчен помощник Ми е Бог.

173 Щастливи сте вие, о, учени на Баха. Кълна се в Господа! Вие сте талазите на Най-могъщия океан, звездите на крепостта на Славата, знамената на тържеството, веещи се между земята и небесата. Вие сте проявленията на постоянството сред хората и изворите на Божествената Реч за всички, които живеят на земята. Блазе на оногова, който се обърне към вас и горко на своенравните. В този Ден дълг на всеки, който е отпил от Тайнственото Вино на вечния живот от Ръцете на любящата доброта на своя Господ Бог, Милостивия, е да пулсира като трептяща вена в тялото на човечеството, за да може чрез него да бъде съживен светът и всяка разпадаща се кост.

174 О, хора по света! Когато Тайнственият гълъб отлети от своето Светилище на възхвалата и се устреми към далечната си цел, своята скрита обител, отнасяйте всичко, което не разбирате в Книгата, до Този, Който се разклони от този могъщ Ствол.

175 О, Перо на Всевишния! Движи се върху Посланието според повелята на Своя Господ, Твореца на небесата и разкажи за времето, когато Този, Който е Източникът на Божественото Единство, реши да насочи стъпките Си към Училището на Неземната Единственост; та дано чистосърдечните могат чрез това да придобият бегла представа, била тя и с размерите на иглено ухо, за тайните на Твоя Господ, Всемогъщия, Всеведущия, лежащи скрити зад завеси. Кажи: Ние наистина пристъпихме в Училището на скрития смисъл и обяснения, когато никое създание не съзнаваше това. Видяхме словата, спуснати от Този, Който е Премилостивият, приехме стиховете на Бога, Помощта в беда, Себесъщния, които Той* Ни представи и се вслушахме в онова, което Той тържествено потвърди в Посланието. Всичко това Ние наистина видяхме. И Ние се съгласихме с желанието Му чрез Своето повеление, защото наистина имаме сила да заповядваме.

176 О, хора на Баяна! Ние наистина пристъпихме в Божието Училище, когато вие бяхте потънали в дълбок сън; и прелистихме Посланието, докато вие здраво спяхте. В името на единия истински Бог! Ние прочетохме Посланието, преди то да бъде разкрито, докато вие нямахте понятие и притежавахме съвършено познание за Книгата, когато вие още не се бяхте родили. Тези слова са според вашата мярка, не според Божията. За туй свидетелства онова, което е въплътено в Неговото познание, ако сте от онези, които проумяват; и за това свидетелства езикът на Всемогъщия, ако сте от онези, които разбират. Кълна се в Бога, ако повдигнехме завесата, вие щяхте да онемеете.

177 Внимавайте да не спорите безсмислено за Всемогъщия и Неговото Дело, защото вижте, Той се появи сред вас, надарен с Откровение толкова огромно, че да обгърне всички неща, били те от миналото или от бъдещето. Ако трябваше да развием темата Си, като говорим на езика на обитателите на Царството, щяхме да речем: "Наистина Бог създаде Училището, преди да създаде небето и земята, а Ние влязохме в него преди буквите Б, Ъ, Д и И да бъдат свързани и преплетени в едно." Такъв е езикът на Нашите слуги в Царството Ни; помислете си какво би изрекъл езикът на обитателите на издигнатите Владения, че Ние им предадохме Своето познание и им разкрихме всичко, що лежи скрито в Божията мъдрост. Представете си тогава какво би изрекъл Езикът на силата и величието в Неговата Всеславна Обител!

178 Това не е Дело, което може да бъде превърнато в играчка за безполезните ви измислици, нито пък е поле за глупците и тези с колебливи сърца. За Бога, това е арена на проникновението и откъснатостта, на прозрението и възвисеността, където никой не може да пришпорва своя жребец освен храбрите конници на Милостивия, които са скъсали с всяка привързаност към света на битието! Те наистина са тези, които даряват Бог с победи на земята и са местоизгреви на върховната Му сила сред човечеството.

179 Внимавайте да не би нещо друго, разкрито в Баяна, да не ви задържи настрана от вашия Господ, Пресъстрадателния. Бог Ми е свидетел, че Баянът бе спуснат с едничката цел да Ми отдаде възхвала, само да знаехте това! В него чистосърдечните ще открият единствено благоуханието на обичта към Мен, единствено Моето Име, което обгръща всичко, което вижда и може да бъде видяно. Кажи: Обърнете се, о, хора, към онова, което излезе изпод Най-въздигнатото Ми Перо. Ако доловите оттам благоуханието на Бога, не му се противопоставяйте, нито пък се лишавайте от дял от милосърдната Му благодат и многообразните Му дарове. Така ви призовава вашият Господ; Той наистина е Съветникът, Всеведущият.

180 Каквото не разбирате в Баяна, попитайте Бога, вашия Господ и Господа на вашите предци. Ако пожелае това, Той ще ви разтълкува разкритото в него и ще ви покаже бисерите на Божественото знание и мъдрост, лежащи скрити в океана на неговите слова. Той наистина стои над всички имена; няма друг Бог освен Него, Помощта в беда, Себесъщния.

181 Равновесието в света бе нарушено чрез разтърсващото въздействие на този най-велик, този нов Световен ред. Уреденият живот на човечеството бе преобразен посредством тази неповторима, тази чудна Система, подобна на която не са зървали очите на смъртен.

182 Потопете се в океана на Моите слова, за да можете да разкриете неговите тайни и да откриете всичките бисери на мъдростта, лежащи скрити в неговите дълбини. Внимавайте да не се подвоумите в решимостта си да прегърнете истината на това Дело - Дело, чрез което бяха разкрити заложбите на Божието могъщество и бе установена Неговата власт. С лица, греещи от радост, побързайте към Него. Това е неизменната Божия Вяра, вечна в миналото, вечна и в бъдещето. Нека този, който търси, стигне до нея; а що се отнася до онзи, който отказва да търси - наистина Бог е Самосъществуващ, стоящ над каквато и да е нужда от Неговите творения.

183 Кажи: Това е непогрешимата Везна, която държи Божията Ръка, на която се претеглят всички, които са на небето и всички, които са на земята и се определя тяхната съдба, ако сте от онези, които вярват и признават тази истина. Кажи: Това е Най-великото Свидетелство, чрез което се е установявала валидността на всяко доказателство през вековете, да бяхте само уверени в това. Кажи: Чрез нея бедните станаха богати, учените бяха просветени и търсещите получиха възможност да се издигнат до Божието присъствие. Внимавайте да не я превърнете в причина за вражда помежду си. Бъдете твърдо установени като непоклатима планина в Делото на своя Господ, Могъщия, Обичащия.

184 Кажи: О, източник на поквара! Остави своеволната си слепота и кажи истината сред хората. Кълна се в Бога, че те оплаквах, виждайки как следваш себичните си страсти и отхвърляш Този, Който те създаде и ти вдъхна живот. Припомни си нежното милосърдие на своя Господ и спомни си как те отглеждахме ден и нощ за служба на Делото. Бой се от Бога и бъди сред истински покаялите се. След като хората се объркаха относно мястото ти, възможно ли е и ти самият да се объркаш по същия начин? Трепери пред своя Господ и припомни си дните, когато стоеше пред Нашия Престол и записваше стиховете, които ти диктувахме - стихове, спуснати от Бога, Всемогъщия Закрилник, Господа на силата и могъществото. Внимавай огънят на самонадеяността ти да не ти попречи да стигнеш до свещения Божи Дворец. Обърни се към Него и не се бой заради стореното от теб. Той наистина прощава комуто пожелае в знак на щедрост от Негова страна; няма друг Бог освен Него, Вечнопрощаващия, Прещедрия. Ние те призоваваме единствено заради Бога. Ако приемеш този съвет, ще си постъпил за свое добро; а ако го отхвърлиш, твоят Господ наистина може и без теб, както и без онези, които в явната си заблуда са те последвали. Виж! Бог сграбчи онзи, който те отклони от правия път. Върни се при Бога, скромен, покорен и смирен; наистина Той ще те освободи от греховете ти, защото твоят Господ без съмнение е Прощаващият, Могъщият, Премилостивият.

185 Това е Божият Съвет; да можеше да се вслушаш в него! Това е Божията Благодат; да можеше да я приемеш! Това е Божията Реч; да можеше само да я проумееш! Това е Божието Съкровище; да можеше само да разбереш!

186 Това е Книга, която се превърна в Светилник на Вековечния за света и Негова права, неотклонна Пътека сред народите по земята. Кажи: Това е Източникът на Божествено познание, ако сте от онези, които разбират и Местоизгрев на Божиите заповеди, ако сте от онези, които проумяват.

187 Не натоварвайте животните с повече от това, което могат да носят. Ние наистина забранихме подобно отношение чрез най-строго запрещение в Книгата. Бъдете олицетворение на справедливостта и безпристрастието сред всичко сътворено.

188 Ако някой неумишлено отнеме живота на другиго, негов дълг е да плати на семейството на покойника обезщетение в размер на сто мескала злато. Съблюдавайте това, което ви е наредено в това Послание и не бъдете от онези, които престъпват неговите граници.

189 О, членове на парламентите по целия свят! Изберете един език, който да бъде използван от всички на земята, а също така приемете и една обща писменост. Бог наистина прави понятно за вас това, което ще ви е от полза и което ще ви даде възможност да бъдете независими от други. Той наистина е Най-великодушният, Всезнаещият, Всеосведоменият. Това ще стане основа за единство, да можехте само да го проумеете и най-могъщо средство за развитието на разбирателството и цивилизацията, да можехте да разберете! Определихме две знамения за настъпването на зрелостта на човешкия род: първото, което е най-твърдата основа, изложихме в други Наши Послания, а второто бе разкрито в тази чудна Книга.

190 Забранено ви е да пушите опиум. Ние наистина забранихме този навик чрез най-строго запрещение в Книгата. Ако някой вкуси от него, той без съмнение не Ми принадлежи. Бойте се от Бога, о, вие, надарени с проникновение!

НЯкои разкрити
от Бахаулла
текстове, допълващи Кетаб-е-Акдас

Редица Послания, разкрити от Бахаулла след Кетаб-е-Акдас, съдържат откъси, допълващи наредбите на Най-святата Книга. Най-забележителните от тях са публикувани в книгата "Послания на Бахаулла, разкрити след Кетаб-е-Акдас". В този раздел е включен откъс от Посланието "Ишракат". Текстът на трите задължителни молитви, за които се говори във "Въпроси и отговори", както и на Заупокойната молитва, спомената в Текста, също така са препечатани тук.

Послание Ишракат
ОсмиЯт Ишрак

Този откъс, записван сега от Перото на славата, се смята за част от Най-святата Книга: Мъжете от Божия Дом на справедливостта са натоварени с грижата по делата на хората. Те наистина са доверениците Божии сред Неговите раби и източниците на власт в Неговите страни.

О, хора на Бога! Това, което възпитава света, е Справедливостта, тъй като се крепи на два стълба - възнаграждение и наказание. Тези два стълба са източници на живот за света. Тъй като за всеки ден има нов проблем и за всеки проблем целесъобразно решение, такива въпроси трябва да бъдат отправяни до Дома на справедливостта, за да могат неговите членове да постъпят в съответствие с нуждите и изискванията на времето. Тези, които заради Бога се вдигнат да служат на Неговото Дело, са получатели на божествено вдъхновение от незримото Царство. Дълг на всички е да им се подчиняват. Всички държавни въпроси трябва да бъдат отправяни до Дома на справедливостта, но богослужебните дела трябва да бъдат съблюдавани според онова, което Бог е разкрил в Своята Книга.

О, хора на Баха! Вие сте местоизгревите на обичта на Бога и изворите на любящата Му доброта. Не омърсявайте езика си с проклятия и ругатни към нечия душа и пазете очите си от онова, което е непристойно. Говорете за онова, което носите у себе си. Ако бъде прието благосклонно, целта ви е постигната; ако ли пък не, да се възразява е безсмислено. Оставете тази душа на мира и се обърнете към Господа, Закрилника, Себесъщния. Не бъдете причина за скръб, да не говорим за несъгласие и вражда. Надеждата ни е вие да придобиете истинско възпитание под подслона на дървото на Неговата нежна благодат и да постъпвате в съзвучие с това, което Бог желае. Вие всички сте листата на едно дърво и капките на един океан.

("Послания на Бахаулла, разкрити след Кетаб-е-Акдас")

Дълга задължителна молитва
Казва се веднъж на
двадесет и Четири Часа

Всеки, който пожелае да каже тази молитва, нека стане и се обърне към Бога и както стои изправен на място, нека се обърне надясно и наляво, сякаш очаква милостта на своя Господ, Премилостивия, Състрадателния. След туй нека рече:

О, Ти, Който си Господът на всички имена и Създателят на небесата! Умолявам Те в името на онези, които са Извори на незримата Ти Същност, Всевъзвишения, Всеславния, да превърнеш молитвата ми в огън, който да изгори завесите, откъснали ме от Твоята красота и в светлина, която да ме отведе до океана на Твоето присъствие.

След туй нека вдигне умолително ръце към Бога - благословен и въздигнат да е Той - и рече:

О, Ти, Желание на света и Възлюбен на народите! Ти ме виждаш обърнал се към Теб, освободил се от всякаква привързаност към всекиго освен към Теб, хванал се здраво за Твоето въже, чрез чието движение всичко сътворено бе събудено за нов живот. Аз съм Твой слуга, о, Господи мой, и синът на Твоя слуга. Виж ме готов да изпълня Твоята воля и Твоето желание и некопнеещ за нищо друго освен за Твоето благоразположение. Умолявам Те в името на Океана на Твоето милосърдие и Слънцето на Твоето великодушие да постъпиш с Твоя слуга така, както благоволиш и пожелаеш. В името на Твоето могъщество, което стои високо над всякакво споменаване и възхвала! Всичко разкрито от Теб, е желано от моето сърце и възлюбено от моята душа. О, Боже, Боже мой! Не обръщай внимание на надеждите ми и стореното от мен, а вместо това имай предвид Своята воля, обгърнала небесата и земята. Кълна се в Твоето Най-велико Име, о, Ти, Господи на всички народи! Аз съм желал единствено желаното от Теб и обичам единствено онова, което Ти обичаш.

След туй нека коленичи и като опре чело в земята, рече:

Възвишен си Ти над описанието на всеки друг освен Самия Теб и над разбирането на всеки освен Теб.

След туй нека стане и рече:

Превърни молитвата ми, о, Господи мой, в извор на животворна вода, чрез който да мога да живея дотогава, докато съществува Твоето господство и да мога да Те споменавам във всеки от Твоите светове.

Нека отново вдигне умолително ръце и рече:

О, Ти, в раздялата от Който сърцата и душите се стопиха и чрез огъня на Чиято обич целият свят бе обхванат от пламъци! Умолявам Те в Твоето Име, чрез което си покорил всичко сътворено, да не ми отнемаш онова, което е с Теб, о, Ти, Който властваш над всички хора! Ти виждаш, о, Господи мой, този странник, забързал се към превъздигнатия си дом под покрова на Твоето величие и в подстъпите на Твоето милосърдие; този съгрешил - търсещ океана на Твоята прошка; този смирен - двореца на Твоята слава и това бедно създание - блясъка на Твоето богатство. Ти имаш власт да заповядваш всичко, що благоволиш. Свидетелствам, че Ти трябва да бъдеш възхваляван за стореното от Теб, че всички трябва да Ти се подчиняват в повеленото от Теб и че Ти трябва да останеш неограничен в Своята повеля.

След туй нека вдигне ръце и повтори три пъти Най-великото Име. След туй нека се преклони, с ръце, положени на коленете, пред Бога - благословен и въздигнат да е Той - и рече:

Ти виждаш, о, Боже мой, как духът ми се раздвижи в крайниците и частите на тялото ми в стремежа си да Ти се преклони и в копнежа си да Те споменава и да Те възхвалява; как той свидетелства за това, за което свидетелства Езикът на Твоята заповед в царството на речта Ти и небето на Твоето познание. Обичам в това състояние, о, Господи мой, да прося от Теб всичко, което е в съгласие с Теб, за да мога да покажа своята бедност и да възвелича Твоята щедрост и Твоите богатства, да мога да заявя своята безпомощност и да проявя Твоята сила и Твоето могъщество.

След туй нека се изправи и вдигне умолително ръце два пъти и рече:

Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Прещедрия. Няма друг Бог освен Теб, Повелителя, в началото и в края. О, Боже, Боже мой! Прошката Ти ме насърчи и милостта Ти ми даде сили, зовът Ти ме събуди и великодушието Ти ме възправи и ме отведе при Теб. Кой иначе съм аз, че да смея да застана на портите на града на близостта до Теб или да обръщам лицето си към светлините, греещи от небето на Твоята воля? Ти виждаш, о, Господи мой, това грешно създание, хлопащо на вратата на Твоето милосърдие и тази мимолетна душа, търсеща реката на вечния живот от ръцете на Твоята щедрост. Твое винаги е било правото да заповядваш, о, Ти, Който си Господът на всички имена; а на мен приляга примирението и съзнателното подчинение на Твоята воля, о, Творецо на небесата!

След туй нека вдигне три пъти ръце и рече:
По-велик Бог е от всички велики!

След туй нека коленичи и като опре чело в земята, рече:

Твърде високо си Ти, та възхвалата на онези, които са приближени до Теб да се въздигне до небето на близостта до Теб или птиците на сърцата на онези, които са ти предани, да достигнат до вратата на Твоята порта. Свидетелствам, че пречистен си Ти от всякакви качества и пресвят над всякакви имена. Няма друг Бог освен Теб, Превъздигнатия, Всеславния.

След туй нека седне и рече:

Свидетелствам за това, за което свидетелстваха всички създания, Множеството във висините и обитателите на всевишния Рай, и зад тях самият Език на величието от Всеславния Хоризонт, че Ти си Бог, че няма друг Бог освен Теб и че Този, Който бе проявен, е Скритата тайна, Съкровеният символ, чрез Който буквите Б, Ъ, Д и И (Бъди) бяха свързани и вплетени в едно. Свидетелствам, че Той е Онзи, Чието име бе записано от Перото на Всевишния и Който бе споменат в Книгите на Бога, Господа на Престола в небесата и долу на земята.

След туй нека застане прав и рече:

О, Господи на всичко сътворено и Притежателю на всички зрими и незрими неща! Ти виждаш сълзите ми и въздишките, които се изтръгват от гърдите ми, чуваш стенанията ми и плача ми и риданието на моето сърце. В името на Твоето могъщество! Моите прегрешения ми пречеха да се доближа до Теб и греховете ми ме държаха надалеч от двореца на Твоята святост. Обичта ти, о, Господи мой, ме обогати, а раздялата с Теб ме разруши и отдалечеността от Теб ме изгори. Умолявам Те, в името на стъпките Ти в тази пустиня и в името на словата: "Ето ме. Ето ме", които Твоите избраници изрекоха в тази необятност, в името на повеите на Твоето Откровение и нежните ветрове на Зората на Твоето Проявление, да повелиш така, че да мога да се взирам в красотата Ти и да съблюдавам всичко, що е в Твоята Книга.

След туй нека повтори три пъти Най-великото Име и като се преклони с ръце, положени на коленете, рече:

Хвала Тебе, о, Боже мой, за това, че ми помогна да Те споменавам и да Те възхвалявам; за това, че ми извести Този, Който е Изворът на Твоите знамения, накара ме да се преклоня пред Твоето Господство, да покажа смирение пред Твоята Божествена същност и да приема изреченото от Езика на Твоето величие.

След туй нека се изправи и рече:

О, Боже, Боже мой! Гърбът ми е приведен под тежестта на греховете ми и нехайството ми ме погуби. Когато и да се замисля за своите прегрешения и Твоето великодушие, сърцето ми се стапя и кръвта във вените ми закипява. В името на Твоята Красота, о, Ти, Желание на света! Изчервявам се, когато река да вдигна лице към Теб и копнеещите ми ръце се срамуват да се протегнат към небето на Твоята благодат. Ти виждаш, о, Боже мой, как сълзите ми ми пречат да Те спомена и да възвелича Твоите добродетели, о, Ти, Господи на Престола в небесата и долу на земята! Умолявам Те в името на знаците на Твоето Царство и тайните на Твоето Господство да постъпиш с Твоите обични така, както подобава на Твоята щедрост, о, Господи на всичко сътворено и достойно за Твоето милосърдие, о, Царю на зримото и незримото!

След туй нека повтори три пъти Най-великото Име и като коленичи с чело, опряно в земята, рече:

Хвала Тебе, о, Боже наш, за това, че ни изпрати онова, което ни приближава до Теб и ни дарява всяко добро нещо, спуснато от Теб в Твоите Книги и Твоите Писания. Закриляй ни, умоляваме Те, о, Господи мой, от силите на суетните приумици и безполезните въображения. Ти наистина си Могъщият, Всезнаещият.

След туй нека вдигне глава, седне и рече:

Свидетелствам, о, Боже мой, за това, за което свидетелстваха Твоите Избраници и приемам това, което приеха обитателите на всевишния Рай и онези, които кръжаха около могъщия Ти Престол. Земното и небесното царства са Твои, о, Господи на световете!

("Молитви и размишления на Бахаулла", CLXXXIII)
Средна задължителна молитва
Казва се всеки ден, сутрин, по обед и веЧер

Всеки, който желае да се помоли, нека измие ръцете си, и докато се мие, рече:

Укрепи ръката ми, о, Боже мой, за да хване тя Твоята книга с такава твърдост, че земните сили да нямат никаква власт над нея. Пази я също да не се докосва до нищо, което не и` принадлежи. Ти наистина си Всемогъщият, Най-силният.

И докато мие лицето си, нека рече:

Обърнал съм лицето си към Теб, о, Господи мой! Озари го със светлината на Своя лик. Закриляй го също така да не се обръща към никого освен към Теб.

След туй нека се изправи и като се обърне към Киблето (Точката на преклонение, т. е. Бахджи, Ака), рече:

Бог свидетелства, че няма друг Бог освен Него. Негови са Царствата на Откровението и на сътворението. Той наистина изяви Този, Който е Източникът на Откровение, Който беседва на Синай, чрез Когото Върховният хоризонт засия и Лотосовото дърво, отвъд което не може да се премине, проговори и чрез Когото бе отправен призивът към всички, които са на небето и на земята: "Вижте, Всепритежаващият дойде! Земята и небето, славата и господството принадлежат на Бога, Господа на всички хора и Притежател на Престола във висините и на земята в низините!"

След туй нека се преклони с ръце, положени на коленете и рече:

Въздигнат си Ти над моята възхвала и възхвалата на когото и да било освен мен, над моето описание и описанието на всички, които са на небето и които са на земята!

След туй, като застане с широко отворени ръце, с длани, насочени към лицето, нека рече:

Не разочаровай, о, Боже мой, този, който с умоляващи пръсти се е вкопчил в крайчеца на милосърдието и великодушието Ти, о, Ти, Който си Най-милостивият от показващите милост!

След туй нека седне и рече:

Свидетелствам за Твоето единство и Твоята неделимост и за това, че Ти си Бог и че няма друг Бог освен Теб. Ти наистина разкри Делото Си, изпълни Споразумението Си и отвори широко вратата на Своето милосърдие за всички небесни и земни обитатели. Блаженство и покой, приветствия и слава, нека прострат криле над Твоите обични, на които промените и превратностите на света не са попречили да се обърнат към Теб и които дадоха всичко от себе си в надеждата си да придобият това, което е в съгласие с Теб. Ти наистина си Вечнопрощаващият, Прещедрият.

(Ако вместо дългия стих някой предпочете следните слова: "Бог свидетелства, че няма друг Бог освен Него, Помощта в беда, Себесъщния", те са достатъчни. По същия начин, би било достатъчно, ако, когато е седнал, той предпочете да каже следните слова: "Свидетелствам за Твоето единство и Твоята неделимост, за това, че Ти си Бог и че няма друг Бог освен Теб.")

("Молитви и размишления на Бахаулла", CLXXXII)
Кратка задължителна молитва

Казва се веднъж на двадесет и Четири Часа, по обед

Свидетелствам, о, Боже мой, че си ме създал, за да Те позная и да Ти се прекланям. Признавам в този миг безсилието си и Твоето могъщество, бедността си и Твоето богатство.

Няма друг Бог освен Теб, Помощта в беда, Себесъщния.

("Молитви и размишления на Бахаулла", CLXXXI)
Заупокойна молитва

О, Боже мой! Това е Твоят слуга и синът на Твоя слуга, който е повярвал в Теб и в Твоите знаци и е обърнал лицето си към Теб, напълно откъснат от всичко освен от Теб. Ти наистина си най-милостивият от показващите милост.

Отнеси се с него, о, Ти, Който прощаваш греховете на хората и скриваш техните прегрешения, както подобава на небесата на Твоето великодушие и океана на Твоето милосърдие. Допусни го в пределите на неземната си милост, която съществуваше преди създаването на земята и небесата. Няма друг Бог освен Теб, Вечнопрощаващия, Прещедрия.

След туй нека се повтори шест пъти поздрава "Аллах у Абха", след което да се повтори деветнадесет пъти всеки от следните стихове:

Ние всички наистина почитаме Бога.
Ние всички наистина се прекланяме пред Бога.
Ние всички наистина сме отдадени на Бога.
Ние всички наистина възхваляваме Бога.

Ние всички наистина отправяме благодарности към Бога.

Ние всички наистина сме смирени пред Бога.

(Ако покойникът е жена, нека се каже: "Това е твоята слугиня и дъщерята на Твоята слугиня, и т. н. ...)

("Молитви и размишления на Бахаулла", CLXVII)
Въпроси и отговори
1. Въпрос: Относно Най-великото празненство.

Отговор: Най-великото празненство започва късно следобед на тринадесетия ден от втория месец на годината според Баяна. През първия, деветия и дванадесетия ден от това Празненство е забранено да се работи.

2. въпрос: Относно Празненството на неразделните рождени дни.

Отговор: Рождението на Красотата Абха* се пада призори на втория ден от месец мухарам,† първият ден от който бележи Рождението на Неговия Предвестник. Тези два дни в очите на Бога са като един.

3. въпрос: Относно Брачните стихове.‡

Отговор: За мъже: "Ние всички наистина ще съблюдаваме Божията воля." За жени: "Ние всички наистина ще съблюдаваме Божията воля."

4. въпрос: Ако човек се отправи на път, без да уточни времето на своето завръщане - с други думи, без да посочи очаквания период на своето отсъствие - и ако след това от него няма ни вест, ни следа, какво следва да предприеме съпругата му?

Отговор: Ако той е пропуснал да определи време за своето завръщане, въпреки че знае за това условие в Кетаб-е-Акдас, съпругата му трябва да изчака в продължение на една пълна година, след изтичането на която тя е свободна да постъпи така, както е достойно за похвала или пък да си вземе втори съпруг. Ако обаче той не знае за това условие, тя трябва да изчака търпеливо до мига, в който Бог ще благоволи да и` разкрие неговата съдба. Да постъпи както е достойно за похвала, в тази връзка означава да прояви търпение.

5. въпрос: Относно свещения стих: "Когато чухме виковете на още неродените деца, Ние удвоихме техния дял и намалихме този на другите."

Отговор: Според Божията Книга, имуществото на покойника се разделя на 2 520 дяла, което число е най-малкото общо кратно на всички цели числа до девет, след което тези дялове се разпределят на седем равни части, всеки от които се пада, както е споменато в Книгата, на определена категория наследници. На децата например се дават девет блока от по 60 дяла, съставляващи общо 540 дяла. По този начин смисълът на изявлението: "Удвоихме техния дял" е, че децата получават допълнително още девет блока от по 60 дяла, осигуряващи им като цяло общо 18 блока. Допълнителните дялове, които те получават, се приспадат от дела на другите категории наследници, така че, макар и да е разкрито например, че брачният партньор получава "осем части, съставляващи четиристотин и осемдесет дяла", което се равнява на осем блока от по 60 дяла, сега, съгласно това преразпределение, един и половина блока дялове, съставляващи общо 90 дяла, се приспадат от дела на брачния партньор и се преразпределят към децата, което се прави и в случая с другите наследници. В резултат от това, общото приспаднато количество се равнява на девет допълнителни блока дялове, които се дават на децата.

6. въпрос: Необходимо ли е братът, за да има право на дял от наследството, да бъде от същия баща и майка като покойника или е достатъчно просто да има един общ родител?

Отговор: Ако братът има общ баща с покойника, той ще получи своя дял от наследството според предписаната мярка, записана в Книгата; но ако те имат само обща майка, той ще получи само две трети от полагащото му се, като останалата трета част отива за Дома на справедливостта. Това правило се прилага също и за сестрата.

7. въпрос: Сред условията, отнасящи се до наследството, е изложено, че ако покойникът няма потомство, техният дял от наследството трябва да отиде за Дома на справедливостта. В случай че също така липсват други категории наследници, като например баща, майка, брат, сестра и учител, техните дялове също ли отиват за Дома на справедливостта или с тях се постъпва по някакъв друг начин?

Отговор: Свещеният стих е достатъчен. Той казва, въздигнато да е Словото Му: "Ако покойникът не остави потомство, техният дял ще бъде прибран от Дома на справедливостта" и т. н. и: "Ако покойникът остави потомство, но няма никоя от останалите категории наследници, упоменати в Книгата, те ще получат две трети от наследството, а останалата една трета ще бъде прибрана от Дома на справедливостта" и т. н. С други думи, когато няма потомство, техният определен дял от наследството отива за Дома на справедливостта; а когато има потомство, но липсват всички други категории наследници, две трети от наследството отива за потомството, а останалата трета част отива за Дома на справедливостта. Това условие има както общо, така и специално приложение, т. е. тогава, когато липсва някоя категория от последния клас наследници, две трети от тяхното наследство отива за потомството, а останалата трета част - за Дома на справедливостта.

8. въпрос: Относно основната сума, върху която се плаща Хукукулла.

Отговор: Основната сума, върху която се плаща Хукукулла, е деветнадесет мескала злато. С други думи, когато бъдат натрупани пари на стойност до тази сума, следва да се плати Хукукулла. По същия начин Хукук се плаща, когато стойността, не броят, на другите форми имущество, достигне предписаната сума. Хукукулла се плаща само веднъж. Например човек, който придобие хиляда мескала злато и плати Хукук, не е длъжен да плаща отново върху тази сума, а единствено върху онова, което се натрупа от нея чрез търговия, производство и т. н. Когато това нарастване, а именно осъществената печалба, достигне предписаната сума, човек трябва да изпълни повеленото от Бога. Единствено когато основният капитал смени притежателя си, той става още веднъж предмет на плащане на Хукук, така както е било сторено първия път. Първичната Точка посочи, че Хукукулла трябва да се плаща върху стойността на всичко, което човек притежава; въпреки това, в това Най-могъщо Изповедание, Ние освободихме покъщнината, т. е. необходимото обзавеждане, както и самото жилище.

9. въпрос: Кое следва да бъде уредено първо: Хукукулла, дълговете на покойника или разходите по погребението?

Отговор: Погребението е първо, след него дълговете на покойника, след тях плащането на Хукукулла. Ако имуществото на покойника се окаже недостатъчно, за да бъдат покрити неговите дългове, остатъкът от неговото имущество следва да бъде разпределен между тези дългове пропорционално на техния размер.

10. въпрос: Бръсненето на главата е забранено в Кетаб-е-Акдас, но се изисква в Сурей-е-Хадж.

Отговор: Всички са натоварени със задължението да се подчиняват на Кетаб-е-Акдас; всичко, разкрито в нея, представлява Законът Божи сред Неговите слуги. Наредбата поклонниците до свещения Дом да бръснат главите си, бе отменена.

11. въпрос: Ако по време на година на търпението между брачната двойка се стигне до сношение, след което те отново станат чужди помежду си, трябва ли отново да започнат годината на търпение, или пък дните преди сношението могат да бъдат включени в броенето на годината? И след като разводът бъде осъществен, трябва ли да се съблюдава допълнителен период на изчакване?

Отговор: Ако влечението между съпрузите се възобнови по време на тяхната година на търпение, брачната връзка е в сила и това, което е заповядано в Божията Книга трябва да бъде съблюдавано; но след като завърши годината на търпение и стане това, което е повелено от Бога, не се изисква допълнителен период на изчакване. Сексуалната близост между съпруг и съпруга е забранена по време на тяхната година на търпение и който осъществи подобно действие, трябва да потърси прошка от Бога, като в същото време като наказание плати на Дома на справедливостта глоба от деветнадесет мескала злато.

12. въпрос: Ако между брачната двойка възникне неприязън, след като са били прочетени Брачните стихове и е била платена зестрата, може ли да бъде осъществен развод без съблюдаването на година на търпение?

Отговор: Развод може законно да бъде потърсен след прочитането на Брачните стихове и плащането на зестрата, но преди консумирането на брака. При такива обстоятелства няма нужда от съблюдаване на година на търпение, но връщането на зестрата не е позволено.

13. въпрос: Необходима предпоставка за брака ли е съгласието на родителите и от двете страни или е достатъчно това на родителите от едната страна? Този закон само за девици ли се прилага или също така и за други?

Отговор: Бракът зависи от съгласието за него на родителите и на двете страни и в това отношение няма никаква разлика дали младоженката е девица или не.

14. въпрос: На вярващите е наредено да се обръщат към Киблето, когато казват задължителните молитви; в каква посока трябва да се обръщат те, когато отправят други молитви и се обръщат към Бога?

Отговор: Обръщането в посока на Киблето е установено изискване при казването на задължителната молитва, но при други молитви и обръщане към Бога, човек може да следва разкритото от милостивия Господ в Корана: "Накъдето и да се обърнете, ще видите лика Божи."

15. въпрос: Относно споменаването на Бога в Машрекул Азкар "в часа на зазоряване".

Отговор: Въпреки че в Божията Книга са употребени словата "в часа на зазоряване", приемливо за Бога е в най-ранни зори, между зазоряване и изгрев слънце, та дори и до два часа след изгрев слънце.

16. въпрос: Наредбата тялото на покойника да не бъде пренасяно на разстояние по-голямо от един час път, отнася ли се както по суша, така и по море?

Отговор: Тази заповед се отнася за разстояния както по море, така и по суша, било то час път с параход или с влак; смисълът е времето един час, какъвто и да е видът транспорт. Колкото по-скоро бъде извършено погребението обаче, толкова по-подобаващо и приемливо ще бъде то.

17. въпрос: Какво трябва да бъде направено при намирането на изгубено имущество?

Отговор: Ако такова имущество бъде намерено в града, намирането му трябва да бъде огласено веднъж от градския глашатай. Ако притежателят на имуществото се намери, то ще му бъде предадено. В противен случай, намерилият имуществото трябва да изчака една година и ако през това време притежателят излезе наяве, намерилият трябва да получи от него заплатеното на глашатая и да му възстанови имуществото; единствено ако годината изтече, без да бъде намерен притежателят, намерилият го може сам да стане притежател на имуществото. Ако стойността на имуществото е по-малка или се равнява на дължимото на глашатая, намерилият го трябва да изчака един ден от неговото намиране, в края на който, ако притежателят не излезе наяве, той може да го вземе за себе си; а що се отнася до имущество, намерено в ненаселено място, намерилият го трябва да изчака в продължение на три дни след изтичането на който период, ако самоличността на притежателя остане неизвестна, той може свободно да стане собственик на намереното от него.

18. въпрос: Относно измиването преди молитва; ако например човек непосредствено преди това е изкъпал цялото си тяло, трябва ли той все пак да извърши измиване?

Отговор: Заповедта относно измиването преди молитва трябва да бъде съблюдавана във всички случаи.

19. въпрос: Ако човек реши да напусне страната си, а жена му е против това и несъгласието им доведе до развод и ако подготовката му за пътуването продължи до изтичането на една година, може ли този период да бъде смятан за година на търпение или пък денят, в който двойката се раздели, трябва да бъде смятан за начало на тази година?

Отговор: Отправната точка за броенето е денят, в който двойката се раздели и следователно, ако те са се разделили една година преди заминаването на съпруга и ако благоуханието на привличането не се е възобновило между брачната двойка, разводът може да бъде осъществен. В противен случай годината трябва да бъде броена от деня на неговото заминаване и да бъдат съблюдавани условията, изложени в Кетаб-е-Акдас.

20. въпрос: Относно възрастта за навършване на пълнолетие по отношение на религиозните задължения.

Отговор: Възрастта за навършване на пълнолетие е петнадесет и за мъже, и за жени.

21. въпрос: Относно свещения стих: "Когато пътувате, ако спрете и си почивате на някое сигурно място, направете ... по един поклон наместо всяка пропусната задължителна молитва ..."

Отговор: Този поклон е за да компенсира пропуснатата по време на пътуването или поради опасни обстоятелства задължителна молитва. Ако по време на молитва пътуващият намери покой на сигурно място, той трябва да изпълни тази молитва. Условието за компенсиращия поклон се отнася както за вкъщи, така и по време на пътуване.

22. въпрос: Относно определението за пътуване.*

Отговор: Определението за пътуване е девет часа по часовник. Ако пътуващият спре на някое място, с намерението да остане там в продължение на не по-малко от един месец според броенето на Баяна, негово задължение е да съблюдава Постите; но ако това е за по-малко от месец, той е освободен от постене. Ако по време на Постите той пристигне на място, където ще остане в продължение на един месец според Баяна, той не трябва да съблюдава Постите преди изтичането на три дни, като след това ги съблюдава до техния край; но ако пристигне в дома си, където е живял постоянно до преди това, той трябва да започне своите Пости в първия ден след своето пристигане.

23. въпрос: Относно наказанието на прелюбодейците и прелюбодейките.

Отговор: Девет мескала се плащат при първо прегрешение, осемнадесет - при второ, тридесет и шест - при трето, и т. н., като всяка следваща глоба се удвоява спрямо предходната. Теглото на един мескал се равнява на деветнадесет нахуда съгласно посоченото в Баяна.

24. въпрос: Относно ловуването.

Отговор: Той казва, въздигнат да е Той: "Ако ловувате с обучени зверове или птици" и така нататък. Други средства, като лъкове и стрели, огнестрелни оръжия и друго използвано в лова снаряжение влиза в това число. Ако обаче се използват капани и примки и дивечът умре, преди да стигнете до него, не е според закона той да се консумира.

25. въпрос: Относно поклонничеството.

Отговор: Задължение е да се извършва поклонничество до един от двата свещени Дома; а що се отнася до това кой от тях, поклонникът следва да реши сам за себе си.

26. въпрос: Относно зестрата.

Отговор: Що се отнася до зестрата, смисълът на това човек да се задоволи с най-ниското ниво, е деветнадесет мескала сребро.

27. въпрос: Относно свещения стих: "Ако обаче до нея достигнат вести за смъртта ... на съпруга и`" и т. н.

Отговор: Що се отнася до изчакването на "определен брой месеци", има се предвид периода от девет месеца.

28. въпрос: Отново е направено запитване за дела на учителя от наследството.

Отговор: Ако учителят е починал, една трета от неговия дял от наследството отива за Дома на справедливостта, а останалите две трети преминават към поколението на покойника, а не на учителя.

29. въпрос: Отново е направено запитване за поклонничеството.

Отговор: С поклонничество до свещения Дом, което е наложено на мъжете, се има предвид както Най-великия дом в Багдад, така и Дома на Първичната Точка в Шираз; поклонничеството до един от тези два Дома е достатъчно. По този начин те могат да извършват поклонничество до който и да е от тях, който се намира по-близо до мястото, където живеят.

30. въпрос: Относно стиха: "онзи, който наема момиче да му служи, може да стори това с благоприличие".

Отговор: Това трябва да става единствено за служба, каквато се изпълнява от която и да друга категория слуги, били те млади или стари, срещу заплащане; такава девойка има свободата да си избира съпруг, когато пожелае, тъй като е забранено както да се купува жена, така и мъж да има повече от две съпруги.

31. въпрос: Относно свещения стих: "Господ забрани практиката, до която прибягвахте преди, когато трижди развеждахте една жена."

Отговор: Става въпрос за закона, според който по-рано трябваше по-напред друг мъж да се ожени за такава жена, преди тя да може да бъде омъжена за предишния и` съпруг; тази практика е забранена в Кетаб-е-Акдас.

32. въпрос: Относно възстановяването и опазването на двата Дома на Неразделните места, както и другите места, където е бил установяван престолът.

Отговор: С двата Дома се има предвид Най-великия дом и Дома на Първичната Точка. Що се отнася до другите места, хората в районите, в които те са разположени, могат да решат да опазят или всеки дом, където е бил установяван престолът, или само един от тях.

33. въпрос: Отново е направено запитване за получаваното от учителя наследство.

Отговор: Ако учителят не е от хората на Баха, той не получава наследство. Ако има няколко учителя, делът се разделя по равно между тях. Ако учителят е починал, поколението му не наследява неговия дял; вместо това две трети отиват за децата на собственика на имуществото, а останалата трета част - за Дома на справедливостта.

34. въпрос: Относно жилището, което е определено изцяло за децата от мъжки пол.

Отговор: Ако съществуват няколко жилища, има се предвид най-красивото и достойното от тези жилища, а останалите се разпределят между цялото тяло от наследниците така, както всяка друга форма имущество. Всеки наследник, от която и да е категория, който е извън Божията Вяра се смята за несъществуващ и не наследява.

35. въпрос: Относно Ноу Руз.

Отговор: Празненството Ноу Руз се пада в деня, когато слънцето навлиза в знака на Овен*, дори и това да стане не повече от минута преди залез слънце.

36. въпрос: Ако отбелязването на Неразделните рождени дни или Обявяването на Баб се случи по време на Постите, какво следва да се прави?

Отговор: Ако празненствата, отбелязващи Неразделните рождени дни или Обявяването на Баб се паднат през месеца на Постите, заповедта да се пости няма да се отнася за този ден.

37. въпрос: В светите наредби, регулиращи разпределението на наследството жилището и личните дрехи на покойника се дават на децата от мъжки пол. Това правило единствено за имуществото на бащата ли се отнася или също е приложимо и за това на майката?

Отговор: Употребяваните дрехи на майката трябва да бъдат разделени на равни дялове между дъщерите, но останалата част от нейното имущество, включително лични вещи, накити и неизползвани дрехи, трябва да бъдат разпределени между всички нейни наследници по начина, разкрит в Кетаб-е-Акдас. Ако обаче покойната не е оставила дъщери, цялото и` имущество трябва да бъде разделено по начина, определен за мъже в светия Текст.

38. въпрос: Относно развода, който трябва да се предхожда от година на търпение: ако само една от страните е склонна към помирение, какво трябва да се направи?

Отговор: Според заповедта, разкрита в Кетаб-е-Акдас, и двете страни трябва да бъдат доволни; ако и двамата не проявяват желание, повторното събиране не може да се осъществи.

39. въпрос: Във връзка със зестрата, какво ще стане, ако младоженецът не може да плати изцяло тази сума, а наместо това официално предостави на своята булка по време на сватбената церемония бележка с обещание, от която да става видно, че той ще го изпълни, когато бъде в състояние да стори това?

Отговор: Дадено бе разрешение от Източника на властта да се приеме този начин.

40. въпрос: Ако в течение на годината на търпение благоуханието на привличането се възобнови, а след това бъде последвано от неприязън и брачната двойка изпитва ту привличане, ту отчуждение, може ли да има развод или не?

Отговор: Във всеки случай, по всяко време, когато се появи неприязън, годината на търпението започва на този ден и годината трябва да изтече напълно.

41. въпрос: Жилището и личните дрехи на покойника са определени за децата от мъжки, а не от женски пол, както не и за другите наследници; ако покойникът не е оставил поколение от мъжки пол, какво трябва да се направи?

Отговор: Той казва, въздигнат е Той: "Ако покойникът не остави потомство, техният дял ще бъде прибран от Дома на справедливостта ..." В съответствие с този свещен стих жилището и личните дрехи на покойника отиват за Дома на справедливостта.

42. въпрос: Наредбата за Хукукулла е разкрита в Кетаб-е-Акдас. Включени ли са жилището, заедно с прилежащите му постройки и необходимата покъщнина, към имуществото, върху което се плаща Хукукулла или това не е така?

Отговор: В законите, разкрити на персийски, Ние постановихме в това Най-могъщо Изповедание жилището и покъщнината да бъдат освободени - тоест, онази покъщнина, която е необходима.

43. въпрос: Относно сгодяването на момиче преди достигането на пълнолетие.

Отговор: Този обичай бе обявен за незаконен от Източника на власт, а също така не е според закона и да се обявява брака по-рано от деветдесет и пет дни преди сватбата.

44. въпрос: Ако човек има например сто тумана, плати Хукук върху тази сума, изгуби половината от сумата в неуспешни сделки, след което, чрез търговия, наличните средства бъдат отново умножени до сумата, върху която се плаща Хукук - трябва ли такъв човек да плаща Хукук или не?

Отговор: В такъв случай Хукук не се плаща.

45. въпрос: Ако след плащането на Хукук същата тази сума от хиляда тумана бъде изгубена изцяло, но впоследствие се спечели отново чрез търговия и сделки, трябва ли Хукук да се плаща повторно или не?

Отговор: В този случай също не се изисква плащане на Хукук.

46. въпрос: Относно свещения стих: "Бог ви е предписал брака", това предписание задължително ли е или не е?

Отговор: Не е задължително.

47. въпрос: Да предположим, че даден мъж се е оженил за някоя жена, като е вярвал, че тя е девствена и и` е платил зестрата, но по време на консумирането на брака стане очевидно, че тя не е девствена, разноските и зестрата възстановяват ли се или не? И ако бракът е бил при условие младоженката да е девствена, неизпълненото условие прави ли невалидно това, което е било поставено при това условие?

Отговор: В такъв случай разноските и зестрата могат да бъдат възстановени. Неизпълненото условие прави невалидно това, което е било поставено при това условие. Да се потули и прости работата обаче, в Божиите очи е достойно за щедра отплата.

48. въпрос: "Наредено ви е ... да давате празненство." Това задължително ли е или не е?

Отговор: Не е задължително.

49. въпрос: Относно наказанията за прелюбодейство, содомия и кражба, както и за техните степени.

Отговор: Определянето на степените на тези наказания зависи от Дома на справедливостта.

50. въпрос: Относно законността или незаконността на сключването на брак с роднини.

Отговор: Тези въпроси също зависят от Доверениците от Дома на справедливостта.

51. въпрос: Относно измиването преди молитва е разкрито: "Нека този, който не намери вода за измиване, повтори пет пъти думите: "В името на Бога, Най-чистия, Най-чистия"; позволено ли е да се казва този стих в суров студ или когато ръцете или лицето са наранени?

Отговор: По време на суров студ може да бъде използвана топла вода. Ако има рани по лицето или ръцете, или пък ако съществуват други причини като например болки, за които е вредно използването на вода, човек може да каже определения стих наместо измиване.

52. въпрос: Задължително ли е казването на стиха, разкрит да замести Молитвата за знамения?

Отговор: Не е задължително.

53. въпрос: Относно получаването на наследство, когато има единородни братя и единородни сестри, природените братя и природените сестри по майчина линия също ли получават дял?

Отговор: Те не получават дял.

54. въпрос: Той казва, въздигнат да е Той: "Ако синът на покойника е починал, докато баща му е бил жив и е оставил деца, те ще наследят бащиния си дял ..." Какво трябва да се направи, ако дъщерята е починала, докато бащата е бил жив?

Отговор: Нейният дял от наследството трябва да бъде разпределен между седемте категории наследници според наредбата на Книгата.

55. въпрос: Ако покойникът е жена, на кого се пада делът "на съпругата" от наследството?

Отговор: Делът "на съпругата" от наследството се пада на съпруга.

56. въпрос: Относно повиването на тялото на покойника, което е постановено да се състои от пет завивки: това пет за петте парчета плат, които досега бе обичай да се използват ли се отнася, или за пет цели завивки, поставени една върху друга?

Отговор: Има се предвид употребата на пет парчета плат.

57. въпрос: Относно несъответствието между определени разкрити стихове.

Отговор: Много Послания бяха разкрити и разпространени в първоначалната им форма, без да бъдат проверявани и преглеждани. Впоследствие, както бе наредено, те бяха отново прочетени в Светото присъствие и бяха приведени в съответствие с граматичните правила на хората, с цел да бъдат предотвратени злостните забележки на опонентите на Делото. Друга причина за тази практика е, че новият стил, въведен от Предвестника, нека душите на всички освен Него бъдат жертвани заради Него, се смяташе за характеризиращ се с доста голяма свобода по отношение на придържането към граматичните правила; затова свещените стихове бяха впоследствие разкрити в стил, който в по-голямата си част е в съответствие със съвременната употреба с цел лесно разбиране и стегнатост на изразите.

58. въпрос: Относно благословения стих: "Когато пътувате, ако спрете и си почивате на някое сигурно място, направете ... по един поклон наместо всяка пропусната задължителна молитва": това компенсация за задължителната молитва, пропусната поради несигурни обстоятелства ли е, или пък задължителната молитва изцяло се отменя по време на пътуване и поклонът ли заема нейното място?

Отговор: Ако при настъпването на часа за задължителната молитва няма безопасност, човек трябва при пристигане на сигурно място да изпълни по един поклон наместо всяка пропусната задължителна молитва, а след последния поклон да седне с кръстосани крака и да прочете посочения стих. Ако има сигурно място, задължителната молитва не се отменя по време на пътуване.

59. въпрос: Ако след като пътуващият е спрял и си е починал, настъпи време за задължителна молитва, трябва ли той да изпълни молитвата или да стори поклона наместо нея?

Отговор: С изключение на несигурни обстоятелства пропускането на задължителната молитва не е разрешено.

60. въпрос: Ако поради пропусната задължителна молитва се изискват определен брой поклони, трябва ли стихът да бъде повтарян след всеки от компенсиращите поклони или не?

Отговор: Достатъчно е да се каже посочения стих след последния поклон. Няколкото поклона не изискват отделно повтаряне на стиха.

61. въпрос: Ако задължителна молитва бъде пропусната вкъщи, трябва ли тя да бъде компенсирана с поклон или не?

Отговор: В отговор на предишни въпроси бе написано: "Това условие за компенсиращия поклон се отнася както за вкъщи, така и по време на пътуване."

62. въпрос: Ако с друга цел човек е извършил измиване и настъпи време за задължителна молитва, достатъчно ли е това измиване или то трябва да бъде извършено наново?

Отговор: Същото това измиване е достатъчно и няма нужда да бъде извършено наново.

63. въпрос: В Кетаб-е-Акдас е наложена задължителна молитва, състояща се от девет риката, която да се изпълнява по обед, сутрин и вечер, но Посланието със задължителните молитви* изглежда се различава от това.

Отговор: Това, което е разкрито в Кетаб-е-Акдас, се отнася за друга задължителна молитва. Преди няколко години определен брой наредби на Кетаб-е-Акдас включително и тази задължителна молитва от съображения за мъдрост бяха записани отделно и изпратени заедно с други свети писания с цел съхраняване и опазване. По-късно бяха разкрити трите задължителни молитви.

64. въпрос: При определянето на времето, позволено ли е да се разчита на часовници?

Отговор: Позволено е да се разчита на часовници.

65. въпрос: В Посланието със задължителните молитви са разкрити три молитви; изпълнението и на всичките три ли се изисква или не?

Отговор: Наредено е да се казва една от тези три молитви; която и да се каже, е достатъчно.

66. въпрос: Измиването за сутрешната молитва важи ли и за обедната молитва? Също така измиването, извършено по обяд, важи ли и за вечерта?

Отговор: Измиването е свързано със задължителната молитва, за която се извършва и трябва да бъде извършвано наново за всяка молитва.

67. въпрос: Относно Дългата задължителна молитва, изисква се човек да застане прав и "да се обърне към Бога". Това изглежда означава, че не е необходимо той да се обърне към Киблето; това така ли е или не е?

Отговор: Има се предвид Киблето.

68. въпрос: Относно свещения стих: "Казвайте Божиите стихове всяко утро и вечер."

Отговор: Има се предвид всичко, спуснато от Небето на Божествената реч. Основното изискване е желанието и обичта на пречистените души да четат Божието Слово. Да се прочете един стих или дори едно слово в дух на радост и лъчезарност е за предпочитане пред прочита на много Книги.

69. въпрос: Може ли човек при изготвянето на своето завещание да отреди част от имуществото си - извън определеното за плащане на Хукукулла и уреждането на дълговете - за благотворителни цели или пък той няма право на повече от това, да отдели определена сума за покриването на разноските по погребението, така че останалата част от притежаваното от него да бъде разпределено по начин, установен от Бог между споменатите категории наследници?

Отговор: Човек има пълни правомощия над своето имущество. Ако е в състояние да изпълни Хукукулла и няма дългове, тогава всичко, записано в неговото завещание, както и всяко изявление или твърдение, което то съдържа, ще бъде приемливо. Бог наистина му разрешава да постъпи с това, с което Той го е дарил, по какъвто начин пожелае.

70. въпрос: Използването на погребален пръстен единствено за възрастни ли е наредено или също така и за непълнолетни?

Отговор: Само за възрастни. Заупокойната молитва също така е за възрастни.

71. въпрос: Ако човек пожелае да пости по време, различно от месец Ала, това позволено ли е или не е; и освен това, ако той е дал обет или се е врекъл за такъв пост, той валиден и приемлив ли е?

Отговор: Наредбата за постенето е такава, каквато вече бе разкрита. Ако обаче някой се врече да отдаде пост на Бога, търсейки по този начин изпълнението на някакво желание или за осъществяването на някаква цел, това е позволено, сега, както и преди това. Въпреки това желанието на Бога, въздигната да бъде славата Му, е обетите и вричанията да бъдат насочени към такива цели, които ще бъдат от полза на човечеството.

72. въпрос: Отново е зададен въпрос относно жилището и личните дрехи: при отсъствието на поколение от мъжки пол за Дома на справедливостта ли отиват те или трябва да бъдат разпределени като останалата част от имуществото?

Отговор: Две трети от жилището и личните дрехи преминават в поколението от женски пол, а една трета - в Дома на справедливостта, който Бог е направил да бъде съкровищница на хората.

73. въпрос: Ако след изтичането на годината на търпение съпругът откаже да даде развод, какво следва да направи съпругата?

Отговор: Когато изтече този период, разводът влиза в сила. Необходимо е обаче да има свидетели за началото и края на този период, за да могат те да бъдат призовани да дадат показания, ако възникне нужда от това.

74. въпрос: Относно определението за старост.

Отговор: За арабите това означава дълбока старост, но за хората на Баха това е от седемдесет години нагоре.

75. въпрос: Относно границата за постене за пътуващите пеш.

Отговор: Границата е определена на два часа. Ако тя бъде надхвърлена, позволено е да се преустановят Постите.

76. въпрос: Относно съблюдаването на Постите от хора, заети с тежък труд по време на месеца на Постите.

Отговор: Такива хора са освободени от постене; за да покажат уважение към Божия закон и високото положение на Постите обаче достойно за похвала и подобаващо е да се яде по-малко и насаме.

77. въпрос: Измиването, извършено за задължителната молитва достатъчно ли е за повтарянето деветдесет и пет пъти на Най-великото Име?

Отговор: Не е необходимо ново измиване.

78. въпрос: Относно дрехите и накитите, които съпругът може да е купил на своята съпруга: трябва ли те да се разпределят след смъртта му между неговите наследници или те са специално за съпругата му?

Отговор: С изключение на употребяваните дрехи, всичко останало - накити и други вещи, принадлежи на съпруга, освен онова, което е доказано, че представлява подарък за съпругата.

79. Въпрос: Относно критерия за справедливост при доказването на дадено обстоятелство, зависещо от показанията на двама безпристрастни свидетели.

Отговор: Критерият за справедливост е добрата репутация сред хората. Показанията на всички Божии слуги, от каквато и да е вяра или убеждения, са приемливи пред Неговия Престол.

80. Въпрос: Ако покойникът не е уредил задължението си към Хукукулла, нито пък е платил другите си дългове, трябва ли те да се изплатят чрез пропорционално приспадане от жилището, личните дрехи и останалата част от имуществото, или жилището и личните дрехи са отделени за поколението от мъжки пол и следователно дълговете трябва да бъдат уредени от останалата част от имуществото?

Отговор: Известните дългове и плащането по Хукукулла трябва да бъдат уредени от останалата част от имуществото, но ако тя не е достатъчна за тази цел, недостигащото трябва да бъде посрещнато от жилището и личните дрехи.

81. Въпрос: Седнал или прав трябва човек да казва третата задължителна молитва?

Отговор: За предпочитане и по-достойно е човек да е прав и в състояние на смирено почитание.

82. Въпрос: Относно първата задължителна молитва е наредено: "човек да я изпълнява по всяко време, когато се почувства в състояние на смирение и изпълнено с копнеж благоговеене": трябва ли тя да се изпълнява веднъж на двадесет и четири часа или по-често?

Отговор: Достатъчно е веднъж на двадесет и четири часа; това бе изречено от Езика на Божествената заповед.

83. Въпрос: Относно определението за "сутрин", "обед" и "вечер".

Отговор: Става въпрос съответно за изгрев слънце, пладне и залез слънце. Позволените времена за задължителните молитви са от сутрин до пладне, от пладне до залез слънце и от залез слънце до два часа след това. Властта е в ръката на Бога, Носителя на Двете имена.

84. Въпрос: Позволено ли е на вярващ да се жени за невярваща.

Отговор: Разрешено е както мъж да се жени, така и жена да се омъжва; така повели Господ, когато се възкачи на престола на великодушието и милосърдието.

85. Въпрос: Относно Заупокойната молитва: трябва ли тя да предхожда или да следва погребването? Освен това нужно ли е обръщането към Киблето?

Отговор: Казването на тази молитва трябва да предхожда погребването; що се отнася до Киблето: "Накъдето и да се обърнете, ще видите лика Божи."*

86. Въпрос: По обяд, когато е времето за две от задължителните молитви - кратката обедна молитва и молитвата, която да бъде казвана сутрин, обед и вечер - необходимо ли е в този случай да се извършат две измивания или едно ще бъде достатъчно?

Отговор: Повторното измиване не е необходимо.

87. Въпрос: Относно зестрата за селяни, която трябва да бъде в сребро: младоженеца или младоженката ли се има предвид или и двамата? И какво трябва да се направи, ако единият е гражданин, а другият - селянин?

Отговор: Зестрата се определя от местоживеенето на младоженеца; ако той е гражданин, зестрата е в злато, а ако той е селянин, тя е в сребро.

88. Въпрос: Какъв е критерият за определяне на това дали човек е гражданин или селянин? Ако гражданин си построи жилище на село или пък селянин - в града, с намерение да се установи там постоянно, кое правило се прилага? Месторождението ли е решаващият фактор?

Отговор: Критерият е постоянното местоживеене и в зависимост от това къде е то, в съответствие с това трябва да се съблюдава разпоредбата на Книгата.

89. Въпрос: В свещените Послания е разкрито, че когато човек придобие равностойността на деветнадесет мескала злато той трябва да плати Божието право върху тази сума. Може ли да бъде разяснено колко от тези деветнадесет трябва да се платят?

Отговор: Деветнадесет от сто е установено по наредбата на Бога. Изчислението трябва да се прави на тази основа. Оттук може да се определи каква сума се дължи върху деветнадесет.

90. Въпрос: Когато състоянието на човек надхвърли деветнадесет, необходимо ли е то да нарасне с други деветнадесет преди отново да трябва да се плати Хукукулла или пък то е дължимо за всяко нарастване?

Отговор: Всяка сума над деветнадесет е освободена от Хукукулла, докато не достигне отново деветнадесет.

91. Въпрос: Относно чистата вода и момента, в който тя се смята за употребявана.

Отговор: Малки количества вода, като например една чаша, та дори и две или три, следва да се смята за употребена след еднократно измиване на лицето и ръцете. Един кър* или повече вода обаче остава непроменена след едно или две измивания на лицето и няма възражения срещу нейната употреба, докато тя не се промени по един от трите начина,† например промени и` се цветът, в който случай на нея следва да се гледа като на употребявана.

92. Въпрос: В един трактат върху различни въпроси на персийски възрастта за настъпване на пълнолетието се определя на петнадесет; бракът също ли зависи от достигането на пълнолетие или е позволен и преди това време?

Отговор: Тъй като в Божията Книга се изисква съгласието и на двамата партньори и тъй като преди навършване на пълнолетие не може да бъде потвърдено тяхното съгласие или несъгласие, бракът зависи от достигането на пълнолетие и не е разрешен преди това.

93. Въпрос: Относно постенето и задължителната молитва от страна на болните.

Отговор: Наистина, казвам ви, че задължителната молитва и постенето заемат високо положение в очите на Бога. Тяхното благотворно влияние обаче може да бъде осъществено в здравословно състояние. По време на влошено здраве не е позволено да се съблюдават тези задължения; такава винаги е била повелята на Господа, въздигната да бъде славата Му. Благословени да са онези мъже и жени, които се вслушват и съблюдават Неговите наставления. Превъзхвален да е Бог, Този, Който спусна стиховете и е Разкривателят на безспорните доказателства!

94. Въпрос: Относно джамиите, параклисите и храмовете.

Отговор: Всичко, построено за преклонение пред единия истински Бог, като джамии, параклиси и храмове, не трябва да бъде използвано за нищо друго освен за споменаването на Неговото Име. Това е нареждане на Бога и който го наруши, е наистина от онези, които са прегрешили. Строителят няма никаква вина, тъй като той е извършил своето дело заради Бога и е получил и ще продължи да получава справедливата си отплата.

95. Въпрос: Относно оборудването на местоработата, необходимо за упражняването на занаят или професия: подлежат ли те на плащане на Хукукулла или попадат под същата наредба като покъщнината?

Отговор: Те попадат под същата наредба като покъщнината.

96. Въпрос: Относно замяната на имущество, държано под попечителство с пари или друга форма имущество с цел предпазване от обезценяване или загуба.

Отговор: Относно писмения въпрос за замяната на имущество, държано под попечителство с цел предпазване от обезценяване или загуба, такава замяна е позволена при условие, че придобитото при замяната има същата стойност. Вашият Господ наистина е Тълкувателят, Всеведущият и Той наистина е Повелителят, Предвечният.

97. Въпрос: Относно измиването на нозете през зимата и лятото.

Отговор: И в двата случая е едно и също; за предпочитане е топла вода, но не може да съществува възражение и срещу студената.

98. Въпрос: Още един въпрос за развода.

Отговор: Тъй като Бог, въздигната да е славата Му, не гледа благосклонно на развода, нищо не бе разкрито по този въпрос. От началото на раздялата обаче до изтичането на една година, двама или повече хора трябва да бъдат осведомявани като свидетели; ако до края не се стигне до помирение, разводът се осъществява. Той следва да бъде записан в регистъра на религиозния съдебен служител на града, назначен от Доверениците от Дома на справедливостта. Съблюдаването на тази процедура е от съществена важност, за да не бъдат натъжени притежаващите проникновени сърца.

99. Въпрос: Относно съветването.

Отговор: Ако при съветването между първата група събрали се хора се стигне до разногласие, трябва да бъдат прибавени нови хора, след което хора на брой до числото на Най-великото Име, пък и по-малко или повече, трябва да бъдат определени чрез жребий. Тогава съветването трябва да бъде продължено и всички трябва да се подчинят на изхода от него, какъвто и да бъде той. Ако обаче все още съществува разногласие, същата процедура трябва да бъде повторена още веднъж и връх да вземе решението на мнозинството. Той наистина напътства когото пожелае към правия път.

100. Въпрос: Относно получаването на наследство.

Отговор: Относно наследството, това, което повели Първичната Точка - нека душите на всички други освен Него бъда жертвани заради Него - радва душата. Съществуващите наследници трябва да получат своите дялове от наследството, като в същото време на Двора на Всевишния трябва да бъде предоставен отчет за останалото. В Неговата длан е източникът на властта; Той повелява туй, що пожелае. Във връзка с това в Страната на тайните* беше разкрит закон, временно предоставящ дела на липсващите наследници на съществуващите наследници до установяването на Дома на справедливостта, когато ще бъде огласена наредбата по този въпрос. Наследството на онези, които напуснаха родината си в същата година като Предвечната красота обаче, бе дадено на техните наследници и това е Божия благодат, с която те са удостоени.

101. Въпрос: Относно закона за намиране на съкровище.

Отговор: Ако бъде намерено съкровище, една трета от него принадлежи по право на открилия го, а другите две трети трябва да бъдат изразходвани от мъжете от Дома на справедливостта за благоденствието на всички хора. Това ще бъде след създаването на Дом на справедливостта, а до това време то ще бъде поверявано за съхранение на благонадеждни люде във всяко селище или област. Той наистина е Управникът, Повелителят, Всеведущият, Всеосведоменият.

102. Въпрос: Относно Хукук върху недвижимо имущество, което не носи печалба.

Отговор: Божията наредба е недвижимото имущество, което е престанало да носи доход, тоест от което не се натрупва печалба, да не подлежи на плащане на Хукук. Той наистина е Управникът, Преизобилният.

103. Въпрос: Относно свещения стих: "В страни, където дните и нощите са дълги, нека времената за молитва се измерват с часовници ..."

Отговор: Има се предвид онези територии, които са отдалечени. По тези земи обаче разликата в продължителността е едва няколко часа и затова това правило не е приложимо.

104. В Посланието до Аба Бади е разкрит следният стих: "Наистина Ние наредихме на всеки син да служи на своя баща." Такава е повелята, която изложихме в Книгата.

105. А в едно друго Послание са разкрити следните възвишени слова: "О, Мохамад! Предвечният обърна лице към теб, спомена те и призова Божиите люде да образоват своите деца. Ако някой баща пренебрегне тази най-важна заповед, изложена в Кетаб-е-Акдас от Перото на Вечния цар, той ще загуби бащинските си права и ще бъде сметнат за виновен пред Бога. Блазе на оногова, който вдълбае в сърцето си призивите Господни и упорито се придържа към тях. Бог наистина нарежда на Своите слуги онова, което ще им е от помощ и от полза, и ще им даде възможност да се доближат до Него. Той е Повелителят, Вековечният.

106. Той е Бог, въздигнат е Той, Господът на величието и силата! Пророците и Избраниците всички до един получиха заръка от единия истински Бог, възвеличена да е славата Му, да подхранват дръвчетата на човешкото съществувание с животворните води на праведността и проникновението, за да може от тях да се появи онова, което Бог е заложил в най-съкровената им същност. Както лесно може да бъде видяно, всяко дръвче ражда определен плод, а яловото дърво става единствено за огъня. Целта на тези Образователи, във всичко което казаха и учеха, бе да опазят възвишеното положение на човека. Блазе на оногова, който в Божия Ден се придържа здраво за Неговите наставления и не се е отклонил от Неговия истински и основен Закон. Плодовете, които подобават най-добре на дръвчето на човешкия живот, са благонадеждността и набожността, достоверността и искреността; но най-велика от всичко след признаването на Божието единство, възхвален и прославен да е Той, е грижата за дължимите на родителите права. Това учение бе споменато във всички Божии Книги и бе потвърдено от Най-въздигнатото Перо. Помислете за това, което Милостивият Господ разкри в Корана, възвишени са Неговите слова: "Почитайте Бога, не му приписвайте равни или себеподобни и бъдете добри и благотворителни спрямо своите родители ..." Вижте как любящата доброта към родителите е била свързана с признаването на единия истински Бог! Щастливи са онези, които са надарени с истинска мъдрост и проникновение, които виждат и съзират, които четат и разбират и които съблюдават разкритото от Бога в Свещените Книги на миналото и в това несравнимо и чудно Послание.

107. В едно от Посланията Той, въздигнати да са словата Му, разкри: А по въпроса за зекята Ние също така наредихме да следвате разкритото в Корана.

Обзор и кодекс на законите и наредбите на Кетаб-е-Акдас

Резюме на съдържанието

I. НазнаЧаване на Абдул Баха за Наследник на Бахаулла и Тълкувател на Неговите уЧениЯ

А. Обръщайте се към Него
Б. Отнасяйте се до Него
II. Предвиждане на институциЯта на Пазителството
III. ИнституциЯта на Дома на справедливостта
IV. Закони, наредби и призиви
А. Молитва
Б. Пости
В. Закони за личното положение
Г. Различни други закони, наредби и призиви
V. Специални напомнЯН
иЯ, укори и предупреждениЯ
VI. РазлиЧни въпроси
Обзор и кодекс

I. НазнаЧаване на Абдул Баха за Наследник на Бахаулла и Тълкувател на Неговите уЧениЯ

А. На вярващите е наредено да обръщат лицата си към "Този, Когото Бог определи, Който се разклони от този Предвечен Корен".

Б. На вярващите е заповядано да отнасят всичко, което не разбират в бахайските писания до "Този, Който се разклони от този могъщ Ствол".

II. Предвиждане на институциЯта на Пазителството
III. ИнституциЯта на Дома на справедливостта

А. Домът на справедливостта е официално постановен.

Б. Определени са неговите функции.
В. Установени са неговите доходи.
IV. Закони, наредби и призиви
А. Молитва

1. Високото място, заемано от задължителните молитви в бахайското Откровение.

2. Киблето:

а. Свързано от Баб с "Този, Когото Бог ще прояви".

б. Определеното от Баб се потвърждава от Бахаулла.

в. Бахаулла определя мястото Си на вечен покой за Кибле след Неговата смърт.

г. Обръщането в посока към Киблето е задължително по време на казването на задължителните молитви.

3. Задължителните молитви влизат в сила за мъже и жени при навършването на пълнолетие, което се определя на 15 години.

4. Освободени от казването на задължителните молитви са:

а. Тези, които са болни.
б. Тези, които са на повече от 70 години.

в. Неразположени жени при условие, че те извършват измиване преди молитва и повтарят специално разкрития стих 95 пъти на ден.

5. Задължителните молитви трябва да бъдат казвани насаме.

6. Позволен е изборът на една от трите задължителни молитви.

7. Чрез "сутрин", "обед" и "вечер", споменати във връзка със задължителните молитви, се има предвид съответно периода от време между изгрев слънце и пладне, между пладне и залез слънце, и от залез слънце до два часа след залез слънце.

8. Достатъчно е казването на първата (дългата) задължителна молитва веднъж на двадесет и четири часа.

9. За предпочитане е третата (късата) задължителна молитва да се казва, като човек стои прав.

10. Измиване преди молитва:

а. Измиването трябва да става преди казването на задължителните молитви.

б. За всяка задължителна молитва трябва да бъде извършено ново измиване.

в. Ако по обед се казват две задължителни молитви, едно измиване и за двете молитви е достатъчно.

г. Ако няма вода или пък употребата и` е вредна за лицето или ръцете, се предписва повтарянето пет пъти на специално разкрит стих.

д. Ако времето е много студено, се препоръчва употребата на топла вода.

е. Ако е било извършено измиване преди молитва с друга цел, не се изисква ново измиване преди казването на задължителната молитва.

ж. Измиването преди молитва е от съществена важност, независимо дали преди това човек се е къпал или не.

11. Определяне на установените за молитва времена:

а. Позволено е да се разчита на часовници при определянето на времената за казване на задължителните молитви.

б. В страни, разположени в крайния север и юг, където продължителността на дните и нощите се различава значително, трябва да се разчита на часовници и уреди за измерване на времето, без да се съблюдава изгрев и залез слънце.

12. В случай на опасност, на път или не, за всяка пропусната задължителна молитва се предписва поклон и казването на специален стих, които да бъдат последвани от повтарянето осемнадесет пъти на друг специален стих.

13. Общата молитва е забранена освен Заупокойната молитва.

14. Предписва се казването на цялата Заупокойна молитва освен за онези, които не могат да четат, на които е наредено да повтарят шестте специални откъса в тази молитва.

15. Задължителната молитва, която трябва да бъде повтаряна трижди по три пъти на ден - сутрин, по обед и вечер, е заменена от трите разкрити впоследствие задължителни молитви.

16. Молитвата за знамения е отменена и специално разкрит стих я заменя. Казването на този стих обаче не е задължително.

17. Козина, кожа, кости и други такива не обезсилват молитвата.

Б. Пости

1. Високото място, заемано от постенето в бахайското Откровение.

2. Периодът за постене започва с приключването на Добавъчните дни и завършва с празненството за Ноу Руз.

3. Въздържанието от храна и питие от изгрев до залез слънце е задължително.

4. Постенето влиза в сила за мъже и жени при достигането на пълнолетие, което е определено на 15 години.

5. Освободени от постене са:
а. Пътуващи

i. При условие, че пътуването им продължава повече от 9 часа.

ii. Пътуващите пеша, при условие, че пътуването им продължава повече от 2 часа.

iii. Тези, които прекъсват пътуването си за по-малко от 19 дни.

iv. Тези, които прекъсват пътуването си по време на Постите на място, където ще останат 19 дни, са освободени от постене единствено през първите три дни след тяхното пристигане.

v. Тези, които се приберат вкъщи по време на Постите, трябва да започнат да постят в деня на своето пристигане.

б. Тези, които са болни.
в. Тези, които са на повече от 70 години.
г. Бременните жени.
д. Жените, които кърмят.

е. Неразположени жени при условие, че те извършват измиване преди молитва и повтарят специално разкрития стих 95 пъти на ден.

ж. Заетите с тежък труд, които се съветват да показват уважение към закона, като проявяват сдържаност и се ограничават, когато се възползват от освобождението.

6. Обет за пост (в различен от определения за Пости месец) е разрешен. Обетите, които носят полза на човечеството обаче, са за предпочитане в Божиите очи.

В. Закони за личното положение
1. Брак:

а. Бракът силно се препоръчва, но не е задължителен.

б. Многоженството е забранено.

в. Бракът зависи от това и двамата партньори да са навършили пълнолетие, което е определено на 15 години.

г. Бракът зависи от съгласието на двамата партньори и на техните родители, независимо дали жената е девица или не.

д. И двамата партньори трябва да изрекат специално разкрит стих, показващ тяхното задоволство от Божията воля.

е. Бракът на човек с втората му майка е забранен.

ж. Всички въпроси, отнасящи се до брака с роднини, трябва да бъдат отнасяни до Дома на справедливостта.

з. Бракът с невярващи е разрешен.
и. Годеж:

i. Периодът на сгодяване не трябва да бъде повече от 95 дни.

ii. Не е законно човек да се сгодява за момиче, преди то да навърши пълнолетие.

й. Зестра:
i. Бракът зависи от плащането на зестра.

ii. Зестрата се определя на 19 мескала чисто злато за граждани и на 19 мескала сребро за селяни, в зависимост от постоянното местоживеене на съпруга, а не на съпругата.

iii. Забранено е да се плаща повече от 95 мескала.

iv. За предпочитане е човек да се задоволи с плащането на 19 мескала сребро.

v. Ако пълното изплащане на зестрата не е възможно, позволено е издаването на бележка с обещание.

к. Ако след казването на специално разкрития стих и плащането на зестрата единият от партньорите почувства неприязън към другия преди бракът да е бил консумиран, не е необходим период на изчакване преди развода. Вземането обратно на зестрата обаче не е позволено.

л. Съпругът трябва да посочи на съпругата си времето на своето завръщане, когато възнамерява да пътува. Ако поради уважителна причина бъде възпрепятстван да се завърне в уреченото време, той трябва да я уведоми и да положи усилия да се завърне при нея. Ако не съумее да изпълни и двете условия, тя трябва да изчака в продължение на 9 месеца, след изтичането на които може да се омъжи повторно, въпреки че е за предпочитане тя да изчака по-дълго време. Ако до нея достигнат вести за смъртта или убийството му, което да бъде потвърдено от официално съобщение или показанията на двама надеждни свидетели, тя може да се омъжи повторно след изтичането на 9 месеца.

м. Ако съпругът замине без да уведоми съпругата си за датата на своето завръщане и знае за закона, предписан в Кетаб-е-Акдас, съпругата може да се омъжи повторно след като изчака в продължение на една пълна година. Ако съпругът не знае за този закон, съпругата трябва да изчака, докато получи вести от съпруга си.

н. Ако след плащането на зестрата съпругът открие, че съпругата не е девствена, може да се настоява за възстановяване на зестрата и направените разноски.

о. Ако бракът е бил сключен при условие за девственост, може да се настоява за възстановяване на зестрата и направените разноски и бракът да бъде анулиран. Да се потули работата обаче, в Божиите очи е достойно за щедра отплата.

2. Развод
а. Разводът строго се порицава.

б. Ако възникне неприязън или отчуждение от страна на съпруга или съпругата, разводът е разрешен едва след изтичането на една пълна година. Началото и краят на годината трябва да бъдат потвърдени от двама или повече свидетели. Самият развод трябва да бъде регистриран от съдебния служител, представляващ Дома на справедливостта. Половите връзки през време на този изчаквателен период са забранени и който наруши този закон, трябва да се покае и да плати на Дома на справедливостта 19 мескала злато.

в. Допълнителен период на изчакване след осъществяването на развода не е необходим.

г. Съпруга, която получава развод поради своята невярност, се лишава от плащането на разноските и` по време на изчаквателния период.

д. Повторното сключване на брак със съпругата, с която човек се е развел, е разрешено, при условие че тя не се е омъжила за другиго. Ако е сторила това, тя трябва да получи развод преди предишният и` съпруг да може да се ожени повторно за нея.

е. Ако по време на изчаквателния период отново възникне привличане, брачната връзка остава в сила. Ако това помиряване бъде последвано от отчуждаване и отново се изяви желание за развод, трябва да започне нова година на изчакване.

ж. Ако по време на пътуване между съпруг и съпруга възникнат разногласия, той трябва да я изпрати до вкъщи или да я повери на надежден човек, който да я придружи до там, като плати пътуването и` и пълните и` разноски за една цяла година.

з. Ако съпругата настоява по-скоро да се разведе със съпруга си, отколкото да замине за друга страна, годината на изчакване трябва да се брои от времето, в което те се разделят, било то докато той се подготвя да напусне или след неговото отпътуване.

и. Ислямският закон относно сключването на брак със съпруга, с която човек се е развел по-рано, е отменен.

3. Наследство:*
а. Наследството се дели на следните категории:
1) деца 1 080 от общо 2520 дяла
2) съпруг или
съпруга 390 от общо 2520 дяла
3) баща 330 от общо 2520 дяла
4) майка 270 от общо 2520 дяла
5) брат 210 от общо 2520 дяла
6) сестра 150 от общо 2520 дяла
7) учител 90 от общо 2520 дяла

б. Делът на децата, определен от Баб, е удвоен от Бахаулла, като равностойна част съответно е приспадната от останалите наследници.

в. i. В случаи, когато няма потомство, делът на децата отива за Дома на справедливостта, за да бъде изразходван за сираци и вдовици, както и за това, което ще е от полза за всички хора.

ii. Ако синът на покойника е починал и е оставил потомство, тези деца ще получат дела на своя баща. Ако дъщерята на покойника е починала и е оставила потомство, нейният дял трябва да се раздели на седемте категории, предписани в Най-святата Книга.

г. Ако човек остави потомство, но не съществуват или част, или всички останали категории наследници, две трети от техните дялове отиват за потомството, а една трета - за Дома на справедливостта.

д. Ако не съществува никой от посочените наследници, две трети от наследството отива за племенниците и племенничките на покойника. Ако и те не съществуват, същият дял отива за лелите и чичовците; ако няма и такива - за техните синове и дъщери. Във всеки случай останалата трета част отива за Дома на справедливостта.

е. Ако човек не остави никой от гореспоменатите наследници, цялото наследство отива за Дома на справедливостта.

ж. Жилището и личните дрехи на починалия баща се дават на поколението от мъжки, а не от женски пол. Ако съществуват няколко жилища, главното и най-важното се дава на поколението от мъжки пол. Останалите жилища, заедно с другото имущество на покойника трябва да бъде разделено между наследниците. Ако няма поколение от мъжки пол, две трети от главното жилище и личните дрехи на починалия баща се дават на поколението от женски пол, а една трета - на Дома на справедливостта. В случай на починала майка, всички нейни употребявани дрехи трябва да бъдат разделени по равно между нейните дъщери. Неносените и` дрехи, накитите и имуществото трябва да бъдат разделени между нейните наследници, както и употребяваните и` дрехи, ако тя не остави дъщеря.

з. Ако децата на покойника не са навършили пълнолетие, техният дял трябва да бъде поверен на надежден човек или група хора, за да го инвестират, докато децата навършат пълнолетие. Част от натрупаната лихва трябва да бъде дадена на довереника.

и. Наследството не трябва да бъде разделяно, преди да бъде платено Хукукулла (Божието право), натрупаните от покойника дългове и направените разходи за прилично погребение.

й. Ако братът на покойника е от същия баща, той ще наследи целия определен за него дял. Ако е от друг баща, той ще наследи само две трети от този дял, а останалата една трета отива за Дома на справедливостта. Същият закон се прилага и за сестрата на покойника.

к. В случай че съществуват единородни братя или единородни сестри, братята и сестрите по майчина линия не получават наследство.

л. Учител небахай не получава наследство. Ако съществува повече от един учител, делът, определен за учителя следва да се раздели между тях.

м. Наследници небахаи не получават наследство.

н. Освен употребяваните дрехи на съпругата и подаръци под формата на накити или нещо друго, за които се докаже, че са и` дадени от нейния съпруг, всичко друго, което съпругът е купил на съпругата си, следва да се смята за имущество на съпруга, което трябва да бъде разделено между наследниците.

о. Всеки е свободен да завещае имуществото си както намери за добре, при условие че направи уговорка за плащането на Хукукулла и връщането на своите дългове.

Г. Различни други закони, наредби и призиви
1. Различни закони и наредби
а. Поклонничество
б. Хукукулла
в. Дарения
г. Машрекул Азкар
д. Продължителност на бахайското Откровение
е. Бахайски празненства
ж. Празник на деветнадесетия ден
з. Бахайска година
и. Добавъчни дни
й. Години за навършване на пълнолетие
к. Погребване на мъртвите

л. Упражняването на търговия или професия е направено задължително и е издигнато в ранг на богослужение

м. Подчинение на правителството
н. Образование на децата
о. Написването на завещание
п. Десятък (зекят)
р. Повтаряне на Най-великото Име 95 пъти на ден
с. Лов на животни
т. Отношение към слугини
у. Намиране на изгубено имущество
ф. Разположение с намерени ценни вещи

х. Разполагане с предмети, поверени за съхранение

ц. Непредумишлено убийство
ч. Определение за безпристрастни свидетели
ш. Забрани:
i. Тълкуване на Светото писание
ii. Търговия с роби
iii. Аскетизъм
iv. Отшелничество
v. Просия
vi. Духовенство
vii. Използване на амвони
viii. Целуване на ръце
ix. Изповядване на грехове
x. Многоженство
xi. Упойващи напитки
xii. Опиум
xiii. Хазарт
xiv. Палеж
xv. Прелюбодейство
xvi. Убийство
xvii. Кражба
xviii. Хомосексуализъм
xix. Обща молитва освен заупокойната
xx. Жестокост към животни
xxi. Безделие и мързел
xxii. Зло
словене
xxiii. Клевета

xxiv. Носене на оръжие освен когато това се налага

xxv. Използване на обществените басейни в персийските бани

xxvi. Влизане в къща без позволението на нейния собственик

xxvii. Удряне или нараняване на друг човек
xxviii. Спорове и конфликти
xxix. Мърморене на свещени стихове по улиците
xxx. Бъркане с ръка в храната
xxxi. Бръснене на главата

xxxii. Косата на мъжете да расте под границите на ушите

2. Отмяна на определени закони и наредби от предишни Изповедания, които предписват:

а. Унищожаване на книги
б. Забрана за носенето на коприна

в. Забрана за употребата на златни и сребърни прибори

г. Ограничение за пътуване

д. Даване на безценни дарове на Основателя на Вярата

е. Забрана за отправянето на въпроси към Основателя на Вярата

ж. Забрана за повторна женитба с разведената си съпруга

з. Наказание за всеки, който причини мъка на съседа си

и. Забрана на музиката
й. Ограничения по отношение на облекло и брада
к. Нечистота на различни предмети и хора
л. Нечистота на семенната течност

м. Нечистота на някои предмети за използване с цел извършването на поклони

3. Различни призиви:

а. Да се общува с последователите на всички религии в дух на дружелюбие

б. Да се почитат родителите

в. Да не се пожелава на другите това, което човек не пожелава за себе си

г. Да се преподава и да се разпространява Вярата след възнесението на нейния Основател

д. Да се помага на онези, които се вдигнат да разпространяват Вярата

е. Да не се отклоняваме от Писанията или да позволяваме да бъдем заблудени от онези, които правят това

ж. Да се отнасяме до Светото Писание, когато възникнат разногласия

з. Да се потопяваме в изучаването на Ученията

и. Да не следваме собствените си суетни приумици и безполезни въображения

й. Да казваме свещените стихове сутрин и вечер
к. Да казваме свещените стихове напевно

л. Да учим децата си да пеят свещените стихове в Машрекул Азкар

м. Да изучаваме такива изкуства и науки, които са от полза за всички хора

н. Да се съветваме заедно

о. Да не правим отстъпки при изпълнението на Божиите закони

п. Да се покайваме пред Бога за собствените си грехове

р. Да се отличаваме чрез добрите си дела
i. Да говорим истината
ii. Да бъдем благонадеждни
iii. Да бъдем верни
iv. Да бъдем праведни и да се боим от Бога
v. Да бъдем справедливи и безпристрастни
vi. Да бъдем тактични и мъдри
vii. Да бъдем вежливи
viii. Да бъдем гостоприемни
ix. Да бъдем упорити
x. Да бъдем откъснати от земните неща
xi. Да се подчиняваме изцяло на Божията воля
xii. Да не предизвикваме размирици
xiii. Да не бъдем лицемерни
xiv. Да не бъдем горделиви
xv. Да не бъдем фанатични
xvi. Да не предпочитаме себе си пред своя съсед
xvii. Да не спорим със съседа си

xviii. Да не се отдаваме на собствените си страсти

xix. Да не ридаем в часове на изпитание
xx. Да не спорим с властимащите
xxi. Да не се ядосваме
xxii. Да не ядосваме съседа си
с. Да бъдем силно единни

т. Да се съветваме със способни лекари, когато сме болни

у. Да приемаме покани

ф. Да бъдем любезни с роднините на Основателя на Вярата

х. Да изучаваме езици за разпространението на Вярата

ц. Да спомагаме за развитието на градовете и държавите за прослава на Вярата

ч. Да възстановяваме и опазваме местата, свързани с Основателите на Вярата

ш. Да бъдем олицетворение на чистотата:
i. Да измиваме нозете си
ii. Да се парфюмираме
iii. Да се къпем в чиста вода
iv. Да режем ноктите си
v. Да измиваме всяко омърсено нещо с чиста вода
vi. Да бъдем с безупречно чисти дрехи
vii. Да обновяваме обзавеждането на домовете си
V. Специални напомнЯниЯ, укори и предупреждениЯ
Отправени към:
1. Целия човешки род
2. Коронованите глави по света
3. Всички духовници

4. Управниците на Америка и президентите на тамошните републики

5. Вилхелм I, крал на Прусия
6. Франц Йосиф, император на Австрия
7. Хората на Баяна
8. Членовете на парламентите по целия свят
VI. РазлиЧни въпроси

1. Изключителния характер на бахайското Откровение

2. Високото положение на Автора на Вярата

3. Изключителната важност на Кетаб-е-Акдас - "Най-святата Книга"

4. Доктрината за "Най-великата непогрешимост"

5. Двойните задължения за признаване на Проявлението и съблюдаването на Неговите закони, както и тяхната неразделност

6. Крайната цел на всяко познание е признаването на Този, Който е Предмет на всяко познание.

7. Благословеността на тези, които са приели основната истина "Нему не ще бъде търсена сметка за туй, що върши."

8. Преобразяващото въздействие на "Най-великия ред"

9. Изборът на един език и приемането на обща писменост, които да бъдат използвани от всички на земята: един от двата признака за съзряването на човешкия род

10. Пророчества на Баб относно "Този, Когото Бог ще прояви"

11. Предричане на противопоставянето срещу Вярата

12. Възхвала на царя, който ще изповядва Вярата и ще се вдигне да и` служи

13. Несигурността на човешките дела
14. Смисълът на истинската свобода

15. Достойнството на всички дела зависи от приемането им от Бог

16. Важността от обичта към Бога като подбуда за подчинение на Неговите закони

17. Важността от използването на материални средства

18. Възхвала на учените сред хората на Баха

19. Уверение за прошка към Мирза Яхия, ако той се разкае

20. Думи, отправени към Техеран

21. Думи, отправени към Константинопол и хората, живеещи там

22. Думи, отправени към "бреговете на Рейн"

23. Заклеймяване на тези, които предявяват лъжливи претенции за езотерично познание

24. Заклеймяване на тези, които позволяват гордостта от тяхното знание да препречва пътя им към Бога

25. Пророчества за Хорасан
26. Пророчества за Керман
27. Загатване за Шейх Ахмад-е-Асхаи
28. Загатване за Пресяващия жито
29. Заклеймяване на Хаджи Мохамад Карим Хан
30. Заклеймяване на Шейх Мохамад Хасан
31. Загатване за Наполеон III
32. Загатване за Сейед-е-Мохамад-е-Исфахани

33. Уверения за подкрепа на всички онези, които се вдигнат да служат на Вярата

Бележки
1. сладкия мирис на одеждата Ми ¶4

Това е позоваване на историята на Йосиф в Корана и Стария завет, в която одеждата на Йосиф, донесена от братята му на техния баща Яков, дала възможност на Яков да разпознае любимия си отдавна загубен син. Метафората с благоухаещата "одежда" се използва често в бахайските Писания, когато се говори за разпознаването на Божието Проявление и Неговото Откровение.

В едно от Своите Послания Бахаулла описва Себе Си като "Божествения Йосиф", Който е бил "разменен" от нехаещите люде "на най-нищожна цена". В Каюмул Асма Баб определя Бахаулла като "истинския Йосиф" и предрича мъченията, които Той ще изтърпи от ръцете на вероломния Си брат (вж. бел. 190). Шоги Ефенди също така прави паралел между силната ревност, която превъзходството на Абдул Баха е предизвикало у Неговия природен брат Мирза Мохамад Али и смъртната завист, "която върховното отличие на Йосиф запалила в сърцата на неговите братя".

2. разпечатахме отбраното Вино с пръстите на силата и могъществото ¶5

Употребата на вино и други упойващи средства е забранена в Кетаб-е-Акдас (вж. бел. 144 и 170).

Споменаването употребата на "вино" в алегоричен смисъл - например като причиняващо духовен екстаз - се среща не само в Откровението на Бахаулла, но и в Библията, в Корана и в древните хиндуистки предания.

Например в Корана на праведните се обещава, че ще им бъде дадено да пият от "запечатаното отбрано вино". В Своите Послания Бахаулла отъждествява "отбраното Вино" със Своето Откровение, чието "напоено с дъх на мускус" благоухание е било разнесено "над всички създания". Той заявява, че е "разпечатал" това "Вино", като по този начин е разкрил непознатите дотогава духовни истини и е дал възможност на тези, които отпият от него, да "съзрат блясъците на светлината на божественото единство" и да "схванат съществената цел, лежаща в основата на свещените Писания на Бога".

В едно от Своите размишления Бахаулла умолява Бог да даде на вярващите "отбраното Вино на Твоята милост, за да ги накара то да забравят за всеки друг освен Теб и да се вдигнат да служат на Твоето Дело и да бъдат упорити в обичта си към Теб".

3. Наложихме ви задължителна молитва ¶6

На арабски съществуват няколко думи за молитва. Думата "салат", която е използвана тук в оригинала, се отнася до специална категория молитви, чието казване в определено време от деня е наложено на вярващите. За да бъде разграничена тази категория от другите молитви, думата бе преведена като "задължителна молитва".

Бахаулла заявява, че "задължителната молитва и постенето заемат високо положение в очите на Бога" (ВО 93). Абдул Баха твърди, че тези молитви "водят до смирение и покорство, до това, човек да обръща лицето си към Бога и да изказва своята преданост към Него" и че чрез тези молитви "човек общува с Бога, стреми се да се доближи до Него, събеседва с истинския Възлюбен на своето сърце и достига духовни състояния".

Задължителната молитва (вж. бел. 9), за която се говори в този стих, е била заменена от трите задължителни молитви, разкрити по-късно от Бахаулла (ВО 63). Текстовете на трите използвани сега молитви заедно с предписанията във връзка с тяхното казване могат да бъдат открити в настоящата книга в "Някои текстове, допълващи Кетаб-е-Акдас".

Редица точки във "Въпроси и отговори" са свързани с различните аспекти на трите нови задължителни молитви. Бахаулла пояснява, че човек може да избере която и да е от трите задължителни молитви (ВО 65). Други условия са разяснени във "Въпроси и отговори", номера 66, 67, 81 и 82.

Подробностите в закона за задължителната молитва са резюмирани в раздел IV. A. 1. - 17. в "Обзор и кодекс".

4. девет риката ¶6

Рикат е казването на специално разкрити стихове, съпътствано от определен брой коленичещи поклони и други движения на тялото.

Задължителната молитва, първоначално разкрита от Бахаулла на Неговите последователи, се състояла от девет риката. Точното съдържание и специалните наставления за нейното казване не са известни, тъй като молитвата е била изгубена. (Вж. бел. 9.)

В едно Послание, разяснявайки валидните сега задължителни молитви, Абдул Баха дава да се разбере, че "във всяко слово и движение на задължителната молитва има загатвания, тайни и мъдрост, които човек не е в състояние да разбере и които послания и свитъци не могат да поберат".

Шоги Ефенди обяснява, че няколкото прости наставления, дадени от Бахаулла за казването на определени молитви имат не само духовен смисъл, но и че също така помагат на човек "да се съсредоточи напълно, когато се моли и размишлява".

5. по обед, сутрин и вечер ¶6

Относно определението на думите "сутрин", "обед" и "вечер", по което време трябва да бъде казвана валидната сега средна задължителна молитва, Бахаулла заявява, че те съвпадат с "изгрев слънце, пладне и залез слънце" (ВО 83). Той уточнява, че "позволените времена за задължителните молитви са от сутрин до пладне, от пладне до залез слънце, и от залез слънце до два часа след това". Освен това Абдул Баха заявява, че сутрешната задължителна молитва може да бъде казвана още в зори.

Определението за "обед" като периодът "от пладне до залез слънце" се отнася за казването на късата, както и на средната задължителна молитва.

6. Освободихме ви от по-голям брой ¶6

Изискванията за задължителна молитва, наложени в бабисткото и ислямското Изповедания, са по-големи от тези за изпълнението на задължителната молитва, състояща се от девет риката, която е предписана в Кетаб-е-Акдас (вж. бел. 4).

В Баяна Баб предписва задължителна молитва, включваща деветнадесет риката, която е трябвало да се изпълнява веднъж на двадесет и четири часа - от пладне на единия ден до пладне на другия.

Мюсюлманската молитва се казва пет пъти на ден, а именно - рано сутрин, по обед, следобед и надвечер, и късно през нощта. Макар и броят на рикатите да варира според времето на казване на молитвата, в продължение на един ден трябва да бъдат направени седемнадесет риката.

7. Когато пожелаете да изпълните тази молитва, обърнете се към Двора на Пресвятото Ми Присъствие, това Свещено място, което Бог ... повели да бъде Точка на преклонение за обитателите на Градовете на вечността ¶6

"Точката на преклонение", тоест точката към която прекланящият се трябва да се обърне, когато казва задължителна молитва, се нарича Кибле. Понятието Кибле съществува и в предишните религии. В миналото Йерусалим е бил определен за тази цел. Мохамед сменил Киблето с Мека. Наставленията на Баб в арабския Баян са:

Киблето наистина е Този, Когото Бог ще прояви; където Той отиде и то отива, дотогава, докато Той не почине.

Този откъс е цитиран от Бахаулла в Кетаб-е-Акдас (¶137) и е потвърден от Него в горепосочения стих. Той също така дава да се разбере, че обръщането с лице по посока на Киблето е "установено изискване при казването на задължителната молитва" (ВО 14 и 67). За другите молитви и обръщания към Бога обаче човек може да е с лице в която и да е посока.

8. и когато Слънцето на истината и речта залезе, обръщайте лицата си към Мястото, което ви постановихме ¶6

Бахаулла определя мястото Си на вечен покой за Кибле след Неговата смърт. Най-свещената гробница е в Бахджи, Ака. Абдул Баха описва това Място като "сияйната Светиня", "мястото, около което обикаля благоговейно Множеството във висините".

В писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди използва аналогията с растението, обръщащо се по посока на слънцето, за да обясни духовния смисъл на обръщането към Киблето:

... така, както растението се обръща към слънчевата светлина, от която получава живот и растеж, така и ние, когато се молим, обръщаме сърцата си към Божието Проявление, Бахаулла; ... обръщаме лицата си ... натам, където прахът Му почива на тази земя като символ на най-съкровено свещенодействие.

9. Подробностите на задължителната молитва изложихме в друго Послание ¶8

Първоначалната задължителна молитва е била разкрита "от съображения за мъдрост" в отделно Послание (ВО 63). Тя не е била разпространявана сред вярващите по Негово време и била заменена с трите използвани сега задължителни молитви.

Скоро след Възнесението на Бахаулла текстът на тази молитва, заедно с доста други Послания, е бил откраднат от Мохамад Али, Архинарушителя на Неговия Завет.

10. Заупокойната молитва ¶8

Заупокойната молитва (вж. "Някои текстове, допълващи Кетаб-е-Акдас") е единствената бахайска задължителна молитва, която трябва да бъде казвана общо; казва се от един вярващ, докато всички присъстващи стоят мълчаливо прави (вж. бел. 19). Бахаулла разяснява, че Заупокойната молитва се изисква единствено тогава, когато покойникът е навършил пълнолетие (ВО 70), молитвата предхожда погребването на покойника и не е нужно обръщането на лицата към Киблето, когато се казва тази молитва (ВО 85).

Допълнителни подробности във връзка със Заупокойната молитва са резюмирани в "Обзор и кодекс", раздел IV. А. 13. - 14.

11. шест специални откъса бяха спуснати от Бога, Разкривателя на стихове ¶8

Откъсите, които съставляват част от Заупокойната молитва, включват повтарянето шест пъти на поздрава "Аллах у Абха" (Бог е Всеславният), като след всеки от тях следват деветнадесет повторения на един от шест специално разкрити стихове. Тези стихове са същите като онези в Заупокойната молитва, разкрита от Баб в Баяна. Бахаулла прибавя един призив, който да предхожда тези откъси.

12. Козината не обезсилва молитвата ви, нито пък нещо, което духът е напуснал, като кости и други такива. Можете да носите кожа от самур, така както и от бобър, катерица и други животни ¶9

В някои по-ранни Изповедания носенето на кожи от определени животни, както и на определени предмети, се е смятало, че обезсилва молитвата. Тук Бахаулла потвърждава обявеното от Баб в арабския Баян, че подобни неща не обезсилват молитвата.

13. Заповядахме ви да се молите и да постите, щом достигнете пълнолетие ¶10

Бахаулла определя "възрастта за навършване на пълнолетие по отношение на религиозните задължения" на "петнадесет и за мъже, и за жени" (ВО 20). За подробности относно периода на Постите, вж. бел. 25.

14. Той е освободил онези, които са немощни поради болест или възрастта си ¶10

Освобождаването на онези, които са немощни поради болест или напреднала възраст от казването на задължителните молитви и от Постите е обяснено във "Въпроси и отговори". Бахаулла дава да се разбере, че по "време на влошено здраве не е позволено да се съблюдават тези задължения" (ВО 93) Той определя старостта в този подтекст на седемдесет години (ВО 74). В отговор на въпрос Шоги Ефенди разяснява, че при достигането на седемдесетгодишна възраст, човек бива освободен, независимо дали е немощен или не.

Освободени от Пости са също така други специални категории от хора, изброени в "Обзор и кодекс", раздел IV. Б. 5. За повече информация вж. бел 20, 30 и 31.

15. Бог ви даде позволение да се кланяте върху всяка повърхност, която е чиста, защото в това отношение Ние премахнахме ограничението, изложено в Книгата ¶10

Изискванията за молитва в предишните Изповедания често са включвали поклони. В арабския Баян Баб призовава вярващите, когато извършват поклони, да полагат чело на кристална повърхност. По същия начин в исляма са наложени определени ограничения по отношение на повърхността, върху която на мюсюлманите е разрешено да извършват своите поклони. Бахаулла отменя тези ограничения и определя просто "всяка повърхност, която е чиста".

16. Нека този, който не намери вода за измиване, повтори пет пъти думите: "В името на Бога, Най-чистия, Най-чистия" и след туй да продължи със своите молитви. ¶10

Измиването трябва да се извърши от вярващия като подготовка за казване на задължителната молитва. То се състои в измиване на ръцете и лицето. Ако няма вода, се предписва повтарянето пет пъти на специално разкрит стих. За обща информация относно измиването преди молитва, вж. бел. 34.

Аналози в предишните Изповедания на осигуряването на заместващи процедури, които да бъдат следвани, когато няма вода, могат да бъдат открити в Корана и в арабския Баян.

17. В страни, където дните и нощите са дълги, нека времената за молитва се измерват с часовници и други уреди, които отбелязват изминаването на часовете ¶10

Това се отнася за онези територии, разположени в крайния север или юг, където продължителността на дните и нощите се различава значително (ВО 64 и 103). Това условие се отнася също и до Постите.

18. Освободихме ви от изискването за изпълнението на Молитвата за знамения ¶11

Молитвата за знамения е специална форма на мюсюлманска задължителна молитва, която е наредено да се казва по време на природни бедствия като земетресения, слънчеви затъмнения и други такива явления, които могат да причинят страх и за които се приема, че са знамения на Божиите действия. Изискването да се изпълнява тази молитва, е отменено. Вместо нея бахаите могат да казват: "Властта е на Бога, Господа на зримото и незримото, Господа на сътворението", но това не е задължително (ВО 52).

19. С изключение на Заупокойната молитва, практикуването на обща молитва бе отменено ¶12

Общата молитва, в смисъл на официална задължителна молитва, която да бъде казвана в съответствие с предписан ритуал, както например е практика в исляма, където Петъчната молитва в джамията се води от имам, е отменена в бахайското Изповедание. Заупокойната молитва (вж. бел. 10) е единствената обща молитва, предписана от бахайския закон. Тя се казва от един от присъстващите, докато останалата част от събралите се стоят мълчаливо прави; четящият не заема никакво специално място. Събралите се не е необходимо да се обръщат с лице към Киблето (ВО 85).

Трите ежедневни задължителни молитви трябва да се казват насаме, а не заедно с други хора.

Не съществува точно определен начин за казването на многото други бахайски молитви и всеки е свободен да използва тези незадължителни молитви по време на събирания или насаме, така както пожелае. В това отношение Шоги Ефенди заявява, че:

... въпреки че по този начин приятелите са оставени да следват това, което им се нрави, ... те трябва да внимават изключително начинът, който използват, да не придобие твърде закостеняла форма и по този начин да се превърне в нещо установено. Това приятелите трябва винаги да помнят, за да не се отклонят от ясния път, сочен от Ученията.

20. Бог е освободил жени, които са неразположени, от задължителната молитва и постене ¶13

Освободени от задължителна молитва и постене са жени, които са в менструация; наместо това те трябва да извършат измиване преди молитва (вж. бел. 34) и да повтарят 95 пъти на ден между едно и друго пладне стиха: "Прославен да е Бог, Господът на Великолепието и Красотата". Това условие има своя аналог в арабския Баян, където се дава подобна разпоредба.

В някои предишни религиозни Изповедания неразположените жени се смятат за нечисти за ритуала и им е забранено да съблюдават задълженията за молитва и постене. Понятието нечистота за ритуала е премахнато от Бахаулла (вж. бел. 106).

Световният дом на справедливостта пояснява, че разпоредбите в Кетаб-е-Акдас, освобождаващи от определени задължения и отговорности са, както показва самата дума, освобождавания, а не забрани. Следователно всеки вярващ може свободно да се възползва от отнасящото се до него освобождаване, ако пожелае това. Домът на справедливостта съветва обаче, при вземането на решение дали да стори това или не, вярващият да проявява мъдрост и да има предвид, че Бахаулла основателно е предвидил тези освобождавания.

Предписаното освобождаване от задължителната молитва, което се е отнасяло първоначално до задължителната молитва, състояща се от девет риката, се прилага сега и при трите заместили я задължителни молитви.

21. Когато пътувате, ако спрете и си почивате на някое сигурно място, направете - без значение за мъже или жени - по един поклон наместо всяка пропусната задължителна молитва ¶14

Освободени от задължителна молитва са онези, които се намират в такова опасно състояние, че казването на задължителната молитва не е възможно. Освобождаването е в сила независимо дали човек пътува или се намира вкъщи, а също така дава средството, чрез което неказаните поради тези опасни обстоятелства задължителни молитви могат да бъдат компенсирани.

Бахаулла дава ясно да се разбере, че задължителната молитва "не се отменя по време на пътуване" дотолкова, доколкото човек може да намери "сигурно място" на което да я изпълни (ВО 58).

Номера 21, 58, 59, 60 и 61 от "Въпроси и отговори" подкрепят това условие.

22. Като завършите поклоните си, седнете с кръстосани крака ¶14

Арабският израз "хейкалут тоухид", преведен тук като "с кръстосани крака", означава буквално "положение на единство". По традиция изразът означава положение с кръстосани крака.

23. Кажи: Бог направи скритата Ми обич ключ за Съкровището ¶15

Съществува едно широкоразпространено ислямско предание за Бога и Неговото сътворение:

Аз бях Скрито съкровище. Пожелах светът да узнае за Мен, затуй вдъхнах живот на всичко сътворено, за да могат всички да Ме познават.

Във всички бахайски писания могат да бъдат намерени позовавания и загатвания за това предание. Например в една от Своите молитви Бахаулла разкрива:

Възхвалено да бъде името Ти, о, Господи, Боже мой! Свидетелствам, че Ти беше скрито Съкровище, загърнато в предвечното Ти Същество и непроницаема Тайна, съхранявана в собствената Ти Същност. Тъй като пожела да разкриеш Себе Си, Ти вдъхна живот на По-големия и на По-малкия свят, избра Човек над всички други Твои създания и Го направи знак и на двата тези свята, о, Ти, Който си нашият Господ, Пресъстрадателният.

Ти Го възкачи на Своя престол пред всички сътворени от Теб люде. Даде Му възможност да разкрие тайните Ти и да заблести със светлините на Твоето вдъхновение и Твоето Откровение и да изявява Твоите имена и Твоите качества. Чрез Него Ти украси встъплението на книгата на Своето сътворение, о, Ти, Който си Владетелят на вселената, създадена от Теб! ("Молитви и размишления от Бахаулла", XXXVIII)

Също така в Скритите слова, Той заявява:

О, Сине човешки! Аз възлюбих твоето сътворение и затова те създадох. Възлюби и ти Мен, за да спомена името ти и да изпълня душата ти с духа на живота.

Коментирайки гореспоменатото предание, Абдул Баха пише:

О, пътнико по пътеката на Възлюбения! Знай, че главната цел на това свято предание е да бъдат споменати състоянията на Божието прикритие и проявление във Въплъщенията на Истината - Тези, които са Местоизгреви на Всеславното Му Същество. Например преди пламъкът на неугасващия Огън да бъде запален и изявен, той съществува сам в себе си в скритата същност на всеобщите Проявления и това е състоянието на "Скритото съкровище". А когато благословеното Дърво бъде запалено само в себе си и онзи Божествен Огън загори сам в собствената си същност, това е състоянието на "Пожелах светът да узнае за Мен". А когато изгрее от хоризонта на вселената с безброй Божествени Имена и Качества над зависимите и безгранични светове, това представлява появата на едно ново и чудно сътворение, което съответства на състоянието на "Затуй вдъхнах живот на всичко сътворено". А когато пресветите души разкъсат завесите на всички земни ограничения и светските условности и се забързат към състоянието на взиране в красотата на Божественото Присъствие, бъдат почетени като разпознаят Проявлението и са в състояние да съзрат блясъка на Най-великия Божи знак в своите сърца, тогава целта на сътворението, която е познанието за Този, Който е Вечната Истина, ще стане явна.

24. О, Перо на Всевишния! ¶16

"Перо на Всевишния", "Върховното Перо" и "Най-въздигнатото Перо" са наименования, отнасящи се до Бахаулла, показващи Неговата функция на Разкривател на Божието Слово.

25. Наложихме ви постенето през един кратък период ¶16

Постенето и задължителната молитва съставляват двата стълба, които поддържат разкрития Божи закон. В едно от Своите Послания Бахаулла твърди, че Той е разкрил законите за задължителната молитва и Постите, така че чрез тях вярващите да могат да се приближат до Бога.

Шоги Ефенди дава да се разбере, че периодът на Постите, който включва пълно въздържание от храна и питие от изгрев до залез слънце, е

... по своята същност период за размисъл и молитва, за духовно обновление, през който вярващият трябва да се постарае да постигне необходимата пренастройка във вътрешния си живот и да възобнови и съживи духовните сили, заложени в неговата душа. Неговото значение и цел следователно са в основата си духовни по своя характер. Постенето има символичен смисъл и напомня за въздържанието от себичните и плътски желания.

Постенето е задължително за всички вярващи, навършили 15 години и докато те достигнат 70-годишна възраст.

Обобщение на подробните условия относно закона за постенето и освобождаването на определени категории хора се съдържа в "Обзор и кодекс", раздел IV. Б. 1. - 6. За повече информация относно освобождаването от постене, вж. бел. 14, 20, 30 и 31.

Деветнадесетдневният период на постене съвпада с бахайския месец Ала, обикновено 2-20 март, непосредствено след завършването на Добавъчните дни (вж. бел. 27 и 147).

26. а в края му ви определихме Ноу Руз за празник ¶16

Баб въвел нов календар, известен като бадистки или бахайски календар (вж. бел. 27 и 147). Според този календар, ден е периодът от изгрев до залез слънце. В Баяна Баб постановява месец Ала да бъде месец на Пости и нарежда денят Ноу Руз да бележи прекратяването на този период, като също така определя Ноу Руз за Божи ден. Бахаулла потвърждава бадисткия календар, в който Ноу Руз е определен за празник.

Ноу Руз е първият ден от новата година. Той съвпада с пролетното равноденствие в северното полукълбо, което обикновено е на 21 март. Бахаулла обяснява, че този празничен ден трябва да бъде честван в деня, в който слънцето навлиза в съзвездието Овен (т. е. пролетното равноденствие), дори това да стане минута преди залез слънце (ВО 35). По този начин Ноу Руз може да се падне на 20, 21 или 22 март, в зависимост от времето на равноденствието.

Бахаулла оставя подробностите в много закони да бъдат допълнени от Световния дом на справедливостта. Сред тях са и редица въпроси, свързани с бахайския календар. Пазителят заявява, че прилагането по целия свят на закона за определянето на Ноу Руз ще изисква избора на дадено място на земята, което да служи като критерий за определяне времето на настъпване на пролетното равноденствие. Той също така дава да се разбере, че изборът на това място ще зависи от решението на Световния дом на справедливостта.

27. Нека излишните дни на месеците бъдат поставени преди месеца на Постите ¶16

Бадисткият календар се основава на слънчевата година от 365 дни, 5 часа и малко повече от 50 минути. Годината се състои от 19 месеца всеки от по 19 дни (т. е. 361 дни), плюс 4 добавъчни дни (пет във високосна година). Баб не определя изрично мястото на добавъчните дни в новия календар. Кетаб-е-Акдас решава този въпрос като дава на "излишните" дни точно определено място в календара, непосредствено преди месец Ала, периода на Постите. За повече подробности, вж. раздела за бахайския календар в "Бахайският свят", том XVIII.

28. Ние повелихме те ... да бъдат проявления на буквата Ха ¶16

Известните като Айям-е-Ха (Дните на Ха) добавъчни дни са отличени чрез свързването им с "буквата Ха". Абджадската числена стойност на тази арабска буква е пет, което съответства на възможния брой добавъчни дни.

В светите писания на буквата "Ха" се придават няколко духовни значения, сред които и това, че представлява символ на Божията същност.

29. тези дни за дарове, предхождащи периода на въздържание ¶16

Бахаулла нарежда на Своите последователи да посвещават тези дни на постене, веселие и благотворителна дейност. В писмо, написано от името на Шоги Ефенди, се обяснява, че "добавъчните дни са специално отделени за гостоприемство, раздаване на подаръци и т. н.".

30. Пътуващите ... не са длъжни да спазват Постите ¶16

Минималната продължителност на едно пътуване, което освобождава вярващите от постене, е определена от Бахаулла (ВО 22 и 75). Подробности за това постановление са обобщени в "Обзор и кодекс", раздел IV. Б. 5. а. i. - v.

Шоги Ефенди разяснява, че макар и пътуващите да са освободени от постене, те могат свободно да постят, ако желаят това. Той също така дава да се разбере, че освобождаването се отнася за целия период на пътуването, а не само за часовете, през които човек се намира във влак, кола и т. н.

31. Пътуващите, боледуващите, бременните или кърмачките не са длъжни да спазват Постите; те бяха освободени от Бога в знак на Неговото милосърдие. ¶16

Освободени от Постите са онези, които са болни и са в напреднала възраст (вж. бел. 14), неразположените жени (вж. бел. 20), пътуващите (вж. бел. 30), както и бременните и кърмачките. Това освобождаване се отнася също така и до хора, заети с тежък труд, които в същото време биват съветвани "да покажат уважение към Божия закон и високото положение на Постите", като се хранят "по-малко и насаме" (ВО 76). Шоги Ефенди дава да се разбере, че видовете работа, които освобождават хората от Постите, ще бъдат определени от Световния дом на справедливостта.

32. Въздържайте се от храна и питие от изгрев до залез слънце ¶17

Това се отнася до периода на Постите. В едно от Своите Послания, след като заявява, че постенето се състои във въздържание от храна и питие, Абдул Баха дава още да се разбере, че пушенето е един вид "питие". На арабски глаголът "пия" се отнася също и до пушенето.

33. Наредено е всеки вярващ в Бога ... всеки ден ... да повтаря деветдесет и пет пъти: "Аллах у Абха". ¶18

"Аллах у Абха" на арабски означава "Бог е Всеславен". Това е форма на Най-великото Божие Име (вж. бел. 137). В исляма съществува предание, че сред многото Божии имена едно е Най-велико; кое обаче е Най-великото Име, е било скрито. Бахаулла потвърждава, че Най-великото Име е "Баха".

Различните производни на думата "Баха" се смятат също за Най-великото Име. Секретарят на Шоги Ефенди, като пише от негово име, обяснява, че

Най-великото Име е Името на Бахаулла. "Я Бахаул Абха" е възклицание, означаващо "О, Ти, Най-славен от всички славни!". "Аллах у Абха" е поздрав, който означава: "Бог е Всеславен". И двете се отнасят до Бахаулла. Чрез Най-великото Име се има предвид, че Бахаулла се е появил в Най-великото Божиe Име, с други думи, че той е върховното Божие Проявление.

Поздравът "Аллах у Абха" е бил приет по време на периода на заточение на Бахаулла в Адрианопол.

Повтарянето деветдесет и пет пъти на "Аллах у Абха" трябва да бъде предхождано от извършването на измиване преди молитва (вж. бел. 34).

34. Измивайте се ... за Задължителната молитва ¶18

Измиването е свързано специално с определени молитви. То трябва да предхожда изпълнението на трите задължителни молитви, ежедневното произнасяне деветдесет и пет пъти на "Аллах у Абха", както и казването на стиха, предписан като заместител на задължителната молитва и постенето за неразположени жени (вж. бел. 20).

Предписаното измиване се състои в измиване на ръцете и лицето като подготовка за молитва. В случая със средната задължителна молитва, измиването е съпътствано с казването на определени стихове (вж. "Някои разкрити от Бахаулла текстове, допълващи Кетаб-е-Акдас").

Това че измиването преди молитва е нещо повече от обикновено измиване, може да се види от факта, че дори човек да се е къпал непосредствено преди казването на задължителната молитва, пак ще е необходимо извършването на измиване (ВО 18).

Когато няма вода за измиване, трябва да бъде казван пет пъти предписан стих (вж. бел. 16) и това условие важи също така и за онези, за които използването на вода би било вредно (ВО 51).

Подробните условия на закона по отношение на измиването са изложени в "Обзор и кодекс", раздел IV. А. 10. а. - ж., както и във "Въпроси и отговори", номера 51, 62, 66, 77 и 86.

35. Забранено ви е да убивате ¶19

Забраната срещу отнемането на човешки живот се повтаря от Бахаулла в параграф 73 на Кетаб-е-Акдас. Определени са наказания за предумишлено убийство (вж. бел. 86). В случай на непредумишлено убийство трябва да се плати определено обезщетение на семейството на покойника (вж. Кетаб-е-Акдас, ¶188).

36. или да прелюбодействате ¶19

Арабската дума "зина", преведена тук "прелюбодейство" означава както прелюбодейство преди, така и след сключване на брак. Тя се отнася не само до сексуални връзки между сключил брак мъж или жена с други освен с неговия или нейния брачен партньор, но така също и до извънбрачните сексуални връзки по принцип. Форма на "зина" е изнасилването. Единственото наказание, предписано от Бахаулла, е за тези, които имат сексуални връзки, преди да сключат брак (вж. бел. 77); наказанията за другите видове сексуални прегрешения са оставени да бъдат определени от Световния дом на справедливостта.

37. злословенето и клеветата ¶19

Злословенето, клеветата и обсъждането на грешките на другите са били многократно заклеймявани от Бахаулла. В Скритите слова Той ясно заявява: "О, Сине на битието! Как можеш да забравиш собствените си грешки и да се занимаваш с грешките на другите? Който прави това, е прокълнат от Мен." И отново: "О, Сине човешки! Не говори за грешките на другите, докато самият ти си грешник. Ако престъпиш тази заповед, ще бъдеш прокълнат и за това Аз самият съм свидетел." Това сериозно предупреждение се повтаря в Неговата последна творба "Книгата на Моя Завет": "Истина ви казвам, езикът е за споменаване на това, което е добро, не го замърсявайте с непристойни разговори. Бог е простил това, което е минало. Отсега нататък всеки трябва да произнася това, което е подобаващо и пристойно и да се въздържа от клевета, нагрубяване и всичко, що причинява тъга в човека."

38. Разделихме наследството на седем категории ¶20

Бахайските закони за унаследяването се прилагат само в случай на липса на завещание, т. е. когато човек почине, без да е оставил израз на волята си. В Кетаб-е-Акдас (¶109) Бахаулла нарежда на всеки вярващ да напише завещание. На други места Той ясно заявява, че човек има пълни правомощия над имуществото си и е свободен да определи начина, по който неговият или нейният имот трябва да бъде разделен, както и да определи в завещанието си онези, били те бахаи или небахаи, които да получат наследство (ВО 69). Във връзка с това в едно писмо, написано от името на Шоги Ефенди се обяснява, че:

... въпреки че на бахаите е позволено в своето завещание да разполагат със състоянието си така, както намерят за добре, те са морално и съзнателно задължени винаги да имат предвид, когато пишат своето завещание, нуждата да поддържат принципа на Бахаулла относно обществената функция на богатството и произтичащата от това необходимост да бъде избягвано прекомерното му натрупване и съсредоточаване в ръцете на малко хора или групи хора.

Този стих от Акдас е начало на един дълъг откъс, в който Бахаулла подробно разяснява бахайския закон за унаследяването. Когато чете този откъс, човек трябва да има предвид, че законът е формулиран, приемайки, че покойникът е мъж; условията на закона се прилагат mutatis mutandis, когато покойникът е жена.

Системата на унаследяването, която предвижда разпределението на имуществото на покойника между седем категории наследници (деца, брачен партньор, баща, майка, братя, сестри и учители) се основава на постановеното от Баб в Баяна. Основните характерни белези на бахайския закон за унаследяването в случай на липса на завещание са:

1. Ако покойникът е баща и имуществото му включва в себе си лично жилище, това жилище се предава по наследство на най-големия син (ВО 34).

2. Ако покойникът няма потомство от мъжки пол, две трети от жилището се предават на потомството му от женски пол, а останалата трета част се предава на Дома на справедливостта (ВО 41, 72). Вж. бел. 42 относно нивата на институцията на Дома на справедливостта, за които се прилага този закон. (Вж. също бел. 44.)

3. Останалата част от имуществото се разделя между седем категории наследници. За повече подробности относно броя на дяловете, получавани от всяка група, вж. "Въпроси и отговори", номер 5, както и "Обзор и кодекс", раздел IV. В. 3. а.

4. В случай че съществува повече от един наследник от дадена категория, делът, определен за този клас наследници, трябва да бъде разделен поравно между тях, без да се прави разлика между мъже и жени.

5. В случаи, когато няма потомство, делът на децата отива за Дома на справедливостта (ВО 7, 41).

6. Ако човек остави потомство, но или част, или всички от останалите категории не съществуват, две трети от техните дялове отиват за потомството, а една трета - за Дома на справедливостта (ВО 7).

7. Ако не съществува никой от посочените наследници, две трети от наследството отива за племенниците и племенничките на покойника. Ако и те не съществуват, същият дял отива за лелите и чичовците; ако няма и такива - за техните синове и дъщери. Във всеки случай останалата трета част отива за Дома на справедливостта.

8. Ако човек не остави никой от гореспоменатите наследници, цялото наследство отива за Дома на справедливостта.

9. Бахаулла заявява, че небахаи нямат правото да наследяват от своите родители и роднини (ВО 34). В писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди дава да се разбере, че това ограничение се прилага "само в случаи, когато някой бахай почине, без да остави завещание и когато следователно имуществото следва да бъде разделено в съответствие с правилата, изложени в Акдас. Иначе всеки бахай е свободен да завещае наследството си на когото и да било, независимо от религията, при условие обаче, че е оставил завещание, в което да посочва своите желания." Следователно за всеки бахай винаги е възможно да се погрижи за своя брачен партньор, деца или роднини, които не са бахаи като остави завещание.

Допълнителни подробности от законите за унаследяването са дадени в резюме в "Обзор и кодекс", раздел IV. В. 3. а. - о.

39. на братята - пет части ... на сестрите - четири части ¶20

"Въпроси и отговори" разширява условията на закона по отношение дяловете от наследството, отредени за братята и сестрите на покойника. Ако братът или сестрата имат общ баща с покойника, той или тя ще наследят пълния размер на отредения им дял. Ако обаче братът или сестрата са от друг баща, той или тя ще наследят само две трети от отредения дял, като останалата една трета част отива за Дома на справедливостта (ВО 6). Освен това в случай, когато покойникът има единородни братя и единородни сестри сред своите наследници, природените братя и сестри по майчина линия не получават наследство. (ВО 53). Природените братя и природените сестри разбира се ще имат право да получат наследство от бащиното си имущество.

40. учителите ¶20

В едно Послание Абдул Баха сравнява учителите, които се занимават с духовното образование на децата, с "духовен баща", който "вдъхва на детето вечен живот". Той обяснява, че това е причината, поради която "учителите са причислени сред наследниците" в "Божия закон".

Бахаулла определя точно условията, при които учителят наследява, както и дела, който той или тя получават (ВО 33).

41. Когато чухме виковете на още неродените деца, Ние удвоихме техния дял и намалихме този на другите. ¶20

В закона на Баб за унаследяването, на децата на покойника се отреждат девет части, съставляващи 540 дяла. Отреденото по този начин съставлява по-малко от една четвърт от цялото имущество. Бахаулла удвоява получаваното от тях на 1080 дяла и намалява отреденото на другите шест категории наследници. Той също така разяснява точния смисъл на този стих, както и приложението му за разпределяне на наследството (ВО 5).

42. Дома на справедливостта ¶21

Когато говори за Дома на справедливостта в Кетаб-е-Акдас, Бахаулла не винаги разграничава изрично двете постановени в същата Книга институции на Световния дом на справедливостта и на местния дом на справедливостта. Обикновено Той говори за "Дома на справедливостта", като оставя възможност за допълнително разясняване на нивото или нивата на цялата институция, към които ще се отнася всеки един закон.

В едно Послание, изброявайки източниците на доход на местната хазна, Абдул Баха включва онези наследства, за които не съществуват наследници, като по този начин дава да се разбере, че Домът на справедливостта, за който се говори в тези откъси на Акдас, отнасящи се до наследството, е местният дом на справедливостта.

43. Ако покойникът остави потомство, но няма никоя от останалите категории наследници ¶22

Бахаулла разяснява, че "Това условие има както общо, така и специално приложение, т. е. тогава, когато липсва някоя категория от последния клас наследници, две трети от тяхното наследство отива за потомството, а останалата трета част - за Дома на справедливостта" (ВО 7).

44. Отредихме жилището и личните дрехи на покойника на мъжкото, а не на женското поколение, нито пък на другите наследници. ¶25

В едно Послание Абдул Баха дава да се разбере, че жилището и личните дрехи на починалия мъж остават по наследство по мъжка линия. Те се предават по наследство на най-големия син, а при отсъствие на най-големия син - на втория по-големина син и т. н. Той обяснява, че това условие е израз на закона за първородството, който неизменно е бил поддържан от Божия закон. В едно Послание до последовател на Вярата в Персия Той пише: "Във всички Божествени Изповедания на най-големия син са били придавани изключителни отличия. Дори положението на пророк е било негово право по рождение." Едновременно с отличията, давани на най-големия син обаче, вървят и съответните задължения. Например той носи моралната отговорност заради Бога да се грижи за своята майка, както и да има предвид нуждите на другите наследници.

Бахаулла изяснява различните аспекти на тази част от закона за унаследяването. Той уточнява, че ако съществува повече от едно жилище, главното и най-важното от тях се предава на поколението от мъжки пол. Останалите жилища заедно с другото имущество на покойника трябва да бъде разделено между наследниците (ВО 34) и Той дава да се разбере, че в отсъствието на поколение от мъжки пол, две трети от главното жилище и личните дрехи на покойния баща отиват за поколението от женски пол, а една трета - за Дома на справедливостта (ВО 72). Освен това, когато покойникът е жена, Бахаулла заявява, че всички нейни употребявани дрехи трябва да бъдат разделени по равно между нейните дъщери. Неупотребяваните и` дрехи, накити и имущество трябва да бъдат разделени между нейните наследници, което се отнася и за нейните употребявани дрехи, ако тя не остави дъщеря. (ВО 37).

45. Ако синът на покойника е починал, докато баща му е бил жив и е оставил деца, те ще наследят бащиния си дял ¶26

Тази страна на закона се прилага само в случай когато синът е починал преди баща си или майка си. Ако дъщерята на покойника е умряла и е оставила потомство, нейният дял ще трябва да бъде разделен според седемте категории, определени в Най-святата Книга (ВО 54).

46. Ако покойникът остави непълнолетни деца, техният дял от наследството трябва да бъде поверен на надежден човек ¶27

Думата "амин", преведена в този параграф като "надежден човек" и "довереник", на арабски има широк кръг от значения, свързани главно с идеята за благонадеждността, но означаваща също така качества като надеждност, преданост, вярност, праведност, честност и т. н. В юридически смисъл "амин" означава между другото довереник, гарант, хранител, пазител и пазач.

47. Подялбата на имуществото трябва да става едва след като бъде платено Хукукулла и бъдат уредени всякакви дългове, бъдат платени разходите по погребението ¶28

Бахаулла уточнява, че редът за плащане на тези разходи е: първо разходите по погребението, после дълговете на покойника, после Хукукулла (вж. бел. 125) (ВО 9). Той също така уточнява, че когато имуществото покрива тези разходи, плащането трябва първо да бъде извършено от останалата част от имуществото и едва тогава, ако то е недостатъчно, от жилището и личните дрехи на покойника (ВО 80).

48. Това е скритото знание, което никога не ще се промени, тъй като началото му е с девет ¶29

В арабския Баян Баб казва, че законът за унаследяването е "в съответствие с едно скрито познание в Божията Книга - познание, което никога не ще се промени и не ще бъде заменено". Той също така заявява, че числата, чрез които е изразено разделянето на наследството, са били облечени със значение, което да помогне при разпознаването на Този, Когото Бог ще прояви.

Споменатото тук "девет" се представя в текста на арабски с буквата "Та", която е равностойна на това число според абджадската бройна система (вж. Речник на непознатите думи). То е първият елемент в разделянето от страна на Баб на наследството, където Той определя "девет части" за дял на децата. Значението на девет лежи в това, че то представлява числената равностойност на Най-великото Име "Баха", за което се загатва в следващата част на този стих като "скритото и явното, ненакърнимото и недостижимо възвишено Име". (Вж. също бел. 33)

49. Господ повели във всеки град да бъде създаван Дом на справедливостта ¶30

Институцията на Дома на справедливостта се състои от избрани съвети, които действат на местно, национално и международно ниво в обществото. В Кетаб-е-Акдас Бахаулла постановява както Световния дом на справедливостта, така и местните домове на справедливостта. В Своето Завещание Абдул Баха предвижда вторичните (национални или регионални) домове на справедливостта и посочва начина за избор на Световния дом на справедливостта.

В гореспоменатия стих става дума за местния дом на справедливостта - институция, която трябва да бъде избирана в населеното място винаги, когато там живеят девет или повече възрастни бахаи. За тази цел определението за възрастен временно е уточнена на 21 години от Пазителя, който дава да се разбере, че тази възраст може в бъдеще да бъде променена от Световния дом на справедливостта.

Местните и вторичните домове на справедливостта засега са известни като местни духовни съвети и национални духовни съвети. Шоги Ефенди дава да се разбере, че това е "временно название", което

... ще бъде постепенно заменено с постоянното и по-подходящо обозначение "Дом на справедливостта", когато мястото и целите на бахайската Вяра бъдат по-добре разбрани и по-пълно възприети. Днешните духовни съвети не само ще бъдат наричани по друг начин в бъдеще, но на тях също така ще им бъде дадена възможност да прибавят към сегашните си функции онези правомощия, задължения и прерогативи, изисквани от приемането на Вярата на Бахаулла не само като една от признатите религиозни световни системи, но и като държавна религия на независима и самостоятелна сила.

50. брой до този на Баха ¶30

Абджадският числен еквивалент на "Баха" е девет. Световният дом на справедливостта, както и националните и местните духовни съвети в този момент имат по девет члена, което е минималният брой предписан от Бахаулла.

51. Техен дълг е да бъдат доверениците на Милостивия сред хората ¶30

Общите правомощия и задължения на Световния дом на справедливостта, националните духовни съвети и местните духовни съвети, както и условията за членство са изложени в Писанията на Бахаулла и Абдул Баха, в писмата на Шоги Ефенди, както и в разясненията на Световния дом на справедливостта. Главните функции на тези институции са очертани в конституцията на Световния дом на справедливостта, както и в конституциите на националните и местните духовни съвети.

52. съветват заедно ¶30

Бахаулла установява съветването като един от най-основните принципи на Своята Вяра и призовава вярващите да "се съветват заедно по всички въпроси". Той описва съветването като "светилник на напътствие, който показва пътя" и като "дарителят на проникновение". Шоги Ефенди заявява, че "принципът на съветването ... е един от основните закони" на бахайския Административен ред.

Във "Въпроси и отговори", номер 99, Бахаулла очертава един подход към съветването и подчертава важността от постигането на единодушие при вземането на решения, при липса на което трябва да вземе връх решението на мнозинството. Световният дом на справедливостта разяснява, че това напътствие за съветването е било разкрито, преди да бъдат създадени духовни съвети и е било дадено в отговор на въпрос относно бахайските учения за съветването. Домът на справедливостта потвърждава, че появата на духовни съвети, към които приятелите могат винаги да се обърнат за помощ, по никакъв начин не им забранява да следват процедурата, очертана във "Въпроси и отговори". Този подход може да бъде използван от приятелите, ако те пожелаят това, когато искат да се съветват по свои лични проблеми.

53. Изграждайте молитвени домове из цялата земя ¶31

Бахайският Молитвен дом е посветен на възхвалата на Бога. Молитвеният дом представлява централното здание на Машрекул Азкар (Местоизгрев на възхвалата на Бога) - комплекс, който със своето разгръщане в бъдеще ще включва в себе си освен Молитвения дом редица други допълнителни сгради, посветени на социални, хуманитарни, образователни и научни цели. Абдул Баха описва Машрекул Азкар като "една от най-важните институции в света", а Шоги Ефенди дава да се разбере, че той представлява материален израз на съчетаването на бахайското преклонение и богослужение". В очакване на бъдещото развитие на тази институция Шоги Ефенди предвижда, че Домът на справедливостта и допълнителните му сгради ще "носят облекчение на страдащите, храна на бедните, подслон за пътуващите, утеха за опечалените и образование за невежите". В бъдеще бахайски молитвени домове ще бъдат изграждани във всеки град и село.

54. Господ е повелил онези от вас, които имат възможност да извършват поклонение до свещения Дом ¶32

Чрез тази повеля се имат предвид два свещени Дома - Дома на Баб в Шираз и Дома на Бахаулла в Багдад. Бахаулла уточнява, че поклонничеството, до който и да е от двата Дома, изпълнява изискването в този откъс (ВО 25, 29). В две отделни Послания, известни като Сурей-е-Хадж (ВО 10), Бахаулла предписва определени ритуали за всяко едно от тези поклонничества. В този смисъл извършването на поклонничество представлява нещо повече от посещение в тези два Дома.

След смъртта на Бахаулла Абдул Баха определя Свещената гробница на Бахаулла в Бахджи за място на поклонение. В едно Послание Той дава да се разбере, че "Най-свещената гробница, Благословеният Дом в Багдад и таченият Дом на Баб в Шираз" са "посветени на поклонничество" и че е "задължително" да се посещават тези места, "ако човек може да си го позволи, в състояние е да го направи и пред него няма пречки за това." За поклонение до Най-свещената гробница не са предписани никакви ритуали.

55. а от това Той е освободил жените в знак на милосърдие от Своя страна ¶32

В Баяна Баб налага наредбата за поклонничеството веднъж в живота на онези от Своите последователи, които финансово са в състояние да предприемат такова пътуване. Той заявява, че задължението не се отнася за жени, с цел да им спести трудностите от пътуването.

Бахаулла също така освобождава жените от изискванията на поклонничеството. Световният дом на справедливостта разяснява, че освобождаването не представлява забрана и че жените са свободни да извършват поклонничество.

56. да се занимава с нещо ¶33

За мъжете и жените е задължително да се занимават с търговия или професия. Бахаулла въздига "занятието с подобен труд" в "ранг на служба" на Бога. Духовното и практическото значение на този закон, както и взаимната отговорност на отделния човек и обществото за неговото приложение са обяснени в писмо, написано от името на Шоги Ефенди:

Що се отнася до заповедта на Бахаулла относно занятието на вярващите с някаква професия: Ученията са пределно категорични по този въпрос, особено изявлението в Акдас в смисъл, даващ ясно да се разбере, че мързеливите хора, на които им липсва желание да работят, не могат да имат място в новия Световен ред. Като естествена последица от този принцип Бахаулла заявява още, че просията не само не трябва да бъде поощрявана, но и изцяло да бъде заличена от лицето на обществото. Задължение на онези, на които е възложена организацията на обществото, е да дадат на всеки човек възможността да придобие необходимия талант в някаква професия, както и средствата за прилагането на този талант както заради самия него, така и заради припечелването на средства за препитание. Всеки човек, каквито и недостатъци и ограничения да изпитва, има задължението да се заеме с някакъв труд или професия, тъй като трудът, особено когато се полага в дух на служба, е според Бахаулла форма на богослужение. Той има не само общественополезна цел, но е ценен сам по себе си, защото приближава до Бога и ни дава възможност по-добре да схванем предопределеното от Него за нас в този свят. Следователно очевидно е, че унаследяването на богатство не освобождава никого от ежедневен труд.

В едно от Своите Послания Абдул Баха заявява, че "ако ... човек не е в състояние да изкарва прехраната си, сполети го крайна бедност или изпадне в състояние на безпомощност, тогава дълг на състоятелните или на Наместниците е да му отпуснат месечна издръжка . ... Чрез "Наместници" се има предвид представителите на народа, тоест членовете на Дома на справедливостта." (Вж. също бел. 162 за просията.)

В отговор на въпрос за това дали разпореждането на Бахаулла изисква съпругите и майките да работят, за да изкарват препитание както техните съпрузи, Световният дом на справедливостта обяснява, че насоките на Бахаулла са приятелите да се занимават с онова, което ще донесе полза на тях и на другите и че домакинстването е високопочитан и отговорен труд от съществена важност за обществото.

Относно оттеглянето от труд за хора, навършили определена възраст, в едно писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди заявява, че "това е въпрос, по който Международният дом на справедливостта ще трябва да законодателства, тъй като в Акдас това не е предвидено".

57. Целуването на ръце бе забранено в Книгата. ¶34

В редица предишни религиозни Изповедания, както и в определени култури, целуването на ръката на религиозен представител или на видна личност е било нещо обичайно като израз на почит и уважение към тези хора и в знак на покорство пред тяхната власт. Бахаулла забранява целуването на ръце, а в Своите Послания заклеймява също и такива обичаи като просването по очи пред другиго, както и различните форми на поведение, унизяващи един човек пред друг. (Вж. бел. 58.)

58. Никому не е позволено да търси опрощение от друга душа ¶34

Бахаулла забранява човек да се изповядва и да търси опрощение на своите грехове от друго човешко същество. Вместо това човек трябва да моли за прошка Бог. В Посланието Бишарат Той заявява, че "такова изповядване пред хора води до принизяване и унижение на човека" и потвърждава, че Бог "не желае унижението на Своите раби".

Шоги Ефенди поставя забраната в следния контекст. Секретарят му пише от негово име, че ни

... е забранено да изповядваме пред който и да е човек, както правят католиците пред техните свещеници, своите грехове и недостатъци, или пък да правим това публично, както е при някои религиозни секти. Ако обаче спонтанно изпитаме желание да признаем, че сме съгрешили в нещо или че имаме някакъв недостатък в характера и да поискаме от другиго прошка или извинение, можем съвсем свободно да направим това.

Световният дом на справедливостта също така разяснява, че забраната на Бахаулла относно изповядването на греховете не пречи на никой човек да признае прегрешенията си по време на консултации, провеждани под егидата на бахайски институции. Също така това не изключва възможността да се търси съвет от близък приятел или пък от професионален съветник по такива въпроси.

59. Сред хората има такива, които седят сред сандалите край вратата, а в същото време копнеят в сърцето си за почетното място. ¶36

По традиция на Изток обичаят е човек да събува сандалите и обувките си, преди да влезе там, където са се събрали хора. Частта от стаята, която е най-отдалечена от входа, се смята за главна част на стаята и почетно място, където сядат най-видните сред присъстващите. Другите сядат по низходящ ред към вратата, покрай която са оставени обувките и сандалите и където сядат най-нископоставените.

60. Сред хората има и такива, които твърдят, че владеят скрито познание ¶36

Това се отнася за хора, които твърдят, че имат достъп до езотерично познание и чиято привързаност към такова знание ги откъсва като със завеса от Откровението на Божието Проявление. На друго място Бахаулла потвърждава: "Онези, които се прекланят пред изваяния от въображението им идол и които го наричат Скрита същност, тези хора наистина се причисляват сред езичниците."

61. Колко много хора са се усамотили на различни места в Индия, лишили са се от нещата, които Бог е отредил за законни, подложили са се на суров режим и физически несгоди ¶36

Тези стихове съставляват забрана на монашеството и аскетизма. Вж. "Обзор и кодекс", раздел IV. Г. 1. ш. iii. - iv. В "Райски слова" Бахаулла придава още по-голяма сила на тези предписания. Той заявява: "Животът в уединение или практикуването на аскетизъм не е приемливо в Божието присъствие" и призовава онези, за които се отнася това "да съблюдават онова, което ще донесе радост и лъчезарност". Той съветва онези, които са се заселили "в планинските пещери" или са потърсили "убежище нощем в гробищата", да се откажат от този начин на живот и им нарежда да не се лишават от "благините" на този свят, създаден от Бог за човечеството. А в Посланието "Бишарат", като приема "благочестивите дела" на монасите и свещениците, Бахаулла ги призовава да "оставят живота в уединение, да насочат стъпките си към широкия свят и да се захванат с онова, което ще е от полза за самите тях и за другите". Той също им разрешава "да сключват брак, за да могат да дадат един, който ще споменава Бога".

62. Всеки, който предяви претенции за Откровение пряко от Бога преди изтичането на пълни хиляда години ¶37

Изповеданието на Бахаулла ще продължи до идването на следващото Божие Проявление, Чието пришествие няма да стане преди изтичането на поне "пълни хиляда години". Бахаулла предупреждава на "този стих" да не се придава никакъв друг освен "очевидния му смисъл", а в едно от Своите Послания Той уточнява, че "всяка година" от този хилядолетен период се състои от "дванадесет месеца според Корана и от деветнадесет месеца, всеки от които с по деветнадесет дни, според Баяна".

Първите признаци за Неговото Откровение, получени от Бахаулла в Сия Чал в Техеран през октомври 1852 г. бележи раждането на Неговата пророческа мисия и следователно началото на хилядата или повече години, които трябва да изтекат преди появата на следващото Божие Проявление.

63. Това е онова, за което ви предупредихме преди време, когато живеехме в Ирак, след туй - когато бяхме в Страната на тайните, а сега от туй Сияйно място. ¶37

"Страната на тайните" се отнася до Адрианопол, а "туй Сияйно място" - до Ака.

64. Сред хората има такива, чието знание ги е направило горделиви ... които като чуят стъпки на сандали зад гърба си, надуват се от гордост ¶41

На Изток е обичайно в израз на уважение последователите на религиозните водачи да вървят на крачка или две след тях.

65. Нимрод ¶41

Нимрод, за който се споменава в този стих, както в еврейските, така и в ислямските предания, е цар, преследвал Авраам и чието име е станало символ на голяма горделивост.

66. Агсан ¶42

"Агсан" (мн. ч. от "Гусн") е арабската дума за "Клони". Наименованието е използвано от Бахаулла за обозначаване на Неговите потомци от мъжки пол. То има специално приложение не само за разполагането с даренията, но също така и за предаване на властта след смъртта на Бахаулла (вж. бел. 145) и на Абдул Баха. В Книгата на Неговия Завет Бахаулла определя Абдул Баха, Своя най-голям син, за Център на Своя Завет и Глава на Вярата. В Своето Завещание Абдул Баха назначава Шоги Ефенди, най-големия Си внук, за Пазител и Глава на Вярата.

Следователно този откъс от Акдас предвижда последователността от избрани Агсан и по този начин институцията на Пазителството, както и възможността от прекъсване в тяхната поредица. Смъртта на Шоги Ефенди през 1957 г. ускори настъпването на положението, описано в този откъс, тъй като поредицата от Агсан завърши преди създаването на Световния дом на справедливостта (вж. бел. 67).

67. остават за хората на Баха ¶42

Бахаулла предвижда възможността поредицата от Агсан да прекъсне преди създаването на Световния дом на справедливостта. Той посочва, че при такова положение "даренията остават за хората на Баха". В бахайските Писания названието "хората на Баха" е използвано с редица различни значения. В този случай те са описани като онези "които не отварят дума без Негово позволение и съдят единствено в съответствие с това, което Бог е повелил в това Послание". След смъртта на Шоги Ефенди през 1957 г. Ръцете на Божието Дело направляваха дейността на Делото до избора на Световния дом на справедливостта през 1963 г. (вж. бел. 183).

68. Не бръснете главите си ¶44

Според някои религиозни обичаи се смята за желателно човек да бръсне главата си. Бръсненето на главата е забранено от Бахаулла и Той дава ясно да се разбере, че условието, съдържащо се в Неговото Сурей-е-Хадж, изискващо поклонниците до Светия дом в Шираз да бръснат главите си, е било отменено чрез този стих от Кетаб-е-Акдас (ВО 10).

69. не е прилично косата да се оставя да расте под границите на ушите ¶44

Шоги Ефенди дава ясно да се разбере, че за разлика от забраната за бръснене на главата, този закон, забраняващ растежа на косата под границите на ушите, се отнася единствено за мъже. Прилагането на този закон ще изисква изясняване от страна на Световния дом на справедливостта.

70. Заточение и затвор е постановено за крадеца ¶45

Бахаулла заявява, че определянето степента на наказание, според сериозността на престъплението, зависи от Дома на справедливостта (ВО 49). Наказанията за кражба са предназначени за едно бъдещо състояние на обществото, когато те ще бъдат допълнени и прилагани от Световния дом на справедливостта.

71. при трето престъпление - отбележете знак на челото му, така че отличен по този начин, той да не бъде допускан в Божиите градове и в Неговите страни ¶45

Знакът, който да бъде поставян на челото на крадеца, служи да предупреди хората за неговите наклонности. Всички подробности за същността на знака - как той да бъде поставян, колко дълго трябва да бъде носен, при какви условия може да бъде махан, както и сериозността на различните степени кражба, са били оставени от Бахаулла да бъдат определени от Световния дом на справедливостта, когато законът бъде приложен.

72. Който иска да използва съдове от злато и сребро, може свободно да върши това. ¶46

В Баяна Баб позволява употребата на съдове от злато и сребро, като по този начин отменя ислямското заклеймяване на тяхната употреба, което произлиза не от изричния текст на Корана, а от мюсюлманските предания. Тук Бахаулла потвърждава наредбата на Баб.

73. Внимавайте, да не би когато се храните, да бъркате с ръце в съдържанието на купи и подноси. ¶46

Тази забрана е определена от Шоги Ефенди като "бъркане с ръка в храната". На много места по света е било обичайно да се яде с ръце от обща купа.

74. Хранете се по начин, който най-добре отговаря на изискаността. ¶46

Това е първият от няколко откъса, отнасящи се до важността от изискаността и чистотата. Оригиналната арабска дума "литафат", преведена тук като "изисканост", има широк кръг от значения както в духовен, така и във физически смисъл, като например елегантност, изящност, чистота, учтивост, вежливост, доброта, тактичност и милосърдие, както и човек да бъде проницателен, изискан, с възвишен и неопетнен ум. В съответствие с контекста на различните откъси, където се появява в Кетаб-е-Акдас, думата се превежда или като "изисканост", или като "чистота".

75. Този, Който е Местоизгревът на Божието Дело, няма равноподобен в Най-голямата непогрешимост. ¶47

В Посланието "Ишракат" Бахаулла потвърждава, че Най-великата непогрешимост е ограничена до Божиите Проявления.

Глава 45 на книгата "Отговори на някои въпроси" е посветена на обяснението на Абдул Баха на този стих от Акдас. В тази глава Той подчертава между другото неразделността на съществената "непогрешимост" от Божиите Проявления и твърди, че "всичко, което излезе от Тях, е равнозначно на истината и е в съответствие с действителността", че "Те не са под сянката на предишните закони" и "Каквото кажат Те, представлява Божието слово, а каквото извършат, е праведна постъпка".

76. Всеки баща е длъжен да образова синовете и дъщерите си в изкуството на четмо и писмо ¶48

В Своите Послания Абдул Баха не само обръща внимание на отговорността на родителите да образоват своите деца, но и ясно посочва, че "възпитанието и образоването на дъщерите е по-необходимо от това на синовете", тъй като момичетата един ден ще станат майки, а майките са първите възпитатели на новото поколение. Следователно, ако за едно семейство не е възможно да образова всичките си деца, предпочитание трябва да бъде дадено на дъщерите, тъй като посредством едни образовани майки ползата от знанието може най-ефективно да бъде разпространена сред обществото.

77. Бог наложи глоба на всеки прелюбодеец и прелюбодейка, която да бъде плащана на Дома на справедливостта ¶49

Въпреки че понятието, преведено тук като прелюбодейство, се отнася в най-широк смисъл както за незаконна сексуална връзка между женени, така и между неженени хора (вж. бел. 36 за определение на понятието), Абдул Баха уточнява, че определеното тук наказание е за сексуална връзка между хора, които не са женени. Той дава да се разбере, че остава на Световния дом на справедливостта да определи наказанието за прелюбодейство, извършено от женен човек. (Вж. също ВО 49.)

В едно от Своите Послания Абдул Баха говори за някои от духовните и социални последици от нарушаването на моралните закони и относно описаното тук наказание дава да се разбере, че целта на този закон е на всички да стане ясно, че такава постъпка е срамна в Божиите очи и че в случай, когато прегрешението може да бъде установено и глобата наложена, главната цел е излагането на извършителите - за да могат те да бъдат посрамени и опозорени в очите на обществото. Той потвърждава, че такова излагане само по себе си представлява най-голямото наказание.

Предполага се, че домът на справедливостта, за който се говори в този стих, е местният дом на справедливостта, известен сега като местен духовен съвет.

78. девет мескала злато, които следва да бъдат удвоени, ако те повторят прегрешението ¶49

Мескалът е мярка за тегло. Теглото на традиционния мескал, използван в Близкия изток, се равнява на 24 нахуда. Мескалът, употребяван от бахаите обаче, се състои от 19 нахуда, "съгласно посоченото в Баяна" (ВО 23). Теглото на девет от тези мескала се равнява на 32.775 грама или на 1.05374 трой унции.

Във връзка с приложението на глобата Бахаулла ясно посочва, че всяка следваща глоба е два пъти по-голяма от предходната (ВО 23); като по този начин налаганата глоба нараства в геометрична прогресия. Налагането на тази глоба е предвидено за едно бъдещо състояние на обществото, когато законът ще бъде допълван и прилаган от Световния дом на справедливостта.

79. Узаконихме слушането на музика и песни. ¶51

Абдул Баха пише, че "Сред някои народи на Изток музиката се е смятала за нещо осъдително". Въпреки че Коранът не съдържа точно определено напътствие по въпроса, някои мюсюлмани смятат слушането на музика за незаконно, докато други гледат благосклонно на музиката в определени граници и при дадени обстоятелства.

В бахайските Писания съществуват редица откъси, възхваляващи музиката. Абдул Баха например твърди, че "музиката, чрез пеене или свирене, представлява духовна храна за душата и сърцето".

80. О, вие, Мъже на справедливостта! ¶52

В писанията на Абдул Баха и Шоги Ефенди се разяснява, че макар и членството в Световния дом на справедливостта да е ограничено до мъжете, както мъже, така и жени могат да бъдат избирани във вторичните и местните домове на справедливостта (наричани сега национални и местни духовни съвети).

81. Наказанията за нараняване или удряне на човек зависят от сериозността на телесната повреда; за всяка степен Господът на Отсъждането е предписал определено обезщетение. ¶56

Макар Бахаулла да уточнява, че степента на наказанието зависи от "сериозността на телесната повреда", не е известно Той да е определил размера на обезщетението по отношение, всяка степен на престъпление. Отговорността за тяхното определяне се пада на Световния дом на справедливостта.

82. Наистина наредено ви е веднъж месечно да давате празненство ¶57

Тази наредба е станала основа за провеждането на месечни бахайски празненства и като такава поставя началото на Празника на деветнадесетия ден. В арабския Баян Баб призовава Своите последователи да се събират веднъж на деветнадесет дни, за да проявяват гостоприемство и дружелюбност. Бахаулла потвърждава това и отбелязва обединяващата роля на тези събития.

Абдул Баха и Шоги Ефенди след Него постепенно разкриха учредителното значение на тази наредба. Абдул Баха подчертава важността на духовния и молитвения характер на тези събирания. Освен че допълнително разяснява молитвените и социалните аспекти на Празника, Шоги Ефенди развива административния елемент на тези събрания и като систематично установява Празника, предвижда в него период за съветване върху дейността на бахайската общност, включително и споделянето на вести и съобщения.

В отговор на въпрос за това, дали тази наредба е задължителна, Бахаулла заявява, че тя не е (ВО 48). В писмо, написано от негово име Шоги Ефенди разяснява допълнително:

Участието в Празника на деветнадесетия ден не е задължително, но е много важно, и всеки вярващ трябва да смята за задължение и привилегия да присъства на такива случаи.

83. Ако ловувате с обучени кучета или птици, призовете Божието Име, когато ги пускате да преследват своята плячка; защото тогава каквото хванат, ще е законно за вас, дори и да го намерите умряло. ¶60

Чрез този закон Бахаулла неимоверно опростява обичаите и религиозните предписания от миналото относно лова. Той заявява също, че ловуването с такива оръжия като лъкове и стрели, огнестрелни оръжия и други такива, е включено в тази наредба, но че консумацията на дивеч, ако той бъде намерен умрял в капан или в мрежа, е забранена (ВО 24).

84. да не ловувате без мярка ¶60

Макар че ловуването не е забранено от Бахаулла, Той предупреждава срещу прекомерното ловуване. Когато настъпи времето за това, Световният дом на справедливостта ще трябва да обсъди какво представлява прекомерност в ловуването.

85. Той не им е дал никакво право върху имуществото на другите. ¶61

Заповедта да се проявява уважение към роднините на Бахаулла, не им дава дял от имуществото на другите. Това е в противовес на разпространения сред мюсюлманите шиити обичай, според който преките потомци на Мохамед имат правото да получават дял от определена такса.

86. Ако някой предумишлено разруши къща чрез огън, него също трябва да изгорите; ако някой съзнателно отнеме живота на другиго, него също трябва да убиете. ¶62

Законът на Бахаулла предписва смъртно наказание за убийство и подпалвачество с възможност за замяна с доживотен затвор (Вж. бел. 87).

В Свои Послания Абдул Баха обяснява разликата между отмъщение и наказание. Той твърди, че хората нямат право на отмъщение, че отмъщението е противно в очите на Бога и че мотивът за наказание не е мъст, а налагането на наказателна мярка за извършеното престъпление. В "Отговори на някои въпроси" Той потвърждава, че право на обществото е да налага наказания на престъпниците с цел закрила на своите членове и защита на своето съществуване.

По отношение на това предписание в писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди дава следното обяснение:

В Акдас Бахаулла дава смъртно наказание за убийство. Той обаче позволява това наказание да бъде заменено с доживотен затвор. И двата случая са в съответствие с Неговите закони. Някои от нас може би не са в състояние да схванат мъдростта на това, когато то е в разрез с ограничените ни представи; но ние трябва да го приемем, знаейки че Неговата Мъдрост, Неговото Милосърдие и Неговата Справедливост са съвършени и са за спасението на целия свят. Ако човек бъде по погрешка осъден на смърт, не можем ли да повярваме, че Всемогъщият Бог ще го възнагради в отвъдния свят хилядократно за тази човешка несправедливост? Не може да се отхвърля един полезен закон просто защото в редки случаи могат да бъдат наказани невинни хора.

Подробностите на бахайския закон за наказание за убийство и подпалвачество - закон, създаден за едно бъдещо състояние на обществото, не са били уточнени от Бахаулла. Различните подробности на закона, като степените на престъпление, това дали да бъдат вземани предвид смекчаващите вината обстоятелства и кое от двете предписани наказания трябва да бъде водещо, са оставени да бъдат решени от Световния дом на справедливостта в светлината на разпространените условия по времето, когато законът трябва да влезе в сила. Начинът, по който да бъде изпълнявано наказанието, също е оставен да бъде решен от Световния дом на справедливостта.

По отношение на подпалвачеството, зависи от това каква "къща" е била изгорена. Очевидно съществува огромна разлика между човека, който изгаря празен склад и онзи, който подпалва училище, пълно с деца.

87. Ако осъдите подпалвача и убиеца на доживотен затвор, това ще е допустимо според предписанията на Книгата. ¶62

В отговор на въпрос за този стих от Акдас, Шоги Ефенди потвърждава, че макар смъртното наказание да е позволено, е предвидена алтернативна мярка "доживотен затвор", "чрез която суровостта на подобно наказание може значително да бъде смекчена". Той заявява, че "Бахаулла ни е предоставил възможността за избор и следователно ни е дал свобода да използваме собствената си преценка в рамките на определени граници, наложени от Неговия закон". В отсъствието на точно определени насоки остава Световният дом на справедливостта да законодателства по въпроса в бъдеще.

88. Бог ви е предписал брака. ¶63

В едно от Своите Послания Бахаулла заявява, че създавайки този закон, Бог прави брака "крепост на благоденствието и спасението".

В "Обзор и кодекс", раздел IV. В. 1. а. - о. са дадени в резюме и синтезирано предписанията в Кетаб-е-Акдас за брака и условията, при които той е позволен (ВО 3, 13, 46, 50, 84 и 92), закона за годежа (ВО 43), плащането на зестра (ВО 12, 26, 39, 47, 87 и 88), процедурите, които да бъдат приети в случаи на продължително отсъствие на брачния партньор (ВО 4 и 27) и различни други обстоятелства (ВО 12 и 47). (Вж. също бел. 89-99.)

89. Внимавайте да не вземате повече от две жени за съпруги. Който се задоволи с един единствен партньор измежду рабините Божии, и той, и тя ще живеят в спокойствие. ¶63

Макар текстът на Кетаб-е-Акдас на пръв поглед да позволява двубрачието, Бахаулла съветва, че спокойствието и задоволството идват от еднобрачието. В друго едно Послание Той подчертава важността на това човек да постъпва по такъв начин, че това да "носи удобство както за него, така и за партньора му". Абдул Баха, упълномощеният Тълкувател на бахайските Писания, заявява, че в текста на Акдас на практика се налага еднобрачието. Той разяснява този въпрос в редица Послания, като казва включително и следното:

Знай, че многоженството не е позволено според Божия закон, тъй като задоволяването с една жена е ясно упоменато. Вземането на втора съпруга зависи от поддържането при всякакви обстоятелства на безпристрастност и справедливост между двете съпруги. Съблюдаването на справедливост и безпристрастност между две съпруги обаче е напълно невъзможно. Самият факт, че двубрачието е поставено в зависимост от едно неизпълнимо условие, представлява ясно доказателство за неговата абсолютна забрана. Следователно не е позволено мъж да има повече от една жена.

Полигамията е много древен обичай сред по-голяма част от човечеството. Въвеждането на еднобрачието е било постепенно постигнато от Божиите Проявления. Например Иисус не забранил многоженството, но премахнал развода освен в случай на изневяра; Мохамед ограничил броя на съпругите до четири, но направил многоженството зависимо от справедливостта, като отново въвел разрешението за развод; Бахаулла, Който разкрил Своите Учения в средата на мюсюлманско общество, въвел постепенно въпроса за моногамията в съответствие с принципите на мъдростта и постепенното разкриване на Неговия замисъл. Самият факт, че Той е оставил на своите последователи непогрешим Тълкувател на Неговите Писания, Му дал възможност на пръв поглед да позволи две съпруги в Кетаб-е-Акдас, но да издигне условие, което дало възможност на Абдул Баха по-късно да разясни, че целта на закона е била да наложи еднобрачието.

90. онзи, който наема момиче да му служи, може да стори това с благоприличие ¶63

Бахаулла заявява, че човек може да наеме момиче за домашна прислужница. Това не било позволено според приетото сред мюсюлманите шиити освен ако работодателят не сключел брачен договор с нея. Бахаулла подчертава, че "служи", за което става дума в този стих, се отнася единствено за служба "каквато се изпълнява от която и да друга категория слуги, били те млади или стари, срещу заплащане" (ВО 30). Работодателят няма никакви сексуални права над своята слугиня. Тя "има свободата да си избира съпруг, когато пожелае", тъй като е забранено да се купува жена (ВО 30).

91. Това е Моята заповед за вас; придържайте се към нея, за да ви е тя от полза. ¶63

Макар бракът да е наложен в Кетаб-е-Акдас, Бахаулла разяснява, че той не е задължителен (ВО 46). В писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди също заявява, че "бракът в никакъв случай не представлява задължение" и потвърждава, че "в крайна сметка от самия човек зависи да реши дали той или тя желае да води семеен живот или да живее като ерген". Ако човек трябва да чака продължително време преди да си намери брачен партньор или в крайна сметка се наложи да остане сам, това не означава, че по този начин той или тя не са съумели да изпълнят целта на своя живот, която е духовна по своята същност.

92. Ние го обусловихме ... от позволението на техните родители ¶65

В писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди се спира на условията на закона:

Бахаулла ясно заявява, че за бахайски брак е нужно съгласието на всички живи родители. Това се отнася независимо дали родителите са бахаи или небахаи, разведени от години или не. Този велик закон Той е изложил, за да укрепи структурата на обществото, да вплете още по-здраво връзките в дома, да вложи чувство на благодарност и уважение в сърцата на децата към онези, които са ги дарили с живот и са изпратили душите им във вечното пътуване към техния Творец.

93. Нито един брак не може да бъде сключен без плащането на зестра ¶66

В "Обзор и кодекс", раздел IV. В. 1. й. i. - v., са дадени в резюме главните условия по отношение на зестрата. Тези условия имат своите аналози в Баяна.

Зестрата трябва да бъде платена от младоженеца на младоженката. Тя е определена на 19 мескала чисто злато за граждани и 19 мескала сребро за селяни (вж. бел. 94). Бахаулла дава да се разбере, че ако по време на сватбата младоженецът не е в състояние да плати пълния размер на зестрата, на него е позволено да даде на младоженката бележка с обещание (ВО 39).

С Откровението на Бахаулла много познати понятия, обичаи и установени закони получават ново определение и придобиват нов смисъл. Едно от тези неща е зестрата. Установеният закон за зестрата представлява изключително древен обичай в много култури и приема различна форма. В някои култури това представлява плащане, правено на младоженеца от родителите на младоженката; в други - това е плащане, правено от младоженеца на родителите на младоженката и наречено "цена на младоженката". Във всички случаи сумата често е твърде значителна. Законът на Бахаулла премахва всички тези разновидности и превръща зестрата в едно символично действие, чрез което младоженецът прави на младоженката подарък с ограничена стойност.

94. за граждани на деветнадесет мескала чисто злато, а за селяни - същото количество в сребро ¶66

Бахаулла уточнява, че критерият за определяне плащането на зестрата е постоянното местоживеене на младоженеца, а не на младоженката (ВО 87, 88).

95. Който желае да увеличи тази сума, нему е забранено да надвишава границата от деветдесет и пет мескала. Така заповедта бе записана с величие и сила. Ако обаче се задоволи с плащането на най-ниското ниво, по-добре ще е за него според Книгата. ¶66

В отговор на въпрос за зестрата, Бахаулла заявява:

Всичко, разкрито в Баяна по отношение на живеещите в градовете и селата, е одобрено и трябва да бъде изпълнявано. В Кетаб-е-Акдас обаче се споменава най-ниското ниво. Има се предвид деветнадесет мескала сребро, определено в Баяна за селяни. Това е по-радващо за Бога, при условие че и двете страни са съгласни. Целта е да се помогне всички да се чувстват добре и да се създаде съгласие и единство сред хората. Затова колкото повече внимание бъде обърнато на тези неща, толкова по-добре ... Хората на Баха трябва да общуват и да се отнасят един с друг в дух на върховна обич и искреност. Те трябва да имат предвид интересите на всички, особено на Божиите приятели.

В едно от Своите Послания Абдул Баха дава накратко някои от условията, определящи нивото на зестрата. Споменатата в долупосочения откъс платежна единица е "вахед". Един вахед се равнява на деветнадесет мескала. Той заявява:

Гражданите трябва да плащат в злато, а селяните в сребро. Всичко зависи от финансовите средства, с които разполага младоженецът. Ако той е беден, ще плати един вахед; ако е преуспяващ - три вахеда; ако е заможен - четири вахеда; а ако е много богат - ще даде пет вахеда. Всичко наистина е въпрос на уговорка между младоженеца, младоженката и техните родители. До каквото и споразумение да се стигне, то трябва да бъде изпълнено.

В същото Послание Абдул Баха насърчава вярващите да отнасят въпросите относно приложението на този закон до Световния дом на справедливостта, който има "властта да законодателства". Той подчертава, че "именно това е тялото, което ще издава закони и ще законодателства по второстепенни въпроси, които не са изрично разгледани в Светия текст".

96. ако някой от неговите слуги възнамери да пътува, той трябва да посочи на съпругата си време, до което ще се върне вкъщи ¶67

Ако съпругът напусне, без да уведоми съпругата си за датата на своето завръщане и до нея не достигне вест, а от него няма ни следа, Бахаулла заявява, че ако съпругът е знаел за закона, предписан в Кетаб-е-Акдас, съпругата може да се омъжи повторно, след като изчака в продължение на една пълна година. Ако обаче съпругът не е знаел за закона, съпругата трябва да изчака, докато до нея достигнат вести от съпруга и` (ВО 4).

97. неин дълг е да изчака в продължение на девет месеца, след което няма никаква пречка тя да вземе другиго за съпруг ¶67

В случай че съпругът не съумее нито да се върне в края на определеното време, нито да уведоми съпругата си за своето закъснение, съпругата трябва да изчака в продължение на девет месеца, след което тя е свободна да се омъжи повторно, въпреки че за предпочитане е да изчака по-дълго (вж. бел. 147 за бахайския календар).

Бахаулла заявява, че при такива обстоятелства, ако до съпругата достигнат вести за "смъртта или убийството на съпруга и`", тя трябва също да изчака в продължение на девет месеца, преди да се омъжи повторно (ВО 27). В едно Послание Абдул Баха разяснява допълнително, че деветмесечният изчаквателен период след вестта за смъртта на съпруга се отнася единствено ако съпругът е бил далеч от дома си по време на своята смърт, но не и ако той почине, когато си е вкъщи.

98. тя трябва да избере пътя, който е достоен за похвала ¶67

Бахаулла определя "пътя, който е достоен за похвала" като "проява на търпение" (ВО 4).

99. двама безпристрастни свидетели ¶67

Бахаулла определя "критерия за справедливост" по отношение на свидетелите като "добрата репутация сред хората". Той заявява, че не е необходимо свидетелите да бъдат бахаи, тъй като "Показанията на всички Божии слуги, от каквато и да е вяра или убеждения, са приемливи пред Неговия Престол" (ВО 79).

100. Ако между съпруг и съпруга възникнат неразбирателство и неприязън, той не трябва да се развежда с нея, а да изчака търпеливо в продължение на една пълна година ¶68

В бахайските Учения разводът строго се порицава. Ако обаче между брачните партньори възникне неразбирателство и неприязън, разводът е позволен след изтичането на една пълна година. По време на тази година на търпение съпругът е длъжен да осигури финансова издръжка на съпругата и децата си, като в същото време брачната двойка се насърчава да положи усилия за изглаждане на своите противоречия. Шоги Ефенди потвърждава, че съпругът и съпругата "имат равни права да искат развод" когато единият от тях "чувства абсолютна необходимост да направи това".

Във "Въпроси и отговори" Бахаулла разяснява редица положения, свързани с годината на търпение, нейното спазване (ВО 12), установяването на датата на нейното започване (ВО 19 и 40), условията за помирение (ВО 38) и ролята на местния дом на справедливостта (ВО 73 и 98). По отношение на свидетелите Световният дом на справедливостта разяснява, че днес задълженията на свидетели в случаите на развод се изпълняват от духовните съвети.

Подробните условия на бахайските закони за развода са дадени в "Обзор и кодекс", раздел IV. В. 2. а. - и.

101. Господ забрани практиката, до която прибягвахте преди, когато трижди развеждахте една жена. ¶68

Това се отнася за един ислямски закон, изложен в Корана, който постановява, че при определени условия мъжът не може да се ожени повторно за разведената си съпруга, докато тя не се омъжи и разведе с друг мъж. Бахаулла потвърждава, че това е практика, която е забранена в Кетаб-е-Акдас (ВО 31).

102. Онзи, който се разведе със съпругата си, може след изтичането на всеки месец да реши да се ожени отново за нея, когато съществува взаимна обич и разбирателство, стига тя да не е взела другиго за съпруг ... освен разбира се, ако положението и` не се промени. ¶68

В едно писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди заявява, че целта на "изминаването на всеки месец" не е да налага ограничения и че е възможно разведената двойка да сключи повторно брак по всяко време след развода им, при условие че в същото време нито един от двамата партньори не е сключил брак с друг човек.

103. семенната течност не е нечиста ¶74

В редица религиозни предания, както и според обичаите на мюсюлманите шиити семенната течност е обявена за ритуално нечиста. Тук Бахаулла разсейва това схващане. Вж. също бел. 106 по-долу.

104. Дръжте се здраво за въжето на чистотата ¶74

Абдул Баха говори за въздействието на "чистотата и светият характер, на хигиената и изискаността" върху издигането на "човешкото положение" и "развитието на духовната същност на човека". Той заявява: "Чистото и неопетнено тяло само по себе си оказва въздействие върху човешкия дух." (Вж. също бел. 74.)

105. Измивайте всяко омърсено нещо с вода, която не е претърпяла никакви промени в което и да е от трите състояния ¶74

"Трите състояния", за които се говори в този стих, са промяна в цвета, вкуса и мириса на водата. Бахаулла дава допълнително напътствие относно чистата вода и състоянието, в което тя се смята за негодна за употреба (ВО 91).

106. Бог ... премахна понятието "нечистота", чрез което различни неща и народи се смятаха за нечисти ¶75

Понятието за ритуална "нечистота", така както то се разбира и практикува от някои племенни общества и религиозни общности от определени предишни Изповедания, е премахнато от Бахаулла. Той заявява, че чрез Неговото Откровение "всички създания бяха потопени в морето на пречистването". (Вж. също бел. 12, 20 и 103.)

107. първи ден от Резван ¶75

Това се отнася до пристигането на Бахаулла и Неговите сподвижници в градината Наджибийе край Багдад, впоследствие наричана от бахаите градината Резван. Това събитие, което станало тридесет и един ден след Ноу Руз, през април 1863 г., сложило началото на периода, през който Бахаулла обявил Мисията Си на Своите сподвижници. В едно Послание Той говори за Своето Обявяване като за "Деня на върховна радост" и описва градината Резван като "Мястото, от което Той пръсна над цялото сътворение блясъка на Своето Име, Премилостивия". Бахаулла прекарал дванадесет дни в тази градина, преди да замине за Истанбул, мястото в което Той бил заточен.

Обявяването на Бахаулла се отбелязва всяка година чрез продължаващия дванадесет дни празник Резван, описан от Шоги Ефенди като "най-святото и най-значителното от всички бахайски празненства" (вж. бел. 138 и 140).

108. Баяна ¶77

Баянът, Книгата Майка на бабисткото Изповедание, е наименованието, дадено от Баб на Неговата Книга на законите. Това наименование се отнася също така и за цялата съвкупност от Неговите Писания. Персийският Баян представлява основното доктринално произведение и главното хранилище на постановените от Баб закони. Арабският Баян е сходен по съдържание, но по-малък и по-маловажен. Когато описва Персийския Баян в своята книга "Бог минава", Шоги Ефенди дава да се разбере, че на него трябва да се гледа "по-скоро като на възхвала на Обещания, отколкото като на сборник от закони и наредби, създаден за да бъде постоянен справочник за бъдните поколения".

Абдул Баха пише: "Баянът бе заменен от Кетаб-е-Акдас освен в случаите на онези закони, които са потвърдени и споменати в Кетаб-е-Акдас."

109. унищожаването на книги ¶77

В Посланието "Ишракат", като има предвид факта, че Баб е направил законите на Баяна предмет на Неговото одобрение, Бахаулла заявява, че е приложил на практика някои от законите на Баб "като ги е въплътил в Кетаб-е-Акдас с различни слова", докато други Той е отменил.

По отношение унищожаването на книги Баянът заповядва на последователите на Баб да унищожават всички книги освен тези, написани в подкрепа на Делото и Божията религия. Бахаулла отменя този специален закон от Баяна.

В писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди дава следния коментар, що се отнася до същността и суровостта на законите на Баяна:

Строгите закони и наредби, разкрити от Баб, могат да бъдат правилно оценени и разбрани единствено когато бъдат тълкувани в светлината на Неговите лични изявления за същността, целта и характера на собственото Му Изповедание. Както ясно показват тези изявления, бабисткото Изповедание е било по своята същност във формата на религиозна и наистина социална революция, поради което продължителността му е била кратка, но изпълнена с трагични събития, с радикални и драстични реформи. На тези драстични мерки, наложени от Баб и Неговите последователи, се гледало като на подкопаващи самите основи на шиитската ортодоксалност и по този начин подготвящи пътя за идването на Бахаулла. Следователно, за да отстоява независимостта на новото Изповедание и за да подготви почвата за приближаващото Откровение на Бахаулла, Баб е трябвало да разкрие сурови закони, въпреки че повечето от тях никога не са били приложени. Самият факт обаче, че Той ги е разкрил, бил доказателство за независимия характер на Неговото Изповедание и бил достатъчен, за да създаде такива широки вълнения и да предизвика такова противопоставяне от страна на духовенството, че да го накара в крайна сметка да причини Неговото мъченичество.

110. Разрешихме ви да четете такива науки, каквито са ви от полза, а не такива, каквито водят до безполезни спорове ¶77

Бахайските Писания налагат придобиването на знание и изучаването на изкуства и науки. Бахаите са призовани да уважават учените хора и са предупредени да не изучават такива науки, резултатът от които са единствено безполезните препирни.

В Своите Послания Бахаулла съветва вярващите да изучават такива науки и изкуства, които са "полезни" и биха спомогнали за "прогреса и напредъка" на обществото. Той също така предупреждава срещу такива науки, които "започват с думи и завършват с думи", изучаването на които води до "безполезни спорове". В писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди оприличава науките, които започват с думи и завършват с думи с "безплодни впускания в метафизични дребнави спорове", а в друго писмо той обяснява, че това, което Бахаулла главно е имал предвид чрез такива "науки", са "онези теологични трактати и коментари, които обременяват човешкия ум вместо да му помагат да стигне до истината".

111. Този, Който разговаряше с Бога ¶80

Това е традиционно еврейско и ислямско название на Моисей. Бахаулла заявява, че с идването на Неговото Откровение "човешкото ухо бе удостоено с честта да чуе онова, което Този, Който разговаряше с Бога, чу на Синай."

112. Синай ¶80
Планината, където Бог е разкрил на Моисей Закона.
113. Божия Дух ¶80

Това е едно от названията на Иисус Христос, използвани в ислямските и бахайските Писания.

114. Кармел ... Цион ¶80

Кармел, "Божието лозе", е планината в Светата земя, където са разположени Свещената гробница на Баб и седалището на световния административен център на Вярата.

Цион е хълм в Йерусалим, където според преданията се намира гробницата на цар Давид и който представлява символ на Йерусалим като Свещен град.

115. Пурпурния ковчег ¶84

"Пурпурния ковчег" се отнася до Делото на Бахаулла. Неговите последователи са наречени "спътниците на Пурпурния ковчег", възхвалявани от Баб в Каюмул Асма.

116. О, императоре на Австрия! Този, Който е Зората на Божията Светлина живееше в затвора в Ака по времето, когато ти се отправи да посетиш джамията Акса. ¶85

Франц Йосиф (1830-1916 г.), император на Австрия и крал на Унгария, извършил поклонение в Йерусалим през 1869 г. Докато се намирал в Светата земя, той пропуснал възможността да се заинтересува от Бахаулла, Който по онова време бил затворник в Ака (Акра).

Джамията Акса, буквално "Най-далечната" джамия, е спомената в Корана и се отъждествява с Храмовия хълм в Йерусалим.

117. О, царю на Берлин! ¶86

Кайзер Вилхелм I (Вилхелм Фридрих Лудвиг, 1797-1888), седми крал на Прусия, бил провъзгласен за първи император на Германия през януари 1871 г. във Версай, Франция, след победата на Германия над Франция във Френско-Пруската война.

118. онзи, чиято власт надминаваше властта ти и чието място бе по-високо от твоето място ¶86

Това се отнася за френския император Наполеон III (1808-1873 г.), който бил смятан от много историци за най-видния монарх на своето време на Запад.

Бахаулла отправил две Послания до Наполеон III, във второто от които ясно предрича, че Наполеоновото царство ще бъде "хвърлено в смут", че неговата "империя ще се изплъзне" от ръцете му и че народът му ще изпита големи "вълнения".

След по-малко от година Наполеон III претърпял пълно поражение от кайзер Вилхелм I в битката при Седан през 1870 г. Той бил принуден да живее като изгнаник в Англия, където починал три години по-късно.

119. О, хора на Константинопол! ¶89

Думата, преведена тук като "Константинопол", в оригинала е "Ар-Рум" или "Рим". Това понятие е било широко използвано в Близкия изток за означаване на Константинопол и Източната римска империя, след това на град Византия и неговата империя и най-после на Османската империя.

120. О, Място, разположено на бреговете на две морета! ¶89

Става въпрос за Константинопол, наречен сега Истанбул. Това е най-големият град и пристанище в Турция, разположен на Босфора - дълъг около 31 километра проток, свързващ Черно с Мраморно море.

Константинопол бил столица на Османската империя от 1453 до 1922 г. По време на пребиваването на Бахаулла в този град, престола заемал тираничният султан Абдул Азиз. Османските султани били също халифи - водачи на сунитския ислям. Бахаулла предвидил падането на Халифата, който бил премахнат през 1924 г.

121. О, брегове на Рейн! ¶90

В едно от Своите Послания, написани преди Първата световна война (1914-1918 г.), Абдул Баха обяснява, че казаното от Бахаулла за виждането Му на бреговете на Рейн като "облети в кръв", се отнася за Френско-Пруската война (1870-1871 г.) и че предстоят още страдания.

В "Бог минава" Шоги Ефенди заявява, че "потискащо суровият договор", наложен на Германия след поражението и` в Първата световна война е "предизвикал "плача [на Берлин]", който половин век преди това бил зловещо предсказан".

122. О, земя на Та! ¶91

"Та" е първата буква на Техеран, столицата на Иран. Бахаулла често представял определени имена на места, като споменавал първата им буква. Според абджадската бройна система числената стойност на Та е девет, което е равно на числената стойност на името Баха.

123. в теб се роди Проявлението на Неговата Слава ¶92

Това се отнася до рождението на Бахаулла в Техеран на 12 ноември 1817 г.

124. О, земя на Ха! ¶94

Отнася се до иранската провинция Хорасан и съседните области, които включват град Ишхабад (Ашхабад).

125. Ако някой придобие сто мескала злато, деветнадесет мескала от тях принадлежат на Бога и трябва да се дадат на Него ¶97

Този стих постановява Хукукулла, Божието право - даряването на точно определена част от стойността на имуществото на вярващия. Дарението се правело на Бахаулла като Божие Проявление, а по-късно, след Неговото Възнесение - на Абдул Баха като Център на Завета. В Своето Завещание Абдул Баха предвижда Хукукулла да бъде дарявано "чрез Пазителя на Божието Дело". Тъй като сега не съществува Пазител, дарението се прави чрез Световния дом на справедливостта като Глава на Вярата. Този фонд се използва за разпространение на Божията Вяра и за нейните интереси, както и за редица благотворителни цели. Даряването на Хукукулла е духовно задължение, изпълнението на което е оставено на съзнанието на всеки бахай. Макар на общността да се напомня за изискванията на закона за Хукукулла, никой вярващ не може лично да бъде подтикван да го плати.

Редица моменти във "Въпроси и отговори" дават допълнителни разяснения по този закон. Плащането на Хукукулла се основава на изчисляването на стойността на личното имущество. Ако човек притежава имущество, равняващо се по стойност на поне деветнадесет мескала злато (ВО 8), негово духовно задължение е да плати деветнадесет процента от общата сума само веднъж, като Хукукулла (ВО 89). След това, винаги когато доходът на човек, след покриването на всички негови разходи, увеличи стойността на неговото имущество със сума, равняваща се на поне деветнадесет мескала злато, той трябва да плати деветнадесет процента върху това нарастване и така нататък за всяко следващо нарастване (ВО 8, 90).

Определени категории имущество, като личното жилище на човек, са освободени от плащане на Хукукулла (ВО 8, 42, 95), предвидени са специални условия за покриването на финансови загуби (ВО 44, 45) и недоходоносни инвестиции (ВО 102), както и за плащането на Хукук в случай на смърт (ВО 9, 69, 80). (За последния случай, вж. бел. 47.)

Обширни откъси от Послания, "Въпроси и отговори" и други Писания, отнасящи се до духовното значение на Хукукулла, както и подробности за неговото прилагане, са публикувани в сборник, озаглавен "Хукукулла".

126. Пред престола Ни бяха представени многобройни молби на вярващи, свързани със законите на Бога ... Вследствие на това Ние разкрихме това Свещено Послание и го украсихме с наметалото на Неговия Закон, та дано хората да могат да съблюдават заповедите на своя Господ. ¶98

"В продължение на години - заявява Бахаулла в едно от Своите Послания - до Най-свещеното Присъствие достигаха молби от различни страни, просещи законите Божии, но Ние задържахме Перото, докато не настъпи предопределеното време." Едва след като изтекли двадесет години от раждането на пророческата Му Мисия в Сия Чал в Техеран, Бахаулла разкрил Кетаб-е-Акдас - Хранилището на законите на Неговото Изповедание. Дори след като била разкрита, Акдас била задържана от Него известно време, преди да бъде изпратена на приятелите в Персия. Това божествено предопределено забавяне в разкриването на основните Божии закони за тази епоха, както и произтичащото постепенно прилагане на предвиденото в тях, илюстрират принципа на постепенното откровение, който важи дори и по време на службата на всеки Пророк.

127. пурпурно Място ¶100

Това се отнася до града затвор Ака. В бахайските Писания думата "пурпурно" се използва в няколко алегорични и символични смисъла. (Вж. също бел. 115.)

128. Садратул Мунтаха ¶100

Буквално "най-далечното Лотосово дърво", превеждано от Шоги Ефенди като "Дървото, отвъд което не може да се мине". Понятието се използва като символ в исляма, например при описването на Нощното пътуване на Мохамед, като бележещо мястото в небесата, отвъд което нито хора, нито ангели могат да минат в стремежа си към Бога и по този начин определящо границите на божественото знание, така както то е разкрито на хората. Затова в бахайските Писания понятието се използва често за означаване на самото Божие Проявление. (Вж. също бел. 164.)

129. Книгата Майка ¶103

Понятието "Книга Майка" обикновено се използва за означаване на основната книга на религиозното Изповедание. В Корана и ислямските Хадис (предания) понятието се използва, за да опише самия Коран. В бабисткото Изповедание Баянът е Книгата Майка, а Кетаб-е-Акдас е Книгата Майка на Изповеданието на Бахаулла. Освен това в писмо, написано от негово име, Пазителят заявява, че това понятие може също да бъде използвано като "обобщаващ термин, който определя всички разкрити от Бахаулла Учения". Терминът също се използва в по-широк смисъл за означаване на Божественото хранилище на Откровение.

130. Всеки, който тълкува този стих по начин, различен от очевидния му смисъл ¶105

В няколко от Своите Послания Бахаулла потвърждава разликата между алегоричните стихове, които е допустимо да бъдат тълкувани и онези стихове, които се отнасят до такива въпроси като закони и наредби, богослужение и религиозни задължения, чийто смисъл е очевиден и който изисква съгласие с тях от страна на вярващите.

Както е обяснено в бел. 145 и 184 Бахаулла посочва Абдул Баха, най-големия Си Син, за Свой Наследник и Тълкувател на Своите Учения. На Свой ред Абдул Баха определил най-големия Си внук Шоги Ефенди да Го наследи като тълкувател на свещеното Писание и Пазител на Делото. Тълкуванията на Абдул Баха и Шоги Ефенди се смятат за божествено напътствани и са задължителни за бахаите.

Наличието на пълномощни тълкувания не пречи на отделния вярващ да се запознава задълбочено с Ученията, като по този начин стига до лично тълкувание или разбиране. В бахайските Писания обаче се прави ясна разлика между пълномощното тълкувание и разбирането, до което достига всеки вярващ след задълбочено запознаване с Ученията. Тълкуванията, основани на личното разбиране на Ученията, представляват плод на човешкия разум и в много случаи могат да допринесат за по-задълбочено разбиране на Вярата. Въпреки това обаче подобни гледища не са пълномощни. Когато излагат своите лични идеи, отделните вярващи са предупредени да не отхвърлят пълномощността на разкритите слова, нито да отричат или оспорват пълномощните тълкувания, както и да не се въвличат в противоречия, а по-скоро да предлагат своите мисли като принос към познанието, давайки ясно да се разбере, че гледището им принадлежи единствено на самите тях.

131. да не приближавате обществените басейни на персийските бани ¶106

Бахаулла забранява използването на басейните в обичайните обществени бани в Персия. В тези бани било обичай много хора да се къпят в един и същи басейн и водата да не се сменя редовно. В резултат от това водата била мътна, мръсна и нехигиенична и от нея се носела зловонна смрад.

132. Избягвайте също така миризливите басейни в дворовете на персийските домове ¶106

Повечето домове в Персия имали на времето басейн в двора си, който служел като резервоар за вода, използвана за миене, пране и за други цели в дома. Тъй като водата в басейна била застояла и обикновено не се сменяла изцяло в продължение на седмици, тя скоро придобивала твърде неприятна миризма.

133. Забранено ви е да се жените за съпругите на бащите си. ¶107

Тук изрично се забранява брака с доведената майка. Забраната се отнася също и до брак с доведения баща. Когато Бахаулла изразява закон между мъж и жена, той се прилага mutatis mutandis между жена и мъж освен ако контекстът прави това невъзможно.

Абдул Баха и Шоги Ефенди потвърждават, че макар доведените майки да са единствената категория роднини, споменати в текста, това не означава, че всякакви други брачни съюзи в самото семейство са позволени. Бахаулла заявява, че на Дома на справедливостта се пада да законодателства "относно законността или незаконността на сключването на брак с роднини" (ВО 50). Абдул Баха пише, че колкото по-далечна е кръвната връзка между брачната двойка, толкова по-добре, тъй като подобни бракове представляват основата за физическото благоденствие на човечеството и допринасят за създаването на дружелюбие сред хората.

134. въпроса за момчетата ¶107

Думата, преведена тук като "момчета", в контекста на оригинала на арабски има смисъл на педерастия. Шоги Ефенди тълкува казаното тук като забрана за всякакви хомосексуални връзки.

Бахайските учения върху сексуалния морал наблягат на брака и семейството като основа за цялата структура на човешкото общество и са създадени, за да закрилят и укрепват тази божествена институция. По този начин бахайските закони ограничават позволените сексуални взаимоотношения до тези между мъжа и жената, с която той е сключил брак.

В писмо, написано от името на Шоги Ефенди, се казва:

Колкото и всеотдайна и възвишена да е обичта между хора от един и същи пол, да и` бъде позволено да намери израз в сексуален акт, е грешно. Да се казва, че тя е идеална по своя характер, не представлява извинение. Бахаулла забранява всякаква неморалност, и на хомосексуалните връзки Той гледа като на такива, освен че те противоречат на природата. Да бъде сполетяна от подобно нещо, представлява огромна тежест за всяка съзнателна душа. Но с помощта на лекарски съвети, чрез здрави и решителни усилия и чрез молитва, всеки човек може да преодолее този недостатък.

Бахаулла дава възможност на Световния дом на справедливостта да определи, според сериозността на престъплението, наказанията за прелюбодейство и содомия (ВО 49).

135. Никому не е позволено да мърмори свещени стихове пред хорските очи, когато върви по улиците или из пазара ¶108

Тук се загатва за разпространената практика сред определени духовници и религиозни водачи от предишни Изповедания, които от лицемерие и превземане, както и за да спечелят възхищението на своите последователи, мърморели на всеослушание молитви на обществени места, демонстрирайки своята набожност. Бахаулла забранява такова поведение и подчертава важността от смирение и искрена всеотдайност на Бога.

136. Задължение на всеки е да напише завещание ¶109

Според Ученията на Бахаулла човек има задължението да напише завещание и е свободен да разполага с имуществото си, както намери за добре (вж. бел. 38).

Бахаулла потвърждава, че при съставянето на завещанието си "човек има пълни правомощия над своето имущество", тъй като Бог е позволил на всеки "да постъпи с това, с което Той го е дарил, по какъвто начин пожелае" (ВО 69). В Кетаб-е-Акдас са изложени условията за разпределяне на наследството в случай на липса на завещание. (Вж. бел. 38-48.)

137. Най-великото Име ¶109

Както е обяснено в бел. 33, Най-великото Божие Име може да приема различни форми, всички основани на думата "Баха". Бахаите на Изток прилагат тази наредба от Акдас като в началото на своето завещание започват с такива фрази като "О, Ти, Слава на Всеславния", "В името на Бога, Всеславния" или "Той е Всеславният" и други такива.

138. Всички празници достигнаха своя връх в двете Най-големи празненства, както и в другите две празненства, падащи се на неразделните дни ¶110

Този откъс постановява четири големи празненства през бахайската година. Двете, наречени от Бахаулла "двете най-големи празненства", са първо Празненството Резван, което отбелязва Обявяването на Бахаулла в градината Резван край Багдад по време на дванадесетте дни през април/май 1863 г. и което е наречено от Него "Царя на празненствата", и второ - Обявяването на Баб, което е станало през май 1844 г. в Шираз. Първият, деветият и дванадесетият ден на празненството Резван са свещени дни (ВО 1), както е и денят на Обявяването на Баб.

"Другите две празненства" са годишнините от рожденията на Бахаулла и на Баб. Според мюсюлманския лунен календар те се падат в два последователни дни - съответно рождението на Бахаулла на втория ден от месец мухарам 1233 г. по Хеджира (12 ноември 1817 г.), а рождението на Баб - на първия ден от същия месец 1235 г. по Хеджира (20 октомври 1819 г.) По този начин за тях се говори като за "Неразделни рождени дни", а Бахаулла заявява, че тези два дни в очите на Бога са като един (ВО 2). Той заявява, че ако те се паднат по време на месеца на Постите, заповедта да се пости няма да се отнася за тези дни (ВО 36). Като се има предвид, че бахайският календар (вж. бел. 26 и 147) е лунен календар, зависи от Световния дом на справедливостта да реши дали Неразделните рождени дни да се празнуват въз основа на слънчевия или на лунния календар.

139. първия ден от месеца Баха ¶111

В бахайския календар на първия месец от годината и на първия ден от всеки месец е дадено името "Баха". По този начин денят Баха от месеца Баха е бахайската Нова година Ноу Руз, която е постановена от Баб като празненство и тук е потвърдена от Бахаулла (вж. бел. 26 и 147).

В допълнение към седемте свещени дни, определени в тези откъси на Кетаб-е-Акдас, също годишнината от Мъченическата смърт на Баб се е отбелязвала като свещен ден по времето на Бахаулла и по същия начин Абдул Баха добавил отбелязването на Възнесението на Бахаулла, като по този начин свещените дни стават общо девет. Други две чествания, които се отбелязват, но по време на които работата не се прекратява, са Денят на Завета и годишнината от смъртта на Абдул Баха. Вж. раздела за бахайския календар в "Бахайският свят", том XVIII.

140. Най-голямото Празненство наистина е Царят на празненствата ¶112

Отнася се до празненството Резван (вж. бел. 107 и 138).

141. По-рано Бог бе възложил на всеки вярващ задължението да принася безценни дарове от своето имущество пред Нашия престол. Сега ... Ние ги освободихме от това задължение. ¶114

Този откъс отменя условието от Баяна, което постановява при появата на Този, Когото Бог ще прояви, всички предмети, нямащи равни на себе си от същия вид, да Му бъдат дадени. Баб обяснява, че тъй като Божието Проявление няма равно на Себе Си, всичко друго, което няма равно на себе си от същия вид с право би трябвало да бъде запазено за Него, освен ако Той не постанови нещо друго.

142. часа на зазоряване ¶115

Що се отнася до присъствието по време на утринните молитви в Машрекул Азкар - бахайския молитвен дом, Бахаулла обяснява, че въпреки времето, предписано в Книгата да е "часа на зазоряване", това е приемливо да става по всяко време от "най-ранни зори, между зазоряване и изгрев слънце, та дори и до два часа след изгрев слънце" (ВО 15).

143. Тези Послания са украсени с печата на Този, Който кара зората да зазори, Който издига гласа Си между небесата и земята. ¶117

Бахаулла многократно потвърждава абсолютната автентичност на Своите писания като Божие Слово. Някои от Неговите Послания също носят знака на един от Неговите печати. "Бахайският свят", том V, стр. 4, включва снимка на редица печати на Бахаулла.

144. Недопустимо е човек, надарен с разум, да се занимава с това, което му го отнема. ¶119

В бахайските Писания има много откъси, в които се забранява употребата на вино и други упойващи напитки и които описват вредното въздействие върху човека на тези упойващи средства. В едно от Своите Послания Бахаулла заявява:

Внимавайте да не замените Божието Вино за вашето вино, защото то ще оглупи умовете ви и ще отвърне лицата ви от Лика на Бога, Всеславния, Безподобния, Недостижимия. Не се докосвайте до него, защото то ви бе забранено по повеление на Бога, Възвишения, Всемогъщия.

Абдул Баха обяснява, че Акдас забранява "както слабите, така и силните напитки" като казва, че причината за забраната на алкохолните напитки е поради това, че "алкохолът отклонява ума от правия път и води до слабост на тялото".

В писма, написани от негово име, Шоги Ефенди заявява, че тази забрана включва не само употребата на вино, но и на "всичко, което обърква ума" и разяснява, че употребата на алкохол е позволена единствено, когато съставлява част от медицинско лечение, прилагано "под съветите на знаещ и съвестен лекар, комуто може да се наложи да го предпише за лекуването на някое специално заболяване".

145. обърнете лицата си към Този, Когото Бог определи, Който се разклони от този Предвечен Корен ¶121

Тук Бахаулла загатва за Абдул Баха като за Негов Наследник и призовава вярващите да се обръщат към Него. В Книгата на Завета, Негово завещание, Бахаулла разкрива смисъла на този стих. Той заявява: "Предмет на този свещен стих не е никой друг освен Най-могъщият клон." "Най-могъщият клон" е едно от наименованията, дадени от Бахаулла на Абдул Баха. (Вж. бел 66 и 184.)

146. В Баяна ви бе забранено да Ни задавате въпроси. ¶126

Баб забранил на Своите последователи да задават въпроси на Този, Когото Бог ще прояви (Бахаулла) освен ако техните запитвания не са представени в писмена форма и не се отнасят до въпроси, достойни за Неговото високо положение. Вж. "Избрано от Писанията на Баб".

Бахаулла премахва тази забрана на Баб. Той приканва вярващите да задават такива въпроси, каквито "имат нужда да задават" и ги предупреждава да се въздържат от поставянето на "безсмислени въпроси", с каквито са се занимавали умовете на "хората от отминалите времена".

147. Броят на месеците в годината, определен в Божията Книга, е деветнадесет. ¶127

В съответствие с бадисткия календар бахайската година се състои от деветнадесет месеца всеки от по деветнадесет дни, които се допълват от няколко добавъчни дни (четири в обикновена и пет във високосна година) между осемнадесетия и деветнадесетия месец, за да бъде приведен календара в съответствие със слънчевата година. Баб именувал месеците според определени Божии качества. Бахайската Нова година, Ноу Руз е астрономически установена и съвпада с мартенското равноденствие (вж. бел. 26). За повече подробности, включително и имената на дните на седмицата и на месеците, вж. раздела за бахайския календар в "Бахайският свят", том XVIII.

148. Първият от тях бе украсен с това Име, което е простряло криле над цялото сътворение. ¶127

В персийския Баян Баб дава името "Баха" на първия месец от годината (вж. бел. 139).

149. Господ повели мъртвите да бъдат погребвани в ковчези ¶128

В Баяна Баб нарежда мъртвите да бъдат погребвани в ковчези от кристал или полиран камък. В писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди обяснява, че смисълът на това условие е бил да се покаже уважение към човешкото тяло, което "някога е било въздигнато чрез безсмъртната човешка душа".

Накратко бахайският закон за погребение на мъртвите гласи, че е забранено тялото да се пренася на повече от час път от мястото на смъртта; че тялото трябва да бъде увито в копринена или памучна завивка, и на пръста му трябва да бъде поставен пръстен, носещ надписа "Дойдох от Бога и при Него се завръщам, откъснат от всичко освен от Него, държейки се здраво за Неговото Име, Милостивия, Състрадателния"; и че ковчегът трябва да бъде от кристал, камък или от твърдо хубаво дърво. Определена е специална Заупокойна молитва (вж. бел. 10), която да бъде казвана преди погребването. Както е потвърдено от Абдул Баха и от Пазителя, този закон изключва кремацията на мъртвите. Официалната молитва и пръстенът са предназначени да бъдат използвани за онези, които са достигнали пълнолетие, т. е. 15 годишна възраст (ВО 70).

Що се отнася до материалната форма, от която да бъде направен ковчегът, духът на закона е че ковчегът трябва да бъде направен от колкото се може по-траен материал. Изхождайки от това, Световният дом на справедливостта обяснява, че в допълнение на материалите, уточнени в Акдас, няма възражения да бъде използван най-твърдият наличен дървен материал или бетон за саркофага. Засега бахаите могат свободно да решават за себе си по този въпрос.

150. Точката на Баяна ¶129

"Точката на Баяна" е едно от наименованията, с които Баб споменава Себе Си.

151. мъртвите да бъдат повивани в пет копринени или памучни завивки ¶130

В Баяна Баб определя тялото на мъртвите да бъде завивано в пет копринени или памучни завивки. Бахаулла потвърждава това условие и добавя уговорката, че за "онези, чиито средства са ограничени, е достатъчна и една повивка от който и да е от двата плата".

Когато бил запитан дали "петте завивки", споменати в закона, се отнасят за "пет цели завивки" или за "петте парчета плат, които досега бе обичай да се използват", Бахаулла отговорил, че се има предвид "употребата на пет парчета плат" (ВО 56).

Относно начина, по който тялото да бъде повито, не съществува нищо в бахайските Писания, което да определя как да бъде извършено повиването на тялото - било то, когато се използват "пет парчета плат" или "цяла завивка". Засега бахаите са свободни да преценяват сами как да постъпят по въпроса.

152. Забранено ви е да пренасяте тялото на покойника на разстояние, по-голямо от един час път от града ¶130

Целта на тази заповед е да ограничи продължителността на пътуването до един час, без оглед на транспортните средства, избрани за пренасяне на тялото до мястото на погребението. Бахаулла потвърждава, че колкото по-скоро бъде извършено погребението, "толкова по-подобаващо и приемливо ще бъде то" (ВО 16).

Мястото за погребение може да се приеме, че обхваща града или селото, в което човекът е починал и следователно едночасовото пътуване може да бъде измервано от границите на града до мястото на погребението. Духът на закона на Бахаулла е покойникът да бъде погребван в близост до мястото, където той или тя са починали.

153. Бог премахна ограниченията върху пътуванията, наложени в Баяна ¶131

Баб постановил определени ограничения върху пътуванията, които ограничения трябвало да останат в сила до пришествието на Обещания на Баяна. По това време на вярващите било наредено да се запътят, макар и пеша, да се срещнат с Него, тъй като достигането до Неговото присъствие представлявало плодът и целта на самото им съществуване.

154. Издигнете се и възвисе

те двата Дома в Неразделните свети места, както и другите места, където е бил установяван престолът на вашия Господ ¶133

Под наименованието "двата Дома" Бахаулла има предвид Дома Си в Багдад, когото нарича "Най-великия Дом" и Дома на Баб в Шираз, като и двата са определени от Него като места за поклонение. (Вж. ВО 29, 32 и бел. 54.)

Шоги Ефенди обяснява, че "другите места, където е бил установяван престолът на вашия Господ" се отнася за онези места, където е живяла Личността на Божието Проявление. Бахаулла заявява, че "хората в районите, в които те са разположени, могат да решат да опазят или всеки дом", където Той е живял, "или само един от тях" (ВО 32). Бахайските институции са идентифицирали, документирали и където това е било възможно, придобили и реставрирали редица от историческите места, свързани с Неразделните Проявления.

155. Внимавайте да не би нещо, което не е записано в Книгата, да ви попречи да се вслушате в тази, Живата книга ¶134

"Книгата" е това, което е записано от разкритото Слово на Божиите Проявления. "Живата книга" се отнася до личността на Проявлението.

Тези слова загатват за казаното от Баб в персийския Баян за "Живата книга", която Той отъждествява с Този, Когото Бог ще прояви. В едно от Своите Послания Самият Бахаулла заявява: "Божията книга беше изпратена на земята във формата на този Младеж."

В стиха от Акдас, както и отново в параграф 168 от Акдас, Бахаулла говори за Себе Си като за "Живата книга". Той предупреждава "последователите на всяка друга Вяра" да не търсят "доводи в Свещените си Книги", за да отхвърлят казаното от "Живата книга". Той призовава хората да не позволяват на записаното в "Книгата" да им попречи да съзрат Неговото Място и да се придържат към това, което е в това ново Откровение.

156. в израз на почит към това Откровение от Перото на Този, Който бе Мой Предвестник ¶135

"Изразът на почит", който Бахаулла цитира в този откъс, е от арабския Баян.

157. "Киблето наистина е Този, Когото Бог ще прояви; където Той отиде и то отива, дотогава, докато Той не почине." ¶137

За повече информация относно този стих, вж. бел. 7 и 8.

158. Незаконно е да се сключва брак освен с вярващ в Баяна. Ако само един от партньорите в брака прегърне Делото, неговото или нейното имущество не принадлежи по закон и на другия ¶139

Откъсът от Баяна, който Бахаулла цитира тук, обръща вниманието на вярващите на предстоящото пришествие на "Този, Когото Бог ще прояви". Забраната в него на брака с небабисти, както и постановеното в него условие, че имуществото на съпруга или съпругата, които са приели Вярата, не може според закона да бъде прехвърляно на брачния партньор небахай, са били изрично отложени от Баб, а впоследствие били отменени от Бахаулла, преди да влязат в сила. Като цитира този закон, Бахаулла посочва, че разкривайки го, Баб ясно е предвиждал възможността Делото на Бахаулла да получи популярност преди това на Самия Баб.

В "Бог минава" Шоги Ефенди изтъква, че на Баяна "трябва да се гледа по-скоро като на възхвала на Обещания, отколкото като на сборник от закони и наредби, създаден за да бъде постоянен справочник за бъдните поколения". "Суров по характера на налаганите правила и наредби - продължава той, - коренно преобразяващ по въплътените в него принципи, замислен да разбуди от тяхната вековна апатия духовенството и народа и да нанесе внезапен и фатален удар на отживелите времето си и покварени институции, чрез своите драстични предписания той обяви настъпването на очаквания Ден, Деня, когато "Призовчикът ще призове за жестока отплата" и Той "ще унищожи всичко, което е било преди Него така, както Божият Апостол унищожи обичаите на онези преди Него." (Вж. също бел. 109).

159. Точката на Баяна ¶140
Едно от наименованията на Баб.
160. Наистина няма друг Бог освен Мен ¶143

Бахайските Писания съдържат много откъси, които подробно описват същността на Проявлението и Неговата връзка с Бога. Бахаулла подчертава уникалната и неземна същност на Върховното Божество. Той обяснява, че "тъй като не може да има никакъв път за пряко общуване, който да свърже единствения истински Бог с Неговото сътворение", Бог отрежда "във всяка епоха и при всяко изповедание да се явява една чиста и неопетнена Душа в царството на земята и небето". Това "тайнствено и неземно Същество", Божието Проявление, има човешка същност, която принадлежи на "материалния свят", както и духовна същност, която "произхожда от субстанцията на Самия Бог". Той също е надарен с "двойствена природа":

В първото положение, което е свързано с най-съкровената Му същност, Той е Онзи, Чийто глас е гласът на Самия Бог ... Другото положение е човешкото състояние, илюстрирано от следните слова: "Аз съм просто човек като вас" и "Кажи: Хвала на моя Господар! Не съм ли аз просто един човек, един апостол?"

Бахаулла също потвърждава, че в духовното царство има "съществено единство" между Божиите Проявления. Те всички разкриват "Божията красота", проявяват Неговите имена и качества и от устата им излиза Неговото Откровение. В това отношение Той заявява:

Ако някое от всеобхватните Божии Проявления заявеше: "Аз съм Бог!", Той наистина казва истината и не оставя място за съмнение в това, тъй като многократно бе показано, че чрез тяхното Откровение, чрез техните качества и имена в света се проявяват Божието Откровение, Неговото име и Неговите качества.

Въпреки че Проявленията разкриват Божиите имена и качества и представляват средството, чрез което човечеството получава достъп до познанието за Бога и Неговото Откровение, Шоги Ефенди заявява, че Проявленията "никога не трябва да бъдат отъждествявани с онази незрима Действителност - самата Същност на Божествеността". По отношение на Бахаулла Пазителят пише, че "човешкото тяло, което е било направено като носител на едно толкова съкрушително Откровение", не трябва да бъде отъждествявано с "Действителността" на Бога.

За уникалността на положението на Бахаулла и величието на Неговото Откровение Шоги Ефенди потвърждава, че пророческите изявления относно "Божия ден", които могат да бъдат открити в Свещените писания на миналите Изповедания, се изпълняват чрез пришествието на Бахаулла:

За Израел Той бе ни по-малко, ни повече от въплъщението на "Вечния Отец", "Господът на силите", спуснал се "с десет хиляди светии"; за християнството - върналият се Христос "в славата на Отца"; за шиитския ислям - връщането на имам Хусейн; за сунитския ислям - спущането на "Духа Господен" (Иисус Христос); за зороастрийците - обещаният Шах Бахрам; за хиндуистите - прераждането на Буда; за будистите - петият Буда.

Бахаулла описва състоянието на "Божествеността", която Той споделя с всички Божии Проявления като

... състоянието, в което човек умира за самия себе си и живее в Бога. Божествеността, когато и да я спомена, показва пълното Ми и абсолютно себеотречение. Това е състоянието, в което нямам никакъв контрол над своето благосъстояние или несгоди, нито над живота си, нито над възкресението си.

А за Своята собствена връзка с Бога Той свидетелства:

Когато се замисля, о, Боже мой, за връзката, която ме свързва с Теб, чувствам се подтикнат да обявя на всичко сътворено: "Наистина аз съм Бог!"; но когато погледна самия себе си, о, виждам че съм по-недодялан и от глина!"

161. плащането на Зекят ¶146

Зекятът е споменат в Корана като редовна благотворителност, задължителна за мюсюлманите. С течение на времето понятието прераснало във форма на данък-милостиня, който налагал задължението да се дава установена част от определени категории доход над посочена граница за подпомагане на бедните, за различни благотворителни цели, както и за подкрепа на Божията Вяра. Границата на необлагаемост варирала за различните стоки, както и дължимият процент, който трябвало да се плаща върху оценяваната част.

Бахаулла заявява, че бахайският закон за Зекята следва "разкритото в Корана" (ВО 107). Тъй като такива въпроси като границите на необлагаемост, категориите доходи, за които се отнася законът, честотата на плащанията, както и степените на процентите за различните категории Зекят не се споменават в Корана, тези въпроси ще трябва да бъдат разяснени от Световния дом на справедливостта. Шоги Ефенди дава да се разбере, че в очакване на такова законодателство вярващите трябва, според своите средства и възможности, да правят редовни дарения за бахайския Фонд.

162. Незаконно е да се проси и е забранено да се дава на онзи, който проси. ¶147

В едно Послание Абдул Баха разяснява смисъла на този стих. Той заявява, че "просията е забранена и че даването на подаяния на хора, които се занимават с просене като с професия, също е забранено". По-нататък в същото Послание Той изтъква: "Целта е просията да бъде изкоренена изцяло. Ако обаче човек не е в състояние да изкарва прехраната си, сполети го крайна бедност или изпадне в състояние на безпомощност, тогава дълг на състоятелните или на Наместниците е да му отпуснат месечна издръжка. ... Чрез "Наместници" се има предвид представителите на народа, тоест членовете на Дома на справедливостта."

Забраната срещу даването на подаяния на хора, които просят, не пречи на отделни хора и духовни съвети да оказват материална помощ на бедните и нуждаещите се или пък да им осигуряват условия да придобият такива умения, които ще им дадат възможност да изкарват прехраната си (вж. бел. 56).

163. Глоба ... бе предписана по-рано ... за всеки, който е станал причина за скръбта на другиго ¶148

Бахаулла отменя закона на персийския Баян относно плащането на глоба като обезщетение за причиняване скръб на ближния.

164. свещеното Лотосово дърво ¶148

"Свещеното Лотосово дърво" се отнася до Садратул Мунтаха - "Дървото, отвъд което не може да се мине" (вж. бел. 128). Тук понятието се използва символично, за да обозначи Бахаулла.

165. Казвайте Божиите стихове всяко утро и вечер. ¶149

Бахаулла заявява, че същественото "изискване" за казване на "Божиите стихове" е "желанието и обичта" на вярващите да "четат Божието Слово" (ВО 68).

Що се отнася до определението "Божиите стихове", Бахаулла заявява, че то се отнася до "всичко, спуснато от Небето на Божествената реч". В писмо, написано до един от вярващите на Изток, Шоги Ефенди пояснява, че терминът "Божии стихове" не включва писанията на Абдул Баха; той също така дава да се разбере, че този термин не се отнася и до неговите собствени писания.

166. Наредено ви е да обновявате обзавеждането на домовете си след изтичането на всеки деветнадесет години ¶151

Бахаулла потвърждава наредбата в арабския Баян относно обновяването на всеки деветнадесет години на обзавеждането в дома, при условие че човек е в състояние да направи това. Абдул Баха свързва тази наредба с поощрението на изискаността и чистотата. Той обяснява, че целта на закона е човек да подменя онова обзавеждане, което е остаряло, загубило е своя блясък и предизвиква отвращение. Той не се отнася за такива неща, които са редки или ценни предмети, старинни вещи или накити.

167. Измивайте нозете си ¶152

В Кетаб-е-Акдас вярващите са призовани да се къпят редовно, да носят чисти дрехи и в общия смисъл да бъдат олицетворение на чистотата и изискаността. В "Обзор и кодекс", раздел IV. Г. 3. ш. i. - vii., са дадени накратко съответните условия. По отношение измиването на нозете Бахаулла заявява, че е за предпочитане да се използва топла вода; измиването със студена вода обаче също е позволено (ВО 97).

168. Забранено ви бе да използвате амвони. Който желае да ви чете стиховете на своя Господ, нека седне на стол, поставен на подиум ¶154

Тези условия имат своите аналози в персийския Баян. Баб забранил използването на амвони за изнасянето на проповеди и четенето на Текста. Вместо това Той посочил, че за да бъде дадена възможност на всички да чуят ясно Божието Слово, за говорещия трябва да бъде поставен стол върху подиум.

Като се спират на този закон, Абдул Баха и Шоги Ефенди дават да се разбере, че в Машрекул Азкар (където проповедите са забранени и може единствено да бъдат четени словата от Свещените Писания) говорещият може да стои прав или да седне, а ако трябва да бъде чут по-добре, може да използва подвижен подиум, но амвоните не са позволени. В случаите на събирания на места, различни от Машрекул Азкар, е позволено също четящият или говорещият да седи или да стои прав, както и да използва подиум. В едно от своите Послания, когато се спира отново на забраната за използването на амвони където и да било, Абдул Баха подчертава, че когато бахаите произнасят реч на събрания, те трябва да правят това в дух на пълно смирение и себеотречение.

169. Хазартът ¶155

Дейностите, включени в тази забрана, не са описани в Писанията на Бахаулла. Както дават да се разбере и Абдул Баха, и Шоги Ефенди, оставено е на Световния дом на справедливостта да уточни подробностите по тази забрана. В отговор на въпроси за това дали лотариите, залагането на такива неща като конни надбягвания или футболни мачове, бинго и други такива са включени в забраната за хазарта, Световният дом на справедливостта дава да се разбере, че това е въпрос, който ще бъде обсъждан подробно в бъдеще. Дотогава на съветите и отделните хора се препоръчва да не повдигат този въпрос и да го оставят на съзнанието на отделните вярващи.

Домът на справедливостта постанови, че не е уместно средства за Вярата да бъдат събирани чрез парични и предметни лотарии, както и чрез хазартни игри.

170. употребата на опиум ... каквито и да са средства, причиняващи вялост и отпуснатост ¶155

Тази забрана за употребата на опиум се повтаря отново от Бахаулла в последния параграф на Кетаб-е-Акдас. Във връзка с това Шоги Ефенди заявява, че едно от изискванията за "целомъдрен и свят живот" е "пълното въздържание ... от опиум и други пристрастяващи вещества". Под тази забрана се причисляват хероинът, хашишът и другите вещества, получавани от коноп, като марихуана, както и халюциногенните средства като LSD, пейот и подобни на тях вещества.

Абдул Баха пише:

Що се отнася до опиума, той е мръсен и проклет. Бог да ни закриля от наказанието, което Той стоварва върху употребяващия го. Според ясния текст на Най-святата книга, той е забранен, а употребата му е изцяло заклеймена. Разумът показва, че пушенето на опиум е един вид безумство, а опитът свидетелства, че употребяващият го е напълно откъснат от света на хората. Бог да пази всички от извършването на такава отвратителна постъпка, постъпка, която разрушава напълно самата основа на това, което трябва да бъде у човека и която кара употребяващият го да търпи лишения до края на своя живот. Това е така, защото опиумът тъй се вкопчва в душата, че съзнанието на употребяващия го умира, умът му се замъглява, сетивата му губят своята острота. Той превръща живия в мъртвец. Той потушава естествената топлина. Човек не може да си представи по-голяма вреда от тази, нанасяна от опиума. Щастливи са онези, които никога дори не изговарят името му; а помислете си тогава колко злочести са употребяващите го.

О, вие, обичащи Бога! В този, цикъла на Всемогъщия Бог, насилието и принудата, ограничението и потисничеството, са заклеймени всички до едно. Задължително е обаче употребата на опиум да бъде предотвратена с всевъзможни средства, та дано човешкият род бъде спасен от тази най-ужасна чума. Иначе тежко и горко на всеки, който не изпълни задължението си към своя Господ.

В едно от Своите Послания Абдул Баха казва за опиума: "употребяващият го, купуващият го и продаващият го са всички до един лишени от Божията щедрост и благодат".

В друго едно Послание Абдул Баха пише:

Относно хашиша, изтъкваш, че някои персийци са се пристрастили към неговата употреба. Милостиви Боже! Това е най-лошото от всички упойващи средства и забраната му е ясно разкрита. Употребата му причинява несвързаност в мислите и пълна отпуснатост на душата. Как би могъл човек да се стреми към плода на адското дърво и като вкусва от него, да започне да показва качествата на чудовище? Как би могъл човек да употребява това забранено вещество и по този начин да се лишава от благодатта на Премилостивия?

Алкохолът изгаря ума и кара човека да върши абсурдни постъпки, но този опиум, този зловреден плод на адското дърво, както и този проклет хашиш погубват ума, вледеняват духа, вцепеняват душата, разрушават тялото и карат човека да се чувства потиснат и напълно загубен.

Трябва да се отбележи, че гореспоменатата забрана срещу приемането на определени категории вещества не се отнася до тяхната употреба, когато бъдат предписани от квалифицирани лекари като част от медицинско лечение.

171. "тайната на Голямото разместване в Знака на Владетеля" ¶157

Шейх Ахмад-е-Ахсаи (1753-1831 г.), който основал шейхитската школа и бил първото от "неразделните светила, предизвестили пришествието на Вярата на Баб", предрекъл, че при появата на Обещания всички неща ще бъдат разместени, последното ще стане първо, а първото - последно. В едно от Своите Послания Бахаулла говори за "символичността и загатването" в "тайната на Голямото разместване в Знака на Владетеля". Той заявява: "Чрез това разместване Той накара въздигнатите да бъдат унизени, а унизените да бъдат въздигнати" и припомня, че "в дните на Иисус, именно онези, които бяха изтъкнати поради учеността си, хората на науката и религията, Го отрекоха, докато скромните рибари побързаха да получат достъп в Царството" (вж. също бел. 172). За допълнителна информация за Шейх Ахмад-е-Ахсаи, вж. книгата "Вестителите на Зората", глава 1 и 10.

172. "Шестицата" въздигната с помощта на този "Прав алеф" ¶157

В своите писания Шейх Ахмад-е-Ахсаи поставя силно ударение на арабската буква "вав". Във "Вестителите на Зората" Набил заявява, че тази буква "символизирала за Баб пришествието на един нов цикъл на Божествено Откровение и затова в Кетаб-е-Акдас Бахаулла загатва за нея в такива откъси като "тайната на Голямото разместване" и "Знака на Владетеля".

Наименованието на буквата "вав" се състои от три букви: вав, алеф, вав. Според абджадската бройна система числената стойност на всяка една от тези три букви е съответно 6, 1 и 6. В писмо, написано от негово име до един вярващ на Изток, Шоги Ефенди дава тълкувание на този стих от Акдас. Той заявява, че "Правият алеф" се отнася до пришествието на Баб. Първата буква със своята стойност шест, стояща преди алефа, е символ на предишните Изповедания и Проявления, които са били преди Баб, докато третата буква, която също има числена стойност шест, съответства на върховното Откровение на Бахаулла, което е било проявено след алеф.

173. Забранено ви е да носите оръжие, освен ако това не се налага ¶159

Бахаулла потвърждава една наредба, съдържаща се в Баяна, която обявява за незаконно носенето на оръжие освен ако това не е необходимо. По отношение на обстоятелствата, при които носенето на оръжие може да "се налага" за даден човек, Абдул Баха дава разрешение на вярващите да се самозащитават в случай на опасност. В писмо, написано от негово име, Шоги Ефенди също дава да се разбере, че в случай на извънредни обстоятелства, когато няма законна сила, към която да се обърнат, бахаите имат правото да защитават живота си. Съществуват редица други положения, при които оръжията са необходими и могат да се използват правомерно; например в страни, където хората ловуват, за да си набавят храна и облекло, както и при такива спортове като стрелба и фехтовка.

На обществено ниво, принципът за колективна сигурност, изложен от Бахаулла (вж. "Подбрани откъси от Писанията на Бахаулла", CXVII) и подробно разяснен от Шоги Ефенди (вж. писмата на Пазителя в "Световният ред на Бахаулла"), не предполага премахването на употребата на сила, но предписва "система, в която Силата е превърната в слуга на Справедливостта" и която осигурява необходимото за съществуването на международни миротворчески сили, които "ще защитават органичното единство на цялата общност". В Посланието "Бишарат" Бахаулла изразява надеждата "оръжията по света да могат да бъдат превърнати в инструменти за възстановяването, а враждите и конфликтите сред хората да бъдат отстранени".

В същото Послание Бахаулла подчертава важността от дружелюбие с последователите на всички религии; Той също така заявява, че "законът за свещената война бе заличен от Книгата".

174. ви е позволено да се пременявате в коприна ¶159

Според ислямските традиции носенето на коприна от мъже било забранено като цяло освен по време на свещена война. Тази забрана, която не е била основана на стиховете от Корана, била отменена от Баб.

175. Господ ви облекчи ... от ограниченията, отнасящи се по-рано до облеклото и подрязването на брадата. ¶159

Много правила относно облеклото произлизат от законите и традициите на световните религии. Например шиитските духовници приели за себе си отличителни тюрбани и наметала и навремето забранили на хората да приемат западното облекло. Мюсюлманските традиции, в желанието си да имитират обичаите на Пророка, въвели също така редица ограничения по отношение подрязването на мустаците и дължината на брадата.

Бахаулла премахнал тези ограничения по отношение на облеклото и брадата. Той оставя тези въпроси на "личната преценка" на отделния човек, като в същото време призовава вярващите да не преминават границите на благоприличието и да проявяват умереност във всичко, отнасящо се до облеклото.

176. О, земя на Каф и Ра! ¶164

Каф и Ра са първите две съгласни на Керман, името на град и провинция в Иран.

177. долавяме онова, което тайно и прокрадващо се разнася от теб ¶164

Този откъс се отнася до интригите на група азалити, последователи на Мирза Яхия (вж. бел. 190), свързани с град Керман. Те включват Молла Джафар, неговият син Шейх Ахмад-е-Рухи и Мирза Ага Хан-е-Кермани (и двамата зетьове на Мирза Яхия), както и Мирза Ахмад-е-Кермани. Те не само се стараели да подронят Вярата, но и се въвлекли в политически интриги, които достигнали своя връх с убийството на Насеред Дин Шах.

178. Припомнете си шейха, чието име беше Мохамад Хасан ¶166

Шейх Мохамад Хасан, един от водещите поддръжници на шиитския ислям, отрекъл Баб. Автор на многотомни писания по въпросите на шиитското право, за него се казва, че е починал около 1850 г.

Във "Вестители на Зората" Набил описва срещата, състояла се в Наджаф между Молла Алий-е-Бастами, един от Буквите на Живия и Шейх Мохамад Хасан. По време на тази среща Молла Али обявил проявлението на Баб и възхвалил силата на Неговото Откровение. Чрез подстрекателството на шейха Молла Али бил незабавно обявен за еретик и изгонен от събранието. Той бил даден под съд, закаран в Истанбул и осъден на каторжна работа.

179. един човек, пресяващ жито и ечемик ¶166

Това е загатване за Молла Мохамад Джафар Гандум Пак Кун, първия човек в Исфахан, който приел Вярата на Баб. Той е споменат в персийския Баян и възхвален като човек, който "надяна одеждата на ученика". Във "Вестителите на Зората" Набил описва безрезервното приемане на Посланието от "пресяващия житото" и неговата ревностна подкрепа за новото Откровение. Той се присъединил към дружината защитници на укреплението Шейх Табарси и загинал по време на обсадата.

180. Внимавайте да не би думата "Пророк" да ви задържи настрана от това Най-велико Обявление ¶167

Бахаулла предупреждава "проницателните" люде да не позволяват тълкуванията на Свещените писания да им попречат да признаят Божието Проявление. Последователите на всяка религия винаги са позволявали на своята преданост към нейния Основател да ги накара да гледат на нея като на последното Божие Слово и да отричат възможността за появата на всеки следващ Пророк. Така е било с юдаизма, християнството и исляма. Бахаулла отрича валидността на схващането за крайност както по отношение на миналите Изповедания, така и на Своето собствено изповедание. По отношение на мюсюлманите Той пише в Кетаб-е-Икан, че "хората на Корана ... позволиха на словата "Печат на Пророците" да забулят очите им", това понятие "да замъгли тяхното проникновение и да ги лиши от благодатта на многобройните Му дарове!" Той потвърждава, че "тази тема бе ... тежко изпитание за цялото човечество" и оплаква съдбата на "онези, които, като се придържаха към тези слова, не повярваха в Този, Който е техният истински Разкривател". Баб говори на същата тази тема, когато предупреждава: "Нека имената не ви откъсват като със завеса от Този, който е техният Господ, дори името Пророк, тъй като това име е просто творение на Неговата реч."

181. позоваването на "Наместничеството" да ви лиши от господството на Този, Който е Божият Наместник ¶167

Думата, преведена тук като "Наместничество", на оригиналния арабски е "вилаят", което има редица значения сред които "наместничество", "пазителство", "закрилничество" и "наследничество". Тя се използва във връзка със самия Бог, с Неговото Проявление или с онези, които са определени Наследници на Проявлението.

В този стих от Акдас Бахаулла предупреждава да не се позволява на такива понятия да правят човека сляп за "господството" на новото Божествено Проявление, истинския "Божи Наместник".

182. Припомнете си Карим ¶170

Хаджи Мирза Мохамад Карим Хан-е-Кермани (1810-ок. 1873 г.) бил самоназначилият се водач на шейхитската общност след смъртта на Сейед Казем, определения наследник на Шейх Ахмад-е-Ахсаи (вж. бел. 171 и 172). Той се посветил на разпространението на ученията на Шейх Ахмад. Изразяваните от него мнения станали предмет на противоречия както сред поддръжниците му, така и сред неговите опоненти.

Смятан за един от водещите учени и плодовити автори на епохата, той съчинил огромен брой книги и послания в различни области на познанието, които били популярни по онова време. Той активно се противопоставил както на Баб, така и на Бахаулла и използвал трактатите си, за да отправя нападки към Баб и Неговите Учения. В Кетаб-е-Икан Бахаулла заклеймява тона и съдържанието на неговите писания и подлага на критика едно от неговите произведения, което съдържа негативни загатвания за Баб. Шоги Ефенди го описва като "извънредно амбициозен и лицемерен" и описва как "в един трактат по специална молба на шаха той злостно се нахвърля върху новата Вяра и нейните доктрини".

183. о, учени на Баха ¶173

Бахаулла възхвалява учените сред Неговите последователи. В Книгата на Неговия Завет Той пише: "Благословени са управниците и учените сред хората на Баха." Говорейки за това изявление, Шоги Ефенди пише:

В този свещен цикъл "учените" са, от една страна, Ръцете на Божието Дело, а, от друга, учителите и разпространителите на Неговите Учения, които нямат същия ранг като Ръцете, но които са постигнали видно място в преподавателската работа. Що се отнася до "управниците", те са членовете на местните, националните и международните домове на справедливостта. Задълженията на всяка една от тези души ще бъдат определени в бъдеще.

Ръцете на Божието Дело са били отделни хора, определени от Бахаулла и натоварени с различни задължения особено със защитата и разпространението на Неговата Вяра. В книгата "В памет на вярващите" Абдул Баха говори за други изтъкнати вярващи като за Ръце на Делото, а в Своето Завещание Той включва условие, изискващо от Пазителя на Вярата да назначава Ръце на Делото по своя преценка. Шоги Ефенди първо издигнал посмъртно редица вярващи в ранг Ръце на Делото, а през последните години на своя живот назначил общо 32 вярващи от всички континенти на тази длъжност. В периода между смъртта на Шоги Ефенди през 1957 г. и избирането на Световния дом на справедливостта през 1963 г. Ръцете на Божието Дело направляваха дейността на Вярата в качеството си на главни разпоредители на зараждащата се Световна общност на Бахаулла (вж. бел. 67). През ноември 1964 г. Световният дом на справедливостта определи, че той не може да създаде закон, който да направи възможно назначаването на Ръце на Божието Дело. Вместо това, с решение на Дома на справедливостта, през 1968 г. функциите на Ръцете на Делото във връзка със защитата и разпространението на Вярата бяха продължени в бъдещето чрез създаването на Международен учебен център, който има за свое седалище Светата земя.

Световният дом на справедливостта назначава членовете на Международния учебен център, както и континенталните съветници. Членовете на спомагателните тела се назначават от континенталните съветници. Всички тези хора попадат в категорията "учени", приведена от Шоги Ефенди в горецитираното изявление.

184. отнасяйте всичко, което не разбирате в Книгата, до Този, Който се разклони от този могъщ Ствол ¶174

Бахаулла дава на Абдул Баха правото да тълкува Неговото свещено Писание (вж. също бел. 145).

185. Училището на Неземната Единственост ¶175

В този стих, както и в непосредствено следващите го стихове, Бахаулла опровергава един от доводите, поради които някои от бабистите отрекли Неговото твърдение, че Той е Обещаният на Баяна. Тяхното отричане се основавало на едно Послание, отправено от Баб до "Този, Когото Бог ще прояви", на обратната страна на което Баб бил написал: "Нека погледът на Този, Когото Бог ще прояви, озари това писмо в основното училище". Това Послание е публикувано в "Избрано от Писанията на Баб".

Бабистите твърдели, че тъй като Бахаулла бил две години по-възрастен от Баб, не е възможно Той да е получил това Послание "в основното училище".

Тук Бахаулла разяснява, че става въпрос за събития, произтичащи в духовните светове извън това ниво на съществувание.

186. приехме стиховете на Бога ... които Той Ни представи ¶175

В това Послание, отправено до "Този, Когото Бог ще прояви", Баб характеризира Баяна като дар от Него за Бахаулла. Вж. "Избрано от Писанията на Баб".

187. О, хора на Баяна! ¶176
Отнася се до последователите на Баб.

188. буквите Б, Ъ, Д и И да бъдат свързани и преплетени в едно ¶177

В писма, написани от негово име, Шоги Ефенди разяснява значението на "буквите Б, Ъ, Д и И". Те съставляват думата "Бъди", която, както заявява той, "означава съзидателната Сила на Бога, Който чрез Своята заповед вдъхва живот на всички неща" и "могъществото на Божието Проявление, Неговата огромна духовна съзидателна сила".

Повелителното "Бъди" на оригиналния арабски е думата "кун", състояща се от две букви "каф" и "нун". Тази дума е използвана в Корана като Божията заповед, чрез която е станало сътворението.

189. този нов Световен ред ¶181

В персийския Баян Баб заявява: "Блазе на оногова, който насочи погледа си към Реда на Бахаулла и отправи благодарности към своя Господ, защото Той несъмнено ще бъде проявен. Бог наистина постанови неотменимо това в Баяна." Шоги Ефенди отъждествява този "Ред" със Системата, предвидена от Бахаулла в Акдас, където Той свидетелства за преобразяващото и` въздействие върху живота на човечеството и разкрива законите и принципите, управляващи нейното действие.

Характерните белези на "новия Световен ред" са очертани в Писанията на Бахаулла и Абдул Баха, както и в писмата на Шоги Ефенди и на Световния дом на справедливостта. Институциите на днешния бахайски Административен ред, който представлява "структурната основа" на Световния ред на Бахаулла ще съзрява и ще прерасне в Бахайска световна общност. В това отношение Шоги Ефенди потвърждава за Административния ред, че "когато съставните му части, присъщите му институции започнат да действат ефикасно и енергично, той ще предяви своето твърдение и ще покаже своите възможности да бъде разглеждан не само като ядро, но и като самия модел на Новия световен ред, предопределен да обгърне в завършека на времето цялото човечество".

За допълнителна информация за разгръщането на този нов Световен ред, вж. например писмата на Шоги Ефенди, публикувани в "Световният ред на Бахаулла".

190. О, източник на поквара! ¶184

Това се отнася до Мирза Яхия, известен като Субх-е-Азал (Утро на вечността), по-млад брат на Бахаулла, който се вдигнал срещу Него и се противопоставил на Делото Му. Мирза Яхия бил определен от Баб да служи като формален водач на бабистката общност до предстоящото проявление на Обещания. Подбуждан от Мохамад-е-Исфахани (вж. бел. 192), Мирза Яхия не оправдал доверието на Баб, обявил се за Негов наследник и започнал да сплетничи срещу Бахаулла, като дори се опитал да организира убийството Му. Когато Бахаулла открито му обявил Своята Мисия в Адрианопол, Мирза Яхия стигнал дотам, че сам предявил твърдението, че той е приемник на независимо Откровение. Претенциите му в крайна сметка били отхвърлени от всички с изключение на малцина, които станали известни като азалити (вж. бел. 177). Шоги Ефенди го описва като "Архинарушителя на Завета на Баб" (вж. "Бог минава", гл. X).

191. спомни си как те отглеждахме ден и нощ за служба на Делото ¶184

В "Бог минава" Шоги Ефенди споменава факта, че Бахаулла, Който бил тринадесет години по-възрастен от Мирза Яхия, го е съветвал и се е грижел за него през ранното му детство и години на възмъжаване.

192. Бог сграбчи онзи, който те отклони от правия път. ¶184

Това се отнася до Сейед Мохамад-е-Исфахани, когото Шоги Ефенди описва като "Антихриста на бахайското Откровение". Той бил човек с покварен характер и с огромни лични амбиции, подтикнал Мирза Яхия да се противопостави на Бахаулла и да предяви претенции за пророчество на самия себе си (вж. бел. 190). Въпреки че сам бил привърженик на Мирза Яхия, Сейед Мохамад бил заточен заедно с Бахаулла в Ака. Той продължил да подстрекава и заговорничи срещу Бахаулла. Като описва обстоятелствата около неговата смърт, в "Бог минава" Шоги Ефенди пише:

Една нова опасност сега очевидно застрашавала живота на Бахаулла. Въпреки че Самият Той бил строго забранил на Своите последователи няколко пъти, устно и в писмена форма, всякакви отмъщения срещу техните мъчители и дори бил върнал обратно в Бейрут един безотговорен арабин, приел Вярата, който замислял да отмъсти за злочестините, изтърпявани от неговия обичан Водач, седмина от сподвижниците тайно открили и заклали трима от своите гонители, сред които били и Сейед Мохамад и Ага Джан.

Ужасът, обхванал вече угнетената общност, бил неописуем. Възмущението на Бахаулла било извън всякакви граници. "Ако трябваше - дава Той израз на Своите чувства в едно Послание, разкрито скоро след като било извършено това деяние - да споменем какво Ни сполетя, небесата щяха да се разцепят и планините щяха да се сгромолясат." "Моето пленничество - пише Той в един друг случай - не може да Ми навреди. Това, което може да Ми навреди, е поведението на онези, които Ме обичат, които твърдят, че са свързани с Мен и въпреки всичко вършат това, което кара сърцето и перото Ми да стенат."

193. Изберете един език ... приемете ... една обща писменост. ¶189

Бахаулла изисква приемането на всеобщ език и писменост. Неговите Писания предвиждат два етапа в този процес. Първият етап трябва да включва избирането на един съществуващ или създаден език, който след това да бъде преподаван във всички училища по света като спомагателен към майчиния език. Правителствата по света, чрез своите парламенти, са призовани да приложат този изключително важен закон. Вторият етап, в далечното бъдеще, ще представлява приемането в крайна сметка на един единствен език и на обща писменост за всички на земята.

194. Определихме две знамения за настъпването на зрелостта на човешкия род ¶189

Първото знамение за настъпването на зрелостта на човечеството, за което се говори в Писанията на Бахаулла, е появата на наука, описана като "божествена философия", която ще доведе до откриването на радикален подход към преобразуването на елементите. Това говори за величието на бъдещото изумително разширяване в областта на познанието.

За "второто" знамение, което Бахаулла дава да се разбере, че е разкрито в Кетаб-е-Акдас, Шоги Ефенди заявява, че в Най-святата книга Бахаулла "нарежда избирането на един език и приемането на обща писменост, които да бъдат използвани от всички по света - наредба, която, щом бъде изпълнена, ще представлява, както Самият Той казва в същата Книга, едно от знаменията за "настъпването на зрелостта на човешкия род".

Допълнителна светлина върху този процес на настъпване на зрелостта на човечеството се хвърля от следното изявление на Бахаулла:

Едно от знаменията за зрелостта на света е, че никой не ще се съгласява да носи тежестта на царуването. Царуването ще остане като никой не ще желае да носи сам неговата тежест. Този ден ще бъде денят, в който мъдростта ще бъде проявена сред хората.

Настъпването на зрелостта на човешкия род се свързва от Шоги Ефенди с обединението на цялото човечество, създаването на световна общност и безпрецедентно стимулиране на "интелектуалния, моралния и духовния живот на целия човешки род".

РеЧник на непознатите думи

Абдул Баха - "Слугата на Баха", Абас Ефенди (1844-1921 г.), най-големият син и определен Наследник на Бахаулла и Център на Неговия Завет.

Абджадска бройна система - древната арабска система на придаване числена стойност на буквите от азбуката, така че числата да могат да бъдат представяни чрез букви и обратно. По този начин всяка дума има както буквално значение, така и числена стойност.

Баб - буквално "Врата", титла, приета от Мирза Али Мохамад (1819-1850 г.) след Обявяването на Неговата Мисия в Шираз през май 1844 г. Той е Основател на бабистката Вяра и Предвестник на Бахаулла.

Баха - означава "слава". Това е Най-великото Божие Име и титла, с което е удостоен Бахаулла. Също така това е и името на първия месец от бахайската година и на първия ден от всеки бахайски месец.

Бахаулла - "Славата на Бога", титла на Мирза Хусейн Али (1817-1892 г.), Основател на бахайската Вяра.

Баян - Баянът ("Изложение") е наименованието, дадено от Баб на Неговата Книга на законите, отнасящо се също и за цялата съвкупност от Неговите Писания. Персийският Баян е основният доктринален труд и главното хранилище на законите, постановени от Баб. Арабският Баян е сходен по съдържание, но по-кратък и по-маловажен. Позоваванията в анотациите към различни въпроси са определени чрез използването на термина "Баян" без по-нататъшно уточняване.

Каюмул Асма - коментарът на Баб върху сурата на Йосиф от Корана. Разкрит през 1844 г., този труд е характеризиран от Бахаулла като "първата, най-голямата и най-силната от всички книги" в бабисткото Изповедание.

Машрекул Азкар - буквално "Местоизгрев на възхвалата на Бога", означение на бахайския молитвен дом и неговите допълнителни сгради.

Мескал - единица мярка за тегло, равняваща се на малко повече от 3Ѕ грама, използвана в Кетаб-е-Акдас във връзка с количеството злато или сребро за различни цели, обикновено в размер на 9, 19 или 95 мескала. Тяхната равностойност в метрична система и в трой унции (които се използват за измерване на ценни метали) е както следва:

9 мескала = 32.775 грама = 1.05374 трой унции;

19 мескала = 69.192 грама = 2.22456 трой унции;

95 мескала = 345.958 грама = 11.12282 трой унции.

Това изчисляване се основава на напътствието от Шоги Ефенди, предадено в писмо, написано от негово име, в което се казва, че "един мескал се състои от деветнадесет нахуда. Теглото на двадесет и четири нахуда се равнява на четири и три пети грама. Изчисленията могат да бъдат правени на тази основа." Традиционно използваният мескал в Близкия изток се е състоял от 24 нахуда, но в Баяна това е било променено на 19 нахуда и Бахаулла потвърждава, че това е размерът на мескала, за който се говори в бахайските закони (ВО 23).

Нахуд - единица мярка за тегло. Вж. "мескал".

Сия Чал - буквално "Черната яма" - мрачната, зловонна подземна тъмница в Техеран, където Бахаулла бил затворен в продължение на четири месеца през 1852 г.

Хукукулла - "Божието право". Установено в Кетаб-е-Акдас, то представлява дарение, правено от бахаите чрез Главата на Вярата за цели, посочени в бахайските Писания.

Шоги Ефенди (1897-1957 г.) - Пазител на бахайската Вяра от 1921 до 1957 г. Той е най-големият внук на Абдул Баха и е бил определен от Него за Глава на Вярата.

Индекс

Отправките към текста на Кетаб-е-Акдас са според поредните номера на параграфите; към "Въпроси и отговори" според номерата на въпросите; а към "Бележки" според номерата на бележките. Другите отправки се отнасят до съответния номер на страницата. По този начин:

К14 означава параграф 14 от Кетаб-е-Акдас
В10 означава въпрос (или отговор) №10
б14 означава бележка №14
102 означава с. 102.

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :