Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Összeállítások

Az isteni segítség hatalma
A bahá'í házasságok megïrzése
A bahá'í élet
A bahá'í életmód
A hit fénye
A tanácsosok intézménye
Bahá'u'lláh
Bahá'u'lláh küldetése
bahá'í böjt
Bahá'í imák
Bahá'í létünkrïl
Bibliai bizonyságok
Huquq Isten joga
Ki formálja a jövït
Szabadon mint a szél
Szellemi tanácsok
Történetek 'Abdu'l-Baháról
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Összeállítások : Huquq Isten joga
Szemelvények Bahá'u'lláh Írásaiból

Minden szemelvény valamelyik eddig le nem fordított táblából származik

1. Ó Zayn! Dicsőségem és szerető jóságom legyen véled. Semmi, ami a létezés világában van, említésre sohasem volt vagy sohasem lesz méltó. Mégis, ha valaki abban a kegyben részesül, hogy egy fillért - sőt akár még kevesebbet is - felajánlhat Isten ösvényén, az Ő szemében ez kedvesebb és feljebbvaló volna a föld minden kincsénél. Ezen okból dicsérte az egyetlen igaz Isten – magasztaltassék dicsősége - mennyei Írásainak mindegyikében azokat, kik megtartják az Ő előírásait és vagyonukat az Ő kedvéért felajánlják. Könyörögjetek Istenhez, adja meg a lehetőséget mindenki számára, hogy eleget tehessen a Huqúq kötelezettségének, minthogy Isten Ügyének előrehaladása és előmozdítása anyagi eszközökön múlik. Ha az Ő hű szolgái tudatára ébrednének annak, milyen dicséretesek a jótékony cselekedetek ezekben a napokban, valamennyien nekilátnának, hogy azt tegyék, mi helyénvaló és megfelelő. Az Ő kezében van a hatalom forrása, és úgy rendelkezik Ő, ahogyan csak akar. Ő a Legfőbb Uralkodó, a Nagylelkű, a Méltányos, a Kinyilatkoztató, a Legbölcsebb.

2. ... Az egyetlen igaz Isten - magasztaltassék dicsősége - mindig is magasztosabb volt és lesz a dicsőítés minden kinyilvánításától, és szentsége érintetlen a létezés világától és minden abban lévő gazdagságtól. Bármi, ami Őtőle származik, gyümölcsöt hoz, melynek üdvei visszaszállnak magukra az egyénekre. Nemsokára felismerik majd annak igazságát, mit a Nagyság Nyelve már kimondott ezelőtt és kimond majd ezután. És az ilyen üdvök csak gyarapodnak majd, ha a Huqúqot a legnagyobb örömtől sugározva, a teljes alázat és szerénység szellemében ajánlják fel.

3. Esedezzetek az egyetlen igaz Istenhez, adjon lehetőséget hű szolgáinak arra, hogy teljesítsék azt, mi az ezen és az eljövendő világ javát szolgálja. Ez az a parancsolata Istennek, melyet nagy horderejű és megszeghetetlen Könyvében előírt. A mai nap Isten Napja, mikor annak, hogy Ügyének méltóságát megőrizzük, elsőbbséget kell kapnia minden más dologgal szemben. Amit Ő elrendel, az az egész emberiség javára válik majd. Valóban, Ő a Könyörületes, a Legbőkezűbb. E tekintetben amit a Dicsőség Tolla kinyilatkoztatott, az valamennyi felfogóképességgel bíró embernek lehetővé teszi azt, hogy belélegezze az Ő szerető jóságának és nagylelkűségének illatát. Valójában a fent említett parancsból adódó jótétemények visszaszállnak magukra az egyénekre. Erről minden józan ítélőképességű ember, aki figyelembe veszi az Ő előírásait, tanúságot tesz majd.

4. A Huqúq fizetésének kötelezettsége mindenkire vonatkozik. Az e cselekedet révén szerzett előnyök visszaszállnak magukra az egyénekre. Mindamellett, a felajánlások elfogadása az öröm, a testvériség és a megelégedettség ama szellemén múlik, melyet azon igaz lelkek tanúsítanak, akik teljesítik eme parancsolatot. Ha ilyen a hozzáállás, az elfogadás megengedett, máskülönben nem. Bizony, Urad a Mindeneket Megelégítő, a Mindenki Által Dicsért.

5. Ó Zayn! Az ilyen lelkek, amint teljesítik Istennek a Könyvben meghagyott parancsolatát, Isten megítélése szerint a legkiválóbbak. Nem lehet kétség afelől, hogy bármi nyilatkoztassék is ki az isteni parancsolat mennyéből, amögött az Ő bölcsessége áll, és maguknak az embereknek a legjobb érdekeit szolgálja. Mi több, bár ezen jelentéktelen összegek említésre sem méltóak, kedvesek, mert akik felajánlják ezeket, Isten kedvéért teszik ezt. Legyen a felajánlás akár csak egy szem gabona, az a világ egész aratását koronázó dicsőségnek számít.

6. Az világos és magától értetődő, hogy Isten Jogának fizetése jóléthez, áldáshoz, valamint megbecsüléshez és isteni oltalomhoz vezet. Jó azoknak, kik felfogják és elismerik eme igazságot, és jaj azoknak, kik nem hisznek. És ennek az a feltétele, hogy az egyén a Könyvben meghagyott parancsokat a lehető legnagyobb sugárzással, örömmel és önkéntes elfogadással tartsa meg. Kötelességed tanácsolni a barátoknak, hogy tegyék azt, mi helyes és dicséretre méltó. Bárki, aki hallgat eme felhívásra, saját érdekében teszi ezt, és bárki, aki elutasítja, veszteséget okoz magának. Bizony, Könyörületes Urunk a Mindeneket Megelégítő, a Mindenki Által Dicsért.

7. A Huqúqu'lláh valóban nagyszerű törvény. E felajánlás kötelessége mindenkire hárul, mert ez a kegyelem, a bőség és minden jó forrása. Ez egy adomány, ami vele marad majd minden lélekkel Isten, a Mindent Birtokló, a Legbőkezűbb valamennyi világának mindegyikében.

8. Ami a Huqúq kérdését illeti: E dologra semmiképpen nem szabad célozni. Korábban már meghagytuk neked és Jináb-i-Amínnak azt, mi hozzájárul majd Isten Szava és az Ő Ügye dicsőségéhez és méltóságához. E rendkívüli témát érintve már ekképpen rendelkeztünk: Lemondhattok az egész világról, de nem engedhetitek meg, hogy akár a legkisebb csorba essen Isten Ügyének méltóságán. Jináb-i-Amínnak - övezze őt az Én dicsőségem - szintén tartózkodnia kell a dolog említésétől, mert ez teljes mértékben maguknak az egyéneknek önkéntességén múlik. Jól ismerik Isten parancsolatát, és tudják, mi az, mi kinyilatkoztatásra került a Könyvben. Aki meg kívánja tartani, tartsa az meg, és aki nem kíván tudomást venni róla, az ne vegyen. Valóban, Uratok az Önmagában Elegendő, a Mindenki Által Dicsért. Bizony a minden dologtól való függetlenség olyan, mint az útmutatásra nyíló ajtó az Ő hűséges szolgái számára. Jó azoknak, kik már elszakadtak a világtól, és felemelkedtek, hogy az Ő Ügyét szolgálják. Bizony, ők Bahá népéhez számláltatnak az Ő tündöklő Szépségének udvarában.

9. Ó Abu'l Hasan:1 Dicsőségem nyugodjon rajtad! Függeszd tekinteted az Ügy dicsőségére! Amit kimondasz, vonzó legyen majd a szíveknek és elméknek. A Huqúq követelése semmiképpen meg nem engedhető. E parancsolat Isten Könyvében nyilatkoztattatott ki, minthogy számos szükséges dolgot Isten anyagi eszközöktől tett függővé. Így hát, ha valaki a legnagyobb örömmel és boldogsággal részesülni kíván, sőt ragaszkodik ahhoz, hogy része legyen eme áldásban, akkor elfogadhatod. Máskülönben nem szabad elfogadni.

10. Ha bárki száz mithqál2 aranyra szert tesz, tizenkilenc abból Istené, és Néki, a föld és a menny Alkotójának adandó. Vigyázzatok, ó, emberek, nehogy megfosszátok magatok egy ilyen nagy kegyelemtől. Megparancsoltuk Mi ezt néktek, bár könnyedén megvagyunk Mi nélkületek, és mindenek nélkül, kik a mennyekben s a földön lakoznak; jótétemények s bölcsességek rejteznek ebben, melyek Istenen, a Mindentudón, a Mindenről Értesültön kívül másnak fel nem tárathatnak. Mondd: Ezen eszközzel kívánta Ő megtisztítani javaitokat, és képessé tenni titeket arra, hogy olyan állapothoz közelíthessetek, mit azokon kívül, kiket Isten akart, más meg nem érthet. Mert valóban Ő a Jóakaró, a Kegyes, a Bőkezű. Ó, emberek! Ne bánjatok hitetlenül Isten Jogával, sem engedélye nélkül ne vegyétek félvállról a róla való rendelkezést. Emígyen rendeltetett parancsolata a szent Táblákban, és e magasztos Könyvben.

Ki Istennel hitetlenül bánik, viszonzásul maga is hitetlenséggel fog találkozni; ki azonban Isten rendelése szerint cselekszik, áldás száll arra Ura, a Kegyes, az Elhalmozó, a Nagylelkű, az Örök Úr bőkezűségének mennyországából. Valóban, azt kívánja Ő néktek, mit most még nem érthettek, de mi tudottá válik előttetek, mikor e röpke lét után lelketek a mennyek felé szárnyal, és földi örömeitek díszei felgöngyölíttetnek. Emígyen figyelmeztet titeket, Kinek birtokában van az Óvott Tábla.

11. Kérdés: A Kitáb-i Aqdas-ban kinyilatkoztatik a Huqúqu’lláh törvénye. Vajon a lakhely, annak felszerelésével, és szükséges berendezési tárgyaival beleértendők-é azon javakba, melyek után Huqúq fizetendő, avagy nem?

Válasz: A perzsául kinyilatkoztatásra került törvényekben elrendeltük, hogy ezen Legnagyobb Törvénykorszakban a lakhely és a berendezési tárgyak mentesüljenek – vagyis azon berendezési tárgyak, melyek szükségesek.

12. Kérdés: A munkához vagy foglalkozáshoz szükséges üzlethelyiség, illetve műhely

berendezéséről: kell-é ezek után Huqúqu’lláh-t fizetni, avagy a lakhely berendezési tárgyaira vonatkozó szabály alá esnek-é?

Válasz: Ugyanazon szabály vonatkozik rájuk, mint a lakhely berendezési tárgyaira.

13. Kérdés: Ha az elhalálozott nem teljesítette a Huqúqu’lláh-val kapcsolatos kötelességét, és egyéb tartozásait sem fizette meg, ezeket arányosan kell-é levonni lakhelyéből, személyes ruházatából és a többi hagyatékából, avagy a lakhely és személyes ruházat a férfi leszármazottakat illeti, és ezeket következésképpen a többiből kell-é rendezni? És ha vagyonának maradéka erre elégtelen, miként kell a tartozások tekintetében eljárni? Válasz: A hátrahagyott tartozásokat és a Huqúqot a vagyon többi részéből kell rendezni, de ha ez erre a célra elégtelen, a különbséget a lakhelyből és a személyes ruházatból kell fedezni.

14. Kérdés: A szent Táblákban kinyilatkoztatásra került, hogy ha valaki tizenkilenc mithqál aranynak megfelelő értékre tesz szert, azon összeg után fizesse meg Isten Jogát. Meg lehetne világítani, ennek a tizenkilencnek mekkora részét kell megfizetni?

Válasz: Isten rendelése százból tizenkilencet határoz meg. A számítás ennek alapján végzendő. Így számolható ki, mekkora összeg fizetendő tizenkilenc után.

15. Kérdés: Ha valaki vagyona meghaladja a tizenkilencet, további tizenkilenccel kell-é annak nőnie ahhoz, hogy a Huqúq újra fizetendő legyen, avagy bármekkora növekmény után fizetendő?

Válasz: A tizenkilenchez hozzátett bármekkora összeg mentes a Huqúq-tól, míg el nem éri újra a tizenkilencet.

16. Kérdés: Ha egy személy például száz túmánnal3 rendelkezik, megfizeti ezután a Huqúq-ot, később szerencsétlen ügyletek miatt elveszíti ennek felét, majd kereskedésen keresztül az összeg ismét azon szintre emelkedik, mi után Huqúq fizetendő, kell-é ennek a személynek Huqúq-ot fizetnie?

Válasz: Ilyen esetben Huqúq nem fizetendő.

17. Kérdés: Ha a Huqúq megfizetése után ugyanezen száz túmánnyi összeget a személy teljességgel elveszti, majd kereskedésen és üzleten keresztül visszanyeri, kell-é Huqúq-ot fizetni másodszor is?

Válasz: Huqúq fizetése ebben az esetben sem kívántatik meg.

18. A legkisebb Huqúqu'lláh alá eső összeget akkor éri el valaki, mikor vagyonának értéke Váhid (19); azaz, valahányszor valakinek 19 mithgál aranya van, vagy szert tesz ezen értéket elérő vagyonra, az évi kiadások ebből történő levonását követően a Huqúq érvénybe lép és fizetése kötelező.

19. Ami a kérdést illeti, melyet feltettél azon legkisebb vagyonra vonatkozólag, melyre a Huqúq fizetendő, az megemlíttetett az Ő magasztos és dicsőséges színe előtt, és a Nagyság Nyelve válaszul a következőt mondta: E dolog a Legszentebb Könyvben nyilatkoztatott ki a Bayánban lévő kijelentéssel összhangban. Később mindazonáltal bölcsességünk jeléül lefektettük a szabályt, minélfogva a legkisebb vagyon, ami a Huqúq-fizetés alá esik, Tizenkilencben állapíttatott meg. E törvény alapvető célja annak biztosítása, hogy a Főkincstár megerősödjön a jövőben. A későbbiekben további részletek állnak majd rendelkezésre.

20. Aszerint, ami a Legszentebb Könyvben kinyilatkoztattatott a Huqúqu'lláh értéke minden 100 mithgál aranyra 19 mithgálban állapíttatott meg. Ez aranyban, ezüstben álló vagyonra, vagy más tulajdonokra vonatkozik. Másfelől bizonyos jogok állapíttattak meg az Igazság Háza számára. Mindamellett, ennek testülete és tagjainak megjelenése előtt az ilyen alaptőke felhasználása jelenleg és a jövőben is az Ő hozzájárulásától függ, Aki az Örökérvényű Igazság. Kérjétek nagyon Istent, - magasztaltassék Dicsősége - , (hogy) tegye lehetővé az emberek számára, hogy tiszteletben tarthassák a Huqúq kötelezettségét, mert, ha mindenki felfogta volna egy ilyen cselekedet előnyeit és elállt volna Isten jogának megtagadásától, a barátoknak azon a vidéken semennyi nélkülözésben sem lett volna részük

21. Kérdés: Mikor végakaratát írja, hagyhatja-é valaki vagyonának egy részét – afelett mi a Huqúqu'lláh-ra és tartozásainak visszafizetésére használtatik – jótékony célokra, avagy csak a búcsúztatási és temetési költségekre tehet félre egy bizonyos összeget, hogy javainak maradéka az Isten által meghatározott módon az örökösök elrendelt kategóriái között osztassék szét? Válasz: Az egyénnek teljes rendelkezési joga van vagyontárgyai felett. Ha le tudja róni a Huqúqu'lláh-t, és tartozása sincs, akkor minden, mi végakaratában foglaltatik és az összes kijelentés vagy akaratnyilvánítás, mi benne találtatik, elfogadható lészen. Bizony, Isten megengedte néki, hogy azzal, mit Ő reáruházott, a saját kívánsága szerinti módon járjon el.

22. Jelenleg különböző vidékeken a hit fényétől számos ember megvilágosult, de kevés kivétellel ez ideig nem részesültek abban a kiváltságban, hogy megtarthassák az Ő színe elől kinyilatkoztatott parancsolatokat. Korábban írtunk neked4, hogy ha a barátok betartották volna ott a Huqúqu'lláh fizetését, az emberek azon a vidéken jólétnek és kényelemnek örvendtek volna. Azt megelőzően, hogy e törvény kinyilatkoztattatott, egyetlen léleknek sem volt az kötelessége. A Dicsőség Tolla sok éven át visszatartotta törvények és rendelkezések kinyilatkoztatását, és ez az Ő mennyei kegyének jele volt. Ismerné csak fel a világ népe, hogy milyen felbecsülhetetlen jótéteményeket hoznának a Legkönyörületesebb rendelkezései, felemelkednének, hogy teljesítsék az Ő parancsolatait és megtartanák utasításait. ................. A Legmagasztosabb Tolla úgy rendelkezett, hogy a Huqúqu'lláh tizenkilenc mithgál arany után fizetendő. Azaz, a Huqúq az ezen mennyiséggel egyenértékű pénzt terheli. Ami az egyéb ezüst vagy más vagyont illeti , a Huqúq akkor fizetendő, mikor az értékében - nem számában - ezzel egyenlő. A Huqúqu'lláh-t csak egyszer kell fizetni; például, ha egy személy szert tesz ezer mithgál aranyra és ebből kifizeti a Huqúqot, Isten Joga többé nem vonatkozik ezen összegre, csak arra, amivel ez kereskedelmi és üzleti vállalkozások útján gyarapodik; amikor az ilyen nyereségek elérik az előírt legkisebb értéket, eleget kell tenni annak, amit Isten elrendelt. Amikor azonban az eredeti összeg gazdát cserél, a Huqúq újból fizetendő, miként először; ez esetben meg kell adni Isten Jogát.

Könyörögjetek Istenhez - magasztaltassék dicsősége -, adja meg szeretteinek ama kiváltságot, hogy jóakaratának óceánjából részesülhessenek, mert ez az emberiség megváltásának eszközéül szolgálna, és hogy önszántukból tegyenek eleget annak, ami megtisztítaná őket, és lehetővé tenné számukra az örök élet elnyerését…

A Legelső Pont azt mondta, hogy a Huqúqu'lláh-t mindannak értéke után kell fizetni, amit csak birtokolnak, mindazonáltal e legnagyobb Törvénykorszakban mentesítettük Mi a lakóhelyet és annak berendezését, vagyis azon berendezést, mely szükséges.

Azt kérdezted, melyiknek kell elsőbbséget kapnia: a Huqúqu'lláh-nak, az elhunyt adósságainak, vagy a temetés költségének? Isten parancsolata az, hogy a temetés költsége kapjon elsőbbséget, azután az adósságok kifizetése, majd Isten Joga. Bizony, Ő az, ki viszonzásul azt adja majd, ami megérdemelt, a Mindenkit Megjutalmazó, a Legnagylelkűbb. Ha a vagyon nem ér fel az adósságokkal, a hagyatékot az egyes adósságok nagyságával arányosan kell szétosztani. Az adósságok elrendezése a Könyvben kijelentett egyik legfontosabb parancsolat. Jó annak, ki úgy száll fel Istenhez, hogy semmi tartozása sincs a Huqúqu'lláh-t és az Ő szolgáit illetően. Kétségtelen, hogy a Huqúqu'lláh-nak elsőbbsége van minden más fizetési kötelezettséggel szemben; mégis, a kegyelem jeléül Ő, Ki a Kinyilatkozatás Hajnalpontja úgy rendelkezett, ahogyan az életadó és mindentudó Tolla által e Táblában kinyilatkoztattatott.

23. Isten úgy határozott, hogy az a tulajdon, ami nem jövedelmező, azaz nem hoz hasznot, nem esik Huqúq-fizetés alá. Valóban Ő az Elrendelő, a Bőkezű.

24. Isten Jogának fizetése az ember anyagi helyzetétől függ. Ha valaki nem tud eleget tenni kötelezettségének, Isten valóban elnéző lesz vele. Ő a Mindent Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

25. Ez a Nagylelkűség Könyve, melyet az Örökkévalóság Királya nyilatkoztatott ki. Bárki, aki felruházza magát eme erénnyel, kiemelkedővé teszi magát, és a Legkönyörületesebb áldásában lesz része az Ő Dicsőségének magasztos Királyságából. Ugyanakkor magas rangja és kiemelkedő helyzete ellenére, ha túllépné a határokat, a Mindent Ismerő, a Legbölcsebb a tékozlók közt tartaná számon. Ragaszkodjatok a mértéktartáshoz. Ez az a parancsolat, melyet Ő, aki a Mindent Birtokló, a Legmagasztosabb, előírt számotokra az Ő Nagylelkű Könyvében. Ó ti, kik a nagylelkűséget és annak megnyilvánulásait képviselitek! Legyetek bőkezűek azok iránt, kiket nyilvánvaló szegénységben találtok. Ó ti, kik gazdagok vagytok! Vigyázzatok, nehogy a külső megjelenés visszatartson benneteket a jótékony tettektől Istennek, az egész emberiség Urának ösvényén.

Mondd: Istenre esküszöm! Senki sem alávaló a Mindenható szemében szegénysége miatt. Inkább felmagasztalt, ha azok közül valónak találtatik, kik türelmesek. Áldottak azok a szegények, kiknek türelme rendíthetetlen, és jaj azoknak a gazdagoknak, kik visszatartják a Huqúqu'lláh-t, és elmulasztják megtartani azt, ami előíratott számukra az Ő Megőrzött Táblájában.

Mondd: Ne kérkedjetek a földi gazdagságotokkal, mit birtokoltok. Gondolkozzatok el végeteken és azon, mit munkátokért viszonzásul kaptok, mely Istennek, a Magasztosnak, a Hatalmasnak Könyvében elrendeltetett. Áldott az a gazdag ember, kit a földi javak nem tudtak megakadályozni abban, hogy Isten, minden nevek Ura felé forduljon. Bizony, ő a legkülönb emberek közé számíttatik Isten, a Kegyes, a Mindent Ismerő előtt.

Mondd: A kitűzött Nap eljött. A jótékony tettek Tavasza ez, bárcsak azok közé tartoznátok, akik felfogják. Törekedjetek minden erőtökkel, ó emberek, hogy létrehozzátok azt, ami igazán hasznotokra válik majd Uratok, a Legdicsőbb, a Mindenki Által Dicsért világaiban.

Mondd: Rendületlenül ragaszkodjatok a dicséretreméltó jellemvonásokhoz és a jó cselekedetekhez, és ne tartozzatok azok közé, kik tétováznak. Mindenkinek kötelessége, hogy szilárdan kitartson amellett, ami hozzájárul Isten, az Urad, az Erős, a Hatalmas Ügyének felmagasztalásához.

Mondd: Nem látjátok a világot, átalakulásait, eshetőségeit és változó színeit? Miért vagytok megelégedve vele és minden dologgal, mi benne van? Nyissátok ki szemeiteket és tartozzatok az éleslátással megáldottak közé. Rohamosan közeledik a nap, mikor mindezen dolgok a villám gyorsaságával, sőt még annál is sebesebben, semmivé lesznek. Erről tesz bizonyságot a Királyság Ura e csodálatos Táblában.

Ha magával ragadna Isten verseinek felemelő mámora, hálát adnál Uradnak és így szólnál: "Dicsőség Neked, ó szíve Vágya azoknak, kik sietnek, hogy találkozhassanak Veled!" Örvendezz hát akkor túláradó boldogsággal, mert a Dicsőség Tolla feléd fordult és tiszteletedre kinyilatkoztatta azt, amit a teremtés nyelvei és a természetfeletti nyelvei nem képesek leírni.

26. Akik beváltották ígéreteiket, eleget tettek kötelezettségeiknek, megtartották fogadalmaikat és esküiket, Isten Bizalmát és az Ő Jogát Neki megadták - ezek a legmagasabb Paradicsom lakói közé számláltatnak. Így hát hatalmas Börtönéből közli velük az örömhírt az Igaztalanul Bántalmazott. Áldottak azok a szolgák és szolgálólányok, kik elvégezték teendőiket, és áldott az az ember, ki szilárdan kitartott a dicséretre méltó cselekedetek mellett, és eleget tett annak, ami elrendeltetett számára Istennek, a világok Urának Könyvében.

27. Sok éven át nem fogadtuk el a Huqúqot. Milyen sok adomány volt, melyet mihelyt színünk elé került, visszaküldtünk az adományozónak, mivel akkor nem volt szükség rájuk. Azonban az utóbbi években, tekintettel a kor követelményeire, elfogadtuk a Huqúq fizetését, de megtiltottuk annak kérését. Mindenkinek a legnagyobb tisztelettel kell lennie Isten Szavának méltósága és az Ő Ügyének magasztossága iránt. Ha valaki a föld minden kincsét felajánlaná, de olyan áron, hogy ezzel Isten Ügyén csorbát ejtene - mégha egy mustármagnál is kisebb mértékben is -, az ilyen adomány nem lenne elfogadható. Istené az egész világ, ez így volt és így lesz mindig is. Ha valaki önként, a legnagyobb örömmel és ragyogással ajánlja fel a Huqúqot, elfogadható lesz az, és nem máskülönben. Az ilyen tettek jótéteményei visszaszállnak magukra az egyénekre. E rendelkezés az anyagi eszközök szükségességére való tekintettel született, mert "Isten idegenkedik attól, hogy bármit is foganatosítson kivéve annak eszközei révén". Ezért hát utasítás adatott a Huqúq elfogadására.

28. Jó azoknak, kik eleget tettek kötelezettségeiknek Isten Jogát illetően, és megtartották azt, ami a Könyvben előíratott... A Huqúq fizetése határozottan kimondatott Isten Könyvében, mégis sok éven át tilos volt annak elfogadása. Később azonban bizonyos szempontokra való tekintettel és azért, hogy néhány lényeges dolog rendeződjék, az ilyen fizetségek elfogadása megengedetté vált. Valóban Ő az Elrendelő, az Együttérző, a Megbocsátó, a Bőkezű.

29. Ami a Huqúqu'lláh-t illeti: Áldások fakadnak ebből, és fő forrása ez Isten szerető jóságának és gyengéd szeretetének, mellyel az embereket megajándékozza. Bizony, Ő képes nélkülözni bármit, ami volt, van és ami lesz. Két évvel ezelőttig a Huqúq ügye még nem került napvilágra. Amikor kinyilatkoztattatott, az Ő kegye által történt ez. Ha valaki abban a kiváltságban részesülne, hogy eleget tehet annak, ami a Legszentebb Könyvben előíratott, bizonyosan jobb és előnyösebb volna neki. Mindamellett, eme parancs megtartása az ember körülményeitől függ. Bizony, Ő az igazat szólja, és helyesen vezérel.

30. Írtál azon legkisebb vagyont illetően, amire a Huqúqu'lláh fizetendő. Ez az, ami kimondatott Jináb-i-Zaynu'l-Muqarrabínnak - övezze őt a Legdicsőbb dicsősége. A legkisebb összeg, ami Huqúq alá esik, a Tizenkilences számon alapszik, megfelelően az áldott, a Legszentebb Könyv szövegének. A fizetendő Huqúqra történt utalás ott, nem pedig arra a legkevesebb összegre, amire a Huqúq esedékes. Bizony, Ő az Értelmező Kezdetben is és a Végén is. Ez évig nem történt utalás a Huqúqu'lláh-ra vonatkozóan. Azaz, eme szolga5 egyetlen szót sem hallott soha, melyet a Szentség Nyelve mondott volna ki, amely a Huqúq fizetésére utalt volna. De ez évben6 az Ő kötelező erejű rendelkezése életbe lépett és parancsolata felragyogott az isteni Kinyilatkoztatás horizontja felett. Így bárki legyen is az, aki a Huqúqu'lláh-t kész önként, a sugárzó belenyugvás szellemében felajánlani, kegyesen elfogadtatna az.

A Megbízottaknak át kell venni ezen felajánlásokat, és az utasításnak megfelelően jelentést tenni az Ő Szent Színe előtt. Bár a Legszentebb Könyv néhány éve úgy nyilatkoztattatott ki, hogy abban az Isten Jogára vonatkozó parancsolat világosan kimondatott, mégis a Huqúq átvételére felhatalmazó engedély ez évig nem adatott meg. Valóban, Ő az Elrendelő, a Mindenható, a Kegyes, a Legmagasztosabb.

31. Szándékod, hogy látogatást tegyél az áldott Háznál szívesen fogadott és kedves ezen Igaztalanul Bántalmazott szemében, feltéve, hogy azt örömtől sugárzó szellemben teszed, és nem bizonyulna azzal ellenkezőnek, amit a bölcsesség parancsol.

Mondd: Ó emberek, az első feladat felismerni és elfogadni az egyetlen igaz Istent - magasztaltassék dicsősége -, a második: állhatatosságot tanúsítani az Ő Ügyében, és ezek után az ember feladata az, hogy megtisztítsa vagyonát és földi javait Isten előírásának megfelelően. Ezért illő volna, ha először eleget tennél kötelezettségednek Isten Jogát illetően, és ezután vennéd lépteidet az Ő áldott háza felé. Ez a jóindulat jeleként ajánltatott figyelmedbe.

32. Bárki, aki abban a kiváltságban részesül, hogy fizetheti Isten Jogát, azok közé számíttatik, ki megtartotta az utasításokat, melyeket meghagyott az egy igaz Isten - magasztaltassék dicsősége, - és eleget tett annak, amit a Legdicsőbb Toll írásba foglalt.

Újra meg újra leírjuk és megparancsoljuk, hogy senki se kérje az ilyen fizetséget. A felajánlást el lehet fogadni minden embertől, aki önként, a legnagyobb örömmel és készséggel kínálja fel a Huqúqu'lláh-t, ellenkező esetben az elfogadás sem a múltban, sem jelenleg nem megengedhető. Azokat, akik megfeledkeznek kötelességükről, röviden emlékeztetni kell. A tetteket önként kell véghez vinni, és minden körülmények között nagy tisztelettel kell viseltetni Isten Ügyének méltósága iránt. Korábban említettük, hogy ha valaki az egész világgal rendelkezne és felajánlaná javait olyan áron, hogy ezzel Isten Ügyének becsületét rontaná, még ha egy mustármag erejéig is, létfontosságú és kötelező lenne az ilyen vagyon elfogadásának megtagadása. Ilyen Isten Ügye, örökkévaló a múltban, örökkévaló a jövőben. Jó azoknak, kik ennek megfelelően cselekszenek.

A Huqúq fizetését előíró rendelkezés nem más, mint egy az egy igaz Isten által gyakorolt kegy - magasztaltassék dicsősége -, és az ebből fakadó jótétemények magukra az adományozókra szállnak. Mindenkinek kötelessége, hogy hálát adjon Istennek, a Legmagasztosabbnak, Aki kegyesen módot nyújtott számára, hogy eleget tegyen a Huqúq kötelezettségének. A Tollat visszafogtuk hosszú időn keresztül, mi alatt nem született rendelkezés e tekintetben, addig, míg az Ő kifürkészhetetlen bölcsességének szükségletei meg nem követelték a Huqúq elfogadását. "Isten idegenkedik attól, hogy bármit is foganatosítson kivéve annak eszközei révén" Némely ember számára létfontosságú, hogy támogatásban részesüljön, másoknak figyelemre és gondoskodásra van szükségük, de mindezeknek Istennek, a Veszélyben Oltalmazónak, az Önmagától Valónak engedelmével kell megtörténniük.

33. Ó te, ki Nevemet viseled! Adja Isten, hogy mindenki megkapja a kegyes segítséget a Huqúq megbecsüléséhez. A Huqúq kizárólag Őt illeti, Aki az egyeduralkodó Igazság, de - amint tudatában vagytok - jelenleg különböző vidékeken számos egyén dolgozik szorgalmasan az Ügy szolgálatában, akik nem tudják biztosítani saját megélhetésüket. És mivel Isten minden dolog megvalósítását anyagi eszközöktől tette függővé, ezért a Huqúq fizetését előíró rendelkezés az Ő Akaratának Mennyéből került kinyilatkoztatásra, és az e tettből eredő áldások magukra az adományozókra szállnak majd.

34. E napon mindenkinek kötelessége Isten Ügyét szolgálni, amíg Ő, Aki az Örök Igazság - magasztaltassék dicsősége - minden földi vállalkozás kivitelezését anyagi eszközöktől teszi függővé. Ezért minden egyénnek megparancsoltatott, hogy felajánlja azt, ami Isten Joga.

35. Ha valaki fel akarja ajánlani Isten Jogát, az ilyen felajánlást a Megbízottaknak kell átvenniük, akikről Isten Könyve tesz említést. E rendelkezés bizonyos szempontokra való tekintettel az isteni Kinyilatkoztatás mennyéből küldetett alá az Ő kegyelmének jeléül. Az ebből származó előnyök magukra az egyénekre szállnak majd. Bizony, Ő igazat szól, és nincs más Isten, csak Ő, a Hatalmas, az Erős.

A Megbízottak jelen vannak Yá (Jázd) földjén. Bárki, aki eleget kíván tenni annak, mi megparancsoltatott számára a Könyvben, hozzájuk fordulhat. Bármely összeg, melyet átvettek, tovább adatik majd. Nagy áldás az osztályrésze azoknak, kik megtartják az Ő parancsolatát.

36. Valóban rendkívül kimagasló kegy, határtalan jóindulat az, melyre mindazok méltattak, kik abban a kiváltságban részesülnek e napon, hogy Isten Ügyét szolgálhatják, és felajánlhatják Isten Jogát, mert ennek bőséges eredményei és az ebből származó gyümölcsök oly hosszan megmaradnak majd, míg a föld és a menny királysága fennáll.

37. Ó Zayn! Illendő néktek könyörögni Istenhez, hogy kegyesen adjon módot hűséges szolgáinak, hogy eleget tehessenek a Huqúq kötelezettségének. A világ múlandó, és az ember élete tünékeny. Ezért, ha valaki abban a kiváltságban részesül, hogy felajánlhatja azt, ami számára kötelező, egy ilyen cselekedet mindig is közelebb volt, és közelebb lesz a jámborsághoz, és az erényességhez... Mindenkinek kötelessége, hogy eleget tegyen annak, ami kimondatott Isten Könyvében - magasztaltassék dicsősége.

38. Isten Joga kötelezettség mindenki számára. Ezt a parancsolatot a Dicsőség Tolla nyilatkoztatta ki és jegyezte le a Könyvbe. Mindamellett, nem megengedhető, hogy kérjék vagy követeljék azt. Ha valaki abban a megtiszteltetésben részesül, hogy fizetheti a Huqúqot, és ezt örömtől sugárzó szellemben teszi, az ilyen cselekedet elfogadható, és nem máskülönben. A barátok emlékeztetésére egy általános, egyszeri felhívást kell tenni a találkozón, és ennek elegendőnek kell lennie. Azok, akik megbizonyosodtak, állhatatosak és bölcsességgel megáldottak, önként cselekszenek, és megtartják majd, amit Isten elrendelt, elnyervén ezáltal saját tettük hasznát. Bizony, Isten független az egész emberiség. Isten népének, nem szabad bánkódnia. Isten igazságosságára, ami elrendeltetett számukra, messze fölötte áll a számlálók számítóképességének.

39. Hatalmas Isten! Eme dicsőséges Törvénykorszakban azon kincsek, melyeket felhalmoztak királyok és királynők, említésre sem méltóak, és Isten színe előtt sem lesznek elfogadhatóak. Mindamellett, egy mustármag, amit az Ő szerettei ajánlottak fel, magasztaltatik majd Őszentségének fennkölt udvarában, és az Ő elfogadásának ékességével ruháztatik fel. Mérhetetlenül magasztos az Ő nagylelkűsége, végtelenül dicsőített az Ő fensége. Sőt, midőn egy felajánlás magára öltötte az Ő elfogadásának dicsőségét, és hírt adott róla Jináb-i-Amín, eme összeg kétszeresének kifizetése rendeltetett el a szegények és a szükséget szenvedők részére. Erről tesz tanúságot minden éleslátású, elfogulatlan ember, és azok, akik igazmondóak és megbízhatóak.

40. Az előnyök, melyek a jótékony tettekből fakadnak, az érintett egyénekre szállnak majd. Az ilyen kérdésekben csupán egyetlen szó elegendő lenne. Ha valaki a legnagyobb örömtől sugározva, a lemondás és megelégedettség szellemét tanúsítva ajánlja fel a Huqúqot, felajánlása elfogadható lesz Isten előtt, máskülönben nélkülözni tudja Ő a világ valamennyi népét... Jó azoknak, kik teljesítették, ami elrendeltetett Isten Könyvében. Mindenkinek kötelessége megtartani, amit Isten célul tűzött ki, mert bármit is jelentett ki a Dicsőség Tolla a Könyvben, hatékony eszköze az az emberi lelkek nemesítésének, megtisztításának és megszentelésének, és forrása a jólétnek és áldásnak. Boldogok azok, kik megtartják az Ő parancsolatait.

Valahányszor említést tesznek a Huqúqról, szorítkozzanak pusztán egy szóra, melyet Isten kedvéért ejtenek ki, és ez elegendő lesz; kényszerítésre nincs szükség, mivel Isten sosem kívánta, hogy azoknak, akik az Ő szolgálatával foglalatoskodnak, bármilyen nehézségben legyen részük. Bizony, Ő a Megbocsátó, a Könyörületes, a Kegyes, a Legnagylelkűbb. Nincs olyan szép cselekedet, mely elveszett vagy valaha is el fog veszni, mert a jóakaratú tettek kincsek, melyek megőriztetnek Istennél azok javára, akik véghezvitték őket. Áldott a szolgáló és szolgálólány, ki teljesítette kötelezettségét Istennek, Urunknak, minden világok Urának ösvényén... Isten Jogát meg kell fizetni, amikor csak lehetséges, és örömtől sugárzó szellemben kell felajánlani. Azok, kiknek nem áll módjában fizetni, az Ő megbocsátásának ékességével ruháztatnak majd fel.

41. E napon mindenkire reáhárul Isten joga kötelességének teljesítése, amennyiben ez módjában áll. Hosszú éveken át nem volt megengedett a Huqúq fizetésének elfogadása. Nemrég azonban utasításokat adtunk ki annak átvételére. Így hát a barátoknak ama vidéken, lehetőség szerint, össze kell gyűjteniük a befizetéseket, és el kell küldeniük az összegeket vagy Zaynu'l-Muqarabbínnak - övezze őt Isten dicsősége – Hadbá’-ba (Moszul), vagy Isten Megbízottjának Yá (Jázd) földjére, aki majd továbbítja azokat. E rendelkezés megtartása az eddigiekben és ezután is mindenkor a jólétet, az isteni gyarapodást és az üdvözülést segíti elő. Nagy áldásban részesül az, ki megtartotta, mi elrendeltetett Istennek, a Kegyesnek, a Hatalmasnak Könyvében.

42. És most arra vonatkozóan, amit a Huqúq-kal kapcsolatban említettél. Ez kizárólag az egyetlen igaz Isten - magasztaltassék dicsősége - számára rendeltetett el, és az Ő Szent Jelenlétének udvarába továbbítandó. Az Ő kezében van a hatalom forrása. Ő megteszi, ami kedvére van, és elrendeli, amit elhatároz.

Mivel felvilágosítást kértél e témában, a következő válasz került kinyilatkoztatásra az Ő szerető kegyelmének mennyéből:

E rendelkezés mindenkire nézve kötelező, és megtartásával az ember megtiszteltetésben részesül, mivel ez javainak megtisztítását fogja szolgálni, valamint áldást és további jólétet nyújt majd. Mindamellett az emberek ez ideig nem tudtak ennek jelentőségéről. Megállás nélkül azon fáradoznak, hogy vagyonokat halmozzanak fel akár törvényes akár törvénytelen eszközökkel, hogy azután örököseikre hagyják, és hogy mi haszna van ennek, senki sem tudja megmondani. Mondd: E napon az igazi Örökös Isten Igéje, mert az örökbehagyás alapvető célja az emberek nevének és emlékének megőrzése. Teljesen nyilvánvaló, hogy az évszázadok és korszakok múlása kitörli majd ezeket a jegyeket, míg minden szó, mely egy bizonyos egyén tiszteletére a Dicsőség Tollából kiárad, mindaddig megmarad majd, míg a földi és mennyei uralmak fennállnak.

43. Ha az emberek nem tagadták volna meg Isten Jogát, amivel tartoznak, hanem inkább kifizették volna a megillető részt, vagy kifizetnék most, Isten szerető kedvességének befogadóivá válnának. Kérjük Istent, kegyesen részesítse őket bőségben.

44. Eme Huqúqnak, melyről említés történt, és melynek a parancsolata Isten Szent Táblájának horizontján tűnt fel, jótéteményei vannak, melyek maguknak az egyéneknek a kijelölt osztályrésze. Istenemre! Tudnák csak az emberek, mi az, mi szemük elől elrejtetett, és ébrednének csak teljesen tudatára kegyelme óceánjának, amely ezen isteni parancsolatban rejtezik, a világ valamennyi lakója felajánlaná mindenét, amije csak van azért, hogy Ő említést tegyen róluk. Áldott az az ember, aki abban a kiváltságban részesül, hogy engedelmeskedhet annak, mit Isten, a Mindent Ismerő, a Legbölcsebb megparancsolt...

Amint Ő meghagyta, senkinek sem szabad szorgalmaznia a Huqúqfizetést. Isten Könyvében mindenki azt az utasítást kapta, hogy a Huqúqot önként, valamint az öröm és testvériség szellemben ajánlja fel. Könyörgök Őhozzá, a Legmagasztosabbhoz, tegye kegyesen lehetővé mindenkinek, hogy azt tehesse, ami kedves és elfogadható az Ő számára.

És most a szegényeket illetően, írtál, hogy megkérdezd, szabad-e Isten Jogából juttatni részükre. Az attól függ, hogy ez jóváhagyást nyert-e. Minden egyes helységben, ahol Isten Jogát átveszik, ennek részleteit az Ő magasztos jelenléte elé kell terjeszteni egy, a szükséget szenvedők helyzetét leíró beszámolóval együtt. Bizony, Ő megteszi, amit akar, és elrendeli azt, mi kedvére van. Ha általánosan jóváhagyatna, az viszályhoz vezetne, és bajok forrása lenne.

45. Teljesen nyilvánvaló és semmi kétség nem fér ahhoz, hogy bármi, ami leküldetett az isteni parancsolat mennyéből - magasztaltassék az Ő dicsősége -, az Ő szolgáit jótéteményekben kívánja részesíteni. A Huqúq kérdése módfelett jelentős. Az az eddigiekben és ezután is mindenkor az isteni gyarapodást, jólétet, méltóságot és megbecsülést segíti elő... Szemmel látható és vitathatatlan, hogy az egész világ híján van minden valódi értéknek. Számos alkalommal - és ezt itt mindenki tanúsíthatja -, nagy összegeket küldtek az Ő szent udvarába, melyek azonban nem öltötték magukra az Ő elfogadásának ékességét. Jelenleg ugyanakkor a barátok összegyűlésére, és a kor követelményeire való tekintettel a Huqúq fizetése elfogadásra talál. A szándék megmutatni azt, hogy ezen elfogadás csupán egy jele az isteni kegynek és egyik tanúbizonysága az Ő szerető kedvességének és gyöngéd könyörületének.

46. Igen dicséretes az Isten szemében, ha valaki eleget tesz kötelezettségeinek. Azonban kérni senkitől sem szabad a Huqúqot. Könyörögjetek az egy igaz Istenhez, hogy tegye lehetővé szeretteinek, hogy felajánlják azt, mi Isten Joga, mivel eme rendelkezés megtartása az ember javait megtisztítja és védelmezi majd, és ama eszközzé válik, mely hatalmas ajándékokat és mennyei áldásokat von maga után.

47. Ó Samandar! Mily sokan vannak azon lelkek, kik a legnagyobb igyekezettel és erőfeszítéssel gyűjtenek össze egy maréknyit a világi javakból, és nagy örömüket lelik e cselekedetben, ám a valóságban a Legmagasztosabb Tolla e vagyont másoknak ítélte; azaz, ez nem az ő osztályrészükül jelöltetett ki, sőt még ellenségeik kezére is juthat! Istenben keresünk menedéket egy ilyen nyilvánvaló veszteség elől. Az ember élete veszendőbe megy; a bajok nem szűnnek sem éjjel, sem nappal, és a gazdagság nyomorúság forrásává lesz. Az emberek vagyonának legnagyobb része tisztátalan. Követnék csak, mit Isten kinyilatkoztatott, bizonyosan nem fosztatnának meg az Ő kegyétől, és minden körülmények között oltalmat találnának az Ő nagylelkűsége alatt, és az Ő könyörületességének áldása volna rajtuk.

48. Nem lehet kétség afelől, hogy bármi, amit a Legdicsőbb Toll kinyilatkoztatott, legyen szó rendelkezésekről vagy tilalmakról, maguknak a hívőknek válik javára. Például a parancsolatok közt van a Huqúqu'lláh-ra vonatkozó is. Ha az emberek elnyerik ama kiváltságot, hogy fizethetik a Huqúqot, az egy igaz Isten - magasztaltassék dicsősége -, minden bizonnyal áldásban részesíti őket. Ezen felül az ilyen fizetség lehetővé teszi majd számukra és utódaik számára, hogy hasznukra fordítsák javaikat. Ahogyan megfigyeled, az emberek vagyonának nagy része elvész számukra, minthogy Isten idegenek vagy olyan örökösök kezére juttatja javaikat, kikkel összehasonlítva az idegenek kívánatosabbak lettek volna. Isten végtelen bölcsessége mesze túltesz bármiféle leíráson vagy illő említésen. Bizony, az emberek tulajdon szemükkel látják, és mégis tagadják; tudatában vannak, és úgy tesznek, mintha nem ismernék. Tartották volna meg Isten rendelkezéseit, elnyerték volna ennek és az elkövetkező világnak javait.

49. Valakinek emlékeztetnie kell Isten szolgáit, hogy ha lehetséges részük lehessen abban a kiváltságban, amit a Huqúq kötelességének teljesítése jelent, elérve ezáltal magasztos állásukat, és elnyerve a jutalmat, mely örökké tart. A Huqúqra kifizetett összeget letétbe kell helyezni egy megbízott személynél, jelentést téve, hogy az eljárás Isten kedve szerint történhessen.

50. A Huqúq kérdése maguknak az egyéneknek a hajlandóságától függ. Minden igaz hívőtől, aki kész önként és a legnagyobb örömtől sugározva felajánlani Isten Jogát, a felajánlás kegyesen elfogadtatik, de máskülönben nem. Bizony, az Úr független az egész emberiségtől. Tartsd szem előtt, mit a Legkegyesebb a Koránban kinyilatkoztatott: "Ó emberek! Ti csupán nincstelenek vagytok, akik Istenre vannak utalva, Isten azonban az Önmagában Tökéletes, a Leginkább Dicsért."7 Az embernek mindenkor a legnagyobb tisztelettel kell viseltetnie Isten Ügyének méltósága és becsülete iránt.

51. Senkinek sem szabad követelnie a Huqúqu'lláh-t. Annak fizetése maguknak az egyéneknek az akaratától függ, mégpedig azon lelkekétől, kik istenfélők, hűségesek és jó szándékúak, kik az önként vállalt alávetettség és megelégedés szellemében tennék meg felajánlásaikat.

52. Nem megengedett [a Huqúq] szorgalmazása. Ha valaki saját elhatározásából ajánl fel valamit, elfogadhatod azt, de te nem követelhetsz senkitől semmit. Bizony, Urad a Legbőkezűbb, a Legnagylelkűbb.

53. Ami azt illeti, mit Isten Jogára vonatkozóan írtál: Isten kötelező parancsolata közzététetett a Könyvben, de ez a kérdés maguknak az egyéneknek a hajlandóságától függ; mivel az egy igaz Isten - magasztaltassék dicsősége - mindenre kiterjedő könyörülete folytán mindenki előtt feltárta, mi elrendeltetett a Könyvben. Jó azoknak, kik ennek megfelelően cselekszenek.

A Huqúq követelése sohasem volt helyeselt. Minden cselekedetet örömtől sugárzó szellemben kell véghezvinni. Ha egy személy kész a legnagyobb elégedettséggel megtenni felajánlását, megengedett annak elfogadása, máskülönben irgalmas Urunk független az egész emberiségtől. E napon az embernek eleget kell tennie annak, mi Isten Ügyének dicsőségét, fennköltségét, és magasztosságát segíti elő. Ekképpen szólt az Igazság Ura, a sohasem látott dolgok Ismerője...

Ó barátom! Éreznék csak az emberek ama parancsolatok édességét, melyeket Isten elrendelt, és fedeznék csak fel az azokból fakadó jótéteményeket, akkor bizonyosan egytől egyig a legnagyobb örömmel és buzgalommal tartanák meg azokat. Esdekelve kérjük az egy igaz Istent, hogy segítsen mindenkinek betartani azt, mi az Ő számára kedves és elfogadható. Bizony, Ő a Segítő, a Megszilárdító, a Legbölcsebb.

Elrendeltetett, hogy bármit, amit Isten szerettei az Ő szent udvara számára ajándékként felkínálnak, az adományozó kívánsága szerint kell kezelni, nehogy a hűségesek szívét és igaz hívők lelkét a reményvesztettség és szomorúság pora homályosítsa el. De azon ajándékok esetében, melyeket Huqúq-ként ajánlanak fel, megengedett azok értékesítése...

Az Ügy méltósága iránt mindenkor és minden körülmények között nagy tisztelettel kell viseltetni. A Huqúq kérelmezése semmiképpen nem megengedett. Aki kész a legnagyobb örömtől sugározva, jókedvvel felkínálni a Huqúq fizetségét, annak felajánlását elfogadhatják, máskülönben Isten az Önmagában Tökéletes, a Leginkább Dicsért. Tartsd szem előtt, mit a Legkegyesebb a Koránban - magasztaltassék az Ő szava - kinyilatkoztatott: "Néhányan közülük gonosz cselekedetek révén ártanak maguknak, mások középutat választanak, megint mások jótékony munkálkodással kelnek versenyre egymással."8 Bizony a dicséretre méltó cselekedetekből fakadó minden haszon magukra az egyénekre száll majd, akik véghezvitték azokat. Értenék csak meg az emberek eme igazságot, jótetteikkel túltennének egymáson...

Lemondhattok az egész világról, de a legkisebb mértékben sem szabad ezt megtennetek Isten Ügyének méltóságával. Ilyen az isteni intés, amit a Karmazsin Könyvbe a Legmagasabb Tolla feljegyzett. Jó azoknak, kik ennek megfelelően cselekszenek...

54. Isten kötelező parancsolata, hogy valamennyi helységben bármit, amit a Huqúqu'lláh-nak fölkínáltak vagy föl fognak kínálni, az Ő szent színe elé kell vinni. Ennek megfelelően bármilyen ezzel kapcsolatos utasítást be kell tartani, hogy minden dolog jól elrendezett lehessen

Nagyon örvendetes, ha mindent, ami csak elrendeltetett a Legszentebb Könyvben, betartanak, hogy mindenki magára ölthesse a világ Legszeretettebbje szándékának ékességét.

55. Nincs akadálya annak, hogy eladásra kínálják azt, amit Huqúq címen adományoztak. Ekképpen jelentette ki a Legdicsőbb Toll fennkölt lakhelyéről az Örökkévalóság Királyának parancsolatára.

56. Bárkinek, aki a legnagyobb örömmel és buzgalommal kívánja felajánlani a Huqúqu'lláh-t, olyan megbízható személyeknek kell kifizetnie (azt), mint amilyen te magad9 is vagy, és átvételi elismervényt kell kapnia, hogy bármit tegyenek is, az Ő szentesítésével és engedelmével történjék. Bizony Ő a Nagytudású, a Bölcs.

57. Azt írtad, hogy életükben a legszigorúbb önmegtartóztatásra kötelezték magukat, azzal a szándékkal, hogy jövedelmük hátralévő részét eljuttassák az Ő magasztos színe elé. Ez a dolog említésre került az Ő szent udvarában. Ezt mondá Ő: Cselekedjenek mértéktartással és ne sanyargassák magukat. Azt szeretnénk, ha mindkettőjüknek kellemes életben lenne része.

58. A Huqúqu'lláh fizetségét nem lehet minden személynek átadni. E szavakat Ő mondta, Aki a Legfőbb Igazság. A Huqúqu'lláh-t letétben kell tartani megbízott egyéneknél és el kell juttatni az Ő szent udvarába Isten Megbízottain keresztül.

59. Előírt rendelkezés van a Huqúqu'lláh-ra vonatkozóan. Miután az Igazság Egyetemes Háza létrejött, az arról szóló törvény nyilvánvalóvá lesz majd Isten Akaratának megfelelően.

60. Magasztalt vagy Te, Ó Ura az egész teremtésnek, az Egyetlen, Kihez minden dolognak fordulnia kell. Külső és belső nyelvemmel tanúságot teszek arról, hogy megnyilvánítottad és feltártad Önmagad, leküldvén jeleidet és kihirdetvén tanúbizonyságaidat. Tanúskodom arról, hogy Önmagadban tökéletes vagy, független bármi mástól Magadat kivéve, és szentséged minden földi dolog felett áll. Ügyed minden mást felülmúló dicsőségére és Igéd mindenek felett álló hatalmára könyörgök Hozzád, adj megerősítést azoknak, kik fel kívánják ajánlani azt, mit elrendeltél számukra Könyvedben, és meg kívánják tartani azt, ami a Te elfogadásod illatát árasztja majd. Bizony, Te vagy a Leghatalmasabb, a Legkegyesebb, a Mindent Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

Szemelvények ’Abdu’l-Bahá Írásaiból:

Ahol a forrás nincs megadva, az idézetek korábban le nem fordított táblákból származnak.

61. Amint az előre elrendeltetett a Teremtés Forrása által, a világ temploma az emberi test képére és hasonlatosságára alkottatott meg. Valójában minden egyes dolog visszatükrözi a másik képét, figyelnéd csak ezt meg mélyreható látással. Ez azt jelenti, hogy éppúgy, ahogy ebben a világban az emberi test, mely kívülről nézve különféle tagokból és szervekből áll, a valóságban egy egységes egészet alkotó, összefüggő valóság, hasonlóképpen a fizikai világ felépítése is olyan, mint egyetlen lény, kinek részei és tagjai elválaszthatatlanul összekapcsolódnak.

Figyelne csak valaki olyan szemmel, mely meglátja minden dolgok valóságát, és világossá válna, hogy a legfőbb kapcsolat, mely összeköti a létezés világát, önmagukban a teremtett dolgokban rejlik, és hogy az együttműködés, egymás segítése és a kölcsönösség létfontosságú jellemvonások a létezés világának egyesített testében, mivel minden teremtett dolog szoros összefüggésben van, és mindegyik a másik hatása alatt áll, vagy hasznot húz belőle, közvetlenül vagy közvetve.

Nézd meg például azt, ahogyan a teremtett dolgok egyik csoportja a növényvilágot, egy másik pedig az állatvilágot alkotja. Ezen kettő [csoport] mindegyike felhasználja a levegő bizonyos elemeit, melyektől saját élete függ, miközben mindketten növelik azon elemek mennyiségét, melyek nélkülözhetetlenek a másik élete számára. Más szóval a növényvilág növekedése és fejlődése lehetetlen az állatvilág létezése nélkül, és az állati élet fenntartása elképzelhetetlen a növényvilág együttműködése nélkül. Ilyenfajta kapcsolat áll fenn minden teremtett dolog közt. Ennélfogva megállapítást nyert, hogy az együttműködés és kölcsönösség létfontosságú tulajdonságok, melyek eredendően benne rejlenek a létezés világának egyesített rendszerében, és melyek nélkül az egész teremtés semmivé lenne.

Megvizsgálva a teremtés végtelen sokféleségét meglátod majd, hogy minél magasabban van a teremtett dolgok egy adott csoportja a felemelkedés ívén, annál szembetűnőbbek annak az igazságnak a jelei és tanúbizonyságai, hogy az együttműködés és kölcsönösség nagyobb mértékű egy magasabb rendezettségi szinten, mint a rendezettség alacsonyabb szintjén. Például, eme alapvető tény nyilvánvaló jelei észrevehetőbbek a növényvilágban, mint az ásványvilágban, és méginkább megnyilvánulnak az állati világban, mint a növényiben.

És így, midőn szemügyre veszed az ember világát, megpillantod eme csodálatos jelenséget tündöklően ragyogni mindenfelől a legnagyobb tökéletességgel, mivel ezen a szinten az együttműködést, egymás segítését és a kölcsönösséget szolgáló cselekedetek nem korlátozódnak a testre és az anyagi világgal kapcsolatos dolgokra, hanem minden állapotra vonatkoznak, legyen az testi vagy szellemi, mint például azok, amelyek az elmével, gondolatokkal, véleményekkel, viselkedéssel, szokásokkal, hozzáállással, megértéssel, érzésekkel, vagy más emberi fogékonysággal kapcsolatosak. Mindezekben biztosan megalapozva találod meg ezen összekötő kapcsolatokat. Minél erősebb és kiterjedtebb ez a kölcsönhatás, annál előrébb lép majd az emberi társadalom a haladásban és jólétben. Valójában eme létfontosságú kötelékek nélkül teljességgel lehetetlen volna, hogy az emberiség világa elnyerje az igazi boldogságot és sikert.

Most pedig tűnődj el azon, hogy ha azon emberek közt, kik pusztán a létezés világának megtestesítői, e fontos ügy ilyen jelentőséggel bír, mennyivel erősebbnek kell lennie az együttműködés és kölcsönös segítség szellemének azok közt, kik a teremtés világának lényegei, kik a mennyei Fa árnya alatt kerestek menedéket és az isteni kegy megnyilvánulásait élvezik; és hogyan kell e szellem tanúbizonyságainak megmutatkozni lelkes igyekezetükön, testvériességükön és egyetértésükön keresztül belső és külső életük minden területén, a szellem és az isteni misztérium birodalmában és minden dologban, mi ezzel és az elkövetkező világgal kapcsolatos. Így hát nem lehet kétséges, hogy még arra is késznek kell lenniük, hogy életüket áldozzák egymásért.

Ez az az alapelv, melyen a Huqúqu'lláh intézménye nyugszik, mivel annak bevétele ezen célok előmozdítására szolgál. Máskülönben az egy igaz Isten mindig is független volt és lesz mindentől Rajta kívül. Sőt, miként minden teremtett dolognak lehetőséget adott arra, hogy határtalan kegyéből és szerető jóságából részesüljön, hasonlóképpen gazdaggá teheti Ő szeretteit hatalmának kincstáraiból. Mindamellett, e parancsolat bölcsessége az, hogy az adás kedves Isten szemében. Gondold csak meg, milyen kedves lehet e hatalmas cselekedet az Ő megítélése szerint, hogyha Önmagának tulajdonította azt. Örvendjetek hát, ó nagylelkűség népe!

Őszintén reméljük, hogy eme Legnagyszerűbb Korszakban a Legkönyörületesebb csodálatos tulajdonságai a Dicsőség Királyának végtelen bőkezűsége és áldásai által Isten szolgáinak életében oly módon jutnak majd kifejezésre, hogy azok édessége valamennyi vidékre árasztja majd illatát.

Ez az ügy további részleteket kíván, de mi most röviden foglalkoztunk vele.

62. Ó mennyei barátaim! Bizonyos és nyilvánvaló, hogy az Összehasonlíthatatlan mindenkor dicsőített határtalan gazdagságáért, megkülönböztetett mindenre kiterjedő irgalmáért, örök kegye jellemzi és a létezés világának nyújtott ajándékairól ismert. Mindamellett kifürkészhetetlen bölcsessége folytán és egyedülálló próbatétel gyanánt, mely különbséget tesz barát és idegen közt, elrendelte és kötelezővé tette szolgáinak a Huqúqot.

Azok, kik megtartották ezt a nagy horderejű rendelkezést, mennyei áldásokban részesültek, arcuk felragyogott mindkét világban, és belélegezhetik Isten gyöngéd szeretetének édes illatát. Végtelen bölcsességének egyik tanúbizonysága, hogy a Huqúq fizetése lehetővé teszi majd az adományozók számára, hogy erőssé és megingathatatlanná váljanak, és nagy hatással legyenek mások szívére és lelkére. Ráadásul a Huqúq jótékonysági célokat szolgál majd.

63. Ó ’Abdu’l-Bahá barátai! Az Úr végtelen nagylelkűsége jeléül ama kegyben részesítette szolgáit, hogy megszabott pénzfelajánlásról (Huqúq) rendelkezett, melyet engedelmesen fel kell kínálni Számára, bár Ő az Igaz, és az Ő szolgái mindenkor függetlenek voltak minden teremtett dologtól, és bizony Isten a Mindent Birtokló, magasztosabb annál, hogysem rászorulna bármilyen adományra teremtményeitől. Eme megszabott pénzfelajánlás mindamellett hozzájárul ahhoz, hogy az emberek erőssé és megingathatatlanná váljanak, és Isteni gyarapodást hoz számukra.

(Végakarat és végrendelet 15.o.)

64. Ami a Huqúqot illeti, ami világosan elrendeltetett a Könyvben: Ez maguknak az egyéneknek a javát és jólétét szolgálja, és hozzájárul boldogságukhoz, és állhatatosságukhoz. Máskülönben az egy igaz Isten mindig minden dologban önmagában tökéletes volt és lesz.

65. Felvilágosítást kértél a Huqúqról. Az ember éves jövedelméből minden kiadást, mely az év során felmerült, le kell számítani, és a megmaradt összeg 19 %-a a fizetendő Huqúq. Ilyenformán egy személy 1000 Ł bevételre tett szert üzleti vállalkozása révén. A mondjuk 600 Ł éves kiadás leszámítása után 400 Ł többlettel rendelkezne, melynek 19 %-a a fizetendő Huqúq. Ez 76 Ł lenne, amit jótékonysági célokra Huqúqnak kell felajánlani.

A Huqúq nem vonatkozik az ember összes tulajdonára minden évben. Egy személy vagyonának értéke lehet akár 100.000 Ł. Hogyan is lehetne elvárni azt, hogy e javak után minden évben Huqúqot fizessen? Például bármennyi jövedelemre tettél is szert egy adott évben, abból le kell számítanod az év során felmerült kiadásaidat. A Huqúqot majd a fennmaradó összeg után kell fizetni. Azon javak, melyek után az előző évben már fizettek Huqúqot, a további fizetés alól mentesülnek.

66. Röviden, az éves kiadások levonása után, amennyiben még maradt valamennyi többlet, akkor ennek 19 %-ára kell alkalmazni a Huqúqot és ezután további Huqúq-fizetés nem esedékes. A következő évben, mindamellett, az éves kiadások után, amennyiben eme második év költségein felül még többletjövedelem marad, akkor a Huqúq kizárólag a többletösszegre vonatkozik.

67. Ami a Huqúqot illeti, ezt azután kell fizetni, ami fennmarad az ember éves kiadásainak levonását követően. Mindamellett minden pénz vagy tulajdon, mely a megélhetést biztosító jövedelem előteremtéséhez szükséges, és ami után már egyszer Huqúqot fizettek, mentesül a Huqúq alól. Ez a mentesség még arra a tulajdonra is érvényes, mely után már egyszer fizettek Huqúqot, és arra a jövedelemre is, mely nem haladja meg az ember szükségleteit… A Huqúqról való teljes vagy részleges rendelkezés megengedett, de szükséges, hogy ezt jóváhagyják az Ügyben arra felhatalmazottak, [ők azok] akikhez mindenkinek fordulni kell.

68. A Huqúq mindarra vonatkozik, amivel az ember rendelkezik. Azonban, ha valaki fizetett Huqúqot egy bizonyos tulajdon után, és az e tulajdonból származó jövedelem szükségleteit éppen fedezi, nem kell Huqúqot fizetnie. A Huqúq nem fizetendő a mezőgazdasági eszközök és felszerelés, valamint az igavonó állatok azon mennyiségére, amely szükséges.

69. Arra vonatkozóan, hogy miként kell fizetni a Huqúqot: Leszámítva az év során felmerült kiadásokat, az ember tulajdonából, hivatásából vagy üzleti vállalkozásából származó bármely többletjövedelem a Huqúq fizetése alá esik.

70. Ami a Huqúq kérdését illeti: Semmilyen formában sem szabad arra utaló kijelentéseket tenned, hogy bárkivel szemben elvárás a Huqúq fizetése. Ellenben, ha egy odaadó és önfeláldozó lélek szabadon és saját jószántából ajánl fel valamit neked a Huqúq nevében, vagy a szegények számára, akkor azt elfogadhatod.

71. A Legszentebb Könyv világos szövege értelmében az egy helységben a Huqúq számára felajánlott összegeket letétbe kell helyezni, és el kell költeni aszerint, ahogy szükséges. Ugyanakkor a Huqúq felajánlását senkitől nem szabad ott megkövetelned, hacsak valaki készen nem áll arra, hogy szívesen és szabad akaratából tegye azt meg.

72. Az Áldott Szépség – életem legyen áldozat az Ő Poraiért – félreérthetetlen Szavával hangsúlyozta, hogy a lehető legnagyobb becsületességet kell betartani a Huqúq-kal kapcsolatos ügyekben. A Huqúq intézménye szent és sérthetetlen.

73. A harmadik követelmény [azok számára, akik együtt tanácskoznak,] az olyan isteni parancsolatok hirdetése a barátok között, mint a Kötelező Imák, a Böjt, a Zarándoklat, a Huqúqu'lláh és minden más rendelkezés.

74. Minekutána Isten Perzsiában élő szerettei régi barátoknak számítanak, az irántuk érzett végtelen szeretetnek köszönhetően Huqúq felajánlásuk elfogadásra talál. Túláradóan kell örvendezzenek, hogy egy ily nagylelkűségben lehet részük.

75. Adj hálát Istennek, amiért kegyesen lehetőséget adott számodra, hogy megtartsd a Legszentebb Könyvében előírt rendelkezését, minthogy felemelkedtél, hogy eleget tegyél a Huqúq kötelezettségének, és e szép cselekedetet Isten elfogadta.

Tudd ezenfelül, hogy azokat, kik hűségesen szolgálják a Legkönyörületesebbet, Ő gazdaggá teszi majd mennyei kincstárából, és a Huqúq felajánlása csak próbatétel, mely elé szolgáit és szolgálóleányait állítja. Ily módon minden igaz és őszinte hívő felajánlja majd a Huqúqot, amit a szegények, a rokkantak, a nincstelenek, az árvák megsegítésére és Isten Ügyének más létfontosságú szükségleteire kell fordítani éppúgy, miként Krisztus jótékony célokra Alapot létesített.

76. Kötelességed, hogy hálát adj Istennek, mivel hozzásegített ahhoz, hogy eleget tegyél a Huqúq kötelezettségének. Ez megerősítés, melyre Isten méltónak talált téged. Így hát dicsőítsd Őt a nagylelkűségéért, ami eme parancsolatból árad, mely Urad, az Időtlen Úr Leveleiben elrendeltetett. Bizony, Ő az Irgalmas, a Nemeslelkű.

77. Ami az adományt illeti, melyet Huqúq-ként felajánlottál, úgy fogadtuk azt el, mintha kincseket érne, mivel azt mélységes szeretettel és odaadással tetted. Mi azt hamarosan felhasználjuk majd az Ő Szent Sírszentélyéhez, hogy neved ily módon mindörökre halhatatlan legyen.

Szemelvények ’Abdu’l-Bahá kijelentéseiből:

78. Kérdés: Ami a Huqúq ügyét illeti, ez az ember nettó vagy bruttó jövedelmének 1/19-ét jelenti-e? Például, Amerikában a bruttó jövedelmet adó terheli bizonyos adómentes [összegek] levonása után. Hogyan kell a Huqúqot kiszámítani?

Válasz: ’Abdu’l-Bahá magyarázatának lényege a következő volt: Miután az ember az összes szükséges költségét kifizette, veszi a maradék 19 %-át, és Huqúq-ként adja azt. Például, ha valakinek 100 piasztere marad azt követően, hogy minden költségét kifizette, akkor 19 piasztert ad Huqúq-ként Isten Ügyének. Ezt az év végén teszi, miután megbizonyosodott arról, hogy milyen kiadásai voltak. Minden száz piaszterből 19 adandó a Huqúqnak.

Az ember egyszer fizeti meg ezt, és azt követően nem kell több Huqúqot fizetni az említett összeg után. El van rendezve. A következő évben [először] levonja a kiadásait, majd azt az összeget, amely után már kifizette a Huqúqot az előző évben és a fennmaradó, tulajdonát képező összeg után fizet.

Például az első év végén egy embernek 1000 piasztere marad, miután kifizette minden költségét, majd 190 piasztert adott Huqúqnak: a következő év végén, miután megállapította minden kiadását, mondjuk 2000 piasztere marad. Minthogy már fizetett Huqúqot 1000 piaszter után az előző évben, ezt az összeget le kell vonni a 2000-ből, és így 1000 piaszter után (vagyis 190 piaszter értékben) fizeti a Huqúqot. A harmadik évben vagyonának nettó értéke mondjuk 2500 piaszter, ebből az összegből levon 2000 piasztert, és az 500 piaszter 19 %-át, vagyis 95 piasztert fizet. Ha a negyedik év végén 2500 piasztere van, nem fizet Huqúqot.

Kérdés: Szükséges kiadásaink levonásakor a Mashriqu’l-Adhkárhoz, a tanításhoz és az Ügy más tevékenységeihez való hozzájárulások a Huqúq részének tekintendők-e, vagy külön kell őket választani?

Válasz: ’Abdu’l-Bahá azt felelte, hogy a Huqúq különálló és független amazoktól, és elsőként tekintendő. Miután ezt megállapították, akkor lehet gondoskodni a többi dologról. Mosolygott, és azt mondta, hogy amikor a Huqúqot odaadják ’Abdu’l-Bahá majd megállapítja, hogy mennyit kell abból a Mashriqu’l-Adhkárra, a tanításra, és a szükséget szenvedőkre stb. fordítani.

Szemelvények Shoghi Effendi egyik leveléből:

79. Az adományok felajánlása e célra (a Szellemi Tanács működésének támogatására), mely egyike Isten Ügye sürgető kívánalmainak, elengedhetetlennek ítéltetik, és alapvető fontosságú. A Huqúq fizetése mellett ez minden bahá'ínak kötelessége.

(1923. február 27. – perzsául írt levélből)

Szemelvények a Shoghi Effendi nevében írt levelekből:

(Egyéni hívők részére, hacsak nincs más megjelölés.)

80. Ami a Huqúqu'lláh-t illeti... ez az emberek áruira, tulajdonára és jövedelmére vonatkozik. A szükséges kiadások levonása után bármennyi nyeresége is maradjon, és bármennyivel is gyarapodjon az ember tőkéje, az ilyen összeg Huqúq alá esik. Mikor valaki már fizetett Huqúqot egy adott összeg után, ez az összeg többé nem esik Huqúq alá, hacsak egy másik személyhez nem kerül. Az ember lakóhelye és annak berendezése mentesülnek a Huqúq alól.… A Huqúqu'lláh-t az Ügy Központjának fizetik.

(1927. április 4. - május 3. - perzsául írt levélből)

81. A Huqúqra vonatkozó utalásokat megtaláljátok az Aqdas Könyvében, melynek kézzel írt másolatai, úgy tudom, fellelhetők néhány amerikai hívőnél. Minden kérdéssel, melyről külön nem rendelkezett Bahá'u'lláh, az Igazság Egyetemes Házához kell fordulni.

(1927. december 26.)

82. A Huqúqot illetően a Védnök10 kívánsága az, hogy tájékoztassalak titeket arról, hogy jelenleg a barátoknak nem kötelességük fizetni azt, de buzdítani kell őket arra, hogy hozzájáruljanak a helyi és az országos alaphoz.

(1929. szeptember 19.)

83. Ami a Huqúqot illeti, ez valóban 19 százaléka az ember jövedelmének, mely a Védnöknek fizetendő. Ám ez jelenleg nem kötelező.

(1929. december 19. - "Egy új nap hajnala" 27. old.)

84. Felvilágosítást kértél a Huqúq felől. Shoghi Effendi sokkal jobban szeretné, ha a barátok Amerikában anyagi erőforrásaikat a Templom befejezésére összpontosítanák ahelyett, hogy szétforgácsolnák energiájukat olyan célokat követve, melyek még nem igényelnek azonnali odafigyelést. Mikor eljön az idő, hogy az Ügy megkívánja eme vallási adomány kötelezővé tételét, Shoghi Effendi majd szól és megmondja az előírt összeget. Csak fokozatosan lehet Bahá'u'lláh tanításait kötelezővé tenni. A kívánt eredmény eléréséhez meg kell érjen az idő.

(1932. február 15.)

85. A "Huqúq"-ra vonatkozó kérdéseddel kapcsolatban Shoghi Effendi kívánságára tájékoztatlak, hogy bár Bahá'u'lláh előírta azt és 'Abdu'l-Bahá utalt rá a „Végakarat és végrendelet”-ében, [a Védnök] mégsem akart nagy hangsúlyt helyezni arra, tekintettel az Ügy méltósága megőrzésének mindenekfelett való szükségességére csakúgy, mint a Hit egyre növekvő országos kiadásaira.

(1935. február 10.)

86. A Huqúq kérdését illetően; Shoghi Effendi jelenleg nem akar nagy hangsúlyt helyezni erre, tekintettel az Ügy sürgető szükségleteire Amerikában. De mikor eljön az ideje annak, hogy felvilágosítsa erről a barátokat, nem fogja majd elmulasztani; most elegendő azt tudni, hogy a Huqúq az ember jövedelmének tizenkilenc százalékát képezi, és nem kilencet, ahogyan azt, úgy tűnik, néhányan gondolják.

(1937. május 31.)

87. Egy mithgál tizenkilenc nakhudból áll. Huszonnégy nakhud súlya egyenlő négy egész három ötöd grammal. A számításokat ennek alapján lehet elvégezni.

(1937. november 17.)

88. Arra a kérdésedre, hogy az örökösök, kikre az elhunyt fő lakóhelye, bútorzata és ruházata az örökösödés útján átszáll, mentesülnek-e majd a Huqúq fizetése alól vagy sem, ő (Shoghi Effendi) ezt mondta: Mivel a lakóhely, a bútorzat és a munkavégzési eszközök, az egyértelműen szóló Szöveg szerint mentességet kaptak a Huqúq alól, ennélfogva, mikor a tulajdon-átruházás megtörténik, az ilyen javak a továbbiakban is mentességet élveznek.

(1942. szeptember 29. az Iráni Országos Szellemi Tanácshoz - perzsául írt levélből)

89. A leveleidben feltett kérdéseket illetően: A Huqúq lelkiismereti kötelezettség; azonban a Védnök nem érzi elérkezettnek az időt arra, hogy ezt hangsúlyozza a nyugaton.

(1945. március 24.)

90. Nagy jutalmat rendelt el Isten az igaz és odaadó lelkeknek, a tiszta és a világi dolgokhoz nem ragaszkodó lényeknek, kik földi javaik egy részét önszántukból Isten Ügyére hagyományozták, vagy életük során, vagy pedig végrendeletük útján, és abban a kiváltságban és megtiszteltetésben részesültek, hogy eleget tehettek a Huqúq’u'lláh kötelezettségének.

Biztosítsd nevemben az adományozókat és a már Istenhez felszálltak hozzátartozóit, kijelentvén, hogy eme erőfeszítések és felajánlások mindenképpen isteni megerősítést, mennyei áldásokat és megszámlálhatatlan kegyet vonnak maguk után, és támogatják a Nemzetközi Bahá'í Közösség sokféle célkitűzéseit. Jó nekik, minthogy Isten lehetővé teszi számukra, hogy eleget tegyenek annak, ami helyzetüket emelkedettebbé teszi ebben és az elkövetkezendő világban.

(1945. június 23. perzsául írt levélből)

91. A Védnök jelenleg nem kíván részletekbe bocsátkozni a Huqúq-kal kapcsolatban; de az általános elv az, hogy ha egyszer már fizettél a tőkéd után, nem kell többet fizetned.

(1946. július 28.)

92. A Huqúq fizetése lelki kötelesség; a barátokat nem szabad, hogy a tanácsok kötelezzék erre, azonban bátorítani kell őket arra, hogy eleget tegyenek eme lelki kötelességnek, melyet az Aqdas előírt számukra.

(1946. október 12. az Indiai Országos Szellemi Tanácshoz)

93. A Huqúqot a hívőknek egyénileg kell befizetniük a Védnöknek, de az amerikai hívők által végzett munka számos anyagi követelményére való tekintettel [a Védnök] nem gondolja időszerűnek, hogy nagy hangsúlyt kapjon e kérdés. [A hívők] ez ügyben kívánságuk szerint cselekedhetnek; később, mikor eljön az idő, [a Védnök] felvilágosítja majd őket e kérdés minden részletéről.

(1949. március 27.)

94. A Huqúq jelenleg azonos a Nemzetközi Alappal és ezért elküldök neked egy nyugtát, melyen az áll, hogy „a Hit Nemzetközi Célkitűzéseire”.

(1947. június 8.)

95. Ami a Huqúqot illeti: ez tizenkilenc százalék fizetését jelenti, nem pedig egy tizenkilenced részt. George Latimer megértése helyes volt.

(1950. október 4.)

Szemelvények az Igazság Egyetemes Házának Írásaiból:

(Egyéni hívők részére, hacsak nincs más megjelölés.)

96. Mivel a Huqúqu'lláh-t a Könyvben található rendelkezés az Ügy egyik intézményeként határozta meg, és minthogy elengedhetetlen, hogy Bahá népe eleget tegyen e kötelezettségének, úgy véljük megítélésünk szerint helyes az, hogy Szellemi Tanácsotok teljes mértékben megismertesse a Perzsiában élő kedves barátokat eme fontos kötelezettségük jelentőségével, és hogy fokozatosan az egész közösségben kihirdesse az ilyen Huqúqu'lláh-val kapcsolatos rendelkezéseket, ahogyan ez meghatároztatott az Ő félreérthetetlen Könyvében. Az egyértelmű Szövegek szerint nyilvánvalóan megengedhetetlen a Huqúqu'lláh folytonos szorgalmazása, azonban az Ügy ezen Megbízottainak kötelessége általános jellegű felhívásokkal fordulni a kedves barátokhoz, hogy azok tájékozottabbak legyenek ezen alapvető kötelességet illetően. Adja Isten, hogy a Tanácsotok által kiadott időnkénti emlékeztetők révén elnyerhessék a kiváltságot és megtiszteltetést, melyet eme jótékony cselekedet teljesítése jelent - egy olyan tetté, mely mennyei áldásokat hoz magával, az odaadó barátok földi javainak megtisztítása eszközéül szolgál, és előmozdítja Bahá népének nemzetközi tevékenységét.

A Huqúqu'lláh Megbízottját, Isten Ügyének Kezét, Dr. 'Ali-Muhammad Varqát felkérték, hogy amikor célszerű jelöljön ki a Huqúqu'lláh-ért felelős bizonyos képviselőket a különböző városi közigazgatási területeken, tartományokban és a szomszédos országokban, hogy a Huqúqu'lláh felajánlását megkönnyítsék a barátok számára e térségekben.

Nyilvánvaló a Könyörületes ezen Megbízottai számára, hogy e Testület, a szent Írások félreérthetetlen Szövege alapján az a Testület, melyhez minden dologgal fordulni kell, és a Huqúqu'lláh-t bárhol a bahá'í világban az Ügy érdekeinek előmozdítására felhasználni kizárólag az Ügy azon Fennhatóságának engedélyével lehetséges, amelyhez mindenkinek fordulnia kell.

(1963. október 27., az Iráni Országos Szellemi Tanácshoz perzsául írt levélből)

97. A Huqúqu'lláh fizetése egyike az alapvető lelki kötelezettségeknek, melyeket Bahá'u'lláh csodálatos Tolla a Legszentebb Könyvben kijelölt.

Kívánatos és megfelelőbb lenne, ha ezt a két számlát, név szerint az Alaphoz történő hozzájárulásokat és a Huqúqu'lláh befizetéseket külön kezelnék. Ez azt jelenti, hogy először is a Huqúqu'lláh-dat kell befizetned, és azután saját belátásod szerint felajánlhatod odaadó hozzájárulásodat a Nemzetközi Alaphoz, melyet jelenleg a Kilenc Éves Terv célkitűzéseinek megvalósítására fordítanak.

(1965. augusztus 18. – perzsául írt levélből)

98. Nemrégiben az egyik barát a következő kérdést tette fel: Ha valaki felajánlaná vagyonát részben vagy teljes egészében a Bahá'í Alapoknak, milyen kötelezettsége lenne ezen felül a Huqúqu'lláh fizetésére vonatkozóan?

A következő válasz adatott: A Huqúqu'lláh fizetése Bahá népének egyik alapvető lelki kötelezettsége, melyet a Dicsőség Tolla nyilatkoztatott ki a Legszentebb Könyvben. Ezért a barátoknak külön kell kezelniük a Huqúqu'lláh-val, és az egyéb hozzájárulásokkal való elszámolást. Ennélfogva először a Huqúqu'lláh kötelezettségének kell eleget tenniük és ezt követően belátásuk szerint tehetnek további hozzájárulásokat, minthogy a Huqúqu'lláh-alapokról való rendelkezés az Ügy azon Fennhatóságának döntése alá esik, amelyhez mindenkinek fordulni kell, míg ezzel szemben az egyéb Alapoknak adományozott pénz felhasználásáról maguk az adományozók döntenek.

(1966. augusztus 22. - perzsául írt levélből)

99. Nem kétséges, hogy a barátokat az istenfélelem fénye ragyogja be, és teljesen tudatában vannak javaik megtisztításának és megóvásának szükségességének azon határozott Szavak értelmében, melyeket Urunk, a Legmagasztosabb nyilatkoztatott ki.

Eme viharos napokban, mi, kik Őutána vágyódunk, buzgón imádkozva fordulunk az emberiség Urának udvarához, hogy tegye kegyesen lehetővé a tiszteletre méltó Tanácsnak azt, hogy a Legkegyesebb Szépségének imádóit újra meg újra emlékeztesse eme szent és mennyei rendelkezés életbevágó fontosságára és kötelező voltára. Értesítésekkel, nyomtatványok szétküldésével és az összejöveteleken, iskolákon és konferenciákon, melyeket Buzgó Urunk követői tartanak, arra kell rávezetni és bátorítani őket, hogy szigorúan és lelkiismeretesen tartsák be azt, amit az Ő isteni parancsolata előírt számukra, hogy azon hívők, kiket az istenfélelem ékessége övez, megóvassanak ama rettenetes következményektől, melyeket az Ő baljóslatú figyelmeztetései helyeznek kilátásba, és befogadóivá válhassanak az Ő megígért áldásainak, és képessé tétessenek arra, hogy az Ő csalhatatlan szellemi kegyének áradatából részesüljenek.

(1969. szeptember 12. – perzsául írt levélből)

100. Néhányan azon kedves barátok közül, kik betartják Huqúqu'lláh kötelezettségüket, aziránt érdeklődve írtak, hogy milyen kapcsolat áll fenn az Alapokhoz való hozzájárulás és a Huqúqu'lláh fizetése között. Azaz, ha valaki, aki szeretne eleget tenni Huqúqu'lláh-kötelezettségeinek, és ehelyett más Alapokhoz és projektekhez ajánlja fel hozzájárulásait, mentességet kap-e a Huqúqu'lláh fizetése alól vagy sem?

Bár az e tárgyra vonatkozó Szent Szövegek világosak, azonban mivel e kérdést újra meg újra felteszik a barátok, az a döntés született, hogy tájékoztatásuk kedvéért sor kerül ennek tisztázására.

A Huqúqu'lláh fizetése lelki kötelezettség, mely Bahá népe számára kötelező érvényű. A rendelkezés a Legszentebb Könyvben került lefektetésre, és a különböző Táblák világos valamint döntő jelentőségű magyarázatokat foglalnak magukba [arról].

Minden odaadó hívőnek, aki képes eleget tenni a megadott feltételeknek, fizetnie kell a Huqúqu'lláh-t bármilyen kivétel nélkül. Valóban, a Legszentebb Könyv félreérthetetlen Szövege értelmében e parancsolat teljesítésének elmulasztása a bizalommal való visszaélésnek tekintetik, és az isteni figyelmeztetés, miszerint " Ki Istennel hitetlenül bánik, viszonzásul maga is hitetlenséggel fog találkozni " világos utalás az ilyen emberekre.

A Szövetség Központja11 e szavakkal erősítette meg a Huqúq kötelezettségét: "Az Úr végtelen nagylelkűsége jeléül ama kegyben részesítette szolgáit, hogy megszabott pénzfelajánlásról (Huqúq) rendelkezett, melyet engedelmesen fel kell kínálni Számára, bár Ő az Igaz, és az Ő szolgái mindenkor függetlenek voltak minden teremtett dologtól."

E nagy horderejű rendelkezés, amint arról a Dicsőség Tolla tanúságot tesz, felbecsülhetetlen jótéteménnyel és bölcsességgel ruháztatott fel. Megtisztítja az ember javait, elhárítja a veszteséget és katasztrófát, elősegíti a jólétet és megbecsülést, és isteni gyarapodásban és áldásban részesít. Ez egy Istennek felajánlott, Őt megillető áldozat, és egy szolgai cselekedet, mely az Ő Ügyének előrehaladásához vezet. Amint azt a Szövetség Központja megerősítette, a Huqúq-felajánlások próbatételt jelentenek a hívők számára és képessé teszik a barátokat arra, hogy hitükben és meggyőződésükben szilárddá és állhatatossá váljanak.

Röviden, a Huqúqu'lláh fizetése Bahá'u'lláh követőinek egyik elengedhetetlen lelki kötelessége, és az ebből származó bevétel visszaszáll az Ügy azon Fennhatóságára, melyhez mindenkinek fordulnia kell. Ezen felül az Időtlen Szépség - magasztaltassék dicsérete - megerősítette, hogy az Igazság Egyetemes Házának megalapítását követően szükségszerű rendelkezések lépnek majd életbe ezzel kapcsolatban annak megfelelően, amit Isten elhatározott, és hogy a Fennhatóság kivételével, amelyhez mindenkinek fordulnia kell, senkinek sincs joga erről az Alapról rendelkezni. Más szóval, az ember vagyonának bármekkora részére vonatkozzon is ez, a Huqúqu'lláh az Isten Ügyének Világközpontjáé, nem pedig a szóban forgó személyé.

1. Jináb-i-Amín néven ismert, aki a Huqúq Megbízottja volt Bahá'u'lláh idejében

2. Lásd 105. Rész.
3. A túmán egy perzsa pénzegység.
4. Zaynu’l-Muqarrabín
5. Bahá'u'lláh titkára

6. A mohamedán időszámítás szerinti 1295. év, azaz Kr.u. 1878.

7. Korán 35:15
8. Korán: 35:32
9. Hájí Abu’l-Hasan-i-Ardikání
10. A Védnök Shoghi Effendi (a ford. megjegyzése)

11. A Szövetség Központja: 'Abdu'l-Bahá (a ford. megjegyzése)


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :