Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Përmbledhje

Asambletë Shpirtërore Lokale
Besueshmëria
Besëlidhja
Direktiva për mësimin
Edukimi Bahá'í
Fondet dhe kontributet Bahá'í
Fuqia e Ndihmës Hyjnore
Gratë
Hukukullahu, e Drejta e Perëndisë
Hukukullahu, Ligji social-ekonomik e shpirtëror i Kitáb-i-Aqdasit (Dr. A.-M. Varqá)
Hukukullahut, Ligji i (Cyrus Alá'í)
Hukukullahut, Një kodifikim i Ligjit të (Departamenti i Kërkimeve)
Jeta e familjës
Konsultimi
Krisa dhe fitorja
Lutje Bahá'í (i vogël)
Lutje Bahá'í
Muzikë
Mësimet për rendin e ri botëror
Mësimi i masave
Ndalimi i pijeve të dëmshme
Njerëzit e shquar
Një jetë e ndershme dhe e shenjtë
Opozitë
Paqe
Përmbledhja e përmbledhjeve
Përmbledhje e Trupës Kontinentale në Evropë
Përsosmëri në të gjitha gjerat
Radio
Rini
Ruajtja e Martesave Bahá'í
Rëndësia e arteve në përhapjen e Besimit
Rëndësia e lutjes, e përsiatjes, dhe e qëndrimit devocional
Shenjtëria dhe natyra e zgjedhjeve
Takimet Bahá'í & Festa e 19 Ditëve
Tek Ai do të kthehemi
Thashetheme; Stimulimi dhe Zhvillimi e Komuniteteve Bahá'í
Transformimi shpirtëror
Të jetosh jetën
Të çojmë përpara hyrjen me trupa
Varrimi Bahá'í
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Përmbledhje : Krisa dhe fitorja
K R I Z A D H E F I T O R J A
Nj� P�rmbledhje
P�rmbledhur nga Departamenti i K�rkimeve
i Sht�pis� Universale t� Drejt�sis�
Original Title:
Crisis and Victory

Compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, October 1987, Revised July 1990

Published by Bahá'í PUBLICATIONS AUSTRALIA in
The Compilation of Compilations, VOLUME I, 1991
Text: Albanian
(c) Asambleja Shpirt�rore Komb�tare
e Baha'i-ve t� Shqip�ris�
Rruga e Dibr�s 59 - Tiran�
Botimi i par� 1996 - 153 E.B.
Faqet
I. "Ushtrit� e bot�s ... po shp�rthejn�
nga �do an� sulmet e tyre..."
'Abdu'l-Bahá, cituar n� "Ardhja e
Drejt�sis� Hyjnore", f.6 132-151
II. "Marshimi i pandalsh�m i Besimit
t� Bahá'u'lláh-ut"
Shoghi Effendi, "Mesazhe p�r Amerik�n:
Letra dhe Telegrame t� Zgjedhura
drejtuar Baha'i-ve t� Amerik�s
s� Veriut 1932-1946", f.51 151-160
III. "Sigurimi i Besimit ton� t� �muar..."
Shoghi Effendi,"Mesazhe p�r Baha'i-t�
e Bot�s 1950-1957", f.123 169-185
IV. Indeksi

I. "Ushtrit� e bot�s ...po shp�rthejn� nga �do an� sulmet e tyre..."

('Abdu'l-Bahá, cituar n� "Ardhja e Drejt�sis� Hyjnore", f.16)

EKSTRAKTE NGA SHKRIMET E Bahá'u'lláh-UT:

258. N� fillim t� �do Revelacioni kan� mbizot�ruar fatkeq�si, t� cilat m� pas jan� shnd�rruar n� mbar�si t� madhe.

(Cituar n� Shoghi Effendi, "Ardhja e Drejt�sis� Hyjnore", (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1984), f.82)

259. Shihni brezat e shkuar. V�reni q�, sa her� Ylli i Dit�s i mir�sis� Hyjnore ka hedhur drit�n e Revelacionit t� Tij mbi bot�, njer�zit e Dit�s s� Tij jan� ngritur kund�r Tij dhe kan� hedhur posht� t� v�rtet�n e Tij. Ata q� konsideroheshin si prij�sit e njer�zve jan� p�rpjekur vazhdimisht t'i pengonin pasuesit e tyre q� ta kthenin fytyr�n drejt Atij Q� �sht� Oqeani i Mir�sis� s� pakufishme t� Per�ndis�...

...

Ti e ke marr� vesh sesa shum� kan� vuajtur Profet�t e Per�ndis�, Lajm�tar�t dhe t� Zgjedhurit e Tij. Mendo pak p�r motivin dhe shkakun e persekutimit t� tyre. N� asnj� koh�, n� asnj� Dispensacion, Profet�t e Zotit nuk u kan� shp�tuar blasfemis� s� armiqve t� tyre, eg�rsis� s� shtyp�sve t� tyre, akuzave t� t� diturve t� epok�s s� tyre, q� paraqiteshin t� kamufluar me rrob�n e drejt�sis� e t� m�shir�s. Dit� e nat� ata kan� kaluar agoni t� tilla q� askush nuk mund t'i mas�, ve� dijes s� t� vetmit Per�ndi t� v�rtet�, lart�suar qoft� lavdia e Tij.

("Q�mtime nga Shkrimet e Bahá'u'lláh-ut", bot. i rish. (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1983), sek.23, f.56-58)

260. Dijeni se, q� nga koh� q� s'mbahen mend, sprovat dhe fatkeq�sit� kan� qen� fati i t� zgjedhurve t� Per�ndis� e i t� shum�dashurve t� Tij, si dhe i t� till� sh�rb�tor�ve t� Tij q� jan� shk�putur nga gjith�ka ve� Atij, i atyre q� as pasurit� e as tregtia nuk i largojn� nga t� kujtuarit e t� Gjith�fuqishmit, i atyre q� nuk flasin derisa t� ket� folur Ai dhe q� veprojn� sipas porosis� s� Tij. E till� �sht� metoda e Per�ndis� q� zbatohej n� t� kaluar�n, e till� do t� mbetet ajo edhe n� t� ardhmen...

("Q�mtime nga Shkrimet e Bahá'u'lláh-ut", sek.66, f.129)

261. P�r jet�n time! Zemra ime r�nkon dhe syt� e mi vajtojn� hidhur p�r Kauz�n e Per�ndis� dhe p�r ata q� nuk e kuptojn� �'thon� dhe imagjinojn� at� q� s'ua kap dot mendja.

("Q�mtime nga Shkrimet e Bahá'u'lláh-ut", sek.100, f.203)

262. Dhe n� qoft� se nj� bilbil {1} ngrihet lart nga balta e vetes dhe banon n� tr�ndafilishten e zemr�s, dhe me melodi arabe e k�ng� t� �mbla iraniane tregon misteret e Per�ndis�-nj� fjal� e vetme e t� cilit u sjell jet� t� fresk�t, t� re trupave t� t� vdekurve, dhe vendos Shpirtin e Shenjt� mbi eshtrat e shp�rb�ra t� k�saj ekzistence-ti do t� shihje nj�mij� kthetra zilie, sqepa t� panum�rt mllefi q� e ndjekin At� dhe me t�r� fuqin� k�rkojn� vdekjen e Tij. ...

O miku Im! Shum� langonj e ndjekin k�t� sorkadhe t� shkret�tir�s s� nj�shm�ris�; shum� kthetra i sulen k�saj m�llenje t� kopshtit t� p�rjetsh�m. Korba t� pam�shirsh�m q�ndrojn� n� prit� p�r k�t� zog t� qiejve t� Per�ndis�, dhe gjahtar�t e zilis� ndjekin k�t� drenush� t� livadhit t� dashuris�.

("Shtat� Luginat dhe Kat�r Luginat" (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1986), f.20; f.41)

263. �sht� e qart� e evidente q�, sa her� jan� reveluar Manifestimet e Shenjt�ris�, teolog�t e asaj kohe i kan� penguar njer�zit t� dilnin n� rrug�n e s� v�rtet�s. P�r k�t� d�shmojn� tekstet e t� gjitha shkrimeve dhe librave t� shenjt�. Nuk ka asnj� Profet t� Per�ndis� q� t� jet� shfaqur pa r�n� viktim� e urrejtjes s� pam�shirshme, e akuzave, e mohimit dhe e mallkimit t� klerik�ve t� koh�s s� Vet!...

...

Ne parashikojm� q� n� �do qytet njer�zit do t� ngrihen p�r ta shtypur Bukurin� e Bekuar, q� shok�t e Atij Sundimtari t� qenies e t� D�shir�s supreme t� t� gjith� njer�zve do t'ia mbathin p�rball� shtyp�sit dhe do t� k�rkojn� shp�tim prej tij n� shkret�tir�, nd�rsa t� tjer�t do t'i n�nshtrohen fatit dhe, me shk�putje absolute, do t� flijojn� jet�n e tyre n� shtegun e Tij...

("Qitapi Ikan" [Kitáb-i-�q�n], bot. i dyt� (Wilmette:Trusti Botues Baha'i, 1983), f.165-166; f. 248)

EKSTRAKTE NGA SHKRIMET DHE TH�NIET E 'Abdu'l-Bahá-IT:

264. Prestigji i Besimit t� Per�ndis� �sht� rritur pamas�. Madh�shtia e tij �sht� tani e dukshme. Po afrohet dita kur ai do t� shkaktoj� nj� tronditje t� fuqishme n� zemrat e njer�zve. G�zohuni, pra, o banor� t� Amerik�s, g�zohuni me ngaz�llim t� madh!

(Cituar n� Shoghi Effendi, "Rendi Bot�ror i Bahá'u'lláh-ut: Letra t� Zgjedhura", bot. i rish. (Wilmette:Trusti Botues Baha'i, 1982), f.79)

265. N� k�to dit�, Kauza e Per�ndis� anemban� bot�s po e rrit me shpejt�si fuqin� e saj dhe nga dita n� dit� po p�rhapet gjithnj� m� tej gjer n� skajet m� t� larg�ta t� tok�s. Prandaj armiqt� e saj nga t� gjith� fiset e popujt e bot�s po b�hen agresiv�, dashakeq�, ziliqar� e tep�r t� eg�r. �sht� detyr� e t� dashurve t� Per�ndis� t� tregojn� kujdesin e maturin� m� t� madhe n� t� gjitha gj�rat, t� m�dha a t� vogla qofshin, t� k�shillohen s� bashku dhe t� bashkuar t'i q�ndrojn� sulmit t� nxit�sve t� p�r�arjes e t� shkaktar�ve t� trazirave...

("Pjes� t� zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Baháit", #194)

266. O ti deg� e lart�suar e Pem�s hyjnore t� Lotusit!

...Kur p�rbuzesh e refuzohesh nga keqb�r�sit mos e jep veten; dhe kurr� mos u l�ndo e mos vuaj p�r shkak t� pushtetit e t� kryelart�sis� s� mendjemadhit; sespe e till� �sht� sjellja e shpirtrave t� shkujdesur qysh prej koh�sh q� s'mbahen mend. "O shpirtlig�si e njer�zve! Asnj� Lajm�tar nuk shkon tek ata dhe t� mos e tallin e p�rbuzin!" {2}

Me t� v�rtet�, sulmet dhe pengesat e injorantit b�jn� vet�m q� t� lart�sohet Fjala e Per�ndis� dhe t� p�rhapen gjat� e gjer� shenjat e simbolet e Tij. Po t� mos ishin kjo kund�rv�nie e p�r�muesve, kjo kok�fort�si e shpif�sve, k�to britma nga katedrat, k�to t� qara e vajtime nga t� m�dhenj e t� vegj�l, k�to akuza p�r mosbesim t� ngritura nga injorant�t, kjo zhurm� e t� marr�ve-si do t� ishte e mundur q� lajmet e ardhjes s� Pik�s Par�sore dhe t� agimit t� ndritsh�m t� Yllit t� Dit�s t� Baha'i-ve t� arrinin n� lindje e n� per�ndim? E si do t� mundej ndryshe t� l�kundej planeti nga nj�ri pol n� tjetrin? Si do t� mundej ndryshe Persia t� b�hej vatra e p�rhapjes s� shk�lqimeve dhe Azia e Vog�l zemra rrezatuese e bukuris� s� Zotit? Si do t� mundej ndryshe t� p�rhapej n� jug flaka e Manifestimit? Me �'mjete do t� mund t� d�gjoheshin n� veriun e larg�t thirrjet e Per�ndis�? E si do t� mund t� d�gjoheshin ndryshe thirrjet e Tij n� kontinentet e Amerik�s e t� Afrik�s s� zez�? E si do t� mundej ndryshe k�nga e zbardh�llimit t� Qiellit t� arrinte n� k�ta vesh�? E si do t� mundnin ndryshe papagall�t e �mb�l t� Indis� t� vinin tek ky sheqer, ose bilbilat t'ia thonin k�ng�s nga toka e Irakut? �'gj� tjet�r mund t'i b�nte lindjen dhe per�ndimin t� vall�zonin, e si do t� mundej ndryshe ky Vend i Shenjt�ruar t� b�hej Froni i Bukuris� s� Per�ndis�? Si do t� mundej ndryshe Sinai t� sodiste k�t� ndri�im flak�rues, si do t� mundej flaka e Ardhjes ta stoliste at� mal? Si do t� mundej ndryshe Toka e Shenjt� t� b�hej k�mb�mb�shtet�sja e Bukuris� s� Per�ndis� dhe lugina e shenjt� e Tuv�s {3} t� b�hej vendi i p�rsosuris� e i hirit, vendi i shenjt� ku Moisiu hoqi sandalet e Tij? Si do t� mundej frym�marrja e qiellit t� kalonte tej Lugin�s s� Shenjt�ris�, si do t� mundeshin puhit� e lehta er�mira q� fryjn� nga kopshtet e Abha-s� t� ndjeheshin prej atyre q� banojn� n� Ishullin e Blerimit? Ndryshe si do t� mund t� p�rmbusheshin ndonj�her� premtimet e Profet�ve, lajmet e g�zuara t� Vizionar�ve t� shenjt� t� s� shkuar�s, premtimet shtyt�se t� dh�na n� k�t� Vend t� Shenjt� nga Manifestimet e Per�ndis�? T� gjitha k�to bekime e dhunti, vet� mjetet e shpalljes s� Besimit, jan� shfaqur papritur n�p�rmjet talljeve t� injorantit, kund�rv�nies s� t� marrit, kok�fort�sis� s� kok�trashit, dhun�s s� agresorit. Po t� mos kishin qen� k�to gj�ra, lajmet e ardhjes s� B�b-it nuk do t� kishin arritur deri m� sot as edhe n� vende aty pran�. Prandaj ne kurr� nuk duhet t� hidh�rohemi p�r verb�rin� e kok�trashit, p�r sulmet e t� marrit, p�r keqdashjen e t� ultit e t� poshtrit, p�r moskok��arjen e klerik�ve, p�r akuzat p�r pabesi q� ngrejn� kund�r nesh ata q� s'kan� mend. E till� ka qen� gjithashtu sjellja e tyre n� epokat e shkuara, dhe nuk do t� ishte e till� po qe se ata do t� ishin nd�r ata q� kuptojn�; por ata jan� n� err�sir� dhe as q� i afrohen kuptimit t� atyre q� u thuhen. {4}

("Pjes� t� Zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it", #195)

267. ...Miqt� n� Per�ndim do t� ken� padyshim pjes�n e tyre t� fatkeq�sive q� po kalojn� miqt� n� Lindje. �sht� e pashmangshme q�, duke ecur n� shtegun e Bahá'u'lláh-ut. ata gjithashtu do t� b�hen objekt i p�rndjekjes nga ana e shtyp�sve.

...

Tani ju, gjithashtu, me siguri duhet t� b�heni shok� t� mi n� nj�far� shkalle dhe t� pranoni pjes�n tuaj t� sprovave e t� brengave. Por k�to episode do t� kalojn�, nd�rsa lavdia e pafundme dhe jeta e amshueme do t� mbeten t� pandryshuara p�rgjithmon�. P�r m� tep�r, k�to vuajtje do t� b�hen shkak p�r nj� p�rparim t� madh.

("Pjes� t� Zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it",sek.196, f.238-39)

268. N� k�t� dit� forcat e t� gjith� krer�ve t� feve jan� t� prirura drejt shp�rb�rjes s� bashk�v�llaz�ris� s� M�shir�plotit dhe shkat�rrimit t� Nd�rtes�s Hyjnore. Ushtrit� e bot�s, qofshin materiale, kulturore apo politike, po shp�rthejn� nga �do an� sulmet e tyre, sepse Kauza �sht� e madhe, shum� e madhe. Madh�shtia e saj �sht�, n� k�t� dit�, e qart� dhe e dukshme n� syt� e njer�zve. Prandaj �sht� detyr� e t� gjith� atyre q� kan� hyr� n�n hijen e krahut mbrojt�s t� providenc�s mir�dash�se t� Per�ndis� t� shprehin, me ndihm�n e Tij hyjnore e t� m�shirshme, nj� q�ndrueshm�ri e vendosm�ri t� till� t� dukshme, q� t� bjer� n� sy e t� habis� mendjet e t� gjith�ve.

N� koh�n e ngjitjes n� qiell t� Shpirtit (Jesu Krishtit), grupi i atyre q� e pranuan Revelacionin e ri nuk p�rfshinte m� shum� se disa shpirtra. Kaq i madh qe alarmi e shqet�simi q� shkaktoi kjo ngjarje, sa p�r nj� koh� ata shpirtra u pushtuan t�r�sisht nga zem�rimi e p�shtjellimi i tyre. Pastaj, disa dit� m� pas, nj� grua e quajtur Maria Magdalena u ngrit dhe, me shembullin e vet, u rr�njosi atyre nj� q�ndrueshm�ri e vendosm�ri q� i b�ri ata t� aft� t� ngrihen p�r t� p�rhapur Fjal�n e Per�ndis�. Edhe pse n� pamjen e jashtme ata s'ishin ve�se peshkatar� e ngjyros�s, megjithat�, p�rmes konfirmimeve t� shenjta t� Kauz�s s� Per�ndis�, ata bart�n anemban� aromat hyjnore, duke �mb�lsuar frym�n e t� gjith� atyre q� thithnin arom�n e tyre dhe duke i sjell� jet� t� re �do zemre q� kupton.

Merrni kuraj�, pra, o ju miq t� besuar t� Per�ndis�, nga shfaqja e k�tij pushteti t� fuqish�m e q� drejton gjith�ka, i cili ishte si nj� shpirt q� p�rshkon trupin e bot�s, duke b�r� q� ai t� vibroj� me pulsin e tij dhe t� l�kunden e dridhen shtyllat e idhujtaris�.

(Tre fjalit� e para jan� n� p�rkthimin e Shoghi Effendi-ut cituar n� "Ardhja e Drejt�sis� Hyjnore", f.6. Pjesa tjet�r e ekstraktit �sht� p�rkthyer rishtas.)

269. ...nj� num�r i madh njer�zish do t� ngrihen kund�r jush, duke ju shtypur, duke shprehur fyerje e qes�ndi, duke iu shmangur shoq�ris� suaj e duke l�shuar tallje mbi ju. Por Ati Qiellor do t'ju ndri�oj� ju n� nj� shkall� t� till� sa, si rrezet e diellit, ju do t� shp�rndani ret� e err�ta t� bestytnis�, do t� shk�lqeni me lavdi n� mes t� Qiellit dhe do t� ndri�oni fytyr�n e tok�s. Ju duhet t� q�ndroni t� patundur n� koh�n q� do t� ndodhin k�to sprova dhe t� tregoni vet�p�rmbajtje e durim. Ju duhet t'i p�rballoni ato me dashurin� e p�rzem�rsin� m� t� madhe; shikojeni shtypjen dhe p�rndjekjen nga ana e tyre si nj� kapri�o f�mij�sh, dhe mos i kushtoni ndonj� r�nd�si �far�do q� t� b�jn� ata. Sepse n� fund ndri�imi i Mbret�ris� do ta mposht� err�sir�n e bot�s dhe lart�simi e madh�shtia e pozit�s suaj do t� b�het e dukshme e do t� dal� n� shesh... T� jeni t� sigurt.

(Cituar n� "Bahá'í News" ["Star of the West"], v�ll.1, nr.10 (8 Shtator 1910),

f.1-2)

270. S� shpejti keqb�r�sit n� at� vend do t� ngrihen p�r t� grumbulluar akuza kund�r besimtar�ve t� v�rtet� dhe p�r t� derdhur urrejtjen e tyre mbi grupin e besnik�ve. �do dit� ata do t� shkaktojn� nj� plag� t� dhembshme, �do or� nj� goditje trullos�se. Duke qortuar miqt� p�r dashurin� q� ushqejn� p�r Bahá'u'lláh-un e 'Abdu'l-Bahá-in, ata do t'i konsiderojn� t� drejta akuzat e tyre, p�rbuzjen e lig�sin� e tyre, dhe nuk do t� kursejn� asnj� p�rpjekje p�r t'u b�r� miqve �do t� keqe q� e kan� n� dor� t'u b�jn�. Nj� sjellje e till� �sht� e nj�jt� me sjelljet e praktikat e njer�zve t� dikursh�m: n� shekujt e shkuar, n� dit�t e shfaqjes s� Manifestimeve t� shenjta, njer�zit vepronin pik�risht n� k�t� m�nyr�; edhe tani, n� k�to dit�, �sht� e pashmangshme q� ata do t'i p�rs�risin veprime t� tilla, madje do t� veprojn� me lig�si m� t� madhe se m� par�... �sht� e sigurt, pra, q� ti do t� goditesh nga kund�rv�nie, sprova e fyerje p�r hir t� Bukuris� s� Bekuar; megjithat� k�to fatkeq�si do t� jen� bujarit� e dhuntit� m� t� mira dhe nj� shenj� e pranimit t�nd n� Pragun Hyjnor.

(Nga nj� Tabel�, p�rkthyer prej persishtes)

271. Pasi Un� t� largohem, disa njer�z mund t� ngrihen kund�r, duke derdhur mbi ju persekutime n� armiq�sin� e tyre, nd�rsa n� gazeta mund t� botohen artikuj kund�r Kauz�s. Q�ndroni n� sigurin� e vendosm�ris�. Jini t� ekuilibruar e t� qet�, duke mbajtur parasysh se kjo �sht� po aq e pad�mshme sa cic�rimat e trumcak�ve dhe s� shpejti do t� kaloj�....

Pra, q�llimi im �sht� t'ju paralajm�roj e t'ju forcoj kund�r akuzave, kritikave, fyerjeve e talljeve n� artikuj t� gazetave ose n� botime t� tjera. Mos u shqet�soni prej tyre. Ato jan� vet� konfirmimi i Kauz�s, vet� burimi i nd�rtimit t� L�vizjes. Per�ndia e konfirmoft� dit�n kur nj� num�r drejtuesish t� kishave mund t� ngrihen e me krye t� zbuluar t� th�rrasin n� kup� t� qiellit se Baha'i-t� jan� t� mashtruar. Un� do t� doja ta shihja at� dit�, sepse ajo �sht� koha kur Kauza e Per�ndis� do t� p�rhapet. Bahá'u'lláh-u i ka quajtur njer�z t� till� korrier� t� Kauz�s. Ata do t� shpallin nga katedrat se Baha'i-t� jan� t� marr�, se ata jan� njer�z t� k�qinj e t� padrejt�, por ju jini t� vendosur e t� patundur n� Kauz�n e Per�ndis�. Ata do t� p�rhapin mesazhin e Bahá'u'lláh-ut.

("Shpallja e Paqes Universale: Biseda t� zhvilluara nga 'Abdu'l-Bahá-i gjat� Vizit�s s� Tij n� Shtetet e Bashkuara e n� Kanada n� vitin 1912", bot. i dyt� (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1982), f.428-430)

EKSTRAKTE NGA SHKRIMET E SHOGHI EFFENDIUT:

272. Un�, sidoqoft�, jam i sigurt e i q�ndruesh�m n� bindjen, q� kurr� nuk �sht� err�suar n� mendjen time, se �far�do q� t� ndodh� n� Kauz�n e Per�ndis�, sado shqet�suese t� jet� kjo gj� n� efektet e saj t� menj�hershme, ajo �sht� e mbushur me Urti t� pamas� dhe priret n� fund t� fundit t� �oj� p�rpara interesat e Kauz�s n� bot�. Me t� v�rtet�, p�rvojat tona t� s� kaluar�s s� larg�t, si dhe ato t� ngjarjeve t� koh�s s� fundit, jan� aq t� shumta e t� larmishme sa nuk lejojn� asnj� mosbesim ose dyshim p�rsa i p�rket v�rtet�sis� s� k�tij parimi baz�- parim t� cilin, p�rmes tallazeve t� misionit ton� t� shenjt� n� k�t� bot�, kurr� nuk duhet ta injorojm� ose ta harrojm�.

...

�sht� e v�rtet� q� Kauza, si �do l�vizje tjet�r, ka pengesat, komplikacionet dhe v�shtir�sit� e paparashikuara t� saj, por, n� ndryshim nga �do organizat� tjet�r njer�zore, ajo frym�zon nj� shpirt Besimi e Devocioni, i cili nuk mungon kurr� s� nxituri q� ne t� b�jm� p�rpjekje t� sinqerta e t� p�rs�ritura p�r t'i p�rballuar k�to v�shtir�si e p�r t� sheshuar divergjencat q� mund e duhet t� lindin.

(Nga nj� let�r e dat�s 23 dhjetor 1922 d�rguar Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kanadas�, botuar n� "Administrimi Baha'i: Mesazhe t� Zgjedhura 1922-1932" [bot i rish.], (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1980), f.27-28)

273. Nga nj�ra an�, revelacionet e shquara t� Vullnetit dhe Testamentit t� t� Shum�dashurit, kaq befasuese n� t� gjitha aspektet, kaq shpreh�se n� porosit� q� p�rmban, kan� sfiduar e v�n� n� v�shtir�si edhe mendjet m� t� mprehta, nd�rsa p�shtjellimi gjithnj� m� i madh i bot�s, q� k�rc�nohet si kurr� m� par� nga forca minuese, nga rivalitete t� ashpra, nga trazira t� reja e nga �rregullime t� r�nda, pothuajse ia ka mposhtur zemr�n dhe ia ka topitur zellin edhe besimtarit m� entuziast n� fatin e njer�zimit.

E megjithat�, sa shpesh duket se ne i harrojm� paralajm�rimet e qarta e t� p�rs�rituar t� Mjeshtrit Ton� t� shum�dashur, i Cili, ve�an�risht gjat� viteve t� p�rfundimit t� misionit t� Tij mbi tok�, e ka v�n� theksin n� "sprovat e r�nda mendore" q� do t� fryjn� n� m�nyr� t� pashmangshme mbi t� dashurit e Tij n� Per�ndim-sprova q� do t'i spastrojn� e d�lirin dhe do t'i p�rgatitin ata p�r misionin e tyre fisnik n� jet�.

(Nga nj� let�r e dat�s 14 n�ntor 1923 d�rguar Baha'i-ve t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kanadas�, botuar n� "Administrimi Baha'i: Mesazhe t� Zgjedhura 1922-1932", f.50)

274. Q� Kauza e Per�ndis�, n� dit�t q� do t� vijn�, do t� p�rjetoj� shum� momente sfide dhe do t� kaloj� n�p�r faza kritike n� p�rgatitjen p�r lavdit� e ep�rsis� s� premtuar t� saj n� Bot�n e Re, kjo �sht� afirmuar shpesh her� n� m�nyr� t� pamohueshme prej Mjeshtrit ton� t� ndjer� dhe na �sht� provuar gjer�sisht t� gjith� neve nga e shkuara heroike e nga historia e trazuar e saj. ...

(Nga nj� let�r e dat�s 23 shkurt 1924 d�rguar Baha'i-ve t� Amerik�s, botuar n� "Administrimi Baha'i: Mesazhe t� Zgjedhura 1922-1932", f.60-61)

275. Ne nuk mund ta besojm� q� nd�rsa L�vizja rritet n� forc�, autoritet e ndikim, v�shtir�sit� e vuajtjet t� cilat i �sht� dashur t� p�rballonte n� t� kaluar�n do t� shkojn� duke u ulur e do t� zhduken n� p�rshtatje me k�t�. Jo, nd�rsa forca e saj rritet dita dit�s, mbrojt�sit fanatik� t� k�shtjellave t� ortodoksis�, cilido qoft� em�rtimi i tyre, duke e kuptuar ndikimin dep�rtues t� k�tij Besimi n� rritje, do t� ngrihen e do t� tendosin �do nerv p�r t� shuar drit�n e tij e p�r t� diskretituar emrin e tij. ...

(Nga nj� let�r e dat�s 12 shkurt 1927 d�rguar Baha'i-ve t� Per�ndimit, botuar n� "Administrimi Baha'i: Mesazhe t� gjedhura 1922-1932", f.123)

276. Pra, le ta kuptoj� �do p�rkrah�s i sinqert� i Kauz�s s� Bahá'u'lláh-ut se stuhit� q� ky Besim luftarak i Per�ndis� �sht� i detyruar t� p�rballoj�, nd�rsa procesi i shp�rb�rjes s� shoq�ris� avancon, do t� b�hen m� t� egra se cilado prej atyre q� ai ka p�rjetuar m� par�. Le ta dij� ai se sapo p�rmasat e plota t� rivendikimit madh�shtor t� Besimit t� Bahá'u'lláh-ut t� b�hen t� njohura nga ato k�shtjella t� shenjt�ruara nga shekujt e t� fuqishme t� ortodoksis�, synimi i q�llimt� i t� cilave �sht� t� mbajn� n� dar�n e tyre mbyt�se mendimet e nd�rgjegjet e njer�zve, at�here k�tij Besimi ende foshnj� do t'i duhet t� p�rballoj� armiq m� t� fuqish�m e m� tin�zar� sesa tortur�nxit�sit m� mizor� e sesa klerik�t m� fanatik� q� i kan� shkaktuar atij vuajtje n� t� kaluar�n. �far� armiqsh nuk do t� dalin, gjat� spazmave q� do t� mb�rthejn� nj� qytet�rim q� po vdes, t� cil�t do t'i shtojn� m� tej sulmet e grumbulluara tashm� kund�r k�tij Besimi!

Do t� mjaftonte t'u referoheshim paralajm�rimeve t� folura nga 'Abdu'l-Bahá-i, p�r t� kuptuar gjer�sin� dhe karakterin e forcave t� destinuara t� ndeshen me Besimin e shenjt� t� Per�ndis�. N� �astet m� t� err�ta t� jet�s s� Tij, n�n regjimin e Abdyl Hamitit, kur Ai q�ndronte i gatsh�m p�r t'u internuar n� krahinat m� jomikprit�se t� Afrik�s s� Veriut, dhe n� nj� koh� kur drita shpres�dh�n�se e Revelacionit Bahá'í sapo kish filluar t� agonte n� Per�ndim, Ai n� mesazhin e Tij t� ndarjes q� i d�rgonte kush�ririt t� B�b-it, thoshte k�to fjal� profetike e k�rc�nuese: "SA E MADHE, SA E MADH�RISHME �SHT� KAUZA! SA I EG�R SULMI I T� GJITH� POPUJVE E FISEVE T� BOT�S! S� SHPEJTI DO T� D�GJOHET NGA LARG E NGA AF�R ZHURMA E TURMAVE ANEMBAN� AFRIK�S, ANEMBAN� AMERIK�S, BRITMA E EVROPIANIT DHE E TURKUT, R�NKIMI I INDIS� E I KIN�S. Q� T� GJITH� ATA DO T� NGRIHEN P�R T'I B�R� Q�NDRES� KAUZ�S S� TIJ. AT�HER� KALOR�SIT E ZOTIT, T� NDIHMUAR PREJ HIRIT T� TIJ QIELLOR, T� FORCUAR NGA BESIMI, T� P�RKRAHUR NGA FUQIA E MIR�KUPTIMIT DHE T� P�RFORCUIAR NGA LEGJIONET E BES�LIDHJES, DO T� NGRIHEN DHE DO TA B�JN� T� DUKSHME T� V�RTET�N E VARGUT: 'SHIKONI �'KONFUZION I KA PUSHTUAR FISET E T� MUNDURVE!'"

Madh�shtore si� �sht� lufta q� paralajm�rojn� fjal�t e Tij, ato d�shmojn� gjithashtu p�r fitoren e plot� q� p�rkrah�sit e Emrit M� t� Madh jan� t� destinuar t� arrijn� m� n� fund. Popuj, kombe, pasues t� besimeve t� ndryshme do t� ngrihen s� bashku e nj�ri pas tjetrit p�r t� l�kundur unitetin e tij, p�r t� minuar forc�n e tij dhe p�r t� ulur emrin e tij t� shenjt�. Ata do t� sulmojn� jo vet�m frym�n q� ai ngulit, por edhe administrat�n q� �sht� kanali, instrumenti, trup�zimi i k�saj fryme. Sepse, nd�rsa autoriteti me t� cilin Bahá'u'lláh-u e ka veshur Konfederat�n e ardhshme Bahá'í b�het gjithnj� e m� i duksh�m, aq m� e eg�r do t� jet� sfida q� do t� hidhet nga �do an� mbi t� v�rtetat q� ai p�rmban.

(Nga nj� let�r e dat�s 21 mars 1930 d�rguar Baha'i-ve t� Per�ndimit, botuar n� "Rendi Bot�ror i Bahá'u'lláh-ut: Letra t� Zgjedhura", f.17-18)

277. Ndarja q� ka filluar midis institucioneve t� Besimit Bahá'í dhe organizatave klerikale Islamike q� i kund�rvihen atij-nj� l�vizje q� pat lindur n� Egjipt dhe tani po p�rhapet n� m�nyr� t� q�ndrueshme anemban� Lindjes s� Mesme, e q� me koh� do t'ia komunikoj� ndikimin e vet Per�ndimit-i imponon �do p�rkrah�si besnik t� Kauz�s detyrimin q� t� shmang� �do fjal� a veprim q� mund t� d�mtonte pozit�n q� armiqt� tan�, n� vitet e fundit e me vet� p�lqimin e tyre, kan� shpallur e vendosur. Zhvillimi historik, fillimet e t� cilit nuk mund t� njiheshin madje as t� parashikoheshin n� vitet menj�her� pasi nd�rroi jet� 'Abdu'l-Bahá-i, mund t� thuhet se kan� sinjalizuar Periudh�n Formuese t� Besimit ton� dhe kan� shtruar rrug�n p�r konsolidimin e Rendit t� Tij Administrativ. Nd�rsa kjo l�vizje p�rshpejtohet, nd�rsa ajo merr shtysa t� reja nga q�ndrimi e nga veprimi i ardhsh�m i autoriteteve civile n� Persi, ajo do t� shfaq� n� m�nyr� t� pashmangshme reperkusionet e saj n� Per�ndim dhe do t� ngrej� drejtuesit e Kish�s e, m� n� fund, autoritetet civile p�r t� sfiduar rivendikimet e, me kalimin e koh�s, p�r t� njohur statusin e pavarur t� Fes� s� Bahá'u'lláh-ut.... Kund�rshtar�t tan� n� Lindje e filluan betej�n. Kund�rshtar�t tan� t� ardhsh�m n� Per�ndim, nga ana e tyre, do t� ngrihen e do ta �ojn� at� n� nj� faz� t� m�tejshme. Detyra jon�, n� pritje t� k�saj ndeshjeje t� pashmangshme, �sht� t� mb�shtesim pa l�kundje e me besnik�ri t� plot� integritetin e besimit ton� dhe t� tregojm� tiparet dalluese t� institucioneve t� tij t� caktuara n� m�nyr� hyjnore.

(Nga nj� let�r e dat�s 15 qershor 1935 d�rguar Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kanadas�, botuar n� "Mesazhe p�r Amerik�n: Letra dhe Telegrame t� Zgjedhura drejtuar Baha'i-ve t� Amerik�s s� Veriut, 1932-1946" (Wilmette:Trusti Botues Baha'i, 1947), f.4-5)

278. Q� forcat e afetaris�, t� nj� filozofie thjesht materialiste, t� paganizmit t� hapur jan� l�shuar, tani po p�rhapen dhe, duke konsoliduar veten, kan� filluar t� pushtojn� disa prej institucioneve kristiane m� t� fuqishme t� bot�s Per�ndimore, k�t� asnj� v�zhgues i paansh�m nuk mund t� mos e pranoj�. Q� k�to institucione po b�hen gjithnj� e m� t� shqet�suara, q� disa prej tyre jan� tashm� disi t� vet�dijshme p�r ndikimin dep�rtues t� Kauz�s s� Bahá'u'lláh-ut, q� ato, nd�rsa forca e tyre e brendshme keq�sohet dhe disiplina e tyre shthuret, do ta shohin me nj� ndjenj� gjithnj� e m� t� thell� frike ngritjen e Rendit t� Ri Bot�ror t� Tij dhe gradualisht do t� vendosin ta sulmojn� at�, q� nj� kund�rv�nie e till� nga ana saj do ta shpejtoj� r�nien e tyre, k�t� pyetje vet�m pak, ndoshta asnj�, prej atyre q� e ndjekin me v�mendje p�rparimin e Besimit t� Tij jan� t� prirur ta ven� n� dyshim.

...

Ky k�rc�nim i shekullarizmit q� ka sulmuar Islamin dhe po minon institucionet q� i kan� mbetur, q� ka pushtuar Persin�, ka dep�rtuar n� Indi dhe ka ngritur kok�n me triumf n� Turqi, �sht� shfaqur tashm� si n� Evrop� dhe n� Amerik� dhe, n� k�t� ose at� shkall�, n� forma e me synime t� ndryshme, po sfidon bazat e �do feje t� stabilizuar...

(Nga nj� let�r e dat�s 11 mars 1936 d�rguar Baha'i-ve t� Per�ndimit, botuar n� "Rendi Bot�ror i Bahá'u'lláh-ut: Letra t� Zgjedhura" f.180-81)

279. T� ngarkuara me t� v�rtet� jan� vitet q� shtrihen para nesh. Proceset binjake t� shp�rb�rjes s� brendshme e t� kaosit t� jasht�m po shpejtohen �do dit� dhe po l�vizin n� m�nyr� t� pap�mbajtshme drejt kulmit.... Komuniteti i Emrit M� t� Madh, majaja q� duhet t� fermentoj� gjith� brumin, pjesa e zgjedhur q� duhet t� mbijetoj� shembjen e Rendit t� vjet�r, t� diskretituar e t� l�kundur dhe t� ndihmoj� p�r shpalosjen e nj� rendi t� ri n� vend t� tij, po q�ndron n� gatishm�ri, vigjilent, me vizion t� qart� e i vendosur.... T� egra e t� shumta do t� jen� sulmet me t� cilat qeverit�, racat, klasat dhe fet�, xheloze p�r rritjen e prestigjit t� tij dhe t� trembura nga konsolidimi i forc�s s� tij, do t� k�rkojn� ta b�jn� t� h�sht� z�rin e tij dhe t� minojn� themelet e tij. I patundur nga err�sira relative q� e rrethon at� n� koh�n e tanishme dhe pa iu trembur syri nga forcat q� do t� rreshtohen kund�r tij n� t� ardhmen, un� kam besim t� plot� se ky komunitet, sado t� dhembshme q� jan� agonit� e nj� epoke t� trazuar, do t� ndjek� fatin e vet, pa u larguar nga rruga e tij, i paturbulluar n� qet�sin� e tij, i pap�rkulur n� vendosm�rin� e tij, i pal�kundur n� bindjet e tij.

(Nga nj� let�r e dat�s 5 korrik 1988 d�rguar Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kandas�, botuar n� "Mesazhe p�r Amerik�n: Letra dhe Telegrame t� Zgjedhura d�rguar Baha'i-ve t� Amerik�s s� Veriut, 1932-1946", f.13-14)

280. Si munden fillimet e nj� p�rmbysjeje bot�rore, t� cilat �lirojn� forca q� po �rregullojn� kaq r�nd� ekuilibrin shoq�ror, fetar, politik e ekonomik t� shoq�ris� s� organizuar, duke hedhur n� kaos e konfuzion sisteme politike, doktrina raciale, koncepte sociale, standarte kulturore, shoqata fetare e marr�dh�nie tregtare-si mundet q� tronditje t� tilla, n� nj� shkall� kaq t� gjer�, kaq pa precedent, t� mos shkaktojn� reperkusione n� institucionet e nj� Besimi n� mosh� kaq t� njom�, m�simet e t� cilit kan� lidhje t� drejtp�rdrejt� e jet�sore me �donj�r�n prej k�tyre sferave t� jet�s e t� sjelljes njer�zore?

S'�sht� ndonj� �udi e madhe, pra, n� qoft� se ata q� mbajn� lart flamurin e nj� Besimi kaq t� p�rhapur, t� nj� Kauze kaq sfiduese, e shohin veten t� ndikuar nga shtytja e k�tyre forcave q� trondisin bot�n. S'�sht� p�r t'u habitur, n� qoft� se ata shohin q�, midis k�saj vorbulle pasionesh kontestuese, liria e tyre t� cungohet, parimet e tyre t� p�r�mohen, institucionet e tyre t� sulmohen, motivet e tyre t� shahen, autoriteti i tyre t� rrezikohet, pohimet e tyre t� hidhen posht�.

...

As duhet lejuar t� kaloj� pa u v�n� re ndonj� prej mund�sive t� shumta e krejt t� ndryshme, q� evolucioni i vet� Besimit, qoft� n� qendr�n e tij bot�rore ose n� kontinentin Amerikanoverior, ose edhe n� krahinat m� t� larg�ta t� tok�s, duhet t� krijoj�, duke u b�r� s�rish thirrje besimtar�ve amerikan� t� luajn� nj� rol jo m� pak t� shquar se ai q� kan� luajtur m� par� me ndihmesat e tyre kolektive p�r p�rhapjen e Kauz�s s� Bahá'u'lláh-ut. Un�, tani p�r tani, mundem vet�m t� citoj me �'m� vjen nd�rmend disa prej k�tyre mund�sive q� bien m� tep�r n� sy, n� nj� p�rpjekje p�r t� dh�n� nj� pasqyr� t� mund�sive t� s� ardhmes: ...�lirimi i komuniteteve Bahá'í nga prangat e ortodoksis� fetare n� vende t� tilla islamike si Persia, Iraku dhe Egjipti, si dhe njohja pastaj nga autoritet civile n� k�to shtete e statusit t� pavarur dhe e karakterit fetar t� Asambleve Komb�tare e Lokale Baha'i; masat parandaluese e mbrojt�se, q� duhen projektuar, bashk�renduar e zbatuar p�r t'iu kund�rv�n� forc�s s� sulmeve t� pashmangshme q� p�rpjekjet e organizuara t� organizatave kishtare t� em�rtimeve t� ndryshne do t� nd�rmarrin hap pas hapi e do t'i vazhdojn� pareshtur; dhe, e fundit, por jo m� pak e r�nd�sishme, numri i madh i ��shtjeve q� duhen p�rballuar, pengesat q� duhen kap�rcyer dhe p�rgjegj�sit� q� duhen marr�, p�r t'i dh�n� mund�si k�tij Besimi t� sprovuar n� v�shtir�si t� kaloj� p�rmes fazave t� m�tejshme t� nj� err�sire t� thell�, t� nj� shtypjeje aktive e t� emancipimit t� plot�, q� nga ana e tyre do t� �ojn� n� njohjen e tij si besim i pavarur q� g�zon statusin e barazis� s� plot� me fet� simotra, gj� q� do t� pasohet nga vendosja dhe njohja e tij si Fe shtet�rore, e cila nga ana e saj duhet t'i hap� rrug�n fitimit prej tij t� t� drejtave e prerogativave t� lidhura me shtetin Bahá'í q� funksionon me pushtet t� plot�, faz� kjo q� duhet t� arrij� m� n� fund kulmin me lindjen e Konfederat�s Bahá'í q� merr jet� t�r�sisht nga fryma e Bahá'u'lláh-ut dhe q� vepron vet�m n� p�rputhje t� drejtp�rdrejt� me ligjet e parimet e Tij.

...

N� zhvillimin e k�saj kryq�zate t� dyfisht�, luft�tar�t trima q� luftojn� n� em�r e p�r Kauz�n e Bahá'u'lláh-ut, do t� ndeshin doemos nj� rezistenc� t� ashp�r dhe do t� p�sojn� shum� kthime prapa. Ata, jo m� pak se furin� e forcave konservatore, duhet t� njohin, t� p�rballojn� me vendosm�ri dhe t� kap�rcejn� plot�sisht vet� instinktet e tyre, kund�rv�nien e interesave pasurore dhe kund�rshtimet e nj� gjenerate t� korruptur e q� rend pas d�frimeve. Nd�rkoh� q� organizojn� e shtojn� mjetet e tyre mbrojt�se p�r ndeshjen q� afrohet, stuhi fyerjesh e talljesh dhe fushata d�nimi e shpifjesh mund t� shp�rthejn� kund�r tyre. Ata shpejt mund t� shohin se Besimi i tyre �sht� sulmuar, synimet e tyre jan� shtremb�ruar, q�llimet e tyre jan� p�rgojuar, aspiratat e tyre jan� v�n� n� loj�, institucionet e tyre jan� p�r�muar, ndikimi i tyre �sht� ulur, autoriteti i tyre �sht� minuar dhe Kauza e tyre, her� pas here, �sht� braktisur prej disa njer�zve q� ose nuk jan� t� aft� t� vler�sojn� natyr�n e idealeve t� tyre, ose nuk duan t� mbajn� pesh�n e kritikave gjithnj� e m� t� shumta q� nj� kund�rv�nie e till� me siguri do t� sjell�. "P�r shkak t� 'Abdu'l-Bahá-it", ka profetizuar Mjeshtri i shum�dashur, "do t� ndodheni para sprovash t� shumta. Halle do t'ju bien mbi kok� dhe vuajtje do t'ju brengosin."

Por ushtria e pamposhtur e Bahá'u'lláh-ut, s� cil�s i takon t� zhvilloj� n� Per�ndim, n� nj�r�n prej vatrave t� stuhive t� mundshme k�tu, n� em�r e p�r hir t� Tij, nj� prej betejave m� t� ashpra e m� t� lavdishme, nuk duhet t'i trembet asnj� kritike q� mund t� drejtohet kund�r saj. Le t� mos zmbrapset ajo nga asnj� d�nim, me an� t� t� cilit gjuha e shpif�sit mund t� k�rkoj� t'ia posht�roj� motivet. Le t� mos t�rhiqet p�rball� avancimit k�rc�nues t� forcave t� fanatizmit, t� ortodoksis�, t� korrupsionit e t� paragjykimit q� mund t� bashkohen kund�r saj. Z�ri i kritik�s �sht� nj� z� q� t�rthorazi mb�shtet shpalljen e Kauz�s s� saj. Mosdh�nia popullaritet s'b�n tjet�r ve�se nxjerr m� tep�r n� pah kontrastin midis saj e kund�rshtar�ve t� saj, nd�rsa d�bimi nga shoq�ria �sht� n� vetvete fuqia magnetike q�, m� n� fund, do t� t�rheq� n� kampin e saj armiqt� m� zhurm�m�dhenj e m� kok�fort� t� saj....

(Nga nj� let�r e dat�s 25 dhjetor 1938 d�rguar Baha'i-ve t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kanadas�, botuar n� "Ardhja e Drejt�sis� Hyjnore", f.2-3; f.14-15; f.41-42)

281. As duhet q� nj� shqyrtim i tipareve t� shquara t� nj� sh�rbimi kaq t� bekuar e t� frytsh�m, t� ler� pa p�rmendur profecit� q� ka shkruar penda e pagabueshme e Qendr�s s� caktuar t� Bes�lidhjes s� Bahá'u'lláh-ut! Ato parashikojn� sulmin e eg�r q� marshimi i pandalsh�m i Besimit duhet t� provokoj� n� Per�ndim, n� Indi dhe n� Lindjen e Largme, kur ai t� ndesh� grupet e shenjt�ruara klerikale t� fes� s� krishter�, budiste e hindu. Ato parashikojn� rr�muj�n q� �lirimi nga prangat e ortodoksis� fetare do t� shkaktoj� n� kontinentet e Amerik�s, t� Evrop�s, t� Azis� e t� Afrik�s....

("Per�ndia Kalon Pran�", bot.i rish. (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1987) f.315)

282. Nuk ka r�nd�si sa e gjat� �sht� periudha q� i ndan ata nga fitorja p�rfundimtare; sa e v�shtir� �sht� detyra; sa t� m�dha p�rpjekjet q� k�rkohen prej tyre; sa t� err�ta dit�t q� njer�zimi, i hutuar e i rraskapitur, duhet t� kaloj� n� or�n e tij t� v�shtir�; sa t� r�nda sprovat me t� cilat do t� ndeshen ata q� do t'i kthejn� atij mir�qenien; sa t� hidhura shigjetat q� armiqt� e tanish�m, si dhe ata q� Providenca, p�rmes dispensacioneve t� Saj misterioze, do t� ngrej� nga brenda e nga jasht�, mund t� l�shojn� si shi mbi ta, sa e dhembshme sprova e ndarjes s� p�rkohshme nga zemra dhe qendra nervore e Besimit t� tyre, q� trazira t� ardhme t� paparashikueshme mund t'u imponojn� atyre, un� u p�rgj�rohem atyre, p�r gjakun e �muar q� ka rrjedhur lum�, p�r jet�n e shenjtor�ve e t� heronjve t� panum�rt q� jan� flijuar, p�r sakrific�n supreme, t� lavdishme t� Profetit-Lajm�tar t� Besimit ton�, p�r vuajtjet q� Vet� Themeluesi i tij p�rjetoi me gatishm�ri q� Kauza e Tij t� jetonte, q� Rendi i Tij t� shp�tonte bot�n e cop�tuar dhe lavdia e tij t� mbulonte gjith� planetin-u p�rgj�rohem atyre, nd�rsa kjo or� solemne afrohet, t� vendosin q� kurr� t� mos l�kunden, kurr� t� mos ngurrojn�, kurr� t� mos qet�sohen, derisa t� shpallet se �do

objektiv i Planeve, n� nj� koh� t� m�vonshme, t� jet� kryer plot�sisht.

(Nga nj� let�r e dat�s 30 qershor 1952 d�rguar Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara, botuar n� "Mesazhe p�r Bot�n Baha'i, 1950-1957", (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1971), f.38-39)

283. ...pa iu trembur zhurm�s q� eksponent�t e ortodoksis� fetare me siguri do t� ngrejn�, ose masave shtr�nguese q� mund t� imponojn� udh�heq�sit politik�; pa u d�shp�ruar p�r numrin e vog�l t� tyre dhe numrin e madh t� armiqve t� mundsh�m t� tyre; t� armatosur me arm�t efikase q� vet� duart e tyre kan� fark�tuar ngadal� e me p�rpjekje t� m�dha n� pritje t� k�saj ndeshjeje t� lavdishme e t� pashmagshme me forcat e organizuara t� bestytnis�, t� korrupsionit e t� mosbesimit; duke e mb�shtetur gjith� besimin n� fuqin� e pashoqe t� m�simeve t� Bahá'u'lláh-ut, n� pushtetin gjith�n�nshtrues t� forc�s s� Tij dhe n� pagabueshm�rin� e premtimeve t� Tij t� lavdishme e shpesh t� p�rmendura, le t� �ajn� ata p�rpara...

(Nga nj� let�r e dat�s 25 qershor 1953 d�rguar Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara, botuar n� "K�shtjella e Besimit: Mesazhe p�r Amerik�n, 1947-1957" (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1980), f.120)

284. Problemet administrative me t� cilat ndesheni jan� t� ndryshme e komplekse. Kund�rv�nia q� ky besim i cili po lind duhet t� p�rballoj�, ve�an�risht nga udh�heq�sit e ortodoksis� fetare n� vendet Islamike t� Veriut, do t� b�het m� e dukshme dhe m� e ashp�r, sa m� shum� shtohen institucionet e k�tij Besimi....

(N� dor�shkrimin e Shoghi Effendiut shtuar n� nj� let�r t� dat�s 2 korrik 1956, shkruar n� em�r t� tij p�r Asamblen� Shpirt�rore Komb�tare t� Afrik�s Veriper�ndimore)

EKSTRAKTE NGA LETRAT E SHKRUARA N� EM�R T� SHOGHI EFFENDIUT:

285. P�r historin� e Kauz�s, ve�an�risht n� Persi, �sht� nj� ilustrim i qart� i s� v�rtet�s q� p�rndjekje t� tilla sh�rbejn� gjithmon� p�r t'i forcuar besimtar�t n� besimin e tyre, duke stimuluar fuqit� shpirt�rore q� fshihen n� zemrat e tyre dhe duke zgjuar tek ata nj� nd�rgjegje t� re e m� t� thell� t� detyrave e t� p�rgjegj�sive t� tyre kundrejt Besimit. Me t� v�rtet�, p�rparimi i thjesht� i Kauz�s, duke provokuar urrejtjen e xhelozin� e popujve e t� kombeve, i krijon vetes v�shtir�si e pengesa t� tilla q� vet�m shpirti hyjnor i saj mund t'i mposht�. 'Abdu'l-Bahá-i ka theksuar solemnisht se armiq�sia e kund�rv�nia e bot�s do t� shtohen n� p�rpjes�tim t� drejt� me zgjerimin e p�rparimin e Besimit. Sa m� i madh t� jet� zelli i besimtar�ve dhe sa m� i habitsh�m efekti i arritjeve t� tyre, aq m� e eg�r do t� b�het kund�rv�nia e armikut.

(20 janar 1935, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Indis� e t� Birmanis�)

286. Ai, me t� v�rtet�, i ka krejt t� qarta v�shtir�sit� me t� cilat miqt�, jo vet�m n� qendr�n tuaj por n� gjith� bot�n, ndeshen �do dit� n� p�rpjekjet p�r t� vendosur e p�rsosur mekanizmin administrativ t� Besimit. Por k�to v�shtir�si e pengesa ai i konsideron t� pash-mangshme, sepse jan� t� shkrira n� vet� procesin p�rmes t� cilit Kauza e Bahá'u'lláh-ut �sht� e destinuar t� zhvillohet e t� arrij� p�rfundimisht mbisundimin e vet n� bot�. V�shtir�si t� tilla jo vet�m jan� t� pashmangshme, por ato duhen par�, n� fakt, si prov� e dh�n� nga Per�ndia, me an� t� s� cil�s miqt� munden dhe me siguri do t� pasurojn� e p�rsosin energjit� shpirt�rore e morale q� fshihen brenda tyre, dhe n� k�t� m�nyr� do t� ndihmojn� p�r vendosjen e atij qytet�rimi Hyjnor q� Per�ndia u ka premtuar atyre.

Sprovat e vuajtjet, na ka paraljm�ruar vazhdimisht Bahá'u'lláh-u n� Tabelat e Tij, jan� si vaji q� ushqen llamb�n. Kauza nuk mund t� zbuloj� shk�lqimin e vet t� plot�, sakoh� e derisa ajo t� mos ndeshet e kap�rcej� me sukses �do penges� q� her� pas here i del n� rrug�n e saj dhe q� p�r nj�far� kohe duket sikur k�rc�non vet� themelet e saj. T� tilla pengesa, prova e sprova jan� n� t� v�rtet� bekime t� fshehura dhe, si t� tilla, kan� p�r q�llim t� ndihmojn� p�r t� �uar p�rpara Besimin.

(31 Korrik 1935, d�rguar nj� besimtari individual)

287. ...megjithat� ai me t� v�rtet� u hidh�rua kur m�soi p�r kund�rv�nien e vazhdueshme e keqdash�se q� armiqt� e Kauz�s n� ..., e ve�an�risht elementi klerik, po zhvillojn� kund�r besimtar�ve n� at� qend�r. Por ai d�shiron q� ju t'i shtyni miqt� t� mos ndjehen aspak t� d�shp�ruar e t� dekurajuar, por t� vazhdojn� me vendosm�ri, unitet e energji t� rip�rt�rir� detyr�n e tyre t� shenjt� t� p�rhapjes e t� vendosjes s� Besimit, t� bindur p�r t� ardhmen e lavdishme q� i pret. Sa m� i madh t� jet� numri i p�rndjekjeve dhe sa m� t� egra t� b�hen ato nga karakteri, aq m� i thell� duhet t� jet� besimi i tyre n� misionin e pashoq q� u ka besuar Bahá'u'lláh-u, dhe aq m� i madh duhet t� jet� zelli i tyre p�r t� shpejtuar p�rmbushjen e plot� t� tij.

Kjo Kauz�, si �do Kauz� Hyjnore, nuk mund t� vendoset efektivisht, ve� n� qoft� se ndeshet e triumfon me trim�ri mbi forcat antagoniste q� e sulmojn�. Historia e Besimit �sht� n� vetvete nj� prov� e mjaftueshme p�r k�t�. Sprovat e p�rndjekjet gjithmon� kan� qen�, dhe do t� vazhdojn� t� jen�, fati i t� zgjedhurve t� Per�ndis�. Por ata duhet t'i konsiderojn� k�to si bekime t� fshehura, pasi p�rmes tyre besimi i tyre do t� gjall�rohet, spastrohet e fuqizohet. Bahá'u'lláh-u i krahason sprova t� tilla vuajtjesh me vajin q� ushqen llamb�n e Kauz�s s� Per�ndis�.

Prandaj miqt� nuk duhet t� mbajn� ndaj p�rndjekjeve nj� q�ndrim thjesht n�nshtrimi. P�rkundrazi, ata duhet t'i mir�presin ato dhe t'i p�rdorin si mjet p�r ngritjen e vet shpirt�rore, si dhe p�r t� �uar p�rpara Kauz�n. Nd�rsa Besimi b�het m� i fuqish�m dhe t�rheq seriozisht v�mendjen e konsiderat�n e bot�s s� jashtme , miqt� duhet t� presin nj� rritje t� ngjashme, n�se jo edhe m� t� madhe, t� forcave t� opozit�s, t� cilat nga �do drejtim, si laik dhe fetar, do t� grumbullohen p�r t� shkat�rruar vet� themelin e ekzistenc�s s� tij. Rezultati p�rfundimtar i nj� lufte t� till�, q� me siguri do t� jet� kolosal, �sht� i qart� p�r besimtar�t. Nj� Besim i lindur nga Per�ndia dhe i drejtuar nga shpirti i Tij Hyjnor e gjithp�rshkues nuk mundet ve�se t� triumfoj� p�rfundimisht dhe t� vendoset n� m�nyr� t� patundur, sado k�mb�ngul�se e t� pabesa t� jen� forcat me t� cilat i duhet t� ndeshet. Miqt� duhet t� ken� besim e t� veprojn� me urtin� e moderimin m� t� madh, dhe sidomos t� shmangin �do veprim provokues. E ardhmja u p�rket n� m�nyr� t� sigurt atyre.

(24 qershor 1936, d�rguar nj� besimtari individual)

288. M� tep�r ai ka frik� p�r ata miq q�, p�r shkak t� kuptimit t� tyre t� pamjaftuesh�m t� fuqis� hyjnore q� vepron n� m�nyr� misterioze n� Besimin, jan� t� prirur t'i shohin zhvillime t� tilla si k�mban� t� vdekjes p�r Kauz�n. N� komunikimet e tij me ... miqt� gjat� k�tyre jav�ve t� fundit, ai ka theksuar gjithnj� faktin, dhe ai d�shiron q� ju t� b�ni t� nj�jt�n gj� n� t� gjitha bisedat e korrespondenc�n tuaj me ta, q� Kauza �sht� e detyruar shpejt a von� t� vuaj� nga gjithfar�lloj sulmesh e p�rndjekjesh, q� k�to krijojn� n� fakt vitalitetin e institucioneve t� saj dhe, si t� tilla, p�rb�jn� nj� pjes� t� pandar� e thelb�sore t� zhvillimit e t� rritjes s� saj. Sprovat e v�shtir�sit�, si� thot� Bahá'u'lláh-u, jan� vaji q� ushqen llamb�n e Kauz�s dhe jan�, n� t� v�rtet�, bekime t� fshehura. Prandaj miqt� duhet t� ken� besim se t� gjitha k�to sulme t� cilave u n�nshtrohet Kauza tani ... jan� pjes� e nevojshme e zhvillimit t� Kauz�s dhe se rezultati i tyre do t� jet� dobiprur�s p�r interesat e saj m� t� mira.

(31 gusht 1937, d�rguar nj� besimtari individual)

289. M� von�, kur vet� progresi i Kauz�s, nga nj�ra an�, dhe r�nia p�rkat�se n� organizatat klerikale, nga ana tjet�r, do t'i nxis� n� m�nyr� t� pashmangshme krer�t kishtar� kristian� q� t'i kund�rvihen e ta minojn� me t�rbim Besimin, at�here besimtar�t do t� ken� mund�sin� reale q� ta mbrojn� e ta mb�shtesin Kauz�n....

(25 maj 1938, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kanadas�)

290. Duket e �uditshme e p�r t� ardhur keq q� Kisha dhe kleri t� jen� gjithmon�, n� �do epok�, kund�rshtar�t m� t� eg�r t� po asaj t� V�rtete q� ata vazhdimisht u k�rkojn� pasuesve t� tyre t� jen� t� p�rgatitur ta pranojn�! Ata jan� kapur n� m�nyr� aq t� t�rbuar pas form�s, saq� vet� p�rmbajtja u shp�ton atyre!

Por t� tilla akuza publike q� prifti juaj ka b�r� publikisht kund�r jush dhe kund�r Besmit Baha'i, nuk mund t'i shkaktojn� asnj� d�m Kauz�s; p�rkundrazi, ato sh�rbejn� vet�m p�r ta p�rhapur emrin e saj jasht� dhe p�r ta shquar at� si nj� fe t� pavarur.

(7 shkurt 1945, d�rguar nj� besimtari individual)

291. �sht� shum� keq q� disa prej Miqve jan� larguar nga Besimi p�r shkak t� presionit t� krer�ve t� Kish�s. Sigurisht, ishte e pashmangshme q� krer� t� Kish�s t� na kund�rviheshin neve. Mjeshtri ka parashikuar q� kjo do t� ndodhte; dhe po k�shtu, vet� natyra e ngjarjeve p�rmes t� cilave Besimi rritet e zhvillohet, duke i larguar Kish�s an�tar� t� saj, do t� shkaktoj� reagimin e Kish�s kund�r nesh. Ne duhet t� kemi parasysh se �do sulm i krer�ve fetar� n� t� kaluar�n ka qen� nj� mjet p�r zhvillimin e Besimit, sepse ata q� i d�gjojn� sulmet s'mund ve�se t� ndikohen nga past�rtia e sinqeriteti i Besimit.

(19 qershor 1957, d�rguar nj� besimtari indviual)

EKSTRAKTE NGA LETRAT E SHKRUARA PREJ SHT�PIS� UNIVERSALE T� DREJT�SIS�:

292. Fitoret e mrekullueshme t� arritura n� em�r t� Bahá'u'lláh-ut, ... dhe triumfet e arritura gjithnj� e m� shum� prej t� dashurve t� Tij t� p�rkushtuar e t� zjarrt� n� �do vend, do t� sh�rbejn� padyshim p�r t'i nxitur armiqt� e brendsh�m e t� jasht�m t� Besimit q� t� p�rpiqen t� b�jn� sulme t� reja kund�r Besimit dhe t� ulin entusiazmin e p�rkrah�sve t� tij...

...shpalosja progresive dhe marshimi p�rpara i Besimit t� Per�ndis� jan� t� destinuara t� krijojn� armiq, duke paralajm�ruar padyshim kund�rv�nien mbar�bot�rore q� do t� vij� dhe duke dh�n� n� m�nyr� t� pagabueshme sigurin� e fitores p�rfundimtare.

Ne e ndiejm� fort se .... ka ardhur koha q� ata [miqt�] t� kuptojn� qart� pashmang�sin� e ndeshjes kritike q� kan� p�rpara, t'ju japin juve mb�shtetjen e tyre t� plot� p�r t� zbrapsur me besim e vendosm�ri "shigjetat" q� do t� l�shojn� kund�r tyre "armiqt� e tanish�m, si dhe ata q� Providenca, p�rmes dispensacioneve t� Saj misterioze, do t� ngrej� nga brenda e nga jasht�", dhe ta ndihmojn� e t'i japin mund�si Besimit t� Per�ndis� t� ngjitet n� maja m� t� larta, t� fitoj� m� shum� shenja triumfi dhe t� p�rshkoj� faza m� jet�sore n� kursin e tij t� paracaktuar p�r t� arritur fitoren e plot� dhe mbizot�rimin mbar�bot�ror.

(26 n�ntor 1974, t� gjitha Asambleve Shpirt�rore Komb�tare)

EKSTRAKTE NGA LETRAT E SHKRUARA N� EM�R T� SHT�PIS� UNIVERSALE T� DREJT�SIS�:

293. ...Sht�pia Universale e Drejt�sis� na udh�zon t� themi se duhet parashikuar q� do t� shkruhen libra kund�r Besimit, duke u p�rpjekur t� shtremb�rojn� m�simet e tij, t� err�sojn� arritjet e tij, t� p�rflasin Themeluesit e drejtuesit e tij dhe t� shkat�rrojn� vet� themelet e tij. Miqt� nuk duhet t� shqet�sohen tej mase kur t� dalin k�ta libra dhe sigurisht q� ata nuk duhet ta b�jn� problem.

(30 Mars 1976, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Honkongut)

294. Nd�rsa puna juaj e m�simit dhe e p�rhapjes shkon p�rpara, me siguri do t� ket� gjithnj� e m� shum� konfrontime me institucionet e vjetra fetare n� ..., dhe �sht� ajo lloj besnik�rie q� tregohet qart� nga ... q� do t'i sjell� respekt Kauz�s dhe do t� t�rheq� konfirmimet e Bahá'u'lláh-ut.

(7 qershor 1981, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Irland�s)

295. ...N� k�to dit� Baha'i-t� mund t� presin q� flaka e fanatizmit t� ndizet midis armiqve t� Besimit n� vendet myslimane. Duke p�rballuar sulmet, miqt� duhet t� m�sojn� t� kombinojn� shpirtin e q�ndrueshm�ris� e t� kuraj�s me dashurin� e urtin�. Ata duhet t� shmangin debatin e konfliktin dhe t� sillen vet� n� m�nyr� q� t� mos provokojn� shpagim. Kjo p�rfshin maturin� n� veprimtarit� e tyre m�simore.

(22 gusht 1983, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Bangladeshit)

296. Duke pasur parasysh rritjen e fanatizmit e t� fundamentalizmit fetar n� shum� pjes� t� bot�s, mund t� jet� koha q� Asambleja juaj Komb�tare t� p�rpiqet t'i armatos� Baha'i-t� kund�r sulmeve t� tilla si ato q� paraqiten n� k�t� lib�r, {5} t� cilat jan� aq tipike p�r q�ndrimin e kishave t� krishtera. Shpejt a von�, si� e dini, k�to kisha do t� ngrihen kund�r Kauz�s.

Prandaj nga ju k�rkohet t� shihni mund�sin� q� t'i thoni nj� personi t� kualifikuar ose nj� grupi personash t� p�rgatisin materiale t� p�rshtatshme, ndoshta p�r ndonj� broshur�, t� cil�n miqt� mund ta p�rdorin kur ndeshen me shtremb�rime t� M�simeve Bahá'í nga t� krishter�t.

(18 tetor 1984, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara)

II. "Marshimi i pandalsh�m i Besimit t� Bahá'u'lláh-ut"

(Shoghi Effendi, "Mesazhe p�r Amerik�n: Letra dhe Telegrame t� Zgjedhura d�rguar Baha'i-ve t� Amerik�s s� Veriut", f 51)

EKSTRAKTE NGA SHKRIMET E Bahá'u'lláh-UT:

297. Thuaj: Vuajtja �sht� nj� horizont i Revelacionit Tim. Ylli i Dit�s i mir�sis� shk�lqen mbi t�, duke p�rhapur nj� drit�, t� cil�n as ret� e fantazis� boshe t� njer�zve dhe as imagjinatat e kota t� agresorit nuk mund ta err�sojn�.

Ndiq hapat e Zotit T�nd dhe kujtoji sh�rb�tor�t e Tij, ashtu si Ai t� kujton ty, pa u shqet�suar as p�r zhurm�n e moskok��ar�sve as p�r shpat�n e armikut... P�rhap gjithandej shijet e �mbla t� Zotit T�nd dhe mos ngurro, qoft� edhe p�r nj� �ast t� vet�m, t'i sh�rbesh Kauz�s s� Tij. Po afrohet Dita kur do t� shpallet fitorja e Zotit T�nd, Gjith�p�rd�llenj�sit, Bujariplotit.

("Q�mtime nga Shkrimet e Bahá'u'lláh-ut", nr.17, f.42-43)

298. Shikoni sesi n� k�t� Dispensacion njer�zit pa vler� e t� marr�t kan� imagjinuar me naivitet se me mjete t� tilla si masakra, pla�kitja e syrgjynosja mund t� fikin Llamb�n q� ka ndezur Dora e fuqis� Hyjnore, ose t� eklipsojn� Yllin e Dit�s t� shk�lqimit t� p�rjetsh�m. Ata duket se jan� krejt t� paditur p�r t� v�rtet�n q� pik�risht kund�rshtime t� tilla jan� vaji q� ushqen flak�n e k�saj Llambe! E till� �sht� fuqia transformuese e Per�ndis�. Ai ndryshon �do gj� q� d�shiron; Ai me t� v�rtet� ka pushtet mbi t� gjitha gj�rat...

("Q�mtime nga Shkrimet e Bahá'u'lláh-ut", nr.29, f.72)

299. Thuaj: Stuhit� e ciklonet e egra t� bot�s e t� popujve t� saj kurr� nuk mund t� l�kundin themelet mbi t� cilat �sht� bazuar stabiliteti prej graniti i t� zgjedhurve t� Mi. Per�ndi i m�shirsh�m! �far� i ka shtyr� k�ta njer�z t� skllav�rojn� e burgosin t� dashurit e Atij q� �sht� E V�rteta e P�rjetshme?... Por dita po afrohet, kur besnik�t do t� shohin Yllin e Dit�s t� Drejt�sis� t� ndri�oj� me t�r� shk�lqimin nga Agimi i lavdis�. K�shtu t� m�son Zoti i t� gjitha qenieve n� k�t� Burg t� v�shtir� t� Tij.

("Q�mtime nga Shkrimet e Bahá'u'lláh-ut", nr.163, f.341-342)

300. N� �do vuajtje t� re, Ai ka shfaqur nj� mas� m� t� plot� t� Kauz�s T�nde dhe e ka lart�suar akoma m� shum� Fjal�n T�nde.

("Lutje dhe Meditime nga Bahá'u'lláh-u", (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1987), sek.31, f.37)

301. Sikur ata t� p�rpiqen t� fshehin drit�n e Tij mbi kontinent, Ai me siguri do t� nxjerr� kok�n n� vet� zemr�n e oqeanit dhe, duke ngritur z�rin, do t� shpall�: "Un� jam jet�dh�n�si i bot�s!"...Dhe sikur ata ta hedhin At� n� nj� pus t� err�t, do ta gjejn� t� ulur mbi majat m� t� larta t� tok�s, duke i thirrur me z� t� lart� gjith� njer�zimit: "Ja, D�shira e bot�s ka ardhur n� madh�rin� e Tij, n� sovranitetin e Tij, n� zot�rimin e Tij sublim!" Dhe sikur At� ta varrosin n�n thell�sit� e tok�s, Shpirti i Tij, duke fluturuar n� lart�sit� e qiellit, do t� trumbetoj� thirrjen: "Soditni ardhjen e Lavdis�, shikoni Mbret�rin� e Per�ndis�, m� t� Shenjtit, t� Hirshmit, Fuqiplotit!"...

(Cituar n� Shoghi Effendi, "Rendi Bot�ror i Bahá'u'lláh-ut: Letra t� Zgjedhura", f.108)

302. N� k�t� moment Ne th�rrasim n� kujtes� t� dashurit Tan� dhe u sjellim atyre lajmin e g�zuar t� mir�sis� s� sigurt t� Per�ndis� dhe t� gj�rave q� jan� caktuar p�r ta n� Librin Tim t� shk�lqyer. Ju keni duruar posht�rimet e armiqve p�r hir t� dashuris� Sime dhe keni p�rjetuar t� patundur n� Shtegun Tim mizorit� e r�nda q� t� pabes�t kan� kryer kund�r jush. P�r k�t� d�shmoj Un� Vet�, dhe Un� jam i Gjith�dijshmi. Sa i madh �sht� numri i vendeve q� jan� fisnik�ruar me gjakun tuaj p�r hir t� Per�ndis�. Sa shum� jan� qytetet ku �sht� ngritur z�ri i vajtimeve tuaja dhe �sht� ndier r�nkimi i vuajtjes suaj. Sa t� shumta jan� burgjet ku ju kan� hedhur hordhit� e tiranis�. Dijeni me siguri se Ai do t'ju b�j� fitimtar�, do t'ju lart�soj� midis popujve t� bot�s dhe do t� tregoj� rangun tuaj t� lart� para syve t� t� gjitha kombeve. Me siguri, Ai nuk do t� lejoj� q� shp�rblimi i t� preferuarve t� Tij t� humbas�.

("Tabelat e Bahá'u'lláh-ut Reveluar pas Qitapi Akdasit [Kitáb-i-Aqdas]" (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1988), f.246-47)

303. Me t� v�rtet� Zoti e b�n Kauz�n e Tij fitimtare nj� her� n�p�rmjet ndihm�s s� armiqve t� tij dhe nj� her� tjet�r n� saj� t� ndihm�s s� t� zgjedhurve t� Tij. N� lidhje me k�ta shpirtra t� d�lir� e t� bekuar Penda Jon� e lavdis� ka reveluar at� q� ia kalon bot�s mbar�, thesareve t� saj e gjith�kaje q� ekziston n� t�. S� shpejti t� shkujdesurit dhe ata q� b�jn� t� k�qia do t� shp�rblehen p�r at� q� duart e tyre kan� b�r�.

(Nga nj� Tabel�, p�rkthyer prej persishtes)

304. Gjith�ka q� ndodh n� bot�n e qenieve �sht� drit� p�r t� dashurit e Tij dhe zjarr p�r njer�zit e rebelimit e t� konfliktit. Edhe sikur t� gjitha humbjet e bot�s t'i p�sonte nj�ri prej miqve t� Per�ndis�, ai p�rs�ri do t� p�rfitonte nga kjo, nd�rsa humbjen e v�rtet� do ta p�sonin ata q� jan� t� paq�ndruesh�m, injorant� e kryelart�. Megjith�se autori {6} i th�nies q� vijon n�nkuptonte di�ka tjet�r, Ne megjithat� e gjejm� me vend q� ajo tregon veprimin e Vullnetit t� pandryshuesh�m t� Per�ndis�:

"Tek a �ift, ti do ta fitosh bastin." Miqt� e Per�ndis� do t� fitojn� e p�rfitojn� n� t� gjitha rrethanat dhe do t� arrijn� begatin� e v�rtet�. N� zjarr ata mbeten t� ftoht� dhe nga uji dalin t� palagur. Pun�t e tyre ndryshojn� nga pun�t e njer�zve. Shorti i tyre �sht� fitimi, cilado qoft� marr�veshja. P�r k�t� d�shmon �do i men�ur sympreht� dhe �do njeri i ndersh�m q� i ka vesh�t hapur.

(Nga nj� Tabel�, p�rkthyer prej persishtes)

EKSTRAKTE NGA SHKRIMET DHE TH�NIET E 'Abdu'l-Bahá-IT:

305. Miqt� e Per�ndis� i mb�shtet Mbret�ria e ep�rme dhe ata i arrijn� fitoret n�p�rmjet ushtrive t� grumbulluara t� udh�rr�fimit m� t� madh. K�shtu, p�r ta �do v�shtir�si do t� sheshohet, �do problem do t� zgjidhet shum� leht�.

("Pjes� t� Zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it", nr. 221, f.279)

306. S� shpejti krahinat Per�ndimore do b�hen po aq rretatuese sa dhe horizontet e Lindjes, dhe Dielli i s� V�rtet�s do t� shk�lqej� me nj� ndri�im q� do ta b�j� err�sir�n e gabimit t� venitet e t� zhduket. T� shumt� jan� ata q� do t� ngrihen p�r t'ju kund�rshtuar, q� do t'ju shtypin, q� do t� hedhin akuza mbi ju, q� do t� g�zohen p�r fatkeq�sit� tuaja, q� do t'ju konsiderojn� si njer�z q� duhen shmangur dhe do t� l�shojn� fyerje kund�r jush; megjithat� Ati juaj qiellor do t'ju jap� juve nj� ndri�im t� till� shpirt�ror q� do t� b�heni si rrezet e diellit, i cili, nd�rsa ato d�bojn� ret� e err�ta, del p�r ta p�rmbytur me drit� sip�rfaqen e tok�s. �sht� detyra juaj, sa her� q� k�to sprova t'ju bien mbi kok�, t� q�ndroni t� patundur dhe t� jeni t� duruar e t� q�ndruesh�m. N� vend q� t'i p�rgjigjeni s� keqes me t� keqe, ju duhet t'i qet�soni kund�rshtar�t me mir�sin� e mir�dashjen m� t� madhe, dhe kurrsesi t� mos i vini r�nd�si mizorive e fyerjeve, p�rkundrazi t'i shihni ato si �apk�nll�qe f�mij�sh. Sepse m� n� fund rrezatimi i Mbret�ris� do ta mposht� err�sir�n e bot�s s� qenies, dhe karakteri i shenjt� e i lart� i q�llimeve tuaja do t� b�het i duksh�m n� m�nyr� t� pagabueshme. Asgj� nuk do t� mbetet e fshehur: vaji i ullirit, edhe pse i vendosur n� qilarin m� t� thell�, do t� digjet nj� dit� me shk�lqim lart n� fanar. I vogli do t� b�het i madh, dhe t� pafuqishmit do t'i jepet forc�; ata q� jan� n� mosh� t� njom� do t� b�hen f�mij�t e Mbret�ris�, dhe ata q� kan� shkuar n� rrug� t� gabuar do t� udh�hiqen p�r n� banes�n e tyre qiellore.

(Nga nj� Tabel�, p�rkthyer prej persishtes)

307. Ti ke shkruar n� lidhje me rritjen e Kauz�s s� Per�ndis� n� vendin T�nd. Nuk ka dyshim se Besimi i Per�ndis� do t� p�rparoj� nga dita n� dit� n� at� vend, sepse ai do t� ndihmohet nga fuqia p�rforcuese e Shpirtit t� Shenjt� dhe nga mb�shtetja e Fjal�s s� Per�ndis�. As nuk ka ndonj� dyshim q� pjes�tar�t e klerit t� krishter� do t� ngrihen kund�r tij me armiq�si t� pam�shirshme, duke dashur t'ju godasin e t'ju shtypin dhe duke k�rkuar t'ju sulmojn� me an� dyshimesh; sepse p�rhapja e Kauz�s s� Per�ndis� do t� �oj� n� zbehjen e fatit t� tyre-ashtu si� u zbeh fati i farisejve para tyre-dhe do t� sjell� humbjen e dinjitetit e t� pozit�s q� ata g�zojn� midis njer�zve.

Reflekto p�r koh�n e Jesuit dhe p�r b�mat e klerik�ve hebrenj e t� farisejve. B�ma t� tilla do t� p�rs�riten n� k�t� dit� nga duart e k�tyre klerik�ve t� krishter�. Por ju mos u shqet�soni; jini t� vendosur e t� q�ndruesh�m, sepse �sht� e sigurt q� nj� kompani shpirtrash do t� ngrihen, me dashuri t� pafundme, p�r t� hyr� n� Mbret�rin� e Per�ndis�. K�ta shpirtra do t'ju shp�rblejn� p�r hallet, posht�rimet e p�rbuzjen q� p�soni nga klerik�t: vuajtjeve t� shkaktuara nga k�ta t� fundit, ata do t'u p�rgjigjen me akte mir�sie, derisa m� n� fund, si� e ka treguar p�rvoja e koh�ve t� m�parshme, f�mij�t e Mbret�ris� do t� arrijn� mbizot�rimin dhe fitorja do t� jet� e tyre. T� jeni t� sigurt p�r k�t�.

(Nga nj� Tabel�, p�rkthyer prej persishtes)

308. T� gjith� ata q� ngrihen p�r t'i sh�rbyer Kauz�s s� Per�ndis� do t� p�rndiqen e keqkuptohen. K�shtu ka qen� e do t� jet� gjithmon�. Mos lejoni as armik as mik t� prish� gjakftoht�sin� tuaj, t� shkat�rroj� lumturin� tuaj, t'ju tremb� nga vepra juaj. Mb�shtetuni t�r�sisht te Per�ndia. At�her� p�rndjekja dhe shpifjet do t'ju b�jn� m� t� g�zuar. Planet e armiqve tuaj do t� kthehen kund�r tyre. Jo ju, por ata do t� vuajn�.

Shtypja �sht� era q� i fryn zjarrit t� dashuris� s� Per�ndis�. Mir�priteni p�rndjekjen e hidh�rimin. Nj� ushtar mund t� mbaj� arm�, por derisa t� mos ket� p�rballuar armikun n� betej�, ai nuk e ka fituar vendin e tij n� ushtrin� e mbretit. Asgj� le t� mos ju mposht�. P�rkrah�si juaj �sht� Per�ndia. Per�ndia �sht� i pamposhtur. Jini t� q�ndruesh�m n� Bes�lidhjen Qiellore. Lutuni p�r forc�. Ajo do t'ju jepet, sado t� v�shtira t� jen� kushtet.

("Star of the West", v�ll.4, nr.5 ( 5 qershor 1913), f.88 - p�rkthim i rish.)

309. Dhe tani, n� qoft� se ju veproni n� p�rputhje me m�simet e Bahá'u'lláh-ut, t� jeni t� sigurt� se do t� ndihmoheni e mb�shteteni. Ju do t� dilni fitimtar� n� �do gj� q� do t� nd�rmerrni dhe t� gjith� banor�t e tok�s nuk do t� jen� n� gjendje t'ju b�jn� ball�. Ju jeni fitimtar�, sepse fuqia e Shpirtit t� Shenjt� ju ndihmon. Mbi e tej t� gjitha forcave fizike e fenomenale, vet� Shpirti i Shenjt� do t'ju ndihmoj�.

("Star of the West", v�ll. 8, nr.8 (1 gusht 1917), f. 103 - p�rkthim i rishikuar)

EKSTRAKTE NGA SHKRIMET E SHOGHI EFFENDI-UT:

310. N�se, n� dit�t q� do t� vijn�, ajo tok� {7} do t� p�rfshihet nga vuajtje e fatkeq�si t� ndryshme; n�se shtr�ngesave t� koh�ve t� sotme do t'u shtohet shp�rthimi i p�rmbysjeve t� gjera civile; n�se horizontet tashm� t� err�ta t� vendit do t� b�hen edhe m� t� zymta e m� k�rc�nuese, ju nuk duhet as t'ju pushtoj� frika e d�shp�rimi, as t'i lejoni vetes t� largoheni, qoft� edhe nj� fije floku, nga ajo rrug� e sigurt dhe e menduar mir� q� keni ndjekur deri tani-nga vazhdimi, me fjal� t� tjera, i pun�s suaj k�mb�gul�se, t� palodhur e t� pand�rprer� p�r t� shtuar numrin e institucioneve administrative Baha'i, p�r t� forcuar themelet e tyre, p�r t� ngritur m� lart emrin e mir� q� ato g�zojn� dhe p�r t� konsoliduar respektin e prestigjin q� ato kan�. �lirimi i k�tij komuniteti t� pafajsh�m e t� munduar nga prangat e rob�ris� dhe shp�timi i tij nga kthetrat e armikut e t� shtyp�sit, do t� shoq�rohet patjet�r me trazira e rr�muj�; po k�shtu, arritja nga njer�zit e Baha-it e nj� pozite n� t� cil�n ata t� g�zojn� nderim, rehati e qet�si t� v�rtet�, duhet t� ndesh� n� m�nyr� t� pashmangshme armiq�sin� e rezistenc�n, kund�rv�nien plot zhurm� e protestat e t�rbuara t� t� gjith� atyre q� ruajn� armiq�si e mllef kund�r tyre. Prandaj, n�se uj�rat e trazuara t� detit t� kund�rv�nies do t� b�hen edhe m� t� turbulluara, n�se stuhia e fatkeq�sis� do t� b�het m� e furishme e do t� sulmoj� nga t� gjasht� an�t me mynxyra t� reja at� komunitet q� ka kaluar sprova t� r�nda, at�here dijeni pa ngurrim e me bindje t� patundur se ora e shp�timit, koha e caktuar kur premtimet e lashta do t� p�rmbushen me lavdi, �sht� af�r dhe se mjetet p�r arritjen e fitores supreme e t� pamposhtur nga pasuesit aq t� shtypur t� Emrit m� t� Madh n� at� vend jan� p�rgatitur e n� gatishm�ri. Q�ndrueshm�ria e q�llimit dhe vendosm�ria e patundur jan� vetit� q� duhet t� shfaqin njer�zit e Baha-it, n� qoft� se duan t'i kalojn� me sukses k�to faza t� fundit q� mbeten dhe t� shohin, n� nivelet m� t� larta e n� nj� m�nyr� q� do t'i mbush� ata me habi, realizimin e shpresave t� tyre m� t� thella e t� d�shirave t� tyre m� t� zjarrta. E till� �sht� udha e Per�ndis� -"Dhe asnj� ndryshim nuk mund t� gjesh n� udh�n e Per�ndis�". {8}

(Nga nj� let�r e dat�s 11 janar 1928 d�rguar Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Persis� - p�rkthyer prej persishtes)

311. ...na bie p�r detyr� q�, duke v�zhguar n� pritje nga nj�far� distance shfaqjen l�viz�se t� betejave t� Besimit t� Bahá'u'lláh-ut, t� k�rkojm� ngush�llim e forc� n� mendimin se �do gj� q� mund t'i ndodh� k�saj Kauze, sado t� dhembshme e posht�ruese t� jen� sprovat q� koh� pas kohe mund t� duket se godasin jet�n organike ose nd�rhyjn� n� funksionet e mekanizmit administrativ t� Besimit Baha'i, t� tilla fatkeq�si s'mund ve�se t� provojn� m� n� fund se jan� nj� bekim i fshehur, i caktuar nga nj� Urt� e pakapshme nga t� gjith� ne, p�r t� vendosur e konsoliduar sovranitetin e Bahá'u'lláh-ut mbi k�t� tok�.

(Nga nj� let�r e dat�s 1 janar 1929 d�rguar Baha'i-ve t� Per�ndimit, botuar n� "Administrimi Baha'i: Mesazhe t� Zgjedhura 1922-1932", f.164)

312. T� shumta e t� fuqishme kan� qen� forcat q� kan� kurdisur plane, si nga brenda dhe nga jasht�, n� vende t� larg�ta e t� af�rta, q� t� shuajn� drit�n e tij dhe t� zhdukin emrin e tij t� shenjt�. Disa jan� larguar nga parimet e tij dhe kan� tradhtuar n� m�nyr� t� turpshme kauz�n e tij. T� tjer� kan� l�shuar kund�r tij anatemat m� t� ashpra q� drejtuesit e eg�rsuar t� ndonj� institucioni kishtar jan� t� gjendje t� shqiptojn�. Nd�rsa t� tjer� akoma kan� hedhur mbi t� vuajtje e posht�rime q� vet�m autoriteti sovran, me pushtetin e vet t� plot�, mund t� shkaktoj�.

E shumta q� armiqt� e tij t� hapur e t� fsheht� mund t� shpresonin t� arrijn� ishte t� vononin rritjen dhe t� err�sonin p�rkoh�sisht q�llimin e tij. Ajo q� ata arrit�n praktikisht ishte q� e spastruan dhe e kulluan jet�n e tij, e �uan at� n� thell�si edhe m� t� m�dha, gjall�ruan shpirtin e tij, ia krasit�n institucionet dhe �imentuan unitetin e tij. Ata kurr� nuk mund�n t� krijojn� ndonj� p�r�arje, ndonj� t� �ar� t� p�rhershme n� trup�n e madhe t� pasueve t� tij.

Ata q� e tradh�tuan kauz�n e tij, ata p�rkrah�s t� fishkur e zem�rlepuj t� tij, u than� dhe ran� si gjethet e zverdhura, t� pafuqish�m t� err�sonin shk�lqimin e tij ose t� rrezikonin struktur�n e tij. Armiqt� e tij m� t� betuar, ata q� e sulmuan at� nga jasht�, u flak�n nga pushteti dhe, n� m�nyr�n m� t� habitshme, gjet�n fundin e tyre. Persia ishte e para q� e shtypi dhe e kund�rshtoi at�. Monark�t e saj u rr�zuan me turp, dinastit� e tyre u shemb�n, emri i tyre u posht�rua, hierarkia, q� ishte aleatja e tyre dhe q� mb�shteste shtetin e tyre n� r�nie, u diskretitua krejt�sisht. Turqia, e cila tre her� me radh� e d�boi Themeluesin e tij dhe i imponoi Atij burgimim mizor e t� p�rjetsh�m, kaloi p�rmes nj� prej sprovave m� t� ashpra e revolucioneve m� rr�nj�sore q� ka njohur historia, u tkurr nga nj� prej perandorive m� t� fuqishme n� nj� republik� t� vog�l aziatike, Kalifati i saj, institucioni m� i fuqish�m i Islamit, u hoq.

Nd�rkoh� Besimi q� kishte q�n� objekti i tradhtive t� tilla t� p�rbindshme dhe synimi i sulmeve t� tilla armiq�sore, forcohej gjithnj� e m� shum�, duke ecur p�rpara pa iu trembur syri e pa u p�r�ar� nga goditjet q� kishte marr�. N� mes t� sprovave, ai kishte frym�zuar n� pasuesit e vet besnik� nj� vendosm�ri q� asnj� penges�, sado e fuqishme, nuk mund ta minonte. Ai kishte ndezur n� zemrat e tyre nj� besim q� asnj� fatkeq�si, sado e zez�, nuk mund ta shuante. Ai kishte rr�njosur n� zemrat e tyre nj� shpres� q� asnj� forc�, sado e vendosur, nuk mund ta l�kund�te.

(Nga nj� let�r e dat�s 11 mars 1936 d�rguar Baha'i-ve t� Per�ndimit, botuar n� "Rendi Bot�ror i Bahá'u'lláh-ut: Letra t� Zgjedhura", f.195-96)

313. ...�do sprov� e dukshme, me t� cil�n urtia e pamatur e t� Gjith�fuqishmit e gjykon t� nevojshme t� brengos� komunitetin e Tij t� zgjedhur, sh�rben vet�m p�r t� provuar p�rs�ri solidaritetin e tij thelb�sor e p�r t� konsoliduar forc�n e tij t� brendshme...

P�r t� tilla demonstrime t� nd�rhyrjeve t� nj� Providence gjithnj� syhapur, ata q� e njej�sojn� veten me Komunitetin e Emrit M� t� Madh duhet t� ndjehen p�rjet�sisht mir�njoh�s. Prej �do shenje t� re t� bekimit t� Tij t� pashtersh�m, nga nj�ra an�, dhe t� sprov�s s� Tij, nga ana tjet�r, ata s'mund t� nxjerrin ve�se shpres� e kuraj� t� pafund...

...

Ndon�se t� pak�t n� num�r e t� kufizuar n� p�rvoj�n, n� aft�sit� e n� burimet tuaja, por Forca q� shtyn p�rpara misionin tuaj �sht� e pakufishme n� shtrirje dhe e pallogaritshme n� fuqin� e saj. Edhe pse armiqt� q� �do shpejtim i p�rparimit t� misionit tuaj ka p�r t� ngritur do t� jen� t� eg�r, t� shumt� e t� pam�shirsh�m, por Ushtrit� e padukshme, t� cilat, n� rast se k�mb�ngulni, do t� v�rshojn�, si� �sht� premtuar, p�r t'ju ndihmuar, do t'ju b�jn� m� n� fund t� aft� q� t'i mposhtni shpresat e armiqve dhe t'i asgj�soni forcat e tyre. Edhe pse bekimet p�rfundimtare q� duhet t� kuror�zojn� kryerjen e misionit tuaj jan� t� padyshimta dhe premtimet Hyjnore q� ju jan� dh�n� jan� t� patundura e t� pandryshueshme, por masa e shp�rblimit t� madh q� do t� korr� secili prej jush do t� varet nga shkalla n� t� cil�n p�rpjekjet tuaja t� p�rditshme do t� ken� kontribuar n� p�rhapjen e atij misioni dhe n� shpejtimin e triumfit t� tij.

(Nga nj� let�r e dat�s 25 dhjetor 1938 d�rguar Baha'i-ve t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kanadas�, botuar n� "Ardhja e Drejt�sis� Hyjnore", f.2; f.16)

314. Miq t� dashur! T� shumta, t� ndryshme dhe disa her� tep�r t� rrezikshme, kan� qen� krizat tragjike q� urrejtja e verb�r, mendjemadh�sia e pamas�, marr�zia e pabesueshme, pabesia e ul�t, ambicja e madhe e armikut kan� lindur peridiokisht brenda kufijve t� Besimit. Ky Besim, i nj� moshe kaq t� njom� e q� barte nj� premtim kaq t� �muar, ka marr� goditje aq t� tmerrshme e t� pabesa, t� papara n� historin� fetare t� bot�s, nga disa prej ithtar�ve t� tij m� t� fuqish�m e m� t� njohur, nga duart e p�rhap�sve, t� mbrojt�sve e t� administrator�ve dikur t� besuar e m� t� aft�, nga radh�t e t� besuarve t� tij m� t� nderuar e me pozita t� larta, qoft� si shok�, si sekretar� ose si z�vend�sa t� caktuar t� Lajm�tarit t� Besimit, t� Autorit t� tij dhe t� Qendr�s s� Bes�lidhjes s� Tij, deri edhe nga ata q� radhiteshin midis farefisit t� Manifestimit, pa p�rjashtuar t� v�llan�, djemt� dhe vajzat e Bahá'u'lláh-ut dhe t� em�ruarin nga vet� B�b-i.

Nga kronika e historis� s� tij t� trazuar, pothuajse �do faqe e s� cil�s p�rshkruan nj� kriz� t� re, �sht� e mbushur me shtjellimin e nj� fatkeq�sie t� re, tregon ngjarjen e nj� tradhtie t� ul�t dhe �sht� e damkosur me rr�fimin e barbarizmave t� patregueshme, del n� pah, e qart� dhe e pakund�rshtueshme, e v�rteta supreme se me �do shp�rthim t� ri armiq�sie ndaj Besimit, nga brenda a nga jasht� qoft�, ka v�rshuar n� m�nyr� providenciale nj� mas� e nj�jt� mir�sie q� ka mb�shtetur mbrojt�sit e saj dhe ka hedhur n� p�shtjellim kund�r-shtar�t, q� i ka dh�n� nj� impuls t� ri ecjes p�rpara t� Besimit, nd�rsa kjo shtytje, nga ana e saj, p�rmes shfaqjeve t� saj, provokon armiq�si t� reja n� sfera q� deri tani as q� i merrnin me mend implikimet e saj sfiduese-e kjo armiq�si gjithnj� e m� e madhe, e shoq�ruar me nj� revelacion edhe m� shtang�s t� Pushtetit Hyjnor e me nj� v�rshim edhe m� t� madh t� hirit qiellor, i cili, duke u dh�n� mund�si p�rkrah�sve t� Besimit t� sh�nojn� fitore edhe m� t� shk�lqyera, do t� krijoj� p�r rrjedhoj� probleme t� nj� r�nd�sie edhe m� jet�sore dhe do t� ngrej� armiq t� tjer� t� fuqish�m kund�r nj� Kauze, e cila n� fund t� fundit nuk mund ve�se t'i zgjidh� k�to probleme dhe ta shtyp� rezistenc�n e k�tyre armiqve, p�rmes nj� shpalosjeje edhe m� t� lavdishme t� fuqis� s� saj t� brendshme.

Marshimi i pandalsh�m i Besimit t� Bahá'u'lláh-ut, i par� n� k�t� drit� dhe i shtyr� nga ndikimet stimuluese, q� i lindin si mosurt�a e armiqve t� tij dhe forcat q� fshihen brenda vet� atij, p�rb�het nga nj� seri pulsimesh ritmike, q� precipitojn�, nga nj�ra an�, p�rmes shp�rthimeve eksplozive t� armiqve t� tij dhe, nga ana tjet�r, prej vibracioneve t� Fuqis� Hyjnore, t� cilat e shpejtojn� at� me nj� rit�m gjithnj� e m� t� lart�, p�rgjat� asaj rruge t� paracaktuar q� ka shtruar p�r t� Dora e t� Gjith�fuqishmit.

Duke qen� se kund�rv�nia ndaj Besimit, nga �far�do burimi q� t� dal�, �far�do forme q� t� marr�, sado t� dhunshme t� jen� shp�rthimet e saj, �sht�, si� pranohet p�rgjith�sisht, forca l�viz�se q�, nga nj�ra an�, ngren pesh� shpirtrat e mbrojt�sve t� tij trima dhe, nga ana tjet�r, l�shon p�r ta burime t� fresk�ta t� asaj Energjie Hyjnore e t� pashtershme, ne q� jemi thirrur p�r ta p�rfaq�suar, p�r ta mbrojtur e p�r t� mb�shtetur interesat e tij, n� vend q� �do shfaqje armiq�sie ta marrim si nj� prov� t� dob�simit t� shtyllave t� Besimit, duhet ta p�rsh�ndesim at� edhe si nj� dhurat� t� Per�ndis� edhe si nj� mund�si t� d�rguar nga Per�ndia, t� cil�n, n� qoft� se q�ndrojm� t� paepur, mund ta p�rdorim p�r t� �uar m� tej Besimin e Tij dhe p�r t� �rr�njosur e eliminuar plot�sisht kund�rshtar�t e tij.

Epoka Heroike e Besimit, e lindur n� dhembje, e rritur n� kund�rv�nie e q� po p�rfundon n� sprova po aq t� tmerrshme sa dhe ato q� shoq�ruan lindjen e saj, u pasua nga Periudha Formuese, e cila do t� d�shmoj� p�r kristalizimin gradual t� atyre energjive krijuese q� ka �liruar Besimi dhe p�r lindjen m� pas t� Rendit Bot�ror p�r t� cilin k�to forca ishin v�n� n� veprim.

E ashp�r dhe e pam�shirshme do t� jet� kund�rv�nia q� ky kristalizim e kjo lindje duhet t� provokojn�. Alarmi q� kjo duhet e do t� ngjall�, zilia q� kjo me siguri do t� shkaktoj�, shtremb�rimet t� cilave do t'u n�nshtrohet pam�shir�, t�rheqjet q� shpejt a von� do t'i duhet t� p�rballoj�, trazirat q� duhet t� shkaktoj� praktikisht, frutat q� do t� mbledh� m� n� fund, bekimet q� n� m�nyr� t� pashmahgshme do t� marr� dhe Epoka e Art� q� duhet n� m�nyr� t� pandalshme t� shpall�, tani vet�m sa kan� filluar t� shquhen pak dhe, nd�rsa Rendi i vjet�r do t� shembet n�n pesh�n e nj� Revelacioni kaq madh�shtor, kjo do t� b�het gjithnj� e m� e dukshme e mahnit�se.

(Nga nj� let�r e dat�s 12 gusht 1941 d�rguar Baha'i-ve t� Amerik�s, botuar n� "Mesazhe p� Amerik�n: Letra dhe Telegrame t� Zgjedhura d�rguar Baha'i-ve t� Amerik�s s� Veriut, 1932-1946", f.50-52)

315. Ne mund t� dallojm� nj� shkall�zim jo m� pak t� duksh�m n� karakterin e opozit�s q� i �sht� dashur t� p�rballoj� ... nj� opozit� e cila, tani, p�rmes ngritjes s� nj� Rendi t� caktuar hyjnisht n� Per�ndimin e Krishter� dhe p�rmes ndikimit t� tij fillestar mbi institucionet civile e kishtare, premton t� p�rfshij� midis mb�shtet�sve t� vet qeveri me autoritet e sisteme qeveritare t� lidhura me hierarkit� klerikale m� t� lashta e t� rr�njosura m� thell� n� bot�n e krishter�. Ne mundemi, n� t� nj�jt�n koh�, t� dallojm�, p�rmes mjergull�s s� armiq�sis� gjithnj� n� rritje, p�rparimin e dhembsh�m por k�mb�ngul�s t� disa komuniteteve brenda tij n�p�r fazat e err�sir�s, t� nxjerrjes jasht� ligjit, t� emancipimit dhe t� njohjes-faza q� duhet t� arrijn� kulmin, n� rrjedh�n e shekujve q� pasojn� nj�ri-tjetrin, me vendosjen e Besimit dhe me themelimin, n� t�r� fuqin� e autoritetin e saj, t� nj� Konfederate t� p�rbotshme Baha'i....

...

Megjith� goditjet e drejtuara kund�r forc�s s� tij q� po lind, qoft� nga ana e zot�ruesve t� pushtetit laik e shpirt�ror nga jasht� ose nga ana e armiqve zeMirzanj nga brenda, Besimi i Bahá'u'lláh-ut, jo vet�m nuk u thye as u p�rkul, por �sht� forcuar gjithnj� e m� shum�, ka kaluar nga fitorja n� fitore. Me t� v�rtet� historia e tij, n�se kuptohet drejt, mund t� thuhet se p�rb�het nga nj� seri pulsimesh, krizash e triumfesh q� alternohen, t� cilat e �ojn� at� gjithnj� e m� pran� fatit t� tij hyjnisht t� caktuar....

Vuajtjet q� kan� shoq�ruar shpalosjen progresive t� besimit t� Bahá'u'lláh-ut kan� qen� me t� v�rtet� aq t� r�nda sa ua kalojn� atyre q� kan� p�suar fet� e s� shkuar�s. Por ndryshe nga k�to fe, k�to vuajtje nuk kan� arritur aspak t� dob�sojn� unitetin e tij, as t� krijojn�, qoft� edhe p�rkoh�sisht, nj� �arje n� radh�t e pasuesve t� tij. Ai jo vet�m ka mbijetuar n� k�to sprova t� r�nda, por edhe ka dal� i past�r e i pac�nuar, i pajisur me nj� aft�si edhe m� t� madhe p�r t� p�rballuar e kap�rcyer �do kriz� q� marshimi i tij i pandalsh�m mund t� krijoj� n� t� ardhmen.

...

�do gj� q� mund t'i ndodh� k�tij Besimi foshnjor t� Per�ndis� n� dhjet�vje�ar�t e ardhsh�m ose n� shekujt e m�pastajm�, �far�do hidh�rime, rreziqe e vuajtje q� mund t� krijoj� faza tjet�r n� zhvillimin e tij mbar�bot�ror, nga cilado sfer� t� nd�rmerren kund�r tij sulmet nga armiqt� e tij t� tanish�m ose t� ardhsh�m, sado t� m�dha t� jen� prap�simet e t�rheqjet q� mund t� p�soj�, ne, q� kemi privilegjin t� kuptojm�, deri n� at� shkall� sa mund t� thellohen mendjet tona t� kufizuara, r�nd�sin� e k�tyre fenomeneve t� mrekullueshme q� shoq�rojn� ngritjen dhe vendosjen e tij, ne nuk kemi dyshim se ajo q� �sht� arritur tashm� n� qindvje�arin e par� t� jet�s s� tij jep garanci t� mjaftueshme se ai do t� vazhdoj� t� �aj� p�rpara, duke kapur maja m� t� larta, duke p�rmbysur �do penges�, duke hapur horizonte t� reja dhe duke arritur fitore edhe m� t� m�dha, gjersa misioni i tij i lavdish�m, duke u p�rhapur n� hap�sir�n e mjergullt t� koh�s q� shtrihet p�rpara, t� p�rmbushet plot�sisht.

("Per�ndia Kalon Pran�", Parath�nie f.xvii; f.409; f.410; f.412)

316. Refelektime t� tilla, n� vend q� t� lindin n� mendjet e n� zemrat tona gjurm�n m� t� vog�l t� hutimit, t� dekurajimit ose t� dyshimit, duhet t� p�rforcojn� bazat e bindjeve tona, t� na provojn� neve pacenueshm�rin�, veprat e �uditshme dhe pathyeshm�rin� e nj� Besimi, i cili, megjith� sulmet q� armiq t� eg�r e t� rreziksh�m nga radh�t e mbret�rve, t� princave e t� kishtar�ve kan� nd�rmarr� vazhdimisht kund�r tij, megjith� sprovat e ashpra t� brendshme q� e kan� tronditur prej m� se nj� shekulli dhe me udh�heq�s relativisht t� panjohur, megjith� papjekurin� e kushteve dhe zvet�nimin e gjeneratave bashk�koh�se t� ngritjes e t� rritjes s� tij, �sht� forcuar gjithnj� e m� shum�, ka ruajtur unitetin e integritetin e tij, ka p�rhapur drit�n e tij mbi t� pes� kontinentet, ka ngritur institucionet e Rendit t� vet Amdinistrativ dhe i ka shtrir� deg�zimet e veta n� t� kat�r an�t e bot�s, dhe ka nd�rmarr� fushata sistematike si n� Hemisfer�n Per�ndimore dhe n� at� Lindore.

Para t� mirave t� tilla, para nj� pohimi kaq t� habitsh�m e madh�shtor t� fuqis� s� pathyeshme q� fshihet brenda Besimit ton� t� �muar, ne vet�m mund t� ulim kryet me p�runj�si, me nderim e mir�njohje, t� p�rt�rijm� betimin ton� p�r besnik�ri ndaj Tij dhe, duke dh�n� bes�n secili n� zemr�n e vet, t� vendos� t'i q�ndroj� besnik k�tij betimi dhe t� k�mb�ngul� gjer n� fund, derisa pjesa jon� tok�sore e sh�rbimit p�r nj� Kauz� kaq t� lart� e t� pa�muar t� jet� p�rmbushur t�r�sisht.

(Nga nj� let�r e dat�s 15 qershor 1946 d�rguar Baha'i-ve t� Amerik�s, botuar n� "Mesazhe p�r Amerik�n: Letra dhe Telegrame t� Zgjedhura d�rguar Baha'i-ve t� Amerik�s s� Veriut, 1932-1946", f.104)

317. Me t� v�rtet� kjo sprov� e re q�, n� zbatim t� rregullimeve misterioze t� Providenc�s, ka prekur Besimin n� k�t� or� t� papritur, n� vend q� t'u jepte nj� goditje fatale institucioneve ose ekzistenc�s s� tij, duhet par� si nj� bekim i fshehur, jo si "fatkeq�si" por si "urti" e Per�ndis�, jo si p�rmbytje rr�nuese, por si "shi i but�" mbi nj� "kullot� t� gjelb�r", si "fitil" e si "vaj" p�r "llamb�n" e Besimit t� Tij, si "kujdes" p�r Kauz�n e Tij, si "uj� p�r at� q� �sht� mbjell� n� zemrat e njer�zve", si "kuror� e vendosur mbi kryet" e Lajm�tarit t� Tij t� Dit�s s� sotme. {9}

Cilido qoft� rezultati i saj, kjo trazir� e papritur q� ka pushtuar bot�n Baha'i, q� ka rigjall�ruar shpresat e u ka dh�n� zem�r hordhive t� kund�rshtar�ve t� Besimit, t� cil�t synojn� t� shuajn� drit�n e tij dhe ta fshijn� at� nga faqja e dheut, ka sh�rbyer si nj� thirrje borie, n�n tingujt e s� cil�s shtypi i bot�s, britmat e �jerra t� armiqve t� tij, protestat publike si t� njer�zve me vullnet t� mir� dhe t� atyre t� veshur me pushtet jan� bashkuar, duke shpallur anemban� ekzistenc�n e tij, duke e b�r� publike historin� e tij, duke mbrojtur t� drejtat e tij, duke zbuluar t� v�rtetat e tij, duke demonstruar karakterin e institucioneve t� tij dhe duke njoftuar q�llimet e synimet e tij.

...

Sepse, megjith�se kjo Kryq�zat� e re Shpirt�rore Bot�rore - q� p�rb�n, n� rastin m� t� mir�, vet�m Planin e Vog�l n� zbatim t� synimit t� t� Gjith�fuqishmit p�r sh�lbimin e njer�zimit, - ka p�suar nj� zmbrapje t� madhe, si rezultat i k�saj trazire q� ka paralizuar p�rkoh�sisht pjes�n m� t� madhe t� pasuesve t� organizuar t� Bahá'u'lláh-ut brenda vendlindjes s� Tij, megjithat� Plani i p�rgjithsh�m i Per�ndis�, duke l�vizuar n� m�nyr� misterioze e n� kund�rshtim me proceset e zakonshme e t� mir�njohura t� nj� Plani t� p�rcaktuar qart�, ka marr� nj� shtytje, forc�n e s� cil�s vet�m gjeneratat e m�vonshme mund ta vler�sojn� si duhet.

( Nga nj� let�r e dat�s 20 gusht 1954 d�rguar Baha'i-ve t� Shteteve t� Bashkuara, botuar n� "K�shtjella e Besimit: Mesazhe p�r Amerik�n 1947-1957", f.139-40)

318. Sado t� r�nda t� jen� sprovat e tyre, dhe sado dekurajuese mund t� duket gjendja e tanishme, ata duhet t� sjellin nd�rmend se Besimi t� cilit ata i detyrojn� besnik�ri u ka q�ndruar, jo shum� koh� m� par�, stuhive shum� m� t� furishme, q� nganj�her� dukej sikur do t� gllab�ronin e t� fshinin institucionet e tij q� po lindnin. Fidani i sapombjellur i nj� rendi administrativ t� konceptuar n� m�nyr� hyjnore, pasi hodhi rr�nj� t� thella n� tok�n gjermane, u p�rkul p�rkoh�sisht n�n furtun�n q� aq dhunsh�m u p�rplas mbi t� dhe, sapo stuhia e harxhoi fuqin�, ai u drejtua dhe, duke u rritur me nj� forc� t� re, l�shoi deg� e filiza q� tani hijesojn� gjith� vendin, madje zgjaten deri n� zem�r t� Austris�.

Edhe vet�m p�rjetimi i nj� rim�k�mbjeje kaq t� mrekullueshme nga nj� sprov� kaq rr�nuese, do t� mjaftonte p�r t� forcuar shpirtin e atyre q� i jan� n�nshtruar k�saj prove, si dhe t� brezit t� ri q� �sht� ende mjaft pran� atyre ngjarjeve p�r t� vler�suar furin� e skajshme t� saj, gj� q� jo vet�m do t'i b�j� ata t� aft� t'u q�ndrojn� sulmeve edhe m� t� egra, por edhe do t'i shtyj� ata, t� rinj e t� vjet�r, burra e gra qofshin, t� luftojn� me energji t� dyfishuar e me p�rkushtimin m� t� madh p�r t� p�rmbushur k�rkesat e ngutshme e t� shumanshme t� koh�s s� tanishme.

(N� dor�shkrimin e Shoghi Effendiut shtuar n� nj� let�r t� dat�s 14 gusht 1957, d�rguar n� em�r t� tij nj� Asambleje Shpirt�rore Komb�tare, n� "Drita e Udh�rr�fimit Hyjnor", v�ll.1 (Hofheim-Langenhain: Baha'i-Verlag GmbH, 1982), f.303-304)

EKSTRAKTE NGA LETRAT E SHKRUARA N� EM�R T� SHOGHI EFFFENDIUT:

319. Ka gjithnj� nj� ndryshim t� r�nd�sish�m midis miqve dhe miqve t� sprovuar. Nuk ka r�nd�si sesa i �muar mund t� jet� tipi i par�, e ardhmja e Kauz�s mb�shtetet mbi t� dytin. Deri tani miqt� gjerman� konsideroheshin si Bahá'í t� dashur, q� tani e tutje ata mund t� radhiten nd�r t� sprovuarit.

N� �do vend ku dalin v�shtir�si t� tilla, ato zakonisht p�rfundojn� me shtim energjish dhe me nj� sh�rbim m� intensiv p�r Kauz�n....

(4 prill 1930, d�rguar nj� besimtari individual, botuar n� "Drita e Udh�rr�fimit Hyjnor", v�ll. 1, f.34-35)

320. Miqt� ... nuk duhet t� ndjehen t� hutuar, sepse ata kan� sigurin� e Bahá'u'lláh-ut se cilado qoft� natyra e karakteri i forcave t� opozit�s q� i kund�rvihen Kauz�s s� Tij, triumfi i saj p�rfundimtar �sht� n� m�nyr� t� padyshimt� i sigurt.

(30 Gusht 1937, d�rguar nj� besimtari individual)

321. Por le ta din� ata me siguri, se sulmi qoft� i mosbesimtarit dhe i shtyp�sit do t� b�het nj� mjet p�r p�rhapjen e Kauz�s Hyjnore, p�r shpalljen e Fjal�s s� Per�ndis� dhe p�r konsolidimin e themeleve t� Besimit t� Tij t� shenjt�; dhe se armiqt� e tij m� n� fund do t� mposhten plot�sisht, se Kauza e Per�ndis� do t� dal� fitimtare dhe se Fjala e Tij do t� mbret�roj� supreme.

(21 tetor 1946, d�rguar nj� besimtari individual - p�rkthyer nga persishtja)

322. Ai i vler�son shum� sigurimet e Asambles� suaj p�r besnik�rin� e saj t� p�rhershme ndaj tij dhe ndaj Vullnetit e Testamentit t� Mjeshtrit. Si� mund ta merrni me mend, mosbesnik�ria e Familjes s� Mjeshtrit ka qen� nj� goditje shum� e trishtuar dhe e r�nd� p�r T�; por, megjith�se p�r shum� vjet ai i mbrojti ata me heshtjen e tij, m� n� fund u detyrua t� fliste p�r t� mbrojtur Besimin. P�r nj�qind vjet Kauza jon� e shtrenjt� ka vuajtur nga k�to hidh�rime t� brendshme, dhe m�nyra sesi besimtar�t, gjenerat� pas gjenerate, e kan� kaluar k�t� prov� me besim t� q�ndruesh�m, me besnik�ri e devocion, �sht� nj� nga shenjat se kjo �sht� Kauza e Per�ndis�, e mbrojtur hyjnisht fal� Bes�lidhjeve t� Bahá'u'lláh-ut e t� Mjeshtrit.

(30 qershor 1949, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Gjermanis� e t� Austris�, botuar n� "Drita e Udh�rr�fimit Hyjnor", v�ll.1, f.149)

323. Ai ju porosit t� mos dekurajoheni ose d�shp�roheni, por t� jeni t� sigurt� se Bahá'u'lláh-u do t'ju ndihmoj�. �do zmbrapsje q� p�son Kauza �sht� kurdoher� nj� mjet p�r t� siguruar nj� fitore t� ardhme, sepse Per�ndia kurr� nuk do t� lejoj� q� Besimi i Tij t� shuhet ose t� �rr�njoset.

(Nga nj� let�r e dat�s 26 janar 1950 d�rguar Asambles� Shpirt�rore Lokale t� Panamas�)

324. Megjith�se kjo mund t� jet� p�rkoh�sisht nj� v�shtir�si p�r pun�n tuaj dhe nj� kthim prapa, nuk ka dyshim se ajo sh�non nj� hap p�rpara n� avancimin e Besimit; sespe ne e dim� q� besimi yn� i dashur ka p�r t'u ndeshur m� n� fund me ortodoksit� e rr�njosura t� s� kaluar�s; dhe se ky konflikt nuk mund ve�se t� �oj� n� fitore m� t� m�dha dhe n� emancipimin, njohjen e mbizot�rimin p�rfundimtar.

(Nga nj� let�r e dat�s 8 prill 1951 d�rguar dy besimtar�ve)

325. Besimi po l�viz me nj� rit�m t� papar� dhe me nj� forc� t� papar� n� koh�n e tanishme. Me siguri, n�se ai shtypet n� nj� vend, fuqia e Kauz�s �sht� e till� q� duhet ta ngrej� at� me nj� forc� m� t� madhe n� nj� vend tjet�r; dhe k�shtu p�rndjekjet e Baha'i-ve persian� kan� b�r� q� Besimi t� shkoj� p�rpara n� Afrik�. Ky duhet t� jet� sigurisht nj� ngush�llim p�r vuajtjet e Baha'i-ve t� Persis�.

(Nga nj� let�r e dat�s 26 shtator 1955 d�rguar nj� besimtari individual)

EKSTRAKTE NGA LETRA T� SHKRUARA PREJ SHT�PIS� UNIVERSALE T� DREJT�SIS�:

326. Nuk duhet menduar se ngjarjet q� kan� ndodhur n� t� gjitha skajet e globit, duke p�rfshir� edhe tok�n e shenjt� t� Iranit, kan� qen� rast�si t� izoluara pa ndonj� synim e q�llim. Sipas fjal�ve t� Ruajt�sit ton� t� shum�dashur, "Dora e padukshme punon dhe spazmat q� ndodhin mbi tok� jan� prelud i shpalljes s� Kauz�s s� Per�ndis�." Kjo �sht� vet�m nj�ra prej forcave misterioze t� k�tij Revelacioni suprem, q� po i b�n gjymtyr�t e njer�zimit t� dridhen dhe t� dehurit prej krenaris� e moskok��arjes t� shtangen nga habia e t� tronditen ....

N� nj� koh� t� till� t� v�shtir�, kur njer�zimi �sht� i hutuar dhe njer�zit m� t� men�ur jan� n� m�dyshje p�r ila�in, njer�zit e Baha-it, q� kan� besim tek mir�sia e tij e pashtershme e tek udh�rr�fimi hyjnor, jan� t� sigurt se secila prej k�tyre sprovave t� dhembshme ka nj� shkak, nj� q�llim dhe nj� rezultat t� caktuar dhe t� gjitha jan� instrumente p�r zbatimin e Vullnetit t� pandryshuesh�m t� Per�ndis� mbi tok�. Me fjal� t� tjera, nga nj�ra an� njer�zimi �sht� goditur nga nd�shkimi i dh�n� prej Tij, i cili do t� grumbulloj� n� m�nyr� t� pashmangshme fiset e shp�rndara e t� n�nshtruara t� tok�s; dhe, nga ana tjet�r, ata t� pakt� q� Ai ka rritur n�n mbrojtjen e Udh�rr�fimit t� Tij dashamir�s po vazhdojn�, n� k�t� Epok� Formuese e periudh� kalimtare, t� nd�rtojn� midis k�tyre val�ve t� trazuara nj� fortes� t� papushtueshme, e cila do t� jet� e vetmja streh� q� ka mbetur p�r k�t� mor� t� humburish. Prandaj, miqt� e dashur t� Per�ndis�, q� kan� para tyre nj� vizion kaq t� gjer� e t� qart�, nuk shqet�sohen nga ngjarje t� tilla, as nuk rr�mbehen nga paniku p�rball� tingujve t� till� vrumbullit�s, dhe as do t'i presin me frik� e pasiguri konvulsione t� tilla, as do t� t�rhiqen qoft� edhe p�r nj� �ast nga p�rmbushja e p�rgjegj�sive t� tyre t� shenjta.

(10 shkurt 1980, d�rguar besimtar�ve iranian� banues n� vende t� tjera anemban� bot�s)

327. Armiqt� e p�rhersh�m t� Besimit kujtojn� se p�rndjekjet e tyre do t� shkat�rrojn� themelet e Besimit dhe do t� venitin lavdin� e tij. Sa keq! Sa keq p�r injoranc�n e marr�zin� e tyre! K�to akte shtypjeje, n� vend q� t� dob�sojn� vendosm�rin� e miqve, kan� sh�rbyer gjithmon� p�r t� ndezur zellin e tyre dhe p�r t� gjall�ruar qeniet e tyre. Sipas fjal�ve t� 'Abdu'l-Bahá-it, "...ata mendonin se dhuna dhe nd�rhyrja do t� sillnin shuarjen e heshtjen dhe do t� �onin n� shtypje e harres�; kurse nd�rhyrja n� ��shtje t� nd�rgjegjes shkakton stabilitet e q�ndrueshm�ri dhe t�rheq v�mendjen e syve e t� shpirtit t� njer�zve, gj� q� �sht� provuar n� m�nyr� eksperimentale shum� her� e shpesh."

�do pik� gjaku e derdhur nga martir�t trima, �do r�nkim i l�shuar nga viktimat e heshtura t� shtypjes, �do lutje p�r ndihm� hyjnore e b�r� prej besnik�ve, ka �liruar, e do t� vazhdoj� n� m�nyr� misterioze t� �liroj�, forca mbi t� cilat asnj� kund�rshtar i Besimit nuk ka kontroll dhe t� cilat, t� komanduara nga nj� Providenc� p�rher� Syhapur, kan� sh�rbyer p�r t� shpallur gjer�sisht emrin dhe fam�n e Besimit n� masat e njer�zimit n� t� gjitha kontinentet, miliona prej t� cilave m� par� kishin qen� krejt n� padijeni p�r ekzistenc�n e Besimit ose kishin pasur vet�m nj� kuptim sip�rfaq�sor, dhe shpesh t� gabuar, p�r m�simet e historin� e tij.

P�rndjekja e tanishme pati si rezultat q� t�rhoqi, si kurr� m� par� n� historin� e tij, v�mendjen e bot�s rreth emrit e karakterit t� Besimit ton� t� dashur. Si rezultat i drejtp�rdrejt� i protestave t� d�rguara nga komuniteti mbar�bot�ror i Emrit M� t� Madh sundimtar�ve t� Iranit, i deklaratave t� b�ra n� shtyp, kur k�to protesta u injoruan, i p�rpjekjeve t� drejtp�rdrejta t� institucioneve Bahá'í n� nivel komb�tar e nd�rkomb�tar pran� qeverive, bashk�sive t� kombeve, agjensive nd�rkomb�tare dhe pran� vet� Kombeve t� Bashkuara, Besimit t� Bahá'u'lláh-ut jo vet�m i �sht� kushtuar me simpati v�mendje n� k�shillat e bot�s, por gjithashtu meritat dhe t� drejtat e dhunuara t� tij jan� diskutuar dhe rezoluta proteste u jan� d�rguar autoriteteve iraniane nga qeveri sovrane, ve� e ve� e bashkarisht. Gazetat kryesore t� bot�s, t� pasuara nga shtypi lokal, u kan� paraqitur raporte t� favorshme p�r Besimin miliona lexuesve, nd�rsa stacione radiotelevizive po i b�jn� gjithnj� e m� shum� p�rndjekjet n� Iran subjekt t� programeve t� tyre. Sht�pi botuese tregtare po fillojn� t� porositin libra p�r Besimin.

...

Me t� v�rtet�, kjo val� e re p�rndjekjesh q� ka p�rfshir� Djepin e Besimit mund t� shihet edhe si nj� bekim i fshehur, si nj� "ndihm� paraprake", "fatkeq�sia" e s� cil�s, si gjithmon�, p�rballohet heroikisht nga komuniteti i shum�dashur persian. Kjo mund t� shihet si l�vizja e fundit n� Planin Madhor t� Per�ndis�, si nj� bu�itje tjet�r borie p�r t� zgjuar nga gjumi t� shkujdesurit dhe si nj� rast i shk�lqyer q� u jepet Baha'i-ve p�r t� treguar edhe nj� her� unitetin dhe miq�sin� e tyre para syve t� nj� bote n� r�nie e skeptike, p�r t'u shpallur me t�r� forc�n Mesazhin e Bahá'u'lláh-ut t� m�dhenjve e t� vegj�lve, p�r t� b�r� t� qart� nderimin e Besimit ton� p�r Islamin e p�r Profetin e tij, p�r t� konfirmuar parimet e mosp�rzjerjes n� veprimtari politike dhe bindjen ndaj qeveris�, e cila q�ndron n� vet� thelbin e Besimit ton�, dhe p�r t'u sjell� mir�qenie e ngush�llim zemrave t� martir�ve t� qet� dhe t� heronjve t� patundur n� pararoj� t� nj� komuniteti t� p�rndjekur....

(26 janar 1982, Baha'i-ve t� Bot�s)

328. Shoghi Effendiu ka par� n� jet�n organike t� Kauz�s nj� dialektik� t� fitores e t� kriz�s. Triumfet e pashoqe t� lindura nga q�ndrueshm�ria e paepur e miqve iranian� do ta shtyjn� n� m�nyr� t� pashmangshme opozit�n q� t� ver� n� prov� e t� shtoj� fuqin� ton�. �do Bahá'í n� bot� le t� jet� i sigurt se �do gj� q� mund t'i ndodh� k�tij Besimi n� rritje t� Per�ndis�, s'�sht� ve�se nj� d�shmi e pakund�rshtueshme e kujdesit dashamir�s, me t� cilin Mbreti i Lavdis� dhe Lajm�tari i Tij i martirizuar, n�p�rmjet Qendr�s s� pakrahasueshme t� Bes�lidhjes s� tij dhe Ruajt�sit ton� t� shum�dashur, po i p�rgatisin pasuesit e Tij t� p�runjur p�r trumfin p�rfundimtar e madh�shtor....

(2 janar 1986, Baha'i-ve t� Bot�s)

329. Inaugurimi i atij Plani koincidoi me shp�rthimin e ri t� p�rndjekjes s� eg�r t� komunitetit Bahá'í n� Iran, nj� p�rpjekje e q�llimt� p�r ta eliminuar Kauz�n e Per�ndis� nga vendlindja e saj. Q�ndresa heroike e miqve persian� ka qen� burimi kryesor i p�rq�ndrimit kolosal t� v�mendjes nd�rkomb�tare te Kauza, duke e futur m� n� fund at� n� rendin e dit�s t� Asambles� s� P�rgjithshme t� Kombeve t� Bashkuara, gj� q�, bashk� me publicitetin mbar�bot�ror n� t� gjitha mjetet e informimit publik, e nxorri at� nga err�sira q� karakterizonte e mbulonte periudh�n e par� t� jet�s s� saj. Ky proces legjendar e shtyu Sht�pin� Universale t� Drejt�sis� t'u drejtonte nj� Deklarat� p�r Paqen Popujve t� Bot�s dhe t'ua d�rgonte at� Kryetar�ve t� Shteteve e n� gjith� qeveritar�ve.

(Ridvan 1986, Baha'i-ve t� Bot�s)
III. "Sigurimi i Besimit ton� t� �muar..."

(Shoghi Effendi, "Mesazhe p�r Bot�n Bahá'í 1950-1957", f.123)

EKSTRAKTE NGA SHKRIMET E Bahá'u'lláh-UT:

330. ..."Thuaj: O njer�z t� Per�ndis�! Hapni syt� se mos pushtetet e tok�s ju trembin, ose fuqia e kombeve ju dob�son, ose rr�muja e p�r�ar�sve ju prish mendjen, ose eksponent�t e lavdis� tok�sore ju d�shp�rojn�. Jini si nj� mal n� Kauz�n e Zotit tuaj, t� Gjith�fuqishmit, Lavdiplotit, t� Padetyrueshmit." "Thuaj: Kini mendjen, o njer�z t� Baha-it, se mos t� fuqishmit e tok�s ju grabisin forc�n, ose ata q� sundojn� bot�n ju kallin frik�n. Mb�shteteni besimin te Per�ndia dhe i leni pun�t tuaja n� dor�n e Tij. Ai, v�rtet, p�rmes fuqis� s� t� v�rtet�s do t'ju b�j� fitimtar�, dhe Ai me t� v�rtet� ka fuqi t� b�j� at� q� d�shiron, dhe n� duart e Tij jan� frer�t e forc�s s� gjith�fuqishme."

(Cituar n� Shoghi Effendi, "Ardhja e Drejt�sis� Hyjnore", f. 82)

331. �sht� detyr� e t� gjith� njer�zve q�, secili sipas aft�sis� s� tij, t� hedhin posht� argumentat e atyre q� kan� sulmuar Besimin e Per�ndis�. K�shtu ka urdh�ruar Ai q� �sht� I Gjith�fuqishmi, I Gjith�pushtetshmi. Ai q� d�shiron t� p�rhap� Kauz�n e t� vetmit Per�ndi t� v�rtet�, le ta p�rhap� at� me pend�n dhe gjuh�n e tij, dhe jo t� p�rdor� shpat�n ose dhun�n.... Sikur nj� njeri t� ngrihej p�r t� mbrojtur, n� shkrimet e tij, Kauz�n e Per�ndis� kund�r atyre q� e sulmojn�, nj� njeri i till�, sado e pap�rfillshme t� jet� ndihmesa e tij, do t� jet� kaq i nderuar n� bot�n q� do t� vij�, saq� Tubimi i ep�rm do ta ket� zili lavdin� e tij. Asnj� pend� nuk mund t� p�rshkruaj� sa sublime �sht� pozita e tij, as ndonj� gjuh� nuk mund t� tregoj� shk�lqimin e saj. Sepse cilitdo q� q�ndron fort e i patundur n� k�t� Revelacion t� shenjt�, t� lavdish�m e t� lart�, do t'i jepet nj� pushtet i till� q� do t'i jap� mund�si t'i b�j� ball� e t'i q�ndroj� �do gj�je q� �sht� n� qiell e mbi tok�. Per�ndia �sht� Vet� d�shmitar p�r k�t�.

("Q�mtime nga Shkrimet e Bahá'u'lláh-ut", sek. 154, f.329-30)

332. Ne i k�shillojm� njer�zit e Sht�pis� s� Drejt�sis� dhe i porositim ata t� sigurojn� mbrojtjen dhe ruajtjen e burrave, t� grave e t� f�mij�ve. �sht� detyr� e tyre t'u kushtojn� kujdesin m� t� madh interesave t� njer�zve n� �do koh� e n� t� gjitha kushtet. I bekuar �sht� sundimtari q� ndihmon robin dhe i pasuri q� kujdeset p�r t� varf�rin, dhe i drejti q� mbron nga keqb�r�si t� drejtat e t� shtypurit, dhe lum i besuari q� zbaton at� q� Urdh�ruesi, i Lashti i Koh�ve i ka caktuar atij.

("Tabelat e Bahá'u'lláh-ut t� Reveluara pas Qitapi Akdasit [Kitáb-i-Aqdas]", f.69-70)

333. Dhe po k�shtu Ai thot�: "Thuaju atyre q� kan� zem�r frikacake: Jini t� fort�, mos kini frik�, shikoni Per�ndin� tuaj." {10} Ky varg i bekuar �sht� prov� e madh�shtis� s� Revelacionit dhe e madh�shtis� s� Kauz�s, sepse bu�itja e boris� do t� p�rhap� p�shtjellim anemban� bot�s dhe frik� e t� dridhura midis t� gjith� njer�zve. Lum ai q� �sht� ndri�uar me drit�n e besimit e t� shk�putjes. Hidh�rimet e asaj Dite nuk do ta pengojn� ose ta alarmojn� at�. K�shtu ka folur Gjuha e Fjal�s, si� urdh�rohet prej Atij Q� �sht� M�shir�ploti. Ai, me t� v�rtet�, �sht� i Forti, i Gjith�pushtetshmi, Gjith�n�nshtruesi, i Gjith�fuqishmi....

("Let�r p�r t� Birin e Ujkut", f.147)

334. Ju duhet t'i k�shilloni t� gjith� miqt� t� ken� durim, t� jen� t� p�runjur e t� qet�, duke th�n�: O ju t� dashurit e Per�ndis� n� at� tok�! Ju jeni t� lavd�ruar n� t� gjitha bot�t e Per�ndis� p�r lidhjen tuaj me At� Q� �sht� e V�rteta e P�rjet�shme, por n� jet�t tuaja t� k�saj sip�rfaqeje tok�sore, t� cilat kalojn� si nj� �ast i vet�timsh�m, ju vuani nga posht�rimi. P�r hir t� t� vetmit Per�ndi t� v�rtet�, ju jeni fyer e p�rndjekur, ju jeni burgosur dhe keni flijuar jet�t tuaja n� shtegun e Tij. Megjithat� ju nuk duhet q� p�r shkak t� akteve tiranike t� disa shpirtrave t� shkujdesur t� shkelni kufijt� e porosive t� Per�ndis� duke u grindur me k�do qoft�.

�do gj� q� ju ka ndodhur, ka qen� p�r hir t� Per�ndis�. Kjo �sht� e v�rteta dhe p�r k�t� nuk ka dyshim. Ju duhet, pra t'i lini t� gjitha ��shtjet tuaja n� Duart e Tij, t'ia besoni gjith�ka Atij dhe t� mb�shteteni tek Ai. Ai me siguri nuk do t'ju braktis�. P�r k�t�, gjithashtu, nuk ka dyshim. Asnj� at� nuk ua dor�zon bijt� e tij eg�rsirave gllab�ruese; asnj� bari nuk ua l� tuf�n e tij ujqve t� uritur. Ai me siguri do t� b�j� gjith�ka p�r ta mbrojtur gj�n� e vet.

N�se, sidoqoft�, p�r pak dit�, n� pajtim me urtin� gjith�p�rfshir�se t� Per�ndis�, n� dukje pun�t do t� ndjekin rrug�n e tyre n� kund�rshtim me d�shir�n e ndonj�rit, kjo nuk do t� ket� pasoja dhe nuk ka r�nd�si. Q�llimi yn� �sht� q� t� gjith� miqt� ta ngulin v�shtrimin te Horizonti Suprem dhe t'i p�rmbahen asaj q� �sht� reveluar n� Tabelat. Ata duhet t� shmangin rrept�sisht rebelimin dhe t� ruhen q� t� mos shkelin n� shtegun e grindjes e t� konfliktit. Ata duhet t� mbrojn� t� vetmin Per�ndi t� v�rtet� t� tyre, lart�suar qoft� Ai, p�rmes ushtrive t� durimit, t� n�nshtrimit, t� nj� karakteri t� drejt�, t� veprave t� mira dhe t� fjal�ve m� t� zgjedhura e m� t� p�rsosura.

("Bota Baha'i", v�ll.XVIII (Haifa: Qendra Bot�rore Baha'i, 1986) f.10-11)

EKSTRAKTE NGA SHKRIMET E 'Abdu'l-Bahá-IT:

335. O ushtri e Per�ndis�! Kur godet fatkeq�sia, jini t� durar e gjakftoht�. Sado t� dhembshme qofshin vuajtjet tuaja, rrini t� qet� e me besim t� plot� n� mir�sin� e pashtershme t� Per�ndis�, b�juni ball� me trim�ri stuhive t� fatkeq�sive e t� sprovave t� r�nda.

("Pjes� t� Zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it",nr. 35, f.74)

336. Prandaj duhet q� t� dashurit e Per�ndis�, me pun�, me uj�rat e p�rpjekjeve t� tyre, t� kujdesen dhe ta ushqejn� e ta rritin k�t� pem� t� shpres�s. N� �do vend q� jetojn�, le t� miq�sohen me gjith� zem�r dhe t� jen� shok� t� atyre q� i kan� pran� ose larg. Me cil�si si ato t� qiellit, le t� mb�shtesin institucionet dhe fen� e Per�ndis�. Kurr� t� mos dekurajohen, kurr� t� mos jen� t� d�rrmuar, kurr� t� mos ndjehen t� hidh�ruar. Sa m� shum� antagoniz�m t� ndeshin, aq m� shum� le t� tregojn� besimin e tyre t� sh�ndosh�; sa m� shum� vuajtje e fatkeq�si t'u duhet t� p�rballojn�, aq m� me zem�rgjer�si le t'i kalojn� nj�ri-tjetrit kup�n e bujaris�. I till� �sht� shpirti q� do t� b�het jeta e bot�s, e till� �sht� drita q� p�rhapet nga zemra e tij: dhe ai q� mund t� jet� e mund t� veproj� ndryshe, nuk �sht� i denj� t� sh�rbej� n� Pragun e Shenjt� t� Per�ndis�.

("Pjes� t� Zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it", nr. 206, f. 258)

337. O ju t� dashurit e Zotit! Gj�ja m� e madhe �sht� mbrojtja e Besimit t� V�rtet� t� Per�ndis�, ruajtja e Ligjit t� Tij, mbrojtja e Kauz�s s� Tij dhe sh�rbimi ndaj Fjal�s s� Tij....

Por detyra ime supreme m� shtyn nga nevoja t� ruaj e t� mbroj Kauz�n e Per�ndis�. K�shtu, me keqardhjen m� t� madhe, un� ju k�shilloj duke th�n�: Ruajeni Kauz�n e Zotit, mbrojeni Ligjin e Tij dhe druajuni shum� p�r�arjes. Ky �sht� themeli i besimit t� njer�zve t� Baha-it (u b�ft� fli jeta ime p�r ta)...

("Vullneti e Testamenti i `Abdu'l-Bahá-it", (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1971), f.4; f.19)

EKSTRAKTE NGA SHKRIMET E SHOGHI EEFENDIUT:

338. �sht� detyr� e atyre t� jen� vigjilent� e t� matur, t� kujdessh�m e v�zhgues dhe ta mbrojn� kurdoher� Tempullin e Kauz�s nga shigjeta e intrigantit e nga sulmi i armikut.

(12 mars 1943, Baha'i-ve t� Amerik�s, t� Britanis� s� Madhe, t� Gjermanis�, t� Franc�s, t� Zvicr�s, t� Japonis� e t� Austris�, botuar n� "Administrimi Baha'i: Mesazhe t� Zgjedhura 1922-1932", f.38)

339. Nd�rsa L�vizja rritet n� prestigj, fam� e ndikim, nd�rsa ambicjet, lig�sia dhe keqdashja e t� huajve dhe e armiqve b�hen proporcionalisht m� t� m�dha, b�het gjithnj� e m� e r�nd�sishme q� �do individ e Asamble Shpirt�rore t� ken� mendjen q� t� mos bien viktima t� pafajshme t� q�llimeve t� liga t� keqdash�sit, t� egoistit e t� lakmitarit.

Lidhur me botimin e artikujve e t� pamfleteve p�r ��shtje polemike e politike t� koh�s, un� d�shiroj t'u kujtoj bashk�pun�tor�ve t� mi t� shum�dashur se n� faz�n e tanishme, kur Kauza �sht� ende n� foshnj�rin� e saj, �do analiz� e im�t dhe e holl�sishme nga miqt� rreth subjekteve q� jan� n� ball� t� diskutimit t� p�rgjithsh�m shpesh do t� keqinterpretohet n� disa qarqe dhe do t� lindin dyshime e keqkuptime q� do t� ken� reagime t� disfavorshme p�r Kauz�n. Ata do t� p�rpiqen t� krijojn� nj� kuptim t� shtremb�ruar t� objektit t� v�rtet�, t� misionit real e t� karakterit origjinal t� Besimit Baha'i. Ne duhet, nd�rsa p�rpiqemi t'i mb�shtesim besnik�risht e t'i parashtrojm� seriozisht parimet tona shoq�rore e morale n� t�r� thelbin e past�rtin� e tyre, n� t�r� p�rmbajtjen e tyre rreth fazave t� ndryshme t� shoq�ris� njer�zore, t� sigurojm� q� asnj� referenc� e drejtp�rdrejt� ose kritik� e ve�ant� n� shtjellimin q� u b�jm� parimeve baz� t� Besimit t� mos priret t'i kund�rvihet ndonj� institucioni ekzistues ose t� ndihmoj� p�r t� njej�suar nj� l�vizje thjesht shpirt�rore me zhurm�n dhe grindjet e ulta t� sekteve nd�rluftuese, t� fraksioneve e t� kombeve. Ne duhet t� p�rpiqemi n� t� gjitha th�niet tona t� kombinojm� maturin� dhe vetp�rmbajtjen fisnike t� t� urtit me sinqeritetin e besnik�rin� plot pasion t� mbrojt�sit t� zjarrt� t� nj� Besimi frym�zues. Nd�rsa refuzojm� t� themi fjal� q� do t� largonin ose ftohnin pa qen� nevoja ndonj� individ, qeveri ose popull, ne duhet q� pa frik� e pa ngurruar t� mb�shtesin e afirmojm� n� t�r�sin� e tyre t� v�rteta t� tilla, dija p�r t� cilat, besojm� ne, �sht� e nevojshme n� m�nyr� jet�sore e t� ngutshme p�r t� mir�n dhe p�rmir�simin e njer�zimit.

(10 janar 1926, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kanadas�, botuar n� "Administrimi Baha'i: Mesazhe t� Zgjedhura 1922-1932", f.102)

340. Ne mund ta provojm� se jemi t� denj� p�r Kauz�n ton�, vet�m n� qoft� se me sjelljen ton� individuale dhe me jet�n ton� komunitare ndjekim me k�mb�ngulje shembullin e Mjeshtrit ton� t� shum�dashur, t� Cilin terroret e tiranis�, stuhit� e fyerjeve t� pareshtura, atmosfera mbyt�se e posht�rimit, kurr� nuk e larguan qoft� edhe nj� fije floku nga Ligji i reveluar i Bahá'u'lláh-ut.

(12 prill 1927, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kanadas�, botuar n� "Administrimi Baha'i: Mesazhe t� Zgjedhura 1922-1932", f.132)

341. T� jeni p�r m� tep�r t� sigurt, tej �do dyshimi, q� nuk ka r�nd�si se me �'zell armiqt� e Besimit t� Per�ndis� mund t� p�rpiqen ta shuajn� zjarrin e tij, ata do t� b�jn� vet�m q� flaka e tij t� digjet edhe m� me furi, q� drita e tij t� ndri�oj� edhe m� fort, q� nxeht�sia e tij t� b�het edhe m� e madhe. Njer�zit me urt� e intuit�, q� t� padetyruar e ndjekin nga af�r progresin e Besimit, dhe q� jan� t� vendosur t'ia n�nshtrojn� at� shqyrtimit e k�rkimit m� t� kujdessh�m, nuk do t� tronditen e as do t� ndikohen nga k�to pretendime absurde e pa baz�, nga k�to botime vulgare e k�to deklarata q� vijn� n� kund�rshtim me nj�ra-tjetr�n. N� vend q� t� verbohen nga nj� propagand� e till� p�r t� v�rtetat e Kauz�s, ata p�rkundrazi do t� shtyhen nga kjo p�r t'i vazhduar hetimet e k�rkimet me nj� skrupolozitet e entusiAzam m� t� madh se m� par�; p�r t'u familjarizuar plot�sisht me m�simet, parimet dhe aspiratat e pasuesve t� Bahá'u'lláh-ut; e madje, p�rmes hirit e udh�rr�fimit t� Zotit t� Gjith�fuqish�m e t� Gjith�dijsh�m, p�r t'u ngritur n� koh� nevoje p�r mbrojtjen e ruajtjen e Kauz�s; p�r t� shpartalluar hordhit� e dyshimit, t� pasiguris� e t� keqkuptimit; p�r t� shembur nga themelet godin�n e shpifjes e t� mashtrimit; dhe p�r t� provuar e v�rtetuar p�rpara syve t� gjith� bot�s realitetin e shenjt�, t� lavd�ruar e t� pamposhtur t� Besimit t� pashmangsh�m t� Per�ndis�. K�to ndodhi t� ndryshme t� hidhura, t� kurdisura e t� nxitura nga armiqt� dhe keqdash�sit e Kauz�s-thashethemet e tyre dinake, fjal�t shpif�se q� p�rhapin, sulmet e tyre flagrante e t� paparimta-duhen par� si masa e mjete t� Providenc�s, t� caktuara p�r t� shpejtuar ardhjen e asaj dite t� premtuar, t� asaj fitoreje t� fuqishme e t� detyruar dhe t� atij triumfi t� duksh�m, i cili �sht� parashikuar aq qart� n� shkrimet dhe �sht� shtruar n� m�nyr� aq t� p�rcaktuar e shpreh�se nga Penda e M� t� Lartit.

(Nga nj� let�r e gushtit 1927 d�rguar Asambles� Shpirt�rore Kom�tare t� Persis� - p�rkthyer nga persishtja)

342. Q�ndrueshm�ria dhe stabiliteti i arritur nga �do shoqat�, grup ose komb, �sht� rezultat i-dhe ndodhet n� var�si t�-faktit se sa t� sh�ndosha e me vler� jan� parimet, mbi t� cilat bazohet administrimi i pun�ve dhe drejtimi i veprimtarive t� tij. Parimet udh�heq�se t� Baha'i-ve jan�: ndershm�ria, dashuria, bamir�sia dhe �ilt�rsia; v�nia e s� mir�s s� p�rgjithshme mbi interesin privat; praktikimi i devotshm�ris�, i virtytit e i moderimit. K�shtu, ruajtja dhe lumturia e tyre jan� t� siguruara p�rfundimisht. �far�do fatkeq�sish q� ata mund t� ndeshin, t� shkaktuara nga dredhit� e komplotist�ve e t� keqdash�sve, t� gjitha do t� kalojn� si dallg� dhe pas vuajtjeve do t� ket� g�zim. Miqt� jan� n�n mbrojtjen e fuqis� s� pamposhtur e n�n kujdesin e padep�rtuesh�m t� Per�ndis�. Nuk ka dyshim se �do shpirt i bekuar q� e sjell jet�n e tij n� harmoni me k�t� fuqi gjith�sunduese do t'u jap� shk�lqim veprave t� tij dhe do t� fitoj� nj� shp�rblim t� madh. Veprimet e atyre q� e ven� veten kund�r saj nuk duhet t� ngjallin nga ana jon� antipati, por lutje q� ata t� vihen n� rrug� t� drejt�. I till� ka qen� q�ndrimi i Baha'i-ve n� dit�t e shkuara, dhe i till� duhet t� jet� ai sot e p�rgjithmon�.

(18 Dhjetor 1928, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Iranit - p�rkthyer nga persishtja)

343. Le t� mos p�rzihen ata, as me fjal� e as me vepra, n� pun�t politike t� kombeve t� tyre p�rkat�se, n� politikat e qeverive t� tyre dhe n� planet e programet e partive e t� fraksioneve. N� polemika t� tilla ata nuk duhet t� qortojn� ask�nd, t� mos mbajn� an�n e askujt, t� mos p�rkrahin asnj� synim dhe t� mos e njej�sojn� vetveten me asnj� sistem q� u sjell d�m interesave t� larta t� asaj V�llaz�rie mbar�bot�rore, e cila �sht� q�llimi q� ata duhet t� mbrojn� e t� ushqejn�. Le t� ken� kujdes q� t� mos i lejojn� vetes t� b�hen mjete t� politikan�ve pa skrupull, ose t� bien n� grack�n e planeve t� pabesa t� komplotuesve e t� njer�zve t� pandersh�m midis bashkatdhetar�ve t� tyre. Le t'i japin jet�s s� tyre nj� form� t� till� dhe ta rregullojn� sjelljen e tyre n� nj� m�nyr� q� asnj� akuz� p�r fsheht�si, p�r mashtrim, p�r shp�rdorim ose k�rc�nim, sado e keqargumentuar, t� mos b�het dot kund�r tyre. Le t� ngrihen ata mbi t� gjitha partikularizmat e partij�sit�, mbi debatet e kota, llogarit� meskine, pasionet kalimtare q� trondisin fytyr�n dhe angazhojn� v�mendjen e nj� bote n� ndryshim. �sht� detyr� e tyre t� p�rpiqen t� dallojn�, sa m� qart� q� t� mundin, dhe n�se �sht� e nevojshme me ndihm�n e p�rfaq�suesve t� tyre t� zgjedhur, poste dhe funksione t� tilla q� jan� qoft� diplomatike ose politike nga ato q� jan� t� karakterit thjesht administrativ dhe t� cilat n� asnj� rrethan� nuk ndikohen nga ndryshimet e rast�sit� q� veprimtarit� politike e qeverisja partiake shkaktojn� n� �do vend. Le t� pohojn� ata vendosm�rin� e tyre t� patundur p�r t� q�ndruar fort e pa rezerva n� rrug�n e Bahá'u'lláh-ut, p�r t� shmangur komplikacionet e grindjet q� jan� t� pandara nga taktikat e politikanit, dhe t� b�hen faktor� t� denj� t� atij Rendi Hyjnor, q� mish�ron Q�llimin e pandryshuar t� Per�ndis� p�r t� gjith� njer�zit.

...

Nd�rsa numri i komuniteteve Bahá'í n� pjes� t� ndryshme t� bot�s shtohet dhe fuqia e tyre, si forc� shoq�rore, b�het gjithnj� e m� e dukshme, ata padyshim do t� shohin t'i n�nshtrohen gjithnj� e m� shum� presionit q� njer�zit me autoritet e influenc� n� sfer�n politike do t� ushtrojn�, me shpres� q� t� fitojn� mb�shtetjen q� u duhet p�r t� �uar p�rpara q�llimet e tyre. K�to komunitete, p�r m� tep�r, do t� ndiejn� nj� nevoj� gjithnj� e m� t� madhe p�r vullnetin e mir� dhe ndihm�n e qeverive p�rkat�se n� p�rpjekjet p�r t� zgjeruar horizontin e tyre dhe p�r t� konsoliduar themelet e institucioneve q� jan� n� ngarkim t� tyre. Le t� ken� mendjen se mos, nga zelli p�r t� �uar p�rpara q�llimet e Kauz�s s� tyre t� shtrenjt�, ata shtyhen padashur t� b�jn� pazarll�k me Besimin e tyre, t� bien n� kompromis p�r parimet e tyre thelb�sore, ose t� sakrifikojn�, p�r �far�dolloj avantazhi material q� mund t� p�rfitojn� institucionet e tyre, integritetin e idealeve t� tyre shpirt�rore. Le t� shpallin ata se n� cilindo vend q� jetojn� dhe sado t� avancuara t� jen� institucionet e tyre, ose sado e madhe t� jet� d�shira p�r t� imponuar ligjet e p�r t� zbatuar parimet e shpallura nga Bahá'u'lláh-u, ata do t'ua n�nshtrojn� veprimin e k�tyre ligjeve dhe aplikimin e k�tyre parimeve k�rkesave dhe urdh�resave legale t� qeverive t� tyre p�rkat�se. Nuk �sht� q�llimi i tyre q�, nd�rsa p�rpiqen t� zhvillojn� e p�rsosin pun�t administrative t� Besimit t� tyre, t� dhunojn�, n� �far�do rrethana qoft�, ato q� parashikon kushtetuta e vendit t� tyre, aq m� pak t� lejojn� q� mekanizmi i administrimit t� tyre t� z�vend�soj� qeverit� e vendeve t� tyre p�rkat�se.

Duhet mbajtur gjithashtu parasysh se vet� shtrirja e veprimtarive me t� cilat merremi, dhe larmia e komuniteteve q� veprojn� n�n forma t� ndryshme qeverisjeje, t� cilat ndryshojn� aq thelb�sisht n� standartet, politikat e metodat e tyre, e b�jn� absolutisht thelb�sore p�r t� gjith� an�tar�t e deklaruar t� cilitdo prej k�tyre komuniteteve t� shmangin �do veprim q�, duke shkaktuar dyshimin ose duke nxitur antagonizmin e cil�sdo qeveri, do t'i �onte v�llez�rit e tyre n� p�rndjekje t� reja ose do ta b�nte m� t� komplikuar natyr�n e detyr�s s� tyre. E si ndryshe, mund t� pyes un�, do t� mundej nj� Besim kaq i avancuar, q� i kap�rcen kufijt politik� e shoq�ror�, q� p�rfshin brenda kuadrit t� tij nj� larmi aq t� madhe kombesh e racash, i cili n� marshimin e vet p�rpara duhet t� mb�shtetet gjithnj� e m� shum� mbi vullnetin e mir� dhe mb�shtetjen e qeverive aq t� ndryshme e antagoniste t� tok�s-si do t� mundej ndryshe nj� Besim i till� t� kishte sukses n� ruajtjen e unitetit e n� mbrojtjen e interesave t� tij, n� arritjen e nj� zhvillimi t� q�ndruesh�m e paq�sor t� institucioneve t� veta?

Por nj� q�ndrim i till� nuk diktohet nga konsiderata t� volis� egoiste, por vihet n� veprim, s� pari e mbi t� gjitha, nga parimi i gjer� se pasuesit e Bahá'u'lláh-ut, n� asnj� rrethan�, nuk do t'i lejojn� vetes t� implikohen, qoft� si individ� ose si kolektiv, n� ��shtje q� do t� k�rkonin qoft� edhe largimin m� t� vog�l nga t� v�rtetat e idealet themelore t� Besimit t� tyre. As akuzat q� t� painformuarit e keqdash�sit mund t� ngren� kund�r tyre, as joshja me ndere e shp�rblime, kurr� nuk do t� b�jn� q� ata t� heqin dor� nga besimi i tyre ose t� devijoj� nga rruga e tyre. Le t� shpallin fjal�t e tyre, le t� d�shmoj� sjellja e tyre se ata q� pasojn� Bahá'u'lláh-un, n� cilindo vend q� t� jetojn�, nuk nxiten nga ambicje egoiste, se ata kurr� nuk kan� etje p�r pushtet, as b�hen merak p�r ndonj� val� mospopullariteti, mosbesimi ose kritike q� mund t� shkaktoj� aderimi rigoroz n� parimet e tyre.

(21 mars 1932, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kanadas�, botuar n� "Rendi Bot�ror i Bahá'u'lláh-ut: Letra t� Zgjedhura", f.64-67)

344. Nj� ndershm�ri e till� n� sjellje duhet t� manifestohet, me forc� gjithnj� e m� t� madhe, n� �do gjykim q� p�rfaq�suesve t� zgjedhur t� komunitetit Baha'i, cilado qoft� pozita q� kan�, mund t'u duhet t� shprehin. Ajo duhet t� pasqyrohet vazhdimisht n� ��shtjet e biznesit t� t� gjith� pjes�tar�ve t� tij, n� jet�n e tyre familjare, n� t� gjitha pun�t q� b�jn� dhe n� �do sh�rbim q� ata mund t� kryejn�, n� t� ardhmen, p�r qeverin� ose popullin e tyre. Ajo duhet t� mish�rohet n� sjelljen e t� gjith� zgjedh�sve Baha'i, kur ushtrojn� t� drejtat e funksionet e tyre t� shenjta. Ajo duhet t� karakterizoj� q�ndrimin e �do besimtari besnik lidhur me mospranimin e posteve politike, me mosaderimin n� parti politike, me mospjes�marrjen n� polemika politike dhe me mosan�tar�simin n� organizata politike e institucione kishtare.... Ajo duhet treguar n� paan�sin� e �do mbrojt�si t� Besimit ndaj armiqve t� tij, n� objektivitetin e tij p�r t� njohur meritat q� mund t� ket� armiku dhe n� ndershm�rin� p�r t� p�rmbushur �do detyrim q� mund t� ket� ndaj tij....

...

Njer�zve t� t� dy kontinenteve nuk mund t'u jepet demonstrim m� i madh p�r vitalitetin rinor dhe p�r fuqin� drith�ruese q� gjall�ron jet�n dhe institucionet e Besimit t� porsalindur t� Bahá'u'lláh-ut, sesa nj� pjes�marrje e zgjuar, k�mb�ngul�se e efektive e t� rinjve Baha'i, t� �do race, komb�sie e klase, si n� sfer�n e m�simit dhe n� at� administrative t� veprimtaris� Baha'i. N�p�rmjet nj� pjes�marrjeje t� till� kritik�t dhe armiqt� e Besimit, duke v�zhguar sipas shkall�s s� ndryshme t� skepticizmit e t� armiq�sis�, proceset evolucionare t� Kauz�s s� Per�ndis� e t� institucioneve t� saj, mund t� binden p�r t� v�rtet�n e padyshimt� se nj� Kauz� e till� �sht� tep�r e gjall�, e sh�ndetshme n� vet� thelbin e saj dhe se e ardhmja e saj �sht� e sigurt....

(25 dhjetor 1938, Baha'i-ve t� Shteteve t� Bashkuara e t� Kanadas�, botuar n� "Ardhja e Drejt�sis� Hyjnore", f.26-27; f.69-70)

345. Pengesa, t� ndryshme e t� shumta, do t� ngrihen padyshim p�r t� penguar marshimin p�rpara t� k�tij komuniteti [Australi]. Disfata mund t� err�sojn� p�rkoh�sisht shk�lqimin e misionit t� tij. Forcat e ortodoksis� fetare ndoshta mund t� grupohen, n� nj� koh� t� m�vonshme, kund�r tij. Eksponent�t e teorive e t� doktrinave q� u kund�rvihen n� themel bindjeve fetare e parimeve shoq�rore t� tij mund t� sfidojn� me k�mb�ngulje e ashp�rsi fuqin� e tij foshnjore. Rendi Administrativ-Arka e destinuar p�r t� ruajtur integritetin e tij e p�r ta �uar at� n� siguri-duhet q� pavones� t� k�rkoj� v�mendjen e pjes�tar�ve t� k�tij komuniteti pa p�rjashtim, idealet e tij duhet t� ushqehen vazhdimisht n� zemrat e tyre, q�llimet e tij t� studiohen e t� mbahen vazhdimisht para syve t� tyre, k�rkesat e tij t� plot�sohen me gjith� zem�r, ligjet e tij t� mb�shteten me kujdes, institucionet e tij t� p�rkrahen pa kufizim, misioni i tij i lavdish�m t� p�rhapet jasht� dhe fryma e tij t� b�het i vetmi q�llim q� motivon jet�n e tyre.

(N� dor�shkrimin e Shoghi Effendiut, t� shtuar n� nj� let�r t� dat�s 22 gusht 1949 d�rguar Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Australis� e t� Zeland�s s� Re, botuar n� "Letra nga Ruajt�si p�r Australin� dhe Zeland�n e Re, 1923-1957" (Sidnej: Asambleja Shpirt�rore Komb�tare e Baha'i-ve t� Australis� 1970), f.80-81)

346. Armiq�sia e gjakderdhja, me mjerimin q� i shoq�ron, vuajtjet e p�shtjellimi q� kan� goditur gjith� n�nkontinentin e Indis� n� muajt e fundit, m� kan� shkaktuar shqet�simin m� t� madh. Turbullirat, q� kan� pasuar lindjen e k�saj krize t� madhe n� jet�n e popullit t� saj, p�rb�jn� nj� sfid�, t� cil�n komuniteti i besimtar�ve t� patundur t� Bahá'u'lláh-ut n� at� vend duhet ta p�rballoj� me vendosm�ri, dhe duke e p�rballuar t� tregojn� vler�n e besimit t� tyre, thell�sin� e devocionit t� tyre, forc�n e unitetit t� tyre, q�ndrueshm�rin� e institucioneve t� tyre dhe karakterin heroik t� vendosm�ris� s� tyre. Ata nuk duhet as t� ndjehen t� alarmuar, as t� l�kunden ose ngurrojn� n� zbatimin e Planit t� tyre. T� mbrojtur nga institucionet q� kan� ngritur me duart e veta, duke q�ndruar t� sigurt n� fortes�n e dashuris� s� tyre p�r Bahá'u'lláh-un dhe n� devocionin e tyre p�r Besimin e Tij, duke ndjekur me vigjilenc� t� pand�rprer� e me synim t� sinqert� rrug�n e shtruar nga Plani q� ata vet� kan� filluar, t� inkurajuar nga suksesi fillestar i arritur tashm� q� kur ky Plan u vu n� zbatim, ata, edhe pse t� goditur shum� nga rrethanat e tanishme dhe sado e rrezikshme �sht� rruga ku ecin tani, duhet t� �ajn� p�rpara, pa iu trembur p�rndjekjeve, p�rbuzjes ose shpifjeve, drejt q�llimeve t� ndritshme q� i kan� shtruar vetes t� arrijn�.

(N� dor�shkrimin e Shoghi Effendiut, shtuar n� nj� let�r t� dat�s 24 Tetor 1947, shkruar n� em�r t� tij p�r Asamblen� Shpirt�rore Komb�tare t� Indis�, t� Pakistanit e t� Birmanis�, botuar n� "Agimi i nj� Dite t� Re" (Nju Delhi: Trusti Botues Baha'i, 1970), f.127)

347. NGJARJET E KOH�VE T� FUNDIT, PLOT�SIMI TRIUMFAL I NJ� SERI ND�RMARRJEVE HISTORIKE, SI ND�RTIMI I SUPERSTRUKTUR�S S� VARRIT T� B�B-IT, P�RURIMI I TEMPULLLIT M�M� TE PER�NDIMIT, FESTIMET MBAR�BOT�RORE T� VITIT T� SHENJT�, MBAJTJA E KAT�R KONFERENCAVE ND�RKONTINENTALE T� M�SIMIT Q� INAUGUROJN� KRYQ�ZAT�N DHJET�VJE�ARE, P�RHAPJA E PAPAR� E ZBATUESVE T� TIJ TRIMA MBI FAQEN E GLOBIT, P�RPARIMI I JASHT�ZAKONSH�M I FUSHATAVE T� AFRIK�S E T� PAQ�SORIT, NGRITJA E RENDIT ADMINISTRATIV N� GADISHULLIN ARAB, ZEMR�N E BOT�S ISLAMIKE, DISFATA E KUND�RSHTAR�VE T� FUQISH�M N� DJEPIN E BESIMIT, NGRITJA E ARKIVIT ND�RKOMB�TAR, Q� LAJM�RON VENDOSJEN E SELIS� S� RENDIT ADMINISTRATIV BOT�ROR N� TOK�N E SHENJT�, KAN� SH�RBYER P�R T� NDEZUR ARMIQ�SIN� E PASHUAR T� KUND�RSHTAR�VE MYSLIMAN�, KAN� KRIJUAR KUND�RSHTAR� T� RINJ ND�R BESIMTAR�T E KRISHTER�, KAN� SHKAKTUAR ORVATJE T� REJA T� ARMIQVE T� BRENDSH�M, SHKEL�S T� BES�LIDHJES S� VJET�R E T� RE, P�R TE NDALUR MARSHIMIN E KAUZ�S S� PER�NDIS�, P�R T� SHTREMB�RUAR Q�LLIMIN E SAJ, P�R T� SHKAT�RRUAR INSTITUCIONET E SAJ ADMINISTRATIVE, P�R T� TOPITUR ZELLIN E P�R T� MINUAR BESNIK�RIN� E MBROJT�SVE T� SAJ. FAKTET E ARMIQ�SIS� GJITHNJ� E M� T� MADHE, Q� NUK MUND T� MOS SHOQ�ROHET ME MAKINACIONE K�MB�NGUL�SE NGA BRENDA, T� CILAT PARALAJM�ROJN� NJ� LUFT� T� TMERRSHME, T� DESTINUAR T� VER� P�RBALL� USHTRIN� E DRIT�S ME FORCAT E ERR�SIR�S, SI LAIKE DHE FETARE, KA PARASHIKUAR GJUHA E PAGABUESHME E 'Abdu'l-Bahá-IT, B�JN� T� NEVOJSHME N� K�T� MOMENT KRITIK NJ� BASHK�PUNIM M� T� NGUSHT� T� DUARVE T� T� PES� KONTINENTEVE M� P�RFAQ�SUES T� ORGANEVE T� ZGJEDHURA T� KOMUNITETEVE KOMB�TARE Bahá'í ANEMBAN� BOT�S P�R HETIMIN E VEPRIMTARIVE T� ULTA T� ARMIQVE T� BRENDSH�M, P�R MARRJEN E MASAVE EFEKTIVE T� MATURA P�R T'IU KUND�RV�N� PLANEVE T� TYRE TRADHTARE, P�R T� MBROJTUR MAS�N E BESIMTAR�VE, P�R T� NDALUR P�RHAPJEN E NDIKIMIT TE LIG. FTONI DUART. {11}

ASAMBLET� KOMB�TARE T� �DO KONTINENTI M� VETE T� VENDOSIN TASH E TUTJE KONTAKTE T� DREJTP�RDREJTA, T� DISKUTOJN� SA HER� Q� �SHT� E MUNDUR, T� SHK�MBEJN� SA M� SHPESH RAPORTE P�R T'UA PARAQITUR K�SHILLAVE NDIHM�SE P�RKAT�SE T� TYRE. KOMITETET KOMB�TARE T� TREGOJN� VIGJILENC� T� VAZHDUESHME P�R T� KRYER PA L�KUNDJE DETYRAT E SHENJTA E T� PASHMANGSHME. SIGURIMI I BESIMIT T� SHTRENJT�, RUAJTJA E SH�NDETIT SHPIRT�ROR T� KOMUNITETEVE Baha'i, VITALITETI I BESIMIT T� PJES�TAR�VE T� TIJ INDIVIDUAL�, FUNKSIONIMI I MBAR� I INSTUTICIONEVE T� TIJ T� NGRITURA ME MUNDIM, �UARJA DERI N� FUND E ND�RMARRJEVE T� TIJ MBAR�BOT�RORE, P�RMBUSHJA E DESTINACIONIT T� TIJ P�RFUNDIMTAR, T� GJITHA VAREN DREJTP�RS�DREJTI NGA ZBATIMI I P�RSHTATSH�M I P�RGJEGJ�SIVE T� R�NDA Q� TANI BIEN MBI AN�TAR�T E K�TYRE DY INSTITUCIONEVE, T� CILAT BASHK� ME SHT�PIN� UNIVERSALE T� DREJT�SIS�, INSTITUCIONIN E ARDHSH�M T� RUAJT�SIS�, P�RB�JN� RANGUN M� T� LART� T� HIERARKIS� ADMINISTRATIVE HYJNISHT T� P�RCAKTUAR T� RENDIT BOT�ROR T� Bahá'u'lláh-UT.

(Telegram i 4 qershorit 1957, d�rguar Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara, botuar n� "Mesazhe p�r bot�n Bahá'í 1950-1957" (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1971), f.122-123)

EKSTRAKTE NGA LETRAT E SHKRUARA N� EM�R T� SHOGHI EFFENDIUT:

348. Padyshim, nd�rsa ndikimi i Besimit t� Per�ndis� p�rhapet m� tej, numri i atyre q� duan ta pengojn� p�rparimin e tij gjithashtu do t� rritet ; kund�rshtar� t� rinj dhe gjithnj� e m� t� fuqish�m do t� dalin n� pah; dhe keqb�r�s, n�n pretekste t� ndryshme t� jasht�zakonshme, do t� k�rkojn� fshehurazi t� nxitin p�r t� vepruar t� gjith� ata q� ruajn� inate ose ia duan t� keqen k�saj Kauze, dhe do t� ngrejn� lart flamuret e rebelimit. N� k�to rrethana, p�r miqt� �sht� thelb�sore, nga nj�ra an�, t� jen� syhapur e vigjilent� dhe, nga ana tjet�r, t� rritin vigjilenc�n e t� forcojn� besnik�rin� e bashk�besimtar�ve t� tyre, t� mbrojn� integritetin e Fjal�s s� Per�ndis� dhe t� ruajn� harmonin� e unitetin midis t� dashurve t� Tij. Kjo �sht� detyra supreme e miqve t� Per�ndis� dhe mjeti m� i lart� p�r t'i sh�rbyer Kauz�s s� Tij.

(24 maj 1927, d�rguar nj� besimtari individual - p�rkthyer nga persishtja)

349. P�rball� kushtesh t� tilla shqet�sese, ju duhet ta kuptoni, m� qart� se kurr�, detyrimin tuaj t� lart� p�r t� mbrojtur trupin e Kauz�s nga �far�do goditjesh e sulmesh t� tjera dhe p�r t� aderuar me nd�rgjegje e men�uri n� frym�n e parimet e Administrimit....

(12 Korrik 1937, d�rguar nj� besimtari individual)

350. ��shtjen e kund�rshtimit t� sulmeve e t� kritikave t� drejtuara kund�r Kauz�s n�p�rmjet shtypit, ai e ndien se i p�rket Asambles� Shpirt�rore Komb�tare ta shqyrtoj�. Ky organ, qoft� drejtp�rs�drejti ose n�p�rmjet komiteteve t� tij, duhet t� vendos� n�se �sht� e udh�s t'u jepet p�rgjigje sulmeve t� tilla, si dhe t� analizoj� e t� kontrolloj� me kujdes �do deklarat� q� miqt� duan t� �ojn� n� shtyp p�r k�t� q�llim. Vet�m n�p�rmjet nj� mbikqyrjeje e kontrolli t� till� t� veprimeve t� shtypit Baha'i, miqt� mund t� shpresojn� t� shmangin konfuzionin e keqkuptimet n� vet� mendjet e tyre dhe n� mendjen e publikut t� gjer�, tek e cila ata mund t� arrijn� p�rmes shtypit.

(28 shtator 1928, d�rguar nj� besimtari individual)

351. �sht� detyr� e miqve t'i p�rballojn� k�to v�shtir�si me q�ndrueshm�ri e vendosm�ri, me mir�njohje e durim, unitet e solidaritet; t� q�ndrojn� t� fort� p�rball� k�tyre fatkeq�sive t� nj�pasnj�shme; t'i kalojn� me sukses k�to faza t� fundit q� mbeten n� rrug�n q� u �sht� destinuar; dhe as t� mos b�hen t� paduruar as t� mos dekurajohen p�r shkak t� privacioneve e t� mundimeve, t� padrejt�sis� e t� shtypjes q� jan� t� shtr�nguar t� p�sojn�. Ata le t� mbajn� vazhdimisht parasysh k�t� paralajm�rim t� qart� e solemn t� shkruar nga penda e Qendr�s s� Bes�lidhjes dhe, me zem�r t� qet�, me shpirt t� g�zuar, me q�llim t� patundur e me vendosm�ri t� madhe, t� presin me vigjilenc� shpalosjen e p�rmbushjen e fjal�ve t� Mjeshtrit:

Kini mendjen p�r t� qarat e f�mij�ve t� munduar e jetim� dhe p�r r�nkimet e viktimave t� shtypjes, se mos lot�t e tyre kthehen n� p�rmbytje dhe fryma e tyre kthehet n� zjarr.

Trazirat e dhunshme, sprovat plot vuajtje dhe rreziqet e m�dha q� rrethojn� tani band�n kok�fort� t� keqdash�sve, t� keqb�r�sve e t� shtyp�sve nga �do shtres� e shoq�ris�, qoft� n� vet� vendin tuaj ose n� vendet fqinj�, dhe q� kan� sulmuar popujt e tyre, mbret�rit e n�nshtetasit, qeverit� e qytetar�t nga �do an�, jan� rezultatet e k�tyre fajeve e shkeljeve t� r�nda q� ka kryer n� at� tok� dora e tiranit dhe e agresorit. Tani, pas kalimit t� nj� shekulli, rrug�dalja e kobshme e k�tyre b�mave �sht� b�r� e dukshme dhe rrjedhojat e tyre t� d�mshme jan� zbuluar q� t'i shohin t� gjith�. Po afrohet me shpejt�si dita kur hordhit� e urrejtjes e t� padrejt�sis� do t� thirren p�r t� dh�n� llogari p�r b�mat e tyre: shum� shpejt ata do t� mb�rthehen nga forcat e zem�rimit shpagues t� Per�ndis� s� Gjith�pushtetsh�m e Gjith�detyrues.

Duke i k�shilluar miqt� dhe duke u shprehur ngush�llimet viktimave t� k�tij t�rbimi t� fundit, Asambleja juaj duhet t'i nxis� ata t� mbahen tani, si kurr� m� par�, pas fillit t� q�ndruesh�m t� porosive e t� m�simeve t� shenjta t� Per�ndis�, kurr� t� mos largohen as edhe nj� fije floku nga Ruga e Drejt�; dhe t� presin ardhjen e asaj dite, kur Atij t'i p�lqej� t� p�rmbush� vendimin e Tij t� paracaktuar. Ai, me t� v�rtet�, �sht� Mbrojt�si i t� munduarve, dhe Ai, me t� v�rtet�, �sht� P�rkrah�si i t� gjith� atyre q� q�ndrojn� t� fort� e t� patundur.

(2 korrik 1942, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Persis� - p�rkthyer nga persishtja)

352. Kauza e Per�ndis� duhet t� mbrohet nga armiqt� e Besimit dhe nga ata q� mbjellin far�n e dyshimit n� zemrat e besimtar�ve, dhe mbrojtja m� e madhe �sht� dija...

(11 maj 1948, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Gjermanis� e t� Austris�, botuar n� "Drita e Udh�rr�fimit Hyjnor", v�ll.1, f.134)

353. ...besimtar�t kan� nevoj� t� thellojn� njohurit� dhe vler�simet e tyre p�r Bes�lidhjen si t� Bahá'u'lláh-ut dhe t� 'Abdu'l-Bahá-it. Kjo �sht� fortesa e Besimit p�r �do Baha'i, dhe kjo e b�n at� t� aft� t� p�rballoj� �do prov� dhe sulmet e armiqve jasht� Besimit, si dhe njer�zit shum� m� t� rreziksh�m, t� pabes�, indiferent� brenda Besimit, t� cil�t nuk kan� devocion t� v�rtet� p�r Bes�lidhjen dhe, p�r rrjedhoj�, nga nj�ra an�, mb�shtesin aspektin intelektual t� m�simeve e, n� t� nj�jt�n koh�, minojn� themelin shpirt�ror mbi t� cilin q�ndron t�r� Kauza e Per�ndis�.

(15 prill 1949, d�rguar nj� besimtar individual, botuar n� "Drita e Udh�rr�fimit Hyjnor", v�ll.2, f.84)

354. Sulmet nga ana e misionar�ve dhe e t� tjer�ve, si� jan� Pleqt�, duhet sigurisht t� priten me nj� mbrojtje publike energjike nga Asambleja juaj dhe gjithashtu nga Asamblet� Lokale.

(18 gusht 1949, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Shteteve t� Bashkuara)

EKSTRAKT NGA NJ� LET�R E SHKRUAR PREJ SHT�PIS� UNIVERSALE T� DREJT�SIS�:

355. Nevoja p�r ta mbrojtur Besimin nga sulmet e armiqve t� tij, n� p�rgjith�si nuk �mohen nga miqt�, sepse sulme t� tilla, ve�an�risht n� Per�ndim, deri m� sot kan� qen� me nd�rprerje. Megjithat�, ne e dim� se k�to sulme do t� shtohen dhe do t� b�hen t� kombinuar e t� p�rgjithsh�m. Shkrimet e Besimit ton� Bahá'í parashikojn� qart� jo vet�m intesifikimin e makinacioneve t� armiqve t� brendsh�m, por edhe nj� rritje t� armiq�sis� e t� kund�rv�nies s� armiqve t� tij t� jasht�m, qoft� fetar� ose laik�, sa m� tep�r Besimi yn� i shum�dashur vazhhdon t� marshoj� p�rpara drejt fitores p�rfundimtare. Prandaj, n�n drit�n e paralajm�rimeve t� Shoghi Effendiut, K�shillat Ndihm�se p�r Mbrojtjen duhet q� "vazhdimisht" t� jen� "syhapur" ndaj atyre "q� dihet se jan� armiq ose q� jan� p�rjashtuar nga Besimi", t� "hetojn�" me kujdes veprimtarit� e tyre, t� paralajm�rojn� me zgjuar�si miqt� p�r kund�rv�nien q� n� m�nyr� t� pashmangshme do t� vij�, t� shpjegojn� sesi �do kriz� n� Besimin e Per�ndis� gjithmon� �sht� provuar se ka qen� nj� bekim i fshehur, t'i p�rgatis� ata p�r "sprovat e tmerrshme" q� jan� "t� destinuara t� ven� p�rball� Ushtrin� e Drit�s me forcat e err�sir�s" dhe, kur ndikimi i armiqve t� p�rhapet e t� arrij� vath�n e tyre, an�tar�t e k�tyre K�shillave Ndihm�se duhet t� jen� vigjilent� ndaj planeve t� tyre p�r "t� topitur zellin e p�r t� minuar besnik�rin�" e besimtar�ve dhe, duke marr� "masa efektive t� matura", {12} t'u kund�rvihen k�tyre planeve dhe t� ndalin p�rhapjen e ndikimit t� tyre. Mbi t� gjitha, an�tar�t e K�shillave t� Mbrojtjes duhet t� p�rq�ndrohen n� thellimin e dijeve t� miqve p�r Bes�lidhjen dhe t� rritin dashurin� e besnik�rin� e tyre ndaj saj, duke iu p�rgjigjur qart� e hapur, n� p�rputhje me m�simet, �do pyetjeje q� mund t� shqet�soj� cilindo prej besimtar�ve, duke stimuluar thell�sin� dhe forc�n shpirt�rore t� besimit e t� siguris� s� tyre, dhe duke mb�shtetur �do gj� q� rrit frym�n e unitetit plot dashuri n� komunitetet Baha'i.

Por detyrat par�sore t� K�shillave t� P�rhapjes jan� t� drejtojn� v�mendjen e besimtar�ve n� objektivat e �far�do planeve q� jan� shtruar para tyre, t'i stimulojn� e ndihmojn� ata p�r t� �uar p�rpara pun�n e m�simit n� fushat e shpalljes, t� shtrirjes, t� konsolidimit e t� pionerizmit, t� inkurajojn� kontributet p�r fondet, dhe t� veprojn� si flamurtar� t� m�suesve t� Besimit, duke i �uar ata drejt arritjesh t� reja n� p�rhapjen e Mesazhit t� Per�ndis� te qeniet e tjera njer�zore...

P�r m� tep�r, duhet sjell� nd�rmend se po t� nj�jtat funksione kryhen nga Asamblet�, komb�tare e lokale, dhe nga komitetet e tyre, t� cilat kan� sot p�rgjegj�sin� e madhe p�r zbatimin praktik t� planeve t� m�simit dhe p�r administrimin, p�r konsolidimin dhe mbrojtjen e komuniteteve Baha'i. An�tar�t e Trup�s Ndihm�se duhet, pra, t� v�zhgojn� me kujdes q� puna e tyre t� p�rforcoj� e plot�soj� at� t� institucioneve administrative.

(10 tetor 1976, Qendr�s Nd�rkomb�tare t� M�simit)

EKSTRAKTE NGA LETRAT E SHKRUARA N� EM�R T� SHT�PIS� UNIVERSALE T� DREJT�SIS�:

356. Nj� prej funksioneve jet�sore t� K�shillave t� Mbrojtjes �sht� t� thellojn� dijet e miqve p�r Bes�lidhjen dhe t� rritin dashurin� e besnik�rin� e tyre ndaj saj, si dhe t� forcojn� frym�n e dashuris� e t� unitetit brenda komunitetit Baha'i.

�sht� detyr� e Asambleve Shpirt�rore Lokale e Komb�tare t'u drejtohen an�tar�ve t� Trup�s Ndihm�se p�r ��shtje t� mbrojtjes q� mund t� p�rfshijn� jo vet�m thyerjen e mund�shme t� Bes�lidhjes, por edhe probleme t� p�r�arjes brenda komunitetit, t� heqjes s� t� drejt�s s� vot�s ose ndonj� ��shtje tjet�r q� ju e ndjeni se udh�heqja e k�shilla e K�shillave t� Mbrojtjes mund t� jen� t� dobishme p�r institucionet e Besimit. An�tar�t e Trup�s Ndihm�se, sigurisht, i mbajn� t� informuar Trup�n Kontinentale t� K�shilltar�ve dhe K�shilltar�t, pastaj nd�rmarrin hapat q� ata e ndiejn� t� nevojshme se duhen b�r�.

Ju jeni t� lir� t'u referoni n� �do koh� Trup�s Kontinentale t� K�shilltar�ve dhe an�tar�ve t� Trup�s Ndihm�se p�r mbrojtjen �do ��shtje rreth s� cil�s ju nuk jeni t� qart�, q� ka t� b�j� me sigurimin e Besimit n� zon�n tuaj dhe do ta shihni se ata jan� gjithmon� t� gatsh�m t'ju ndihmojn� n� trajtimin e k�tyre problemeve.

(1 tetor 1979, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Venezuel�s)

357. Armiq�sia ndaj Besimit �sht� di�ka q� t� gjith� Baha'i-t� duhet ta presin; si reagojm� ne ndaj saj, kjo ka r�nd�si t� madhe. Nga ju k�rkohet t� shmangni konfrontimet e p�r�arjen q� priren ta shtojn� antagonizmin. Mbani q�ndrim dinjitoz e miq�sor dhe, me q�llim q� t� b�ni nj� arsyetim t� bazuar, kur kjo �sht� e nevojshme, konsiderojeni t� detyrueshme t� informoheni m� mir� rreth ��shtjeve q� kan� t� b�jn� me Krisht�rimin e fen� Baha'i.

(12 shtator 1985, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Sh�n Vinsentit [St. Vincent])

358. ...nd�rsa Besimi b�het i njohur, ne mund t� presim kund�rv�nie e p�rndjekje. Megjithat�, n� paraqitjet e n� marr�dh�niet tona ne duhet kurdoher� t� p�rpiqemi t� nd�rtojm� ura, n� m�nyr� q� m�simet tona t� shk�lqyera t� kuptohen e t� pranohen, dhe fuqia q� ato kan� p�r t� vendosur unitetin midis njer�zve t� gjej� mish�rim.

(18 dhjetor 1985, Asambles� Shpirt�rore Komb�tare t� Tuvalu-s)

Rishikuar n� Korrik 1990

1. Kjo i referohet Manifestimit t� vet� Bahá'u'lláh-ut.

2. Kurani 36:29.

3. Kurani 20:12. I referohet edhe si "Lugina e Shenjt�".

4. Shih Kuranin 4:80.

5. "Manual p�r Kultet dhe Fet� e Reja", Xhon Bojkin [John Boykin].

6. Sa'd�, Muslihu'd-Din nga Shirazi (d.691 A.H./1292 A.D.) autori i famsh�m i "Gjylistanit" dhe i veprave t� tjera poetike.

7. Irani.
8. Kurani, 33:62 dhe 48:23.

9. "Fjal�t e Fshehura t� Bahá'u'lláh-ut", nr. 51 arab., bot. i rish. (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1985), f.15. - "Let�r p�r t� Birin e Ujkut", bot. i rish. (Wilmette: Trusti Botues Baha'i, 1988), f.1.

10. Isaia 35:4.

11. Trupat Kontinentale t� K�shilltar�ve...jan� t� ngarkuara me funksione t� posa�me lidhur me mbrojtjen dhe p�rhapjen e Besimit n� zonat q� ndodhen brenda juridiksionit t� tyre. Ato veprojn� n� m�nyr� t� ngjashme me at� q� ka shtjelluar Ruajt�si i shum�dashur p�r Duart e Kauz�s n� njoftimet e tij q� p�rcaktojn� p�rgjegj�sit� q� ata duhet t� kryejn� n� bashk�punim me Asamblet� Shpirt�rore Komb�tare. Ne t�rheqim n� m�nyr� t� ve�ant� v�mendjen tuaj n� mesazhin e tij t� 4 qershorit 1957.

(Nga nj� let�r e Sht�pis� Universale t� Drejt�sis� e dat�s 24 qershor 1968,

d�rguar nj� Trupe Kontinentale K�shilltar�sh)

12. "Mesazhe p�r Bot�n Baha'i, 1950-1957", f.123.

---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :