Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Mesazhe të Riḍvánit

2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Mesazhe të Riḍvánit : 2008-165BE
Shtëpia Universale e Drejtësisë
Ridván 2008 / 165BE
Bahá'í-ve të Botës,
Shumë të dashur Miq,

Mijëra e mijëra, që përfaqësojnë larminë e të gjithë familjes njerëzore, janë angazhuar në studimin sistematik të Fjalës Krijuese në një mjedis që është njëkohësisht serioz dhe frymëzues. Ndërsa përpiqen t'i vënë në zbatim kuptimet e fituara kështu përmes një procesi veprimi, reflektimi e konsultimi, ata e shohin tek rritet në nivele të reja kapaciteti i tyre për t'i shërbyer Kauzës. Duke iu përgjigjur dëshirës më të brendshme të çdo zemre për të komunikuar me Krijuesin e vet, ata kryejnë vepra të adhurimit kolektiv në mjedise të larmishme, duke u bashkuar në lutje me të tjerët, duke zgjuar perceptimet shpirtërore dhe duke i dhënë formë një modeli jete që shquhet për karakterin e vet devocional. Ndërsa ftojnë njëri-tjetrin në shtëpitë e tyre dhe u bëjnë vizita familjeve, miqve e të njohurve, ata hyjnë në bashkëbisedime plot kuptim mbi tema të rëndësisë shpirtërore, thellojnë dijet e tyre mbi Besimin, ndajnë Mesazhin e Bahá'u'lláh-ut dhe mirëpresin një numër njerëzish gjithnjë në rritje për t'u bashkuar me ta në një sipërmarrje të madhërishme shpirtërore. Të vetëdijshëm për aspiratat e fëmijëve të botës dhe për nevojën e tyre për edukim shpirtëror, ata i shtrijnë gjerësisht përpjekjet e tyre, për të përfshirë kontigjente gjithnjë në rritje pjesëmarrësish në klasa që kthehen në qendra tërheqjeje për të rinjtë dhe që i forcojnë rrënjët e Besimit në shoqëri. Ata i ndihmojnë para-të-rinjtë të përshkojnë me hapa të orientuar një ndër fazat më kritike të jetës së tyre dhe të bëhen të aftë për t'i drejtuar energjitë e tyre drejt përparimit të qytetërimit. Dhe, me avantazhin e një bollëku më të madh burimesh njerëzore, një numër në rritje i tyre janë në gjendje ta shprehin besimin e tyre përmes një vale në rritje përpjekjesh që prekin nevojat e njerëzimit, qoftë në dimensionin e tyre shpirtëror, ashtu dhe në atë material. E tillë është panorama përpara nesh, ndërsa ndalemi në këtë Rizvan për të vëzhguar progresin e komunitet mbarëbotëror Bahá'í.

Në disa raste, ne kemi treguar se synimi i serisë së Planeve globale, që do ta dërgojnë botën Bahá'í drejt festimit të njëqindvjetorit të Epokës Formuese të Besimit në vitin 2021, do të arrihet përmes progresit të shënuar në veprimtarinë dhe në zhvillimin e besimtarit individual, të institucioneve dhe të komunitetit. Në këtë moment, që është pika e mesme e atij që do të jetë çereku i një shekulli përpjekjesh të vazhdueshme e të përqendruara, provat e kapacitetit të rritur janë të dukshme kudo. I një domethënie të veçantë është ndikimi në zgjerim i dinamizmit që rrjedh nga ndërveprimet mes tre pjesëmarrësve në Plan. Institucionet, që nga niveli kombëtar e deri tek ai lokal, shohin me qartësi gjithnjë e më të madhe se si të krijojnë kushtet që çojnë në shprehjen e energjive shpirtërore të një numri në rritje besimtarësh, në ndjekje të një synimi të përbashkët. Komuniteti po shërben shumë e më shumë si ai mjedis në të cilin përpjekja individuale dhe veprimi kolektiv, të ndërmjetësuar nga instituti, mund ta plotësojnë njëri-tjetrin, me qëllim që të arrihet progres. Gjallëria që shfaq dhe uniteti i qëllimit që u jep jetë përpjekjeve të tij po tërheqin brenda radhëve të tij që rriten, nga çdo fushë e jetës, ata që janë të zellshëm t'ia përkushtojnë kohën dhe energjitë e tyre mirëqenies së njerëzimit. Është e qartë që dyert e komunitetit janë të hapura më gjerë për çdo shpirt pranues për të hyrë e për të marrë ushqim nga Revelacioni i Bahá'u'lláh-ut. Nuk ka dëshmi më të madhe për efektshmërinë e ndërveprimeve mes tre pjesëmarrësve të Planit sesa përshpejtimi shumë i madh i ritmit të mësimdhënies që u përjetua këtë vit që shkoi. Avancimi i bërë në procesin e hyrjes me trupa ishte me të vërtetë domethënës.

Brenda sferës së këtyre ndërveprimeve të rritura, iniciativa individuale po bëhet gjithnjë e më e efektshme. Në mesazhet e mëparshme ne i jemi referuar nxitjes që procesi i institutit i jep ushtrimit të iniciativës nga besimtari individual. Miqtë në çdo kontinent janë angazhuar në studimin e Shkrimeve për qëllimin e qartë të nxënies se si t'i vënë në jetë mësimet për rritjen e Besimit. Një numër mbresëlënës besimtarësh po e mbështesin tani përgjegjësinë për gjallërimin shpirtëror të komuniteteve të tyre; energjikisht, ata po kryejnë ato akte shërbimi që i shkojnë për shtat një modeli të shëndetshëm rritjeje. Ndërsa kanë punuar me ngulm në fushën e shërbimit ndaj Kauzës, duke mbajtur një qëndrim të përunjur nxënieje, kurajoja e urtia, zelli e mendjemprehtësia, entuziazmi e maturia, vendosmëria e besimi i tyre te Perëndia janë kombinuar të gjitha bashkë, duke përforcuar njëra-tjetrën. Gjatë prezantimit të Mesazhit të Bahá'u'lláh-ut dhe shpalosjes së të vërtetave të tij, ata i kanë ruajtur në zemër fjalët e Shoghi Effendi-ut se ata nuk duhet as të "hezitojnë" e as të "ngurojnë", as ta "mbitheksojnë" e as ta "zvogëlojnë" të vërtetën që përkrahin. Ata nuk janë as "fanatikë" e as "tepër liberalë". Përmes qëndrueshmërisë së tyre në mësimdhënie, ata e kanë rritur aftësinë për të përcaktuar nëse dëgjuesi i tyre kërkon që ata të jenë "të matur" apo "të guximshëm", "të veprojnë menjëherë" apo "të lënë kohë", të jenë "të drejtpërdrejtë" apo "të tërthortë" në metodat që përdorin.

Ajo që vazhdojmë ta shohim si inkurajuese është se sa e mirëdisiplinuar është kjo iniciativë individuale. Kudo komunitetet po i përvetësojnë gradualisht mësimet që po mësohen nga sistematizimi, ndërsa kuadri i përcaktuar nga seria aktuale e Planeve u jep qëndrueshmëri e fleksibilitet përpjekjeve të miqve. Larg nga të qënit kufizues për ta, ky kuadër i mundëson ata të rrokin shanse, të ndërtojnë marrëdhënie dhe ta kthejnë në realitet vizionin e rritjes sistematike. Me një fjalë, ai u jep formë fuqive të tyre kolektive.

Ndërsa vëzhgojmë se çfarë është arritur përreth botës, zemrat tona mbushen me admirim të veçantë për besimtarët në Iran, të cilët, në rrethanat më të rënda, janë ngritur me guxim për t'i shërbyer vendit të tyre dhe po i drejtojnë energjitë drejt rigjallërimit të tij, edhe pse shtigjet e hapura ndaj tyre janë të kufizuara. E për arsye të kufizimeve të vëna mbi administrimin e Besimit, ata janë ngritur mbi baza individuale për t'i njohur bashkëqytetarët e tyre me mësimet e Bahá'u'lláh-ut, duke i angazhuar ata drejtpërdrejt në bashkëbisedime rreth Mesazhit të Tij shpëtues. Ndërsa filluan të bënin kështu, ata jo vetëm që kanë marrë një mbështetje të paparë nga shpirtra të ndriçuar, por janë përballur me një pranueshmëri shumë më tepër asaj që e kishin imagjinuar si të mundshme.

Çdo ndjekës i Bahá'u'lláh-ut, i vetëdijshëm për forcat e integrimit dhe të dizintegrimit që veprojnë sot në shoqëri, e sheh qartë lidhjen e ndërsjelltë ndërmjet rritjes së pranueshmërisë së Besimit në çdo pjesë të globit dhe dështimit të sistemeve të botës. Është e sigurtë që një pranueshmëri e tillë do të rritet, ndërkohë që agonitë e njerëzimit thellohen. Le të mos bëhet asnjë gabim. Rritja e kapaciteteve, që është vënë në lëvizje për t'iu përgjigjur pranueshmërisë në rritje, është akoma në hapat e saj të parë. Në vitet e ardhshme, shkalla e kërkesave të një bote në rrëmujë do ta testojë këtë kapacitet deri në kufijtë e tij. Njerëzimi merr goditje pa pushim nga forcat e shtypjes, qofshin të lindura nga thellësitë e paragjykimit fetar, apo nga majat e materializmit të shfrenuar. Bahá'í-të janë në gjendje t'i shquajnë shkaqet e këtij mundimi. "Çfarë 'shtypje' më të rëndë mund të ketë", pyet Bahá'u'lláh-u, "se ajo kur një shpirt që kërkon të vërtetën dhe dëshiron të arrijë te dija për Perëndinë, nuk e di se ku të shkojë për të dhe prej kujt ta kërkojë?" Nuk ka kohë për të humbur. Progres i vazhdueshëm duhet të arrihet në veprimtarinë dhe në zhvillimin e të tre pjesëmarrësve në Plan.

'Abdu'l-Bahá-i ka lartësuar "dy thirrje" për te "suksesi dhe prosperiteti", që mund të dëgjohen nga "lartësitë e lumturisë së njerëzimit". Njëra është "thirrja e qytetërimit", e "progresit të botës materiale". Ajo përmbledh "ligjet", "rregullat", "artet dhe shkencat", përmes të cilave zhvillohet njerëzimi. Tjetra është "thirrja prekëse e Perëndisë", mbi të cilën varet lumturia e përjetshme e njerëzimit. "Kjo thirrje e dytë", ka shpjeguar Mjeshtri, "bazohet në udhëzimet e në paralajmërimet e Zotit dhe në vërejtjet e në emocionet altruiste që i përkasin rrafshit të moralit, të cilat, ashtu si një dritë madhështore, e shkëlqejnë dhe e ndriçojnë llampën e realiteteve të njerëzimit. Fuqia e saj depërtuese është Fjala e Perëndisë". Ndërkohë që vazhdoni të punoni në zonat tuaja, ju do të tërhiqeni thellë e më thellë drejt jetës së shoqërisë përreth jush dhe do të sfidoheni për ta shtrirë procesin e nxënies sistematike, në të cilin jeni angazhuar, që të përfshijë një gamë në rritje të përpjekjeve njerëzore. Në qasjet që ndërmerrni, në metodat që adoptoni dhe në instrumentet që përdorni do t'ju nevojitet të arrini të njëjtën shkallë koherence që karakterizon modelin e rritjes tashmë të nisur.

Qëndrueshmëria e rritjes nga zona në zonë do të varet nga cilësitë që shquajnë shërbimin tuaj ndaj popujve të botës. Kaq të çliruara duhet të jenë mendimet dhe veprimet tuaja nga çdo gjurmë paragjykimi - racial, fetar, ekonomik, kombëtar, fisnor, klasor apo kulturor - saqë edhe një i huaj të shohë te ju një mik të dashur. Kaq i lartë duhet të jetë standardi juaj i shkëlqyeshmërisë dhe kaq të kulluara e të dëlira jetët tuaja, saqë ndikimi moral që ushtroni të depërtojë në ndërgjegjen e mbarë komunitetit. Vetëm kur të shfaqni atë sjellje korrekte për të cilën shkrimet e Besimit i bëjnë thirrje çdo shpirti, do të jeni në gjendje të luftoni kundër formave të panumërta të korrupsionit, të dukshme e të fshehta, që po gërryejnë organet e shoqërisë. Vetëm kur ta perceptoni nderin dhe fisnikërinë te çdo qenie njerëzore - e kjo pavarësisht nga pasuria apo varfëria - do të jeni në gjendje t'i dilni për zot Kauzës së drejtësisë. Masat e mëdha të njerëzimit do të mund të strehohen në komunitetin Bahá'í në atë shkallë që proceset administrative të institucioneve tuaja udhëhiqen nga parimet e konsultimit Bahá'í.

Ndërsa ju shkoni përpara, kini besim se Tubimi i Epërm po mobilizon forcat e veta dhe qëndron i gatshëm t'ju vijë në ndihmë. Lutjet tona të vazhdueshme do t'ju rrethojnë.

Shtëpia Universale e Drejtësisë

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :