Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Baha'u'llah

Baha'i Prayers
Gleanings from the Writings of Baha'u'llah
Huququ'llah
Tablets of Baha'u'llah
The Four Valleys
The Hidden Words
The Kitab-i-Aqdas
The Kitab-i-Iqan
The Seven Valleys
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Baha'u'llah : Baha'i Prayers
БАХАЙСКИ МОЛИТВИ
БАХАЙСКИ МОЛИТВИ

ПОДБРАНИ МОЛИТВИ, РАЗКРИТИ ОТ БАХАУЛЛА, БАБ И АБДУЛ БАХА

Благословено е мястото и домът,
и местността, и градът,
и сърцето, и планината,
и убежището, и пещерата,
и долината, и земята,
и морето, и островът,
и поляната, където
е бил споменат Бог
и Му е била отдадена възхвала.
БАХАУЛЛА
ИЗДАТЕЛСТВО “КАРМЕЛ”
Напявай, о, слуга Мой, Божиите стихове,
които получи, така както ги пеят онези,
които се приближиха до Него, за да може
сладката звучност на песента ти да разпали
собствената ти душа и да привлече
сърцата на всички хора.
Който изрича, уединен в стаята си,
разкритите от Бога стихове, нека знае,
че вездесъщите ангели на Всемогъщия
ще разпръснат надлъж и нашир
уханието на изречените от устата му думи
и ще накарат да затупти сърцето
на всеки праведен човек.
И макар че той първоначално може
да не осъзнава техния ефект,
силата на Божията милост,
с която е бил удостоен, рано или късно
непременно ще упражни въздействието си
върху неговата душа.
Така беше повелено за тайните
на Божието Откровение от Волята на Този,
Който е Изворът на мъдрост и сила.
БАХАУЛЛА
СЪДЪРЖАНИЕ

Посочените раздели са напълно условни, с цел молитвите да се намират по-лесно и не представляват част от свещения текст.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОЛИТВИ
КРАТКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МОЛИТВА 4
СРЕДНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МОЛИТВА 4
ДЪЛГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МОЛИТВА 7
ОБЩИ МОЛИТВИ
БРАКОСЪЧЕТАВАНЕ 19
ВЕЧЕР 24
НОЩ 25
ВЪЗХВАЛА И БЛАГОДАРНОСТ 27
ДАРЕНИЯ КЪМ ФОНДА 36
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 38
МЛАДЕЖИ 42
ДУХОВНИ КАЧЕСТВА 44
ДУХОВНО СЪБРАНИЕ 64
ЕДИНСТВО 69
ЗАКРИЛА 72
ЗА ПОКОЙНИТЕ 82
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МОЛИТВА 82
ИЗПИТАНИЯ И ТРУДНОСТИ 91
ИЗЦЕЛЕНИЕ 96
ДЪЛГА МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ 101
НЕОБВЪРЗАНОСТ 110
НЕПОКОЛЕБИМОСТ 122
НЕПОКОЛЕБИМОСТ В ЗАВЕТА 132
ПОДКРЕПА И ПОМОЩ 138
ПОМОЩ В ИЗПИТАНИЯ 145
ПРЕПОДАВАНЕ 154
ОБЩИ МОЛИТВИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ 154
ОТ ПОСЛАНИЯТА НА БОЖЕСТВЕНИЯ ПЛАН 162
ПРОШКА 177
СЕМЕЙСТВА 188
БРЕМЕННИ МАЙКИ 190
РОДИТЕЛИ 191
СЪПРУЗИ 191
СЪБРАНИЯ 193
ТЪРЖЕСТВО НА ДЕЛОТО 201
УТРИН 210
ЧОВЕЧЕСТВО 215
СПЕЦИАЛНИ МОЛИТВИ
ДНИ, ПРИБАВЕНИ КЪМ КАЛЕНДАРА 223
МЪЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА 226
НОУ РУЗ 230
ОГНЕНО ПОСЛАНИЕ 233
ПОСЛАНИЕ ДО АХМАД 241
ПОСЛАНИЕ ЗА СВЕТИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛ 246
ПОСЛАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ 257
БАХАУЛЛА И БАБ 257
АБДУЛ БАХА 261
ПОСТИ 263
ХРАМ-МАЙКА НА ЗАПАДА 288
АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ 290
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОЛИТВИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОЛИТВИ

Ежедневните задължителни молитви са три на брой. ... Всеки вярващ напълно свободно може да избере която и да е от тези три молитви, но негово задължение е да казва една от тях, както и да съблюдава всички специфични напътствия, които са свързани с нея. — Из писмо, написано от името на Шоги Ефенди

Чрез “сутрин”, “обед” и “вечер”, споменати във връзка със задължителните молитви, се има предвид съответно периода от време между изгрев слънце и пладне, между пладне и залез слънце и от залез слънце до два часа след залез слънце. — “Обзор и кодекс на Кетаб-е-Акдас”

КРАТКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МОЛИТВА

КАЗВА СЕ ВЕДНЪЖ НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЧАСА, ПО ОБЕД

Свидетелствам, о, Боже мой, че си ме създал, за да Те позная и да Ти се прекланям. Признавам в този миг безсилието си и Твоето могъщество, бедността си и Твоето богатство.

Няма друг Бог освен Теб, Помощта в беда, Себесъщния.

Бахаулла
СРЕДНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МОЛИТВА
КАЗВА СЕ ВСЕКИ ДЕН, СУТРИН, ПО ОБЕД И ВЕЧЕР

Всеки, който желае да се помоли, нека измие ръцете си и докато се мие, рече:

Укрепи ръката ми, о, Боже мой, за да хване тя Твоята книга с такава твърдост, че земните сили да нямат никаква власт над нея. Пази я също да не се докосва до нищо, което не и` принадлежи. Ти наистина си Всемогъщият, Най-силният.

И докато мие лицето си, нека рече:

Обърнал съм лицето си към Теб, о, Господи мой! Озари го със светлината на Своя лик. Закриляй го също така да не се обръща към никого освен към Теб.

След туй нека се изправи и като се обърне към Киблето (Точката на преклонение, т. е. Бахджи в Ака), рече:

Бог свидетелства, че няма друг Бог освен Него. Негови са Царствата на Откровението и на сътворението. Той наистина изяви Този, Който е Източникът на Откровение, Който беседва на Синай, чрез Когото Върховният хоризонт засия и Лотосовото дърво, отвъд което не може да се премине, проговори и чрез Когото бе отправен призивът към всички, които са на небето и на земята: “Вижте, Всепритежаващият дойде! Земята и небето, славата и господството принадлежат на Бога, Господа на всички хора и Притежател на Престола във висините и на земята в низините!”

След туй нека се преклони с ръце, положени на коленете и рече:

Въздигнат си Ти над моята възхвала и възхвалата на когото и да било освен мен, над моето описание и описанието на всички, които са на небето и които са на земята!

След туй, като застане с широко отворени ръце, с длани, насочени към лицето, нека рече:

Не разочаровай, о, Боже мой, този, който с умоляващи пръсти се е вкопчил в крайчеца на милосърдието и великодушието Ти, о, Ти, Който си Най-милостивият от показващите милост!

След туй нека седне и рече:

Свидетелствам за Твоето единство и Твоята неделимост и за това, че Ти си Бог и че няма друг Бог освен Теб. Ти наистина разкри Делото Си, изпълни Споразумението Си и отвори широко вратата на Своето милосърдие за всички небесни и земни обитатели. Блаженство и покой, приветствия и слава, нека прострат криле над Твоите обични, на които промените и превратностите на света не са попречили да се обърнат към Теб и които дадоха всичко от себе си в надеждата си да придобият това, което е в съгласие с Теб. Ти наистина си Вечнопрощаващият, Прещедрият.

Ако вместо дългия стих някой предпочете следните слова: “Бог свидетелства, че няма друг Бог освен Него, Помощта в беда, Себесъщния”, те са достатъчни. По същия начин, би било достатъчно, ако, когато е седнал, той предпочете да каже следните слова: “Свидетелствам за Твоето единство и Твоята неделимост, за това, че Ти си Бог и че няма друг Бог освен Теб.”

Бахаулла
ДЪЛГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МОЛИТВА
КАЗВА СЕ ВЕДНЪЖ НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЧАСА

Всеки, който пожелае да каже тази молитва, нека стане и се обърне към Бога и както стои изправен на място, нека се обърне надясно и наляво, сякаш очаква милостта на своя Господ, Премилостивия, Състрадателния. След туй нека рече:

ОТи, Който си Господът на всички имена и Създателят на небесата! Умолявам Те в името на онези, които са Извори на незримата Ти Същност, Всевъзвишения, Всеславния, да превърнеш молитвата ми в огън, който да изгори завесите, откъснали ме от Твоята красота, и в светлина, която да ме отведе до океана на Твоето присъствие.

След туй нека вдигне умолително ръце към Бога — благословен и въздигнат да е Той — и рече:

О, Ти, Желание на света и Възлюбен на народите! Ти ме виждаш обърнал се към Теб, освободил се от всякаква привързаност към всекиго освен към Теб, хванал се здраво за Твоето въже, чрез чието движение всичко сътворено бе събудено за нов живот. Аз съм Твой слуга, о, Господи мой, и синът на Твоя слуга. Виж ме готов да изпълня Твоята воля и Твоето желание и некопнеещ за нищо друго освен за Твоето благоразположение. Умолявам Те в името на Океана на Твоето милосърдие и Слънцето на Твоето великодушие да постъпиш с Твоя слуга така, както благоволиш и пожелаеш. В името на Твоето могъщество, което стои високо над всякакво споменаване и възхвала! Всичко разкрито от Теб, е желано от моето сърце и възлюбено от моята душа. О, Боже, Боже мой! Не обръщай внимание на надеждите ми и стореното от мен, а вместо това имай предвид Своята воля, обгърнала небесата и земята. Кълна се в Твоето Най-велико Име, о, Ти, Господи на всички народи! Аз съм желал единствено желаното от Теб и обичам единствено онова, което Ти обичаш.

След туй нека коленичи и като опре чело в земята, рече:

Възвишен си Ти над описанието на всеки друг освен на Самия Теб и над разбирането на всеки освен на Теб.

След туй нека стане и рече:

Превърни молитвата ми, о, Господи мой, в извор на животворна вода, чрез който да мога да живея дотогава, докато съществува Твоето господство и да мога да Те споменавам във всеки от Твоите светове.

Нека отново вдигне умолително ръце и рече:

О, Ти, в раздялата от Който сърцата и душите се стопиха и чрез огъня на Чиято обич целият свят бе обхванат от пламъци! Умолявам Те в Твоето Име, чрез което си покорил всичко сътворено, да не ми отнемаш онова, което е с Теб, о, Ти, Който властваш над всички хора! Ти виждаш, о, Господи мой, този странник, забързал се към превъздигнатия си дом под покрова на Твоето величие и в подстъпите на Твоето милосърдие; този съгрешил — търсещ океана на Твоята прошка; този смирен — двореца на Твоята слава и това бедно създание — блясъка на Твоето богатство. Ти имаш власт да заповядваш всичко, що благоволиш. Свидетелствам, че Ти трябва да бъдеш възхваляван за стореното от Теб, че всички трябва да Ти се подчиняват в повеленото от Теб и че Ти трябва да останеш неограничен в Своята повеля.

След туй нека вдигне ръце и повтори три пъти Най-великото Име. След туй нека се преклони, с ръце, положени на коленете, пред Бога — благословен и въздигнат да е Той — и рече:

Ти виждаш, о, Боже мой, как духът ми се раздвижи в крайниците и частите на тялото ми в стремежа си да Ти се преклони и в копнежа си да Те споменава и да Те възхвалява; как той свидетелства за това, за което свидетелства Езикът на Твоята заповед в царството на речта Ти и небето на Твоето познание. Обичам в това състояние, о, Господи мой, да прося от Теб всичко, което е в съгласие с Теб, за да мога да покажа своята бедност и да възвелича Твоята щедрост и Твоите богатства, да мога да заявя своята безпомощност и да проявя Твоята сила и Твоето могъщество.

След туй нека се изправи и вдигне умолително ръце два пъти и рече:

Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Прещедрия. Няма друг Бог освен Теб, Повелителя, в началото и в края. О, Боже, Боже мой! Прошката Ти ме насърчи и милостта Ти ми даде сили, зовът Ти ме събуди и великодушието Ти ме възправи и ме отведе при Теб. Кой иначе съм аз, че да смея да застана на портите на града на близостта до Теб или да обръщам лицето си към светлините, греещи от небето на Твоята воля? Ти виждаш, о, Господи мой, това грешно създание, хлопащо на вратата на Твоето милосърдие и тази мимолетна душа, търсеща реката на вечния живот от ръцете на Твоята щедрост. Твое винаги е било правото да заповядваш, о, Ти, Който си Господът на всички имена; а на мен приляга примирението и съзнателното подчинение на Твоята воля, о, Творецо на небесата!

След туй нека вдигне три пъти ръце и рече:
По-велик Бог е от всички велики!

След туй нека коленичи и като опре чело в земята, рече:

Твърде високо си Ти, та възхвалата на онези, които са приближени до Теб, да се въздигне до небето на близостта до Теб или птиците на сърцата на онези, които са ти предани, да достигнат до вратата на Твоята порта. Свидетелствам, че пречистен си Ти от всякакви качества и пресвят над всякакви имена. Няма друг Бог освен Теб, Превъздигнатия, Всеславния.

След туй нека седне и рече:

Свидетелствам за това, за което свидетелстваха всички създания, Множеството във висините и обитателите на всевишния Рай, и зад тях самият Език на величието от Всеславния Хоризонт, че Ти си Бог, че няма друг Бог освен Теб и че Този, Който бе проявен, е Скритата тайна, Съкровеният символ, чрез Който буквите Б, Ъ, Д и И (Бъди) бяха свързани и вплетени в едно. Свидетелствам, че Той е Онзи, Чието име бе записано от Перото на Всевишния и Който бе споменат в Книгите на Бога, Господа на Престола в небесата и долу на земята.

След туй нека застане прав и рече:

О, Господи на всичко сътворено и Притежателю на всички зрими и незрими неща! Ти виждаш сълзите ми и въздишките, които се изтръгват от гърдите ми, чуваш стенанията ми и плача ми и риданието на моето сърце. В името на Твоето могъщество! Моите прегрешения ми пречеха да се доближа до Теб и греховете ми ме държаха надалеч от двореца на Твоята святост. Обичта ти, о, Господи мой, ме обогати, а раздялата с Теб ме разруши и отдалечеността от Теб ме изгори. Умолявам Те, в името на стъпките Ти в тази пустиня и в името на словата: “Ето ме. Ето ме”, които Твоите избраници изрекоха в тази необятност, в името на повеите на Твоето Откровение и нежните ветрове на Зората на Твоето Проявление, да повелиш така, че да мога да се взирам в красотата Ти и да съблюдавам всичко, що е в Твоята Книга.

След туй нека повтори три пъти Най-великото Име и като се преклони с ръце, положени на коленете, рече:

Хвала Тебе, о, Боже мой, за това, че ми помогна да Те споменавам и да Те възхвалявам; за това, че ми извести Този, Който е Изворът на Твоите знамения, накара ме да се преклоня пред Твоето Господство, да покажа смирение пред Твоята Божествена същност и да приема изреченото от Езика на Твоето величие.

След туй нека се изправи и рече:

О, Боже, Боже мой! Гърбът ми е приведен под тежестта на греховете ми и нехайството ми ме погуби. Когато и да се замисля за своите прегрешения и Твоето великодушие, сърцето ми се стапя и кръвта във вените ми закипява. В името на Твоята Красота, о, Ти, Желание на света! Изчервявам се, когато река да вдигна лице към Теб и копнеещите ми ръце се срамуват да се протегнат към небето на Твоята благодат. Ти виждаш, о, Боже мой, как моите сълзи ми пречат да Те спомена и да възвелича Твоите добродетели, о, Ти, Господи на Престола в небесата и долу на земята! Умолявам Те в името на знаците на Твоето Царство и тайните на Твоето Господство да постъпиш с Твоите обични така, както подобава на Твоята щедрост, о, Господи на всичко сътворено и достойно за Твоето милосърдие, о, Царю на зримото и незримото!

След туй нека повтори три пъти Най-великото Име и като коленичи с чело, опряно в земята, рече:

Хвала Тебе, о, Боже наш, за това, че ни изпрати онова, което ни приближава до Теб и ни дарява всяко добро нещо, спуснато от Теб в Твоите Книги и Твоите Писания. Закриляй ни, умоляваме Те, о, Господи мой, от силите на суетните приумици и безполезните въображения. Ти наистина си Могъщият, Всезнаещият.

След туй нека вдигне глава, седне и рече:

Свидетелствам, о, Боже мой, за това, за което свидетелстваха Твоите Избраници и приемам това, което приеха обитателите на всевишния Рай и онези, които кръжаха около могъщия Ти Престол. Земното и небесното царство са Твои, о, Господи на световете!

Бахаулла
ОБЩИ МОЛИТВИ
БРАКОСЪЧЕТАВАНЕ

Бахайският брак е съюз и сърдечна привързаност между двете страни. Те обаче трябва да проявяват изключително внимание и да опознаят характерите си взаимно. Тази вечна връзка трябва да се осигури чрез здрав договор и стремежът трябва да е насочен към насърчаване на хармонията, дружбата и единството и към постигане на вечен живот.

Абдул Баха

Брачният обет — стихът, който трябва да се произнесе поотделно от младоженката и младоженеца в присъствието на поне двама свидетели, приемливи за Духовния съвет, както е обусловено в Кетаб-е-Акдас (Най-Святата Книга), е:

Ние всички наистина ще съблюдаваме Божията воля.

Той е Дарителят, Щедрият! Възхвален да е Бог, Древният, Безсмъртният, Неизменният, Вековечният! Той, Който свидетелства чрез собствената Си Същност, че наистина Той е Единият, Неделимият, Волният, Възвишеният. Свидетелстваме, че наистина няма друг Бог освен Него, признавайки Неговото единство, изповядвайки Неговата неделимост. Той винаги е живял в недостъпните висоти, във върховете на Своята Възвишеност, пречистен от споменаването на всекиго освен на Самия Него, освободен от описанието на всекиго освен на Него.

И когато пожела да прояви милосърдие и благодеяние към хората и да постави света в ред, Той разкри обреди и създаде закони. Сред тях установи закона за брака, направи го като крепост за благополучие и спасение и ни го наложи чрез това, което бе изпратено от небесата на свещеността в Неговата Най-свята Книга. Той казва, велика е славата Му: “Встъпвайте в брак, о, хора, за да може от вас да произлезе онзи, който ще Ме споменава сред Моите слуги. Това е Моята заповед за вас; придържайте се към нея, за да ви е тя от полза.”

Бахаулла

Той е Бог! О, несравними Господи! Във всемогъщата Си мъдрост Ти наложи на хората брака, за да могат човешките поколения да следват едно след друго в този несигурен свят и винаги, докато свят светува, да бъдат отдадени пред Прага на Твоето единство на служене и преклонение, на приветствие, благоговеене и възхвала. “Аз създадох душите и хората, единствено за да Ме почитат.” Затова венчай в небето на Твоето милосърдие тези две птици от гнездото на Твоята любов и ги направи средство за привличане на безкрайна милост; за да може от съюза на тези две морета от любов да се надигне вълна от нежност и да изхвърли бисерите на чистото и красиво потомство на брега на живота. “Той пусна на свобода двете морета, за да се срещнат едно с друго — между тях има преграда, която не могат премина. Тогава кое от благата на вашия Господ ще отхвърлите? От всяко Той изважда бисери, и големи, и малки.”

О, Ти, Преблаги Господарю! Нека този брак създаде корали и бисери. Ти си наистина Всесилният, Най-великият, Вечнопрощаващият.

Абдул Баха

Слава Тебе, о, Боже мой! Наистина този Твой раб и тази Твоя рабиня се събраха под закрилата на милостта Ти и са съединени чрез Твоето благоволение и щедрост. О, Господи! Помогни им в този Твой свят и Твое Царство и отреди за тях всички блага чрез щедростта и милосърдието Си. О, Господи! Приеми ги за Твои слуги и помогни им да Ти служат. Позволи им да станат знаменията на Името Ти в Твоя свят и ги пази чрез даровете Си, които са неизчерпаеми в този свят и в бъдния. О, Господи! Те умоляват царството на милосърдието Ти и призовават селенията на Твоята единственост. Наистина те са венчани, подчинявайки се на заповедта Ти. Направи ги символи на разбирателство и единство, докато свят светува. Наистина Ти си Всемогъщият, Вездесъщият и Всевластният!

Абдул Баха

О Господи мой, о, Господи мой! Тези две ярки слънца са венчани в своята обич към Теб, свързани в покорство пред Свещения Ти Праг, обединени в служенето на Твоето Дело. Направи така, че този брак да бъде като наниз от светлините на преизобилното Ти благоволение, о, Господарю мой, Всемилостивият, и сияйни лъчи от Твоите дарове, о, Ти Благодетелният, Вечнодаряващият, така че от това велико дърво да могат да произлязат клони, които да растат зелени и процъфтяващи чрез даровете, изсипващи се от облаците на Твоето благоволение.

Наистина Ти си Щедрият. Наистина Ти си Всемогъщият. Наистина Ти си Състрадателният, Всемилостивият.

Абдул Баха
ВЕЧЕР

О Боже мой, мой Господарю, Цел на моето желание! Този Твой слуга копнее да пренощува в подслона на Твоето благоволение и да отдъхне под навеса на Твоето милосърдие, молейки се за Твоите грижи и Твоята закрила.

Моля Те, о, Господи мой, чрез Твоето око което не заспива, да не допуснеш очите ми да погледнат другиго освен Теб. И укрепи зрението им, за да могат да разпознаят знаменията Ти и да съзрат Небосклона на Твоето Откровение. Ти си Този, пред откровенията на Чието всемогъщество трепери и най-съкровената мощ.

Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всеп
окоряващия, Безусловния.
Бахаулла

Как бих могъл да предпочета да заспя, о, Боже, Боже мой, когато очите на онези, които копнеят за Теб, са будни поради откъсването им от Теб; и как бих могъл да полегна да почивам, когато душите на Твоите любими са крайно опечалени поради отдалечеността им от Твоето присъствие?

Поверил съм, о, Господи мой, духа си и цялото си същество в дясната ръка на Твоята мощ и Твоята закрила и полагам главата си на своята възглавница чрез Твоята сила и я вдигам според волята Ти и Твоето благоволение. Ти си наистина Хранителят, Пазителят, Всемогъщият, Всесилният!

В името на Твоята мощ! Не моля за нищо друго, било спящ или буден, освен онова, което Ти желаеш. Аз съм Твой слуга и в Твоите ръце. Милостиво ми помагай да правя онова, което ще разпръсне аромата на Твоето доброжелателство. Това наистина е моята надежда и надеждата на онези, които се наслаждават на близостта до Теб. Хвала Тебе, о, Господарю на световете!

Бахаулла

О, търсачо на Истината! Ако желаеш Бог да отвори очите ти, трябва да умоляваш Бога, да се молиш и общуваш с Него в полунощ, казвайки:

ОГосподи, аз обърнах лицето си към Твоето царство на единствеността и се потопих в морето на милостта Ти. О, Господи, просветли моя взор чрез съзирането на светлината Ти сред тази тъмна нощ и ощастливи ме чрез виното на Твоята любов в тази чудесна епоха. О, Господи, нека чуя Твоя зов и отвори пред лицето ми дверите на Своя рай, за да мога да видя светлините на славата Ти и да бъда привлечен от Твоята красота.

Наистина Ти си Даващият, Щедрият, Милостивият, Прощаващият.

Абдул Баха
ВЪЗХВАЛА И БЛАГОДАРНОСТ

Всевъзхвален бъди, о, Боже мой, Ти, Който си Източникът на слава и величие, великолепие и чест, могъщество и власт, възвишеност и милост, страхопочитание и сила. Когото благоволиш, караш го да се приближи до Превеликия Океан и на когото пожелаеш, оказваш му честта да признае Твоето Прастаро Име. Никой от всички, които са на небето и на земята, не може да се противопостави на въздействието на Твоята върховна Воля. От незапомнени времена Ти си управлявал цялото сътворение и ще продължаваш да упражняваш во веки веков господството си над всички твари. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всевишния, Всесилния, Премъдрия.

Озари, о, Господи, лицата на Твоите слуги, за да могат да Те видят и пречисти сърцата им, за да могат да се обърнат към двора на Твоето небесно благоволение и да признаят Онзи, който е Проявление на Теб Самия и Зора на Твоята същност. Наистина Ти си Господарят на всички светове. Няма друг Бог освен Теб, Неограничения, Всеподчиняващия.

Бахаулла

В Името на Бога, Всевишния! Възхваляван и прославян си Ти, Господи, Боже Всемогъщи! Ти, пред Чиято мъдрост мъдрецът не устоява и се проваля, пред Чието знание ученият признава своето невежество, пред Чиято мощ силният онемощява, пред Чието богатство богатият свидетелства за своята бедност, пред Чиято светлина просветленият е обгърнат в мрак, към храма на Чието познание се обръща същността на всеки разум и около светилището на Чието присъствие кръжат душите на цялото човечество.

Как тогава бих могъл да възпявам и да разказвам за Твоята Същност, която мъдростта на мъдрия и познанието на учения не са успели да проумеят, след като никой човек не може да възпее това, което не разбира, нито да разказва за онова, което не може да достигне, а Ти от незапомнени времена си бил Недостижимият, Непонятният. Макар и да съм безсилен, за да се въздигна до небесата на Твоята слава и да се понеса из селенията на Твоето познание, аз мога поне да разказвам за Твоите знаци, които разкриват славните Ти дела.

В името на Славата Ти! О, Възлюбени на всички сърца, Ти, Който единствен можеш да успокоиш мъката от копнежа по Теб! Дори и всички небесни и земни обитатели да се обединят, те пак не ще успеят да възхвалят и най-незначителното от Твоите знамения, в което и чрез което Ти си разкрил Себе Си, а още повече пък да възхвалят свещеното Ти Слово — създателя на всички Твои знаци.

Всехвала и слава Тебе — Ти, за Когото всички неща свидетелстват, че Си единствен и че няма друг Бог освен Теб, Ти, Който от незапомнени времена си бил възвисен над всякакви образи и подобия и ще останеш същия во веки веков. Всички царе са просто Твои слуги и всички твари, зрими и незрими, са нищожни пред Теб. Няма друг Бог освен Теб, Милостивия, Могъщия, Всевишния.

Бахаулла

Възвеличено да бъде името Ти, о, Господи, Боже мой! Ти си Този, пред Когото се прекланят всички и Който не се прекланя пред никого, Който е Господар на всички и не е подчинен никому, Който познава всички и не е познат никому. Ти пожела да се разкриеш пред хората, затова чрез едничко слово, излязло от устата Ти, Ти вдъхна живот на всичко сътворено и създаде вселената. Няма друг Бог освен Теб, Създателя, Твореца, Всемогъщия, Най-силния.

Умолявам Те чрез същото слово, което грейна на небосклона на Твоята воля, да ми дадеш да отпия дълбоко от животворните води, чрез които Ти съживи сърцата на Твоите избраници и възкреси душите на онези, които Те обичат, за да мога по всяко време и при всякакви обстоятелства да обръщам лицето си изцяло към Теб.

Ти си Богът на могъществото, на великолепието и щедростта. Няма друг Бог освен Теб, Върховния Властелин, Всеславния, Всеведущия.

Бахаулла

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Благодаря Ти, че ми позволи да позная Твоето собствено Проявление и ме откъсна от Твоите врагове, разкри пред очите ми техните злодеяния и греховни дела през Твоите дни, отърси ме от всякаква привързаност към тях и ме накара да се обърна изцяло към Твоята милост и щедра благосклонност. Благодаря Ти също и за това, че изпрати над мен от облаците на Своята воля онова, което така ме пречисти от подмятанията на неверниците и намеците на заблудените, че аз насочих сърцето си твърдо към Теб и избягах от онези, които са отрекли светлината на Твоя образ. И отново Ти благодаря за това, че ми вдъхна сили да бъда непоколебим в любовта си към Теб, да изричам Твоята възхвала и да величая Твоите добродетели, че ми даде да пия от чашата на Твоята милост, която превъзхожда всичко зримо и незримо.

Ти си Всемогъщият, Всевишният, Всеславният, Вселюбещият.

Бахаулла

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Винаги, когато дръзна да Те спомена, съм затруднен поради възвишеността на Твоето положение и съкрушителното величие на мощта Ти. Защото ако Те прославях надлъж и нашир из Твоето владение и докато трае Твоето господство, бих открил, че моята възхвала към Теб подобава само на онези, които са като мен, които сами са Твои творения и са били създадени чрез силата на Твоята повеля и изваяни чрез мощта на волята Ти. И винаги, когато перото ми прославя някое от имената Ти, ми се струва, че сякаш чувам гласа на риданието му поради отдалечеността му от Теб и мога да позная вика му, породен от откъснатостта му от Теб Самия. Свидетелствам, че всичко освен Теб е просто Твое творение и лежи в дланта Ти. Приемането на всякакво действие или възхвала, извършени от Твоите създания, е доказателство за чудесата на Твоята милост и изобилна благосклонност и проява на Твоята щедрост и провидение.

Умолявам Те, о, Господарю мой, в Най-великото Ти Име, чрез което Си отделил светлината от огъня и истината от отрицанието, да изпратиш на мен и на близките ми край мен доброто на този свят и на бъдния. Наспори ни с чудните Си дарове, които са скрити от човешките очи. Ти си наистина Създателят на цялото сътворение. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всеславния, Всевишния.

Бахаулла

Всяко великолепие и слава, о, Боже мой, и всяка власт, и светлина, и величие, и блясък да бъдат Твои. Ти даряваш с господство, когото поискаш и отнемаш го, от когото пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Всепритежаващия, Най-въздигнатия. Ти си Този, Който сътвори от празнотата вселената и всичко, което я обитава. Няма нищо, което да Те заслужава освен самия Теб, докато всички други освен Теб са като отхвърлени в Твоето свято присъствие и са като нищожества в сравнение със славата на собственото Ти Същество.

Не си и помислям да величая Твоите добродетели освен чрез онова, с което си възвеличил Себе Си в тежката Си Книга, където казваш “Ничие зрение не Го съзира, но Той съзира всичко. Той е Недоловимият, Всепроницателният.” Слава Тебе, о, Боже мой, наистина ничий ум или зрение, колкото и да са остри и проницателни, не могат някога да схванат същността и на най-незначителните от Твоите знаци. Наистина Ти си Бог, няма друг Бог освен Теб. Свидетелствам, че единствено Ти самият си едничкият израз на Своите качества, че възхвалата на никой освен на Теб, не може някога да достигне до светия Ти двор, нито пък могат Твоите качества някога да бъдат обхванати от някого освен от самия Теб. Слава Тебе, Ти си въздигнат над описанието на всеки освен на самия Теб, тъй като е извън човешкото понятие да възвеличи както подобава Твоите добродетели или да проумее съкровената реалност на Твоята Същност. Далеч от славата Ти е някоя от Твоите твари да Те описва или някой друг освен самия Теб някога да Те познае. Аз Те познах, о, Боже мой, поради това, че ти ми извести Себе Си, защото ако не бе ми разкрил Себе Си, аз нямаше да Те позная. Прекланям Ти се поради това, че ме призова при Себе Си, защото ако не бяха Твоите призиви, аз нямаше да Ти се прекланям.

Баб
ДАРЕНИЯ КЪМ ФОНДА

Всички Божии приятели ... трябва да правят дарения според възможностите си, колкото и скромно да е предложеното от тях. Бог не обременява никоя душа над възможностите и`. Такива дарения трябва да идват от всички средища и всички вярващи ... О, Божии приятели! Бъдете сигурни, че на мястото на тези дарения, вашето земеделие, производство и търговия ще бъдат многократно благословени с прекрасни дарове и награди. Този, който направи едно благодеяние, ще получи десетократно възнаграждение. Няма съмнение, че живият Господар ще укрепи изобилно тези, които изразходват богатството си по Неговия път.

О Боже, Боже мой! Озари лицата на Твоите верни любими и подкрепи ги с всепобедни ангелски войски. Насочи крепко стъпките им по Твоя прав път и поради вековечната Си преблагост отвори им портите на Твоите благословии, защото те изразходват по Твоя път онова, с което си ги щедро дарил, пазейки Твоята вяра, полагайки упованието си в спомена за Теб, отдавайки сърцата си от любов към Теб и като не задържат онова, което притежават, се прекланят пред Твоята красота и търсят начини да Те зарадват.

О, Господи! Отреди им щедър дял, достойно възмездие и сигурна награда.

Наистина Ти си Подкрепителят, Избавителят, Великодушният, Щедрият, Всеотдайният.

Абдул Баха
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

Възхвален бъди, о, Господи, Боже мой! Позволи милосърдно това новородено да бъде кърмено от гръдта на Твоята нежна милост и любящо провидение, да бъде хранено с плодовете на божествените Ти фиданки. Не го оставяй на грижите на другиго освен на Теб, тъй като Ти Самият го създаде и му вдъхна живот чрез силата на Своята върховна воля и мощ. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всезнаещия.

Възвеличен си Ти, о, мой Превъзлюбени. Повей над него сладкия мирис на Твоята върховна щедрост и благоуханията на Твоите свещени дарове. Дай му възможност освен това да потърси убежище под сянката на Твоето най-възвишено Име, о, Ти, Който държиш в ръката Си царството на имената и качествата. Наистина Ти имаш сили да вършиш туй, що благоволиш и Ти действително си Могъщият, Въздигнатият, Вечнопрощаващият, Милосърдният, Великодушният, Милостивият.

Бахаулла

О Ти, несравними Господарю! Нека това невръстно дете бъде откърмено от гръдта на любящата Ти доброта, пази го в люлката на Твоята безопасност и закрила и позволи то да бъде отгледано в обятията на грижовната Ти обич.

Абдул Баха

О Господи! Отгледай това детенце в пазвата на Твоята обич и накърми го с млякото от гърдите на Твоето провидение. Отгледай тази крехка фиданка в розовата градина на Твоята обич и помогни и` да укрепне чрез излиянията на Твоята щедрост. Направи я рожба на Царството и отведи я в Твоите небесни селения. Ти си могъщ и благ, Ти си Дарителят, Щедрият, преблагодетелният Господ.

Абдул Баха

О Боже! Образовай тези деца. Тези деца са фиданките на Твоята градина, цветята на Твоята ливада, розите на Твоя двор. Нека Твоят дъжд се изсипе над тях, нека Слънцето на действителността ги огрее с Твоята обич. Прати Твоя повей да ги освежи, за да бъдат възпитани, да израснат и да се развият, достигайки съвършена красота. Ти си Дарителят, Ти си Състрадателният.

Абдул Баха

О Ти, преблаги Господарю! Тези чудесни деца са творението на пръстите на Твоята мощ и чудните знаци на Твоето величие. О, Боже! Защити тези деца, милостиво им помогни да бъдат образовани и дай им възможност да живеят в служба на човечеството. О, Боже! Тези деца са бисери, нека бъдат отгледани в черупката на Твоята любяща доброта.

Ти си Щедрият, Вселюбящият.
Абдул Баха

О Господи! Направи от тези деца прекрасни растения. Нека растат и се развиват в Градината на Твоя Завет и дари им свежест и красота чрез излиянията от облаците на Царството Абха.

О, Ти, преблаги Господарю! Аз съм малко дете, въздигни ме като ме допуснеш в царството. Аз съм земно същество — направи ме небесно; аз принадлежа на света в низините — приеми ме в Царството във висините; мрачен съм — нека лицето ми се просветли; материален съм — направи ме духовен и позволи да стана проява на безграничната Ти благодетелност.

Ти си Силният, Вселюбящият.
Абдул Баха

Той е Бог! О, Боже, Боже мой! Надари ме с чисто сърце като бисер!

Абдул Баха

О Боже, води ме, закриляй ме, превърни ме в блестяща лампа и ярка звезда. Ти си Могъщият и Силният.

Абдул Баха

О Господи мой! О, Господи мой! Аз съм дете на крехка възраст. Закърми ме с гръдта на Твоето милосърдие, възпитай ме в пазвата на Твоята обич, изучи ме в училището на Твоето ръководство и укрепи ме под сянката на Твоята доброта. Освободи ме от мрака, превърни ме в ярка светлина; предпази ме от несгоди, направи ме цвете в розова градина; позволи ми да стана слуга на Твоя праг и надари ме с характера и природата на праведните; превърни ме в източник на доброта за човешкия род и увенчай главата ми с диадемата на вечния живот.

Ти си наистина Силният, Могъщият, Зрящият, Чуващият.

Абдул Баха

О Несравними Господи! Бъди подслон за това бедно дете и преблаг и опрощаващ Господар за тази грешна и нещастна душа. О, Господи! Макар и да сме нищо и никакви растения, все пак ние принадлежим към Твоята розова градина. Макар и фиданки без листа и цветове, все пак ние сме част от Твоята овощна градина. Отглеждай тогава това растение чрез излиянията на облаците на Нежната Си милост и съживи и ободри тази фиданка чрез живителния дъх на Своята духовна пролет. Позволи му да стане внимателен, проницателен и благороден и нека да може да достигне вечен живот и да живее в Твоето Царство завинаги.

Абдул Баха

О Господи! Направи този младеж лъчезарен и удостои със Своята доброта това бедно създание. Дарявай го със знание, укрепвай го при пукването на всяка зора и го пази в убежището на Твоята закрила, така че да не съгрешава, да се отдаде в служба на Твоето Дело, да направлява блуждаещите, да води нещастните, да освобождава пленниците и да разбужда нехайните, така че всички да бъдат благословени с Твоето споменуване и възхвала. Ти си Могъщият и Силният.

Абдул Баха
ДУХОВНИ КАЧЕСТВА

От ароматните потоци на Твоята вечност, дай ми да пия, о, Боже мой, и от плодовете на дървото на Твоята същност дай ми възможност да вкуся, о, Надеждо моя! От кристалните извори на Твоята любов позволи ми да отпия, о, Славо моя и под сянката на Твоето вечно провидение нека да живея, о, Светлина моя! В поляните на Твоята близост, в Твоето присъствие, нека мога да бродя, о, мой Възлюбени, и от дясната страна на престола на Твоето милосърдие постави ме, о, Желание мое! От благоуханните повеи на Твоята радост нека премине през мен дихание, о, Цел моя, и във висините на рая на Твоята реалност нека получа достъп, о, мой Обожаеми! В мелодиите на гълъба на Твоето единство позволи ми да се вслушам, о, Сияйни, и чрез духа на Твоята сила и мощ съживи ме, о, Снабдителю мой! В духа на Твоята любов запази ме непоколебим, о, мой Помощнико, и по пътя на Твоята благосклонност насочвай твърдо стъпките ми, о, мой Създателю! В градината на Твоето безсмъртие, в присъствието на Твоя образ нека живея вечно, о, Ти, Който си милостив към мен и на престола на Твоята слава установи ме, о, Ти, Който си мой Владетел! До небесата на любящата Ти доброта издигни ме, о, Съживителю мой и към Зорницата на Твоето ръководство води ме, о, Ти, Който ме привличаш! Пред откровенията на невидимия Ти дух призови ме да се явя, о, Ти, Който си мое Начало и мое Най-висше Желание, и към същността на благоуханието на Твоята красота, която ще изявиш, накарай ме да се върна, о, Ти, Който си мой Бог!

Могъщ си Ти да вършиш туй, що ти се нрави. Ти си наистина Най-възвишеният, Всеславният, Всевишният!

Бахаулла

Създай в мен чисто сърце, о, Боже мой, и обнови в мен чистата съвест, о, Надеждо моя! Чрез духа на силата, укрепи ме в Твоето дело о, мой Превъзлюбени, и чрез светлината на Твоята слава открий ми Пътя Си, о, Ти, Цел на моето желание. Чрез силата на Твоята върховна мощ издигни ме до небесата на Твоята святост, о, Извор на моето съществувание, и чрез повеите на Твоята вечност зарадвай ме, о, Ти, Който си мой Бог! Нека Твоите вековечни мелодии ми вдъхнат спокойствие, о, мой Спътнико и нека богатствата на Твоя древен образ ме освободят от всичко освен от Теб, о, мой Наставнико, и нека вестите за откровението на Твоята нетленна Същност ми донесат радост, о, Ти, Който си най-явният от явните и най-скритият от скритите!

Бахаулла

Той е Милостивият, Всещедрият! О, Боже, Боже мой! Твоят зов ме привлече и гласът на Перото на Славата Ти ме събуди. Потокът на святото Ти слово ме плени и виното на Твоето вдъхновение ме омая. Ти ме виждаш, о, Господи, откъснат от всичко освен от Теб, държащ се здраво за въжето на Твоята доброта и жадуващ за чудесата на Твоята милост. Моля Те, чрез вечните талази на любящата Ти доброта и сияйните светлини на нежната Ти грижовност и благосклонност, да ми дадеш това, което ще ме приближи до Теб и ще ме направи богат с Твоето благосъстояние. Моят език, моето перо, цялото ми същество свидетелстват за Твоята сила, Твоето могъщество, Твоето милосърдие и Твоята доброта, че Ти си Бог и няма друг Бог освен Теб, Силния, Могъщия.

Свидетелствам в този миг, о, Боже мой, за моята безпомощност и Твоята върховна власт, за моята немощ и Твоята сила. Аз не зная какво ще ме облагодетелства и кое ще ми навреди. Ти си наистина Всезнаещият, Премъдрият. Повели за мен, о, Господи, Боже мой и мой Господарю, това, което ще ме накара да се чувствам доволен от Твоята вечна повеля и ще ме подпомага във всеки от Твоите светове. Ти си наистина Милостивият, Щедрият.

Господи! Не ме отблъсквай от океана на Твоето богатство и небесата на Твоята милост и отреди за мен доброто на този и на бъдния свят. Наистина Ти си Господарят на престола на милостта, въздигнат във висините. Няма друг Бог освен Теб, Единствения, Всезнаещия, Премъдрия.

Бахаулла

О Господарю мой! Нека Твоята красота бъде моя храна, Твоето присъствие — мое питие, и волята Ти — моя надежда, и Твоята възхвала — мое действие, и споменът за Теб — мой спътник, и могъществото на върховната Ти власт — моя подкрепа, и Твоето жилище — мой дом, и моето огнище — място, което Си пречистил от ограниченията, наложени на онези, които са отделени от Теб като със завеса.

Ти си наистина Всемогъщият, Всеславният, Най-силният.

Бахаулла

Възвеличено да бъде Името Ти, о, Господи, Боже мой! Аз съм Твоят слуга, който се е хванал здраво за въжето на Твоите благодеяния и се е вкопчил в крайчеца на Твоето преизобилие. Умолявам Те в Твоето име, чрез което Си подчинил всичко сътворено, и видимо, и невидимо, и чрез което диханието, което е наистина живот, облъхна цялото творение, да ме укрепиш чрез Своята сила, обхващаща небесата и земята, и да ме опазиш от всякаква болест и горест. Свидетелствам, че Ти си Господарят на всички имена и Повеляващият всичко, което може да Ти се понрави. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всезнаещия, Премъдрия.

Отреди, о, Господарю мой, онова, което ще е добро за мен във всеки от Твоите светове. И снабди ме с онова, което си предопределил за избраните сред Твоите създания, които нито упрекът на порицаващите, нито врявата на неверниците, нито отчуждението на онези, които са се отдръпнали от Теб, не са възпрели да се обърнат към Теб.

Ти наистина си Помощта в беда чрез силата на Твоята върховна власт. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Най-силния.

Бахаулла

О Боже мой, Боже на щедростта и милосърдието! Ти си онзи Властелин, по Чиято повеля е бил вдъхнат живот на сътворението и Ти си онзи Преблаг Господар, комуто делата на слугите Му никога не са попречили да проявява Своето милосърдие, нито са осуетили изявите на благодетелността Му.

Позволи на този слуга, умолявам Те, да се добере да онова, което е средство за спасението му във всеки от Твоите светове. Ти си наистина Всемогъщият, Най-силният, Всезнаещият, Премъдрият.

Бахаулла

Той е чуващият молитви, откликващият на молитви Бог!

В името на славата Ти, о, Възлюбени, Ти, Дарителю на светлина за света! Пламъците на раздялата ме погълнаха и моето непостоянство стопи сърцето ми. Моля Те чрез Най-великото Ти Име, о, Ти, Желанието на света и Всевъзлюбеният на човечеството, да позволиш полъхът на Твоето вдъхновение да укрепи душата ми, дивният Ти глас да достигне слуха ми, очите ми да съзрат Твоите знамения и Твоята светлина, разкрити в проявленията на имената Ти и присъщите Ти качества, о, Ти, в Чиято власт е всичко!

Ти виждаш, о, Господи, Боже мой, сълзите на Твоите облагодетелствани, пролети поради отделянето им от Теб и опасенията на Твоите предани поради отдалечеността им от Светите Ти Покои. В името на Твоята сила, която владее всичко видимо и невидимо! Твоите обични трябва да проливат сълзи от кръв за това, което е сполетяло праведните в ръцете на злите и потисниците на земята. Ти виждаш, о, Боже мой как безбожниците са обсадили градовете Ти и царствата Ти! Моля Те в името на Твоите Пратеници и Твоите избраници и на Него, чрез Когото знамето на Твоето божествено единство е било побито сред слугите Ти, да ги защитиш чрез добротата Си. Ти си наистина Милостивият, Прещедрият.

И още, моля Те, в името на благоуханните потоци на Твоето благоволение и вълните на океана на Твоята благосклонност, да отредиш за светците Си онова, което ще утеши очите им и ще облекчи сърцата им. Господи! Ти виждаш коленичилия — копнеещ да се изправи и да Ти служи, мъртвия — зовящ за вечен живот от океана на Твоята благосклонност и жадуващ да се извиси до небесата на Твоето изобилие, странника — копнеещ за своя дом на слава под балдахина на благоволението Ти, търсещия — втурнал се чрез Твоето милосърдие към дверите на добротата Ти, грешника — обръщащ се към океана на опрощението и помилването.

В името на върховната Ти власт, о, Ти, Който си възхваляван в сърцата на хората! Обърнах се към Теб, изоставяйки собствената си воля и желание, за да може святата Ти воля и желание да ме управляват и напътстват според това, което перото на вечната Ти повеля е предопределило за мен. Този слуга, о, Господи, макар и безпомощен, се обърна към Слънцето на Твоята Сила, макар и унижен — бърза към Изгрева на Славата, макар и нуждаещ се — жадува за океана на благоволението Ти. Умолявам Те, в името на Твоята благосклонност и щедрост, не го отхвърляй.

Ти си наистина Всемогъщият, Опростителят, Състрадателният.

Бахаулла

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Благодаря Ти, че си ме сътворил в Твоите дни и си ми вдъхнал Своята любов и Своето познание. Умолявам Те в името Ти, чрез Което красивите бисери на Твоята мъдрост и Твоето слово бяха създадени от богатствата на сърцата на онези Твои слуги, които са близо до Теб и чрез които Зорницата на името Ти, Състрадателният, изля своето сияние над всички, които са в Твоето небе и на Твоята земя, да ме снабдиш, чрез Своето благоволение и щедрост с дивните Си и скрити дарове.

Това са първите дни на моя живот, о, Боже мой, които си свързал със Своите собствени дни. Сега, когато си ме удостоил с толкава велика чест, не ми отказвай нещата, които си предопределил за Твоите избраници.

Аз съм, о, Боже мой, само едно мъничко зрънце, което си посял в почвата на Твоята любов и си накарал да поникне чрез ръката на Твоята доброта. Това зрънце жадува в своята най-дълбока същност за водите на Твоето милосърдие и животворния извор на Твоето благоволение. От небесата на любящата си доброта изпрати над него онова, което ще му позволи да разцъфне под Твоята сянка и в пределите на Твоите покои. Ти си Този, Който чрез изобилния Си поток и извора на Своите животворни води пои сърцата на всички, които са Те познали.

Възхвален да е Бог, Господарят на световете.
Бахаулла

Удостои ме, о, Боже мой, в пълна мяра със Своята обич и Своето благоразположение и чрез привличането на лъчезарната Си светлина заплени сърцата ни, о, Ти, Който си Върховното Свидетелство и Всепрославеният. Спускай над мен живителните Си повеи в знак на Своето милосърдие и през деня, и през нощта, о, Господи на благодатта.

Никакво дело не съм извършил, о, Боже мой, за да заслужа да зърна лицето Ти и със сигурност зная, че дори и да живея, докато свят светува, не ще съумея да извърша никакво дело, с което да заслужа подобно благодеяние, тъй като положението на слугата винаги ще бъде лишено от достъп до светите Ти покрайнини, освен ако благодатта Ти не стигне до мен и нежната Ти милост не проникне в мен и любящата Ти доброта не ме обгърне.

Всевъзхвален да си, о, Ти, освен Когото няма друг Бог. Великодушно дай ми възможност да се възнеса при Теб, да ми бъде оказана честта да заживея в близост до Теб и да общувам единствено с Теб. Няма друг Бог освен Теб.

Наистина ако пожелаеш да удостоиш с благословия някой слуга, Ти ще заличиш от царството на неговото сърце всяко поменуване или мисъл освен поменуването Ти; а ако отредиш зло за някой слуга поради онова, което ръцете му несправедливо са сторили пред Твоето лице, Ти ще го изпиташ с облагите на този и на следващия свят, за да може той да бъде погълнат от тях и да забрави да Те поменува.

Баб

О Боже! Ободри и зарадвай духа ми. Пречисти сърцето ми. Просвети ума ми. В Твоите ръце поверявам всичките си дела. Ти си моят Водач и моето Убежище. Не ще бъда повече тъжен и унил; ще бъда щастлив и радостен. О, Боже! Не ще бъда изпълнен с тревога, нито ще позволя да ме измъчват грижи. Не ще се спирам върху неприятни неща от живота.

О, Боже! Ти си ми по-добър приятел, отколкото аз самият на себе си. Посвещавам се на Теб, о, Господарю.

Абдул Баха

О Боже мой! О, Боже мой! Слава Тебе за това, че си утвърдил вярата ми в Твоето единство, че си ме привлякъл към словото на Твоята единственост, че си ме възпламенил чрез огъня на Твоята любов и съм завладян от Твоето споменаване и служене на Твоите приятели и слугини.

О, Господи, помогни ми да бъда смирен и скромен и дай ми сили да се откъсна от всичко и да се хвана за крайчеца на одеждата на славата Ти, за да може сърцето ми да се изпълни с обич към Теб и да не остане място за обич към света и привързаност към неговите присъщи качества.

О, Боже! Очисти ме от всичко друго освен от Теб, пречисти ме от сметта на греховете и провиненията и направи да имам възвишено сърце и съвест.

Наистина Ти си милостив и наистина Ти си Най-великодушният, Чиято подкрепа търсят всички хора.

Абдул Баха

О Господи мой! О, Господи мой! Това е факел, запален от огъня на Твоята любов и горящ с пламъка, разпален в дървото на Твоята милост. О, Господи мой! Усили неговото горене, топлина и пламък с огъня, запален в Синая на Твоето Проявление. Наистина Ти си Утвърждаващият, Помагащият, Могъщият, Великодушният, Обичащият.

Абдул Баха

О Боже мой! О, Боже мой! Този Твой слуга, пристъпил към Теб, броди страстно в пустинята на обичта към Теб, върви по пътеката на Твоето служене, очаква ласките Ти, надява се на Твоята щедрост, уповава се на Твоето царство и е опиянен от виното на Твоя дар. О, Боже мой! Засили страстта на влечението му към Теб, постоянството, с което Те възхвалява и пламъка на любовта му към Теб.

Наистина Ти си Най-великодушният, Господарят на благодатното изобилие. Няма друг Бог освен Теб, Прощаващия, Милостивия.

Абдул Баха

О Боже, Боже мой! Това е Твоят лъчезарен слуга, Твоят духовен роб, който се е приближил към Теб и е достигнал присъствието Ти. Обърнал е лице към Теб, признавайки единството Ти, вярвайки в Твоята единственост, призовавал е в Твоето име сред всички народи и е повел хората към бликащите води на милостта, о, Ти, Най-великодушни Господарю! На тези, които са помолили, Той е дал да пият от чашата на ръководството, преливаща с виното на неизмеримото Ти милосърдие.

О, Господи, помагай му при всякакви обстоятелства, накарай го да разбере добре пазените Ти загадки и го обсипи със скритите Си бисери. Направи от него знаме, веещо се на дворцовите кули от ветровете на небесната Ти подкрепа, направи от него извор на кристални води.

О, мой опрощаващи Господи! Озари сърцата с лъчите на светилника, разливаш навред сияние, разкривайки същността на всичко пред онези сред Твоите хора, на които щедро си помогнал.

Наистина Ти си Могъщият, Силният, Защитникът, Крепкият, Благодетелният! Наистина Ти си Господарят на всяка милост!

Абдул Баха

О Боже, Боже мой! Това са Твои немощни слуги. Те са Твоите верни роби и слугини, които се прекланят пред възвишеното Ти Слово и са се смирили пред Твоя светъл Праг и свидетелстват за Твоето единство, чрез което Слънцето е заблестяло в пладнешкото си великолепие. Те са се вслушали в призивите, които Си издигнал от скритото Си Царство и със сърца, тръпнещи от любов и възторг, са откликнали на Твоя зов.

О, Господи, обсипи ги с цялото излияние на Твоята милост, излей над тях всичките води на Твоето благоволение. Нека растат като прелестни растения в небесната градина и от пълните и преливащи облаци на Твоите дарове, и от дълбоките басейни на изобилното Ти благоволение направи така, че тази градина да разцъфти и я пази вечнозелена и блестяща, вечносвежа и трептяща, и красива.

Ти си наистина Могъщият, Възвишеният, Силният, Този, Който единствен на небесата и на земята живее непроменен. Няма друг Бог освен Теб, Господаря на проявените знаци и знамения.

Абдул Баха

Той е Бог! О, Боже, Боже мой! Това са слуги, привлечени в Твоите дни от благоуханията на светостта Ти, възпламенени от пожара, горящ в Твоето Свято дърво, откликващи на гласа Ти, възхваляващи Те, събудени от Твоя полъх, ободрени от сладкия Ти аромат, виждащи Твоите знамения, разбиращи стиховете Ти, вслушващи се в словата Ти, вярващи в Твоето Откровение и уверени в Любящата Ти доброта. Техните очи, о, Господи, са насочени към Твоето царство на сияйна слава и лицата им са обърнати към височайшето Ти владение, сърцата им бият с любовта на лъчезарната Ти и великолепна красота, душите им са погълнати от пламъка на Твоята любов, о, Господарю на този свят и на бъдния; животът им кипи със страстта на копнежа по Теб и сълзите им се леят за Теб.

Защити ги в крепостта на Твоето покровителство и сигурност, закриляй ги с бдителната Си грижовност, наблюдавай ги с очите на Твоето провидение и милост, направи ги знамения на божественото Ти единство, които се проявяват из всички краища; знамена на мощта Ти, които се веят над Твоите замъци на величие; блестящи светилници, горящи с маслото на мъдростта Ти в стъклениците на Твоето ръководство; птици в градината на Твоето познание, които чуруликат на най-високите клони в приютяващия Ти рай; и левиатани на океана на Твоята щедрост, които се гмуркат чрез върховната Ти милост в неизмеримите дълбини.

О, Господи, Боже мой! Незначителни са тези служители Твои — въздигни ги във височайшето Си царство; немощни са — укрепи ги чрез върховната Си сила; унижени са — дари ги със Своята слава във всевишното Ти царство; бедни са — обогати ги с великото Си господство. И предопредели за тях всички блага, които Си отредил в Твоите светове, видими и невидими, подпомагай ги в този свят долу, зарадвай сърцата им с Твоето вдъхновение, о, Господарю на всички същества! Озари сърцата им с радостните Си вести, разливащи се от всеславния Ти Пост, затвърди стъпките им в Най-великия Ти Завет и укрепи мишците им в Неизменното Ти Завещание, в името на Твоята щедрост и обещано благоволение, о, Милостиви и Милосърдни! Ти си наистина Милостивият, Прещедрият.

Абдул Баха

О Ти, Снабдителю! Ти вдъхна в приятелите на Запад сладкия аромат на Светия Дух и със светлината на божественото ръководство озари западното небе. Ти накара онези, които някога са били отдалечени, да се доближат до Теб; Ти превърна непознатите в близки приятели; Ти събуди онези, които спяха; Ти направи небрежните грижливи.

О, Ти, Снабдителю! Помогни на тези благородни приятели да спечелят Твоето благоразположение и ги направи доброжелателни и към чужди, и към свои. Въведи ги в света, който трае вечно, дай им част от небесната благодат; накарай ги да бъдат истински бахаи, искрени към Бога; опази ги от външното подобие и ги укрепи здраво в истината. Направи ги знамения и знаци на Царството, сияйни звезди на небосклона на този земен живот. Направи ги утеха и успокоение за човечеството и радетели за мир в света. Развесели ги с виното на Твоя замисъл и позволи на всички тях да вървят по пътеката на Твоите Заповеди.

О, Ти, Снабдителю! Най-скъпото желание на този служител на Твоя Праг е да види приятелите от Изтока и Запада в сърдечна прегръдка; да види всички членове на човешкото общество, събрани с любов в един велик събор, също като отделните капки вода, събрани в едно могъщо море; да ги види всички като птиците в една градина от рози, като бисерите на един океан, като листата на едно дърво, като лъчите на едно слънце.

Ти си Могъщият, Силният и Ти си Богът на силата, Всевишният, Всевиждащият.

Абдул Баха
ДУХОВНО СЪБРАНИЕ

Когато влизате в съвещателната зала, казвайте тази молитва със сърца, преливащи от обичта към Бога, и уста, пречистени от всичко друго, освен споменаването Му, за да може Всемогъщият милосърдно да ви помогне да постигнете пълна победа.

О Боже, Боже мой! Ние сме Твои слуги, които са се обърнали предано към Светия Ти образ, които са се откъснали от всичко освен от Теб в този славен Ден. Събрали сме се на това Духовно събрание, обединени в нашите възгледи и мисли, и с цели, които са съгласувани, за да издигнем Твоето Слово сред хората. О, Господи, Боже наш! Направи ни знамения на Твоето Божествено Ръководство, Знамена на Твоята възвишена Вяра сред хората, служители на Твоя мощен Завет, о, Ти, наш Всевишни Господи. Направи ни проявления на Божественото Ти Единство в Твоето Царство Абха и сияйни звезди, които блестят над всички краища. Господи! Помогни ни да се превърнем в морета, бушуващи с талазите на Твоето чудно Милосърдие; в потоци, бликащи от всеславните Ти висини; във великолепни плодове от Дървото на Твоето Небесно Дело; в дървеса, които се полюляват в Твоето небесно Лозе от повеите на Щедростта Ти. О, Боже! Направи душите ни подвластни на стиховете на Твоето Божествено Единство, утеши сърцата ни с излиянията на Твоето Милосърдие, за да можем да се обединим като вълните на едно море и да се слеем заедно като лъчите на Твоята светлозарна Светлина; за да могат нашите мисли, нашите възгледи, нашите чувства да се превърнат в действителност, разкриваща духа на единството в целия свят. Ти си Милосърдният, Щедрият, Дарителят, Всемогъщият, Милостивият, Състрадателният.

Абдул Баха

Съберете се заедно с искрена радост и в началото на събранието кажете тази молитва:

О Ти, Господарю на Царството! Макар телата ни да са събрани тук заедно, нашите омагьосани сърца са понесени от Твоята любов и ние сме захласнати от лъчите на сияйния Ти лик. Немощни макар и да сме, ние очакваме откровенията на Твоята мощ и сила. Бедни макар и да сме, без никакви вещи и средства, извличаме богатство от съкровищницата на Твоето Царство. Капки макар и да сме, ние черпим от дълбините на Твоя океан. Прашинки макар и да сме, блещукаме в сиянието на великолепното Ти Слънце.

О, Ти, наш Снабдителю! Изпрати ни Твоята подкрепа, така че всеки от събраните тук да се превърне в горяща свещ, всеки да е център на притегателна сила, всеки един да призовава към небесните Ти царства, докато накрая превърнем този земен свят в огледален образ на Твоя Рай.

Абдул Баха

Молитва, която да се казва при закриване на събранието на духовния съвет

О Боже! О, Боже! Виж ни от невидимото царство на Твоето единство, събрани на това духовно събрание, вярващи в Теб, сигурни в Твоите знамения, непоколебими в Твоя Завет и Завещание, привлечени от Теб, разпалени с огъня на любовта към Теб и искрени в Твоето Дело. Ние сме служители в Твоето лозе, разпространители на Твоята религия, предани поклонници на Твоя образ, смирени пред Твоите любими, покорни пред Твоите порти и умоляващи Те да ни подкрепиш в служенето на Твоите избраници, да ни подпомогнеш с Твоите невидими ангели, да укрепиш мишците ни в служенето ни на Теб, да ни направиш покорни и благоговеещи поданици, общуващи с Теб.

О, Господарю наш! Ние сме слаби, а Ти си Силният, Могъщият! Ние сме мъртви, а Ти си великият животворен Дух. Ние сме нуждаещи се, а Ти си Подкрепящият, Могъщият.

О, Господарю наш! Обърни лицата ни към Твоя милосърден образ, нахрани ни от Твоята небесна трапеза с изобилното Ти благоволение, помогни ни с множеството на Твоите върховни ангели и ни подкрепи чрез светите души от Царството Абха.

Наистина Ти си Великодушният, Милосърдният, Ти си Притежателят на голяма щедрост и наистина Ти си Снизходителният и Състрадателният.

Абдул Баха
ЕДИНСТВО

О Боже мой! О, Боже мой! Обедини сърцата на Твоите слуги и разкрий им великия Си замисъл. Нека изпълняват Твоите заповеди и спазват Твоите закони. Помогни им, о, Боже, в техните усилия и дай им сили да Ти служат. О, Боже! Не ги оставяй сами, а направлявай стъпките им чрез светлината на Твоето познание и ободри сърцата им с Твоята любов.

Ти си наистина техният Помощник и техният Господар.

Бахаулла

О Боже мой! О, Боже мой! Наистина аз Те призовавам и се моля пред Твоя праг, искайки от Теб цялото Ти милосърдие да се спусне над тези души. Пригоди ги за Твоята благосклонност и Твоята истина.

О, Господи! Свържи сърцата, обедини в съгласие всички души, поживи духовете чрез знаците на Твоята святост и единство. О, Господи! Озари тези лица чрез светлината на Твоето единство. Укрепи мишците на Твоите слуги в службата им на Твоето царство.

О, Господи, Ти притежателю на безгранична милост! О, Господарю на опрощението и прошката! Прости нашите грехове, извини ни за нашите слабости, накарай ни да се обърнем към царството на Твоята снизходителност и да призовем царството на мощта и силата, смирени в Твоя храм и покорни пред славата на доказателствата Ти.

О, Господи Боже! Направи ни като вълни на морето, цветя на градината, единни, съгласни чрез благодатта на обичта Ти. О, Господи! Разшири гърдите чрез знаците на Твоето единство и направи цялото човечество греещи звезди от едни и същи висини на славата, като съвършени плодове, растящи на Твоето дърво на живота.

Наистина Ти си Всемогъщият, Себесъщният, Дарителят, Прощаващият, Опростителят, Всеведущият, Единственият Създател.

Абдул Баха
ЗАКРИЛА

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Ти виждаш и знаеш, че съм призовавал слугите Ти да не се обръщат към нищо друго освен към Твоите дарове и съм ги приканвал да не съблюдават нищо друго освен нещата, които си предписал в Своята Ясна Книга — Книгата, която е била изпратена според неразгадаемото Ти божествено предопределение и неотменима цел.

Аз не мога да произнеса нито дума, о, Боже мой, освен ако Ти не ми позволиш и не мога да помръдна в никоя посока, докато не получа Твоето разрешение. Ти си Този, о, Боже мой, Който ме е създал чрез силата на Своята мощ и ме е надарил със Своята благосклонност, за да разкривам Твоето Дело. Затова бях подложен на такива нещастия, че езикът ми бе възпрепятстван да Те възхвалява и да величае славата Ти.

Всехвала Тебе, о, Боже мой, за нещата, които си отредил за мен чрез Твоето божествено предопределение и чрез силата на върховната Ти власт. Умолявам Те да укрепиш и мен, и тези, които ме обичат, в любовта ни към Теб и да ни запазиш непоколебими в Твоето Дело. Кълна се в Твоята мощ! О, Боже мой! Срам за Твоя слуга е да бъде откъснат като със завеса от Теб, а неговата слава е да Те познава. Въоръжен със силата на името Ти, никога нищо не може да ме нарани и с Твоята любов в сърцето ми никакви земни бедствия не могат да ме разтревожат по никакъв начин.

Затова, изпрати, о, Господарю мой, на мен и на моите любими това, което ще ни защити от злините на онези, които отрекоха Твоята истина и не повярваха в Твоите знамения.

Ти наистина си Всеславният, Най-щедрият.
Бахаулла

Възхвален бъди, о, Господи, Боже мой! Това е Твоят слуга, който е отпил дълбоко от ръцете на Твоето милосърдие виното на нежната Ти милост и е вкусил от насладата на Твоята любов в Твоите дни. Умолявам Те в името на въплъщенията на Твоите имена, на които никаква горест не може да попречи да се наслаждават на любовта Ти или да се взират в Твоя лик и които цялото войнство на нехаещите е безсилно да накара да се отклонят от пътеката на Твоето благоволение, да му дадеш от благините, които притежаваш и да го издигнеш до такива висоти, че да възприема света като сянка, която изчезва по-бързо и от един миг.

И пази го освен това, о, Боже мой, чрез силата на Своето неизмеримо величие от всичко, което ти е противно. Ти си наистина неговият Господар и Господарят на всички светове.

Бахаулла

Възхвалено да бъде Името Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в Името Ти, чрез което Часът удари и Възкресението настъпи, и страх и трепет завладяха всички, които са на небето, и всички, които са на земята, да излееш от небесата на Твоето милосърдие и облаците на нежното Си състрадание това, което би зарадвало сърцата на слугите Ти, които са се обърнали към Теб и помагат на Твоето Дело.

Пази слугите и слугините Си, о, Господарю мой, от стрелите на налудничавите приумици и празното въображение и им дай от ръцете на Своето милосърдие глътка от пълноводните води на Твоето познание.

Ти наистина си Всемогъщият, Най-възвишеният, Вечнопрощаващият, Най-великодушният.

Бахаулла

О Боже, Боже мой! Излязох от моя дом, държейки се здраво за въжето на Твоята любов и предал себе си изцяло на Твоята грижовност и закрила. Умолявам Те в името на Твоята сила, чрез която закриляш Своите обични от своенравието и покварата, и от всеки потисник и злосторник, който се е отклонил далеч от Теб, да ме пазиш здрав чрез добротата Си и благоволението Си. И позволи ми да се завърна в моя дом чрез Твоята сила и Твоята мощ. Ти си наистина Всемогъщият, Помощта в беда, Себесъщният.

Бахаулла

Отреди за Мен, о, Господи мой, и за онези, които вярват в Теб, онова, което се смята за най-добро за нас по Твоя преценка, така както е изложено в Книгата-Майка, тъй като в крепката Си длан Ти държиш определените мерки на всички неща.

Добрите Ти дарове непрестанно се изливат над онези, които хранят обич към Теб, а чудните свидетелства на небесните Ти благини биват щедро дарявани на онези, които признават божественото Ти Единство. Поверяваме на Твоите грижи всичко, което си ни предопределил и Те умоляваме да ни дадеш всичкото добро, което знанието Ти обгръща.

Закриляй ме, о, Господи мой, от всяко зло, което всеведението Ти долавя, тъй като не съществува ни мощ, ни сила освен в Теб, не ще настъпи тържество освен от Твоето присъствие и единствено на Теб се полага да заповядваш. Всичко, каквото Бог е пожелал, е станало, а това, което Той не е пожелал, не ще бъде.

Няма ни мощ, ни сила освен в Бога, Най-въздигнатия, Най-могъщия.

Баб

Слава Тебе, о, Боже! Ти си Богът, Който е съществувал преди всичко, Който ще съществува след всичко и ще пребъде след всичко. Ти си Богът, Който знае всичко и стои над всички. Ти си Богът, Който се отнася милостиво с всички, Който отсъжда между всички и Чийто поглед обхваща всичко. Ти си Бог, моят Господ, Ти знаеш положението ми, Ти виждаш вътрешното и външното ми същество.

Дари с прошка мен и вярващите, които откликнаха на Твоя Призив. Бъди ми достатъчен помощник срещу злодеянията на всеки, който желае да ми причини скръб и ми желае злото. Наистина Ти си Господът на всичко сътворено. Ти наистина удовлетворяваш всеки, докато никой не може да удовлетвори себе си без Теб.

Баб

В Името на Бога, Господа на съкрушителното великолепие, Всепокоряващия.

Пресвят да бъде Господът, в Чиято ръка е източникът на господството. Той сътворява каквото пожелае, чрез заповедното Си Слово “Бъди” и то е. Негова е била силата на властта досега и Негова ще остане отсега нататък. Той дарява с победа, когото пожелае, чрез силата на Своето повеление. Той е наистина Силният, Всемогъщият. Нему принадлежи всяка слава и величие в царствата на Откровението и Сътворението и на всичко, което лежи помежду им. Наистина Той е Мощният, Всеславният. От незапомнени времена Той е бил Източникът на несломима сила и такъв ще остане во веки веков. Той наистина е Господът на могъществото и силата. Всички царства на небето и на земята и на всичко, което лежи помежду им, са на Бога и Неговата сила е върховна над всичко. Всички съкровища на земята и на небето и на всичко помежду им, са Негови и Неговата закрила се простира над всичко. Той е Създателят на небесата и на земята и на всичко, което лежи помежду им и Той наистина е свидетел на всичко. Той е Господът на Равносметката за всички, които живеят в небесата и на земята и на всичко, което лежи помежду им и наистина Бог е бърз в пресмятането. Той определя мярката, отредена за всички, които са в небесата и на земята и на всичко, което е помежду им. Наистина Той е върховният Закрилник. Той държи в крепката си длан ключовете на небето и на земята и на всичко помежду им. По собствено желание отрупва Той с дарове чрез силата на Своята заповед. Наистина милосърдието Му обгръща всички и Той е Всезнаещият.

Кажи: Бог ми стига; Той е Този, Който държи в крепката Си длан царството на всички неща. Чрез силата на Неговите войски в небето и на земята и на всичко, което лежи помежду им, Той закриля, когото сред Своите раби пожелае. Бог наистина наблюдава всичко.

Неизмеримо въздигнат си Ти, о, Господи! Закриляй ни от това, което лежи пред нас и зад нас, над нашите глави, от дясната и от лявата ни страна, под нашите нозе и всяка друга посока, на която сме изложени. Наистина Твоята закрила над всички неща е неизменна.

Баб

О Боже, Боже мой! Защити верните Си слуги от злините на себичността и страстта, закриляй ги със зоркото око на любящото Си благоволение от всякаква ненавист, омраза и завист, приюти ги в непревземаемата крепост на грижовността Си и защитени от стрелите на съмнението, направи ги проявления на славните Си знамения, освети лицата им с ярките лъчи, които се леят от Зората на божественото Ти единство, зарадвай сърцата им със стиховете, възвестени от Святото Ти царство, укрепи мишците им с всепобедната Ти власт, идваща от царството на славата Ти.

Ти си Всещедрият, Закрилникът, Всемогъщият, Милосърдният.

Абдул Баха

О Господи мой! Ти знаеш, че хората са обкръжени от мъки и нещастия и са заобиколени от неволи и беди. Всяко изпитание засяга човека и всяка гибелна злина го уязвява като нападението на змия. Няма подслон и убежище за него извън крилото на Твоята защита, закрила, охрана и опека.

О, Ти, Милосърдният! О, Господи мой! Направи Твоята закрила моя броня, Твоята защита — мой щит, смирението пред вратата на Твоето единство — моя охрана и Твоята опека и отбрана — моя крепост и мое жилище. Съхрани ме от подтиците на себичността и желанието и опази ме от всякакви болести, изпитания, трудности и мъчения.

Наистина Ти си Защитникът, Пазителят, Съхранителят, Удовлетворителят и наистина Ти си Най-милосърдният от Милосърдните!

Абдул Баха
ЗА ПОКОЙНИТЕ

Заупокойната молитва трябва да се използва за бахаи, навършили петнадесет години. “Това е единствената бахайска задължителна молитва, която трябва да бъде казвана общо; казва се от един вярващ, докато всички присъстващи стоят мълчаливо прави. Не е нужно обръщането на лицата към Киблето, когато се казва тази молитва.” — “Обзор и кодекс на Кетаб-е-Акдас”

О Боже мой! Това е Твоят слуга и синът на Твоя слуга, който е повярвал в Теб и в Твоите знаци и е обърнал лицето си към Теб, напълно откъснат от всичко освен от Теб. Ти наистина си най-милостивият от показващите милост.

Отнеси се с него, о, Ти, Който прощаваш греховете на хората и скриваш техните прегрешения, както подобава на небесата на Твоето великодушие и океана на Твоето милосърдие. Допусни го в пределите на неземната си милост, която съществуваше преди създаването на земята и небесата. Няма друг Бог освен Теб, Вечнопрощаващия, Прещедрия.

След туй нека се повтори шест пъти поздрава “Аллах у Абха”, след което да се повтори деветнадесет пъти всеки от следните стихове:

Ние всички наистина почитаме Бога.
Ние всички наистина се прекланяме пред Бога.
Ние всички наистина сме отдадени на Бога.
Ние всички наистина възхваляваме Бога.

Ние всички наистина отправяме благодарности към Бога.

Ние всички наистина сме смирени пред Бога.

Ако покойникът е жена, нека се каже: “Това е твоята слугиня и дъщерята на Твоята слугиня, и т. н. ...

Бахаулла

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Не принизявай този, който Си издигнал чрез силата на вечната Си върховна власт и не отпращай далеч от Теб този, който Си призовал да влезе в светилището на Твоята вечност. Ще отхвърлиш ли, о, Боже мой, този, когото Си закрилял чрез Твоето господство и ще обърнеш ли гръб, о, Желание мое, на този, за когото Ти Си бил убежище? Нима ще унизиш този, когото Си издигнал, или ще забравиш този, на когото Си дал възможност да Те помни?

Прославен, изключително прославен си Ти! Ти си Този, Който винаги е бил Властелинът на цялото сътворение и негов главен Двигател и Ти ще останеш во веки веков Господарят на всички създания и техен Разпоредител. Прославен си Ти, о, Боже мой! Ако Ти престанеш да бъдеш милостив към Твоите служители, кой тогава ще прояви милост към тях; ако Ти откажеш да помогнеш на тези, които обичаш, кой ще им помогне?

Прославен, неизмерно прославен си Ти! Ти си обожаван за Твоята истина и всички ние наистина се прекланяме пред Теб. Ти се проявяваш в Твоята справедливост и всички ние несъмнено свидетелстваме за Теб. Ти наистина си обичан за Твоята милост. Няма друг Бог освен Теб, Помощта в беда, Себесъщния.

Бахаулла

Той е Бог, възвишен е Той, Господарят на любящата доброта и щедрост!

Слава Тебе, о, Боже мой, Ти, Всемогъщият Господар. Свидетелствам за Твоята мощ и всемогъщество, за Твоята върховна власт и любящата Ти доброта, за милосърдието и силата Ти, за целостта на Твоето Същество и единството на Твоята Същност, за Твоята святост и извисеност над земния живот и всичко свързано с него.

О, Боже мой! Виждаш, че съм се откъснал от всичко освен от Теб, че се придържам към Теб и се обръщам към океана на Твоята щедрост, към небесата на Твоята милост, към Зорницата на Твоето милосърдие.

Господи! Свидетелствам, че в Своя слуга Ти си вложил Своето доверие, а то е Духът, чрез Който си дарил живот на света.

Аз Те моля в името на блясъка на Светилото на Твоето откровение да приемеш от него милостиво това, което е постигнал в Твоите Дни. И нека той да бъде облечен с великолепието на Твоето благоволение и да бъде окичен с Твоето одобрение.

О, Господарю мой! Аз самият и всички сътворени неща свидетелстваме за Твоята мощ и Те моля да не отхвърляш от Себе Си този дух, който се е възнесъл при Теб, в Твоето небесно царство, в Твоя възвишен Рай и в Твоите покои на близостта, о, Ти, Който си Господарят на цялото човечество!

И направи така, о, Боже мой, че слугата Ти да общува с Твоите избраници, Твоите светци и Твоите пратеници в небесните царства, които перото не може да опише, а езикът — да разкаже.

О, Господарю мой, бедният наистина се е втурнал към Царството на Твоето богатство, скитникът — към своя дом в Твоите околности, жадният — към божествената река на Твоята щедрост. Не го лишавай, о, Господи, от неговия дял от гощавката на Твоето милосърдие и от благата на Твоята щедрост. Ти наистина си Всемогъщият, Милосърдният, Всещедрият.

О, Боже мой, Довереното от Теб ти бе върнато. На Твоето милосърдие и Твоята щедрост, които са обгърнали владенията Ти на земята и небето подобава да удостоиш новодошлия със Своите дарове и подаръци и с плодовете от дървото на Своето милосърдие! Ти имаш властта да правиш каквото пожелаеш, няма друг Бог освен Теб, Милосърдния, Най-щедрия, Състрадателния, Дарителя, Опростителя, Скъпия, Всезнаещия.

Свидетелствам, о, Господи мой, че си повелил хората да уважават своя гост, а този, Който се е възнесъл при Теб, наистина се е доближил до Теб и е достигнал Твоето Присъствие. Отнеси се към него според Твоето милосърдие и щедрост! В името на Твоята слава, зная със сигурност, че Ти няма да се откажеш от това, което си заповядал на Твоите слуги, нито пък ще подложиш на лишения този, който се е държал здраво за връвта на Твоята щедрост и се е издигнал до Зората на Твоето богатство.

Няма друг Бог освен Теб, Едничкия, Единствения, Всемогъщия, Щедрия.

Бахаулла

О Боже мой! О, Ти, опростителю на грехове, дарителю на дарове, утешителю на скърби!

Наистина аз Те умолявам да опростиш греховете на тези, които са напуснали телесната си одежда и са се възнесли в духовния свят.

О, Господи мой! Пречисти ги от прегрешенията, разсей тяхната мъка и превърни мрака им в светлина. Помогни им да влязат в градината на щастието, пречисти ги с най-чистата вода и позволи им да видят Твоето великолепие на най-високия връх.

Абдул Баха

О Боже мой! О, Боже мой! Наистина Твоят слуга, смирен пред величието на Твоето божествено върховенство и преклонил се пред прага на Твоето единство, е вярвал в Теб и в Твоите стихове, свидетелствал е за Твоето слово, бил е разпалван от огъня на Твоята обич, гмуркал се е в дълбините на океана на Твоето знание, бил е притеглян от полъха на Твоите ветрове, разчитал е на Теб, обръщал е лицето си към Теб, отправял е молитвите си към Теб и е бил уверен в Твоето извинение и прошка. Той напусна този земен живот и отлетя в царството на безсмъртието, жадувайки за благодеянието да се срещне с Теб.

О, Господи, прослави неговото положение, подслони го под шатрата на Твоята върховна милост, направи така, че да влезе в прославения Ти рай и увековечи живота му в Твоята възвишена розова градина, за да се гмурне той в морето на светлината, в света на тайнствата.

Наистина Ти си Великодушният, Силният, Опростителят и Дарителят.

Абдул Баха

О Ти, опрощаващи Господи! Въпреки че някои души са прекарали дните на своя живот в незнание и бяха отчуждени и непокорни, все пак с една вълна от океана на Твоето опрощение всички те, обхванати от греха, ще бъдат освободени. Когото си пожелал, направил си Свой довереник и когото не си избрал, е смятан за грешник. Ако се отнасяше към нас според Своята справедливост, ние не бихме били нищо друго освен грешници и заслужаващи да бъдем откъснати от Теб, но ако проявиш милост, всеки грешник би бил пречистен и всеки странник би станал приятел. Дари тогава Своето опрощение и снизхождение и отдай Своята милост на всички.

Ти си Опростителят, Дарителят на светлина и Всевишният.

Абдул Баха
ИЗПИТАНИЯ И ТРУДНОСТИ

О Ти, Чиито изпитания са целебно лекарство за тези, които са близо до Теб, Чийто меч е пламенно желание на всички тях, които Те обичат, Чийто поглед е най-съкровеният копнеж на тези сърца, които жадуват за Теб, Чиято заповед е единствената надежда на тези, които са признали Твоята истина! Умолявам Те, чрез Твоята божествена сладост и чрез блясъка на славата на лицето Ти, да изпратиш за нас от Твоето небесно обиталище това, което ще ни даде възможност да се приближим до Теб. И укрепи стъпките ни, о, Боже мой, в Делото Ти, и просветли сърцата ни със сияйността на познанието Ти, и освети гърдите ни с яркостта на Твоите имена.

Бахаулла

Слава Тебе, о, Боже мой! Ако не са нещастията, които се понасят по Твоя път, как могат да бъдат познати истинските Ти възлюбени и ако не бяха изпитанията, които се издържат от обич към Теб, как може да бъде разкрито мястото на тези, които копнеят за Теб? Твоята мощ ми е свидетел! Спътници на всички онези, които Те обожават, са сълзите, пролети от тях и утешители на онези, които Те търсят, са стенанията, които те издават и храната на тези, които бързат да Те срещнат, са парченцата от разбитите им сърца.

Колко сладка е за мен горчилката на смъртта, изстрадана по Твоя път и колко скъпи за мен са стрелите на враговете Ти, посрещнати заради възхвалата на Твоето слово! Позволи ми да отпия в Делото Ти, о, Боже мой, от всичко, което Ти желаеш и изпрати за мен според обичта Ти всичко, което повелиш. Кълна се в славата Ти! Желая само това, което Ти желаеш и обичам това, което Ти обичаш. В Теб завинаги аз вложих цялото си доверие и увереност.

Вдигни, умолявам Те, о, Боже мой, за помощници на това Откровение тези, които ще бъдат считани достойни за Твоето име и за върховната Ти власт, за да ме споменават между Твоите създания и да издигнат знамената на победата Ти в Твоята земя.

Могъщ си Ти да правиш каквото пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Помощта в беда, Себесъщния.

Бахаулла

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Всеки проницателен човек признава върховната Ти власт и Твоето владение и всяко прозорливо око вижда огромното Ти великолепие и съкрушителната сила на Твоето могъщество. Ветровете на изпитанията са безсилни да възпират тези, които се радват на близък достъп до Теб, да обърнат лицата си към хоризонта на Твоята слава и силните бури от изпитания не ще успеят да отдалечат и не ще попречат на тези, които са изцяло посветени на волята Ти, да се приближат до Твоя двор.

Струва ми се лампата на Твоята обич гори в техните сърца и светлината на нежността Ти е запалена в гърдите им. Бедите не са в състояние да ги отчуждят от Делото Ти, нито пък превратностите на съдбата могат да ги накарат да се отдалечат от Твоето благоразположение.

Умолявам Те, о, Боже мой, заради тях и заради въздишките, които техните сърца издават в раздялата им с Теб, да ги пазиш от злодеянията на Твоите врагове и да храниш душите им с това, което си отредил за приближените до Теб, които не ще бъдат обзети от страх и които няма да бъдат натъжени.

Бахаулла

Ти знаеш много добре, о, Боже мой, че злочестини се изляха над мен от всички посоки и че никой не може да ги разпръсне или да ги промени освен Теб. Аз зная със сигурност поради моята обич към Теб, че Ти никога не ще накараш злочестини да се стоварят върху никоя душа, освен ако не желаеш да въздигнеш нейното положение в небесния Си Рай и да укрепиш сърцето и` в този земен живот с опората на всепокоряващата Си сила, за да не може тя да се насочи към суетата на този свят. Наистина Ти добре знаеш, че при всякакви обстоятелства аз ще желая да Те поменувам далеч повече от притежаването на всичко, което е в небесата и на земята.

Дай сили на моето сърце, о, Боже мой, в покорството и обичта ми към Теб и направи така, че да нямам нищо общо с цялата дружина на Твоите неприятели. Наистина кълна се в Твоята слава, че не копнея за нищо освен за Теб, нито желая нещо освен Твоята милост, нито пък се опасявам от нещо освен от Твоето правосъдие. Моля Те да простиш на мен както и на онези, които обичаш, както пожелаеш. Наистина Ти си Всемогъщият, Благодетелният.

Невъобразимо въздигнат си Ти, о, Господи на небесата и земята, над възхвалата на всички хора; мир на Твоите верни слуги и слава на Бога, Господа на всичките светове.

Баб
ИЗЦЕЛЕНИЕ

О Боже, Боже мой! Моля Те в името на океана на Твоето изцеление и в името на блясъка на Зорницата на Твоята милост, и в Твоето Име, чрез което Си подчинил слугите Си, и в името на проникващата сила на Твоето най-възвишено Слово и могъществото на Твоето най-височайше Перо, и в името на Твоята милост, която е предхождала сътворението на всички, които са на небето и на земята, да ме пречистиш с водите на Твоята щедрост от всякакво страдание и вълнение, от всякаква слабост и немощ.

Ти виждаш, о, Господарю мой, Твоя молител, чакащ пред вратата на Твоята щедрост, и този, който е вложил своите надежди в Теб, вкопчвайки се във въжето на Твоето великодушие. Не Му отказвай, умолявам Те, нещата, които търси от океана на Твоето благоволение и Зорницата на любящата Ти доброта.

Ти имаш власт да извършиш каквото пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Всеопрощаващия, Прещедрия.

Бахаулла

Твоето Име е моето лечение, о, Господи, и споменът за Теб е моят лек. Близостта до Теб е моята надежда и любовта към теб е моят спътник. Твоето милосърдие е моето лечение и моята опора на този свят и в бъдните светове. Ти наистина си Предобрият, Всезнаещият, Премъдрият.

Бахаулла

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те с Твоето Име, чрез което Ти издигна знаците на Своето ръководство и разпръсна сиянието на Твоята любяща доброта и разкри върховността на Своето Господство; чрез което светилникът на Твоите имена се появи на нишата на Твоите качества и Този, Който е Храмът на Твоето единство и Проявлението на безпристрастност се разкри; чрез което пътищата на Твоето ръководство бяха показани и пътеките на благоволението Ти бяха очертани, чрез което основите на греха бяха накарани да треперят и знаците на порочността бяха унищожени; чрез което изворите на мъдростта бликнаха и небесната трапеза ни бе изпратена; чрез което опази слугите Си и отдаде Своето изцеление, чрез което показа благоволението Си към Твоите слуги и разкри Своето опрощение сред Твоите създания — умолявам Те да закриляш този, който се държи крепко и се е върнал при Теб, и се е вкопчил здраво за твоята милост, и се е хванал за крайчеца на любящото Ти провидение. Изпрати освен това за него Своето изцеление и го направи здрав. Удостои го с постоянство и спокойствие, подарено от Твоята висота.

Ти си наистина Лечителят, Закрилникът, Помощникът, Всемогъщият, Силният, Всеславният, Всезнаещият.

Бахаулла

Възхвален бъди, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в Най-славното Ти Име, чрез което съживи слугите Си и изгради градовете Си и в името на най-прекрасните Ти звания и най-величествените Ти качества да помогнеш на Твоите хора да се насочат към многобройните Ти дарове и да обърнат лицата си към Скинията на Твоята мъдрост. Изцели болестите, които са нападнали душите от всички страни и са ги възпрели да отправят своя взор към Рая, лежащ в подслона на Твоето закрилящо Име, което Си предопределил да бъде Царят на всички имена за всички, които са на небето и всички, които са на земята. Могъщ си Ти да постъпваш както пожелаеш. В Твоите ръце е владението на всички имена. Няма друг Бог освен Теб, Могъщия, Мъдрия.

Аз съм само едно бедно създание, о, Господи мой, хванал се здраво за крайчеца на Твоите богатства. Аз съм тежко болен, държа се здраво за въжето на Твоето изцеление. Избави ме от болестите, които са ме обкръжили и ме пречисти напълно с водите на Твоята състрадателност и милост, облечи ме с одеждата на крепкостта чрез Твоето опрощение и щедрост. Насочи също така очите ми към Теб и ме освободи от всякаква привързаност към каквото и да е освен към Теб самия. Помогни ми да върша това, което Ти желаеш и да изпълнявам това, което Ти искаш.

Ти си наистина Господарят на този живот и на бъдния. Ти си действително Вечнопрощаващият, Най-милостивият.

Бахаулла

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Моля Те с Твоето Име, чрез което Този, Който е Твоята Красота, е бил установен на престола на Твоето Дело и с Твоето Име, чрез което Ти променяш всички и събираш заедно всички, и искаш сметка от всички, и възнаграждаваш всички, и закриляш всички, и подкрепяш всички — моля Те да закриляш тази слугиня, която бяга за убежище при Теб и търси подслона на Този, в Когото Ти самият си проявен и е положила цялото си упование и доверие в Теб.

Тя е болна, о, Боже мой, и е влязла под закрилата на Дървото на Твоето изцеление; измъчена — и е побягнала към Града на Твоята защита; страдаща — и е потърсила Извора на Твоите благодеяния; силно обезпокоена — и се е втурнала да достигне Източника на Твоето спокойствие; обременена от грехове — и е обърнала лице към покоите на Твоето опрощение.

Премени я с одеждата на твоята утеха и Твоето изцеление чрез Своята върховна власт и любящата Си доброта, о, Боже мой и мой Възлюбени, и нека тя отпие дълбоко от чашата на Твоята милост и благоволение. Защити я също така от всяко бедствие и страдание, от всякаква болка и злочестина, и от всичко, което би Ти било противно.

Ти действително си неизмеримо възвисен над всички други освен над Теб самия. Ти си наистина Лечителят, Всеудовлетворяващият, Закрилникът, Вечнопрощаващият, Най-милостивият.

Бахаулла

Той е Лечителят, Удовлетворяващият, Помагащият, Всепрощаващият, Всемилостивият.

Обръщам се към Теб, о, Възвишени, о, Предани, о, Славни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Върховни, о, Издигащи, о, Съднико! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Несравними, о, Вечни, о, Единствени! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-Възхвалявани, о, Свети, о, Помагащи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Всеведущи, о, Най-Мъдри, о, Най-Велики! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Снизходителни, о, Величествени, о, Предопределящи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Възлюбени, о, Обични, о, Възхитителни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-Силни, о, Подкрепящи, о, Могъщи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Управляващи, о, Себесъщни, о, Всезнаещи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Дух, о, Светлина, о, Най-явни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти Посещаван от всички, о, Ти Известен на всички, о, Ти Скрит за всички! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Скрити, о, Тържествуващи, о, Даряващи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Всемогъщи, о, Помагащи, о, Прикриващи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ваятелю, о, Удовлетворителю, о, Изкоренителю! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Възправящи, о, Събиращи, о, Възвисяващи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Усъвършенстващи, о, Освободени, о, Щедри! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Благодетелни, о, Отказващи, о, Създаващи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-възвишени, о, Прелестни, о, Щедри! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Справедливи, о, Милостиви, о, Великодушни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Всепокоряващи, о, Вечни, о, Всезнаещи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Великолепни, о, Древни, о, Благородни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Добре пазени, о, Господарю на радостта, о, Желани! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти, сърдечни към всички, о, Ти Състрадателен към всички, о, Най-доброжелателни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Убежище за всички, о, Подслон за всички, о, Всезакрилящи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти, Помощник на всички, о, Ти, Призоваван от всички, о, Съживяващи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Разкривателю, о, Опустошителю, о, Най-Снизходителни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти, моя Душа, о, Ти, мой Възлюбени, о, Ти, моя Вяра! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Гасителю на жажди, о, Неземни Господарю, о, Най-скъпи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-велик Спомен, о, Най-благородно Име, о, Най-древен Път! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-възхвалявани, о, Най-свети, о, Най-пречистени! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Освободителю, о, Съветнико, о, Избавителю! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Приятелю, о, Лекарю, о, Пленителни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Слава, о, Красота, о, Щедри! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-доверени, о, Най-любими, о, Господарю на зората! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Възпламенителю, о, Ободрителю, о, Носителю на Възторг! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Господарю на щедростта, о, Най-състрадателни, о, Най-милосърдни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Постоянни, о, Животворни, о, Източнико на всичко съществуващо! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти, Който проникваш във всичко, о, Всевиждащи Боже, о, Господарю на словото! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Явни и все пак Скрити, о, Невидяни и все пак Прочути, о, Наблюдателю, търсен от всички! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти, Който погубваш Любимите, о, Боже на Благосклонността към грешните! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

О, Удовлетворителю, обръщам се към Теб, о, Удовлетворителю!

О, Лечителю, обръщам се към Теб, о, Лечителю!
О, Вечни, обръщам се към Теб, о, Вечни!
Ти Вечноживеещият, о, Ти Вечният!

Пресвят си Ти, о, Боже мой! Умолявам Те в името на Твоето великодушие, чрез което портите на щедростта и благосклонността Ти бяха отворени широко, чрез което Замъкът на Твое Светейшество бе установен върху престола на вечността; и в името на милостта Ти, чрез която покани всичко сътворено на трапезата на Твоите дарове и изобилие; и в името на благоволението Ти, чрез което откликна в Самия Себе Си с Твоето слово “Да” от името на всички на небето и на земята, в часа, когато Твоята пълновластност и величието Ти бяха разкрити, в зората, когато мощта на Твоето господство бе проявена. И още, умолявам Те, чрез тези най-красиви имена, чрез тези най-достойни и възвишени качества, и чрез Твоето най-възвишено Споменаване, и чрез чистата Ти и неопетнена Красота, и чрез скритата Ти в най-тайната шатра Светлина, и чрез Името Ти, покривано с одеждата на скръбта, всяко утро и всяка нощ да защитиш носителя на това благословено Послание и всеки, който го казва, и всеки, който попадне на него, и всеки, който мине край къщата, в която е то. Изцели освен това чрез него всеки тъжен, болен и нещастен от всякаква скръб и злочестина, от всяко непоносимо бедствие и печал и направлявай чрез него всеки, който пожелае да поеме по пътеките на Твоето ръководство и пътищата на Твоето опрощение и благосклонност.

Ти си наистина Могъщият, Всеудовлетворяващият, Изцеляващият, Покровителят, Даряващият, Състрадателният, Всещедрият, Всемилостивият!

Бахаулла
НЕОБВЪРЗАНОСТ

Позволи ми, о, Боже мой, да се доближа до Теб и да живея в околностите на Твоя двор, защото отдалечеността от Теб почти изцяло ме погълна. Нека да почивам под сянката на крилете на Твоето милосърдие, защото пламъкът на раздялата ми с Теб е разтопил сърцето ми. Приближи ме до реката, която е животът наистина, защото душата ми изгаря от жажда, търсейки Те непрестанно. О, Боже мой, въздишките ми изразяват горчивината на моето страдание, а сълзите, които роня, свидетелстват за обичта ми към Теб.

Умолявам Те в името на възхвалата, чрез която възхваляваш Себе си, и на славата, чрез която прославяш собствената Си същност, да ни причислиш към тези, които са Те познали и са признали в Твоите дни върховната Ти власт. Помогни ни освен това о, Боже мой, да отпием дълбоко от милостивите шепи животворните води на Твоята любяща доброта, за да забравим напълно всичко друго освен Теб и да сме изцяло заети с мисълта за Теб. Ти имаш властта да правиш каквото пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Могъщия, Помощта в беда, Себесъщния.

Прославено да бъде Името Ти, о, Ти, Който си Царят на всички царе!

Бахаулла

Прославен си Ти, о, Боже мой! Благодаря Ти затова, че ми показа Този, Който е Зората на Твоята милост, Изгрева на Твоето милосърдие и Съкровищницата на Твоето Дело. Умолявам Те в Името Ти, чрез Което лицата на приближените до Теб пребледняват, а сърцата на преданите Ти полетяват към Теб, да ми помогнеш по всяко време и при всякакви обстоятелства да се придържам към въжето Ти, да се освободя от всякаква привързаност към който и да е, освен към Теб, да държа погледа си насочен към небосклона на Твоето откровение и да осъществя това, което си ми предписал в Твоите Послания.

О, Господи мой, облечи и тялото, и душата ми с одеждата на Твоето благодеяние и любящата Ти доброта. Предпази ме от всичко, което може да Ти е противно и помогни милостиво на мен и на моите близки да Ти се подчиняваме и да избягваме това, което може да породи каквото и да е зло или порочно желание в мен.

Ти наистина си Господарят на цялото човечество и Владетелят на този свят и на бъдния. Няма друг Бог освен Теб, Всезнаещия, Премъдрия.

Бахаулла

Възхвалено да бъде името Ти, о, Боже мой! Умолявам Те в името на благоуханието на Одеждата на Твоята благосклонност, което се разнесе сред цялото сътворение според Твоята повеля и в съгласие с Твоето желание; и в името на Зорницата на Твоята воля, която засия ярко на небосклона на Твоята милост, чрез силата на Твоето могъщество и власт да заличиш от сърцето ми всички налудничави приумици и празни представи, за да се обърна с цялата си любов към Теб, о, Ти, Господарю на цялото човечество!

О, Боже мой, аз съм Твоят слуга и синът на Твоя слуга! Хванал съм се здраво за дръжката на Твоето милосърдие и съм се вкопчил във въжето на нежната Ти милост. Отреди за мен добрините, които са в Теб и ме храни от Трапезата, която си изпратил от облаците на Своята щедрост и от небесата на Своето доброжелателство.

Ти несъмнено си Господарят на световете и Богът на всичко, което е на небето и всичко, което е на земята.

Бахаулла

Много премръзнали сърца, о, Боже мой, бяха разпалени от огъня на Твоето Дело и много дълбоко заспали бяха събудени от сладкия Ти глас. Колко много са странниците, потърсили убежище под сянката на дървото на Твоето единство и колко голям е броят на жадните, които са копнели за извора на Твоите животворни води през Твоите дни!

Благословен е този, който се е обърнал към Теб и е побързал да достигне Зората на светлината на Твоя лик. Благословен е този, който с цялата си обич се е обърнал към Изгрева на Твоето откровение и към Извора на Твоето вдъхновение. Благословен е този, който е изразходвал по Твоята пътека това, което Ти му дари чрез Своята щедрост и милост. Благословен е този, който в болезнения си копнеж по Теб е отхвърлил всичко освен Теб; благословен е този, който е изпитал насладата от близкото общуване с Теб и се е освободил от цялата си привързаност към всеки друг освен към Теб.

Умолявам Те, о, Господарю мой, чрез Този, Който е Твоето Име, Който благодарение на силата на Твоята върховна власт и мощ се издигна над небосклона на Своя затвор, да отредиш за всеки това, което Ти приляга и подхожда на Твоята въздигнатост.

Твоята мощ наистина се равнява на всички неща.
Бахаулла

О Боже мой, не знам какъв е огънят, който Ти запали в Твоята страна. Земята никога няма да затъмни Неговия блясък, нито водата ще потуши Неговия пламък. Всички народи по света са слаби, за да устоят на неговата сила. Голямо е щастието на този, който се е доближил до Него и е чул тътена му.

Чрез подкрепата на Своята благосклонност, о, Боже мой, Ти помогна на някои да го приближат, а други ги възпря поради това, което бяха извършили със собствените си ръце в Твоите дни. Всеки, който в желанието си да съзерцава Твоята красота, се е втурвал и се е добирал до него, е отдавал живота си по Твоята пътека и се е възнасял до Теб, напълно откъснат от всичко друго освен от Теб.

Умолявам Те, о, Господарю мой, в името на този Огън, който пламти и бушува в света на сътворението, да разкъсаш завесите, които ми попречиха да се явя пред престола на Твоето величие и да са изправя пред прага на Твоите двери. Отреди за мен, о, Господарю мой, всяко добро, което Си ни изпратил в Своята Книга и не позволявай да бъда отдалечен от подслона на Твоята милост.

Ти имаш силата да правиш това, което Те удовлетворява. Ти наистина си Всесилният, Най-Великодушният.

Бахаулла

Хвала Тебе, о, Боже мой! Аз съм един от Твоите слуги, които са повярвали в Теб и в Твоите знаци. Ти виждаш, че съм се насочил към прага на Твоята милост и съм обърнал лице към любящата Ти доброта. Умолявам Те в името на най-превъзходните Ти названия и чрез най-благородните Ти качества да отвориш пред мен дверите на Твоите дарове. Помогни ми освен това о, Ти, Притежателю на всички имена и качества, да върша това, което е добро.

Аз съм беден, о, Господарю мой, а Ти си Богатият. Обърнал съм лицето си към Теб и съм се откъснал от всичко освен от Теб. Не ме лишавай, умолявам Те, от полъха на Твоята нежна милост и не ми отказвай това, което си отредил за избраните измежду Твоите слуги.

Махни булото от моите очи, о, Господарю мой, за да мога да разпозная каквото си пожелал за Своите създания и да открия във всички прояви на Твоето ръкоделие откровенията на всемогъщата Ти сила. Плени душата ми, о, Господарю мой, с най-мощните Си знаци и ме измъкни от дълбините на моите порочни и зли желания. Отреди освен това за мен доброто на този и на бъдния свят. Могъщ си Ти, за да правиш това, което Те удовлетворява. Няма друг Бог освен Теб, Всеславния, Чиято помощ търсят всички хора.

Благодаря Ти, о, Господарю мой, че ме събуди от съня ми, че ме раздвижи и предизвика у мен желанието да разбера това, което повечето Твои слуги не са схванали. Затова дай ми способността, о, Господарю мой, да видя заради любовта към Теб и за Твое удоволствие, каквото си пожелал. Ти си Този, за Чиято мощ и върховна власт свидетелстват всички неща.

Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Благодетелния.

Бахаулла

ВИмето на Твоя Господ, Създателя, Владетеля, Всеудовлетворяващия, Най-въздигнатия, Този, Чиято помощ умоляват всички хора.

Кажи: о, Боже мой! О, Ти, който си Творецът на небесата и на земята, о, Господи на Царството! Ти добре знаеш тайните на моето сърце, докато Твоето Същество е неведомо за всички освен за самия Теб. Ти виждаш всичко, което е мое, докато никой друг не може да стори това освен Теб. Удостои ме чрез Своето милосърдие с това, което ще ми даде възможност да не изпитвам нужда от нищо освен от Теб и отреди за мен това, което ще ме направи независим от всеки друг освен от Теб. Направи така, че да пожъна ползата от моя живот в този и в следващия свят. Отвори пред лицето ми портите на Своето милосърдие и великодушно удостои ме с нежната Си милост и дарове.

О, Ти, Който си Господът на преизобилното милосърдие! Нека небесната Ти подкрепа обгръща онези, които Те обичат и дари ни с даровете и благодатта, които притежаваш. Бъди достатъчен за нас от всички неща, прости ни греховете ни и имай милост към нас. Ти си нашият Господ и Господът на всички същества. Никой друг не призоваваме освен Теб и за нищо не умоляваме освен за Твоите благодеяния. Ти си Господът на щедростта и милосърдието, несъкрушим в Своята сила и най-умелият в Своите замисли. Няма друг Бог освен Теб, Всепритежаващия, Най-въздигнатия.

Удостои с благодеянията Си, о, Господи мой, Пратениците, светиите и праведните. Наистина Ти си Бог, Безподобният, Всепокоряващият.

Баб

О Господи! Към Теб прибягвам за убежище и към всичките Ти знамения насочвам сърцето си.

О, Господи! Независимо дали съм на път или в своя дом, зает съм с нещо или работя, аз изцяло се доверявам на Теб.

Дай ми тогава удовлетворяващата Си помощ, за да ме направиш независим от всичко, о, Ти, Който си ненадминат в Своята милост!

Дари ме с моя дял, о, Господи, така както пожелаеш и направи така, че да бъда доволен от онова, което си ми отредил.

Ти имаш пълната власт да заповядваш.
Баб

О Боже, Боже мой! Ти си моята Надежда и моят Възлюбен, най-висшата ми Цел и Желание! С голяма покорност и пълна преданост аз Те моля да ме направиш фар на обичта Ти в Твоята земя, светлина на знанието Ти сред Твоите създания и знаме на божествената щедрост в Твоето Царство.

Причисли ме към тези Твои слуги, които са се откъснали от всичко друго освен от Теб, които са се очистили от преходните неща на този свят и са се освободили от подтиците на изразителите на налудничави приумици.

Нека духът на одобрение от Твоето Царство изпълни сърцето ми с радост; нека очите ми засияят, съзирайки силите на божествената помощ да се спускат непрестанно над мен от Царството на всемогъщата Ти слава.

Ти наистина си Всемогъщият, Всеславният, Всесилният.

Абдул Баха

О Боже, Боже мой! Напълни за мен чашата на необвързаността към всичко и сред Твоите великолепие и дарове зарадвай ме с виното на обичта към Теб. Избави ме от пристъпите на страстта и желанието, разкъсай в мен оковите на този земен свят, привлечи ме с възторг към Твоето върховно царство и ме ободри сред рабините чрез диханията на Твоята святост.

О, Господи, озари лицето ми със светлината на Твоите дарове; просветли очите ми, съзирайки знаменията на всепокоряващата Ти мощ; зарадвай сърцето ми със славата на Твоето познание, което обхваща всичко, развесели душата ми чрез всесъживяващите Си вести за велика радост, о, Ти, Царят на този свят и на небесното Царство, о, Ти, Господи на върховната власт и мощ, за да мога да разнасям навред Твоите знамения и знаци и да провъзгласявам Твоето Дело, и да ратувам за Твоите Учения, и да служа на Твоя Закон, и да възхвалявам Твоето Слово.

Ти си наистина Силният, Вечнопрощаващият, Можещият, Всемогъщият.

Абдул Баха
НЕПОКОЛЕБИМОСТ В ЗАВЕТА

Слава Тебе, о, Царю на вечността, Създателю на народите и Ваятелю на всяка тленна кост! Моля Те в Името, чрез което призова цялото човечество към небосклона на Своето великолепие и блясък и напъти слугите Си към двора на Своето милосърдие и благосклонност, да ме причислиш сред онези, които са се освободили от всичко освен от Теб, насочили са се към Теб и не са били възпирани от предопределените от Теб беди да се обръщат към Твоите дарове.

Хванал съм се, о, Господи мой, за дръжката на Твоята доброта и съм се вкопчил здраво в крайчеца на робата на Твоето благоволение. Затова изпрати над мен от облаците на Своята щедрост онова, което ще ме пречисти от спомена за всеки освен от Теб и ще ми даде възможност да се обърна към Този, Който е Предмет на преклонение за цялото човечество, срещу Когото се опълчиха подстрекателите на размирици, нарушили Твоя Завет и проявяващи неверие в Теб и в Твоите знамения.

Не ми отказвай, о, Господи мой, благоуханието на Твоята одежда в дните Ти и не ме лишавай от повеите на Твоето откровение при появата на лъчите от светлината на Твоя лик. Силен си Ти да правиш каквото пожелаеш. Нищо не може да устои на Твоята воля, нито да осуети предопределеното от Теб чрез Твоята сила.

Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Премъдрия.
Бахаулла
Той е Могъщият, Опрощаващият, Състрадателният!

О, Боже, Боже мой! Ти виждаш слугите Си в бездната на проклятието и греха; къде е Твоята светлина на божествено ръководство, о, Ти, Желание на света? Ти познаваш тяхната безпомощност и немощ; къде е силата Ти, о, Ти, в Чиято власт е положено могъществото на небето и земята?

Моля Те, о, Господи, Боже мой, в името на великолепието на светлината от любящата Ти доброта и талазите на океана на Твоето познание и мъдрост, и в Името на Словото Ти, чрез което Си завладял народите на Твоето царство, да позволиш да бъда един от онези, които са съблюдавали повелята Ти в Твоята Книга. И отреди за мен това, което Си отредил за Своите довереници, тези, които са отпили жадно от потира на Твоята щедрост виното на божествено вдъхновение и са се втурнали да изпълняват волята Ти и да съблюдават Твоя Завет и Завещание. Силен си Ти да правиш каквото пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Всезнаещия, Премъдрия.

Повели за мен, в името на Твоята доброта, о, Господи, онова, което ще ме облагодетелства в този и в бъдния свят и ще ме привлече близо до Теб, о, Ти, Който си Господарят на всички хора. Няма друг Бог освен Теб, Единствения, Могъщия, Прославения.

Бахаулла

Направи непоколебими стъпките ни по Твоята пътека, о, Господи и укрепи сърцата ни в покорството ни пред Теб. Насочи лицата ни към красотата на Твоята единственост и зарадвай душите ни със знаменията на божественото Ти единство. Украси телата ни с одеждата на Твоята доброта и махни от очите ни булото на греха и дай ни потира на Своето милосърдие; за да може съкровената същност на всички да Те възпее и възхвали пред откровението на Твоето величие. Разкрий тогава Себе си, о, Господи, чрез милостивото Си слово и тайнството на божествената Ти същност, така че светият възторг на молитвата да изпълни душите ни — молитва, която ще се издигне над словата и буквите и ще надхвърли произнасянето на срички и звуци, така че всичко да се слее в небитието пред проявлението на Твоето великолепие.

Господи! Това са слуги, останали твърди и непоколебими в Твоя Завет и Твоето Завещание, хванали се здраво за въжето на постоянството в Твоето Дело и вкопчили се в крайчеца на робата на великолепието Ти. Помогни им, о, Господи, чрез милосърдието Си, подкрепи ги със Своята сила и укрепи мишците им в подчинението им към Теб.

Ти си Опростителят, Милостивият.
Абдул Баха

О състрадателни Боже! Благодаря Ти, че ме разбуди и ме накара да се осъзная. Ти ми даде виждащи очи и ме надари с чуващи уши, поведе ме към Твоето царство и ме упъти към Твоята пътека. Показа ми правия път и ме накара да вляза в спасителната обител. О, Боже! Запази постоянството ми и ме направи непоколебим и предан. Предпазвай ме от жестоки изпитания и ме запази и защити в здраво укрепената крепост на Твоя Завет и Завещание. Ти си Силният. Ти си Виждащият. Ти си Чуващият.

О, Ти, Състрадателни Боже. Дари ме със сърце, което като огледало да бъде озарено със светлината на Твоята любов и ме удостои с помисли, които чрез духовната благодат да превърнат този свят в розова градина.

Ти си Състрадателният, Милостивият. Ти си Великият Благодетелен Бог.

Абдул Баха

О Господи мой и Надеждо моя! Помогни на обичните Ти да бъдат непоколебими в Твоя могъщ Завет, да останат верни на изявеното Ти Дело и да изпълняват заповедите, които Си постановил за тях в Своята Книга на Великолепието; за да станат знамена на ръководство и светилници на Небесното войнство, извори на Твоята безкрайна мъдрост и пътеводни звезди, светещи от божественото небе.

Наистина Ти си Непобедимият, Всемогъщият, Всесилният.

Абдул Баха
ПОДКРЕПА И ПОМОЩ

О Ти, Чийто лик е обект на моето преклонение, Чиято красота е моето светилище, Чиято обител е моята цел, Чиято възхвала е моята надежда, Чието провидение е моят спътник, Чиято обич е причина за моето съществуване, Чието споменаване е моята утеха, Чиято близост е моят копнеж, Чието присъствие е най-съкровеното ми желание и най-върховна цел, умолявам Те да не ме лишаваш от нещата, които Си отредил за избраните измежду Твоите слуги. Дари ме тогава с доброто на този и на бъдния свят.

Ти наистина си Царят на всички хора. Няма друг Бог освен Теб, Вечнопрощаващия, Най-щедрия.

Бахаулла

Боже мой, мой Обожаеми, Царю мой, мое Желание! С какъв език мога да изразя благодарността си към Теб? Аз бях нехаещ, Ти ме събуди. Бях се отвърнал от Теб, Ти великодушно ми помогна да се обърна към Теб. Сякаш бях мъртъв, Ти ме съвзе с животворната вода. Бях повехнал, Ти ми възвърна живота с божествения поток на Твоето слово, който бликна от Перото на Всемилостивия.

О, Божие Провидение! Всичко съществуващо е рожба на Твоето изобилие; не го лишавай от водите на Своята щедрост и не го дръж настрана от океана на Своята милост. По всяко време и при всякакви обстоятелства аз Те умолявам да ме подкрепяш и да ми помагаш и търся предвечната Ти благодат от небесата на Твоето милосърдие. Ти си наистина Щедрият Господар и Най-висшият в царството на вечността.

Бахаулла

Възхвалено да бъде Името Ти, о, Господи, Боже наш! Ти си наистина Знаещият невиждани неща. Отреди за нас онова добро, което всеобхватното Ти знание може да отмери. Ти си върховният Господ, Всемогъщият, Превъзлюбеният.

Всевъзхвален да си, о, Господи! Ние ще потърсим милосърдието Ти в определения Ден и напълно ще се уповаваме на Теб, Който си нашият Господ! Дай ни онова, което е добро и пристойно, за да можем без всичко друго освен без Теб. Наистина Ти си Господът на всички светове.

О, Боже! Възнагради онези, които понасят търпеливо в Твоите дни и укрепи сърцата им, за да вървят неотклонно по пътеката на Истината. Дай тогава, о, Боже, такива добри дарове, които ще им дадат възможност да получат достъп до блажения Ти Рай. Въздигнат си Ти, о, Господи, Боже. Нека Твоята небесна благодат се спусне над домовете, чиито обитатели са повярвали в Теб. Наистина ненадминат си Ти в спускането на божествена благодат. Изпрати, о, Боже, такива сили, които ще дарят с победа верните Ти раби. Ти наистина извайваш както пожелаеш сътворените неща чрез силата на Своята повеля. Ти си наистина Владетелят, Създателят, Премъдрият.

Кажи: Бог е наистина Творецът на всички неща. Той дава препитание обилно на когото пожелае. Той е Създателят, Източникът на всички неща, Ваятелят, Всемогъщият, Творецът, Премъдрият. Той е Носителят на най-прекрасните звания из небесата и земята и всичко, което лежи помежду им. Всички се подчиняват на Неговата повеля и всички обитатели на земята и небето Го възхваляват и при Него всички ще се върнат.

Баб

О Боже мой, Господи мой и мой Господарю! Аз се откъснах от своите роднини и се постарах чрез Теб да стана независим от всички, които обитават земята и да бъда винаги готов да приема онова, което заслужава похвала в Твоите очи. Дари ме с онова добро, което ще ме направи независим от всичко друго освен от Теб и дай ми по-обилен дял от безграничните Ти благодеяния. Наистина Ти си Господът на преизобилното милосърдие.

Баб

Господи! Ние сме жалки, дари ни с благоволението Си, ние сме бедни, излей над нас част от океана на богатството Си, ние сме нуждаещи се, задоволи ни, ние сме унижени, дай ни от славата Си. Птиците в небето и зверовете в полето получават всеки ден храната си от Теб и всички същества се облагодетелстват от Твоите грижи и Твоето любящо благоволение.

Не лишавай това крехко създание от благотворната Си милост и подкрепи чрез мощта Си тази безпомощна душа с щедростта Си.

Дай ни насъщния хляб и задоволи по-пълно нуждите ни в живота, за да не зависим от другиго освен от Теб, за да се слеем изцяло с Теб, за да вървим по Твоите пътища и да разгласим Твоите тайни. Ти си Всемогъщият, Вселюбящият и Снабдителят на цялото човечество.

Абдул Баха

О Ти, преблаги Господарю! Ние сме слуги на Твоя Праг, приютили се до Твоята свещена Порта. Не търсим друго убежище освен този непоклатим стълб; не се обръщаме за подслон другаде освен към Твоята закрила. Защити ни, благослови ни, подкрепи ни, направи ни такива, че да обичаме само Твоето благоволение, да възхваляваме само Теб, да следваме единствено пътеката на истината, за да станем достатъчно богати и да се откажем от всичко освен от Теб, да получаваме своите дарове от морето на Твоето благодеяние, да се стремим винаги да величаем Твоето Дело и да разпространяваме сладкия Ти аромат надлъж и нашир, да забравим себе си и да бъдем погълнати само от Теб, да се отречем от всичко друго, завладени от Теб.

О, Ти, Снабдителю, о, Ти, Опростителю! Надари ни с Твоето милосърдие и любяща доброта, с Твоите дарове и подаръци. Подкрепяй ни, за да постигнем своята цел. Ти си Силният, Можещият, Знаещият, Виждащият; и наистина Ти си Щедрият, и наистина Ти си Всемилостивият, и наистина Ти си Вечнопрощаващият; Този, Комуто дължим покаяние, Този, Който прощава дори най-тежкия грях.

Абдул Баха

Не прибирай, о, Господи, празничната трапеза, която е била разпъната в Твое Име и не потушавай жаркия пламък, лумнал от неугасимия Ти огън. Не спирай потока от Твоята животворна вода, който бълбука с мелодията на Твоята слава и на спомена за Теб, не лишавай слугите Си от благоуханието на Твоя сладък мирис, от който лъха ароматът на Твоята обич.

Господи! Превърни печалните грижи на Твоите светци в спокойствие, техните лишения — в удобство, униженията им — в слава, тъгата им — в блажена радост, о, Ти, Който държиш в мощните Си длани юздите на цялото човечество!

Ти си наистина Едничкият, Единственият, Могъщият, Всезнаещият, Премъдрият.

Абдул Баха
ПОМОЩ В ИЗПИТАНИЯ

Разсей тъгата ми чрез добрината и великодушието Си, о, Боже, Боже мой, и прогони мъката ми чрез господството и мощта Си. Ти ме виждаш, о, Боже мой, с лице обърнато към Теб в час, когато скърби са ме обградили от всички страни. Умолявам Те, о, Ти, Който си Господарят на всички същества и закриляш всички видими и невидими създания чрез Името Си, благодарение на което си покорил сърцата и душите на хората, и чрез вълните на Океана на милосърдието Си и великолепието на Зорницата на Твоята доброта да ме поставиш сред онези, на които нищо не е попречило да обърнат лице към Теб, о, Ти, Господарю на всички имена и Създателю на небесата.

Ти виждаш, о, Господи мой, нещата, които ме сполетяха в Твоите дни. Умолявам Те, в името на Този, Който е Зората на Твоите имена и Местоизгревът на Твоите качества, да отредиш за мен това, което ще ми даде възможност да се вдигна и да величая Твоите добродетели. Ти си наистина Всемогъщият, Най-силният, Който с готовност откликва на молитвите на всички хора!

И накрая, моля Те в името на светлината на Твоя лик да благословиш делата ми, да опростиш дълговете ми и да задоволиш нуждите ми. Ти си Този, за Чиято сила и власт е свидетелствал всеки език и Чието величие и върховенство е признало всяко проницателно сърце. Няма друг Бог освен Теб — Ти, Който чуваш и си готов да откликнеш.

Бахаулла

Възхвален и прославен си Ти, о, Боже мой! Умолявам Те в името на въздишките на тези, които Те обичат, и на сълзите, проливани от онези, които копнеят да Те познаят, да не оттегляш в Твоя Ден нежната Си милост от мен и да не ме лишаваш от мелодиите на Гълъба, който превъзнася Твоето единство пред светлината, сияеща от Твоя Лик. Аз съм този, който е сполетян от мъка, о, Господи! Виж ме — вкопчил се здраво в Твоето Име, Всепритежаващия. Аз съм този, който със сигурност ще погине; виж как се придържам към Твоето Име, Незагиващия. Затова умолявам Те, в името на Теб самия, Въздигнатия, Всевишния, да не ме оставяш на собственото ми “аз” и на желанията ми, породени от склонността към пороци. Хвани ръката ми с ръката на Твоята власт и ме измъкни от дълбините на моите приумици и напразни въображения, очисти ме от всичко това, което Ти е противно.

Накарай ме, освен това, да се обърна изцяло към Теб, да вложа цялото си доверие в Теб, да Те търся като мое Убежище и да се втурна към Твоя лик. Ти си наистина Този, Който чрез силата на Своята мощ прави това, което пожелае и чрез силата на Своята Воля заповядва, каквото реши. Никой не може да се противопостави на действието на Твоята повеля; никой не може да отклони пътя на Твоето предписание. Ти наистина си Всемогъщият, Всеславният, Най-щедрият.

Бахаулла

Има ли друг Отстранител на трудности освен Бог? Кажи: Възхвален да е Бог! Той е Бог! Всички са Негови раби и всички се подчиняват на Неговата повеля!

Баб

Кажи: Бог удовлетворява всички и над всичко и нищо в небесата или на земята освен Бог не удовлетворява. Наистина в самия Себе Си Той е Знаещият, Крепителят, Пълновластният.

Баб

Умолявам Те в името на Твоето могъщество, о, Боже мой! Нека не ме сполита зло по време на изпитания и в мигове на небрежност напътвай стъпките ми право чрез Своето вдъхновение. Ти си Бог, имаш Ти власт да вършиш туй, що пожелаеш. Никой не може да се противопостави на Твоята Воля или да осуети Намерението Ти.

Баб

О Господи! Ти си Отстранителят на всяко страдание и Разсейващият всяка болка. Ти си Този, Който прогонва всяка мъка и освобождава всеки роб, Избавителят на всяка душа. О, Господи! Избави ме чрез Своята милост и причисли ме сред онези Твои раби, които са постигнали спасение.

Баб

О Господи, мой Бог и Пристанище в моята злочестина! Мой Щит и мой Подслон в моите неволи! Мой Приют и мое Убежище в час на нужда и мой Другар в моето уединение! Моя Утеха в моето страдание и мой любящ Приятел в моята самота! Отстранител на мъките от моите болки и Опрощаващ съдник на моите грехове!

Към Теб се обръщам с цялата си душа и Те моля горещо с цялото си сърце, ум и език да ме защитиш от всичко, което действа против волята Ти в кръговрата на Твоето божествено единство и да ме очистиш от всякакво осквернение, което би ми попречило да потърся, неопетнен и неомърсен, сянката на дървото на Твоята милост.

Смили се, о, Господарю, над слабия, излекувай болния, утоли изгарящата жажда.

Зарадвай гръдта, в която тлее огънят на Твоята любов и го разпали отново с пламъка на Твоята небесна обич и Твоя божествен дух.

Покрий дарохранителницата на божественото единство с покрова на светостта и постави на главата ми короната на Твоето благоволение.

Озари лицето ми с блясъка на небесното светило на Твоята добрина и ми помогни великодушно да свещенодействам пред Твоя свещен праг.

Направи сърцето ми да прелива от любов към Твоите създания и позволи ми да стана знак на Твоето милосърдие, символ на Твоята милост, радетел за помирение между Твоите възлюбени чеда, Твой предан поклонник, готов да Те възхвали, забравяйки себе си, но помнейки винаги онова, което Ти принадлежи.

О, Господи, Боже мой! Не ми отнемай нежния зефир на Твоето опрощение и Твоята милост и не ме лишавай от изворите на Твоята помощ и Твоето благоволение.

Допусни ме да свия гнездо под сянката на Твоите защитни криле и обгърни ме с погледа на Твоето всепокровителствено око.

Развържи езика ми, за да хвали името Ти сред Твоя народ, за да се извиси гласът ми на велики събори и да се излее от устните ми потокът на възхвалата към Теб.

Ти си наистина Милостивият, Прославеният, Силният, Всемогъщият.

Абдул Баха

Той е Състрадателният, Всещедрият! О, Господи, Боже мой! Ти ме виждаш, Ти ме познаваш; Ти си моето Пристанище и моят Подслон. На никой друг освен на Теб не съм се молил, нито ще се моля, по друг път освен по пътя на Твоята любов не съм вървял, нито ще вървя. В тъмната нощ на отчаянието окото ми се обръща очакващо и изпълнено с надежда към утрото на Твоята безгранична благосклонност и в часа на зазоряване моята унила душа се ободрява и укрепва при спомена за Твоята красота и Твоето съвършенство. Онзи, когото подпомага милостта на Твоето великодушие, макар и да е само една капка, ще се превърне в безбрежен океан и най-простият атом, който подкрепя излиянието на Твоята любвеобилност, ще светне като лъчезарна звезда.

Подслони под закрилата Си, о, Дух на чистота, Ти, Който си всещедрият Дарител, Твоя възторжен, въодушевен слуга. Помогни му в този свят на битието да остане непоколебим и твърд в Твоята любов и позволи на тази птица със счупено крило да достигне убежище и подслон в Твоето божествено гнездо, което си построил на небесното дърво.

Абдул Баха

О Господи, Любими мой, Желание мое! Бъди ми другар в самотата и придружи ме в заточението. Отстрани моята печал. Помогни ми да се посветя на Твоята красота. Оттегли ме от всичко освен от Себе Си. Привлечи ме чрез благоуханието на светостта Си. Позволи ми да се присъединя в Царството Ти към онези, които са се откъснали от всичко освен от Теб, които копнеят да служат на Твоя свещен праг, които ратуват за Твоето Дело. Разреши ми да бъда една от слугините Ти, които са спечелили благосклонността Ти. Наистина Ти си Милостивият, Великодушният.

Абдул Баха
НЕПОКОЛЕБИМОСТ

Прославено да е Името Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на силата Ти, която е обхванала всичко сътворено и в името на върховната Ти власт, която превъзхожда цялото творение, и в името на Словото Ти, което е скрито в мъдростта Ти и чрез което си създал Твоето небе и Твоята земя, да ни дадеш възможност да бъдем непоколебими в любовта си към Теб и в покорството си пред Твоето желание, да насочим своя взор към Твоя лик и да Те славословим. Вдъхни ни сили освен това, о, Боже мой, за да разнесем навред знаменията Ти сред Твоите създания и да пазим Вярата Ти в Твоето Царство. Ти си съществувал вечно, независимо от споменаването на което и да е от Твоите създания и ще останеш какъвто си во веки веков.

В Теб вложих цялото си доверие, към Теб обърнах лицето си, вкопчих се здраво във въжето на любящото Ти провидение и се втурнах към сянката на Твоето милосърдие. Не ме пропъждай от Своя праг като разочарован, о, Боже мой, и не ми отказвай Своето благоволение, защото аз търся само Теб. Няма друг Бог освен Теб, Вечнопрощаващия, Най-щедрия.

Слава Тебе, о, Ти, Който си Възлюбеният на онези, които са Те познали.

Бахаулла

О Ти, Чиято близост е моето желание, Чието присъствие е моята надежда, Чието споменаване е моето жадуване, Чийто славен дворец е моята цел, Чийто дом е моето стремление, Чието име е моето изцеление, Чиято любов е сиянието на моето сърце, служенето на Когото е най-висшият ми стремеж! Умолявам Те в Твоето Име, чрез което Си позволил на онези, които са те познали, да се извисят до най-върховните висоти на познанието за Теб и Си дал възможност на онези, които искрено Ти се прекланят, да се издигат в околностите на двореца на Светите Ти благодеяния, да ми помогнеш да се обърна към Твоя лик, да насоча своя поглед към Теб и да говоря за Твоята слава.

Аз съм този, о, Господи мой, който е забравил всичко друго освен Теб и се е обърнал към Зората на Твоето милосърдие, който се е отказал от всичко освен от Теб в надеждата да се доближи до Твоя двор. И виж ме — с очи, вдигнати към Престола, който сияе с великолепието на светлината от Твоя Лик. Изпрати над мен, о, мой Възлюбени, онова, което ще ми позволи да съм непоколебим в Твоето Дело, така че съмненията на неверниците да не могат да ми попречат да се обърна към Теб.

Ти си наистина Богът на Силата, Помощта в беда, Всеславният, Всемогъщият.

Бахаулла

О Боже, Боже мой! Обърнах се с разкаяние към Теб и наистина Ти си Опрощаващият, Състрадателният.

О, Боже, Боже мой! Върнах се при Теб и наистина Ти си Вечнопрощаващият, Милостивият.

О, Боже, Боже мой! Вкопчих се о, въжето на Твоята доброта и в Теб е съкровищницата на всичко, което е на небето и на земята.

О, Боже, Боже мой! Затекох се към Теб и наистина Ти си Прощаващият, Господарят на преизобилното милосърдие.

О, Боже, Боже мой! Жадувам за небесното вино на Твоето милосърдие и наистина Ти си Даващият, Щедрият, Милостивият, Всемогъщият.

О, Боже, Боже мой! Свидетелствам, че си разкрил Своето Дело, изпълнил си Своето обещание и си изпратил от небесата на Твоето милосърдие онова, което привлича към Теб сърцата на Твоите избрани. Блазе на онзи, който се е хванал здраво за Твоето яко въже и се е вкопчил в крайчеца на блестящата Ти роба!

Моля Те, о, Господарю на всичко съществуващо и Царю на видимото и невидимото, в името на Твоята сила, Твоето величие и Твоята върховна власт, да позволиш името ми да бъде записано чрез славното Ти перо сред преданите, сред онези, на които свитъците на грешниците не могат да попречат да се обърнат към светлината на Твоя образ, о, чуващият молитви, откликващият на молитви Боже!

Бахаулла

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на Този, Който е Най-великото Ти Име, Който е бил жестоко измъчван от онези Твои създания, които са отрекли Твоята истина и Който е бил обграден от скърби, които никой език не може да опише, да ми позволиш да Те споменавам и да Те възхвалявам в тези дни, когато всички са се отвърнали от Твоята красота, спорят с Теб и са се отвърнали презрително от Този, Който е Проявителят на Твоето Дело. Няма никой, о, Господи мой, който да Ти помогне, освен Ти Самият и няма никаква сила, която да Те подкрепи, освен Твоята Собствена.

Умолявам Те да ми дадеш възможност да остана непоколебим в обичта си към Теб и в споменаването Ти. Това наистина е в моите възможности и Ти си Този, Който знае всичко, което е в мен. Ти наистина си знаещ, осведомен за всичко. Не ме лишавай, о, Господи мой, от великолепието на светлината на Твоя лик, чийто блясък е осветил целия свят. Няма друг Бог освен Теб, Най-силния, Всеславния, Вечнопрощаващия.

Бахаулла

Хвала Тебе, о, Господи, мой Превъзлюбени! Направи ме непоколебим в Твоето Дело и направи така, че да мога да бъда причислен сред онези, които не са нарушили Твоя Завет, нито са следвали боговете на собственото си налудничаво въображение. Дай ми възможност тогава да се сдобия с престола на истината в Твоето присъствие, дари ме с белега на Твоята милост и позволи ми да се присъединя към онези сред Твоите раби, които не ще изпитват страх, нито ще бъдат обхванати от мъка.

Не ме оставяй на самия себе си, о, Господи мой, не ме лишавай от признаването на Този, Който е Проявлението на самия Теб, нито ме причислявай към онези, които са се отвърнали от Твоето свято присъствие. Включи ме, о, Боже мой, към онези, които са облагодетелствани да спрат погледа си върху Твоята Красота и които изпитват такава наслада в това, че не биха заменили и едничък миг от това с господството на царството на небесата и земята или с цялото владение на сътворението. Имай милост към мен, о, Господи, в тези дни, когато народите на Твоята земя съгрешиха жестоко; снабди ме тогава, о, Боже мой, с онова, което е добро и пристойно по Твоя преценка. Ти си наистина Всемогъщият, Милосърдният, Благодатният, Вечнопрощаващият.

Направи така, о, Боже мой, че да не бъда причислен сред онези, чиито уши са глухи, чиито очи са слепи, чиито езици са безмълвни и чиито сърца не са съумели да проумеят. Избави ме, о, Господи, от огъня на невежеството и на себичното желание, позволи ми да бъда приет в покрайнините на неземната Ти милост и спусни над мен онова, което си отредил за Твоите избраници. Властен си Ти да вършиш туй, що пожелаеш. Наистина Ти си Помощта в беда, Себесъщният.

Баб

Възхвален и прославен си Ти, о, Боже! Направи така, че денят на достигането до святото Ти присъствие бързо да наближи. Зарадвай сърцата ни чрез силата на Своята обич и благоразположение и дари ни с упоритост, за да можем с готовност да се покорим на Твоята Воля и Твоята Наредба. Наистина Твоето знание обгръща всичките неща, които си създал или ще създадеш и небесното Ти могъщество превъзхожда всичко, на което си вдъхнал или ще вдъхнеш живот. Няма друг, на когото да се прекланяме освен на Теб, няма друг, който да бъде желан освен Теб, няма друг пред когото да благоговеем освен пред Теб и няма нищо, което да любим освен Твоето благоразположение.

Наистина Ти си върховният Управник, Безусловната Истина, Помощта в беда, Себесъщният.

Баб

О Господи, Боже мой! Помогни на Твоите любими да бъдат твърди в Твоята Вяра, да вървят по Твоите пътища, да бъдат непоколебими в Твоето Дело. Дай им Своята благосклонност, за да издържат на пристъпите на себичността и страстта, да следват светлината на божественото ръководство. Ти си Силният, Милостивият, Себесъщният, Дарителят, Състрадателният, Всемогъщият, Всещедрият.

Абдул Баха

О Ти, Боже мой, Който направляваш търсещите към правия път, Който избавяш загубилата се и сляпа душа от пустинята на вечната смърт, Ти, Който надаряваш верния с големи дарове и благосклонност, Който пазиш изплашения в Своето непревземаемо убежище, Който откликваш от Своя всевишен небосклон на зова на онези, които викат към Теб. Хвала Тебе, о, Господарю мой! Ти изведе объркалите се от смъртта на неверието и доведе онези, които са се приближили към Теб, до крайната цел; зарадва убедените сред Твоите служители, задоволявайки най-лелеяните им желания и от Своето Царство на красотата отвори пред лицата на онези, които копнеят за Теб, портите на новото единение; спаси ги от огъня на лишаването и загубването, така че те се втурнаха към Теб, достигнаха Твоето присъствие, пристигнаха при гостоприемните Ти двери и получиха изобилни дарове.

О, Господарю мой, те са ожаднели, Ти издигаш до пресъхналите им устни водите на новото обединение. О, Грижовни, Даряващи, Ти успокояваш болката им с балсама на Твоята щедрост и милосърдие и изцеляваш болестите им с най-силното лекарство на Твоето състрадание. О, Господи, затвърди стъпките им по правия Ти път, направи широко за тях игленото ухо и ги накарай, облечени в царствени роби, да вървят в слава во веки веков.

Наистина Ти си Великодушният, Вечнодаряващият, Скъпоценният, Прещедрият. Няма друг Бог освен Теб, Могъщия, Силния, Високопоставения, Победителя.

Абдул Баха
ПРЕПОДАВАНЕ
ОБЩИ МОЛИТВИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ

Възхвалено да бъде името Ти, о, Боже мой, че Ти разкри Деня, който е Царят на Дните; Деня, който Ти обяви на Твоите Избраници и Твоите Пророци в Своите най-прекрасни Послания; Деня, в който Ти разпръсна блясъка на славата на всичките Си имена върху всичко сътворено. Велика е благословията за всеки, който се е насочил към Теб и е пристъпил в Твоето присъствие, и е доловил мелодията на гласа Ти.

Умолявам Те, о, Господарю мой, в името на Този, около Когото кръжи в обожание царството на Твоите имена, благосклонно да подпомагаш онези, които са Ти мили, за да прославят словото Ти сред Твоите слуги и да разпръскват навред възхвалата Ти сред Твоите творения, така че въодушевлението от Твоето откровение да изпълни душите на всички обитатели по земята Ти.

Тъй като ги водиш, о, Господарю мой, към животворните води на Твоята милост, позволи, в името на Добротата Ти, да не бъдат възпрени далеч от Теб и след като Си ги призовал при обителта на Твоя престол, не ги прогонвай от Твоето присъствие. Изпрати над тях онова, което би ги откъснало изцяло от всичко друго освен от Теб и направи ги способни да се извисят в селенията на твоята близост, така че нито господството на потисника, нито внушенията на онези, които не са повярвали в най-славната Ти и най-могъща Същност, да не могат да ги държат далеч от Теб.

Бахаулла

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в Името Ти, което никой не е признал както подобава, и чиято важност никоя душа не е проумяла; умолявам Те в името на Този, Който е Изворът на Твоето Откровение и Зората на Твоите знамения, да направиш сърцето ми хранилище на обичта към Теб и на спомена за Теб. Слей го тогава с най-великия Ти Океан, за да се излеят от него животворните води на Твоята мъдрост и кристалните потоци на Твоята прослава и възхвала.

Всяка част от тялото ми свидетелства за Твоето единство, а косите на главата ми говорят за силата на Твоята върховна власт и мощ. Изправил съм се с абсолютно себезаличаване и пълно себеотрицание пред дверите на Твоята милост, вкопчил съм се в крайчеца на Твоята доброта и съм насочил очи към хоризонта на даровете Ти.

Предопредели за мен, о, Боже мой, това, което подобава на величието на Твоята върховна власт и помогни ми чрез укрепващото Си милосърдие така да преподавам Твоето Дело, че мъртвите да излязат бързо от своите гробове и да се втурнат към Теб напълно вярвайки в Теб и насочавайки взор в блясъка на Твоето Дело и изгрева на Твоето Откровение.

Ти наистина си Най-силният, Всевишният, Всезнаещият, Премъдрият.

Бахаулла

Слава Тебе, о, Господарю на света и Желание на народите, о, Ти, Който си проявен в Най-великото Име, чрез което бисерите на мъдростта и словото се появиха от черупките на великото море на Твоето познание, а небесата на божественото откровение бяха украсени със светлината от появата на светилото на Твоя образ.

Моля Те, в името на Словото, чрез което доказателството Ти сред Твоите създания бе завършено и Твоето свидетелство бе изпълнено сред слугите Ти, да укрепиш народа Си в това, чрез което ликът на Делото ще засияе в Твоето владение, знамената на Твоята власт ще бъдат побити сред слугите Ти и флаговете на Твоето ръководство ще бъдат издигнати навред из Твоите владения.

О, Господарю мой! Ти ги виждаш — вкопчили се във въжето на Твоето милосърдие и хванали се здраво за крайчеца на наметалото на Твоето благодеяние. Отреди за тях онова, което ще ги приближи до Теб и дръж ги настрана от всичко друго освен от Себе Си.

Моля Те, о, Ти, Царю на съществуванието и Покровителю на видимото и на невидимото, да направиш всеки, който се надигне да служи на Делото Ти, като море, движено от Твоето желание; като човек, пламтящ с огъня на Святото Ти Дърво, сияещо на небосклона на Твоята воля. Наистина Ти си Могъщият, Когото нито могъществото на целия свят, нито силата на народите могат да омаломощят. Няма друг Бог освен Теб, Единствения, Несравнимия, Покровителя, Себесъщния.

Бахаулла

О Боже, Ти, Който си Създателят на всички Проявления, Началото на всички Начала, Изворът на всички Откровения и Източникът на всички Светила! Свидетелствам, че чрез Твоето Име небосводът на разбирането бе украсен и океанът на словото бе разбушуван, и повелите на Твоето провидение бяха оповестени на последователите на всички религии.

Умолявам Те да ме обогатиш така, че да се освободя от всичко освен от Теб и да бъда независим от всекиго освен от Теб Самия. И излей над мен от облаците на Своята доброта онова, което ще ми е полезно във всеки свят на Твоите светове. Помогни ми чрез укрепващото Си милосърдие да служа на Твоето Дело сред слугите Ти така, че да проявявам онова, за което ще ме споменават, докато Твоето царство пребъде и господството Ти просъществува.

Това е Твоят слуга, о, Господарю мой, който се е обърнал с цялото си същество към хоризонта на Твоята доброта, океана на милосърдието Ти и небесата на Твоите дарове. Постъпи с мен тогава, както подобава на Твоето величие, на Твоята слава, на Твоята щедрост и на Твоето милосърдие.

Ти наистина си Богът на силата и властта, Който откликва на онези, които Му се молят. Няма друг Бог освен Теб, Всезнаещия, Премъдрия.

Бахаулла

О Боже мой, помагай на Твоя слуга да извисява Словото и да опровергава празнословието и лъжата, да установява истината, да разнася навред свещените стихове, да разкрива великолепието и да кара утринната светлина да грее в сърцата на праведните.

Ти си наистина Щедрият, Прощаващият.
Абдул Баха

О Боже, Боже мой! Подкрепяй доверените Си слуги да имат любящи и нежни сърца. Помагай им да разнасят сред всички народи по земята пътеводната светлина, идваща от Небесната дружина. Наистина Ти си Силният, Властният, Могъщият, Всеподчиняващият, Вечнодаряващият. Наистина Ти си Щедрият, Благородният, Нежният, Най-добрият.

Абдул Баха

Ти ме виждаш, о, Боже мой, приведен скромно в поклон, смиряващ се пред Твоите заповеди, подчиняващ се на върховната Ти власт, тръпнещ пред мощта на господството Ти, бягащ от гнева Ти, молещ за Твоето милосърдие, уповаващ се на Твоето опрощение, треперещ от страхопочитание пред Твоето могъщество. Умолявам Те с трепетно сърце, с течащи сълзи и копнееща душа и напълно откъснат от всички неща, да направиш Твоите любими като лъчи светлина из Твоите царства и да подкрепиш Своите избрани слуги да възхваляват Словото Ти, така че лицата им да станат красиви и блестящи от великолепие, сърцата им да се изпълнят с тайнства и всяка душа да отхвърли греховното си бреме. И пази ги от нападателя, от този, който е станал безсрамен и сквернословен грешник.

Наистина Твоите любими са жадни, о, Господарю мой, води ги към извора на добротата и милосърдието. Наистина са гладни — изпрати над тях небесната Си трапеза. Наистина са голи — облечи ги в одеждите на учението и познанието.

Те са герои, о, Господарю мой — води ги към бойното поле. Водители са — направи така, че да говорят с доводи и доказателства. Свещенодействащи служители са — нека да подават чашата, преливаща от виното на увереността. О, Боже мой, направи ги пойни птици, пеещи в красиви градини; направи ги лъвове, лежащи в храсталака; китове, гмуркащи се в просторните дълбини.

Наистина Ти си Този с преизобилното милосърдие. Няма друг Бог освен Теб, Могъщия, Властния, Вечнодаряващия.

Абдул Баха

МОЛИТВИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ПОСЛАНИЯТА НА БОЖЕСТВЕНИЯ ПЛАН

РАЗКРИТА ЗА БАХАИТЕ ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И КАНАДА

О Ти, несравними Боже! О, Ти, Господарю на Царството! Тези души са Твоето небесно войнство. Помагай им чрез дружините на Върховното Множество и ги направи победоносни, така че всеки от тях да бъде като цял полк и да завладее тези страни чрез Божията любов и озарението на божествените учения.

О, Боже! Бъди тяхна подкрепа и техен помощник и в пустошта, в планината, долината, горите, прериите и моретата, бъди техен довереник, така че те да надигат вик чрез силата на Царството и дъха на Светия Дух.

Наистина Ти си Силният, Могъщият и Всевишният и Ти си Мъдрият, Чуващият и Виждащият.

Абдул Баха
РАЗКРИТА ЗА БАХАИТЕ ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И КАНАДА

Всеки, който се отправи да пътува нанякъде с цел да преподава, нека казва тази молитва ден и нощ по време на пътуването си из чуждите земи.

О Боже, Боже мой! Ти ме виждаш — запленен и привлечен от Твоето славно царство, разпален от огъня на Твоята любов сред човечеството, един глашатай на царството Ти сред тези обширни и просторни земи, откъснат от всичко друго освен от Теб, осланящ се на Теб, изоставил почивка и удобства, отделен от родния си дом, един скитник по тези места, странник, паднал на земята, смирен пред Твоя възвишен праг, покорен пред небесата на могъщата Ти слава, умоляващ Те в късна нощ и в ранни зори, молейки и призовавайки Те сутрин и вечер благосклонно да ме подкрепяш, за да служа на Делото Ти, да разнасям навред Твоите Учения и да величая Твоето Слово на Изток и на Запад.

О, Господи! Укрепи гърба ми, дай ми сили да Ти служа с най-голямо старание и не ме оставяй на мен самия, самотен и безпомощен по тези краища.

О, Господи! Позволи ми да общувам с Теб в моята самота и бъди мой другар в тези чужди земи.

Наистина Ти си Този, Който укрепваш когото пожелаеш в онова, което поискаш и наистина Ти си Всесилният, Всевишният.

Абдул Баха
РАЗКРИТА НА БАХАИТЕ ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И КАНАДА

Нека всеки, който пътува по различни краища, за да преподава, да чете тази молитва над планината, пустинята, сушата и морето.

О Боже! О, Боже! Ти виждаш моята слабост, скромност и смирение пред Твоите създания. Въпреки всичко аз съм се обърнал към Теб и съм се вдигнал сред Твоите убедени слуги в подкрепа на ученията Ти, осланяйки се на Твоята сила и мощ.

О, Господи! Аз съм птица със счупено крило, а желая да се рея в безграничното Ти пространство. Как би било възможно да го направя без Твоето провидение и милост, без Твоята подкрепа и помощ.

О, Господи! Имай милост към моята слабост и ме укрепи с Твоята сила. О, Господи! Имай милост към немощта ми и ми помогни чрез Твоето могъщество и величие.

О, Господи! Ако дъхът на Светия Дух подкрепи и най-слабия сред създанията, той би постигнал всичко, към което се стреми и би притежавал всичко, което пожелае. Наистина Ти си подпомагал Своите служители в миналото и въпреки че бяха най-слабите от Твоите създания, най-низшите от слугите Ти и най-незначителните от тези, които са живели на земята, чрез Твоето отреждане и могъщество те получиха предимство пред най-славните сред народа Ти и пред най-благородните от човечеството. Чрез Твоите дарове и милостта Ти те станаха като кралски соколи, докато преди това бяха като плахи мушици и станаха като морета, а бяха като поточета. Чрез най-великата Ти благосклонност те се превърнаха в сияйни звезди на хоризонта на напътствието, пеещи птици в розовата градина на безсмъртието, ревящи лъвове в гората на познанието и мъдростта и китове, плуващи в океаните на живота.

Наистина Ти си Снизходителният, Силният, Могъщият и Най-милостивият от милостивите.

Абдул Баха
РАЗКРИТА НА БАХАИТЕ ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И КАНАДА

О Боже, Боже мой! Ти виждаш как черен мрак забулва всички краища, как всички страни горят в пожара на раздора и огънят на войната и клането се развихря на Изток и на Запад. Кръв се лее, трупове покриват земята и откъснати глави са рухнали в праха на бойното поле.

О, Господи! Имай милост към тези невежи хора и гледай на тях с очите на снизхождението и опрощението. Угаси този огън, така че облаците, които помрачават хоризонта да се разпръснат, Слънцето на истината да грейне с лъчите на помирението, този гъст мрак да бъде прогонен и сияйната светлина на мира да разлее своя блясък над всички страни.

О, Господи! Изведи хората от бездната на океана на омразата и враждебността и ги избави от този непроницаем мрак. Обедини сърцата им и ободри очите им със светлината на мира и помирението. Избави ги от дълбините на войната и кръвопролитието и ги освободи от мрака на прегрешението. Махни воала от очите им и просветли сърцата им чрез светлината на напътствието. Отнасяй се към тях с нежната Си милост и състрадание и не постъпвай с тях според Твоята справедливост и гняв, които карат да треперят крайниците на силните.

О, Господи! Войните продължават. Злочестината и страхът са нараснали неимоверно и всеки процъфтяващ край се похабява.

О, Господи! Сърцата са изпълнени с мъка и душите са изтерзани. Имай милост към тези бедни души и не ги оставяй на невъздържаността на собствените им страсти.

О, Господи! Прояви в Своите земи скромни и смирени души, с лица, озарени от лъчите на ръководството, откъснати от света, величаещи Твоето Име, възхваляващи Те и разпръскващи аромата на Твоята святост сред човечеството.

О, Господи! Укрепи ги, стегни ги и заплени сърцата им с най-могъщите знамения на Твоята любов.

О, Господи! Наистина те са слаби, а Ти си Силният и Могъщият; те са немощни — а Ти си Помощникът и Милостивият.

О, Господи! Океанът на непокорството е разбушуван и тези бури не могат да бъдат успокоени освен чрез безграничната Ти милост, която е обхванала всички краища.

О, Господи! Наистина хората са в бездната на страстта и нищо не може да ги спаси освен Твоята безгранична благодат.

О, Господи! Разпръсни мрака на тези покварени страсти и озари сърцата със светилото на Твоята любов, чрез която всички страни ще бъдат скоро озарени. И укрепи Твоите възлюбени, онези, които, изоставяйки своите родни земи, своите семейства и деца, са пътували от любов към Твоята красота към чужди страни, за да разпръскват Твоя аромат и да оповестяват Ученията Ти. Бъди техен другар в самотата им, техен помощник в чуждата земя, отстранител на скърбите им, техен утешител в беда. Бъди освежаваща глътка за жаждата им, изцелително лекарство за болките им и балсам за изгарящата страст на техните сърца.

Наистина Ти си Най-щедрият, Господарят на преизобилата милост и наистина Ти си Състрадателният и Милосърдният.

Абдул Баха
РАЗКРИТА ЗА БАХАИТЕ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНИТЕ ЩАТИ

Следната молитва трябва да се чете от учителите и приятелите всекидневно:

О Ти, преблаги Господарю! Хвала Тебе, че Си ни показал правия път на ръководството, отворил Си дверите на царството и Си проявил Себе си чрез Слънцето на истината. На слепите Си дал светлина; глухите си дарил със слух; съживил Си мъртвите; обогатил Си бедните; показал Си пътя на заблудените; довел Си тези с пресъхналите устни до извора на напътствието; позволил Си жадната риба да достигне океана на действителността и Си поканил скитащите птици в розовата градина на милосърдието.

О, Ти, Всемогъщи! Ние сме Твоите слуги и Твоите клетници. Самотни сме и копнеем за Твоето присъствие; жадни сме за водата от Твоя извор; болни сме, бленуващи за Твоето изцеление. Ние вървим по Твоята пътека и нямаме друга цел или надежда освен разпръскването на аромата Ти, така че всички души да издигнат зова “О, Боже, води ни към правия път.” Дано очите им да бъдат отворени, за да видят светлината и дано бъдат освободени от мрака на невежеството. Дано се съберат около светилото на Твоето ръководство. Дано всеки, който няма, да получи дял. Дано лишените станат довереници на тайните Ти.

О, Всемогъщи! Погледни ни с очите на състраданието. Дай ни божествена подкрепа. Дари ни с дъха на Светия Дух, за да бъдем подпомагани в службата ни към Теб и да заблестим по тези земи като лъчезарни звезди със светлината на Твоето ръководство.

Наистина Ти си Силният, Могъщият, Мъдрият и Виждащият.

Абдул Баха
РАЗКРИТА НА БАХАИТЕ ОТ ЮЖНИТЕ ЩАТИ

Всяка душа, която пътува през градовете, селищата и селцата на тези щати и се е отдала на разпространяването на Божиите благоухания, трябва всяка сутрин да чете тази молитва:

О Боже мой! О, Боже мой! Ти виждаш, че макар скромен и слаб, съм се заел с най-великото начинание, решен да издигна Твоето слово сред хората и да разпространя ученията Ти сред Твоите народи. Как бих успял, ако не ме подкрепиш с дъха на Светия Дух, не ми помогнеш чрез войнството на Твоето славно царство да възтържествувам и не излееш над мен Твоето одобрение, което единствено може да превърне мушицата в орел, капчицата вода — в реки и морета и атома в светила и слънца? О, Господарю мой! Подкрепяй ме чрез Твоята победна и действена мощ, така че езикът ми да изкаже Твоите възхвали и качества сред всички хора и душата ми да прелива от виното на Твоята любов и познание.

Ти си Всевишният и Извършителят на всичко, което Си пожелаеш.

Абдул Баха
РАЗКРИТА ЗА БАХАИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЩАТИ

Нека разпространителите на Божиите благоухания да казват тази молитва всяка сутрин:

О Господи, Боже мой! Хвала и благодарн

ост към Тебе, че ме напъти към правия път на царството, накара ме да ходя по тази права и далеч простираща се пътека, озари очите ми чрез съзиране великолепието на Твоята светлина, насочи слуха ми към мелодиите на птиците на светостта от царството на тайнството и привлече с любовта Си сърцето ми сред праведните.

О, Господи! Укрепи ме чрез Светия Дух, така че да мога да призовавам Името Ти сред народите и да предавам радостните вести за проявлението на Твоето царство сред човечеството.

О, Господи! Аз съм слаб — укрепи ме с Твоята сила и могъщество. Езикът ми се преплита — позволи ми да те споменавам и възхвалявам. Аз съм незначителен — почети ме като ме приемеш в Твоето царство. Далеч съм — нека се приближа до прага на Твоето милосърдие. О, Господи! Направи ме блестяща лампа, сияйна звезда и благословено дърво, украсено с плодове, чиито клони закрилят всички тези краища. Наистина Ти си Могъщият, Силният и Неограниченият.

Абдул Баха
РАЗКРИТА НА БАХАИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ ЩАТИ
Следната молитва трябва да се чете … всеки ден:

О Боже! О, Боже! Това е птица със счупено крило и тя лети много бавно. Помогни и` да се извиси към върха на благополучието и спасението, да се устреми с най-висша радост и щастие през безпределното пространство, да разнесе мелодията си в Твоето възвишено Име из всички краища, да зарадва слуха с този зов, да озари очите, като им покаже ръководните знамения!

О, Господи! Аз съм сам, самотен и незначителен. За мен няма друга опора освен Теб, друг помощник освен Теб, друга подкрепа освен Теб. Дай ми сили да Ти служа, помогни ми с легионите на Твоите ангели, дари ме с победа при разпространението на Словото Ти и позволи ми да разкрия мъдростта Ти сред Твоите създания. Наистина Ти си помощникът на слабите и защитникът на малките и наистина Ти си Могъщият, Силният и Неограниченият!

Абдул Баха
РАЗКРИТА ЗА БАХАИТЕ ОТ КАНАДА И ГРЕНЛАНДИЯ

Хвала Тебе, о, Боже мой! Това са Твоите слуги, които са привлечени от благоуханията на Твоето милосърдие, разпалени са от огъня, горящ в дървото на Твоята единственост и очите им са озарени, съзирайки блясъка на светлината, сияеща на Синая на Твоето единство.

О, Господи! Развържи езиците им, за да Те споменават сред Твоя народ, позволи им да Те възхваляват чрез Твоята милост и любяща доброта, помагай им с дружините на Твоите ангели, укрепи мишците им в службата им на Теб и ги направи знамения на Твоето ръководство сред създанията Ти.

Наистина Ти си Всемогъщият, Най-възвишеният, Вечнопрощаващият, Премилостивият.

Абдул Баха
РАЗКРИТА НА БАХАИТЕ ОТ КАНАДА

Разпространителите на Божиите благоухания трябва да казват тази молитва всяка сутрин:

О Боже, Боже мой! Ти виждаш слабия, молещ за божествена сила; бедния — жадуващ за небесните Ти богатства; жадния — копнеещ за извора на вечния живот; измъчения — закопнял за обещаното Ти изцеление чрез безграничната Ти милост, която Си предопределил за Твоите избрани служители в небесното Ти царство.

О, Господи! Нямам друг помощник освен Теб, друг подслон освен Теб, нито друга подкрепа освен Теб. Помагай ми с Твоите ангели да разпръсквам светите Ти благоухания и да разпространявам навред Твоите учения сред най-избраните от Твоя народ.

О, Господарю мой! Позволи ми да се откъсна от всичко друго освен от Теб, да се държа здраво за крайчеца на Твоята доброта, да бъда всецяло отдаден на Вярата Ти, да остана твърд и непоклатим в любовта си към Теб и да съблюдавам онова, което Си предписал в Твоята Книга.

Наистина Ти си Силният, Могъщият, Всевишният.
Абдул Баха
ПРОШКА

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на Твоите Избраници и в името на Носителите на Повереното от Теб, и в името на Този, Комуто Си отредил да бъде Печата на Твоите Пророци и Твоите Посланици, да позволиш мисълта за Теб да бъде мой спътник, Твоята любов — моя цел, Твоят лик — мое стремление, Твоето Име — мой факел, Твоята воля — мое желание и Твоето благоразположение — моя радост.

Аз съм грешник, о, Господарю мой, а Ти си Вечнопрощаващият. Щом Те познах, аз се втурнах да вляза във възвишените покои на любящата Ти доброта. Прости греховете ми, о, Господарю мой, които ми попречиха да вървя по пътищата на благоволението Ти и да стигна бреговете на океана на Твоето единство.

Няма друг, о, Господи мой, който може да се отнесе благосклонно към мен и към когото мога да обърна своето лице, нито някой, който да ме съжали, за да моля за неговата милост. Не ме пропъждай, умолявам Те, от присъствието на Своето милосърдие и не ми отказвай излиянията на Своята щедрост и благодат. Отреди за мен, о, Господи мой, каквото Си отредил за онези, които Те обичат, и повели за мен, каквото Си повелил за Своите избраници. Моят взор винаги е бил отправен към небосклона на милостивото Ти провидение, а очите ми — насочени към покоите на нежните Ти ласки. Отнеси се с мен така, както Ти подобава. Няма друг Бог освен Теб, Бога на Силата, Бога на славата, Чиято помощ е търсена от всички.

Бахаулла

Аз съм онзи, о, Господи мой, който се е обърнал към Теб и е вложил своята надежда в чудесата на Твоето благоволение и проявленията на щедростта Ти. Моля Те да не позволиш да се отвърна разочарован от дверите на Твоята милост, нито да се примиря с онези Твои създания, които са отрекли Делото Ти.

Аз съм, о, Боже мой, Твоят слуга и синът на Твоя слуга. Познах Твоята истина в Твоите дни и насочих стъпките си към бреговете на Твоето единство, признавайки единствеността Ти, приемайки Твоята неделимост и надявайки се на Твоята прошка и снизхождение. Силен си Ти да правиш каквото пожелаеш; няма друг Бог освен Теб, Всеславния, Вечнопрощаващия.

Бахаулла

Ти ме виждаш, о, Господи мой, с лице обърнато към небесата на Твоята доброта и океана на Твоята благосклонност, отказал се от всичко друго освен от Теб. Моля Те, в името на великолепието на Слънцето на Твоето откровение на Синай и сиянието на Светилото на милостта Ти, което блести на небосклона на Твоето Име, Вечнопрощаващия, да ми дадеш Своята прошка и да имаш милост към мен. И отреди за мен чрез славното Си перо онова, което ще ме въздигне чрез Твоето Име в света на творението. Помогни ми, о, Господи мой, да се обърна към Теб и да се вслушам в гласа на Твоите възлюбени, които властелините на земята не са успели да омаломощят, а върховната власт на народите е била безсилна да откъсне от Теб и които, пристъпвайки към Теб, са казали: “Бог е нашият Господар, Господарят на всички, които са на небето, и всички, които са на земята!”

Бахаулла

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Винаги, когато се осмелявам да Те спомена, съм възпрепятстван от големите си грехове и тежките си прегрешения спрямо Теб и се виждам напълно лишен от Твоята милост и съвършено неспособен да Те възхваля. Голямото ми доверие в Твоята доброта обаче съживи надеждата ми в Теб и увереността, че Ти ще се отнесеш благосклонно към мен, ме насърчи да Те възхваля и да поискам от Теб нещата, които притежаваш.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Твоето милосърдие, което превъзхожда всичко сътворено и за което свидетелстват всички, които са потопени в океаните на Твоите имена, да не ме изоставяш сам на себе си, защото сърцето ми е предразположено към злото. И пази ме в крепостта на Своята закрила и в подслона на Своята грижа. Аз съм този, о, Боже мой, чието единствено желание е онова, което Си определил чрез силата на Своята мощ. Всичко, което съм избрал за себе си, е да бъда подпомаган от благосклонните Ти нареждания и ръководството на Твоята воля и да бъда подкрепян от знаците на Твоето божествено предопределение и отсъждане.

Умолявам Те, о, Ти, Който си Възлюбеният на сърцата, копнеещи за Теб, в името на Пратениците на Твоето Дело и Изгревите на Твоето вдъхновение, и Изразителите на величието Ти, и Съкровищниците на Твоето познание, да не позволиш да бъда лишен от святата Ти Обител, от Твоя Храм и от Твоя Подслон. Помогни ми, о, Господи мой, да вляза в свещените Му покои и да кръжа около Неговата личност и смирено да застана пред Неговите двери.

Ти си Този, Чиято сила е от вечността до вечността. Нищо не убягва от Твоето познание. Ти си наистина Богът на силата, Богът на славата и мъдростта.

Хвала на Бога, Господаря на световете.
Бахаулла

Възхвалено да бъде Името Ти, о, Боже мой и Бог на всичко, моя Слава и Слава на всичко, мое Желание и Желание на всичко, моя Сила и Сила на всичко, мой Цар и Цар на всичко, мой Владетел и Владетел на всичко, моя Цел и Цел на всичко, моя Двигателна сила и Двигателна сила на всичко! Не допускай, умолявам Те, да бъда пропъден от океана на нежното Ти милосърдие и прокуден далеч от бреговете на Твоята близост.

Нищо друго освен Теб, о, Господи мой, не ще ме ползва и близостта до всеки друг освен до Теб не ще ми помогне. Умолявам Те в името на изобилието на Твоите богатства, чрез които си се освободил от всичко друго освен от Себе Си, да ме причислиш сред онези, които са обърнали лица към Теб и са се вдигнали да Ти служат.

И прости, о, Господи мой, на слугите и слугините Си. Ти си наистина Вечнопрощаващият, Пресъстрадателният.

Бахаулла

О Боже, Господи наш! Закриляй ни чрез милосърдието Си от всичко, което може да Ти е противно и удостои ни с това, което добре Ти подобава. Дай ни още от Своята благодат и благослови ни. Прости ни за нещата, които сме сторили, измий греховете ни и прости ни с великодушната Си прошка. Наистина Ти си Най-въздигнатият, Себесъщният.

Любящото Ти провидение обгърна всичко сътворено в небесата и на земята и прошката Ти надхвърли цялото сътворение. Твоя е върховната власт; в Твоите ръце са Царствата на Сътворението и Откровението; в дясната Си ръка Ти държиш всичко сътворено и в крепката Ти длан са определените мерки на опрощението. Ти прощаваш комуто пожелаеш сред Своите раби. Наистина Ти си Вечнопрощаващият, Вселюбещият. Абсолютно нищо не убягва от Твоето знание и няма нищо, което да е скрито от Теб.

О, Боже, Господи наш! Закриляй ни чрез силата на Своето могъщество, дай ни възможност да навлезем в Твоя чуден бушуващ океан и дари ни с това, което добре Ти приляга.

Ти си Върховният Владетел, Могъщият Вършител, Въздигнатият, Вселюбещият.

Баб

Хвала Тебе, о, Господи! Прости ни нашите грехове, имай милост към нас и дай ни възможност да се върнем при Теб. Не ни позволявай да разчитаме на нещо друго освен на Теб и дари ни чрез Своята щедрост това, което обичаш и желаеш и което добре Ти подобава. Въздигни мястото на онези, които истински са повярвали и прости им с великодушната Си прошка. Наистина Ти си Помощта в беда, Себесъщният.

Баб

Моля Те да ми простиш, о, Господи мой, за всяко споменаване освен споменаването Ти, за всяка възхвала освен възхвалата Ти, за всяко доволство освен доволството от близостта до Теб, за всяка наслада освен насладата от общуването с Теб, за всяка радост освен радостта от обичта към Теб и от Твоето благоразположение и за всички неща, отнасящи се до Мен, които нямат връзка с Теб, о, Ти, Който си Господът господен, Този, Който осигурява средствата и отключва вратите.

Баб

Слава Тебе, о, Боже! Как бих могъл да Те споменавам, когато Ти си пречистен от възхвалата на цялото човечество. Възвеличено да е Името Ти, о, Боже; Ти си Царят, Вечната Истина; Ти знаеш това, което е в небесата и на земята и при Теб трябва всички да се върнат. Ти спусна Своето божествено предопределено Откровение според ясна мярка. Възхвален си Ти, о, Господи! По Свое повеление Ти даряваш с победа, когото пожелаеш чрез войските на небето и на земята и на всичко, което съществува помежду им. Ти си Владетелят, Вечната Истина, Господът на несъкрушимото могъщество.

Прославен си Ти, о, Господи, Ти прощаваш по всяко време греховете на онези сред Твоите раби, които молят за Твоята прошка. Измий греховете ми и греховете на онези, които търсят Твоето опрощение в ранни зори и в късна доба, които не копнеят за нищо друго освен за Бога, които жертват всичко, с което Бог великодушно ги е дарил, които Ти отдават възхвала сутрин и вечер и които не са небрежни в своите задължения.

Баб

О Ти, опрощаващи Господи! Ти си подслонът за всички тези Твои слуги. Ти знаеш тайните и си осведомен за всичко. Ние сме всички немощни, а Ти си Могъщият, Всевишният. Всички сме грешни, а Ти си опрощаващият греховете, Милостивият, Състрадателният. О, Господи! Не се вглеждай в нашите недостатъци. Отнасяй се към нас според Своето милосърдие и доброта. Нашите недостатъци са много, но океанът на Твоето опрощение е безграничен. Слабостта ни е огромна, но доказателствата за Твоята подкрепа и помощ са явни. Затова подкрепяй ни и ни укрепи. Позволи ни да правим онова, което е достойно за Твоя свещен Праг. Просветли сърцата ни, дари ни с проницателни очи и внимателни уши. Възкреси мъртвия и изцели болния. Дари богатство на бедния и дай покой и сигурност на боязливия. Приеми ни в Своето царство и ни озари с пътеводната светлина. Ти си Силният и Всевишният. Ти си Щедрият. Ти си Милосърдният. Ти си Преблагият.

Абдул Баха
СЕМЕЙСТВА

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Моля Те да простиш на мен и на онези, които подкрепят Вярата Ти. Наистина Ти си върховният Господ, Опростителят, Най-щедрият. О, Боже мой! Дай възможност на онези Твои раби, които са лишени от знание, да бъдат приети в Твоето Дело; защото веднъж научили за Теб, те свидетелстват за истината на Деня на Страшния съд и не оспорват откровенията на Твоята благодат. Спусни над тях белезите на Своето милосърдие и дари ги, където и да живеят, с обилен дял от онова, което си отредил за благочестивите сред Своите раби. Ти си наистина Върховният Управник, Прещедрият, Най-благодетелният.

О, Боже мой! Нека излиянията на Твоята щедрост и благодат се излеят над домовете, чиито обитатели са прегърнали Твоята Вяра в знак на Твоето милосърдие и като белег на любящата доброта от Твоето присъствие. Наистина ненадминат си Ти в даряването на прошка. Ако някой бъде лишен от Твоята благодат, как би могъл той да бъде причисляван сред последователите на Вярата в Твоя Ден?

Благослови, о, Боже мой, мен и онези, които ще повярват в Твоите знаци в определения Ден, както и онези, които хранят обич към мен в своите сърца ¦ обич, която Ти вдъхваш в тях. Наистина Ти си Господът на праведността, Най-въздигнатият.

Баб

Моля за Твоята прошка, о, Боже мой, и умолявам опрощение по начина, по който Ти желаеш Твоите раби да се обръщат към Теб. Моля Те да ни пречистиш от грехове така, както подобава на Твоето Господство и да простиш на мен, на моите родители и на онези, които по Твоя преценка са влезли в обителта на обичта към Теб по начин, който е достоен за неземната Ти власт и добре подобава на славата на небесното Ти могъщество.

О, Боже мой! Ти вдъхнови душата Ми да отправи молба към Теб и ако не беше Ти, аз не бих Те призовал; Възхвален и прославен си Ти; отдавам Ти възхвала, тъй като ми разкри Себе Си и моля Те да ми простиш, тъй като не изпълних задължението си да Те позная и не съумях да вървя по пътеката на обичта към Теб.

Баб

Господи мой! Господи мой! Възхвалявам Те и Ти благодаря за всичко, с което Си облагодетелствал Своята скромна слугиня, Своята рабиня, умоляваща Те, защото наистина Ти си я напътствал към проявеното Ти Царство и Си я накарал да чуе възвишения Ти Зов в този несигурен свят и да съзре Твоите знамения, които доказват появата на победната Ти власт над всичко.

О, Господи мой, посвещавам това, което е в утробата ми, на Теб. Затова чрез Своето благоволение и щедрост направи то бъде достойно и честито чедо на Твоето Царство; да се развива и расте по предписанията на Твоето образование. Наистина Ти си Милостивият! Наистина Ти си Господарят на Великата благосклонност.

Абдул Баха

О Господи! В това Най-велико Изповедание Ти приемаш молитвата на децата в полза на техните родители. Това е един от особените неизчерпаеми дарове на това Изповедание. Затова, о, Ти, преблаги Господарю, приеми молбата на този Свой слуга пред прага на Твоята единственост и потопи неговия баща в океана на Твоето милосърдие, защото този син се е вдигнал, за да Ти отдаде служба и по всяко време полага усилия по пътя на обичта към Теб. Наистина Ти си Даващият, Прощаващият и Преблагият.

Абдул Баха

О Боже, Боже мой! Тази Твоя слугиня Те призовава, вярвайки в Теб, обръщайки се към Теб, умолявайки Те да разпростреш небесната Си благодат над нея и да и` разкриеш Своите духовни загадки и да изпратиш над нея светлината на Своята Божествена Същност.

О, Господи мой! Нека очите на моя съпруг прогледнат. Зарадвай сърцето му със светлината на Твоето познание, притегли съзнанието му към сияйната Ти красота, ободри духа му, разкривайки Своето проявено великолепие.

О, Господи мой! Вдигни завесата от очите му. Излей над него изобилната Си щедрост, опияни го с виното на Твоята любов, направи го един от Своите ангели, чиито нозе крачат по тази земя, макар и душите им да се реят из небесните висоти. Нека той се превърне в блестяща лампа сред Твоя народ, сияеща със светлината на Твоята мъдрост.

Наистина ти си Свидният, Вечнодаряващият, Прещедрият.

Абдул Баха
СЪБРАНИЯ

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на устремните ветрове на благоволението Ти, и в името на тези, Които са Източници на Твоята цел и Местоизгреви на Твоето вдъхновение, да изпратиш над мен и над всички, които са потърсили Твоя лик, онова, което подобава на Твоето великодушие и щедро благоволение и е достойно за даровете и благосклонността Ти. Беден и самотен съм, о, Господарю мой! Потопи ме в океана на Твоето изобилие; жаден съм — позволи ми да пия от животворните води на любящата Ти доброта.

Умолявам Те, в името на Теб Самия и в името на Този, Когото Си посочил за Проявление на собствената Ти същност и за Твое отличително Слово за всички, които са на небето и на земята, да събереш заедно Твоите слуги под сянката на Дървото на милостивото Ти провидение. Помогни им освен това да опитат от плодовете му, да склонят ухо за шумоленето на неговите листа и за сладостта на гласа на Птицата, която пее върху клоните му. Ти си наистина Помощта в беда, Недостижимият, Всемогъщият, Прещедрият.

Бахаулла

О Ти, милостиви Боже! О, Ти, Който си могъщ и силен! О, Ти, преблаги Отче! Тези слуги са се събрали заедно, обръщайки се към Теб, молейки се пред Твоя праг, жадувайки за неизчерпаемите Ти блага от Твоето велико обещание. Те нямат друга цел освен Твоето благоразположение. Нямат друг стремеж освен да служат на света на човечеството.

О, Боже! Направи това събрание лъчезарно. Направи сърцата милостиви. Удостои ги с даровете на Светия Дух. Надари ги с небесна сила. Благослови ги с небесни намерения. Засили искреността им, така че с пълно смирение и разкаяние да могат да се обърнат към Твоето царство и да се отдадат на служене на човечеството. Нека всеки един да се превърне в лъчезарна свещ. Нека всеки да стане блестяща звезда. Нека всеки се разкраси и излъчва благоухание в царството Божие.

О, преблаги Отче! Дай ни от Своите блага. Бъди снизходителен към нашите недостатъци. Приюти ни под Твоята закрила. Забрави греховете ни. Изцели ни чрез милостта Си. Ние сме слаби, Ти си могъщ. Ние сме бедни, Ти си богат. Ние сме болни, Ти си Лекарят. Ние сме нуждаещи се; Ти си най-великодушен.

О, Боже! Дари ни с Твоето провидение. Ти си Силният. Ти си Дарителят. Ти си Благодетелят.

Абдул Баха

О Ти, преблаги Господи! Това са Твои слуги, които са се събрали на тази среща, обърнали са се към Царството Ти и се нуждаят от Твоите дарове и благодат. О, Ти, Боже! Прояви и направи ясни знаменията на Твоето единство, което е положено в самата същност на живота. Разкрий и разгърни добродетелите, които Си спотаил и скрил в тези човешки същества.

О, Боже! Ние сме като растения, а Твоята щедрост — като дъжда; освежи и накарай тези растения да растат чрез Твоя дар. Ние сме Твои слуги — освободи ни от оковите на материалното съществувание. Ние сме невежи — направи ни мъдри. Ние сме материални — дари ни с дух. Ние сме онеправдани — направи ни близки приятели на Твоите тайнства. Ние сме нуждаещи се — обогати и благослови ни от Твоята безгранична съкровищница. О, Боже! Съживи ни, дари ни взор, дай ни слух, приучи ни на житейските загадки, така че тайните на Твоето царство да ни се разкрият в този свят и да изявим Твоето единство. Всеки дар произлиза от Теб, всяко благоволение е Твое.

Ти си могъщ, Ти си силен. Ти си Даващият и Ти си Всещедрият.

Абдул Баха

О Боже мой! О, Боже мой! Наистина тези слуги се обръщат към Теб, умолявайки Твоето милостиво царство. Наистина те са привлечени от Твоята святост и са възпламенени с огъня на Твоята любов, търсещи одобрение от чудесното Ти царство и надявайки се да бъдат приети в Твоите небесни селения. Наистина те копнеят за Твоите дарове, желаейки озарение от Слънцето на действителността. О, Господи! Направи ги блестящи лампи, щастливи знамения, плодоносни дръвчета и сияйни звезди. Нека се надигнат в служене на Теб и да са свързани с Теб чрез въжетата и връзките на Твоята любов, копнеейки за светлината на благосклонността Ти. О, Господи! Направи ги ръководни знаци, еталони на безсмъртното Ти царство, вълни на океана на Твоята милост, огледала за светлината на Твоето величие.

Наистина Ти си Щедрият. Наистина Ти си Милостивият. Наистина Ти си Най-скъпият, Възлюбеният.

Абдул Баха

О Ти, опрощаващи Боже! Тези слуги се обръщат към Твоето царство и търсят Твоята милост и доброта. О, Боже! Направи сърцата им добри и чисти, за да станат достойни за Твоята любов. Очисти и пречисти духовете им, за да може светлината на Слънцето на действителността да засияе върху тях. Очисти и пречисти очите им, за да могат да съзрат Твоята светлина. Очисти и пречисти ушите им, за да могат да чуят зова на Твоето царство.

О, Господи! Наистина ние сме немощни, а Ти си могъщ. Наистина ние сме бедни, а Ти си богат. Ние сме търсещите, а Ти си Търсеният. О, Господи! Имай милост към нас и ни прости, надари ни с такива възможности и възприемчивост, че да сме достойни за Твоето благоволение и да бъдем привлечени към Царството Ти, да можем да пием дълбоко от животворната вода, да бъдем разпалени от огъня на любовта Ти и да бъдем възкресени чрез дъха на Светия Дух в този лъчезарен век.

О, Боже, Боже мой! Хвърли към това събрание погледа на любящата Си доброта. Съхрани всеки и всички под Твоята опека и закрила. Спусни над тези души небесните Си благословии. Потопи ги в океана на Твоята милост и ги съживи чрез дъха на Светия Дух.

О, Господи! Дари с милостивата Си подкрепа и одобрение това справедливо правителство. Тази страна лежи под приютяващата сянка на закрилата Ти и този народ Ти служи. О, Господи! Удостои ги с небесната Си щедрост и им отдай изобилно излиянията на Твоето милосърдие и благоволение. Позволи тази уважавана нация да се запази благородна и и` помогни да бъде допусната в царството Ти.

Ти си Силният, Всевишният, Милостивият и Ти си Великодушният, Благодетелният, Господарят на преизобилното благоволение.

Абдул Баха

О Божествено Провидение! Това събрание е съставено от Твои приятели, които са привлечени от красотата Ти и са разпалени от огъня на Твоята любов. Превърни тези души в небесни ангели, възкреси ги чрез дъха на Твоя Свети Дух, дай им сладкодумни езици и решителни сърца, дари ги с небесна сила и милосърдна чувствителност, накарай ги да станат радетели за единство на човешкия род и на делото за любов и съгласие в света на човечеството, така че страшният мрак на невежествените предразсъдъци да изчезне чрез светлината на Слънцето на Истината, този мрачен свят да стане просветен, това материално царство да поеме лъчите на духовния свят, тези различни цветове да се слеят в един и мелодията на възхвалата да се издигне към царството на Твоята святост.

Наистина Ти си Всевишният и Всемогъщият!
Абдул Баха
ТЪРЖЕСТВО НА ДЕЛОТО

Да се слави Твоето име, о, Господи, Боже мой! Мрак е покрил всяка земя и силите на злото са обхванали всички народи. Чрез тях обаче аз виждам блясъка на Твоята мъдрост и съзирам яркостта на светлината на провидението Ти.

Тези, които са отделени като със завеса от Теб, са си представили, че имат сила да угасят светлината Ти, да потушат Твоя огън и да спрат ветровете на благосклонността Ти. Не, и за това Твоята мощ ми е свидетел! Ако не беше всяко изпитание носител на мъдростта Ти и всяка болка средството на Твоето провидение, никой не би се осмелил да ни се противопостави, дори и силите на земята и небето да се бяха съюзили срещу нас. Ако разкриех чудните тайни на Твоята мъдрост, които лежат наяве пред мен, враговете Ти щяха да бъдат разбити на пух и прах.

И бъди възхвален тогава, о, Боже мой! Умолявам Те чрез Твоето Най-велико Име да събереш около Закона, който се лее от доброжелателността на волята Ти, тези, които те обичат и да им изпратиш онова, което ще увери техните сърца.

Могъщ си Ти да правиш каквото пожелаеш. Ти си наистина Помощта в беда, Себесъщният.

Бахаулла

Слава Тебе, о, Господи, Ти, Който си вдъхнал живот на всички създания чрез силата на Своето повеление.

О, Господи! Помагай на онези, които са се отказали от всичко друго освен от Теб и дари ги с голяма победа. Спусни над тях, о, Господи, дружината на ангелите в небето и на земята и всичко, що е помежду им, за да помагат на Твоите раби, да ги облекчават и да им дават сили, да им помагат да постигнат успех, да ги подкрепят, да ги даряват със слава, да ги удостояват с почести и възвеличаване, да ги обогатяват и да направят така, че те да тържествуват с чудна победа.

Ти си техен Господ, Господът на небесата и на земята, Господът на всичките светове. Укрепи тази Вяра, о, Господи, чрез силата на тези раби и направи така, че те да надделеят над всички народи по света, защото те наистина са Твоите раби, които са се откъснали от всичко друго освен от Теб и Ти наистина си закрилникът на истинските вярващи.

Направи така, о, Господи, че техните сърца чрез верността към Твоята ненакърнима Вяра да станат по-силни от всичко в небесата и на земята и на всичко, що е помежду им; и укрепи, о, Господи, ръцете им с белезите на чудната Си сила, за да могат те да проявяват силата Ти пред погледа на цялото човечество.

Баб

О Господи! Осигури бързия растеж на Дървото на Твоето божествено Единство; поливай го тогава, о, Господи, с преливащите води на Своето благоразположение и направи така, че преди откровенията на божественото Ти уверение то да роди такива плодове, каквито желаеш за Твоята прослава и въздигане, възхвалата Ти и благодарността към Теб; и да величае Твоето Име, да хвали единството на Твоята Същност и да благоговее пред Теб, тъй като всичко това лежи в крепката Ти длан, а не в дланта на другиго.

Огромна е благословеността на онези, с чиято кръв Ти си избрал да поливаш Дървото на Своето потвърждение и така да въздигаш Своето свято и неизменно Слово.

Баб

О Господи! Дари с победа Своите търпеливи раби в дните Си, като ги дариш с подобаваща победа, тъй като те се стремяха към мъченичество в Твоята пътека. Спусни над тях това, което ще донесе утеха на техните умове, ще възрадва съкровената им същност, ще придаде увереност на техните сърца и спокойствие на техните тела и ще даде възможност на душите им да се въздигнат в присъствието на Бога, Най-въздигнатия, и да стигнат до върховния Рай и онези покои на славата, каквито си предопределил за хората, притежаващи истинското знание и добродетели. Наистина Ти познаваш всички, докато ние сме просто Твои слуги, Твои роби, Твои крепостници и Твои бедняци. Никой друг Господ освен Теб не призоваваме, о, Боже, Господи наш, нито умоляваме благословии или милосърдие от някого освен от Теб, о, Ти, Който си Богът на милостта за този и за следващия свят. Ние сме просто въплъщения на бедността, на нищетата, на безпомощността и на вечната гибел, докато цялото Твое Същество показва богатство, независимост, слава, великолепие и безгранично милосърдие.

Превърни отплатата ни, о, Господи, в онова, което добре Ти подобава от доброто на този и на следващия свят и от многообразните благини, които се простират от висините чак долу до земята.

Наистина Ти си нашият Господ и Господът на всичко. В Твоите ръце ние предаваме себе си, като жадуваме за нещата, които са свързани с Теб.

Баб

О Господи! Дай възможност на всички народи по света да получат достъп до Рая на Твоята Вяра, така че никое създание да не остане извън границите на Твоето благоразположение.

От незапомнени времена Ти си имал сили да вършиш туй, що Те радва и си бил далеч над всичко, що желаеш.

Баб

О Боже, Боже мой! Хвала Тебе за това, че си запалил огъня на божествената обич в Святото Дърво на върха на най-възвишената планина: онова дърво, което “не е нито на Изтока, нито на Запада” , онзи огън, който пламтял, докато пламъците му се издигнали нагоре до Небесното множество и от него тези същности доловили пътеводната светлина и извикали: “Наистина ние съзряхме огън на склона на планината Синай.”

О, Боже, Боже мой! Усилвай от ден на ден този

огън, докато неговият звук раздвижи цялата земя. О, Ти, Господи мой! Запали светлината на Твоята обич във всяко сърце, вдъхни в душите на хората духа на Твоето знание, зарадвай гърдите им със стиховете на единството Ти. Върни към живот онези, които пребивават в своите гробници, предупреди горделивия, разпространи щастието по целия свят, изпрати Твоите кристални води и в присъствието на проявения блясък подай на всички чашата, която е “калена в камфоровия фонтан”.

Наистина Ти си Дарителят, Опрощаващият, Вседаряващият. Наистина Ти си Милостивият, Състрадателният.

Абдул Баха

Той е Бог! О, Господи, Боже мой, Любими мой! Това са Твоите слуги, чули Гласа Ти, вслушали се в словото Ти и дочули Твоя Зов. Те повярваха в Теб, видяха Твоите чудеса, приеха доказателствата Ти и свидетелстваха за Твоите знаци. Те вървяха по пътищата Ти, следваха ръководството Ти, разкриваха тайните Ти, разгадаваха загадките в Книгата Ти, стиховете в Свитъците Ти и вестите на Твоите Писма и Послания. Те се вкопчиха за крайчеца на Твоята дреха и се държаха здраво за робата на Твоята светлина и величие. Стъпките им бяха укрепени в Завета Ти и сърцата им станаха непоколебими в Твоето Завещание. Господи! Запали в сърцата им пламъка на божественото Ти привличане и нека птицата на любовта и разбирателството запее в сърцата им. Нека те бъдат могъщи знамения, блестящи знамена и съвършени като Словото Ти. Възвиси чрез тях Своето Дело, развей знамената Си и оповести наблизо и далеч Своите чудеса. Направи чрез тях Словото Ти победоносно и укрепи мишците на Твоите обични. Развържи езиците им да славят Твоето Име и ги вдъхнови да следват святата Ти воля и желание. Озари лицата им в Своето Царство на светостта и направи радостта им съвършена, като им помогнеш да се вдигнат за победата на Делото Ти.

Господи! Ние сме слаби — укрепи ни, за да разпръснем аромата на Твоята Святост; бедни — обогати ни със съкровищата на Божественото Ти единство; голи — облечи ни с робата на Твоята благодат; грешници — прости ни греховете чрез благосклонността Ти, Твоето благоразположение и опрощение. Ти си наистина Подкрепящият, Помощникът, Благосклонният, Могъщият, Силният.

Безкрайно блажени са тези, които са непоколебими и твърди.

Абдул Баха
УТРИН

О Боже мой и мой Господарю! Аз съм Твоят слуга и синът на Твоя слуга. Аз станах от своето ложе тази утрин, когато Зорницата на Твоето единство грейна на Небосклона на Твоята воля и разля сиянието си над целия свят така, както бе предопределено в Книгите на Твоята Повеля.

Хвала Тебе, о, Боже мой, задето се събудихме за блясъка на светлината на Твоето познание. И изпрати над нас, о, Господи мой, онова, което ще ни даде възможност да не зависим от другиго освен от Теб и ще ни избави от всяка привързаност към каквото и да е освен към Теб. Отреди освен това за мен и за онези, които са ми свидни и за близките ми, мъже и жени, благата на този и на бъдния свят. И опази ни освен това чрез безграничната Си закрила, о, Ти, Възлюбеният на цялото творение и Желанието на цялата вселена, от онези, които Си направил да бъдат проявления на Злия вдъхновител, нашепващи в човешките гърди. Могъщ си Ти да вършиш туй, що пожелаеш. Ти си наистина Всемогъщият, Помощта в беда, Себесъщният.

Благослови, о, Господи, Боже мой, Онзи, Когото си поставил начело на най-прекрасните Си звания и чрез Когото Си отделил добрите от злите, и ни помогни милостиво да вършим онова, което Ти обичаш и желаеш. Благослови освен това, о, Боже мой, онези, които са Твоите Слова и Твоите Букви, и онези, които са насочили лица към Теб и са се обърнали към Твоя лик, и са се вслушали в Твоя Зов.

Ти си наистина Господарят и Царят на всички човешки създания и имаш власт над всичко.

Бахаулла

Събудих се в подслона Ти, о, Боже мой, и нему, който търси този подслон, подобава да живее в Светилището на Твоята закрила и Крепостта на Твоята защита. Озари душата ми, о, Господи мой, с блясъка на Изгрева на Твоето Откровение, така както озари тялото ми с утринната светлина на Твоята благосклонност.

Бахаулла

Тази утрин станах по Твое благоволение, о, Боже мой, и излязох от къщи, уповавайки се изцяло на Теб и осланяйки се на Твоите грижи. Затова изпрати над мен благодатта Си от небесата на Твоето милосърдие и ми позволи да се прибера в къщи здрав, така както ми позволи да изляза под Твоята закрила с мисли, насочени непрестанно към Теб.

Няма друг Бог освен Теб, Единствения, Несравнимия, Всезнаещия, Премъдрия.

Бахаулла

Отдавам възхвала към Теб, о, Боже мой, задето ме събуди от моята дрямка, изведе ме на бял свят, след като бях изчезнал и ме вдигна от съня ми. Събудих се тази утрин с лице насочено към блясъка на Зорницата на Твоето Откровение, чрез Която небесата на Твоята власт и могъщество бяха осветени, признавайки знаменията Ти, вярвайки в Твоята Книга и държейки се здраво за Твоето Въже.

Умолявам Те, в името на Твоята воля и съкрушителната сила на предопределението Ти, да направиш от онова, което ми разкри в съня ми, най-сигурната основа за замъците на Твоята любов, които са в сърцата на Твоите възлюбени и най-доброто средство за разкриването на знаците на Твоето благоволение и любящата Ти доброта.

Предопредели за мен чрез най-възвишеното Си Перо, о, Господи мой, благата на този и на бъдния свят. Свидетелствам, че в крепката Си длан Ти държиш юздите на всички неща. Ти ги променяш така, както пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Силния, Верния.

Ти си Този, Който чрез Своята повеля превръща унижението в слава, слабостта — в сила, безпомощността — в могъщество и съмнението — в увереност. Няма друг Бог освен Теб, Могъщия, Благодетелния.

Ти не разочароваш онзи, който Те е потърсил, нито държиш настрана от Себе Си онзи, който Те е пожелал. Предопредели за мен това, което подобава на небесата на Твоето великодушие и океана на Твоята щедрост. Ти си наистина Всемогъщият, Най-силният.

Бахаулла
ЧОВЕЧЕСТВО

Боже мой, пред Когото се прекланям и Когото обожавам! Свидетелствам, че Си един и единствен и признавам даровете Ти и в миналото, и в настоящето. Ти си Всещедрият, преливащите потоци на Чието милосърдие са се излели както над високопоставените, така и над нископоставените и великолепието на Чието благоволение е заляло и покорните, и непокорните.

О, Боже на милосърдието, пред Чиято врата се е преклонила най-чистата милост и около светилището на Чието Дело кръжи любящата доброта в най-висшата си духовност, ние те умоляваме, обръщайки се към древната Ти благосклонност и търсейки настоящето Ти благоволение, да имаш милост към всички, които са проявленията на света на битието и да не ги лишиш от преизобилната Си милост в Твоите дни.

Всички са бедни и нуждаещи се, а Ти наистина си Всепритежаващият, Всепокоряващият, Всесилният.

Бахаулла

О Ти, състрадателни Господи! Ти, Който си великодушен и можещ! Ние сме Твои слуги, приютени под Твоето провидение. Хвърли благосклонния си поглед към нас. Дай светлина на очите ни, слух на ушите ни, разбирателство и любов на сърцата ни. Направи душите ни весели и щастливи чрез радостните Си вести. О, Господи! Посочи ни пътя към Твоето Царство и възкреси всички ни чрез дъха на Светия Дух. Дари ни с вечен живот и ни удостои с безконечна чест. Обедини човешкия род и просветли света на хората. Дано всички можем да следваме пътя Ти, да бленуваме за благоволението Ти и да търсим тайните на Царството Ти. О, Боже! Обедини ни и обвържи сърцата ни с неразрушимата Си връзка. Наистина Ти си Дарителят, Ти си Благодушният и Ти си Всемогъщият!

Абдул Баха

О Ти, преблаги Господарю! О, Ти, Който си великодушен и милосърден! Ние сме слугите на Твоя праг и сме събрани под защитната сянка на божественото Ти единство. Слънцето на Твоето милосърдие сияе над всички и облаците на щедростта Ти се изливат над всички. Даровете Ти обхващат всичко. Твоето любящо провидение подкрепя всички, покровителството Ти закриля всички и проблясъците на Твоето благоволение са пръснати на всички. О, Господи! Раздавай безкрайните Си дарове и нека светлината на Твоето ръководство сияе. Озари очите, развесели сърцата с трайна радост. Удостои всички хора с нов дух и ги дари с вечен живот. Отключи портите на истинското разбирателство и позволи светлината на вярата да заблести сияйна. Събери всички под сянката на Твоята щедрост и ги накарай да се обединят в съгласие, така че да могат да станат като лъчите на едно слънце, като вълните на един океан и като плодовете на едно дърво. Нека да пият от един и същи извор. Нека да бъдат освежени от един и същ ветрец. Нека да получат просветление от един и същи източник на светлина. Ти си Дарителят, Милостивият, Всевишният.

Абдул Баха

О Ти, преблаги Господарю! Ти си създал цялото човечество от един и същ корен. Повелята Ти е всички да принадлежат към една и съща челяд. В Твоето Свято Присъствие всички са Твои слуги и цялото човечество е приютено под Свещения Ти Покрив; всички са събрани на Твоята Трапеза на Щедростта, всички са озарени от светлината на Твоето Провидение.

О, Боже! Ти си добър към всички, Ти се погрижи за всички, приюти всички, даде живот на всички. Ти надари всекиго и всички с дарби и способности и всички са потопени в Океана на Твоето Милосърдие.

О, Ти, преблаги Господи! Обедини всички. Нека религиите се помирят и народите да се обединят, така че да се възприемат взаимно като едно семейство и да приемат цялата земя като общ дом. Нека всички живеят дружно в съвършено съгласие.

О, Боже! Издигни високо знамето на единството на човечеството!

О, Боже! Установи Най-великия Мир!
Съедини неразрушимо, о, Господи, в едно сърцата!

О, Ти, преблаги Отче, Боже! Развесели сърцата ни с благоуханието на Твоята любов. Проясни очите ни със светлината на Твоето Ръководство. Омай ушите ни с мелодията на Твоето Слово и подслони ни всички в Крепостта на Твоето Провидение.

Ти си Могъщият и Силният. Ти си Опрощаващият и Ти си Снизходителният съдник на слабостите на цялото човечество.

Абдул Баха

О Боже, Ти, Който си спуснал Своето великолепие над лъчезарната същност на хората, изливайки над тях сияйната светлина на познанието и ръководството и Си ги избрал измежду всичко сътворено за тази небесна милост, и Си ги накарал да обхванат всички неща, да разберат най-дълбоката им същност, и да разкрият техните загадки, извеждайки ги от мрака във видимия свят! “Той наистина показва Своето особено милосърдие към когото Си пожелае.”

О, Господи, помогни на Твоите обични да придобият знание и науки, и изкуства, и да разгадаят тайните, които са скътани в най-дълбоката същност на всички сътворени същества. Накарай ги да чуят скритите истини, записани и положени в сърцето на всеки. Нека да станат знаци на ръководство сред всички създания и проницателни лъчи на разума, разливащи своята светлина в този “първи живот”. Да бъдат предводители към Теб, водачи по Твоята пътека, вестители, подтикващи хората към Твоето Царство.

Ти наистина си Силният, Покровителят, Могъщият, Защитникът, Мощният, Най-великодушният.

Абдул Баха
СПЕЦИАЛНИ МОЛИТВИ
ПОСЛАНИЕ ДО АХМАД

Тези ежедневни задължителни молитви, заедно с няколко други специални молитви, като например Лечителната молитва и Посланието до Ахмад, са били надарени от Бахаулла с особена сила и значение, и затова трябва да бъдат приети като такива и казвани от вярващите с безрезервна вяра и увереност, за да могат чрез тях те да влязат в по-близко общуване с Бога и да се отъждествят още по-пълно с Неговите закони и наставления. — Из писмо, написано от името на Шоги Ефенди

Той е Царят, Всезнаещият, Мъдрият! Чуй, Райският Славей лее свети и нежни песни в клоните на Дървото на вечността. Той съобщава на всички искрени души радостната вест за близостта на Бога и кани всички, които вярват в Божието Единство, да дойдат в двореца на Щедрия. Той носи на всички, които са разделени от Него, посланието, пратено от Бога, Царя, Славния, Несравнимия и води любящите към престола на светостта и към тази великолепна Красота.

Наистина това е Най-великата Красота, предвещана в Книгите на Пратениците, чрез която истината ще бъде разграничена от заблудата, и мъдростта на всяка заповед ще бъде изпитана. Наистина Той е Дървото на Живота, което ражда плодовете на Бога, Възвишения, Могъщия, Великия.

О, Ахмад! Бъди свидетел, че наистина Той е Бог и няма друг Бог освен Него, Царя, Покровителя, Несравнимия, Всемогъщия. И че Този, Когото Той е пратил с името Али1, е бил истинският Пратеник на Бога, Чиито заповеди всички следваме.

Кажи: О, хора, следвайте Божиите заповеди, дадени в Баяна от Славния, Мъдрия. Наистина Той е Царят на Пратениците и Неговата Книга е Книгата-Майка, трябва да го знаете.

Ето как Славеят отправя към теб Своя зов от този затвор. Той трябва да донесе само тази ясна вест. Нека, който иска, да остане глух за този съвет и нека, който желае, да последва пътя на своя Господар.

О, хора, ако вие отричате тези стихове, къде е вашето доказателство за вярата ви в Бога? Покажете го, о, сбор от неверници.

Но не, в името на Този, Който държи в ръката Си моята душа, те не могат и никога не ще успеят да сторят това дори и да се съберат, за да си помогнат един на друг.

О, Ахмад! Не забравяй Моите добрини през Моето отсъствие. Спомняй си за Моите дни през твоите дни и за Моето бедствие и заточение в този далечен затвор. И остани така твърд в обичта си към Мен, че нищо да не успее да разколебае сърцето ти, дори ако мечовете на враговете се стоварят върху теб, дори и ако небето и земята се вдигнат срещу теб.

Бъди за враговете Ми като жарък плам, а за Моите любими като река от вечен живот и не бъди от тези, които се съмняват.

И ако по Моя път огорченията се струпат върху теб от всички страни, и ако трябва да понесеш унижение заради обичта си към Мен, не се натъжавай.

Уповавай се на Бога, твоя Бог и Господ на твоите бащи. Защото хората се скитат по пътищата на заблудата, неспособни да видят Бога със своите собствени очи, нито да чуят Неговата Песен със собствените си уши. Така и ги намерихме, както ти самият си свидетел.

Така техните суеверия станаха преграда между тях и собствените им сърца и ги отклониха от пътищата на Бога, Всевишния, Великия.

Бъди сигурен, че този, който обърне гръб на тази Красота, се отвръща също от Пратениците на миналото и показва гордост към Бога во веки веков.

Научи добре това Послание, о, Ахмад. Пей го през твоите дни и не се отклонявай от него. Защото наистина Бог е отредил за този, който го пее, наградата за сто мъченичества и служба в двата свята. Ние ти даряваме тази благосклонност от Наша страна и милост от Нашето присъствие, за да можеш да бъдеш между благодарните.

За Бога! Ако някой е в беда или печал и прочете това Послание с абсолютна искреност, Бог ще разпръсне неговата тъга, ще разреши неговите трудности и ще отстрани неговите нещастия.

Наистина Той е Милостивият, Състрадателният. Слава на Бога, Господа на всички светове.

Бахаулла
ОГНЕНО ПОСЛАНИЕ
В Името на Бога, Най-древния, Най-великия.

Наистина сърцата на искрените са погълнати от огъня на раздялата: Къде е блясъкът на светлината на Твоя Лик, о, Възлюбени на световете?

Тези, които са близо до Теб, са били изоставени в тъмнината на самотата: Къде е заревото на утрото на срещата с Теб, о, Желание на световете?

Телата на Твоите възлюбени лежат обхванати от треска на далечни пясъци: Къде е океанът на Твоето присъствие, о, Омайнико на световете?

Копнеещи ръце са вдигнати към небето на Твоята благосклонност и щедрост: Къде са дъждовете на Твоите дарове, о, Откликващи на световете?

Неверниците са се надигнали и вършат своеволия отвред: Къде е заставящата мощ на Твоето повелително перо, о, Завоевателю на световете?

Лаят на кучета се чува от вси страни: Къде е горският лъв на Твоята мощ, о, Усмирителю на световете?

Студ е сковал цялото човечество: Къде е топлината на Твоята обич, о, Огън на световете?

Нещастието е достигнало връхната си точка: Къде са знаците на Твоята подкрепа, о, Спасение на световете?

Тъмнина е обгърнала повечето от народите: Къде е блясъкът на Твоето великолепие, о, Сияние на световете?

Вратовете на хората са протегнати от злоба: Къде са мечовете на Твоето отмъщение, о, Унищожителю на световете?

Унижението е достигнало най-низшата си дълбина: Къде са символите на Твоята слава, о, Слава на световете?

Скръб е опечалила Разкривателя на Твоето Име, Най-милосърдния: Къде е радостта от Изгрева на Твоето Откровение, о, Наслада на световете?

Страдание е сполетяло народите на земята: Къде са знамената на Твоето щастие, о, Радост на световете?

Ти виждаш Местоизгрева на Твоите Знаци, забулен от нечестиви внушения: Къде са пръстите на Твоята мощ, о, Сила на световете?

Мъчителна жажда е обхванала всички хора: Къде е реката на Твоята доброта, о, Милост на световете?

Алчност е пленила цялото човечество: Къде са олицетворенията на необвързаността, о, Господарю на световете?

Ти виждаш този Онеправдан самотен в заточение: Къде са небесните войнства на Твоята Заповед, о, Властелин на световете?

Аз съм изоставен в чужда земя: Къде са знаците на Твоята вярност, о, Упование на световете?

Агонията на смъртта е обхванала всички хора: Къде е приливът на Твоя океан на вечен живот, о, Живот на световете?

Шепотът на Сатаната е достигнал до всяко създание: Къде е метеорът на Твоя огън, о, Светлина на световете?

Опиянението от страстта е извратило голяма част от човечеството: Къде са зорниците на чистотата, о, Желание на световете?

Ти виждаш този Онеправдан покрит от булото на тиранията сред сирийци: Къде е блясъкът на Твоята изгряваща светлина, о, Светлина на световете?

Ти виждаш, че Ми е забранено да говоря: Тогава откъде ще извират Твоите мелодии, о, Славей на световете?

Повечето хора са изцяло погълнати от собственото си въображение и безполезни измислици: Къде са носителите на увереността в Теб, о, Уверителю на световете?

Баха потъва в море от изпитания: Къде е Ковчегът на Твоето спасение, о, Спасителю на световете?

Ти виждаш Зората на Твоето слово сред мрака на творението: Къде е слънцето на небето на Твоята благосклонност, о, Дарител на светлина на световете?

Лампите на истината и чистотата, на верността и честта, бяха загасени: Къде са знаците на Твоя отмъстителен гняв, о, Двигателна сила на световете?

Не можеш ли да видиш хора, които защитават Твоята същност или които размишляват над това, което Го сполетя по пътеката на обичта към Теб? Сега вече перото Ми замира, о, Възлюбени на световете.

Клоните на Божественото Лотосово дърво лежат скършени от стремителните вихри на съдбата: Къде са знамената на Твоята помощ, о, Защитник на световете?

Това Лице е скрито в праха на клеветата: Къде са повеите на Твоето състрадание, о, Милост на световете?

Робата на светостта е опетнена от измамните хора: Къде е одеянието на Твоята святост, о, Украсител на световете?

Морето на благоволението е неподвижно поради това, което ръцете на хората са извършили: Къде са вълните на Твоята доброта, о, Желание на световете?

Вратата, водеща към Божественото Присъствие е заключена от тиранията на Твоите врагове: Къде е ключът на Твоя дар, о, Ключар на световете?

Листата са пожълтели от отровните ветрове на размириците: Къде е проливният дъжд на облаците на Твоята доброта, о, Дарител на световете?

Вселената е затъмнена от праха на греха: Къде са повеите на Твоето опрощение, о, Опростителю на световете?

Този Младеж е сам в пуста земя: Къде е дъждът на Твоята небесна благосклонност, о, Дарителю на световете?

О, Върховно Перо, ние чухме най-сладкия Ти зов във вечното царство: Вслушай се в това, което Езикът на величието говори, о, Онеправдани на световете!

Ако не беше студът, как щеше да се разпространи топлината на Твоите слова, о, Обяснителю на световете?

Ако не бяха бедствията, как щеше да грее слънцето на Твоето търпение, о, Светлина на световете?

Не тъжи заради грешниците. Ти беше създаден, за да понасяш и издържаш, о, Търпение на световете.

Колко хубав бе Твоят изгрев на хоризонта на Завета сред подбудителите на размирици и Твоят копнеж по Бога, о, Обич на световете.

Чрез Теб знамето на независимостта бе побито на най-високите върхове и морето на добротата се разбушува, о, Възторг на световете.

Чрез Твоята самотност Слънцето на Единството изгря и чрез Твоето заточение земята на Обединението бе украсена. Бъди търпелив, о, Ти, Заточение на световете.

Ние направихме унижението одежда на славата и мъчението — украшение на Твоето тяло, о, Гордост на световете.

Ти виждаш, че сърцата са пълни с омраза, но Твое е правото да не обръщаш внимание, о, Ти, Който скриваш греховете на световете.

Когато мечовете проблясват, върви напред! Когато копието лети, настъпвай напред! О, Ти, Жертва на световете.

Ти ли оплакваш или аз да оплаквам? По-добре аз да ридая заради малочислеността на Твоите защитници, О, Ти, Който накара световете да заплачат.

Наистина Аз чух Твоя Зов, о, Всеславни Възлюбени, и сега лицето на Баха гори с пламъка на изпитанието и с огъня на сияйното Ти слово и Той с вяра се изправи на мястото на жертвоприношението, отправил взор към Твоето благоразположение, о, Разпоредител на световете.

О, Али Акбар, благодари на твоя Господар за това Послание, от което можеш да вдъхнеш аромата на Моята смиреност и знай какво Ни е сполетяло по пътя на Бог, Обожавания от всички светове.

Ако всички слуги прочетат и обмислят това, във вените им ще лумне огън, който ще запали световете.

Бахаулла
ПОСЛАНИЕ ЗА СВЕТИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛ

Изучавайте Посланието за Светия Мореплавател, за да узнаете истината и разберете, че Благословената Красота е предсказал съвършено бъдещи събития. Нека тези, които разбират, внимават.

Абдул Баха

Той е Милостивият, Многообичаният! О, Свети Мореплавателю! Заповядай на своя ковчег на вечността да се появи пред Небесното Множество.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

И нека ангелският дух влезе в Името на Бог, Всевишния.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Отвържи го, за да може да заплава в океана на славата,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и може би обитателите му ще достигнат убежището на близостта във вечното царство.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

След като достигнат свещения бряг, брега на пурпурните морета,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— заповядай им да излязат и достигнат това неземно невидимо състояние,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— състояние, в което Господ се появи в Пламъка на Своята Красота в безсмъртното дърво;

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— там, където въплъщенията на Неговото Дело се очистиха от себичността и страстта;

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— около което Славата на Моисей заедно с вечните множества кръжи;

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— там, където Божията ръка беше извадена от Неговата пазва на Величие,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— там, където ковчегът на Делото стои неподвижно, въпреки че на обитателите му са разкрити всички божествени качества.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

О, Мореплавателю! Учи тези, които са в ковчега, на това, което ние те научихме зад тайнствената завеса,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и може би те няма да останат задълго на свещеното снежнобяло място,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— а ще се понесат на крилата на духа към онова състояние, което Господ е въздигнал над всяко споменаване в световете долу,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— ще полетят през пространството като щастливите птици в царството на вечното единение,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и ще узнаят тайните, скрити в Моретата на светлина.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Те преминаха нивата на земните ограничения и достигнаха онова божествено единство — центъра на небесно ръководство.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Те пожелаха да се издигнат до онова състояние, което Господ отреди да бъде над техните състояния.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

В този миг пламтящият метеор ги изхвърли надалеч от тези, които живеят в Царството на Неговото Присъствие,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и те чуха Гласа на Величието, извисен иззад незримата шатра във висините на Славата:

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— “О, ангели пазители! Върнете ги в тяхната обител в долния свят,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— защото те си поставиха за цел да се издигнат до онези висини, които крилата на небесния гълъб никога не са достигали;

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

“В този миг корабът на въображението остава неподвижен и това разумът на тези, които разбират, не може да схване.”

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

В този миг небесната дева погледна от своята възвишена обител,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!
— и с очи направи знак на Небесното Множество,
Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— изпълвайки със светлината на своя лик небето и земята.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

И когато сиянието на нейната красота огря хората на праха,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— всички същества бяха разтърсени в тленните им гробове.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава тя нададе зов, който никое ухо не е чувало през цялата вечност,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и така обяви: “В името на Господа! Този, чието сърце няма аромата на обичта към възвишения и славен арабски Младеж,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— не може нивга да се издигне до славата на най-висшето небе.”

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава тя призова при себе си една девойка от своите помощнички,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и и` заповяда: “Спусни се в простора от обителта на вечността,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и се насочи към онова, което те са скрили в дълбините на своите сърца.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Вдъхнеш ли аромата от дрехата на Младежа, който бе скрит в шатрата на светлината поради това, което сториха ръцете на злонамерените,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— надигни вик, така че всички жители на Райските обители, които са въплъщение на вечното богатство, да разберат и чуят,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— за да могат всички те да слязат от своите вечни покои и изпълнени с трепет,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— да целунат ръцете и краката им за това, че са се издигнали до висините на верността,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и може би те ще открият в своите роби аромата на Възлюбения.”

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

В този миг лицето на избраната девойка засия над небесните покои както светлината, която грее от лицето на Младежа над Неговото тленно тяло.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава тя се спусна с такава премяна, с която озари небесата и всичко, което е в тях.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тя се раздвижи и изпълни с благоухание всичко в земите на светостта и величието.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Когато достигна онова място, тя се изправи в целия си ръст в самото сърце на творението,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и потърси да вдъхне техния аромат по време, което не знае нито начало, нито край.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тя не откри в тях онова, което желаеше и това наистина е един от Неговите чудни разкази.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава тя нададе вик, заплака и се оттегли в собственото си място сред най-възвишената си обител.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава от устата и` излезе едно тайнствено слово, промълвено скрито от медения и` език.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

И надигна вик сред Небесното Множество и безсмъртните небесни деви:

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

“Кълна се в Господа! Аз не долових от тези празнословни претенденти полъха на Верността!

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Кълна се в Бога! Младежът е останал сам и изоставен в земята на заточението в ръцете на нечестивите.”

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава тя нададе в себе си такъв вик, че Небесното Множество изкрещя и потръпна,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— а тя падна в праха и предаде Богу дух. Изглежда бе повикана и послуша Онзи, който я призова в Царството Небесно.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Възхвален да бъде Този, Който я създаде от същността на обичта в самото сърце на неговия възвишен рай!

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

В този миг небесните девици, върху чиито лица окото на нито един обитател на възвишения рай не е попадало, се втурнаха от своите покои.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Те всички се събраха около нея и, о! намериха тялото и` паднало в праха.

Възхвален да бъде нашият Господар, Най-възвишеният!

И като видяха нейното състояние и разбраха едничко слово от разказа на Младежа, те откриха главите си, разкъсаха одеждите си, заудряха лицата си, забравиха радостта си, заплакаха и заудряха с ръце страните си и това наистина е едно от тайните мъчителни страдания.

Възхвален да бъде нашият Господар, Най-възвишеният!

Бахаулла
ПОСЛАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

Това послание се чете в Храмовете на Бахаулла и Баб. То също се използва често при отбелязване на Техни годишнини.

Възхвалата, която се яви от Твоята най-величествена Същност и славата, която изгря от Твоята най-сияйна Красота да бъдат с Теб, о, Ти, Който си Проявлението на Величие и Царят на Вечността, и Господарят на всички, които са на небето и на земята! Свидетелствам, че чрез Теб бяха разкрити върховната власт на Бога и Неговото владение, величието Му и Неговото великолепие и Зорниците на древния блясък разпръснаха своето сияние в небето на Твоята неотменна повеля, и красотата на Невидимия изгря на хоризонта на творението. Свидетелствам още, че само с едно движение на Твоето Перо, заповедта Ти “Бъди”, бе приведена в действие и скритата Божия Тайна бе разгласена, и всички същества бяха създадени, и всички Откровения бяха изпратени.

Свидетелствам още, че чрез Твоята красота бе разкрита красотата на Обожавания и чрез Твоя лик изгря ликът на Желания, и че чрез едничко Свое слово Ти реши измежду всички сътворени неща, като направи тези, които са Ти верни, да се издигнат до върха на славата, а неверниците да паднат в най-ниската бездна.

Свидетелствам, че този, който е познал Теб, е познал Бог, и този, достигнал Твоето присъствие, е достигнал до присъствието на Бог. Затова велико е щастието на онзи, който е повярвал в Теб и в Твоите знамения и се е смирил пред върховната Ти власт, и е бил удостоен с честта да се срещне с Теб, и е достигнал благоразположението на Твоята воля, кръжал е около Теб и е стоял пред Твоя Престол. Горко на онзи, който е прегрешил пред Теб, отрекъл Те е и е отхвърлил Твоите знаци, възпротивил се е на върховната Ти власт и се е изправил срещу Теб, възгордял се е пред Твоя лик и е оспорил свидетелствата Ти, избягал е от Твоята власт и владението Ти, и е причислен към неверниците, чиито имена са били вписани с пръстите на Твоята заповед върху свещените Ти послания.

Затова повей към мен, о, Боже мой и мой Възлюбени, от дясната ръка на Своята милост и любяща нежност свещените дихания на Твоята благосклонност, за да могат те да ме отведат от мен и от света към палатите на Твоята близост и присъствие. Могъщ си Ти да правиш онова, което Те удовлетворява. Ти наистина си най-висшият над всички неща.

Споменуването на Бог и Неговата възхвала, и Славата Му, и Неговото величие са за Теб, о, Ти, Който си Неговата Красота! Свидетелствам, че окото на сътворението не се е взирало в друг страдащ като Теб. Ти потопи дните на Своя живот в океана на нещастията. По едно време Ти беше във вериги и окови, след това бе заплашван от меча на враговете Ти. При все това Ти заповяда на всички хора да спазват онова, което Ти бе предписано от Този, Който е Всезнаещият, Премъдрият.

Нека духът ми бъде пожертван за злините, изстрадани от Теб и душата ми бъде изкупление за нещастията, Които си понесъл. Умолявам Бог, в името на Теб и на тези, чиито лица са били осветени с блясъка на светлината на Твоя образ, и които от обич към Теб са спазвали всичко, което им е заповядано, да премахне завесите, съществуващи между Теб и Твоите създания и да ми даде доброто на този свят и на бъдния. Ти наистина си Всемогъщият, Най-възвишеният, Всеславният, Всеопрощаващият, Най-състрадателният.

Благослови, о, Господи, Боже мой, Божественото Лотосово дърво и листата му, и клонките му, и стеблата му, и ствола му, и фиданките му, тъй като Твоите най-прекрасни имена ще останат и Твоите най-величествени качества ще пребъдат. И защити го от злото на нападателя и тълпите на потисниците. Ти си наистина Всемогъщият, Най-силният. Благослови също, о, Господи, Боже мой, Твоите слуги и слугини, които са достигнали до Теб. Ти наистина си Всещедрият, Чиято благосклонност е безгранична. Няма друг Бог освен Теб, Всеопрощаващия, Най-щедрия.

Бахаулла

Следната молитва, разкрита от Абдул Баха се чете в Гробницата Му. Тя също може да се използва като лична молитва.

Който изрича тази молитва със скромност и пламенност, ще зарадва сърцето на този Слуга. Ще бъде наистина като среща лице в лице с Него.

Той е Всеславният! О, Господи, Боже мой! Смирен и облян в сълзи, аз вдигам умолително ръцете си към Теб и скривам своето лице в праха на този Твой Праг, издигнат над познанието на учените и възхвалата на всички, които Те прославят. Погледни благосклонно с очите на Своето милосърдие към Твоя слуга, скромен и смирен пред дверите Ти и го потопи в Океана на Твоята вечна благосклонност.

Господи! Той е един беден и смирен Твой слуга, омаян и умоляващ Те, пленник в Твоите ръце, пламенно молещ се на Теб, вярващ в Теб, облян в сълзи пред Твоя лик, призоваващ и умоляващ Те, казвайки:

О, Господи, Боже мой! Удостои ме с Твоята благосклонност да служа на възлюбените Ти, укрепи ме в службата ми към Теб, озари челото ми със светлината на преклонението в Твоя двор на светостта и на молитва към Твоето Царство на великолепие. Помогни ми да забравя за себе си пред божествения праг на Твоята врата и да се откъсна от всичко в Твоите свещени предели. Господи! Дай ми да пия от чашата на себеотрицанието; с неговата роба облечи ме; в неговия океан потопи ме. Направи ме прашинка по пътя на тези, които обичаш и нека жертвам душата си за земята, облагородена от стъпките на Твоите избраници по Твоята пътека, о, Господарю на Славата във Висините.

С тази молитва Твоят слуга се обръща към Теб с пукването на зората и падането на нощта. Изпълни съкровеното му желание, о, Господарю! Озари сърцето му, зарадвай гръдта му, запали светлината му, за да може да служи на Делото Ти и на Твоите слуги.

Ти си Дарителят, Милостивият, Най-щедрият, Снизходителният, Състрадателният.

Абдул Баха
ДНИ, ПРИБАВЕНИ КЪМ КАЛЕНДАРА

Прибавените дни (26 февруари до 1 март включително) трябва да бъдат дни за подготовка за Поста, дни за гостоприемство, благотворителност и за даване на подаръци.

Боже мой, мой Огън и моя Светлина! Започнаха дните, които Ти нарече в Своята Книга Айям-е-Ха, о, Ти, Който си Царят на имената, и наближава постът, който Твоето най-възвишено Перо нареди на всички в царството на Твоето творение да спазват. Умолявам Те, о, Господарю мой, в името на тези дни и в името на всички, които през този период са се държали за въжето на Твоите заповеди и са се придържали към Твоите напътствия, да позволиш на всяка душа да бъде отредено кътче в подстъпите на Твоя двор и място до разкритието на блясъка на светлината на Твоя лик.

Тези, о, Господарю мой, са Твоите слуги, които никоя порочна склонност не отклони от това, което Ти изпрати в Своята Книга. Те се преклониха пред Твоето Дело и приеха Книгата Ти с такава решителност, каквато е родена от Теб, спазваха това, което Си определил за тях и избраха да следват онова, което бе изпратено от Теб.

Ти виждаш, о, Господарю мой, как те признаха и приеха това, което Ти разкри в Твоите Писания. Дай им да пият от ръцете на Твоята благосклонност, о, Господарю мой, водата на Твоята вечност. И отреди за тях отплатата, определена за онези, които са се потопили в океана на Твоето присъствие и са достигнали до отбраното вино на срещата с Теб.

Умолявам Те, о, Ти, Царю на царете и Жалителю на потъпканите, да определиш за тях доброто на този свят и на бъдния. Отреди им също така онова, което никое от Твоите създания не е откривало и ги причисли към онези, които кръжат около Теб и които се движат около Твоя престол във всеки от Твоите светове.

Ти наистина си Всемогъщият, Всезнаещият, Всеосведоменият.

Бахаулла
ПОСТИ

В “Кетаб-е-Акдас” четем: “Заповядахме ви да се молите и да постите, щом достигнете пълнолетие; това е повелено от Бога, вашия Господ и Господ на вашите предци. ... Пътуващите, боледуващите, бременните или кърмачките не са длъжни да спазват Постите ... Въздържайте се от храна и питие от изгрев до залез слънце и внимавайте да не би желанието да ви лиши от тази благодат, която е посочена в Книгата.”

Периодът за постите е от 2 до 20 март.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Твоя могъщ Знак и в името на разкриването на Твоята благосклонност сред хората, да не ме отпращаш от портата на града на Твоето присъствие и да не разочароваш надеждите, които съм вложил в проявленията на Твоята благосклонност сред създанията Ти. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Твоя най-сладък Глас и в името на най-възвишеното Ти Слово да ме приближаваш все по-близо до прага на Твоите двери и да не позволяваш да бъда отдалечен от сянката на милостта Ти и покрова на Твоята щедрост. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на блясъка на Твоето лъчезарно чело и сиянието на светлината на Твоя лик, който грее от най-възвишения хоризонт, да ме привлечеш чрез благоуханието на Твоята одежда и да ме накараш да пия от отбраното вино на словото Ти. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Твоята коса, която се движи през лицето Ти, така както най-възвишеното Ти перо се движи по страниците на Твоите Послания, разпръсквайки миризмата на мускуса на скритите значения над царството на Твоето сътворение, така да ме възправиш да служа на Твоето Дело, че да не падна обратно, нито да бъда възпрян от внушенията на онези, които са отправили дребнави възражения към Твоите знамения и са се отвърнали от Твоя лик. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в Името Ти, което Си направил Царя на Имената, чрез което всички на небето и на земята са били очаровани, да ми позволиш да се вгледам в Зорницата на Твоята Красота и да ми дадеш виното на Твоето слово. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Храма на Твоето величие върху най-възвишените предели и Покрова на Твоето Откровение на най-високите хълмове, да ми помогнеш милостиво да правя онова, което Твоята воля е пожелала и Твоята цел изявила. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Твоята Красота, която грее над хоризонта на вечността — Красота, пред която, щом тя се разкрие, царството на красотата се покланя в преклонение, възхвалявайки я със звънливи тонове, да позволиш да умра за всичко, което притежавам и да живея за всичко, принадлежащо на Теб. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Проявлението на Твоето Име, Възлюбения, чрез когото сърцата на Твоите обожатели бяха погълнати и душите на всички, които живеят на земята се възвисиха, да ми помогнеш да Те споменувам сред Твоите създания и да Те величая сред Твоя народ. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на шумоленето на Божественото Лотосово дърво и шепота на ветровете на Твоето слово в царството на Твоите имена, да ме отдалечиш от всичко, което Твоята воля ненавижда и да ме приближиш до мястото, където Той, Който е Зорницата на Твоите знамения, е изгрял. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на тази Буква, която веднага щом е излязла от устата на Твоята воля, е накарала океаните да се разбушуват и ветровете да задухат, и плодовете да се появят, и дърветата да поникнат, и всички минали следи да изчезнат, и завесите да бъдат разкъсани, и тези, които са посветени на Теб, да се втурнат към светлината на образа на Техния Господар, Неограничавания, да ми разкриеш това, което лежи скрито в съкровищниците на Твоята мъдрост. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на огъня на обичта към Теб, която пропъди съня от очите на избраниците Ти и обичните Ти и в името на тяхното споменуване и възхвала към Теб в часа на зазоряване, да ме причислиш към тези, които са достигнали до онова, което Си изпратил в Своята Книга и проявил чрез Своята воля. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на светлината на Твоя образ, която накара тези, които са близо до Теб, да срещнат стрелите на Твоята заповед и посветилите се на Теб да се изправят по Твоята пътека пред мечовете на враговете Ти, да отредиш чрез най-възвишеното Си Перо за мен онова, което си определил за Твоите довереници и избраници. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в Името Ти, чрез което Си чул зова на Своите любими и въздишките на тези, които копнеят за Теб, и плача на тези, които се наслаждават на близостта до Теб, и стенанията на тези, които са се посветили на Теб, и чрез което Си изпълнил желанията на онези, които са вложили своите надежди в Теб, и си удовлетворил техните желания чрез Своята благосклонност и Своята подкрепа, и в Името Ти, чрез което океанът на опрощението се е надигнал пред Твоя лик, и облаците на Твоята щедрост са се излели над слугите Ти, да определиш за всеки, който се е обърнал към Теб и е спазвал поста, определен от Теб, отплатата, отредена за онези, които не говорят освен с Твое позволение и които са изоставили всичко, притежавано от тях, по Твоята пътека и заради обичта им към Теб.

Умолявам Те, о, Господарю мой, в името на Теб самия и в името на Твоите знамения и ясните Ти знаци и греещата светлина на Зорницата на Твоята Красота и Клоните Ти, да заличиш прегрешенията на онези, които са се придържали към Твоите закони и са спазили онова, което Ти си им предписал в Твоята Книга. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Бахаулла

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на това Откровение, чрез което мракът е бил превърнат в светлина, чрез което често посещаваният Храм е бил построен и Написаното Послание — разкрито, и Разгънатият Свитък — открит, да изпратиш на мен и на тези, които са заедно с мен, онова, което ще ни позволи да се извисим в небесата на Твоята неземна слава и ще ни измие от петната на онези съмнения, които са попречили на недоверчивите да влязат в храма на Твоето единство.

Аз съм този, о, Господи мой, който се е хванал здраво за въжето на Твоята любяща нежност и се е вкопчил в крайчеца на Твоята милост и благосклонност. Отреди за мен и за моите близки доброто на този и на бъдния свят. И дари ги със Скрития Дар, който си отредил за избраните измежду Твоите създания.

Това са, о, Господарю мой, дните, в които Ти си заповядал на Твоите слуги да постят. Благословен е онзи, който спазва поста изцяло заради Теб и с пълно откъсване от всички неща освен от Теб. Помогни на мен и на тях, о, Господарю мой, да Ти се подчиняваме и да спазваме повелите Ти. Ти наистина имаш сила да вършиш каквото пожелаеш.

Няма друг Бог освен Теб, Всезнаещия, Премъдрия. Хвала на Бога, Господаря на всички светове.

Бахаулла

Това са, о, Боже мой, дните през които Ти си заповядал на Твоите слуги да спазват поста. С него Си украсил предисловието на Книгата на Своите Закони, разкрита на Твоите създания и Си облякъл Съкровищниците на Заповедите Си пред очите на всички, които са на Твоето небе и на всички, които са на Твоята земя. Надарил Си всеки час от тези дни със специална добродетел, неразгадаема за всички освен за Теб, Чието знание обхваща всичко сътворено. Определил си също така за всяка душа част от тази добродетел в съгласие с Посланието на Своята повеля и Писанията на неотменното Си отсъждане. Всеки лист от тези Книги и Писания Си предназначил освен това за всеки един от народите и родовете на земята.

За пламенните Ти възлюбени си запазил според повелята Си за всяка утрин чашата на Твоето споменаване, о, Ти, Който си Владетелят на владетелите! Те са онези, които са били толкова опиянени от виното на Твоята многообразна мъдрост, че са изоставили леглата си в своя копнеж да те славословят и да величаят добродетелите Ти и са избягали от съня в своето желание да се приближат до Твоето присъствие и да споделят Твоята доброта. Очите им винаги са били насочени към Зората на любящата Ти благосклонност, а лицата им обърнати към Извора на Твоето вдъхновение. Излей от облаците на милостта Ти над нас и над тях онова, което подобава на небесата на Твоята щедрост и благосклонност.

Прославено да бъде Името Ти, о, Боже мой! Това е часът, когато Си отключил вратите на Своята щедрост пред лицата на Създанията Ти и широко Си отворил дверите на Своята нежна милост за всички обитатели на Твоята земя. Умолявам Те в името на всички, чиято кръв е била пролята по Твоята пътека, които в копнежа си по Теб са се освободили от всяка привързаност към което и да е от Твоите създания и които са били толкова увлечени от приятната наслада на Твоето вдъхновение, че всяка частица от телата им е запяла Твоята възхвала и е трептяла от споменуването Ти, да не ни отказваш нещата, които неотменно Си повелил в това Откровение — Откровение, чиято мощ е накарала всяко дърво да изрече онова, което Горящият Храст е обявил на Моисей, Който е говорил с Теб, Откровение, което е дало възможност на всяко незначително камъче да ехти отново с Твоята възхвала, както камъните Те прославяха през дните на Мохамед, Твоя Приятел.

Това са тези, о, Боже мой, на които Ти благосклонно си позволил да са приятели с Теб и да общуват с Онзи, Който е Проявителят на Теб самия. Ветровете на волята Ти ги разпръснаха надлъж и нашир, докато Ти ги събра заедно под Своята сянка и ги накара да влязат в пределите на Твоя двор. Сега, след като ги накара да живеят под сянката на покрова на Твоята милост, помогни им да достигнат онова, което подобава на едно такова величествено положение. Не допускай, о, Господарю мой, да бъдат причислени към онези, които, въпреки че се радват на близък достъп до Теб, са били възпрени от разпознаването на Твоя лик и които, въпреки че се срещат с Теб, са лишени от Твоето присъствие.

Това са Твоите слуги, о, Господарю мой, които са влезли с Теб в този Най-велик Затвор, които са спазили поста между неговите стени според онова, което Ти си им заповядал в Посланията на Твоето предопределение и в книгите на Твоето повеление. Затова изпрати над тях това, което изцяло ще ги пречисти от всичко, което Ти ненавиждаш, за да могат изцяло да бъдат посветени на Теб и да се откъснат напълно от всичко освен от Теб.

И излей над нас, о, Боже мой, онова, което подхожда на Твоята благосклонност и подобава на добротата Ти. И позволи ни, о, Боже мой, да живеем като Те споменуваме и да умрем с обич за Теб и ни дай подаръка на Своето присъствие в Твоите бъдни светове — светове, неразгадаеми за никой друг освен за Теб. Ти си нашият Господар и Господарят на всички светове, Богът на всички, които са на небето и на всички, които са на земята.

Ти виждаш, о, Боже мой, какво е сполетяло скъпите за Теб през дните Ти. Твоята слава ми е свидетел! Гласът на скръбта на избраниците Ти се е надигнал из Твоето царство. Някои бяха примамени от неверниците по земите Ти и те им попречиха да се доближат до Теб и да достигнат двора на Твоята слава. Други можаха да се доближат до Теб, но бяха възпрени да видят лика Ти. На други все пак им бе позволено да влязат в пределите на Твоя двор поради желанието им да Те погледнат, но те допуснаха завесите на въображението на Твоите създания и неправдите, причинени от потисниците сред Твоя народ, да застанат между тях и Теб.

Това е часът, о, Господарю мой, който Ти си направил да превъзхожда всеки друг час и Си го свързал с най-отбраните измежду Твоите създания. Умолявам Те, о, Боже Мой, в името на Теб самия и на тях, да повелиш през тази година онова, което ще въздигне Твоите възлюбени. Заповядай още повече през тази година това, което ще позволи на Слънцето на силата Ти да блесне ярко над хоризонта на Твоята слава и да освети чрез върховната Ти мощ целия свят.

Нека делото Ти победи, о, Господарю мой, и унижи враговете Ти. И определи за нас доброто на този живот и на бъдния. Ти си Истината, Който знае тайните. Няма друг Бог освен Теб, Всеопрощаващия, Всещедрия.

Бахаулла

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Това са дните, през които Ти си заповядал на всички хора да спазват поста, за да може чрез него душите им да се очистят и да се освободят от всяка привързаност към когото и да е освен към Теб и от сърцата им да се извиси това, което е достойно за двора на Твоето величие и подобава на източника на откровението на единството Ти. Позволи, о, Господи мой, този пост да се превърне в река от животворна вода и да може да даде добродетелта, с която Ти си го надарил. Пречисти чрез него сърцата на Твоите слуги, на които злото на света не е успяло да попречи да се обърнат към прославеното Ти Име и които са останали равнодушни към шума и врявата на онези, които са отхвърлили Твоите най-сияйни знамения, придружили идването на Проявлението Ти, в Когото Си положил върховната Си власт, силата Си, Своето величие и слава. Това са слугите, които веднага щом Твоят зов ги достигна, се втурнаха към милостта Ти и не бяха възпрени от превратностите и случайностите на този свят, нито от каквато и да е човешка ограниченост.

Аз съм този, о, Боже мой, който свидетелства за Твоето единство, който приема целостта Ти, който се прекланя смирено пред откровенията на Твоето величие и който разпознава с наведено лице блясъка на светлината на Твоята върховна слава. Аз повярвах в Теб, след като Ти ми даде възможност да позная Твоята Същност, Когото Си разкрил за човешките очи чрез силата на Своята върховна власт и мощ. Към Него се обърнах, изцяло откъснат от всичко и държащ се здраво за въжето на даровете и благоволението Ти. Прегърнах Неговата истина и истината на всички изпратени Му удивителни закони и повели. Постих от обич към Теб и в изпълнение на заповедта Ти и прекъснах своя пост с Твоята възхвала на езика ми и в съгласие с желанието Ти. Не допускай, о, Господарю мой, да бъда причислен към онези, които са постили през деня, преклонили са се пред Твоя лик вечерта, а са отхвърлили Твоята истина, отказали са да повярват на знаменията Ти, оспорили са Твоите скрижали и са опорочили словата Ти.

Отвори, о, Господарю мой, очите ми и очите на всички тях, които са Те потърсили, за да можем да Те познаем с Твоите собствени очи. Такава е заповедта Ти, дадена ни в Книгата, изпратена от Теб на Онзи, Който Ти си избрал чрез Своето повеление, Когото Си отделил над всичките Ти създания за Своята благосклонност, Който Си намерил за добре да облечеш с върховната Си власт и към Когото си бил особено благосклонен и Си Му поверил Своето послание за Твоите хора. Затова бъди възхвален, о, Боже мой, тъй като Ти милостиво ни позволи да Го познаем и да приемем всичко, което Му е било изпратено и Си ни удостоил с честта да достигнем присъствието на Този, Когото Ти си обещал в Своята Книга и Посланията Си.

И Ти ме виждаш, о, Боже мой, с лице обърнато към Теб, придържащ се непоколебимо за въжето на Твоето милостиво провидение и щедрост и вкопчил се в крайчеца на нежната Ти милост и щедра благосклонност. Не унищожавай, моля Те, моите надежди да достигна до онова, което Ти си повелил за Своите слуги, обърнали се към пределите на Твоя двор и светилището на присъствието Ти и спазили поста заради обичта си към Теб. Признавам, о, Боже мой, че каквото и да произлезе от мен, е напълно недостойно за върховната Ти власт и не отговаря на Твоето величие. И все пак умолявам Те, в Името Ти, чрез което Си разкрил Самия Себе Си в славата на най-прекрасните Ти звания пред всички сътворени неща в това Откровение, с което чрез Твоето най-бляскаво Име Ти прояви красотата Си, да ми дадеш да пия от виното на милостта Ти и от чистото питие на Твоята благосклонност, които се леят от дясната ръка на волята Ти, за да мога така да насоча моя поглед към Теб и да бъда толкова откъснат от всичко освен от Теб, че светът и всичко, което е било създадено в него, да изглежда за мен като мимолетен ден, който Ти не си благоволил да създадеш.

Освен това умолявам Те, о, Боже мой, да излееш от небето на Своята воля и облаците на милостта Си онова, което ще ни очисти от зловонния дъх на прегрешенията ни, о, Ти, Който си нарекъл Себе Си Бог на милостта. Ти наистина си Най-могъщият, Всеславният, Благосклонният.

Не отхвърляй, о, Господарю мой, онзи, който се е обърнал към Теб и не позволявай онзи, който се е приближил до Теб, да бъде отстранен от Твоя двор. Не разбивай надеждите на смирения молител, който пламенно е протегнал ръцете си, търсейки Твоята благосклонност и благоволение и не лишавай искрените Ти слуги от чудесата на Твоята нежна милост и любяща доброта. Опрощаващ и Най-щедър си Ти, о, Господарю мой! Имаш власт да правиш каквото пожелаеш. Всички други освен Теб са безсилни пред откровенията на Твоята мощ, напълно объркани пред свидетелствата на богатството Ти, нищожни в сравнение с проявленията на Твоята върховна власт и лишени от всякаква сила, когато са изправени лице в лице със знаменията и признаците на Твоето могъщество. Какъв друг подслон има освен Теб, о, Господарю мой, в който да се скрия и къде има убежище, към което да се втурна? Не, силата на Твоята мощ ми е свидетел! Няма друг защитник освен Теб, нито място, където да избягам освен при Теб, нито подслон, който да търся, освен при Теб. Нека да вкуся, о, Господарю мой, божествената сладост от Твоето споменуване и възхвала. Кълна се в мощта ти! Всеки, който вкуси от тази сладост, ще освободи себе си от всякаква привързаност към света и всичко в него и ще насочи лицето си към Теб, пречистен от спомена за всеки друг освен за Теб.

Затова вдъхнови душата ми, о, Боже мой, с Твоето прекрасно споменуване, за да мога да прославя името Ти. Не ме причислявай към онези, които четат Твоите слова и не могат да намерят скрития Ти дар, който се съдържа в тях, както е заповядано от Теб и който вдъхва живот в душите на Твоите създания и сърцата на служителите Ти. Нека, о, Господарю мой, да бъда считан сред онези, които са били толкова развълнувани от сладкия аромат, разнесен в Твоите дни, че отдадоха живота си за Теб и се втурнаха към мястото на своята смърт в желанието си да зърнат красотата Ти и в копнежа си да достигнат Твоето присъствие. И ако някой им кажеше по техния път: “Накъде отивате?”, те щяха да отговорят: “Към Бога, Всепритежаващия, Помощника в беда, Себесъщния!”

Прегрешенията, извършени от онези, които са се отвърнали от Теб и са се държали надменно към Теб, са били безсилни да им попречат да Те обичат и да насочат лицата си към Теб, и да се обърнат към Твоята милост. Това са тези, които са благословени от Небесното войнство, които са прославени от обитателите на вечните Градове и над тях, от тези, на чиито чела Твоето най-висше перо е написало: “Ето тези — хората на Баха! Чрез тях е бил разпръснат блясъкът на светлината на напътствието.” Така е било отредено по Твоя повеля и според волята Ти в Посланието на неотменимата Ти заповед.

Затова провъзгласи, о, Боже мой, тяхното величие и величието на онези, които, докато са били живи или след смъртта си, са кръжали около тях. Дай им онова, което Си определил за праведните измежду Твоите създания. Могъщ си Ти да правиш всичко. Няма друг Бог освен Теб, Всесилния, Помощта в беда, Всемогъщия, Най-щедрия.

Не приключвай нашите пости с този пост, о, Господарю мой, нито заветите, които Си направил, с този завет. Приеми всичко, което сме извършили заради обичта ни към Теб и заради Твоето благоразположение и всичко, което сме оставили несвършено в резултат от нашето подчинение на злите ни и порочни желания. Позволи ни освен това да се придържаме непоколебимо към Твоята обич и доброжелателство и ни запази от злото на онези, които са Те отрекли и са отхвърлили Твоите най-сияйни знамения. Ти наистина си Господарят на този свят и на бъдния. Няма друг Бог освен Теб, Възвишения, Най-висшия.

Възхвали, о, Господи, Боже мой, Онзи, който е Първичната точка, Божествената Тайна, Невидимата Същност, Зората на Божествеността и Проявлението на Господството Ти, чрез Когото цялото знание на миналото и цялото знание на бъдещето бе направено понятно, чрез Когото перлите на Твоята скрита мъдрост бяха открити и тайната на скъпоценното Ти име разкрита, Когото Ти определи като Вестител на Онзи, чрез Чието име буквите на думата “бъди” са били свързани и обединени, чрез Когото Твоето величие, върховната Ти власт и мощта Ти бяха опознати, чрез Когото Твоите слова бяха изпратени и законите Ти ясно изразени, и знаците Ти разнесени и Словото Ти установено, чрез Когото сърцата на избраниците Ти бяха разкрити наяве и всички, които бяха на небето и всички, които бяха на земята, бяха събрани заедно, Когото Ти си нарекъл Али Мохамед в царството на Твоите имена и Духът на Духовете в Посланията на неоспоримата Си заповед, Когото Си облякъл в Твоето собствено звание, към Чието име всички други имена са били накарани по Твоя заповед и чрез силата на мощта Ти да се върнат и в Когото Си направил всички Твои качества и имена да достигнат крайното си съвършенство. На Него също така принадлежат онези имена, които лежат скрити в Твоите неопетнени храмове, в невидимия Ти свят и в Твоите свети градове.

Възхвали освен това тези, които са повярвали в Него и в знаците Му и са се обърнали към Него, измежду тези, които са потвърдили Твоето единство в Неговото Последно Проявление — Проявление, за което Той е споменавал в Посланията Си и в Книгите Си, и в Свещените Си Писания, и във всички прекрасни стихове, и във всички скъпоценни слова, спуснали се върху Него. Това е същото Проявление, Чийто завет Ти си Му заповядал да установи, преди Той да е установил Своя собствен завет. Той е Този, Когото Баянът възхвалява. В него Неговото съвършенство е възхвалено и истината Му — установена, и върховната Му власт — обявена, и Неговото Дело — завършено. Благословен е човекът, който се е обърнал към Него и е изпълнил нещата, които Той е заповядал, о, Ти, Който си Господарят на световете и Желанието на всички тях, които са Те познали.

Бъди възхвален, о, Боже мой, тъй като си ни помогнал да Го познаем и обичаме. Затова аз Те умолявам в името на Него и на Онези, Които са Изгревите на Твоята Божественост и Проявленията на господството Ти, и Съкровищниците на Твоето Откровение, и Хранилищата на вдъхновението Ти, да ни позволиш да Му служим и да Му се подчиняваме и да ни дадеш сили да станем помощници на Неговото Дело и да разпръснем враговете Му. Могъщ си Ти да направиш всичко, което пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всеславния, Онзи, Чиято помощ търсят всички хора.

Бахаулла
НОУ РУЗ

Ноу Руз — 21 март, е първият ден от бахайската година.

Възхвален бъди, о, Боже мой, че нареди Ноу Руз да бъде празник за онези, които са спазили поста от любов към Теб и са се въздържали от всичко, което Ти е противно. Нека, о, Господарю мой, огънят на Твоята любов и топлината от поста, наложен от Теб, да ги възпламени в Твоето Дело и да ги накара да се отдадат на Твоята възхвала и Твоето споменуване.

Тъй като Ти ги украси, о, Господарю мой, с украшението на поста, предписан от Теб, украси ги също чрез Твоята милост и изобилна благосклонност и с украшението на Своето одобрение. Защото всички дела на хората зависят от Твоето доброжелание и са определени от Твоята заповед. Ако Ти приемеш онзи, който е нарушил поста, като този, който го е спазил, то такъв човек ще бъде смятан сред тези, които са спазвали поста от вечността. И ако Ти повелиш, че този, който е спазвал поста, го е нарушил, този човек ще бъде причислен към онези, които са омърсили Одеждата на Твоето Откровение и са отхвърлени далеч от кристалните води на този животворен Фонтан.

Ти си Този, чрез Когото е бил издигнат флагът “Възхвален си Ти в Твоите дела” и е било развято знамето “Следван си Ти в Твоите заповеди”. Извести на Своите слуги това Твое звание, о, Боже мой, за да могат да разберат, че ценността на всички неща зависи от Твоята повеля и Твоята дума, а добродетелта на всяко действие е определено от Твоето позволение и благоразположението на волята Ти и да признаят, че юздите на човешките дела са в ръцете на Твоето одобрение и Твоята заповед. Извести им това, за да не може нищо да ги отдели от Твоята Красота в тези дни, когато Христос възкликва: “Всички владения са Твои, о, Ти Отче на Духа (Иисус)”; и Твоят Приятел (Мохамед) издига глас: “Слава Тебе, о, Ти Най-Възлюбени, за това, че си открил Своята Красота и Си записал за Твоите избраници онова, което ще ги накара да достигнат мястото на откровението на Твоето Най-Велико Име, заради което всички народи са ридали освен тези, които са се освободили от всичко друго освен от Теб и са се обърнали към Този, Който е Проявлението на Теб Самия и Изявата на Твоите качества.”

Този, Който е Твоят Клон и всички Твои спътници, о, Господарю мой, днес прекратиха своя пост, след като го спазваха в подстъпите на Твоя Двор и в тяхното желание да Те удовлетворят. Отреди за Него и за тях, и за всички онези, които са достигнали Твоето присъствие през тези дни, всичко добро, което Си предопределил в Своята Книга. И предостави им това, което ще им е от полза и в този, и в отвъдния живот.

Ти си наистина Всезнаещият, Премъдрият.
Бахаулла
МЪЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Той е Бог! О, Господи, Боже мой! О, Ти, Помощнико на слабите, Подкрепа за бедните и Спасителю на безпомощните, които се обръщат към Теб.

С най-голямо смирение аз издигам умоляващите си ръце към Твоето царство на красотата и горещо Те призовавам с моя вътрешен глас, казвайки: “О, Господи, Боже мой! Помогни ми да се прекланям пред Теб; укрепи мишците ми, за да Ти служа; подпомагай ме чрез благосклонността Си в службата ми към Теб; позволи ми да остана непоколебим в моето подчинение на Теб; излей над мен обилните излияния на Твоята щедрост, нека погледът на окото на Твоята любяща благосклонност бъде насочен към мен и ме потопи в океана на Твоето опрощение. Позволи ми да укрепна в моята вярност към Вярата Ти и надари ме с пълна мяра увереност и сигурност, за да мога изцяло да се освободя от света, да обърна лицето си в пълно посвещение към Твоя лик, да бъда подсилен от завладяващата мощ на доказателства и свидетелства и облечен с величие и мощ, да мога да премина отвъд всяка сфера на небето и земята. Наистина Ти си Милосърдният, Всеславният, Добрият, Състрадателният!

О, Господи! Тези са оцелелите от мъчениците, тази общност от благословени души. Те са издържали на всяко изпитание и са показали търпение пред лицето на печална несправедливост. Изоставили са всяко удобство и благополучие и охотно са се подложили на ужасно страдание и нещастие по пътеката на обичта си към Теб и са все още хванати в ноктите на своите врагове, които постоянно ги измъчват с тежки изтезания и ги потискат, защото те вървят непоколебимо по Твоя прав път. Няма кой да им помогне, няма кой да ги утеши. Няма никой, който да общува и говори с тях освен подлите и злите.

О, Господи! Тези души са вкусили горчивата мъка през този земен живот и като знак на тяхната обич към сияйната красота на Твоя образ и на желанието им да достигнат небесното Ти царство са приели всяко грубо унижение, което хората на тиранията са им причинили.

О, Господи! Изпълни слуха им със стиховете на божествената подкрепа и на бърза победа и ги освободи от потисничеството на онези, които притежават ужасна мощ. Възпри ръцете на злите и не оставяй тези души да бъдат разкъсани от ноктите и зъбите на жестоки зверове, защото те са запленени от обичта си към Теб, поверени са им тайните на Твоята святост, стоят смирено пред вратата Ти и са достигнали до възвишената Ти обител.

О, Господи! Подкрепи ги милостиво с нов дух; разведри очите им, като им позволиш да видят в тъмнината на нощта Твоите прекрасни доказателства; предопредели за тях всички блага, с които е богато Твоето Царство на вечните тайни; превърни ги в блестящи звезди, светещи над всички пространства; плодородни дръвчета, отрупани с плодове, и клони, поклащащи се с вятъра на зората.

Наистина Ти си Щедрият, Могъщият, Всесилният, Неограниченият. Няма друг Бог освен теб, Бога на обичта и нежната милост, Всеславния, Всеопрощаващия.

Абдул Баха
ХРАМ-МАЙКА НА ЗАПАДА

О Боже, Боже мой! С разтуптяно сърце и облян в сълзи Те умолявам да подкрепиш всеки, който разходва енергията си за изграждането на този Дом и издигането на тази Сграда, в която Твоето име се споменава всяко утро и всяка вечер.

О, Боже! Изпрати божественото Си възнаграждение на всеки, който полага усилия да служи на това здание и се стреми да го издигне сред народите и религиите по света. Подкрепяй го във всяко добро дело, спомагащо за благосъстоянието на света. Отвори за него портите на богатството и изобилието и направи го наследник на съкровищата на Царството, които не загиват. Превърни го в знак на Твоите дарове сред хората и придай му сила чрез морето на Твоята щедрост и благодат, бушуващо с вълните на Твоето милосърдие и благодеяние. Наистина Ти си Щедрият, Милостивият и Благодетелният.

Абдул Баха
АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Началото на молитвите, разкрити от Бахаулла и Баб, са дадени в курсив, а тези от Абдул Баха — с обикновен шрифт.

Аз съм онзи, о, Господи мой, който се е обърнал 178

Боже мой, мой Обожаеми, Царю мой, мое Желание! 139

Боже мой, мой Огън и моя Светлина! 223

Боже мой, пред Когото се прекланям и Когото обожавам! 215

В Името на Бога, Всевишния! 28

В Името на Бога, Господа на съкрушителното великолепие 78

В Името на Бога, Най-древния, Най-великия. 233
В Името на Твоя Господ, Създателя 117
Всевъзхвален бъди, о, Боже мой 27

Всяко великолепие и слава, о, Боже мой, и всяка власт 33

Възвеличено да бъде Името Ти, о, Господи, Боже мой! Аз съм Твоят слуга 48

Възвеличено да бъде името Ти, о, Господи, Боже мой! Ти си Този, пред Когото се прекланят всички 30

Възхвалата, която се яви от Твоята най-величествена Същност 257

Възхвален бъди, о, Боже мой, че нареди Ноу Руз 230

Възхвален бъди, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те 98

Възхвален бъди, о, Господи, Боже мой! Позволи милосърдно това новородено 38

Възхвален бъди, о, Господи, Боже мой! Това е Твоят слуга 74

Възхвален и прославен си Ти, о, Боже мой! Умолявам Те 146

Възхвален и прославен си Ти, о, Боже! Направи така, че денят 128

Възхвалено да бъде Името Ти, о, Боже мой и Бог на всичко 182

Възхвалено да бъде името Ти, о, Боже мой! Умолявам Те 112

Възхвалено да бъде името Ти, о, Боже мой, че Ти разкри 154

Възхвалено да бъде Името Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те 74

Възхвалено да бъде Името Ти, о, Господи, Боже наш! Ти си наистина 139

Господи мой! Господи мой! Възхвалявам Те и Ти благодаря 190

Господи! Ние сме жалки 142

Да се слави Твоето име, о, Господи, Боже мой! Мрак е покрил 201

Има ли друг Отстранител на трудности 148
Кажи: Бог удовлетворява всички 148

Как бих могъл да предпочета да заспя, о, Боже, Боже мой 24

Много премръзнали сърца, о, Боже мой, бяха разпалени 113

Моля за Твоята прошка, о, Боже мой 189
Моля Те да ми простиш, о, Господи мой 184
Направи непоколебими стъпките ни 134

Не прибирай, о, Господи, празничната трапеза 144

О, Боже мой и мой Господарю! Аз съм Твоят слуга 210

О, Боже мой! О, Боже мой! Наистина аз Те призовавам 69

О, Боже мой! О, Боже мой! Наистина Твоят слуга, смирен пред величието 88

О, Боже мой! О, Боже мой! Наистина тези слуги се обръщат към Теб 196

О, Боже мой! О, Боже мой! Обедини сърцата на Твоите слуги 69

О, Боже мой! О, Боже мой! Слава Тебе 56

О, Боже мой! О, Боже мой! Ти виждаш, че макар скромен 171

О, Боже мой! О, Боже мой! Този Твой слуга 57
О, Боже мой! О, Ти, опростителю на грехове 88
О, Боже мой! Това е Твоят слуга 82

О, Боже мой, Боже на щедростта и милосърдието! 49

О, Боже мой, Господи мой и мой Господарю! Аз се откъснах 141

О, Боже мой, мой Господарю, Цел на моето желание! Този Твой слуга 24

О, Боже мой, не знам какъв е огънят 114
О, Боже мой, помагай на Твоя слуга 159

О, Боже! О, Боже! Виж ни от невидимото царство 67

О, Боже! О, Боже! Ти виждаш моята слабост 164

О, Боже! О, Боже! Това е птица със счупено крило 173

О, Боже! Ободри и зарадвай духа ми 55
О, Боже! Образовай тези деца 40

О, Боже, Боже мой! Защити верните Си слуги 80

О, Боже, Боже мой! Излязох от моя дом 75

О, Боже, Боже мой! Моля Те в името на океана 96

О, Боже, Боже мой! Напълни за мен чашата 120
О, Боже, Боже мой! Ние сме Твои слуги 64
О, Боже, Боже мой! Обърнах се с разкаяние 124
О, Боже, Боже мой! Озари лицата 36

О, Боже, Боже мой! Подкрепяй доверените Си слуги 160

О, Боже, Боже мой! С разтуптяно сърце 288

О, Боже, Боже мой! Тази Твоя слугиня Те призовава 191

О, Боже, Боже мой! Ти виждаш как черен мрак 166

О, Боже, Боже мой! Ти виждаш слабия 175

О, Боже, Боже мой! Ти ме виждаш — запленен 163

О, Боже, Боже мой! Ти си моята Надежда 119

О, Боже, Боже мой! Това е Твоят лъчезарен слуга 58

О, Боже, Боже мой! Това са Твои немощни слуги 59

О, Боже, Боже мой! Хвала Тебе за това, че си запалил огъня 206

О, Боже, води ме, закриляй ме 41

О, Боже, Господи наш! Закриляй ни чрез милосърдието Си 183

О, Боже, Ти, Който си спуснал Своето великолепие 219

О, Боже, Ти, Който си Създателят 158
О, Божествено Провидение! Това събрание 199

О, Господарю мой! Нека Твоята красота бъде моя храна 48

О, Господи мой и Надеждо моя! Помогни на обичните Ти 137

О, Господи мой! О, Господи мой! Аз съм дете на крехка възраст 41

О, Господи мой! О, Господи мой! Това е факел 57

О, Господи мой! Ти знаеш, че хората 80

О, Господи мой, о, Господи мой! Тези две ярки слънца са венчани 23

О, Господи! В това Най-велико Изповедание 191

О, Господи! Дай възможност на всички народи по света 205

О, Господи! Дари с победа Своите търпеливи раби 204

О, Господи! Към Теб прибягвам за убежище 119

О, Господи! Направи от тези деца прекрасни растения 40

О, Господи! Направи този младеж лъчезарен 43
О, Господи! Осигури бързия растеж 203
О, Господи! Отгледай това детенце 39

О, Господи! Ти си Отстранителят на всяко страдание 148

О, Господи, аз обърнах лицето си 26

О, Господи, Боже мой! Помогни на Твоите любими 129

О, Господи, Боже мой! Хвала и благодарност 172

О, Господи, Любими мой, Желание мое! Бъди ми другар в самотата 152

О, Господи, мой Бог и Пристанище в моята злочестина! 149

О, Несравними Господи! Бъди подслон за това бедно дете 42

О, състрадателни Боже! Благодаря Ти 136

О, Ти, Боже мой, Който направляваш търсещите 130

О, Ти, Господарю на Царството! Макар телата ни да са събрани 66

О, Ти, Който си Господът на всички имена и Създателят на небесата! 8

О, Ти, милостиви Боже! О, Ти, Който си могъщ 194

О, Ти, несравними Боже! О, Ти, Господарю на Царството! 162

О, Ти, несравними Господарю! Нека това невръстно дете 39

О, Ти, опрощаващи Боже! Тези слуги се обръщат към Твоето царство 197

О, Ти, опрощаващи Господи! Въпреки че някои души са прекарали дните 89

О, Ти, опрощаващи Господи! Ти си подслонът 186

О, Ти, Снабдителю! Ти вдъхна в приятелите 62

О, Ти, преблаги Господарю! Ние сме слуги на Твоя Праг 142

О, Ти, преблаги Господарю! О, Ти, Който си великодушен и милосърден! 217

О, Ти, преблаги Господарю! Тези чудесни деца 40

О, Ти, преблаги Господарю! Ти си създал цялото човечество 218

О, Ти, преблаги Господарю! Хвала Тебе 169

О, Ти, преблаги Господи! Това са Твои слуги, които са се събрали 195

О, Ти, състрадателни Господи! Ти, Който си великодушен и можещ! 216

О, Ти, Чиито изпитания са целебно лекарство 91
О, Ти, Чийто лик е обект 138
О, Ти, Чиято близост е моето желание 123
От ароматните потоци на Твоята вечност 44
Отдавам възхвала към Теб, о, Боже мой 212

Отреди за Мен, о, Господи мой, и за онези, които вярват в Теб 76

Позволи ми, о, Боже мой, да се доближа до Теб 110

Прославен си Ти, о, Боже мой! Благодаря Ти затова, че ми показа 111

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Благодаря Ти, че ми позволи 31

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Благодаря Ти, че си ме сътворил 52

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Винаги, когато се осмелявам 180

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Всеки проницателен човек 93

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на Този, Който 126

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на устремните ветрове 193

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на Твоите Избраници 177

Прославено да е Името Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те 122

Разсей тъгата ми чрез добрината 145
Свидетелствам, о, Боже мой 4

Слава Тебе, о, Боже мой! Ако не са нещастията 91

Слава Тебе, о, Боже мой! Наистина този Твой раб 22

Слава Тебе, о, Боже! Как бих могъл да Те споменавам 185

Слава Тебе, о, Боже! Ти си Богът 77

Слава Тебе, о, Господарю на света и Желание на народите 156

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те 97

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Това са дните 277

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Моля Те да простиш на мен 188

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Моля Те с Твоето Име 100

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Не принизявай този, който Си издигнал 83

Слава Тебе, о, Господи, Ти, Който си вдъхнал живот 202

Слава Тебе, о, Царю на вечността 132
Събудих се в подслона Ти 211
Създай в мен чисто сърце, о, Боже мой 45
Тази утрин станах по Твое благоволение 212
Твоето Име е моето лечение, о, Господи 97
Ти знаеш много добре, о, Боже мой 94

Ти ме виждаш, о, Боже мой, приведен скромно в поклон 160

Ти ме виждаш, о, Господи мой, с лице обърнато 179

Това са, о, Боже мой, дните през които Ти си заповядал на Твоите слуги 272

Той е Бог! О, Боже, Боже мой! Надари ме 41
Той е Бог! О, Боже, Боже мой! Това са слуги 60

Той е Бог! О, Господи, Боже мой, Любими мой! 207

Той е Бог! О, несравними Господи! 21

Той е Бог! О, Господи, Боже мой! О, Ти, Помощнико на слабите 226

Той е Бог, възвишен е Той, Господарят 85

Той е Всеславният! О, Господи, Боже мой! Смирен и облян в сълзи 261

Той е Дарителят, Щедрият! 19

Той е Лечителят, Удовлетворяващият, Помагащият 101

Той е Милостивият, Всещедрият! 46
Той е Милостивият, Многообичаният! 246
Той е Могъщият, Опрощаващият 133
Той е Състрадателният, Всещедрият! 151
Той е Царят, Всезнаещият, Мъдрият! 241

Той е чуващият молитви, откликващият на молитви Бог! 50

Удостои ме, о, Боже мой, в пълна мяра 54
Укрепи ръката ми, о, Боже мой 4

Умолявам Те в името на Твоето могъщество, о, Боже мой! 148

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Твоя могъщ Знак 263

Хвала Тебе, о, Боже мой! Аз съм един от Твоите слуги 116

Хвала Тебе, о, Боже мой! Това са Твоите слуги 174

Хвала Тебе, о, Господи! Прости ни нашите грехове 184

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Винаги, когато дръзна 32

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Ти виждаш и знаеш 72

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на това Откровение 271

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в Името Ти, което никой не е признал 155

Хвала Тебе, о, Господи, мой Превъзлюбени! 127

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :